Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 008650 10734930 na godz. na dobę w sumie
Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwo - ebook/pdf
Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 450
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2602-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Internet jest nieustannym wyzwaniem do myślenia systemowego, wydobywania ze złożonej rzeczywistości istotnych elementów. Współautorzy tej książki skupiają się na ochronie wolności, własności i bezpieczeństwa. W czterech rozdziałach: „Między wolnością informacyjną a ochroną danych w Internecie”, „Informacja i informatyka w administracji”, „Ochrona własności intelektualnej i konsumenta w Internecie”, „Cyberprzestępczość”, zamieszczono artykuły polskich i zagranicznych ekspertów z różnych dziedzin, głównie teoretyków i praktyków związanych z Naukowym Centrum Prawno-Informatycznym w Warszawie.

 

Autorzy: prof. dr hab. Andrzej Adamski; Natalia Bloch; dr Tomasz Burczyński; Bartłomiej Cacko; Dorota Chromicka; prof. dr hab. Jerzy Cytowski; Kamil Czaplicki; inż. Piotr Durbajło; prof. dr Martin Eifert; dr hab. Paweł Fajgielski; dr Bogdan Fischer; Ryszard Frelek; inż. Agnieszka Gryszczyńska; prof. dr Herwig C.H. Hofmann; dr Jacek Janowski; Kinga Kafarska; dr inż. Maciej Kiedrowicz; Jacek Kowalski; dr inż. Tomasz Jordan Kruk; Justyna Kurek; dr Arkadiusz Lach; Andrzej Lewiński; prof. dr hab. Irena Lipowicz dr Paweł Litwiński; prof. dr hab. Czesław Martysz; dr Joanna Misztal-Konecka; dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak; ks. prof. dr hab. Wojciech Necel; prof. dr hab. Jacek Pomykała; prof. dr Jens-Peter Schneider; prof. dr Fridrich Schoch; dr Grzegorz Sibiga; prof. dr Indra Spiecker gen. Döhmann; dr Maria Szczepaniec; prof. dr hab. Grażyna Szpor; dr Marek Świerczyński

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INTERNET Ochrona wolnoÊci, własnoÊci i bezpieczeƒstwa Grażyna Szpor (red.) elektroniczne postępowanie upominawcze informacja Sieci Peer-to-Peer anonimizacja infrastruktura informacyjna znaki towarowe spam wyszukiwarki internetowe Otwarte standardy informacja rejestry znakowanie czasem anonimowość cyberprzestrzeń kryptologia technologie informacyjno komunikacyjne cookies elektroniczne postępowanie elektroniczne usługi publiczne ochrona antyspamowa informatyka własność wirtualna cyberprzestępczość INTERNET Ochrona wolnoÊci, własnoÊci i bezpieczeƒstwa INTERNET Ochrona wolnoÊci, własnoÊci i bezpieczeƒstwa Internet. Protection of freedom, property and security Internet. Der Schutz der Freiheit, des Eigentums und der Sicherheit Redakcja: prof. UKSW dr hab. Gra˝yna Szpor Autorzy: prof. dr hab. Andrzej Adamski; Natalia Bloch; dr Tomasz Burczyƒski; Bartłomiej Cacko; Dorota Chromicka; prof. dr hab. Jerzy Cytowski; Kamil Czaplicki; dyr. Piotr Durbajło; prof. dr Martin Eifert; dr hab. Paweł Fajgielski; dr Bogdan Fischer; Ryszard Frelek; dr Agnieszka Gryszczyƒska; prof. dr Herwig C.H. Hofmann; dr Jacek Janowski; Kinga Kafarska; dr in˝. Maciej Kiedrowicz; Jacek Kowalski; dr in˝. Tomasz Jordan Kruk; Justyna Kurek; dr Arkadiusz Lach; min. Andrzej Lewiƒski; prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz; dr Paweł Litwiƒski; prof. dr hab. Czesław Martysz; dr Joanna Misztal-Konecka; prof. USz. dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak; ks. prof. dr hab. Wojciech Necel; prof. dr hab. Jacek Pomykała; prof. dr Jens-Peter Schneider; prof. dr Fridrich Schoch; dr Grzegorz Sibiga; prof. dr Indra Spiecker gen. Döhmann; dr Maria Szczepaniec; prof. UKSW dr hab. Gra˝yna Szpor; dr Marek Âwierczyƒski Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Redaktor prowadz(cid:261)cy: Natalia Adamczyk Publikacja dofi nansowana ze (cid:286)rodków Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy(cid:276)skiego w Warszawie. Ilustracja na okładce: Norebbo/iStockphoto.com © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: PWP Interduk, Warszawa ISBN 978-83-255-2601-6 ISBN e-book 978-83-255-2602-3 Spis treści Spis treści Spis treści Wstęp ..................................................................................................... IX Autorzy ................................................................................................ XI Wykaz skrótów ...................................................................................... XV 1 3 Rozdział 1 Między wolnością informacyjną a ochroną danych w Internecie .......... Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych (Irena Lipowicz) Zagadnienie równowagi między wolnością informacyjną a ochroną danych w niemieckim profesorskim projekcie Kodeksu Informacyjnego (Friedrich Schoch) .................................................................................... Zgoda udzielana na przetwarzanie danych osobowych udzielana w Internecie (Paweł Fajgielski) ........................................................... Ochrona danych osobowych w prawie kanonicznym (Wojciech Necel) .... Identyfi kacja osób w Internecie w świetle orzecznictwa i przepisów o ochronie danych osobowych (Andrzej Lewiński)................................. Prawo użytkowników wyszukiwarek internetowych do poszanowania ich autonomii informacyjnej (Bogdan Fischer) ................................................ „Prywatny pomiar świata” jako problem prawa ochrony danych. O obchodzeniu się z informacją przestrzenną na przykładzie Google Street View (Indra Spiecker gen. Döhmann) ............................................ Bezpieczeństwo danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen (Tomasz Burczyński) ........................................................................................ Niebezpieczeństwa elektronicznego postępowania upominawczego (Joanna Misztal-Konecka) ....................................................................... 103 Anonimizacja orzecznictwa NSA (Dorota Chromicka) ...................... 115 37 45 55 63 16 73 92 V Spis treści Rozdział 2 Informacja i informatyka w administracji ............................................. 127 Problemy zarządzania informacjami w europejskim postępowaniu administracyjnym (Jens-Peter Schneider) ............................................. 129 Informacja w procedurze tworzenia norm przez administrację Unii Europejskiej (Herwig C.H. Hofmann) .................................................... 158 Prawo do informacji w polskim postępowaniu administracyjnym (Czesław Martysz) .............................................................................. 172 Obowiązki administracji związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w Internecie (Aleksandra Monarcha-Matlak) .......................................... 183 Państwowe struktury informacyjne i ponowne wykorzystywanie informacji w niemieckiej administracji przez podmioty prywatne (Martin Eifert) ............................................................................... 193 Restrukturyzacja regulacji infrastruktury informacyjnej (Grażyna Szpor) .... 211 Udostępnianie danych z rejestrów publicznych a zastosowanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (Grzegorz Sibiga) .............................. 225 Weryfi kacja tożsamości osób korzystających z elektronicznych usług publicznych (Agnieszka Gryszczyńska).................................................... 236 Bezpieczeństwo danych w dokumentach identyfi kacyjnych (Maciej Kiedrowicz) ..................................................................................... 246 Otwarte standardy w administracji publicznej jako gwarancja bezpieczeństwa nie tylko w Internecie (Bartłomiej Cacko) ................ 258 Granice ochrony antyspamowej w administracji publicznej (Justyna Kurek) 267 Rozdział 3 Ochrona własności intelektualnej i konsumenta w Internecie .............. 277 Własność wirtualna? (Ryszard Frelek) ............................................................ 279 Naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie – problem prawa i sądu właściwego (Marek Świerczyński) ................................................. 288 Ochrona oznaczeń indywidualizujących w adresach internetowych (Kinga Kafarska) ......................................................................................................... 298 Dostęp do sieci Internet – ochrona konsumenta (Jacek Kowalski) ......... 305 Świadome użytkowanie bezpiecznego Internetu (Paweł Litwiński) .......... 314 VI Spis treści Znaczenie analizy ryzyka dla ochrony tajemnic (Natalia Bloch) ............. 322 Pewność i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Internecie (Jacek Janowski) .. 328 Rozdział 4 Cyberprzestępczość .............................................................................. 343 Konwencja Rady Europy o cyberprzestepczości i kwestia jej ratyfi kacji przez Polskę (Andrzej Adamski) ............................................................. 345 Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2010–2015 (Piotr Durbajło) ........................................................ 357 Informatyczne problemy bezpieczeństwa w Internecie (Tomasz Jordan Kruk) ..................................................................................................... 363 Rola kryptologii w walce z cyberprzestepczoscią (Jacek Pomykała) ........ 373 Sieci Peer-to-Peer – problemy bezpieczeństwa (Jerzy Cytowski) ........... 389 Kradzież tożsamości w Internecie (Kamil Czaplicki) ............................. 399 Typy przestępstw komputerowych (Maria Szczepaniec) ......................... 408 Dowody elektroniczne w sprawach pornografi i dziecięcej i pedofi lii w Internecie (Arkadiusz Lach) ................................................................ 419 Indeks rzeczowy ................................................................................... 427 VII Wstęp Internet to nieustanne wyzwanie − samoistny przedmiot refl eksji, a zara- zem narzędzie poznania; rozwiązanie wielu starych problemów i źródło wielu nowych. Internet sprzyja myśleniu systemowemu i wymaga myślenia systemo- wego: wydobywania ze złożonej rzeczywistości elementów istotnych. Współau- torzy tej książki skupiają się na ochronie wolności, własności i bezpieczeństwa. W czterech rozdziałach: „Między wolnością informacyjną a ochroną danych w Internecie”, „Informacja i informatyka w administracji”, „Ochrona własności intelektualnej i konsumenta w Internecie”, „Cyberprzestępczość”, zamieszczono artykuły polskich i zagranicznych ekspertów. Autorami są głównie teoretycy i praktycy związani z Naukowym Cen- trum Prawno-Informatycznym w Warszawie, skupiającym obok przedstawi- cieli nauk prawnych także reprezentantów innych dziedzin: nauk humani- stycznych, ekonomicznych, matematycznych, technicznych oraz nauk o bez- pieczeństwie i obronności. Kilka artykułów, będących wynikiem badań porównawczych wspomaga- nych przez Fundację Alexandra von Humboldta, ukazuje się równolegle w wy- dawnictwie niemieckojęzycznym [Irena Lipowicz, Jens-Peter Schneider (Hg.) Perspektiven des deutschen, polnischen und europäischen Informationsrechts, V R unipress Universitätsverlag Osnabrück 2011]. Wydanie tej książki nie byłoby możliwe bez pomocy Uniwersytetu Kar- dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wspierającego wiele inicjatyw zmierzających do przełamania nienaturalnej izolacji dyscyplin naukowych i odbudowania poczucia jedności uniwersytetów a zarazem wykorzystania no- wych szans i przezwyciężenia zagrożeń związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Grażyna Szpor IX Autorzy Autorzy Prof. dr hab. Andrzej Adamski – Katedra Prawa Karnego i Polityki Kry- minalnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natalia Bloch – doktorantka na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Aka- demii Obrony Narodowej. Dr Tomasz Burczyński – członek panelu ekspertów projektu „E-administracja warunkiem rozwoju Polski”, Międzynarodowe Centrum Biznesu i Admini- stracji Publicznej; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Bartłomiej Cacko – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy- tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Biuro Trybunału Konstytucyjnego. Dorota Chromicka – Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Ad- ministracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kamil Czaplicki – Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Admi- nistracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prof. dr hab. Jerzy Cytowski – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kpt. Inż. Piotr Durbajło – Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycz- nego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prof. dr Martin Einfert – Uniwersytet w Gießen. Dr hab. Paweł Fajgielski – Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Ko- munikacyjnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Kato- licki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. XI Autorzy Dr Bogdan Fischer – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński; Chałas i Wspólnicy – Kancelaria Prawna. Ryszard Frelek – Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Division for Certain Countries in Europe and Asia, WIPO (Departament Niektórych Krajów w Europie i Azji, Świato- wa Organizacja Własności Intelektualnej). Dr Agnieszka Gryszczyńska – Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prof. dr Herwig C. Hofmann – Uniwersytet Luksemburski, dyrektor Insty- tutu Prawa Europejskiego. Dr Jacek Janowski – Katedra Organizacji i Kierownictwa, Pracownia Infor- matyki Prawniczej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej. Kinga Kafarska – Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy- tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Urząd Patentowy. Dr inż. Maciej Kiedrowicz – Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna. Jacek Kowalski – Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Admi- nistracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dr inż. Tomasz Jordan Kruk – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Justyna Kurek – Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy- tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Wydawnictwo C.H. Beck. Dr Arkadiusz Lach – Katedra Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Ad- ministracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Andrzej Lewiński – Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich; Kie- rownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Uni- wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dr Paweł Litwiński – Partner w Barta Litwiński Kancelaria Radców Praw- nych i Adwokatów sp.p. Prof. dr hab. Czesław Martysz – Katedra Prawa i Postępowania Administra- cyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski; Kolegium Naj- wyższej Izby Kontroli. XII Autorzy Dr Joanna Misztal-Konecka – Katedra Prawa Rzymskiego, Katolicki Uni- wersytet Lubelski Jana Pawła II; sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie. Prof. USz dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak – Katedra Prawa i Postę- powania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński. Ks. prof. dr hab. Wojciech Necel – Katedra Historii Źródeł i Literatury Pra- wa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Ste- fana Wyszyńskiego. Prof. dr hab. Jacek Pomykała – Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski. Prof. dr Jens-Peter Schneider – Katedra Prawa Publicznego, Uniwersytet we Freiburgu, dyrektor Instytutu Prawa Mediów i Prawa Informatycznego; do września 2010 r. dyrektor w Instytucie Prawa Europejskiego na Uniwersytecie w Osnabrück. Prof. dr Fridrich Schoch – Katedra Prawa Administracyjnego, Uniwersytet we Freibergu, dyrektor Instytutu Prawa Publicznego. Dr Grzegorz Sibiga – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Prof. dr Indra Spiecker gen. Döhmann – kierownik Instytutu Prawa Dostę- pu do Informacji i Prawa Gospodarczego, Uniwersytet w Karlsruhe. Dr Maria Szczepaniec – Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Admini- stracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prof. dr hab. Grażyna Szpor – Kierownik Katedry Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskie- go; Prezes Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego Dr Marek Świerczyński – Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Ad- ministracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne Wykaz skrótów BDSG ................................. federalna ustawa w brzmieniu z 14.1.2003 r. o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetz) (BGBl. I S. 66) decyzja SIS.II. ...................... decyzja Rady 2007/533/WSiSW z 12.6.2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytko- wania Systemu Informacyjnego Schengen dru- giej generacji (SIS II) (Dz.Urz. UE L z 2007 r. Nr 205, s. 63) DschR ................................. niemiecka ustawa – Prawo ochrony danych (Da- tenschutzrecht) Dyrektywa 95/46/WE .......... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. UE L z 1995 r. Nr 281, s. 1) Dyrektywa 2003/98/WE ....... dyrektywa 2003/98/WE PE i Rady z 17.11.2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania in- formacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L z 31.12.2003 r.) infrastrukturę Dyrektywa INSPIRE ........... dyrektywa 2007/2/WE PE i Rady z 14.3.2007 r. informacji prze- ustanawiająca strzennej we Wspolnocie Europejskiej (INSPI- RE) (Dz.Urz. UE L z 2007 r. Nr 108, s. 1 ze zm.) EHUG ................................ niemiecka ustawa z 10.11.2006 r. o elektronicz- nym rejestrze handlowym i rejestrze spółdzielni oraz rejestrze przedsiębiorstw (Gesetz über elek- tronische Handelsregister und Genossenschaftsregi- ster sowie das Unternehmensregister) XV Wykaz skrótów EKPC .................................. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod- stawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) GG ...................................... niemiecka ustawa zasadnicza z 23.5.1949 r. HGB ................................... Handelsgesetzbuch z 10. 5.1897 r. (RGBl. S. 219) (Grundgesetz) (BGBl. S. 1) BGBl. III IFG ..................................... niemiecka ustawa z 5.9.2005 r. o wolności infor- macji (Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Infor- mationen des Bundes) (BGBl. I S. 2722) IFG-ProfE .......................... Projekt ustawy o wolności informacji dla Repu- bliki Federalnej Niemiec IWG .................................... ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej (Informationsweiterverwendungsge- setz – IWG) KC ....................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ....................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKKW ................................ Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich KPA ..................................... ustawa z 16.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC .................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania KPK ..................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPKan ................................. Kodeks prawa kanonicznego KPP ..................................... Karta Praw Podstawowych KWS .................................... Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z 14.6.1985 r. (Dz.Urz. UE L z 2000 r. Nr 239, s. 19) OchrDanOsobU .................. ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych oso- bowych (t.j. Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.) PolU .................................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) PrAut ................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i pra- wach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrTelekom ........................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyj- ne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) XVI Wykaz skrótów PostAdmU ........................... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) rozporządzenie SIS.II. ......... rozporządzenie (WE) Nr 1987/2006 PE i Rady z 20.12.2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjo- nowania i użytkowania Systemu Informacyjne- go Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 381, s. 4) Rzym II ............................... rozporządzenie WE Nr 864/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumow- nych (Dz.Urz. UE L z 2007 r. Nr 199, s. 40) SGB ..................................... niemiecki Kodeks Socjalny ŚwiadUsługDrogElektrU .... ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) TDDSG .............................. niemiecka ustawa z 22.6.1997 r. o ochronie da- nych w teleusługach (Teledienstedatenschutzge- setz) (BGBl. I S. 1871) TFUE ................................. Traktat z 9.5.2008 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C z 2008 r. Nr 115, s. 47 TUE .................................... Traktat z 9.5.2008 r. o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C z 2008 r. Nr 115, s. 13) VIG ..................................... niemiecka ustawa z 15.11.2007 r. o informacji (Verbraucherinformationsgesetz) konsumenckiej (BGBl. I S. 2558) 2. Czasopisma AfP ...................................... Zeitschrift für Medien- und Kommunikations- recht BB .......................................Der Betriebsberater BIP ......................................Biuletyn Informacji Publicznej CR .......................................Computer und Recht CzPKiNP ............................Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych DÖV ...................................Die Öff entliche Verwaltung DRiZ ...................................Deutsche Richterzeitung DStR ...................................Deutsches Steuerrecht DUD ...................................Datenschutz und Datensicherheit DVBl ...................................Das Deutsche Verwaltungsblatt XVII Wykaz skrótów Dz.U. ...................................Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE .........................Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ETSI ................................... European Telecommunication Standards Insti- tute EuGRZ ...............................Europäische GRUNDRECHTE-Zeitschrift EuZW ...............................Europaische Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht KPP .....................................Kwartalnik Prawa Prywatnego K R ...................................Kommunikation und Recht NJW ....................................Neue Juristische Wochenschrift MP ......................................Monitor Polski MMR .................................Multimedia und Recht NP .......................................Nowe Prawo NVwZ ................................. Neue Zeitschrift fur Verwaltungsrecht (Nowe OTK-ZU ............................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Ze- Czasopismo Prawa Administracyjnego) szyty Uzupełniające OSA ....................................Orzecznictwo Sądów Administracyjnych OSNIC ................................Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSN(K) ...............................Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNKW ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSP .....................................Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. ......................................Palestra PiP .......................................Państwo i Prawo PPH ....................................Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. .............................Prokuratura i Prawo R. Pr. ...................................Radca Prawny Rzecz. ..................................Rzeczpospolita SP ........................................Studia Prawnicze TPP .....................................Transformacje Prawa Prywatnego Wok. ...................................Wokanda Zb. Orz. ...............................Zbiór orzeczeń 3. Instytucje, organizacje ABW ...................................Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego BBB .....................................Better Business Bureau BSA .....................................Business Software Alliance C3 ........................................Customs Cyber Smuggling Center CBA ....................................Centralne Biuro Antykorupcyjne XVIII BGH .................................. Bundesgerichtshof (Federalny Trybunał Spra- BverfGE ..............................Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ETCP ..................................Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS .....................................Europejski Trybunał Sprawiedliwości FBI ......................................Federalne Biuro Śledcze GAO ...................................Government Accountability Offi ce GIODO .............................. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobo- KRK ....................................Krajowy Rejestr Karny KRS .....................................Krajowy Rejestr Sądowy MF ......................................Minister Finansów MI .......................................Minister Infrastruktury MRRiB ................................Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa MSWiA .............................. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini- wych stracji Wykaz skrótów wiedliwości) MON ..................................Ministerstwo Obrony Narodowej NASK ..................................Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NSA ....................................Naczelny Sąd Administracyjny ONZ ...................................Organizacja Narodów Zjednoczonych OVG....................................Wyższy Sąd Administracyjny PE .......................................Parlament Europejski RM ......................................Rada Ministrów SZ RP..................................Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej UE .......................................Unia Europejska VG ...................................... Karlsruhe Verwaltungsgericht Karlsruhe (Sąd ZUS .....................................Zakład Ubezpieczeń Społecznych Administracyjny w Karlsruhe) 4. Inne API ......................................Application Programming Interface BJA ......................................Biuro Pomocy Sprawiedliwości CERT..................................Computer Emergency Response Team CBOSA ............................... Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administra- CBOIS .................................. Centralna Baza Orzeczeń i Informacji o Sprawach DAC ....................................Discretionary Access Control DNS .................................... Domain Name System (system nazw domeno- rozpoznawanych w sądach administracyjnych cyjnych wych) XIX Wykaz skrótów DRM ...................................Digital Rights Management Systems EPU .....................................Elektroniczne Postępowanie Upominawcze ePUAP ................................ Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej EULA .................................End User Licensing Agreements IC3 ......................................Internet Crime Complaint Center ICT ..................................... Technologia Informacyjna i Komunikacyjna (In- formation and Communications Technology) kan. ......................................kanon KKK ....................................Katechizm Kościoła Katolickiego KSI ......................................Krajowy System Informatyczny MAC ...................................Mandatowy Access Control Nb .......................................numer brzegowy niepubl. ...............................niepublikowane np. .......................................na przykład Nr ........................................numer n. .........................................następna NW3C ...............................National White Collar Crime Center ORCON .............................Originator Controlled OSO ...................................Obsługa Spraw Orzekanych poz. .....................................pozycja P2P ......................................Peer-to-Peer RBAC ................................Role-base Access Control RDO ...................................Rejestr Dowodów Osobistych RFC .....................................Request for Comments s. ..........................................strona SIC ......................................System Informacji Celnej SIS .......................................System Informacyjny Schengen SIRENE ............................. Supplementary Information Request at National Entries SMTP .................................Simple Mail Transfer Protocol ust. ......................................ustęp t.j. ........................................tekst jednolity VIS ......................................Wizowy System Informacji ZSZiK ................................. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli XX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: