Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 005055 18491029 na godz. na dobę w sumie
Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0620-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Internet w ciągu ostatnich lat stał się medium równie powszechnym jak telewizja, radio i prasa. Jednak żaden z tradycyjnych środków masowego przekazu nie oferuje tak ogromnych możliwości. Dzięki internetowi możemy znaleźć niemal każdą informację, skontaktować się ze znajomymi oddalonymi od nas o tysiące kilometrów, pograć w karty z przeciwnikiem, którego nigdy nie poznamy, i pochwalić się fotografiami z wakacji, publikując je na własnej stronie WWW. Jednak efektywne korzystanie z sieci wymaga opanowania kilku zagadnień związanych z obsługą takich aplikacji jak: przeglądarka internetowa, klient poczty elektronicznej i komunikator.

Książka 'Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II' to kolejna edycja niezwykle popularnej pozycji przedstawiającej zasady pracy w internecie, uzupełniona o opis zyskującej coraz większą popularność przeglądarki Firefox. Czytając ją, dowiesz się, jak korzystać z przeglądarki internetowej, wyszukiwarek i poczty elektronicznej. Nauczysz się rozmawiać za pomocą komunikatora Gadu-Gadu, znajdować w internecie interesujące programy i umieszczać w sieci własne strony WWW.

Odkryj niezmierzone zasoby sieci.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II Autorzy: Maria Sokó³, Piotr Rajca ISBN: 83-246-0620-3 Format: A5, stron: 152 Internet w ci¹gu ostatnich lat sta³ siê medium równie powszechnym jak telewizja, radio i prasa. Jednak ¿aden z tradycyjnych œrodków masowego przekazu nie oferuje tak ogromnych mo¿liwoœci. Dziêki internetowi mo¿emy znaleŸæ niemal ka¿d¹ informacjê, skontaktowaæ siê ze znajomymi oddalonymi od nas o tysi¹ce kilometrów, pograæ w karty z przeciwnikiem, którego nigdy nie poznamy, i pochwaliæ siê fotografiami z wakacji, publikuj¹c je na w³asnej stronie WWW. Jednak efektywne korzystanie z sieci wymaga opanowania kilku zagadnieñ zwi¹zanych z obs³ug¹ takich aplikacji jak: przegl¹darka internetowa, klient poczty elektronicznej i komunikator. Ksi¹¿ka „Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II” to kolejna edycja niezwykle popularnej pozycji przedstawiaj¹cej zasady pracy w internecie, uzupe³niona o opis zyskuj¹cej coraz wiêksz¹ popularnoœæ przegl¹darki Firefox. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak korzystaæ z przegl¹darki internetowej, wyszukiwarek i poczty elektronicznej. Nauczysz siê rozmawiaæ za pomoc¹ komunikatora Gadu-Gadu, znajdowaæ w internecie interesuj¹ce programy i umieszczaæ w sieci w³asne strony WWW. (cid:129) Korzystanie z przegl¹darek Internet Explorer i Mozilla Firefox (cid:129) Drukowanie stron WWW (cid:129) Wyszukiwanie informacji za pomoc¹ Google (cid:129) Poczta elektroniczna (cid:129) Komunikator Gadu-Gadu (cid:129) Pobieranie aplikacji z sieci (cid:129) Publikacja witryny WWW na serwerze Odkryj niezmierzone zasoby sieci IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp Rozdział 1. Przeglądarki Informacje podstawowe Internet Explorer Mozilla Firefox Rozdział 2. Surfowanie Surfowanie przy pomocy paska adresowego Odnośniki na stronach WWW Nawigacja Inne operacje w oknie przeglądarki Rozdział 3. Rozdział 4. Internet źródłem informacji Strategia wyszukiwania Portale Internet jako środek komunikacji Poczta i nie tylko Obsługa poczty e-mail Gadu-Gadu 5 7 7 13 29 51 51 54 62 65 71 71 78 89 89 90 117 4 Internet • Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. WWW jako źródło zasobów Jakie zasoby znajdują się w internecie? Zasoby FTP Programy typu shareware Grafika Rozdział 6. Własna strona WWW Prywatna strona WWW 127 127 128 130 134 139 139 Internet jest także wspaniałym źródłem zasobów. Można w nim znaleźć dokładnie wszystko: programy, rysunki, animacje. Zasoby przeznaczone do kopiowania mogą być dołączane do stron WWW lub przechowywane na specjalnych serwerach, z który możemy korzystać za pomocą protokołu FTP. FTP to specjalny proto- kół służący do przesyłania plików. Aby kopiować zasoby z serwerów FTP, nie jest nam potrzebny żaden specjalny program — wystarczy przeglądarka (może to być Firefox lub Internet Explorer, jednak Fire- fox sprawdza się tu lepiej). Internet to niezwykle bogate źródło zasobów, ale nie wszystkie zaso- by są do naszej dyspozycji. Pliki objęte prawami autorskimi nie po- winny być rozpowszechniane przez osoby do tego niepowołane, nie można też ich ściągać na swoje komputery. W Stanach Zjednoczonych najwcześniej zaczęto ścigać internautów nielegalnie kopiujących pliki MP3. Obecnie także i w Europie rośnie szczelność systemów zabezpie- czających, nasilają się też akcje propagandowe, mające na celu ochronę praw autorskich. 1 2 8 Internet • Ćwiczenia praktyczne FTP jest protokołem służącym wyłącznie do przesyłania plików. Za- zwyczaj do korzystania z niego służą wyspecjalizowane pogramy, jed- nak także Firefox oraz Internet Explorer posiadają pewne możliwości korzystania z FTP. Sprowadzają się one do kopiowania plików z ser- werów FTP. Mniej kłopotów przy korzystaniu z FTP sprawia przeglą- darka Firefox. Serwer FTP to specjalny komputer podłączony do internetu, na któ- rym przechowywane są wszelkiego zasoby i z którym można nawią- zać połączenie za pośrednictwem protokołu FTP. Ć W I C Z E N I E 5.1 Korzystanie z zasobów poprzez FTP Przejrzyj zawartość katalogu webmaster na serwerze FTP Wydawnic- twa HELION, korzystając z przeglądarki Firefox. 1. Uruchom przeglądarkę Firefox i podaj w polu adresu adres serwera FTP Wydawnictwa HELION: ftp://ftp.helion.com.pl/. 2. Poczekaj, aż przeglądarka nawiąże połączenie z serwerem i wyświetli zawartość jego głównego katalogu (rysunek 5.1). 3. Przejdź do katalogu webmaster, klikając jego odnośnik. 4. W katalogu webmaster znajdziesz plik kurshtml.zip. Możesz pobrać kurs HTML-a na swój dysk, klikając nazwę pliku (rysunek 5.2). 5. Zaznacz w oknie Otwieranie opcję Zachowaj plik na dysku i kliknij OK. 6. Wskaż folder, w którym chcesz zapisać pobierany plik. 7. Po zakończeniu pobierania możesz rozpakować zarchiwizowany plik. Pamiętaj, że jest on udostępniany tylko do prywatnego użytku (rysunek 5.3). Rozdział 5. • WWW jako źródło zasobów 1 2 9 Rysunek 5.1. Wyświetl zawartość archiwum FTP Wydawnictwa Helion Rysunek 5.2. Plik kurshtml.zip to kurs języka HTML 1 3 0 Internet • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.3. Kurs języka HTML pobrany z archiwum FTP Wydawnictwa Helion można uruchomić, wyświetlając plik index.html w przeglądarce Shareware to programy, które każdy może bezpłatnie skopiować z in- ternetu i wykorzystywać przez określony czas. Kiedy ustalony czas minie, a użytkownik będzie dalej chciał korzystać z programu, powi- nien uiścić za niego odpowiednią opłatę. Ideą powstania oprogramo- wania typu shareware jest jego reklama oraz umożliwienie użytkow- nikom sprawdzenia jakości oraz możliwości oprogramowania przed jego zakupem. Serwis Shareware.com pozwala odszukać i skopiować przeróżne pro- gramy shareware’owe. Do programów tych można dotrzeć, posługując się katalogiem, w którym są one podzielone na grupy tematyczne, lub można je odszukać za pomocą specjalnych wyszukiwarek. Rozdział 5. • WWW jako źródło zasobów 1 3 1 Ć W I C Z E N I E 5.2 Pobieranie programu z serwisu Shareware.com Posługując się katalogiem dostępnym w serwisie Shareware.com, od- szukaj wszystkie dostępne w archiwum gry strategiczne. 1. Przejdź na stronę główną serwisu Shareware.com o adresie http://www.shareware.com/. 2. Przewiń stronę tak, aby w oknie przeglądarki, po prawej stronie jej okna, widoczna była sekcja Browse by category, i kliknij odnośnik Games (ang. gry) (rysunek 5.4). Rysunek 5.4. Serwis Shareware.com 3. Na następnej stronie kliknij odnośnik Strategy (rysunek 5.5). 1 3 2 Internet • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.5. Wybierz typ gier — na przykład miłośnicy gier strategicznych powinni kliknąć odnośnik Strategy 4. Przejrzyj prezentowane w serwisie gry. Na zakładce Editor’s pick znajdziesz gry rekomendowane przez wydawcę strony, na zakładce Most popular szukaj najczęściej pobieranych gier, a na zakładce Top rated — gier najwyżej ocenianych (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Kliknij odnośnik do wybranej gry 5. Gdy klikniesz odnośnik do wybranej gry, przejdziesz do strony pobierania pliku — kliknij Download Now (rysunek 5.7). Rozdział 5. • WWW jako źródło zasobów 1 3 3 Rysunek 5.7. Kliknij odnośnik Download Now, aby rozpocząć pobieranie pliku 6. Zapisz plik na swoim dysku (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Zapisz plik na dysku Serwis tucows to kolejne miejsce pozwalające odnajdywać i kopiować programy shareware’owe. W ćwiczeniu skorzystamy z polskiej kopii tej witryny — nie licz jednak na to, że serwis jest prowadzony w ję- zyku polskim! Podstawową zaletą polskiej wersji serwisu jest duża szybkość kopio- wania plików. Cenne jest także to, iż wszystkie skatalogowane tu pro- gramy są oceniane. Ocena reprezentowana jest za pomocą ikon krówek (rysunek 5.9), wyświetlanych pod informacjami o programie. Im wię- cej krówek, tym wyższa ocena (maksymalnie program może otrzymać 5 krówek). 1 3 4 Internet • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.9. Ocena programu wyrażana jest liczbą krówek Ć W I C Z E N I E 5.3 Pobieranie programu z serwisu tucows Korzystając z polskiej kopii serwisu tucows, wyświetl listę wszyst- kich zaawansowanych edytorów HTML i skopiuj jeden z nich. 1. Wyświetl stronę serwisu tucows — wpisz w polu adresu przeglądarki http://tucows.task.gda.pl. 2. Wpisz w polu SEARCH tekst HTML Editor, sprawdź, czy na liście znajdującej się obok wybrana jest pozycja Windows downloads (jeśli szukasz oprogramowania do Linuksa, musisz wybrać Linux downloads) i kliknij przycisk GO. Wyświetlona zostanie lista plików spełniających kryteria wyszukiwania. Przejrzyj pliki (rysunek 5.10). 3. Kliknij odnośnik do wybranego programu. Na ekranie pojawi się informacja o kopiowanym programie. Jeśli program Ci odpowiada, kliknij przycisk Download now (rysunek 5.11). 4. Aby rozpocząć proces kopiowania, będzie czasami konieczne wskazanie w kolejnym oknie serwera, z którego plik będzie pobierany. 5. W oknie dialogowym wskaż miejsce, gdzie chcesz zapisać kopiowany program, i poczekaj na zakończenie procesu. Internet oferuje wiele wirtualnych galerii, w których znajdziesz go- towe elementy graficzne — tak zwane cliparty. Pamiętaj jednak, że są one chronione prawami autorskimi i wolno Ci ich używać tylko wte- dy, gdy otrzymasz odpowiednie pozwolenie od ich autora. Najwygodniejszym w użyciu źródłem clipartów jest Google. Rozdział 5. • WWW jako źródło zasobów 1 3 5 Rysunek 5.10. Przejrzyj edytory Rysunek 5.11. Jeśli znalazłeś program, o który Ci chodziło, pobierz go na swój dysk 1 3 6 Internet • Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 5.4 Wyszukiwanie grafiki Wyszukaj w internecie elementy graficzne, których motywem prze- wodnim jest kot. 1. Wyświetl stronę wyszukiwarki Google — jej adres to http://www.google.pl/. 2. Wpisz w polu tekstowym słowa kluczowe — na przykład słowo kot, i kliknij odnośnik Grafika (rysunek 5.12). Rysunek 5.12. Wpisz w polu tekstowym słowa kluczowe i kliknij odnośnik Grafika 3. Google przełączy się w tryb wyszukiwania grafiki. Kliknij przycisk Szukaj obrazów (rysunek 5.13). Rysunek 5.13. Google jest świetną wyszukiwarką grafiki 4. Google wyświetli listę znalezionych elementów graficznych. Możesz dodać jakieś słowo kluczowe, jeśli konieczne jest zawężenie wyszukiwania. 5. 6. Przejrzyj znalezione obrazy i kliknij ten wybrany (rysunek 5.14). Miniatura obrazu pojawi się w kolejnym oknie Google wraz z odnośnikiem do wersji pełnowymiarowej oraz odnośnikiem do źródła obrazu (gdzie możesz sprawdzić, czy obraz jest chroniony prawami autorskimi) (rysunek 5.15). 7. Aby zapisać obraz na dysku, wyświetl go w pełnych rozmiarach, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz w menu kontekstowym polecenie Zapisz obrazek jako (Firefox) (rysunek 5.16) lub Zapisz obraz jako (Internet Explorer). Rozdział 5. • WWW jako źródło zasobów 1 3 7 Rysunek 5.14. Kliknij wybrany obraz Rysunek 5.15. Możesz wyświetlić obraz w pełnych wymiarach Rysunek 5.16. Możesz wyświetlić obraz w pełnych wymiarach 8. Pozostaje Ci jedynie wskazać miejsce na dysku, gdzie obraz zostanie zapisany.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: