Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00451 007800 20970535 na godz. na dobę w sumie
Interpretacje prawa podatkowego i celnego - ebook/pdf
Interpretacje prawa podatkowego i celnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 494
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4683-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce poddano analizie interpretacje prawa celnego i podatkowego wydawane nie tylko przez polskie organy podatkowe na podstawie ordynacji podatkowej, lecz także przez organy organizacji międzynarodowych (np. Komentarz do Modelu Konwencji OECD, noty i opinie klasyfikacyjne WCO) i organy Unii Europejskiej (w tym wytyczne Komisji). Autor skupia uwagę na pozycji podmiotu działającego w zaufaniu do tychże interpretacji. Stara się ustalić, w jakim zakresie skorzystanie z konkretnych form interpretacji stabilizuje sytuacje jednostki i zapewnia jej ochronę w ewentualnym sporze z organem podatkowym lub celnym. Wskazuje przy tym na ryzyka związane z nieprecyzyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi gwarancji ochrony interesów podmiotów działających w zaufaniu do interpretacji prawa podatkowego wydawanych na podstawie ordynacji podatkowej.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, agentów celnych, sędziów, pracowników organów podatkowych i celnych.


'Praca (...) jest bardzo ważnym wkładem nie tylko do bieżących dyskusji podatkowych czy celnych, lecz także do nauki prawa zarówno podatkowego, jak i celnego, a nawet szerzej - polityki podatkowej i celnej. (...) Jest znakomicie skonstruowana, proces analizy prowadzony jest konsekwentnie, logicznie, interesująco'.

Dr hab. Wieslaw Czyzowicz, prof. SGH
'Recenzowane opracowanie zawiera nie tylko analizę rozwiązań normatywnych, lecz także rozważania o charakterze teoretycznym, w tym również zawiera próbę modelowego ujęcia ochrony osób zainteresowanych przed skutkami zmiany przez organy interpretacji prawa podatkowego lub prawa celnego. (...) W rozprawie Autor wykorzystał bardzo bogate spektrum literatury, orzeczeń, aktów prawnych oraz dokumentów związanych z przedmiotem badan'.

Prof. dr hab. Marek Kalinowski
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Wydawanie przez administrację podatkową lub celną różnorod‐ nych dokumentów zawierających pogląd dotyczący wykładni prawa jest powszechnym zjawiskiem. Organizacje międzynarodowe także opracowują coraz częściej różnorodne materiały o charakterze inter‐ pretacyjnym. Również w systemie prawnym Unii Europejskiej akty ta‐ kie odgrywają dużą rolę, będąc uznawanymi dość często za część tzw. soft law. Materiały interpretacyjne wydawane przez wskazane wyżej pod‐ mioty charakteryzują się ogromną różnorodnością, a przede wszystkim różny jest ich stopień sformalizowania. Za szeroko rozumiany materiał interpretacyjny można uznać z jednej strony wysoce sformalizowane interpretacje wydawane na indywidualny wniosek jednostki, które wiążą organy podatkowe i celne, a z drugiej – treść strony internetowej organu podatkowego lub celnego, o ile zawiera informacje związane z rozliczaniem tych danin publicznych. Z metodologicznego punktu widzenia łączne ujmowanie tak zróżnicowanych instytucji byłoby oczywiście niecelowe. Przedmiotem badań będą jedynie akty interpre‐ tacyjne o charakterze oficjalnym, a więc o znacznym stopniu sforma‐ lizowania. Celem pracy jest poddanie badaniom możliwie szerokiego wach‐ larza różnorodnych interpretacji czy też oficjalnych stanowisk inter‐ pretacyjnych, nawet jeżeli nie są one powszechnie obejmowane termi‐ nem „interpretacja prawa podatkowego” (ewentualnie celnego), jak np. Komentarz OECD czy noty wyjaśniające i opinie klasyfikacyjne WCO. Obszar badawczy opracowania został szczegółowo zaprezento‐ wany w rozdziale I pkt 1.2 „Terminologia i zakres pracy”. W monografii podjęto próbę łącznej analizy zarówno problema‐ tyki interpretacji prawa podatkowego, jak i celnego. Nie jest to praktyka 23 Wstęp typowa dla nauki polskiego prawa podatkowego i celnego, jednak w tym wypadku wydaje się uzasadniona. Są to bowiem działy prawa na tyle pokrewne, że ich łączna analiza jest nie tylko możliwa, ale także i użyteczna. Przedmiotem badań były interpretacje wydawane nie tylko przez organy krajowe, ale także organy organizacji międzynarodowych oraz Unii Europejskiej. Z uwagi na rozległość tak zarysowanego za‐ kresu pracy konieczne okazało się dokonanie wyboru najbardziej re‐ prezentatywnych instytucji, zwłaszcza gdy chodzi o interpretacje wy‐ dawane przez organy organizacji międzynarodowych. W ich wypadku skupiono się na tych aktach, które są najczęściej wykorzystywane w praktyce stosowania prawa podatkowego lub celnego w Polsce. Z założenia opracowanie to nie obejmuje analizy systemu inter‐ pretacji prawa celnego i podatkowego jako całości, a zatem jego genezy, struktury, kwestii organizacyjnych etc. Przedmiotem badań była tyl‐ ko – szeroko rozumiana – kwestia zmiany interpretacji, a w efekcie także problem ich stabilności. Analiza została przeprowadzona zasad‐ niczo z punktu widzenia sytuacji prawnej jednostki, której działanie jest oparte na stanowisku zawartym w zmienianej interpretacji prawa podatkowego lub celnego. W efekcie problematyka pracy skupia się wokół pozycji prawnej takiej jednostki wobec organów skarbowych, rozwiązań służących ochronie jej interesów, ewentualnie także intere‐ sów osób trzecich, a także metod stabilizowania jej sytuacji prawnej. Tak ukształtowany zakres opracowania w istocie przenika się z in‐ nymi problemami związanymi ze stabilizacją sytuacji prawnej jednost‐ ki wobec organów skarbowych. Za takie pokrewne zagadnienia można uznać chociażby kwestię stabilności linii orzeczniczej zarówno w as‐ pekcie działalności jurysdykcyjnej organów administracji skarbowej, jak i sądów (z tym że te dwa problemy wykazują dużą specyfikę wzglę‐ dem siebie, wynikającą z zasady niezawisłości sędziowskiej), a także – właściwie nieporuszaną w literaturze – kwestię znaczenia materiałów „edukacyjnych” (np. instrukcji wypełniania formularzy podatkowych) wydawanych przez władze publiczne. Zwłaszcza druga z powyższych kwestii jest niekiedy trudna do rozgraniczenia od zakresu niniejszego opracowania, głównie z uwagi na – wbrew pozorom – płynną granicę między interpretacjami a materiałami „edukacyjnymi”. Opracowanie składa się z trzech części. Część pierwsza (rozdział I. „Zagadnienia wprowadzające”) dotyczy podstawowych kwestii termi‐ nologicznych i metodologicznych, wskazuje na podstawowe zasady 24 Wstęp ogólne prawa, w kontekście których musi być rozpatrywany przedmiot badań. Prezentuje też aktualny stan badań nad analizowanym zagad‐ nieniem i wskazuje na problemy badawcze poruszane w pracy. Część ta zarysowuje więc granice badań, stanowiąc wprowadzenie do rozwa‐ żań merytorycznych. Drugą część opracowania stanowią rozdziały II–VI. Dotyczą one poszczególnych rodzajów interpretacji prawa podatkowego i celnego. Łączne omówienie tak zróżnicowanych form interpretacji, jak wiążące informacje taryfowe, noty wyjaśniające WCO, ogólne i indywidualne interpretacje prawa podatkowego funkcjonujące w Polsce czy Komen‐ tarz OECD, byłoby po prostu niemożliwe. Są to instytucje na tyle zróż‐ nicowane, że uznano za celowe dokonanie odrębnej analizy każdej z nich. Dzięki temu można dokonać uporządkowanej prezentacji pro‐ blematyki pracy. Badanie poszczególnych rozwiązań normatywnych pozwoliło wyodrębnić różne modele rozwiązania kwestii stanowiących problemy badawcze. *** Część ta pełni więc funkcję w pewnym sensie „służebną” wobec dalszych rozważań znajdujących się w rozdziałach VII–XI, które skła‐ dają się na trzecią część pracy. Rozdziały te stanowią syntezę wyników analizy regulacji przeprowadzonej w rozdziałach poprzedzających. Bę‐ dą one zasadniczo bazowały na informacjach zawartych w rozdziałach II–VI. Monografia ta być może nie powstałaby, a na pewno byłaby znacz‐ nie uboższa, bez życzliwości, pomocy i rad merytorycznych wielu osób. Jej część jest efektem prac badawczych dotyczących prawa celnego i podatkowego prowadzonych przeze mnie od wielu lat wspólnie z dr. Krzysztofem Lasińskim-Suleckim. Wielokrotnie korzystałem też z pomocy prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego, prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego, dr Agnieszki Olesińskiej i Dagmary Dominik-Ogiń‐ skiej. Duży wpływ na ostateczny kształt pracy miały uwagi recenzentów wydawniczych – prof. dr. hab. Wiesława Czyżowicza i prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego. Znaczącą pomoc w poznaniu praktycznego as‐ pektu oficjalnych interpretacji prawa podatkowego i celnego uzyska‐ łem też od Pana Artura Ferlina i Pani Anny Małłek. Zawsze mogłem też liczyć na zachętę i pomoc ze strony dr. Tomasza Brzezickiego. Wszystkim tym osobom za poświęcony czas i życzliwość serdecznie dziękuję. 25
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Interpretacje prawa podatkowego i celnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: