Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 003633 18781681 na godz. na dobę w sumie
Internet. Pierwsza pomoc - książka
Internet. Pierwsza pomoc - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1072-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook (-80%), audiobook).

Wszyscy wokół korzystają już z internetu. Ty też chciałbyś dołączyć do tego grona, ale... czyżbyś się bał? Po głowie krąży Ci mnóstwo pytań. Gdzie wpisywać adresy stron? Jak działa przeglądarka i co to jest wyszukiwarka? Jak używać programu pocztowego i komunikować się za pomocą komputera? No i czy nasz komputer jest całkowicie bezpieczny, gdy korzystamy z internetu? Wirtualna sieć wcale nie jest aż tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Z szybką pomocą pospieszy Ci właśnie ta, pełna sprawdzonych recept książka -- dzięki niej bezboleśnie wejdziesz w świat internetu!

Bezboleśnie wejdź w świat internetu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Internet. Pierwsza pomoc Autor: Maria Sokó³ ISBN: 978-83-246-1072-3 Format: A5, stron: 112 • Przegl¹darka – wyœwietlanie stron, zapamiêtywanie, usuwanie œladów • Wyszukiwarka – znajdowanie informacji, grafiki, rozrywki • Poczta elektroniczna – zak³adanie konta, dostêp przez WWW, Poczta systemu Windows • Komunikacja – GG, Skype, czaty Wszyscy wokó³ korzystaj¹ ju¿ z internetu. Ty te¿ chcia³byœ do³¹czyæ do tego grona, ale… czy¿byœ siê ba³? Po g³owie kr¹¿y Ci mnóstwo pytañ. Gdzie wpisywaæ adresy stron? Jak dzia³a przegl¹darka i co to jest wyszukiwarka? Jak u¿ywaæ programu pocztowego i komunikowaæ siê za pomoc¹ komputera? No i czy nasz komputer jest ca³kowicie bezpieczny, gdy korzystamy z internetu? Wirtualna sieæ wcale nie jest a¿ tak skomplikowana, jak mog³oby siê wydawaæ na pierwszy rzut oka. Z szybk¹ pomoc¹ pospieszy Ci w³aœnie ta, pe³na sprawdzonych recept ksi¹¿ka – dziêki niej bezboleœnie wejdziesz w œwiat internetu! • U¿ywanie przegl¹darki – wpisywanie adresów, historia, ulubione • Przegl¹danie stron WWW – wiadomoœci, filmy, mapy • Korzystanie z wyszukiwarki – informacje, nauka, rozrywka • Kilka s³ów o technice – serwer proxy i Ÿród³owa postaæ strony • Obs³uga poczty e-mail – konto internetowe, dostêp ze strony, program pocztowy • Potêga komunikatorów – Gadu-Gadu i Skype • Nawi¹zywanie znajomoœci – fora, czaty • Kupowanie w internecie – wyszukiwanie, sklepy, p³atnoœci • Gry online – rejestracja w serwisie, pocz¹tki, porady • Ochrona komputera – zapora systemowa, uaktualnianie systemu Bezboleœnie wejdŸ w œwiat internetu! Internet Spis treści Wstęp  /  5 1. Jak wyświetlić stronę WWW w oknie przeglądarki?  /  7 2. Jak zdefiniować w przeglądarce stronę główną?  /  11 3. Jak dodać stronę WWW do ulubionych?  /  14 4. Jak odszukać odwiedzaną niedawno stronę WWW?  /  17 5. Jak wyczyścić ślady po odwiedzanych stronach WWW?  /  19 6. Jak szukać informacji w internecie?  /  22 7. Jak szukać grafiki w internecie?  /  25 8. Gdzie w internecie szukać newsów i informacji?  /  28 9. Jak znaleźć w internecie rozrywkę? YouTube i Google Video  /  32 10. Jak w internecie szukać drogi? Google Maps  /  34 11. Jak wyszukiwać w internecie zasoby naukowe?  /  37 12. Jakie zadanie ma serwer proxy?  /  39 13. Co to jest źródłowa postać strony WWW?  /  41 14. Jak wydrukować stronę WWW?  /  44 15. Jak założyć konto e-mail?  /  47 16. Jak korzystać z poczty e-mail przez WWW?  /  50 17. Jak obsługiwać załączniki poczty e-mail poprzez WWW?  /  53 18. Jak skonfigurować program Poczta systemu Windows?  /  56 19. Jak napisać list e-mail,  korzystając z Poczty systemu Windows?  /  60 20. Jak odebrać pocztę i odpowiedzieć na otrzymany list e-mail?  /  62 21. Jak zapisać załączniki otrzymane z listem e-mail?  /  66 22. Jak w programie Poczta systemu Windows  korzystać z bazy adresów?  /  68 23. Jak się bronić przed spamem?  /  71 24. Jak zainstalować Gadu-Gadu?  /  74 Spis treści  Internet 25. Jak dodać znajomych do Gadu-Gadu? / 77 26. Jak nawiązać kontakt przez Gadu-Gadu? / 79 27. Jak w Gadu-Gadu radzić sobie z natrętami? / 82 28. Jak słuchać radia za pośrednictwem komputera? / 84 29. Gdzie w internecie można poczatować? / 87 30. Jak zainstalować komunikator Skype? / 90 31. Jak rozmawiać przez komputer? / 93 32. Jak kupować w internecie? / 96 33. Jak dbać o bezpieczeństwo komputera w internecie? Zapora systemu Windows / 99 34. Jak uaktualnić system Windows Vista? / 101 35. Jak skonfigurować program Windows Defender, aby skutecznie chronił system przed internetowymi wrogami? / 104 36. Jak zarejestrować się w serwisie gier online? / 107 37. Jak grać online? / 109 38. Jak grać w gry flashowe? / 110   Spis treści Internet 9. Jak znaleźć w internecie rozrywkę? YouTube i Google Video 1. Aby odwiedzić YouTube,  uruchom przeglądarkę,  wpisz w polu adresu  http://www.youtube.com/ i naciśnij klawisz Enter. 2. Wyświetlona zostanie  strona główna serwisu  YouTube (rysunek 9.1). 3. Jeśli masz ochotę posłu- chać muzyki i pooglądać  wideoklip, wpisz nazwę  zespołu lub nazwisko  wykonawcy w polu  tekstowym. Możesz  oczywiście podać  dowolne słowo kluczowe  (rysunek 9.2). 2  Internet jest pełny miejsc, w których znajdziesz rozrywkę, humor i zabawę. Omówienie ich wszystkich jest niemoż- liwe. Wybrałam więc dwa specyfi czne miejsca: YouTube i Google Video. YouTube to serwis internetowy, w którym możesz opubliko- wać swoje własne fi lmy, wideoklipy lub innego typu minipro- dukcje. Jego podstawowe hasło to „Broadcast Yourself” (ang. „Niech Cię inni zobaczą”). Publikowane tu nagrania mogą trwać do 10 minut, a objętość pliku nie może przekraczać 100 MB. Serwis YouTube, który pojawił się w sieci w lutym 2005 roku (a zaczynał od prezentowania kota autora), jest obecnie naj- większym serwisem udostępniającym tego typu usługi. Według Google dziennie na YouTube umieszczanych jest ponad 70 tysięcy fi lmów zajmujących ok. 1400 GB. W połowie stycznia 2007 roku serwis Google Video (http:// video.google.pl/) zaczął indeksować i udostępniać w swoich zasobach wszelkie fi lmy z YouTube. Google Video to pierwszy na świecie otwarty rynek dostępnych online plików wideo, w którym możesz wyszukiwać i oglądać pliki z coraz większej kolekcji audycji telewizyjnych, fi lmów, wideoklipów, fi lmów dokumentalnych, produkcji amatorskich i innych. Rysunek 9.1. Strona główna serwisu YouTube Rysunek 9.2. Wpisz w polu tekstowym słowo kluczowe i naciśnij Enter lub kliknij przycisk Search Internet 4. Wyświetlona zostanie  lista wideoklipów  odpowiadająca kryterium  wyszukiwania. Przejrzyj  ją i kliknij jeden z nich  (rysunek 9.3). 5. Wideoklip zostanie  odtworzony (rysunek 9.4). 6. Aby wyszukać wideoklipy,  korzystając z Google  Video, wpisz w polu  adresu przeglądarki  http://video.google.pl/ i naciśnij Enter (rysunek 9.5). 7. Wpisz w polu tekstowym  frazę do wyszukania lub  zastosuj wyszukiwanie  zaawansowane (na przy- kład tytuł: tytuł), a odpo- wiednie wyniki zostaną  wyszukane w archiwum  (rysunek 9.6). 8. Kliknij miniaturę obrazu.  Spowoduje to otwarcie  strony YouTube, na której  można zobaczyć podgląd  lub cały plik wideo, jeśli  jest bezpłatny. 9. Jak znaleźć w internecie rozrywkę? YouTube i Google Video  Rysunek 9.3. Kliknij jedną z miniatur Rysunek 9.4. Wybrany wideoklip zostanie odtworzony Rysunek 9.5. Google Video Rysunek 9.6. Wybierz jeden z odszukanych wideoklipów Internet 10. Jak w internecie szukać drogi? Google Maps Serwis Google Maps to jeden z serwisów wyszukiwarki internetowej Google, który jest bazą danych map oraz zdjęć satelitarnych i lotniczych całego świata. Zdjęcia oglądać można w kilkunastu skalach. Na najwyższym poziomie zbliże- nia można (dla niektórych obszarów) czasami zobaczyć nawet pojedyncze drzewa. Serwis jest nieustannie aktualizowany. Wszystkie zdjęcia mają co najmniej rok, najstarsze nawet pięć lat. Ponieważ robiono je o różnych porach roku, w niektórych lokacjach sfotografowano śnieg i zamarznięte rzeki, w innych środek lata. 1. Aby wyświetlić mapę  danego obszaru, wpisz  w polu adresu okna  przeglądarki http://maps. google.com/ i naciśnij  Enter. 2. Wyświetlona zostanie  wyszukiwarka map.  3. Wpisz w polu tekstowym  wyszukiwarki słowo  kluczowe — na przykład  polska, i naciśnij Enter (rysunek 10.1). 4. Złap myszą suwak znaj- dujący się z lewej strony  i dostosuj skalę mapy.  Przesuń myszą mapę tak,  aby wyświetlić żądany  obszar (rysunek 10.2).  Rysunek 10.1. Mapa Polski Rysunek 10.2. Mapa GOP Wskazówka Możesz także przesuwać mapę myszą.  Internet 5. Aby włączyć obraz sate- litarny, kliknij przycisk  Satellite. Aby nałożyć  zwykłą mapę na obraz  satelitarny, kliknij przycisk  Hybrid (rysunek 10.3). 6. Aby odszukać trasę z mia- sta do miasta, kliknij łącze  Get directions, a następ- nie wpisz w pierwszym  polu tekstowym adres  początku, a w drugim  polu adres końca podróży.  Kliknij przycisk Get Directions (rysunek 10.4). 7. Trasa podróży zostanie  wyświetlona zarówno  na mapie, jak i w rozpi- saniu na poszczególne  etapy.  8. Ponumerowane etapy  trasy są wyświetlane  w lewym panelu. Gdy  klikniesz dany etap,  na mapie pojawią się  szczegółowe informacje  (rysunek 10.5). 9. Możesz oczywiście  dostosować skalę mapy,  aby szczegóły były lepiej  widoczne lub aby ująć  całą trasę. 10. Jak w internecie szukać drogi? Google Maps  Rysunek 10.3. Obraz satelitarny tego samego obszaru Rysunek 10.4. Kliknij łącze Get directions, a następnie wpisz w pierwszym polu adres początku, a w drugim polu adres końca podróży Rysunek 10.5. Trasa podróży dokładnie rozpisana na etapy Internet Wskazówki Jeśli utworzysz konto, będziesz mógł zapisywać własne lokacje, trasy i mapy. Gdybyś chciał się wybrać na wyprawę księżycową, wpisz w polu adresu przeglądarki http://moon.google.com/ i naciśnij Enter. Wyświetlona zostanie satelitarna mapa Księżyca wraz z informacjami dotyczącymi misji Apollo (rysunek 10.6). Pod adresem http://www.google.com/mars/ znajdziesz mapy  Marsa (rysunek 10.7). Rysunek 10.6. Mapy Księżyca Rysunek 10.7. Mapy Marsa   10. Jak w internecie szukać drogi? Google Maps Google udostępnia testową wersję nowej wyszukiwarki zasobów internetowych Google Scholar, przeznaczoną głównie dla pracowników naukowych i studentów. Nowa wyszukiwarka bezpłatnie przeszukuje płatne serwisy, jak archi- wa czasopism naukowych (w tym dostępne online archiwa zna- nych periodyków naukowych „Nature”, „Lancet” i „Science”) i komercyjne bazy danych, wyszukuje także recenzje, preprinty, abstrakty oraz książki z różnych dziedzin wiedzy dotąd nie- uwzględniane przez standardową wersję Google. Wprowadzony prefi ks author: pozwala na wyszukanie materiałów autorstwa konkretnej osoby. Obok rezultatów podana jest także liczba cytowań w innych pracach. W wyni- kach wyszukiwania prezentowane są nie tylko odnośniki do stron, zawierających wyszukiwane informacje, ale również nazwy czasopism, z których pochodzi tekst. Google Scholar nie umieszcza reklam w wynikach wyszu- kiwania. Rysunek 11.1. Strona serwisu Google Scholar Rysunek 11.2. Lista odszukanych prac wskazanego autora Internet 11. Jak wyszukiwać w internecie zasoby naukowe? 1. Wpisz w polu adresu przegl¹darki http://scho- lar.google.com/ i naciśnij Enter. 2. Wyświetlona zostanie strona g³ówna ser- wisu Google Scholar (rysunek 11.1). 3. Wyszukamy prace kon- kretnego autora. Wpisz wiêc w polu tekstowym author: nazwisko ini cjał — na przyk³ad author: Sokol M — i kliknij przycisk Search. 4. Wyświetlona zostanie d³uga lista publikacji. Aby przefi ltrowaæ j¹ nieco, wy³¹cz z wyszukiwania niektóre pozycje, wpisuj¹c po znaku minus nazwisko autora, który na pewno nie jest wspó³autorem szukanej pracy (o ile oczywiście masz tak¹ wiedzê). Kliknij ponownie Enter — lista siê zawêzi (rysunek 11.2). 37 Internet 5. Liczba cytowañ danej pracy jest prezentowana pod skrótem tytu³u. Kliknij ³¹cze Cited by, aby wyświetliæ listê prac, w których wskazana publikacja jest cytowana (rysunek 11.2). 6. Aby znaleźæ informacje tematyczne, na przyk³ad o ruchach Browna, wpisz frazê i kliknij Search. Wyszukane zostan¹ pozycje piśmiennictwa, opracowania, dokumenty, wyk³ady, w których oma- wiane jest szukane zagad- nienie (rysunek 11.3). Rysunek 11.3. Wyszukiwanie tematyczne 38  11. Jak wyszukiwać w internecie zasoby naukowe?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet. Pierwsza pomoc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: