Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 008650 10734932 na godz. na dobę w sumie
Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL) - ebook/pdf
Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 355
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5633-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi kompleksową analizę intepretacji umów w aktach prawa modelowego, tj.: Zasadach Europejskiego Prawa Umów (PECL), Wspólnym Systemie Odniesienia (DCFR), Zasadach Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT (UPICC) oraz tworzonych na bieżąco Zasadach TRANS-LEX, a także Konwencji wiedeńskiej z 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz wspólnego europejskiego prawa sprzedaży (CESL). Kompleksowa analiza interpretacji umów w zakresie aktów prawa jednolitego nie została dotąd podjęta ani w Polsce, ani w skali globalnej. W tym więc zakresie monografia jest wyjątkowa i wypełnia lukę wydawniczą.

Interpretacja umów należy do instytucji prawa prywatnego, która budziła i wciąż budzi żywe zainteresowanie zarówno teoretyków prawa, jak i praktyków. Obecnie jest to uzasadnione tym bardziej, że w ostatnich latach wzrosła aktywność grup eksperckich opracowujących regulacje dotyczące europejskiego prawa umów. W monografii tej zaprezentowano regulacje dotyczące wykłądnię umów jako rozwiązania funkcjonalne, ze względu na rodzaje dyrektyw interpretacyjnych i chronionych przez nie wartości oraz służące temu celowi metody interpretacji. Przeprowadzona w książce analiza i wynikające z niej może być przydatna i budzić zainteresowanie w kręgu osób zainteresowanych prawem prywatnym i prawem prywatnym międzynarodowym sensu largo oraz rozwojem prawa europejskiego. Dotyczy to zarówno osób zaangażowanych w badania naukowe nad europejskim prawem umów, oraz praktyków (sędziów, mediatorów, adwokatów, radców prawnych, a także stron zawierających umowy w obrocie profesjonalnym, zarówno międzynarodowym, jak i krajowym). Instrumenty omawiane w tej publikacji mogą być postrzegane jako narzędzia służące prawidłowemu odczytaniu znaczenia wypowiedzi kontrahenta (jego oświadczenia woli), bądź stron umowy. Znajomość tych instrumentów pozwala na przygotowanie skutecznej argumentacji zarówno osobom zaangażowanym w spory powstałe w związku z innym rozumieniem przez strony postanowień umowy, jak i organom orzekającym uzasadniającym określoną decyzję interpretacyjną. Publikacja ta może też wpłynąć na rozpowszechnienie wiedzy o aktach prawa modelowego i wspólnego europejskiego prawa sprzedaży.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE INTERPRETACJA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) EWA  ROTT-PIETRZYK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE EWA ROTT-PIETRZYK • INTERPRETACJA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) Polecamy nasze publikacje: Krystian Markiewicz ZASADY ORZEKANIA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM Maciej Siwicki CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Jacek Bąk (red.), Aleksandra Stepanów EUROPEJSKIE PRAWO FINANSOWE Przemysław Feliga STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Paweł Daniel WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM Piotr Horosz WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI Justyna Kurek OCHRONA PRZED NIEZAMÓWIONĄ KORESPONDENCJĄ W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ www.ksiegarnia.beck.pl INTERPRETACJA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) EWA ROTT-PIETRZYK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof. dr hab. Fryderyk Zoll Publikacja dofinansowana przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5632-7 ISBN e-book 978-83-255-5633-4 Memu Mistrzowi Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XI Bibliografia   .................................................................................................................  XXVII Wstęp   ............................................................................................................................  XLVII Rozdział I. Interpretacja umów – uwagi o pojęciu    ...........................................  1 § 1.   Uwagi wprowadzające .................................................................................  1 § 2.   Dwa pojęcia dotyczące umów: interpretacja i konstrukcja  – uwagi ogólne ..............................................................................................  § 3.   Pojęcie, cel i przedmiot interpretacji (interpretation) ............................  § 4.   Pojęcie i cel konstrukcji (construction) .....................................................  7 9 13 Rozdział II. Metody interpretacji umów w prawie prywatnym – wprowadzenie    .................................................................................................  § 1.   Autonomia woli a metody wykładni .........................................................  § 2.   Metoda subiektywna ...................................................................................  § 3.   Metoda obiektywna .....................................................................................  § 4.   Metoda kombinowana .................................................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Istota metody kombinowanej ..........................................................  III.  Priorytet dyrektywy subiektywnej i odwrócenie zasady        normatywnej w praktyce interpretacji umów ..............................  § 5.   Interpretacja kontekstowa a interpretacja tekstowa (znaczenie  kontekstowe a tekstualizm)  .......................................................................  Rozdział III. Modele wykładni oświadczenia woli w prawach krajowych – charakterystyka ogólna   .................................................................................  § 1.   Uwagi wprowadzające .................................................................................  § 2.   Systemy prawne civil law.............................................................................  I.  Normatywne modele interpretacji o charakterze ogólnym .......  II.  Normatywne modele interpretacji o charakterze      szczegółowym ....................................................................................    III.  Interpretacja umów w prawie holenderskim (brak modelu  normatywnego) .................................................................................  § 3.   Systemy prawne common law (prymat interpretacji obiektywnej) .....  23 23 30 37 40 40 41 44 48 51 51 56 56 71 83 89 VII Spis treści Rozdział IV. Interpretacja umów w aktach prawa jednolitego   .......................  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Interpretacja umów w aktach o charakterze wiążącym  na przykładzie CISG ....................................................................................      I.  Zasady i kryteria interpretacji norm konwencyjnych  a interpretacja umów w CISG .........................................................  II.  Interpretacja umowy na podstawie art. 8 CISG ...........................  1.  Ogólne dyrektywy interpretacyjne ...........................................  2.  Orzecznictwo konwencyjne wobec wzorca rozsądnej  osoby ..............................................................................................  3.  Dyrektywa nakazująca uwzględnienie kontekstu umowy  (wykładnia kontekstowa) ...........................................................  A.  Pojęcie kontekstu wewnętrznego i kontekstu  zewnętrznego (sytuacyjnego)  ..............................................  B.  Okoliczności towarzyszące umowie jako kontekst    zewnętrzny ..............................................................................  III.  Ocena unormowania konwencyjnego ...........................................  § 3.   Interpretacja umów w aktach prawnych o charakterze niewiążącym  (tzw. soft law)  ...............................................................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Funkcje aktów prawa modelowego ................................................  1.  Funkcje o charakterze ogólnym ................................................  2.  Zastosowanie aktów prawa modelowego na podstawie      materialnoprawnego wskazania prawa ....................................    III.  Rozwiązania modelowe dotyczące interpretacji umów  – charakterystyka ogólna ................................................................  1.  Reguły międzynarodowych umów handlowych  UNIDROIT (UPICC) ..................................................................  2.  Zasady europejskiego prawa umów (PECL)............................  3.  Common Frame of Reference (DCFR) ....................................  4.  Zasady międzynarodowych umów handlowych  TRANS-LEX  ................................................................................  5.  Kodeks Gandolfiego ....................................................................  § 4.   Interpretacja umów w CESL w świetle aktów prawa modelowego  .....        I.  Wspólne europejskie prawo sprzedaży (CESL) – charakter  prawny ................................................................................................  II.  Kombinowana (subiektywno-obiektywna) metoda  interpretacji ........................................................................................  III.  Ogólne dyrektywy interpretacyjne ................................................  1.   Subiektywna dyrektywa interpretacyjna................................  VIII 105 105 109 109 112 112 117 122 122 124 128 130 130 131 131 139 142 144 147 149 153 155 157 157 162 165 165 Spis treści 2.  Obiektywna dyrektywa interpretacyjna ..................................  3.  Relacja między dyrektywą subiektywną a obiektywną ........  4.  Nakaz uwzględniania kontekstu sytuacyjnego ......................  5.  Ograniczenie nakazu interpretacji kontekstowej  w oświadczeniu ELI z 2013 r. .....................................................  IV.  Charakter katalogu obejmującego okoliczności towarzyszące  umowie ...............................................................................................  V.  Kontekst zewnętrzny (okoliczności towarzyszące umowie) ......  1.  Negocjacje i następcze zachowanie się stron ..........................  2.  Znaczenie nadawane przez strony określonym  wyrażeniom ..................................................................................  3.  Zwyczaje i praktyki przyjęte między stronami ......................  4.  Znaczenie powszechnie nadawane wyrażeniom w danej  branży ............................................................................................  5.  Natura i cel umowy .....................................................................  6.  Zasada dobrej wiary i uczciwego obrotu .................................  VI.  Szczegółowe dyrektywy interpretacyjne .......................................  1.  Zasada contra proferentem .........................................................  2.  Nakaz pierwszeństwa postanowień negocjowanych                indywidualnie ..............................................................................  3.  Nakaz interpretacji postanowień umownych w kontekście  całej umowy ..................................................................................  4.  Zasada in favorem contractus ....................................................  5.  Zasada pierwszeństwa dotycząca języka umowy  ..................  6.   Znaczenie merger clause przy wykładni umowy ...................  7.   Dorozumiane postanowienia umowne (implied terms) ........  Rozdział V. Polski projekt o interpretacji oświadczenia woli a rozwiązania modelowe   ..............................................................................................................  § 1.   Czy istnieje w prawie prywatnym powszechnie akceptowana  metoda interpretacji umów?.......................................................................  § 2.   Próba określenia kompleksowego zespołu norm dla interpretacji  umów (tzw. best solution)  ...........................................................................  § 3.   Stanowisko polskiej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego  ........  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Kierunki zmian  ................................................................................  III.  Zmiana klauzuli generalnej i metodologia wykładni  i stosowania przepisów o interpretacji oświadczenia woli .........  § 4.  Projekt I Księgi KC z 2009 r. w świetle prawa modelowego  (art. 88–94) ....................................................................................................  I.  Założenia i rozwiązania przyjęte w projekcie  .............................  172 174 178 182 184 186 186 191 192 196 197 198 201 201 207 208 212 214 221 234 243 243 246 247 247 250 253 259 259 IX 261 267 270 271 271 273 279 282 282 283 285 287 288 291 295 Spis treści         II.  Ogólne dyrektywy wykładni...........................................................  III.  Szczegółowe dyrektywy wykładni  ................................................  IV.  Ogólna ocena projektu .....................................................................  V.  Propozycja modyfikacji projektu ...................................................  1.  Uwagi ogólne ................................................................................  2.  Propozycja zmiany przepisów projektu o merger clause  .....  3.  Podsumowanie .............................................................................  Załączniki .....................................................................................................................  1.  Regulacja dotycząca interpretacji w UPICC 2010  (angielska wersja językowa) .......................................................  2.  Regulacja dotycząca interpretacji w PECL 2000 (angielska  wersja językowa) ..........................................................................  3.  Regulacja dotycząca interpretacji w DCFR 2009  (angielska wersja językowa) .......................................................  4.  Regulacja dotycząca interpretacji w Zasadach TRANS-LEX  (angielska wersja językowa) .......................................................  5.  Regulacja dotycząca interpretacji w CESL  (angielska wersja językowa) .......................................................  6.  Regulacja dotycząca interpretacji w CESL (polska wersja  językowa) ......................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa i inne dokumenty ABGB ...................................  Kodeks cywilny austriacki – Patent Cesarski z 1.6.1811 r.  (Allgemeines  Bürgerliches  Gesetzbuch:  ABGB)  (JGS  Nr. 946/1811), zm.: ustawa z 6.8.2013 r. (BGBl. I Nr. 179/2013);   http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bun- desnormen Gesetzesnummer=10001622) ACQP ...................................  Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles);  zob. również Contract I, Contract II Acquis Principles ................  Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles);  zob. również Contract I, Contract II BGB ..........................................  Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki Kodeks cywilny z 1896 r.) BW ........................................  Burgerlijk Wetboek (holenderski Kodeks cywilny z 1838 r.) CESL .....................................  Common European Sales Law (Annex I) CESL Reg.  ...........................  Proposal for a Regulation of the European Parliment and  the Council on a Common European Sales law (11 October  2011), art 1–16; zob. CESL jako aneks II do CESL Reg.;  zob. też CESLR CESLmodELI  .....................  Statement of the European Law Institute on the Proposal for  a Regulation of the European Parliament and of the Council  on a Common European Sales Law COM(2011) 635 final,  1st Supplement: Reactions to the Draft Report of 18 February  2013 of the EP Committee on Legal Affairs z 17.6.2013 r. CESLR ..................................  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of  the Council on a Common European Sales Law COM(2011)  635 final CISG .....................................  Konwencja wiedeńska z 1980 r. o umowach międzynarodowej  sprzedaży towarów (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286) duńskie prawo umów .........  zob. norweska ustawa o zawieraniu umowy, która obowiązuje  we wszystkich państwach skandynawskich ECR ......................................  European Court Reports Estońskie prawo  zobowiązań (LOA)  ............  Law of Obligations Act (LOA), tj. Vőlaőigusseadus z 26.9.2001 r.  (RT I 2001, 81, 487) wszedł w życie 1.7.2002 r., dostępny  na stronie: http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/parafra- XI Wykaz skrótów me.asp?loc=text lk=et sk=en dok=x30085K2.htm query =collaterol tyyp=SITE_X ptyyp=I pg=1 Feasibility Study ..................  Commission Expert Group on European Contract Law,  A European contract law for consumers and businesses:  Publication of the results of the feasibility study carried out  by the Expert Group on European contract law for stakehol- ders’ and legal practitioners’ feedback. Feasibility study for  a future instrument in European Contract Law (3 May 2011),  http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/docs/explana- tory_note_results_feasibility_study_05_2011_en.pdf grecka ustawa o ochronie konsumentów ......................  ustawa Nr 2251/94 z 16.11.1994 r. o ochronie konsumentów  (gr. ΝΟΜΟΣ2251/1994 (ΦΕΚ191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου1994 –  Νόμο περί προστασίας καταναλωτών) ze zm.; http://data.eixe. org/default.asp?ElementId=120981 HGB .......................................  Handels Gesetzbuch (niemiecki Kodeks handlowy z 1898 r.) hiszpańska ustawa  o klauzulach umownych ....  ustawa Nr 7/1998 z 13.4.1998 r. o klauzulach umownych  (Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de  la contratacion, BOE Nr 89 z 14.04.1998 ze zm.); http://civil. udg.edu/normacivil/estatal/contract/lege.htm INCOTERMS ......................  International Commercial Terms 2010 (Międzynarodowe  Reguły Handlu); opubl. w 1936 r.; od 1.1.2011 r. obowiązują- ca wersja z 2010 r., zastąpiła Incoterms z 2000 r. KC .........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) KC argentyński ...................  Civil Code of Argentina, Código Civil De La Republica  Argentina, Sanción Ley 340 ze zm., http://www.infoleg.gov.ar/ infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm KC austriacki  ......................  Kodeks cywilny austriacki – Patent Cesarski z 1.6.1811 r.  Allgemeines  Bürgerliches  Gesetzbuch  (ABGB)  (JGS  Nr. 946/1811),  ostatnio zmieniony ustawą z 6.8.2013 r.  (BGBl.  I  Nr.  179/2013)  (http://www.ris.bka.gv.at/Gel- tendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen Gesetzes- nummer=10001622) KC belgijski .........................  belgijski Kodeks cywilny z 21.3.1804 r. (Burgerlijk Wetboek,  21 Maart 1804), Dz.U. Nr 50 z 3.9.1807 r., wszedł w życie  13.9.1807 r. ze zm., dostępny na stronie: http://belgischrecht. be/codex.asp KC brazylijski  .....................  Civil Code of Brazil, Código Civil Brasileiro, Lei n° 10.406,  de 10 de janeiro de 2002, Vide Lei nº 11.698, de 2008 ze zm.,  http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=226198 XII Wykaz skrótów KC chilijski ..........................  Civil Code of Chille, Codigo Civil de la Republica de Chile,  de la Ley 4808 sobre Registro Civil; de laLey 17344, que au- toriza cambio de nombres y apellidos; dela Ley 19618, sobre  Menores; de la Ley 14908, sobreAbandono de Familia y Pago  de Pensiones Alimenticias, y Ley 16271, de Impuesto a las  Herencias, Asignaciones y Donaciones, ze zm. http://www. paginaschile.cl/biblioteca_juridica/codigo_civil/codigo_civil_ de_chile.htm; http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_ id=125877 KC czeski .............................  czeski Kodeks cywilny z 3.2.2012 r. (wejście w życie 1.1.2014 r.;  Law No. 89/2012 Coll.); http://www.czechlegislation.com/ en/89-2012-sb KC Etiopii ............................  Ethiopian Civil Code, Negarit Gazeta, Gazette Extraordinary  – 19th Year, No. 2, Addis Abbeba 5th May 1960 ze zm., do- stępny na stronie: http://translex.uni-koeln.de/604600 KC francuski .......................  Kodeks cywilny francuski – Code civil z 21.3.1804 r., tekst jedn.  z 19.5.2013 r., ostatnio zmieniony ustawą LOI n° 2013–404 du  17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de  męme sexe (NOR: JUSC1236338L) JORF n°0114 du 18 mai  2013 page 8253 texte n° 3 (http://www.legifrance.gouv.fr/af- fichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721) KC grecki .............................  Kodeks cywilny grecki – ustawa z 1940 r. Astikos Kodikas  (gr. Αστικός Κώδικας) (ΑΝ 2250/1940), który wszedł w życie  23.2.1946 r. (http://www.ministryofjustice.gr) KC Gwatemali  ....................  Kodeks cywilny Gwatemali – Código Civil de Guatemala usta- wa z 14.9.1963 r., Decreto Ley N°106 de 14 Septiembre 1963,  publicado en el Diario de Centro América el 07 de octubre  de 1963  KC hiszpański .....................  Kodeks cywilny hiszpański – Código Civil Espańol, Dekret  Królewski z 24.6.1889 r.  (Real Decreto de 24 de julio de 1889,  disponiendo la publicación en la Gaceta de Madrid de la edi- ción reformada del Código Civil (Gaceta de Madrid de 25 de  julio de 1889, nr 206), ostatnio zmieniony ustawą z 26.5.2013 r.  (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.html) KC kolumbijski ...................  Civil Code of Columbia, Código Civil, Ley 57 de 1887, art. 40.  Con arreglo al artículo 52 de la Constitución de la República,  declárase  incorporado  en  el  Código  Civil  el  Título  III  (arts. 19–52) de la misma Constitución, Sancionado el 26 de  mayo de 1873 ze zm., http://www.wipo.int/wipolex/en/deta- ils.jsp?id=10022 KC Kostaryki .......................  Codigo Civil; El Codigo Civil fue emitido por la ley No. 30  del 19 de abril de 1885; su vigencia se inicio a partir de 1: de  enero de 1888, en virtud de la ley No. 63 del 28 de setiembre  XIII Wykaz skrótów de 1887 ze zm.; dostępny na stronie: http://www.wipo.int/wi- polex/en/text.jsp?file_id=220798 KC Louisiany .......................  Kodeks cywilny Luizjany (Louisiana Civil Code), Act 1987,  No. 124, §1, eff. Jan. 1, 1988, https://sites.google.com/site/the- louisianacivilcode/htmlcode KC Meksyku  .......................  Kodeks cywilny Meksyku – Código Civil Federal z 1928 r.  Codigo Civil para El Distrito Federal en Materia Comun  y para toda La Republica en Materia Federal (El Diario Oficial  de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de  julio, 3 y 31 de agosto de 1928), ostatnio zmieniony ustawą  z 8.4.2013 r. (http://mexico.justia.com/federales/codigos/co- digo-civil-federal/) KC niemiecki .......................  Kodeks cywilny niemiecki – ustawa z 18.8.1896 r. Bürgerliches  Gesetzbuch (BGB) (RGBl. s. 195), t. jedn. z 2.1.2002 r. (BGBl. I  s. 42, 2909; BGBl. 2003 I s. 738 ze zm.) ostatnio zmieniony  ustawą z 4.7.2013 r. (BGBl. I s. 2176) (http://www.gesetze-im- internet.de/bgb/)  KC Nikaragui  .....................  Kodeks cywilny Nikaragui – Código Civil de Nicaragua, ustawa  z 1.2.1904 r., Decreto de 1 de febrero 1904, Decreto N°2148,  publicado en el Diario Oficial del 5 de Febrero 1904 (http:// legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/ 28$All 29/FB 441C51FC9A50B1062574E10079FC17?OpenDocument) KC paragwajski ...................  Civil Code of Paraguay, Código Civil del Paraguay, Ley  N° 1183/85 ze zm., www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_ Paraguay.pdf KC portugalski ....................  Kodeks cywilny portugalski – Codigo Civil Portuguęs,  ustawa z 25.11.1966 r. (Decreto-Lei nş 47344/66, de 25 de  Novembro de 196), ostatnio zmieniony ustawą z 5.3.2013 r.  Aprova o regime jurídico do processo de inventário, altera  o Código Civil, o Código do Registo Predial, o Código do  Registo Civil e o Código de Processo Civil, Lei n.ş 23/2013  (http://www.igf.min-financas.pt/leggeraldocs/DL_47344_66_ COD_CIVIL_INDICE.htm) KC Québec  .........................  Kodeks cywilny Québec – Civil Code of Québec, LRQ,  c C-1991, tekst jedn. z 23.5.2013 r. (http://www.canlii.org/ en/qc/laws/stat/lrq-c-c-1991/) KC rosyjski ..........................  Kodeks cywilny rosyjski z 8.2.1998 r.; http://www.interlaw. ru/law/docs/10064072/; wejście w życie: 1.3.2002 r. KC Salwadoru  ....................  Kodeks cywilny Salwadoru – Código Civil Salvadoreńo  –  Código  Civil  de  la  República  de  el  Salvador  Dekret  z 23.8.1859 r. (Decreto de 23 de agosto de 1859, disponiendo  la publicación en la Gaceta Oficial No. 85 – Tomo 8 del 14  XIV Wykaz skrótów de abril de 1860) ostatnio zmieniony ustawą z 11.11.2004 r.  (24) D.L. N° 512, del 11 de noviembre del 2004, publicado  en el D.O. N° 236, Tomo 365, del 17 de diciembre del 2004,  dostępny pod adresem http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_ Civil_El_Salvador.pdf KC szwajcarski  ...................  Kodeks cywilny szwajcarski – ustawa z 10.12.1907 r. Zivil- gesetzbuch (ZGB) KC urugwajski ....................  Civil Code of Uruguay, República Oriental del Uruguay  Codigo Civil, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_ id=177350 KC wenezuelski ...................  Civil Code of Venezuela; Decreta: El Siguiente Código Civil,  Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Caracas, lunes  26 de julio de 1982, Número 2.990 Extraordinario ze zm.,  http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=130145 KC wietnamski ....................  Vietnamese Civil Code, http://www.worldlii.org/vn/legis/ cc73/ KC włoski  ...........................  Kodeks cywilny włoski – Codice Civile, Dekret Królewski  z  16.3.1942  r.  (Regio  Decreto  16  marzo  1942,  n.  262  Approvazione del testo del Codice Civile; Pubblicato nel- la edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, n. 79 del  4 aprile 1942), ostatnio zmieniony ustawą z 10.12.2012 r., pra- wo Nr 219/2012 Nuove disposizioni sulla filiazione naturale  i 11.12.2012 r. akt Nr 220/2012 Riforma del condominio  KC Zjednoczonych  Emiratów Arabskich  .........  The United Arab Emirates Civil Code, http://lexemiratido- tnet.files.wordpress.com/2011/07/uae-civil-code-_english- translation_.pdf KH ........................................  rozporządzenie Prezydenta RP z 27.6.1934 r. – Kodeks hand- lowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.)  Konwencja ottawska  z 1988 r. o factoringu .........  Konwencja  ottawska  o  faktoringu  międzynarodowym  (UNIDROIT Convention on International Factoring, [w:] Final  Act to the Diplomatic Conference for the adoption of the  Draft Unidroit on International Factoring and International  Financial Leasing, Ottawa, 28 May 1988, Annex II) Konwencja ottawska  z 1988 r. o leasingu  ............  Konwencja ottawska z 1988 r. o międzynarodowym leasingu fi- nansowym (UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, [w:]  Final Act to the Diplomatic Conference for the  adoption of the Draft Unidroit on International Factoring  and International Financial Leasing, Ottawa, 28 May 1988,  Anex I) XV Wykaz skrótów Konwencja wiedeńska  .......  Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynaro- dowej sprzedaży towarów sporządzona w Wiedniu 11.4.1980 r.  (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286)  KPC ......................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KWPT/VDCLT ...................  Konwencja wiedeńska z 1969 r. o prawie traktatów (KWPT),  ang. Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) (Dz.U.  z 1990 r. Nr 74, poz. 439) KZ .........................................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 27.10.1933 r.  – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599)  NBW.....................................  Nieuw Burgerlijk Wetboek (holenderski kodeks cywilny  z 1992 r.) Norweskie prawo umów ....  ustawa z 31.5.1918 r. – Lov om avslutning av avtaler, om fuld- makt og om ugyldige viljeserklżringer (avtaleloven) av 31. mai  1918 nr 4 (LOV-1918-05-31-4), ostatnio zmieniona ustawą  z 26.3.2010 r. (LOV 2010-03-26 nr 09: Lov om vergemĺl (ver- gemĺlsloven), która weszła w życie 1.7.2013 r., (http://www. lovdata.no/all/tl-19180531-004-003.html) PECL ....................................  Principles of International Contract Law (Zasady Europejskiego  Prawa Umów) PICC  ....................................  Principles of International Commercial Contracts, zob. Reguły  UNIDROIT 1994, 2004, 2010 portugalski dekret  o klauzulach umownych ....  portugalski dekret o klauzulach umownych z 25.10.1985 r.  (port. Decreto-Lei no. 446/85 de 25 de Outubro 1985 de clau- sulas contratuais ze zm.); http://www.igf.min-financas.pt/leg- geraldocs/DL_446)85.htm PPM ......................................  ustawa z  4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe  (Dz.U. Nr 80, poz. 432 ze zm.) RDIPP ..................................  Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale Reguły UNIDROIT 1994,  2004, 2010 ............................  Reguły Międzynarodowych Kontraktów Handlowych 1994,  2004 (Unidroit Principles of International Commercial  Contracts 1994, 2004, 2010, Rome) (1994, 2004, 2010) Report No. 154. ...................  English Law Commission. Report No. 154. Law of Contract:  The Parol Evidence Rule, Command Papers: 5th series 9700  (1986) Restatement, Contracts 2d .  Restatement of Law, Second, Contracts 2d, As adopted and  Promulgated by the American Law Institute at Washington  D.C., May 17, 1979, St. Paul. Minn. American Law Institute  Publishers 1981   XVI Wykaz skrótów słoweńskie prawo zobowiązań ..........................  Obligacijski zakoniik (Obligations Code) – OJ (Uradni list  SFRJ) 83/2001, 25.10.2001 (in Slovenian), data wejścia w ży- cie 1.1.2002 r. TFUE  ...................................  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 25.3.1957 r.  (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C z 2008 r. Nr 115, s. 47  ze zm.) UCC .....................................  Uniform Commercial Code, published by National Conference  of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) and The  American Law Institute, 2012 (amerykański Jednolity Kodeks  Handlowy) ULF  ......................................  Konwencja haska z 1.7.1964 r. o prawie jednolitym dotyczą- cym zawierania umów międzynarodowej sprzedaży towarów;   Hague Conventionof the 1ST July 1964 relating to a Uniform  Law on the Formation of Contracts for the International Sale  of Goods with the Annex: Uniform Law in the Formation of  Contracts for the International Sale of Goods, adopted by the  1964 Hague Conference (in: 1964 Hague Conference Records,  I, 349-354; dostępna także na stronie: http://www.unidroit. org/english/conventions/c-ulf.htm ULIS .....................................  Konwencja haska z 1.7.1964 r. o prawie jednolitym dotyczącym  międzynarodowej sprzedaży towarów;  Hague Convention  of the 1st of July 1964 relating to a Uniform Law on the  International Sale of Goods with the Annex: Uniform Law  on International Sale of Goods, adopted by the 1964 Hague  Conference, 1964 Hague Conference Records, I, 333–348; do- stępna także na stronie: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/ text/ulis.html ULVC ...................................  Draft of Law for the Unification of Certain Rules Relating to  Validity of Contracts of International Sale of Goods, approved  by the Governing Council of Unidroit in 1972 (in: Uniform  Law Review, 1973, I, 61–69). Zasady TRANS-LEX  .........  Zasady prawa transgranicznego TRANS-LEX (TRANS-LEX  Principles) (http://www.trans-lex.org/principles)  2. Organy orzekające BGH .....................................  Bundesgerichtshoff – niemiecki Sąd Najwyższy  BGer .....................................  Bundesgericht – szwajcarski Sąd Najwyższy  Cass Civ 1re .........................  Cour de cassation, Premiére chambre civile Cass Com .............................  Cour de cassation, Chambre Commerciale at Financiére LG .........................................  Landgericht (Niemcy) NSA ......................................  Naczelny Sąd Administracyjny XVII Wykaz skrótów OLG ......................................  Oberlandesgericht (Austria, Niemcy) SA .........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy TK .........................................  Trybunał Konstytucyjny TSUE ....................................  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3. Czasopisma i zbiory orzeczeń ABLJ .....................................  American Business Law Journal AC .........................................  Law Reports, Appeal Cases AJCL .....................................  The American Journal of Comparative Law Alaska LR .............................  Alaska Law Review ALJ ........................................  Australian Law Journal  Arb Int’l ................................  Arbitration International BB .........................................  Betriebs – Berater: Zeitschrift für Recht und Wirtschaft  BGHZ ...................................  Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen BLI ........................................  Business Law International  BLR .......................................  Belgrade Law Review  Bond LR ...............................  Bond Law Review  Brigham YULR ...................  Brigham Young University Law Review  Bull Civ ................................  Bulletin des Arręts Chambres Civiles Bull Com ..............................  Bulletin numérique des arrets publiés des chambres civiles.  Chambre commerciale, financiére et économique CBLJ .....................................  The Canadian Business Law Journal CLJSA ...................................  Comparative Law Journal of South Africa  CMLJ ....................................  Capital Markets Law Journal CLP .......................................  Current Legal Problems  CLR.......................................  Columbia Law Review  CPD ......................................  Law Reports, Common Pleas Division DA Int. .................................  De Droit des Affaires Internationales DCBA ...................................  The Journal of the DuPage County Bar Association  DCEIS ..................................  Diritto Communitario Edegli Internazionali Scambi Denv. U. LR  ........................  Denver Uniform Law Review  DLR ......................................  Dickinson Law Review DPCI ....................................  Droit et Pratique du Commerce International EBL .......................................  European Bussines Law ECR ......................................  European Court Reports Edinburgh LR  .....................  Edinburgh Law Review  EJCL .....................................  Electronic Journal of Comparative Law  XVIII Wykaz skrótów ELJ ........................................  European Law Journal EPS........................................  Europejski Przegląd Sądowy  ER .........................................  English Reports ERPL.....................................  European Review of Private Law Fordham LR  .......................  Fordham Law Review GJ ..........................................  Global Jurist HLJ .......................................  Hastings Law Journal Hof. LR .................................  Hofstra Law Review  IBLJ .......................................  International Business Law Journal  ICC Int’l Ct Arb Bull  .........  ICC International Court of Arbitration Bulletin IHR .......................................  Internationales Handelsrecht ITBL .....................................  International Trade and Business Law IPRax ....................................  Praxis des Internationalen Privat und Verfahrensrecht JCL ........................................  Journal of Contract Law JBL ........................................  Journal of Business Law  Jur. Int. .................................  Juridica International JLC ........................................  Journal of Law and Commerce JFT ........................................  Tidskrift, utgiven av juridiska föreningen i Finland JMLC ....................................  Journal of Maritime Law and Commerce  JR ..........................................  Juristische Rundschau  KPP .......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP .......................................  Krakowskie Studia Prawnicze KB .........................................  Law Reports, King’s Bench L.M.C.L.Q. ...........................  Lloyd`s Maritime and Commercial Law Quarterly  L.Q.R. ...................................  Law Quarterly Review  Mass. LR ..............................  Massachusetts Law Review Michigan LR  .......................  Michigan Law Review Minnesota JGT  ..................  Minnesota Journal of Global Trade  MJECL  ................................  Maastricht Journal of European and Comparative Law MLR ......................................  Modern Law Review MoP ......................................  Monitor Prawniczy NJW ......................................  Neue Juristische Wochenschrift Notre Dame LR  ..................  Notre Dame Law Review NP .........................................  Nowe Prawo NTHR...................................  Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht  N.Y.U. Law   Economics  .  New York University Law   Economics N.Y.I. LR ..............................  New York International Law Review  New Zeland BLQ  ...............  New Zealand Business Law Quarterly  XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Interpretacja umów w prawie modelowym i wspólnym europejskim prawie sprzedaży (CESL)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: