Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00155 005054 18491028 na godz. na dobę w sumie
Internet. Ilustrowany przewodnik - książka
Internet. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0607-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook (-80%), audiobook).

Internet błyskawicznie wyewoluował od małej sieci łączącej ośrodki akademickie do ogólnoświatowego medium. Dzięki jego zasobom i możliwościom możemy odnaleźć informacje niemal na każdy temat, przesłać znajomym zdjęcia z wakacji, połączyć się z firmową siecią komputerową lub pograć w brydża z partnerami z innego kontynentu. Umiejętność korzystania z internetu stała się nieodłącznym atrybutem każdego, kto chce odnaleźć się we współczesnym świecie, w którym informacja jest najcenniejszym towarem.

Dzięki książce 'Internet. Ilustrowany przewodnik' szybko i bezboleśnie wkroczysz w świat internetu. Dowiesz się, jak przygotować system Windows XP, aby korzystanie z sieci nie stanowiło zagrożenia dla Twojego komputera, oraz jak skonfigurować połączenia internetowe. Nauczysz się pracować z przeglądarkami internetowymi Internet Explorer i Mozilla Firefox. Poznasz możliwości wyszukiwarek internetowych i dowiesz się, w jaki sposób z nich korzystać. Przeczytasz również o tym, w jaki sposób wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną oraz rozmawiać z przyjaciółmi za pomocą komunikatorów internetowych.

Opanuj umiejętności niezbędne członkowi społeczeństwa informacyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Internet. Ilustrowany przewodnik Autor: Rados³aw Sokó³ ISBN: 83-246-0607-6 Format: A5, stron: 136 Internet b³yskawicznie wyewoluowa³ od ma³ej sieci ³¹cz¹cej oœrodki akademickie do ogólnoœwiatowego medium. Dziêki jego zasobom i mo¿liwoœciom mo¿emy odnaleŸæ informacje niemal na ka¿dy temat, przes³aæ znajomym zdjêcia z wakacji, po³¹czyæ siê z firmow¹ sieci¹ komputerow¹ lub pograæ w bryd¿a z partnerami z innego kontynentu. Umiejêtnoœæ korzystania z internetu sta³a siê nieod³¹cznym atrybutem ka¿dego, kto chce odnaleŸæ siê we wspó³czesnym œwiecie, w którym informacja jest najcenniejszym towarem. Dziêki ksi¹¿ce „Internet. Ilustrowany przewodnik” szybko i bezboleœnie wkroczysz w œwiat internetu. Dowiesz siê, jak przygotowaæ system Windows XP, aby korzystanie z sieci nie stanowi³o zagro¿enia dla Twojego komputera, oraz jak skonfigurowaæ po³¹czenia internetowe. Nauczysz siê pracowaæ z przegl¹darkami internetowymi Internet Explorer i Mozilla Firefox. Poznasz mo¿liwoœci wyszukiwarek internetowych i dowiesz siê, w jaki sposób z nich korzystaæ. Przeczytasz równie¿ o tym, w jaki sposób wysy³aæ i odbieraæ pocztê elektroniczn¹ oraz rozmawiaæ z przyjació³mi za pomoc¹ komunikatorów internetowych. (cid:129) Aktualizacja systemu Windows (cid:129) Konfiguracja zapory sieciowej (cid:129) Przegl¹danie stron WWW za pomoc¹ Internet Explorera i Firefoksa (cid:129) Zak³adki i historia odwiedzanych stron (cid:129) Instalacja modu³ów plug-in i ActiveX (cid:129) Korzystanie z wyszukiwarek internetowych (cid:129) Zak³adanie konta pocztowego (cid:129) Wysy³anie przesy³ek e-mail (cid:129) Korzystanie z komunikatora Opanuj umiejêtnoœci niezbêdne cz³onkowi spo³eczeñstwa informacyjnego internet_r00_OK.qxd 11-12-06 21:31 Page 3 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Czym jest Internet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Jak działa Internet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Sposoby dostępu do Internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Co znajdziesz w Internecie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 O czym jest ta książka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Wymagania sprzętowe i programowe . . . . . . . . . . . . . .13 Rozdział 1. Bezpieczeństwo w Internecie . . . . . . . . . . . . . . .14 Aktualizacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Zapora sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Uaktywnianie zapory sieciowej . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Kontrolowanie zasad ruchu ICMP . . . . . . . . . . . . . .21 Oprogramowanie antywirusowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Oprogramowanie internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Rozdział 2. World Wide Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Adres URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Przeglądarka WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Rozdział 3. Microsoft Internet Explorer . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Uruchamianie przeglądarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Odwiedzanie stron WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Odwiedzanie stron o znanym adresie . . . . . . . . . . .41 Odwiedzanie wielu stron jednocześnie . . . . . . . . . .41 Odnośniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Ponowne wyświetlenie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Strona startowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 3 internet_r00_OK.qxd 11-12-06 21:31 Page 4 Internet. Ilustrowany przewodnik Historia przeglądania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Szybka nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Historia przeglądania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Zarządzanie listą ulubionych stron WWW . . . . . . . .47 Pobieranie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Inne możliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Praca w trybie pełnoekranowym . . . . . . . . . . . . . . .51 Podgląd źródła strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Zabezpieczenie przed oknami reklamowymi . . . . .51 Korzystanie ze stron z elementami ActiveX . . . . . . .54 Zabezpieczenia przeglądarki Internet Explorer . . . .55 Rozdział 4. Mozilla Firefox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Instalacja programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Uruchamianie przeglądarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Pierwszy raz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Kolejny raz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Odwiedzanie stron WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Odwiedzanie stron o znanym adresie . . . . . . . . . . .63 Odwiedzanie wielu stron jednocześnie . . . . . . . . . .63 Odnośniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Ponowne wyświetlenie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Strona startowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Historia przeglądania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Szybka nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Historia przeglądania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 Zakładki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Pasek zakładek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 Pobieranie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Inne możliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Praca w trybie pełnoekranowym . . . . . . . . . . . . . . .75 Podgląd źródła strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Zabezpieczenie przed oknami reklamowymi . . . . .75 4 internet_r00_OK.qxd 11-12-06 21:31 Page 5 Spis treści Kanały RSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Wtyczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Rozdział 5. Wyszukiwanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Serwisy wyszukiwawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Wyszukiwanie proste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Reguły wyszukiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Wyszukiwanie zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Wyszukiwanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Przeszukiwanie archiwów grup dyskusyjnych . . . . .89 Serwisy katalogowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Wikipedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Rozdział 6. Poczta elektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Zakładanie konta pocztowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Logowanie się do systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 System poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Wylogowywanie się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Wysyłanie poczty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Odbieranie poczty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Rozdział 7. Komunikacja natychmiastowa . . . . . . . . . . . . . .111 Pobieranie i instalacja programu . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Pobieranie programu z Internetu . . . . . . . . . . . . . . .113 Instalacja programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Pierwsze uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Korzystanie z programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Uruchamianie komunikatora . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Zmiana stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Pierwsze połączenie z siecią . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Dodawanie osób do listy kontaktów . . . . . . . . . . .121 Wyszukiwanie kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Rozmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 5 internet_r00_OK.qxd 11-12-06 21:31 Page 6 Internet. Ilustrowany przewodnik Odbieranie wiadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Emotikony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Usuwanie osoby z listy kontaktów . . . . . . . . . . . . .126 Zmiana opisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 6 internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 96 Rozdział 6. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna to wirtualny, internetowy odpowiednik klasycz- nej poczty. Wprowadzasz odpowiednim programem treść listu, dołączasz załączniki (dokumenty, zdjęcia, tabele), na kopercie wypisujesz temat oraz adre- sy nadawcy i odbiorcy, i nadajesz całość jako przesyłkę pocztową. Różnica pole- ga na tym, że poczta elektroniczna w ciągu sekund lub minut dociera do każdego miejsca na Ziemi, w któ- rym dostępne jest łącze internetowe, aza jej dostarczenie nie musisz nic płacić. Aby nadawać i odbierać pocztę elek- troniczną, musisz dysponować elek- troniczną skrzynką pocztową, z którą skojarzony będzie Twój adres. Adresy poczty elektronicznej mają nastę- pującą postać: nazwa.konta@nazwa.serwera.pocztoweg Nazwa konta identyfikuje użytkownika konkretnego serwera pocztowego imusi być unikatowa w ramach serwera. Znak @ czyta się jako et (ang. at) i oznacza „na” (konto nazwa.konta na serwerze nazwa.serwera.pocztowego). Nazwa serwera pocztowego identyfikuje jednoznacz- nie serwer, czyli komputer, który od- biera pocztę nadawaną przez użyt- kowników, przechowuje wiadomości przeznaczone dla nich i pozawala je odczytywać uprawnionym osobom. 96 Korzystanie z poczty elektronicznej musisz zacząć od założenia konta na jakimś serwerze. Na szczęście, obe- cnie każdy większy portal internetowy oferuje darmowe konta pocztowe o olb- rzymich pojemnościach. Nie musisz zatem pracowicie szukać; ba, możesz przebierać w ofertach lub założyć sobie kilka różnych kont pocztowych i uży- wać ich do odmiennych celów. Wskazówka Do dobrego tonu należy posiadanie jedne- go konta pocztowego i używanie go do wszelkich kontaktów. Zmienianie kont pocztowych, nadawanie wiadomości co chwilę z innego adresu i nieodbieranie wia- domości z niektórych kont zdenerwuje Two- ich korespondentów i uniemożliwi spraw- ne korzystanie z poczty elektronicznej. Oto najbardziej znane portale inter- netowe oferujące darmowe skrzynki pocztowe (oczywiście, jest ich znacz- nie więcej): • Wirtualna Polska — http://www.wp.pl/, • Interia.pl — http://www.interia.pl/, • Onet.pl — http://www.onet.pl/, • Google.pl — http://gmail.google.com/. internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 97 Rozdział 6. Poczta elektroniczna Założenie konta na każdym z nich wygląda podobnie; jako przykład przedstawię procedurę zakładania konta i korzystania z poczty elektro- nicznej za pośrednictwem serwisu Interia.pl. 97 internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 98 Internet. Ilustrowany przewodnik Zakładanie konta pocztowego Aby wejść do serwisu pocztowego Inter- ia.pl, otwórz w przeglądarce główną stronę portalu (adres: http://www.inter- ia.pl/) i na pasku nawigacyjnym znaj- dującym się u góry strony kliknij przy- cisk (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Nagłówek strony serwisu Interia.pl Strona serwisu pocztowego daje Ci możliwość zalogowania się na ist- niejące już konto lub założenia nowe- go (rysunek 6.2). Ponieważ nie posia- dasz jeszcze konta pocztowego, kliknij przycisk widoczny po pra- wej stronie. Rysunek 6.2. Strona główna systemu pocz- towego Interia.pl W efekcie kliknięcia przycisku Załóż konto zostaniesz przeniesiony do stro- ny formularza zgłoszeniowego (rysu- 98 nek 6.3). Jego pierwsza część zawiera podstawowe pytania związane z kon- tem pocztowym; pola wymagające obowiązkowego wypełnienia zawierają nazwę konta i serwera pocztowego (domeny pocztowej), hasło i kod, który musisz przepisać z obrazka. Poza tym warto wybrać (lub wpisać) pytanie pomocnicze i odpowiedź na nie i (lub) podać numer telefonu komórkowego; obie te informacje mogą pomóc Ci w odzyskaniu zapomnianego hasła do skrzynki pocztowej. Rysunek 6.3. Formularz zakładania konta pocztowego Wybierając nazwę konta pocztowego, musisz brać pod uwagę, że dana nazwa mogła już zostać przed kogoś użyta. Zanim zatem przejdziesz do dalszego etapu zakładania konta, kliknij przycisk Sprawdź nazwę, aby dowiedzieć się, czy wpisana powyżej nazwa jest już wyko- rzystywana czy wolna (rysunek 6.4). Wprowadzane hasło powinno mieć co najmniej 6 znaków (dopiero od takiej długości łamanie hasła metodą kolej- internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 99 Rozdział 6. Poczta elektroniczna Rysunek 6.4. Weryfikacja dostępności nazwy konta pocztowego nych prób i błędów zajmuje zbyt dużo czasu, by było opłacalne). Hasło powi- nieneś wpisać dwukrotnie w kolejnych polach, a podczas wprowadzania zamiast znaków pojawiać się będą gwiazdki, uniemożliwiające podgląd- nięcie hasła osobom postronnym (rysunek 6.5). Obok pól przeznaczo- nych na Twoje hasło znajduje się wskaźnik informujący, czy wprowa- dzone hasło jest niskiej, średniej czy wysokiej jakości; dobre hasła nie zawie- rają oczywistych wyrazów i składają się z małych i wielkich liter oraz cyfr. Rysunek 6.6. Pytanie pomocnicze umożli- wiające odzyskanie zapomnianego hasła niepoprawnych danych, na ekranie pojawi się druga część formularza, zawierająca dane marketingowe (rysu- nek 6.7). Obowiązkowo musisz wypeł- nić wszystkie pola (taka jest cena darmowej usługi), awśród hobby izain- teresowań zaznaczyć co najmniej trzy pozycje. Rysunek 6.5. Określanie hasła dostępu Pytanie pomocnicze umożliwia odzys- kanie zapomnianego hasła bez koniecz- ności tracenia skrzynki pocztowej. Wybierz po prostu jedno z pytań pomocniczych z listy (lub wprowadź własne), a następnie w polu Podaj odpo- wiedź wpisz odpowiedź dla Ciebie oczy- wistą, lecz dla innych — nie do zgad- nięcia (rysunek 6.6). W razie zgubienia hasła to pytanie zostanie Ci zadane i od poprawności odpowiedzi będzie zależało, czy będziesz mógł zmienić swoje zapomniane hasło na nowe. Teraz kliknij przycisk Dalej, znajdujący się u dołu formularza. Jeżeli nie opuś- ciłeś żadnego pola i nie wprowadziłeś Rysunek 6.7. Dane marketingowe Aby założenie konta było możliwe, musisz też udzielić zgody naprzesyłanie reklam i informacji handlowych na Twoją skrzynkę pocztową (rysunek 6.8). Kliknięcie przycisku Załóż konto spo- woduje sprawdzenie wprowadzonych danych i — jeżeli nie opuściłeś żadne- go z pól formularza — założenie konta. 99 internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 100 Internet. Ilustrowany przewodnik Rysunek 6.8. Założenie konta wymaga zaakceptowania otrzymywania wia- domości reklamowych Wszystkie istotne parametry Twojego nowego konta pocztowego — nazwa, pojemność, nazwy serwerów potrzebne przy konfigurowaniu programów pocz- towych — zostaną wyświetlone na ekra- nie (rysunek 6.9). Tobie zostaje tylko zaakceptować regulamin usługi (umie- szczając znacznik w polu akceptuję Regu- lamin…) i kliknąć przycisk Załóż konto, by zlecić natychmiastową aktywację konta pocztowego. Po chwili naekranie pojawi się ekran pre- zentujący zawartość Twojej skrzynki pocztowej (rysunek 6.10). Możesz zacząć korzystać z poczty elektronicznej. Rysunek 6.9. Akceptacja regulaminu korzystania z usługi poczty elektronicznej w portalu Interia.pl Rysunek 6.10. Interfejs systemu poczty elektro- nicznej Interia.pl 100 internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 101 Rozdział 6. Podstawy Zaraz po założeniu konta pocztowego automatycznie zostajesz przeniesiony do strony WWW prezentującej system pocztowy Interia.pl. Za każdym kolej- nym razem będziesz musiał jednak zalogować się do systemu, używając uzyskanych danych autoryzacyjnych. Przygodę z pocztą elektroniczną za- cznijmy zatem od samego początku — od logowania się do serwisu pocz- towego i wylogowywania się z niego. Logowanie się do systemu Logowanie się to czynność weryfikująca Twoją znajomość nazwy konta oraz hasła i otwierająca dostęp do poczty. Od momentu zalogowania się do sys- temu pocztowego aż do chwili wylo- gowania się z niego masz pełny, nie- skrępowany dostęp do swojej poczty. Aby zalogować się w systemie poczto- wym Interia.pl, wejdź na główną stronę serwisu (http://www.interia.pl/) i kliknij odnośnik — dokładnie tak, jak podczas zakładania nowego konta pocztowego. Tym razem jednak, zamiast zakładać nowe konto, możesz od razu wpisać swoje — znane Ci już — dane autoryzacyjne: nazwę konta użytkowni- ka, domenę i hasło (rysunek 6.11). Jeżeli chcesz, aby wszystkie dane przesyłane między serwerem pocztowym a Twoim komputerem były szyfrowane (przez co niemożliwe stanie się ich podsłuchiwa- nie), zaznacz pole Logowanie z wyko- rzystaniem bezpiecznego połączenia (SSL). Poczta elektroniczna Na koniec kliknij przycisk Zaloguj się; jeżeli wprowadziłeś poprawne dane, w oknie przeglądarki ujrzysz ekran sys- temu pocztowego (rysunek 6.10). Rysunek 6.11. Logowanie się do systemu pocztowego Interia.pl Wskazówka Na stronę główną systemu pocztowego Interia.pl możesz również wejść bezpo- średnio (oszczędzisz nieco czasu), wpro- wadzając w przeglądarce adres URL http://poczta.interia.pl/. System poczty elektronicznej System pocztowy Interia.pl ma wygląd typowy dla wszystkich systemów pocz- ty elektronicznej (rysunek 6.12). U góry strony znajduje się trójwarstwowy pasek narzędziowy, a poniżej — podzielony na cztery panele obszar główny. Po jego lewej stronie widoczna 101 internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 102 Internet. Ilustrowany przewodnik jest lista folderów (teczek) z pocztą oraz — poniżej — zestaw przycisków umożliwiających konfigurację konta pocztowego, a po prawej stronie — lista wiadomości znajdujących się w wybra- nej teczce pocztowej (u góry) oraz treść podświetlonej wiadomości (u dołu). Wylogowywanie się Kończąc pracę z pocztą elektroniczną, powinieneś wylogować się z systemu. Dzięki temu kolejna osoba siadająca do komputera, która też chce skorzys- tać z poczty elektronicznej Interia.pl, nie ujrzy Twojej korespondencji, lecz zostanie ponownie spytana o nazwę konta i hasło. Jest to szczególnie istot- ne, gdy korzystasz z poczty elektro- nicznej na komputerach, których używa wiele osób, na przykład w kafej- ce internetowej, w hotelu, w pracy. Aby wylogować się z systemu, kliknij przycisk znajdujący się na pasku narzędziowym systemu poczto- wego. W ciągu kilku chwil zostaniesz przeniesiony z powrotem na główną stronę serwisu Interia.pl, a — jak sam możesz sprawdzić — próba ponowne- go wejścia na stronę poczty za pomocą odnośnika zaowocuje pyta- niem o dane autoryzacyjne. Rysunek 6.12. System pocztowy Interia.pl 102 internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 103 Rozdział 6. Poczta elektroniczna Wysyłanie poczty Wysłanie wiadomości pocztowej wcale nie jest trudne. Wystarczy, abyś kliknął przycisk znajdujący się na pasku narzędziowym systemu poczto- wego, a na ekranie pojawi się okno umożliwiające utworzenie i zaadreso- wanie nowej wiadomości (rysunek 6.13). Obowiązkowo musisz wypełnić nastę- pujące trzy pola: • Adresat — tutaj wprowadź adres e- mail osoby, do której nadajesz wia- domość; jeżeli chcesz nadać ją do kilku osób, kolejne adresy roz- dzielaj przecinkami; • Temat — tutaj wprowadź temat wia- jednoznacznie opi- domości, sujący treść listu; pamiętaj, że wiele osób otrzymuje tak dużo listów, iż muszą segregować je bez czytania, według tematów — dobry temat zwiększa więc szansę uzyskania szybkiej odpowiedzi; • pole treści — największe w oknie — czeka na tekst Twojego listu; możesz tu wpisać dowolnie dużo tekstu, pamiętaj jednak, że list e-mail powi- nien być treściwy i zwarty: mało kto ma dostatecznie dużo czasu, by czy- tać wielkie i rozwlekłe elaboraty. Rysunek 6.13. Okno tworzenia nowej wiadomości pocztowej 103 internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 104 Internet. Ilustrowany przewodnik Jeżeli chcesz, masz jeszcze do dyspo- zycji dwa kolejne pola: • Kopia jawna — umożliwia wysłanie wiadomości wielu odbiorcom. W zasadzie odpowiada to wpisaniu kilku adresów w polu Adresat, jest jed- nak bardziej eleganckie i podkreśla, kto jest głównym odbiorcą wiado- mości. Jeżeli zatem chcesz wysłać wiadomość do swojego szefa, a kopię do jego zastępcy, to w polu Adresat wpisz tylko adres szefa, a adres zastępcy — w polu Kopia jawna; • Kopia ukryta — umożliwia wysyłanie wiadomości wielu odbiorcom, przy czym wszyscy oni będą widzieli wyłącznie adresy umieszczone w polach Adresat i Kopia jawna. Jeżeli zatem chcesz wysłać informację do wielu osób, ale nie chcesz, by widziały one nawzajem swoje adresy, pozostaw puste pola Adresat i Kopia jawna, a wszystkie adresy odbiorców wpisz w polu Kopia ukryta. Jeżeli przygotowałeś już całą wiado- mość, kliknij przycisk , znaj- dujący się w lewym górnym rogu okna przygotowywania wiadomości. Wysy- łanie listu może potrwać kilka sekund — system będzie Cię informował o konieczności czekania odpowiednim komunikatem (rysunek 6.14). Zosta- niesz też poinformowany, gdy wiado- mość zostanie pomyślnie nadana (rysu- nek 6.15). W ciągu kolejnych kilku lub kilkunastu sekund wiadomość powin- na zostać dostarczona do adresatów — pamiętaj, że nadanie wiadomości nie oznacza, że znalazła się już w ich skrzynkach pocztowych. 104 Wskazówka Wypełnienie pola Kopia ukryta zwalnia Cię z konieczności podawania adresata wia- domości. Całkowicie dozwolone jest wysyłanie wiadomości pozbawionych adresata, docierających za to do osób otrzymujących ukryte kopie wiadomości. W ten sposób możesz na przykład wysyłać swoim znajomym informacje o zmianie numeru telefonu lub adresu e- mail — wszyscy dostaną Twój list, jed- nak nie podglądną, komu wysłałeś kopię, a kogo pominąłeś. Nie ma nic gorszego, niż wysłanie każdemu z Twoich kores- pondentów pełnej listy adresów e-mail Twoich znajomych, przyjaciół i rodziny, co stałoby się, gdybyś użył pól Adresat lub Kopia jawna! Nie nadużywaj jednak tej opcji. Wysyłanie każdej mało informacji — na przykład śmiesznych zdjęć otrzyma- nych od przyjaciela — wszystkim znajo- mym uważane jest za zaśmiecanie skrzy- nek pocztowych odbiorców. istotnej Rysunek 6.14. Trwa wysyłanie wiado- mości… Rysunek 6.15. Wiadomość została nadana — teraz musisz tylko czekać, aż dotrze do adresatów internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 105 Rozdział 6. Poczta elektroniczna Aby zamknąć okienko informacyjne, kliknij przycisk OK. Automatycznie zostanie również zamknięte okno przygotowywania wiadomości. Wskazówka Niektóre błędy w dostarczaniu wiado- mości występują mimo pojawienia się komunikatu o pomyślnym wysłaniu. W takim przypadku komunikat o błędzie zostanie przesłany pocztą elektroniczną do Twojej skrzynki. 105 internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 106 Internet. Ilustrowany przewodnik Odbieranie poczty Odbieranie poczty nie jest wcale skomplikowane. Wystarczy na liście teczek (folderów) pocztowych po lewej stronie okna kliknąć pozycję Poczta otrzymana, a po prawej stronie — na liście wiadomości w teczce — pojawią się wszystkie otrzymane wia- domości. Te nowe będą dodatkowo wyróżnione pogrubioną czcionką (rysunek 6.16). Kliknięcie wiadomoś- ci spowoduje jej otwarcie i wyświetle- nie w polu poniżej. Aby w dowolnym momencie — pod- czas korzystania z systemu pocztowe- go — sprawdzić, czy w folderze Poczta otrzymana nie pojawiły się nowe wia- domości, możesz — jeżeli ten folder został wybrany — kliknąć przycisk na pasku narzędziowym sys- temu. Spowoduje to odświeżenie zawartości aktualnego folderu pocz- towego, a więc — w przypadku folde- ru Poczta otrzymana — pobranie listy nowych wiadomości. Jeżeli wiadomość Cię nie interesuje, możesz natychmiast ją usunąć. Po pros- tu po jej podświetleniu kliknij przycisk , znajdujący się na pasku narzę- dziowym systemu pocztowego. Usu- nięta wiadomość nie jest od razu ka- sowania; jeżeli będzie Ci potrzebna, znajdziesz ją w folderze pocztowym Kosz. Dopiero kliknięcie odnośnika Opróżnij, znajdującego się po prawej stro- nie nazwy folderu Kosz, spowoduje skasowanie wszystkich niechcianych wiadomości (oczywiście, po potwier- dzeniu chęci wykonania tej operacji — rysunek 6.17). Rysunek 6.16. Nowe wiadomości pocztowe wyróżniane są na liście pogrubioną czcionką 106 internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 107 Rozdział 6. Poczta elektroniczna Rysunek 6.17. Opróżnienie kosza z nie- chcianą pocztą wymaga potwierdzenia Na wiadomość możesz też — od razu po otrzymaniu lub po jakimś czasie — odpowiedzieć. W tym celu — po jej podświetleniu na liście — kliknij przy- cisk , znajdujący się na pasku narzędziowym systemu pocztowego. Na ekranie pojawi się znane Ci już okno tworzenia wiadomości — jedyne różnice polegają na tym, że pola Adresat i Temat są już wypełnione i jedyne, co musisz uczynić, to dodać swoją odpo- wiedź poniżej zacytowanego tekstu wia- domości (rysunek 6.18). Wskazówka Odpowiedź wpisuje się poniżej zacytowa- nego oryginalnego tekstu wiadomości. Znaki rozpoczynające kolejne wiersze wyróżniają cytat w wiadomości — nie usu- waj ich. Tak samo prefiks Re: w temacie wiadomości oznacza, że jest ona odpowie- dzią na temat, nie zmieniaj zatem zawar- tości pola Temat w jakikolwiek sposób. Rysunek 6.18. Odpowiadając na wiadomość, wystarczy tylko dopisać tekst odpowiedzi — reszta pól została już wypełniona 107 internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 108 Internet. Ilustrowany przewodnik Załączniki Poczta elektroniczna to nie tylko listy. To również możliwość przesyłania dowolnych plików z danymi: obrazów, muzyki, dokumentów. Choć ten spo- sób transmisji plików ma swoje ogra- niczenia, warto z niego skorzystać, jeżeli potrzebujesz przesłać jednemu lub kilku znajomym parę niedużych zdjęć lub ulubioną piosenkę. Aby do wysyłanego listu dołączyć załącznik, w czasie pisania listu (lub odpowiedzi) kliknij przycisk , znajdujący się w oknie przygotowy- wania wiadomości. Na ekranie pojawi się — na razie pusta — lista załączni- ków listu (rysunek 6.19). Kliknij teraz pierwszy z trzech przycisków Przeglądaj, aby otworzyć okno dialogowe Wysyłanie pliku, umożliwiające wskazanie na dysku twardym pliku, który ma zostać dołączony do wiadomości (rysunek 6.20). Po podświetleniu właściwego pliku i kliknięciu przycisku Otwórz plik zostanie wysłany na serwer (może to potrwać chwilę, w zależności od roz- miaru pliku), a nazwa załącznika poja- wi się na liście (rysunek 6.21). Opisaną powyżej operację możesz powtórzyć kilkakrotnie, dołączając jako załączniki kolejne pliki. Gdy skoń- czysz, kliknij przycisk Wróć do pisania listu, a będziesz mógł kontynuować komponowanie wiadomości (i na ko- niec wysłać ją, wraz z załącznikami). Rysunek 6.19. Lista załączników dołączonych do wiadomości pocztowej 108 internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 109 Rozdział 6. Poczta elektroniczna Rysunek 6.20. Wybór pliku dołączanego do wiadomości Rysunek 6.21. Załącznik został dołączony do wiadomości Wskazówka Aby zrezygnować z jednego z załączników, kliknij znak x znajdujący się w kolumnie Usuń w wierszu tego załącznika. Wskazówka Sumaryczny rozmiar wszystkich załączni- ków dołączonych do wiadomości nie powinien przekraczać trzech, czterech megabajtów. W przypadku większych wiadomości dotarcie listu do adresata może potrwać wiele minut, a w skrajnych przypadkach — godzin. Poza tym, zaśmie- canie skrzynek pocztowych wielkimi pli- kami, których odbiorcy mogą wcale nie chcieć, nie należy do dobrych zwyczajów. 109 internet_r06_OK.qxd 12-12-06 02:27 Page 110 Internet. Ilustrowany przewodnik O obecności załączników w liście przy- pominać Ci będą ich nazwy, wyświet- lane wśród nagłówków wiadomości (rysunek 6.22). Otrzymywanie załączników jest jesz- cze prostsze. W przypadku wiado- mości zawierających załączniki w pane- lu prezentującym treść wiadomości wyświetlana jest po prawej stronie ikona spinacza, a poniżej tematu i nadawcy wiadomości pojawia się lista załączni- ków wraz z ich nazwami (rysunek 6.23). Wystarczy, byś kliknął jedną z nazw, a otwarte zostanie nowe okno (lub nowy panel) przeglądarki, prezentujące załącznik; z kolei w przypadku za- łączników niemożliwych do wyświe- tlenia w przeglądarce WWW dosta- niesz możliwość otwarcia załącznika w odpowiednim do tego programie. Rysunek 6.22. Nazwy załączników dołączonych do tworzonej wiadomości wyświetlane są w polu Załączniki Rysunek 6.23. Pole wyświetlające treść wiadomości zawierającej załączniki 110
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: