Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00366 006102 13874311 na godz. na dobę w sumie
Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III - książka
Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III - książka
Autor: , Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0843-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook (-76%), audiobook).

Dołącz do społeczności użytkowników internetu

Internet staje się elementem codziennego życia coraz większej liczby osób. Zamiast pisać zwyczajne listy i czekać na ich dostarczenie, można użyć błyskawicznej poczty e-mail, a zamiast kupować gazetę, wystarczy otworzyć portal informacyjny i wybrać te wiadomości, które nas interesują. Jednak aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nam sieć WWW, trzeba umieć korzystać z odpowiednich narzędzi. Tego nauczy Cię ta książka.

'Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III' to najnowsza edycja popularnego samouczka zaktualizowana pod kątem nowej wersji przeglądarki Internet Explorer 7, która pojawi się w systemie Vista. Dzięki tej książce bez problemów zainstalujesz przeglądarkę i nauczysz się używać jej do wygodnego oglądania stron. Dowiesz się, jak korzystać z wyszukiwarek do znajdywania potrzebnych i wartościowych informacji. Nauczysz się wysyłać i odbierać listy za pomocą poczty e-mail oraz rozmawiać przy użyciu komunikatora Gadu-Gadu. Poznasz także sposoby wyszukiwania różnorodnych materiałów, takich jak darmowe gry czy programy, a nawet będziesz mógł utworzyć i opublikować własną stronę internetową! Dzięki temu samouczkowi szybko wkroczysz w świat sieci WWW.

Nie zostawaj w tyle -- naucz się korzystać
z nieograniczonych możliwości, jakie daje internet!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III Autorzy: Maria Sokó³, Piotr Rajca ISBN: 83-246-0843-5 Format: A5, stron: 168 Do³¹cz do spo³ecznoœci u¿ytkowników internetu (cid:129) Naucz siê surfowaæ po internecie, korzystaj¹c z popularnych przegl¹darek (cid:129) Dowiedz siê, jak wysy³aæ listy za pomoc¹ poczty e-mail (cid:129) Utwórz w³asn¹ stronê WWW i pochwal siê ni¹ przyjacio³om Internet staje siê elementem codziennego ¿ycia coraz wiêkszej liczby osób. Zamiast pisaæ zwyczajne listy i czekaæ na ich dostarczenie, mo¿na u¿yæ b³yskawicznej poczty e-mail, a zamiast kupowaæ gazetê, wystarczy otworzyæ portal informacyjny i wybraæ te wiadomoœci, które nas interesuj¹. Jednak aby w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoœci, jakie daje nam sieæ WWW, trzeba umieæ korzystaæ z odpowiednich narzêdzi. Tego nauczy Ciê ta ksi¹¿ka. „Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III” to najnowsza edycja popularnego samouczka zaktualizowana pod k¹tem nowej wersji przegl¹darki Internet Explorer 7, która pojawi siê w systemie Vista. Dziêki tej ksi¹¿ce bez problemów zainstalujesz przegl¹darkê i nauczysz siê u¿ywaæ jej do wygodnego ogl¹dania stron. Dowiesz siê, jak korzystaæ z wyszukiwarek do znajdywania potrzebnych i wartoœciowych informacji. Nauczysz siê wysy³aæ i odbieraæ listy za pomoc¹ poczty e-mail oraz rozmawiaæ przy u¿yciu komunikatora Gadu-Gadu. Poznasz tak¿e sposoby wyszukiwania ró¿norodnych materia³ów, takich jak darmowe gry czy programy, a nawet bêdziesz móg³ utworzyæ i opublikowaæ w³asn¹ stronê internetow¹! Dziêki temu samouczkowi szybko wkroczysz w œwiat sieci WWW. (cid:129) Instalowanie i u¿ywanie przegl¹darek Internet Explorer 7 oraz Mozilla Firefox (cid:129) Wygodne surfowanie po witrynach internetowych (cid:129) Wyszukiwanie informacji w sieci (cid:129) Wysy³anie listów za pomoc¹ poczty elektronicznej (cid:129) Rozmawianie przy u¿yciu komunikatora Gadu-Gadu (cid:129) Korzystanie z zasobów internetowych (œci¹ganie gier, programów, rysunków) (cid:129) Tworzenie i publikowanie w³asnych stron WWW Nie zostawaj w tyle — naucz siê korzystaæ z nieograniczonych mo¿liwoœci, jakie daje internet! Wstęp Rozdział 1. Przeglądarki Informacje podstawowe Internet Explorer Mozilla Firefox Rozdział 2. Surfowanie Surfowanie przy pomocy paska adresowego Odnośniki na stronach WWW Nawigacja Inne operacje w oknie przeglądarki Rozdział 3. Rozdział 4. Internet źródłem informacji Strategia wyszukiwania Portale Internet jako środek komunikacji Poczta i nie tylko Obsługa poczty e-mail Gadu-Gadu 5 7 7 13 31 57 57 60 68 71 77 77 84 95 95 96 124 4 Internet • Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. WWW jako źródło zasobów Jakie zasoby znajdują się w internecie? Zasoby FTP Programy typu shareware Grafika Rozdział 6. Własna strona WWW Prywatna strona WWW 139 139 140 142 147 151 151 Aby szukać efektywnie, musisz wiedzieć, czego szukasz. Inny- mi słowy, musisz podać listę wyrażeń precyzyjnie definiują- cych Twój problem. Podczas wyszukiwania komputer szuka odnośników, korzystając z podanych przez Ciebie terminów. Stoso- wane są tylko te terminy — a więc jeśli szukasz stron o motoryzacji, pominiesz strony poświęcone modelom samochodów, czyli sporą część zasobów. W przypadku terminów w obcych językach istotną sprawą jest pisownia — oto na przykład wyraz behaviour w pisowni angiel- skiej, a tu behavior — w pisowni amerykańskiej. Po każdym etapie wyszukiwania powinieneś przejrzeć to, co znala- złeś, aby określić użyteczność i przydatność tych materiałów. Odwiedź strony tematyczne, aby sprawdzić, czy nie ma na nich użytecznych odnośników. Skorzystaj z multiwyszukiwarki i szukaj, jeśli to możliwe, całych fraz. Nie używaj jednak zbyt wielu słów. W ten sposób znajdziesz strony, które mogą prowadzić do kolejnych użytecznych stron lub same są w jakiś sposób przydatne. 7 8 Internet • Ćwiczenia praktyczne Zanotuj wszystkie alternatywne terminy, które mogą znaleźć zasto- sowanie w dalszych etapach wyszukiwania, a więc synonimy, skróty nazw itp. Tu może być przydatny Słownik języka polskiego. Dostosuj wyszukiwanie, korzystając z narzędzi wyszukiwarek. Spró- buj wyeliminować te terminy, które okazały się mało istotne. W internecie istnieją trzy podstawowe sposoby wyszukiwania doku- mentów i stron WWW: q Wyszukiwarki — pozwalają wyszukiwać przy użyciu słów kluczowych, odnoszących się do wyszukiwanego zagadnienia. Program komputerowy — bot, pająk lub robot — nieustannie przeszukuje sieć, a informacje o swoich „znaleziskach” przesyła do centralnej bazy danych. Gdy wpisujesz termin w oknie wyszukiwarki, przeszukujesz w rzeczywistości bazę danych. Dzięki temu, że zasięgiem działania programu objęta jest cała sieć WWW, możesz znaleźć więcej informacji. Wiele wyszukiwarek stara się posortować znaleziony materiał pod kątem zgodności z Twoim zapytaniem. Wiele oferuje narzędzia pozwalające na lepsze sprecyzowanie zapytania (jest to tak zwane wyszukiwanie zaawansowane). Zazwyczaj odszukany materiał jest prezentowany w postaci łączy prowadzących do zasobów. Wyszukiwarki mają też swoje wady. Przede wszystkim zwracają zbyt wiele wyników. Różne wyszukiwarki mają dostęp do różnych stron, co sprawia, że konieczne jest korzystanie z dwóch lub więcej takich narzędzi. Przykładowe wyszukiwarki to Google (http://www.google.pl/) czy Onet.pl Szukaj (http://www.szukaj.onet.pl). q Multiwyszukiwarki — to najnowsze narzędzia do wyszukiwania informacji w WWW. Ich istota polega na tym, że korzystając ze specjalnego oprogramowania, system „zatrudnia” jednocześnie kilka wyszukiwarek i przeszukuje kilka katalogów tematycznych, a następnie kompiluje rezultaty wyszukiwania lub prezentuje je według nazw indeksów. Multiwyszukiwarki różnią się od pozostałych narzędzi tym, że nie posiadają żadnej wewnętrznej bazy danych. Posługują się natomiast zasobami wyszukiwarek i katalogów tematycznych. Podstawową ich zaletą jest to, że nie musisz już sam uruchamiać kolejnego wyszukiwania przy użyciu innego narzędzia. Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 7 9 Niektóre multiwyszukiwarki potrafią eliminować powtarzające się rekordy oraz strony WWW o podobnej tematyce i tych samych adresach — wówczas jako efekt pracy narzędzia prezentowana jest lista pojedynczych trafień, z której usunięte zostały powtórzenia. Multiwyszukiwarki, które tego nie potrafią, zwracają kilka list — po jednaj dla każdej ze stosowanych wyszukiwarek — powtórzenia są wówczas nieuniknione. Podobnie jak wyszukiwarki, multiwyszukiwarki także zwracają ogrom materiału (można powiedzieć, że jest to nawet lawina). Ze względu na wykorzystanie różnych wyszukiwarek w procesie wyszukiwania, a więc i różnych kryteriów, multiwyszukiwarki nie nadają się do formułowania bardzo złożonych i specjalistycznych zapytań. Przykładowe multiwyszukiwarki to: Dogpile (http://www.dogpile.com/) lub Search.com (http://www.search.com/). q Katalogi tematyczne — podobnie jak wyszukiwarki, składają się z bazy danych oraz programu wyszukiwawczego. Różnica polega na sposobie gromadzenia informacji. Katalogi tematyczne są zarządzane przez zespoły ludzkie, decydujące o umieszczeniu określonych informacji w danej kategorii tematycznej. Bazy danych są więc tworzone głównie przez ludzi. Tym samym ich wielkość nie dorównuje bazom wyszukiwarek. Niektóre katalogi są ogólne i obejmują szeroki tematycznie zakres materiału, inne skupiają się na określonych zagadnieniach. Dzięki roli człowieka w procesie gromadzenia zasobów w katalogach rzadziej znajdziesz tu strony już nieistniejące, jednak z tego samego powodu zakres sieci objęty katalogiem jest mniejszy, a nowe strony trafiają do niego później. Układ tematyczny katalogów sprzyja znajdowaniu rzeczowej informacji na określony temat. Przykładowe katalogi to hoga.pl (http://www.hoga.pl/) i Open Directory Project (http://www.dmoz.org/). Różnice pomiędzy poszczególnymi typami narzędzi, przede wszyst- kim między wyszukiwarką a usługami katalogowymi, powoli zacierają się. Wyszukiwarki rozwijają się, często ich działanie obejmuje katalogi tematyczne. Powstają także katalogi tematyczne skojarzone z wyszu- kiwarkami. 8 0 Internet • Ćwiczenia praktyczne Zasady formułowania zapytania Oto kilka zaleceń, które pomogą Ci w efektywnym wyszukiwaniu in- formacji w internecie: q W zapytaniu stosuj wyrazy, których spodziewasz się w tekście strony. Pamiętaj, że odmiana może wpłynąć na zwracane rezultaty. q Ważniejsze terminy umieszczaj jako pierwsze. Aby mieć pewność, że pozostałe także będą traktowane jako ważne, umieść przed nimi znak plus (+), na przykład: +grzejniki +centralne +ogrzewanie. q Aby wyłączyć jakiś termin z wyszukiwania, stosuj znak minus (–), na przykład: +ryby –słodkowodne. Zwróć uwagę, że między znakiem a wyrazem nie ma spacji. q Jeśli szukasz tylko frazy, znaki + i – nie powinny być stosowane w jej obrębie. q Stosuj przynajmniej trzy słowa kluczowe i korzystaj, o ile to możliwe, z fraz. q Unikaj wyrazów bardzo popularnych, takich jak na przykład „woda”, chyba że zastosujesz je we frazie, jak choćby: „ciężka woda”. q Wpisując słowa kluczowe i frazy, korzystaj głównie z małych liter (chyba że szukasz czegoś, co powinno być pisane wielkimi literami). Nie wszystkie wyszukiwarki są niewrażliwe na wielkość liter (w Google nie ma ona znaczenia). q Łącz ze sobą frazy i słowa kluczowe, na przykład tak: +kowboje + dziki zachód –dallas. Google Wyszukiwarka Google (http://www.google.pl) powstała w 1998, a jej au- torami są studenci Uniwersytetu Stanforda: Larry Page i Sergey Brin. Prostota użycia wraz z efektywnością wyszukiwania stawiają obecnie Google na czele listy wyszukiwarek. Google ma wiele innych zalet — choćby taką, że zapisuje ostatnią kopię odwiedzanej strony, co po- zwala odnaleźć stronę, nawet jeśli już przestała istnieć. Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 8 1 Google pozwala wyszukiwać strony WWW, pliki graficzne i artykuły w grupach dyskusyjnych. Udostępnia też bogate katalogi. Obsługuje operatory + i – oraz akceptuje podwójny cudzysłów jako oznaczenie frazy. Zresztą, nawet jeśli nie zastosujesz cudzysłowów, Google założy domyślnie, że szukane przez Ciebie wyrazy są w nie- dalekiej od siebie odległości. Krótkie wyrazy (takie jak o, i, to itp.) są ignorowane w wyszukiwaniu, jeśli nie są chronione operatorem +. Ć W I C Z E N I E 3.1 Wyszukiwanie informacji przy użyciu wyszukiwarki Google Skorzystajmy z wyszukiwarki Google, aby znaleźć strony WWW po- święcone internetowi. Aby wyszukać informacje o internecie, korzystając z wyszukiwarki Google: 1. Uruchom wyszukiwarkę Google — wpisz w polu adresowym przeglądarki adres http://www.google.pl/. 2. 3. Naciśnij Enter lub kliknij przycisk Przejdź. W oknie przeglądarki pojawi się strona główna wyszukiwarki. 4. Wpisz w polu tekstowym słowa kluczowe. Ponieważ chcemy znaleźć materiały poświęcone internetowi, wyraz internet powinien zostać użyty jako podstawowe słowo kluczowe. Jeśli jednak wpiszemy tylko ten jeden wyraz, wyszukiwarka zwróci setki tysięcy stron (sprawdź sam!). Dodaj więc dodatkowe słowa, na przykład frazę ”kurs podstawowy” (pamiętaj o cudzysłowach!) oraz słowo kluczowe online (w ten sposób odszukamy materiały, do których będziemy mieć komputerowy dostęp). 5. Ponieważ interesują nas materiały dostępne online, wyłączymy z wyszukiwania książki — w tym celu wpisz znak minus (–), a bezpośrednio za nim umieść wyraz „książki”. Znak minus użyty wraz ze słowem kluczowym pełni w wyszukiwarce Google funkcję operatora logicznego. Na końcu tego rozdziału znajdziesz szersze omówienie kwestii stosowania operatorów tego typu także w innych wyszukiwarkach. 8 2 Internet • Ćwiczenia praktyczne 6. Kliknij przycisk Szukaj. Wyświetlona zostanie lista trafień. Liczba trafień pojawia się na niebieskim pasku (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Google Jeśli rezultaty wyszukiwania będą zbyt skąpe, oznacza to, że szukałeś w złym miejscu lub za bardzo zawęziłeś zakres wyszukiwań. Być może zapytanie zostało sformułowane niepoprawnie — zdarza się często, że literówka psuje wszystko. Być może szukanego materiału po prostu nie ma w internecie, choć to naprawdę trudne do uwierzenia — lecz i takie sytuacje się zdarzają. Spróbuj w takim przypadku zmienić słowa kluczowe. Jeśli to także nie pomoże, zmień wyszukiwarkę lub zastosuj multiwyszukiwarkę, sięgnij do katalogów lub zasobów specjalistycznych. Możesz także popytać na grupach dyskusyjnych. 7. Przeglądnij znalezione pozycje — skorzystaj z paska przewijania znajdującego się z prawej strony okna przeglądarki, aby przewinąć zawartość okna. Jeśli opis którejś ze stron wyda się interesujący, kliknij odnośnik prowadzący do niej. Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 8 3 8. Aby przeglądnąć kolejną stronę trafień, przewiń dokument do końca i kliknij numer strony lub kliknij odnośnik Następna (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Aby wyświetlić kolejną stronę listy trafień, przewiń zawartość okna i kliknij odnośnik do następnej strony 9. Jeśli lista wyszukanych pozycji jest zbyt obszerna, kliknij łącze Szukaj w wynikach (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Aby sprecyzować warunki wyszukiwania, kliknij odnośnik Szukaj w wynikach 10. Kłopot z nadmiarem wyszukanych dokumentów najczęściej wynika ze zbyt ubogiej listy słów kluczowych. Dodaj w oknie, które się ukaże, jedno lub dwa dodatkowe słowa kluczowe i kliknij przycisk Szukaj w wynikach (rysunek 3.4), a liczba rezultatów wyszukiwania powinna się zmniejszyć. 8 4 Internet • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.4. Podaj dodatkowe kryteria i kliknij Szukaj w wynikach 11. Przeglądnij ponownie swoje „znaleziska”. Odszukana za pomocą wyszukiwarki strona WWW nie musi być stroną główną serwisu. Dobrze zaprojektowany serwis jest wyposażony w narzędzia nawigacji między swoimi stronami, w tym w łącze prowadzące do strony głównej. Łącze to nie zawsze rzuca się w oczy, przesuwaj więc myszą, aby wskaźnik zmienił się, przybierając postać dłoni Czasami do strony głównej prowadzi odnośnik tekstowy — o treści na przykład strona główna; na innych może to być logo firmy. Czasami można dostać się do strony głównej, usuwając z pola adresowego wszystkie dodatkowe informacje i pozostawiając tylko nazwę domeny. Internetowe serwisy informacyjne mogą Ci zastąpić codzienną prasę. Jest ich tak wiele, że na pewno znajdziesz coś, co odpowiada Twoim zainteresowaniom i gustom. Serwisy te to tak zwane portale. Portale mogą być horyzontalne lub wertykalne. Portale horyzontalne, na przykład takie jak Wirtualna Polska czy Onet, są wielotematyczne: podają wiadomości, informacje kulturalne, prognozę pogody itp. Ofe- rują też często dodatkowe usługi (na przykład zakupy internetowe, darmowe konta e-mail, katalogi ciekawych stron WWW). Natomiast portale wertykalne — tak zwane wortale — koncentrują się na jed- nym zagadnieniu, np. na muzyce, motoryzacji, turystyce lub jesz- cze na czymś innym. Tabela 3.1 prezentuje adresy niektórych z portali — może znajdziesz coś dla siebie. Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 8 5 Tabela 3.1. Przykładowe portale Nazwa portalu Adres URL Krótki opis Alfy.com http://www.alfy.com/ Portal dla dzieci — do wyboru dwa języki: angielski i hiszpański — świetny do nauki języka. Astronomia.pl http://www.astronomia.pl/ Polski portal astronomiczny. Biblioteka Otwartego Uniwersytetu Space.pl http://www.czytanki. terramail.pl/ CHIP Online http://www.chip.pl/ Ciekawe miejsce w internecie dla poszukujących wiedzy. Wszystko o komputerach i oprogramowaniu. cire.pl Elektronika Online Excite Expedia http://www.cire.pl/ Wortal dla energetyków. http://www.elektronika. gery.pl/ Informacje z dziedziny elektroniki. http://www.excite.com/ Portal amerykański. http://www.expedia.com/ Lubisz podróżować? Tu znajdziesz informacje o tym, jak podróżować, czym i kiedy. Oszczędne panie skorzystają z opcji optymalizacji kosztów i wczesnych rezerwacji. Niestety wszystko w języku angielskim. Pierwszy polski portal dla przedsiębiorstw działających w branży gastronomicznej, hotelarskiej i cateringowej. Gastrona.pl http://gastrona.pl/ Gazeta Wyborcza http://www.gazeta.pl/ Portal Gazety Wyborczej. Gery.pl http://www.gery.pl/ Gery.pl to tradycyjny portal, z pełnym spektrum tematycznym. 8 6 Internet • Ćwiczenia praktyczne Tabela 3.1. Przykładowe portale (ciąg dalszy) Nazwa portalu Adres URL Krótki opis Hoga.pl http://www.hoga.pl/ Interia.pl http://www.interia.pl/ Internet Movie Database http://www.imdb.com/ Typowy portal wielotematyczny. Kolejny portal wielotematyczny. Wortal filmowy i filmowa baza danych — w języku angielskim. Kobiety Online http://www.kobiety.pl/ Polski serwis kobiet. LinuxPub.pl http://linuxpub.pl/ index.php?o=link g=1 Motley Fool http://www.fool.com/ Wszystko o Linuksie. Zabawa w inwestowanie — aby się dobrze bawić, musisz znać angielski. MSN http://www.msn.com/ Portal anglojęzyczny. MySimon http://www.mysimon.com/ Katalog pozwalający na porównywanie cen najróżniejszych produktów dostępnych w Sieci. Netscape http://www.netscape.com/ Portal firmy Netscape. O2.pl http://www.o2.pl/ Onet.pl — Polski Portal Internetowy http://www.onet.pl Poland.com http://www.poland.com Polski Portal Edukacyjny http://eduseek.interklasa.pl/ Portal O2.pl, na którym znajdziesz łącze do komunikatora Tlen.pl. Popularny portal, który dostarczy Ci wiedzy i rozrywki. Prezentacja Polski dla obcokrajowców. Portal edukacyjny skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców. Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 8 7 Tabela 3.1. Przykładowe portale (ciąg dalszy) Nazwa portalu Adres URL Krótki opis Polski Portal Kultury http://o.pl/ http://www.prawo.lex.pl/ Polski Portal Kultury O.pl to wiodący i największy portal poświęcony kulturze w Polsce. Serwis prawny — a w nim przepisy i akty prawne, informacje o podatkach. Polski Serwer Prawa Psychologia — nowości, artykuły, ciekawostki http://www.psychologia. apl.pl/ Wszystko o psychologii i tematyce pokrewnej. Reporter.pl http://www.reporter.pl/ Skąpiec.pl http://www.skapiec.pl/ Można tu znaleźć zarówno informacje, jak i rozrywkę (dla dorosłych i dla dzieci). Mnóstwo informacji o internecie. Polski serwis porównujący ceny w sklepach internetowych. Tu jest bosko http://www.bosko.pl/ Portal młodzieżowy. Voice of the Shuttle http://vos.ucsb.edu/ Wirtualna Polska http://www.wp.pl/ Portal dla humanistów (w języku angielskim). Portal serwisu Wirtualna Polska. Wprost http://www.wprost.pl/ Portal tygodnika Wprost. the Educator’s Reference Desk http://www.eduref.org/ Zakręty http://www.zakrety.pl/ propozycje.html Amerykański portal poświęcony edukacji. Doskonałe źródło wiedzy dla nauczycieli. Wortal psychologiczny.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: