Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00485 014107 11055702 na godz. na dobę w sumie
Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług - ebook/pdf
Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 403
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3909-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Refleksja nad aktualnymi problemami Internetu jest potrzebna inżynierom tworzącym infrastrukturę sieciową i e-usługi, prawnikom próbującym dostosować klasyczne rozwiązania cywilno-, karno- i administracyjno-prawne do nowej rzeczywistości, a także obywatelom -internautom, którzy uczestniczą w jej kształtowaniu. Skłania to wybitnych specjalistów z różnych dziedzin i różnych ośrodków naukowych, skupionych wokół Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego w Warszawie, do współpracy nad zmniejszaniem niepewności związanej z e-inkluzja. Jej kolejnym efektem są zawarte w tej książce rozważania nad informacja w zasobach sieciowych oraz usługami budowanymi przez podmioty prywatne i publiczne wokół jej przetwarzania, a także nad swoboda i bezpieczeństwem osób z usług tych korzystających.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług Redakcja Grażyna Szpor Wojciech R. Wiewiórowski sieci e-dokumenty rejestry publiczne rejestry publiczne domeny e-usługi e-administracja bezpieczeństwo anonimowość portale dane osobowe serwisy społecznościowe INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług INTERNET Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług Problems of Net, Portals and e-Services Probleme von Netzen, Portalen und E-Dienstleistungen Redakcja: prof. n. dr hab. Gra˝yna Szpor i dr Wojciech R. Wiewiórowski Autorzy: Dorota Chromicka, Michał Chrzanowski, Kamil Czaplicki, Michał Czerniawski, Mariusz Czmok, prof. n. dr hab. Paweł Fajgielski, prof. dr hab. in˝. Piotr Gawrysiak, prof. dr hab. Jacek Gołaczyƒski, prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, dr in˝. Agnieszka Gryszczyƒska, dr Adam Har´˝a, dr in˝. Andrzej Kaczmarek, dr in˝. Maciej Kiedrowicz, Beata Konieczna, dr Sylwia Kotecka, Monika Krasiƒska, dr in˝. Tomasz Jordan Kruk, Justyna Kurek, dr Paweł Litwiƒski, Paweł Makowski, Bartłomiej Michalak, prof. n. dr hab. Anna Młynarska Sobaczewska, prof. n. dr hab. Aleksandra Monarcha- -Matlak, Stanisław Radowicki, Magdalena Ràczaszek, dr Marlena Sakowska-Baryła, dr Krzysztof Siewicz, dr Rafał Stankiewicz, prof. dr hab. Bolesław Szafraƒski, prof. n. dr hab. Gra˝yna Szpor, dr Marek Âwierczyƒski, prof. dr Marie-Therese Tinnefeld, prof. dr hab. Marek Wierzbowski, dr Wojciech R. Wiewiórowski, dr in˝. Kajetan Wojsyk, prof. n. dr hab. Teresa Wyka, dr Marcin Z. Zieliƒski Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski, prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz, prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz Ilustracja na okładce: Łukasz Sarapata Wydanie publikacji zostało dofi nansowane przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową instytut badawczy. © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3908-5 ISBN e-book 978-83-255-3909-2 Spis treści 1 3 Autorzy ................................................................................................ IX Wstęp ................................................................................................... XIII Wykaz skrótów .................................................................................... XV Rozdział 1 Internet – aktualne problemy stanowienia i stosowania prawa .......... Jak Internet zmienia prawne ramy prywatności? How the Internet changes the Legal Framework of Privacy? (Marie-Therese Tinnefeld) ........................................................................ Privacy by Design jako paradygmat ochrony prywatności ‘Privacy by Design’ as a paradigm for privacy protection (Wojciech R. Wiewiórowski) ..................................................................... Propozycje zmiany Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dokumentów elektronicznych Proposed amendments to the Civil Code and to the Code of Civil Procedure on electronic documents (Jacek Gołaczyński, Sylwia Kotecka) ......................................................... Internet a nowe prawo prywatne międzynarodowe Internet and new private international law (Marek Świerczyński) .......... Rola Kodeksu pracy w systemie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracownika Labour Code in the system of protection of employees’ personal data (Teresa Wyka) ......................................................................................... Problemy administracyjnoprawne związane z ekspansją Internetu Administrative and legal problems associated with the expansion of the Internet (Grażyna Szpor) ............................................................. 13 45 31 59 71 Rozdział 2 Sieci i portale internetowe .................................................................. Bezpieczeństwo systemu nazw domenowych Security of the Domain Name System (Michał Chrzanowski, Tomasz Jordan Kruk) ............................................ 81 83 V 97 Obowiązki przedsiębiorcy – administratora w sieci The responsibilities of an entreprenteur as a data controller online (Anna Młynarska-Sobaczewska) .............................................................. Regulacja wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług  hostingowych Hosting provider’s disclaimer (Marcin Z. Zieliński) .............................. 111 Ochrona informacji – problemy nie tylko projektowe Data security: not only design problems (Bolesław Szafrański) .............. 123 Funkcjonowanie portali internetowych – wybrane problemy prawne Functioning of Internet portals – selected legal issues (Paweł Fajgielski) ................................................................................... 133 Portale internetowe – zagrożenia realne i pozorne Portals – real and perceived risks (Piotr Gawrysiak) .............................. 145 Analiza internetowych sieci społecznościowych jako zagrożenie dla bezpieczeństwa organizacji Analysis of Internet Social Networks as a threat to organization’s security (Jerzy Gołuchowski, Mariusz Czmok) ......................................... 153 Portale społecznościowe a prawo do ochrony danych osobowych – zarys problemu Social networks and the right to protection of personal data – an outline of the problem (Michał Czerniawski) ................................. 163 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w serwisach społecznościowych Consent for processing of personal data in social networks (Paweł Makowski) .................................................................................. 175 Prywatność w serwisach społecznościowych. Nowe wyzwania dla ruchu wolnego oprogramowania Privacy in the social networks – new challenges for the free software movement (Krzysztof Siewicz) ................................................ 189 Dane osobowe w systemach monitoringu – stan aktualny i kierunki zmian Personal data in monitoring systems – current status and trends (Andrzej Kaczmarek, Monika Krasińska) ................................................. 199 Anonimowość w sieci. Zagadnienia udostępniania danych osobowych Internet anonymity: sharing of personal data (Paweł Litwiński) .......... 217 VI Spis treści Rozdział 3 Publiczne systemy informacyjne i e-usługi ........................................ 229 Publiczne zasoby informacyjne jako podstawa tworzenia platform integracyjnych Public information resources as a basis for creating integration platforms (Maciej Kiedrowicz) ............................................................... 231 Podpis osobisty jako metoda identyfikacji w publicznych systemach informatycznych Personal signature as a method of identification in public information systems (Kamil Czaplicki) ....................................................................... 247 Udostępnianie informacji publicznej – elektroniczny wniosek i stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego Access to public information – electronic applications and the Code of Administrative Procedure (Dorota Chromicka) .................................. 257 Rola Elektronicznej Skrzynki Podawczej w bezpiecznej komunikacji organu administracyjnego ze stroną postępowania administracyjnego The electronic inbox in secure communications between a party and an authority (Adam Haręża) ........................................................... 267 Informacja o prawie jako szczególny rodzaj informacji publicznej Information about a law as an example of public information (Justyna Kurek) ...................................................................................... 279 Elektroniczny dostęp do Nowej Księgi Wieczystej i Krajowego Rejestru Sądowego Digital access to the New Mortgage Register and the National Register of Companies (Agnieszka Gryszczyńska) .................................. 289 Informatyzacja Krajowego Rejestru Karnego – zmiany regulacji Computerization of the National Criminal Register – changes of regulation (Magdalena Rączaszek) ......................................................... 305 System informacji oświatowej Education Information System (Marlena Sakowska-Baryła) ................. 315 Prawna problematyka obrotu detalicznego produktami leczniczymi w Internecie Legal issues in online retail of medical products (Marek Wierzbowski, Stanisław Radowicki, Rafał Stankiewicz) ............... 325 Zakres i jawność danych rejestrów lekarskich Basic functions of medical registries (Bartłomiej Michalak) ................... 337 VII Spis treści Edukacyjno-informacyjny portal e-zdrowie Educational and informational e-health portal (Kajetan Wojsyk) .......... 349 Systemy Advanced Passenger Information oraz Passenger Name Record: e-usługi Advanced Passenger Information and Passenger Name Record Systems: e-services (Beata Konieczna) ................................................... 357 E-learning w administracji publicznej E-learning in Public Administration (Aleksandra Monarcha-Matlak) .............................................................. 371 Indeks rzeczowy .................................................................................. 379 VIII Spis treści Autorzy Dorota Chromicka – Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Ad- ministracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Michał Chrzanowski – Dyrektor, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Kamil Czaplicki – Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Admi- nistracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Michał Czerniawski – Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Dokto- rant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Mariusz Czmok – Katedra Inżynierii Wiedzy, Wydział Informatyki i Komu- nikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. n. dr hab. Paweł Fajgielski – Kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i  Komunikacyjnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Prof. dr hab. inż. Piotr Gawrysiak – Instytut Informatyki, Wydział Elektro- niki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra- wiedliwości, Kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicz- nych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – Kierownik Katedry Inżynierii Wiedzy, Dziekan Wydziału Informatyki i  Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska – Katedra Prawa Informatycznego, Wy- dział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie IX Dr Adam Haręża – Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uni- wersytetu Wrocławskiego, Politechnika Wrocławska Dr inż. Andrzej Kaczmarek – Dyrektor, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dr inż. Maciej Kiedrowicz – Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Beata Konieczna – Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Dr Sylwia Kotecka – Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicz- nych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Monika Krasińska – Dyrektor, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Da- nych Osobowych Dr inż. Tomasz Jordan Kruk – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Elektroniki i Tech- nik Informacyjnych, Politechnika Warszawska Justyna Kurek – Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Admini- stracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dr Paweł Litwiński – Instytut Allerhanda, Partner w Barta Litwiński Kance- laria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. Paweł Makowski – Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobo- wych Bartłomiej Michalak – Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne Prof. n. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska – Zakład Polskiego Prawa Konstytucyjnego, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Admini- stracji, Uniwersytet Łódzki Prof. n. dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak – Katedra Prawa i Postępo- wania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szcze- ciński Stanisław Radowicki – Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni Magdalena Rączaszek – Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Mini- sterstwo Sprawiedliwości Dr Marlena Sakowska-Baryła – Radca Prawny, Urząd Miasta Łodzi X Autorzy Dr Krzysztof Siewicz – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matema- tycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Dr Rafał Stankiewicz – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski Prof. dr hab. Bolesław Szafrański – Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Prof. n. dr hab. Grażyna Szpor – Kierownik Katedry Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskie- go w Warszawie; Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Pre- zes Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego Dr Marek Świerczyński – Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prof. dr Marie-Therese Tinnefeld – Instytut Informatyki i  Matematyki, Hochschule München Prof. dr hab. Marek Wierzbowski – Instytut Nauk Prawno-Administracyj- nych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski Dr Wojciech R. Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Pracownia Informatyki Prawniczej, Wydział Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Gdańskiego Dr inż. Kajetan Wojsyk – Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, Cen- trum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Prof. n. dr hab. Teresa Wyka – Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Pracy w Katedrze Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, Kierownik Katedry Prawa Pracy w Kolegium Prawa Akademii Leona Koź- mińskiego w Warszawie Dr Marcin Z. Zieliński – Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Za- rządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Biuro Trybunału Konstytucyjnego XI Autorzy Wstęp Określenie „portal internetowy” jest przykładem dobrze zaadaptowane- go do nowych potrzeb terminu, używanego od setek lat na określenie części budowli, przez którą uzyskujemy dostęp do całego jej wnętrza. Portal interne- towy jest serwisem umożliwiającym internaucie dostęp do szerokiego zasobu informacji umieszczonego w sieci bez względu na tematykę, miejsce fizycz- nego przechowywania informacji, a nawet język, w którym została utrwalona. W klasycznym portalu internetowym, z jakim mieliśmy do czynienia w latach 90. ubiegłego wieku, do realizacji tego celu służyły zawsze rozmaite: wyszuki- warki, katalogi linków, skróty, encyklopedie lub tezaurusy. Gdy mówimy o kla- sycznym portalu, do listy usług, które powinien oferować, dodajemy zazwyczaj fora dyskusyjne, czaty, usługi poczty elektronicznej, aukcje i blogi. Obecnie pojęcie portalu można jednak rozciągnąć na serwisy internetowe inne od tych, jakimi dla polskiego internauty były zawsze Onet, Wirtualna Polska czy Interia. Bramą do dzisiejszego Internetu, będącą de facto stroną startową dla wszystkich usług internetowych, może być sama wyszukiwarka („Kogo nie ma w Google’ach, ten nie istnieje”) czy serwis społecznościowy („Facebook moim oknem na świat”). Te globalne serwisy okazują się dla milionów ludzi użytecz- ne w poszukiwaniu „chleba i igrzysk”, lecz także rodzą nowego, wspólnego dla mieszkańców wszystkich kontynentów „wielkiego brata”. Refleksja nad aktualnymi problemami Internetu jest potrzebna inży- nierom tworzącym infrastrukturę sieciową i e-usługi, prawnikom próbują- cym dostosować klasyczne rozwiązania cywilno-, karno- i administracyjno- prawne do nowej rzeczywistości, a także obywatelom – internautom, którzy uczestniczą w jej kształtowaniu. Skłania to wybitnych specjalistów z różnych dziedzin i wielu ośrodków naukowych do współpracy w ramach Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego w Warszawie, której kolejnym efektem jest ta książka, ukazująca się dzięki wsparciu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Mamy XIII Wstęp nadzieję, że zawarte w tej publikacji rozważania nad informacją gromadzoną w zasobach sieciowych i usługami zbudowanymi wokół przetwarzania da- nych, a także nad swobodą i bezpieczeństwem podmiotów prywatnych i pu- blicznych, które e-usługi świadczą oraz z nich korzystają, okażą się pomocne dla zmniejszania niepewności związanej z e-inkluzją. Grażyna Szpor Wojciech Wiewiórowski XIV Wykaz skrótów i  buch, BGBl.I S. 42, 2909) 1. Źródła prawa BGB .................................. niemiecki Kodeks cywilny (Burgerliches Gesetz- DMCA .............................. Digital Millenium Copyright Act z 1998 r. DostInfPublU .................... ustawa z  6.9.2001  r. o  dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) decyzja ramowa 2009/315/WSiSW ............ decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z  26.2.2009  r. w  sprawie wymiany informacji pochodzących z  rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych in- formacji (Dz.Urz. UE L 93 z 7.4.2009 r., s. 23) dyrektywa 95/46/WE ....... dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europe- jskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie och- rony osób fi zycznych w  zakresie przetwar- zania danych osobowych swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. WE L 281 z 23.11.1995 r., s. 31, ze zm.) dyrektywa 2002/58/WE ... dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Eu- ropejskiego i  Rady z  12.7.2002  r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i  ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektron- icznej) (Dz Urz. WE L 201 z 31.7.2002 r., s. 37, ze zm.) dyrektywa 2000/31/WE .... dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europej- skiego i Rady z 8.6.2000 r. w sprawie niektórych XV aspektów prawnych usług społeczeństwa infor- macyjnego, w szczególności handlu elektronicz- nego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. WE L 178 z 17.7.2000 r., s. 1) dyrektywa 2004/82/WE .... dyrektywa Rady 2004/82/WE z  29.4.2004  r. w  sprawie zobowiązania przewoźników do przekazywania danych pasażerów (Dz.Urz. UE L 261 z 6.8.2004 r., s. 24) decyzja ECRIS .................. decyzja Rady 2009/316/WSiSW z  6.4.2009  r. w  sprawie ustanowienia europejskiego syste- mu przekazywania informacji z  rejestrów kar- nych (ECRIS), zgodnie z  art.  11 decyzji ra- mowej 2009/315/WSiSW (Dz.Urz. UE L 93 z 7.4.2009 r., s. 33) EKPC ................................ Konwencja o ochronie praw człowieka i podsta- wowych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EKPP ................................ Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 14.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C 303 z 2007 r., s. 1, ze zm.) FundInwestU ..................... ustawa z  27.5.2004  r. o  funduszach inwesty- cyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) IzbyLekU .......................... ustawa z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) KC ..................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ..................................... ustawa z  6.6.1997  r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP .................. Konstytucja Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP ..................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ................................... ustawa z  14.6.1960  r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z  2000  r. Nr  98, poz. 1071 ze zm.) KPC .................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KrRejKU ............................... ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Kar- nym (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) Rzeczypospolitej XVI Wykaz skrótów KWU ................................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hi- potece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) nowelizacja ustawy o informatyzacji ................. ustawa z 12.2.2010 r. o zmianie ustawy o infor- matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 40, poz. 230) OchrDanOsobU ................. ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobo- wych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) PrBank ............................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrFarm .............................. ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PrPostSAdm ...................... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrPrywM z 1965 r. ............ ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne mię- dzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrPrywM z 2011 r. ............ ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne między- narodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) RULR ................................ rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.7.2010 r. w  sprawie sposobu i  trybu prowadzenia Reje- stru Ukaranych Lekarzy i  Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich (Dz.U. Nr 130, poz. 884) rozporządzenie „Rzym I” .... rozporządzenie (WE) Nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  17.6.2008  r. w  sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych („Rzym I”) (Dz.Urz. UE L 177 z 4.7.2008 r., s. 6 ze zm.) rozporządzenie „Rzym II” .. rozporządzenie (WE) Nr 864/2007 Parlamen- tu Europejskiego i  Rady z  11.7.2007  r. doty- czące prawa właściwego dla zobowiązań po- zaumownych („Rzym II”) (Dz.Urz. UE L 199 z 31.7.2007 r., s. 40) ŚwiadUsłElektrU ............... ustawa z 17.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) ustawa o informatyzacji ..... ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalno- ści podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) XVII Wykaz skrótów cyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl) 2. Czasopisma i publikacje CBOSA ............................. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administra- DuD .................................. Datenschultz und Datensicherheit GSP ................................... Gdańskie Studia Prawnicze KPP ................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP .................................. Monitor Prawniczy ONSAiWSA ..................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj- nego i wojewódzkich sadów administracyjnych OSNAPiUS ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW ........................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSP ................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ............................ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbi- OTK-A ................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal. ..................................... Palestra PiP ..................................... Państwo i Prawo Pr. Sp. ................................. Prawo Spółek PUG .................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS ............................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Zb. Orz. ............................. Zbiór Orzeczeń ZNUJ ................................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego trażowych 3. Inne ACL .................................. access control list API .................................... Advenced Passanger Information ASS ................................... analiza sieci społecznych CIPPIC ............................. Canadian Internet Policy and Public Interest CRL .................................. Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów CRS ................................... Computer Reservation System DNS .................................. Domain Name System DNSSEC .......................... DNS Security Extensions EIOD ................................ Europejski Inspektor Ochrony Danych ESP ................................... Elektroniczna Skrzynka Podawcza ETS ................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości FTK .................................. Federalny Trybunał Konstytucyjny Clinic Rzeczypospolitej Polskiej XVIII Wykaz skrótów and Numbers GDS .................................. Global Distribution System GIODO ............................ Generalny Inspektor Danych Osobowych GUS .................................. Główny Urząd Statystyczny IANA ................................ Internet Assigned Numbers Authority ICANN ............................. The Internet Corporation for Assigned Names IETF ................................. Internet Engineering Task Force ISAP .................................. Internetowy System Aktów Prawnych ISP ..................................... intermediary service provaders KKPC ................................ Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego KRK .................................. Krajowy Rejestr Karny MPiPS ............................... Minister Pracy i Polityki Społecznej Nr ...................................... numer NSA .................................. Naczelny Sąd Administracyjny PIPEDA ............................ Protection and Electronic Documents Act poz. .................................... pozycja PNR .................................. Passanger Name Rekord RNCS ................................ Registre National du Commerce et des Societes RNIPP .............................. Repertoire national d’identification des per- RFC ................................... Request For Comment s. ........................................ strona SaaS ................................... software as a service SKO ................................... Samorządowe Kolegium Odwoławcze SS ...................................... sieć społeczna UOKIK ............................. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK ..................................... Trybunał Konstytucyjny WSA ................................. Wojewódzki Sąd Administracyjny z. ........................................ zeszyt zob. .................................... zobacz ZUS ................................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych sonnes physiques XIX Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: