Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00406 007871 11497003 na godz. na dobę w sumie
Interwencja główna - ebook/pdf
Interwencja główna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9680-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> monografie prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja Interwencja główna stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie istotnej jurydycznie, choć niedocenianej w praktyce wymiaru sprawiedliwości problematyki sądowej ochrony praw za pomocą samodzielnej formy, jaką jest interwencja główna. Ta figura procesowa zawiera w sobie wartości uniwersalne wielu idei i instytucji tak prawa procesowego, jak i materialnego oraz jest podstawą stabilizacji uniwersalnych wartości prawnych. Ratio legis interwencji głównej polega na możliwości eliminacji rozbieżności w orzecznictwie, na przyspieszeniu i ułatwieniu wymiaru sprawiedliwości, a także zaoszczędzeniu stronom kosztów procesowych.

Opracowanie prezentuje wiele istotnych aspektów dotyczących powództwa interwencyjnego, a w szczególności dotyczących: modelu prawnego interwencji głównej oraz jej celu, przedmiotu procesu interwencyjnego, przesłanek jego dopuszczalności, rodzaju stosunku prawnego powstającego między stronami procesu pierwotnego, właściwości sądu, wpływu procesu wywołanego przez interwencję główną na proces pierwotny, sposobów zakończenia procesu wywołanego interwencją główną oraz próby oceny tej instytucji, której jak się wydaje nie zastąpią przepisy o uczestnictwie w sporze, same niepozbawione wewnętrznych rozbieżności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE INTERWENCJA GŁÓWNA PIOTR OSOWY Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR OSOWY • INTERWENCJA GŁÓWNA Polecamy inne nasze publikacje: M. Gutowski BEZSKUTECZNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ Instytucje Prawa Prywatnego R. Kulski OCHRONA INTERESÓW ZBIOROWYCH W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Monografie Prawnicze R. Reiwer WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO W PROCESIE CYWILNYM. KOMENTARZ PRAKTYCZNY Z ORZECZNICTWEM. WZORY PISM PROCESOWYCH Prawo Sądowe E. Badura INFORMACJA PRZEDKONTRAKTOWA W UMOWACH KONSUMENCKICH Monografie Prawnicze M. Gutowski NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ Instytucje Prawa Prywatnego www.ksiegarnia.beck.pl INTERWENCJA GŁÓWNA PIOTR OSOWY WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Katarzyna Karnas Recenzja naukowa: prof. dr hab. Piotr Pogonowski © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9679-8 ISBN e-book 978-83-255-9680-4 Omnia mea mecum porto Pamięci Profesorów Mieczysława Sawczuka i Zdzisława Świebody Spis treści Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wprowadzenie ........................................................................................................... Rozdział I. Interwencja główna formą ochrony prawnej ............................... § 1. Model prawny interwencji głównej i jej cel .......................................... § 2. Rys historyczny .......................................................................................... § 3. Wątpliwości terminologiczne dotyczące interwencji głównej ........... § 4. Interwencja główna i uboczna – problemy graniczne ......................... § 5. Uwagi prawnoporównawcze ................................................................... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Niemcy ............................................................................................... III. Austria ................................................................................................ IV. Szwajcaria .......................................................................................... V. Włochy ............................................................................................... VI. Francja ................................................................................................ VII. Podsumowanie ................................................................................. Rozdział II. Przedmiot interwencji głównej ...................................................... § 1. Przedmiot procesu cywilnego w ramach interwencji głównej ........... § 2. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Przesłanki interwencji głównej .................................................... § 1. Uwagi ogólne o przesłankach interwencji głównej .............................. § 2. Szczególne przesłanki interwencji głównej ........................................... Rozdział IV. Odrębności proceduralne związane z wytoczeniem powództwa interwencyjnego głównego ........................................................ § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. § 2. Szczególna właściwość sądu dla pozwu interwencyjnego ................... § 3. Rodzaj stosunku prawnego powstającego między stronami procesu głównego ..................................................................................................... § 4. Wpływ procesu wywołanego przez interwencję główną na proces pierwotny .................................................................................................... § 5. Sposoby zakończenia procesu interwencyjnego ................................... Wnioski końcowe ..................................................................................................... IX XIII 1 15 15 47 61 65 68 68 69 76 78 81 86 90 93 93 125 127 127 130 163 163 179 182 188 194 197 VII Spis treści Zusammenfassung .................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 201 205 VIII Wykaz skrótów 1. Akty prawa AktG ................................................ austriacka ustawa o aktach z 6.8.1965 r. (Aktienge- setz) (BGB1. I S. 642, 654) EheRG ............................................. niemiecka ustawa o małżeństwie z 14.7.1976 r. (Er- stes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familien- rechts) (BGBI. I S. 700) EO .................................................... austriacka ustawa egzekucyjna z 27.5.1896 r. (Exe- KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst kution- ordnung) (BGBI.1 Nr 681/2005) KC franc. ........................................ jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) francuski kodeks cywilny (nouveau Code de proce- dure civile) KC niem. ........................................ niemiecki kodeks cywilny z 18.8.1896 r. (Burgeli- ches Gesetzbuch) (BGB1. I s. 610) KC wł. ............................................. włoski kodeks cywilny z 16.3.1942 r. (Codice Civile Italiano) Konstytucja RP .............................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) KPC austriac. ................................. austriacki kodeks postępowania cywilnego KPC niem. ...................................... niemiecki KPC szwajc. .................................... szwajcarski kodeks postępowania z 1.8.1895 r. (Allgemeine Gerichtsordnung) kodeks cywilnego z 30.1.1877 r. (Zivilprozessordnung) (BGB1. I s. 890) postępowania cywilnego z 19.12.2008 r. (Schweizerische Zivilprozessord- nung) KPC z 1932 r. ................................. rozporządzenie z 23.11.1930 r. Prezydenta Rzeczy- pospolitej – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934 ze zm.) KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682) IX Wykaz skrótów SpółMieszkU .................................. ustawa z 15.12.2000 r. o Spółdzielniach mieszkanio- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) UG ................................................... austriacki kodeks przedsiębiorstw (Unterneh- mensgesetsbuch (Handelsgesetzbuch) (BGBI. I Nr 22/2015) szwajcarski kodeks cywilny z 10.12.1907 r. (Schwe- izerisches Zivilgesetzbuch) (AS 2009 3577) ZGB ................................................. 2. Czasopisma, publikatory BMS ................................................. Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego N. Pal. ............................................. Nowa Palestra NJ ..................................................... Neue Justiz NJW ................................................. Neue Juristische Wochenschrift NP .................................................... Nowe Prawo NPC ................................................. Nowy Proces Cywilny OLG ................................................. Oberlandesgericht OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. ................................................... Palestra PE ..................................................... Problemy Egzekucji PES ................................................... Problemy Egzekucji Sądowej PiP ................................................... Państwo i Prawo PN .................................................... Przegląd Notarialny PPC .................................................. Polski Proces Cywilny PPE .................................................. Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego PPiA ................................................ Przegląd Prawa i Administracji im. E. Tila PrS ................................................... Prawo Spółek PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PWS ................................................. Problemy Wymiaru Sprawiedliwości Recht ............................................... Das Recht (Zeitschrift. Jahrgang und Entsche- idung) RPE .................................................. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RPr ................................................... Radca Prawny SPE ................................................... Studia Prawno-Ekonomiczne SC ..................................................... Studia Cywilistyczne WEP ................................................ Wielka Encyklopedia Prawa X Wykaz skrótów wego Wok. ................................................ Wokanda ZNIBPS ........................................... Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądo- ZNUJ ............................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ .............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZZP .................................................. Zeitschrift für Zivilprozes (Band und Seite) 3. inne skróty art. .................................................... artykuł n. ...................................................... następny (-a, -e) Nr ..................................................... numer poz. .................................................. pozycja s. ....................................................... strona SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy t. ....................................................... tekst jedn. ....................................... z. ....................................................... zeszyt tom tekst jednolity XI Wykaz literatury Allerhand M., Kodeks postępowania cywilnego, Lwów 1932 Allerhand M., Podstęp w procesie, Lwów 1907 Althammer Ch., Streitgegenstand und Interesse, Tübingen 2012 Andrews N., The Modern Civil Process, Tübingen 2008 Arndts L., Lehrbuch der Pandekten, München 1873 Aschwanden E., Die Prozeβintervention im aarguischen Zivilprozeβ, Zürich 1943 Baltzer J., Die negative Feststellungsklage aus § 256 I ZPO, Prozeβrechtliche Abhan- dlungen, Köln 1980 Balzer O., Przewód sądowy polski w zarysie (wykład uniwersytecki 1887), w: Studia nad historią prawa polskiego, t. XV, Lwów 1937 Bandrac M., w: Droit et pratique de la procédure civile, Sous la direction de S. Guin- Bartz A., Zrzeczenie się przez powoda dochodzonego roszczenia w k.p.c., Głos Prawa chard, Paris 2003 1937 Baumbach A., Der Entwurf einer Zivilprozeβordnung, Deutsche Juristenzeitung 1931 Baumbach A., Lauterbach W., Albers J., Hartmann P., Zivilprozessordnung mit FamFg GVG und anderen Nebengesetzen, 69. Aufl., München 2011; München 2013, München 2014 Baumgärtel G., Wesen und Begriff der Prozesshandlung einer Partei im Zivilprozess, Berlin–Bonn–München 1972 München 1995 Baumgärtel G., w: G. Baumgärtel, D. Laumen, P. Prütting, Der Zivilprozessrechtsfall, Baur F., Współczesne przemiany w procesie cywilnym, PiP 1973, Nr 3 Bálasits A., Fierich F.K., Nauka o sądach cywilnych i procedura cywilna, t. 1 Nauki wstępne i rzecz o sądach cywilnych, Kraków 1898−1901 Bálasits A., Proces cywilny stosunkiem prawnym, Przegląd Sądowy i Administracyjny 1890, t. XV, z. 1 Beignier B., Hiérarchie des normes et hiérarchie des valeures – Les principes généraux du droit et la procédure civile in Mélanges P. Catala, Paris 2001 Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974 Berutowicz W., Wszczęcie procesu cywilnego, ZNUWr., Prawo VII, Seria A, Nr 27, Warszawa–Wrocław 1960 Berutowicz W., Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń, Warszawa 1966 Berutowicz W., Jodłowski J., Resich Z., Siedlecki W., Włodyka S., Wengerek E., Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Warszawa 1974 XIII Wykaz literatury Bethmann-Holweg M.A. von, Der Civilprozeβ des gemeinen Recht in geschichtlicher Entwicklung, Der römische Civilprozeβ. Legis actiones, Erster Band, Bonn 1864 Beys K.E., Zum Problem des Streitgegenstandes in Zivilprozeß und den (gegebenenfalls national) zu ziehenden Folgerungen, ZZP 1992, Nr 105 Bigo T., Kontrola uznania administracyjnego, w: Sprawozdania Wrocławskiego Towa- rzystwa Naukowego, Wrocław 1959 Blomayer A., Types of relief available (judicial remedies), w: M. Cappelletti (red.), In- ternational Encyclopedia of Comparative Law, vol. XVI, Civil procedure, Tübin- gen 1982 Blomeyer A., Zivilprozeβrecht, Erkenntnisverfahren, Berlin–Heidelberg 1985 Bocheński J.M., Współczesne metody myślenia, Poznań 1992 Bolard G., L autorite de chose jugee et les principes directeurs du proces, Teka Komisji Prawniczej, Oddział PAN Lublin 2010 Bolard G., Le Nouveau Code de procedure civile, Melanges J. Skąpski, Cracovie 1994 Boulay J.Ch., Réflexion sur la notion d’exibilité de la créance, Revue Trimmestrielle de Droit Commercial 1990 Brauer A., Über die Grundlagen und den Umfang der Nebenintervention, w: Archiv für civilistische Praxis, Mohr Siebeck GmbH Co. KG 1882, t. XXIV Brehm H., Rechtsschutzbedürfnis und Feststellungsinteresse, Festgabe BGH, Bd. 3, München 2000 Broniewicz W., Chwila wszczęcia cywilnego postępowania rozpoznawczego przed są- dem powszechnym, ZNASW 1976, Nr 14 Broniewicz W., Interes prawny przy powództwie o zasądzenie, ZNUŁ 1964, Nr 37 Broniewicz W., Następstwo procesowe w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1971 Broniewicz W., Normy, przesłanki i zarzuty w procesie cywilnym (Przyczynek do za- gadnienia stosunku prawa materialnego i prawa procesowego), SPE, Łódź 1969, t. II Broniewicz W., Podstawienie procesowe, ZNUŁ, Seria I, Łódź 1963, z. 31 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1995 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2005 Broniewicz W., Problem przesłanek procesowych w procesie cywilnym i postępowaniu arbitrażowym, ZNUŁ 1968, Nr 59 Broniewicz W., W kwestii częściowego dochodzenia świadczenia w procesie cywilnym, w: SC, t. XXV–XXVI. Zagadnienia prawa procesowego cywilnego, Warszawa – Kraków 1975 Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa Brox H., Walker W.D., Allgemeines Schuldrecht, München 2010 Bülow O., Die Lehre Von Den Prozesseinreden und Die Prozessvoraussetzungen (1868), Kessinger Pub Co 2010 Bülow O., Die neue Prozessrechtswissenschaft und das System des Zivilprozessrechts, Zeitschrift für Zivilprozessrecht 1900, z. XXVII 2016 XIV Wykaz literatury Cadiet L., Code de procédure civile, 23 éd, Paris 2010 Cadiet L., Code de procedure civile, 26 éd, Paris 2013 Cadiet L., Litispendance, w: S. Guinchard, A. Raymond-Gréze, Encyclopédie juridique. Répertoire de procedure civile, t. III, Paris 2006 Canstein R, von., Die rationellen Grundlagen des Civilprozesses und deren Durch- führung in den neuesten Civilprozeβgesetzentwürfen Oesterreichs und Deutsch- lands, Wien 1877 Canstein R. von., Streitgenossenschaft und Nebenintervention vom Standpunkte der österreichischen Gesetzgebung, mit besonderer Berücksichtigung des geme- inen deutschen Civilprocessrechts und der neuesten Civilprocess – Gesetzen- twürfe Österreichs und Deutschlands: als Beitrag zur Kritik dieser Processrecht- sinstitute, Manz 1876 Cappelletti M., Jolowicz J.A., w: M. Cappelletti (red.), Public Interest Parties and the Ac- tive Role of the Judge in civil Litigation, Studies in comparative law, Milano–New York 1975 Cappelletti S.M., Merryman J.H., Perillo J.M., The Italian Legal System, Stanford Uni- versity Press 1967 Carbonnier J., Droit civil, t. 4. Les obligations, Paris 1980 Carpi F., La Protection Judiciaire des droits de l’homme au niveau national et interna- tional, w: Z zagadnień prawa cywilnego, Księga A. Stelmachowskiego, Białystok 1991 Catala P., Terré F., Procédure civile et voies d exécution, Paris 1976 Cavallini C., I poteri dell interventore principale nel processo di cognizione, Padova 1998 Napoli 1928 Chiovenda G., Principi di diritto processuale civile, Le azioni, il processo di cognizione, Claproth J., Einteilung in den ordentlichen bürgerlichen Proceβ, 2. Teil, 1795 Consolo C., Spiegazioni di diritto processuale civile, t. I, Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive, 6a, CEDAM, Padova 2008 Consolo C., Spiegazioni di diritto processuale civile, t. II, Profili Generali, Padova 2012 Consolo C., Luiso B., Sassani P., La riforma del processo civile, Milano 1996 Cornu G., Foyer J., Procédure civile, Thémis droit privé, Paris 1996 Czachórski W., Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywil- nym, Warszawa 1952 szawa 2006 Czech B., w: K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, War- Dalka S., Ochrona sądowa roszczeń majątkowych w postępowaniu nakazowym i upo- minawczym, ZNUG, Prawo 4, Gdańsk 1977 Dalka S., Sądowe postępowanie cywilne. Założenia ogólne i proces cywilny, Gdańsk Dalka S., Zasady wyrokowania dotyczące czasu orzekania w procesie cywilnym, 1984 PS 1992, Nr 4 XV Wykaz literatury Danz W.A.Fr, Grundriβe des ordentlichen Prozesses, Stuttgart 1795 Dbałowski Wł., Projekt kodeksu postępowania cywilnego. Notka sumaryczna w opra- cowaniu Zast. Sekretarza Generalnego Komisji Kodyfikacyjnej, sędziego SN Wł. Dbałowskiego, Głos Prawa 1930, Nr 1−2 Deręgowski J., Kilka uwag o wartości przedmiotu sporu i wartości przedmiotu, Głos Dobrzański B., w: Z. Resich, W. Siedlecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Ko- Sądowy 1937, Nr 9 mentarz, Warszawa 1975, t. I 1925, Nr 12 Nr 10−11 szawa 1996 Domański K., Instytucje kodeksu zobowiązań. Część ogólna, Warszawa 1936 Dynowski K., Skargi o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, GSW Eckstein J., Die Intervention nach österreichisches Rechte, Wien 1893 Ehrlich S., Stosunek prawny – węzłowe zagadnienie teorii prawa, PiP 1980, Nr 3 Ehrlich S., Gliklich J., Onus probandi w procesie cywilnym, Głos Sądownictwa 1933, Endemann F., Das deutsche Civilprozessrecht, Berlin 1878, t. I Ereciński T., Apelacja i kasacja w procesie cywilnym (według ustawy z 1.3.1996 r.), War- Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Po- stępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2009, t. 1 Ereciński T., Problemy procesowe na tle dochodzenia roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, Pal. 1971, Nr 6 Ereciński T., Weitz K., Efektywność ochrony prawnej udzielanej przez sądy w Polsce, PS 2005, Nr 10 Wien 1974 Fasching H.W., Kommentar zu den Zivilprozeβgesetzen, t. III, Wien 1966 Fasching H.W., Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen, II Band, Zivilprozessordnung, Fasching H.W., Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechts (Lehr – und Hand- buch für Studium und Praxis), Wien 1990 Fasching H.W., Urteilsmäßige Rechtsgestaltung im Zivilprozeß, Juristische Blätter 1975 Fazzalari E., Instituzioni di diritto processuale, Padova 1992 Fenichel Z., Dochodzenie interesu oraz szkody w postępowaniu egzekucyjnym, PS 1931, Fenichel Z., Interwencja główna, PPC 1934, Nr 8 Fenichel Z., Podstawa powództwa, jej zmiana i związek z prawomocnością wyroku, PPC 1938, Nr 9−10 Fettweis A., Manual de procédure civile, wyd. 2, Faculté de droit, Liége 1987 Fettweis A, Kohl A., de Leval G., Eléments de la compétence, Pr. Univ. Liège, 1983 Field R.H., Kaplan B., Clermont J.M., Civil Procedure, New York 2007 Fierich F.K., Interwencja uboczna w świetle teorii o stosunku procesowym, Kraków Nr 7 1903 XVI Wykaz literatury Fierich F.K., Nauka o sądach cywilnych i procedura cywilna, t. 1 Nauki wstępne i rzecz o sądach cywilnych, Kraków 1898−1901, t. 2, Część I. Rzecz o stronach i zastęp- cach, Kraków 1905 Fierich F.K., Projekty polskiej procedury cywilnej w oświetleniu nauki o stosunku pro- cesowym, Wydawnictwo Czasopisma Prawniczego, Pal. 1924, Nr 8−9 Fierich F.K., Środki skupienia materiału procesowego według projektu kodeksu polskiej procedury cywilnej, Kraków 1928 Fierich F.K., Unzulässigkeit des Rechtsweges, Berlin 1912 Fierich F.K., Wpływ nauki o stosunku procesowym na podstawy procedury cywilnej austriackiej, Reforma sądowa 1897, z. 1−2 Fikentscher W., Heinemann A., Das Schuldrecht, Berlin–New York 2006 Flejszar R., Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym, Warszawa 2016 Forster R., Die Hauptintervention, Erlangen, Univ., Diss., Leipzig 1911 Franke W.CH., Rezension zu Heim, Hauptintervention, München 1907 Frei N.F., Die Interventions und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, Frette-Damicourt P., De l intervention en première instance et en appél, Château-Gon- Freudenheim A., Das neue polnische Anfechtungsrecht. Internationales Anwaltsblatt, Zürich 2004 tier 1906 Leipzig 1935 Fromhold G., Die Widerspruchsklage in der Zwangsvollstreckung und ihre geschichtli- che Entwicklung, Habilitationsschrift, Wrocław (Breslau) 1891 Galli B., Contributo alla teorica dell intervento principale del diritto processuale ita- liano, w: Archiv giuridico, serie 3ª, 1906, vol. 77 Gaul H.F., Ochrona prawa w egzekucji w świetle podstaw konstytucyjnych i dogma- tycznych. Wstęp i tłumaczenie W. Graliński, J. Bodio, PPE 2003, Nr 1 Gaul H.F., Zur Frage nach dem Zweck des Zivilprozesses, Archiv für die civilistische Praxis 1968, z. 168 Gawrońska-Wasilkowska Z., Czy interwencja główna jest dopuszczalna w sporze po- sesoryjnym?, w: KPC, Zbiór aktualnych pytań prawnych rozstrzygniętych przez Komitet Redakcyjny „Polskiego Procesu Cywilnego”, w opracowaniu J.J. Litauera i W. Święcickiego, Łódź 1948 Geiger J., Streitgenossenschaft und Nebenintervention unter besonderer Berücksichti- gung des zürcherischen Zivilprozessrechts, Zürich 1969 Giacobbe D., w: Codice di procedura civile, a cura di N. Picardi, Milano 1994 Gidyński K., Akty prawne rozpoczynające proces cywilny według k.p.c, RPSiE 1933, Gilles P., Rechtsangleichung in Europa Geschäftigkeit ohne Theorie?, w: Festschrift für Kostas E. Bayes, Athen 2003 Gizbert-Studnicki T., Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej, Kraków Nr 2 1978 XVII Wykaz literatury Glasson E., Tissier A., Morel R., Traité théorique et pratique d’organisation juriciaire, de competence et de procedure civile, t. III, Paris 1926 Godlewski W., O edycji dokumentów i rzeczy wywiadowczych, Lwów 1896 Goebel S., Rechtsgespräch und kreativer Dissens, München 2001 Goldschmidt J., Der Prozess als Rechtslage, Berlin 1925 Gołąb St., Interwencja uboczna, Pal. 1934, Nr 6−9 Gołąb St., Polski kodeks postępowania cywilnego a procedura cywilna austriacka, od- bitka z Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego, Rok XI, z. 2, Po- znań 1931 Gołąb St., Projekty polskiej procedury cywilnej. Powstanie-uzasadnienie-zdania od- rębne. Część druga. Zdania odrębne w obradach nad Projektem Kodeksu Polskiej Procedury Cywilnej, Kraków 1930 Gołąb St., Skupienie i przyśpieszenie w procesie cywilnym, Lwów 1937 Gołąb St., Uczestnictwo w sporze, Głos Prawa 1934, Nr 7−8 Gołąb St., Uświadomienie o sporze i wskazanie poprzednika, RPEiS 1932, Nr 4 Gołąb St., Zarys polskiego procesu cywilnego, Jurysdykcja sądów polskich, Kraków Gołąb St., Wusatowski Z., Kodeks postępowania cywilnego. Część I. Postępowanie 1932 sporne, Kraków 1932 Gottwald P., Streitgegenstand und Sinnzusammenhänge, Dogmatische Grundfragen des ZP, Symposium, Schwab K.H., München 2000 Góra-Błaszczykowska A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1−729, t. I, Warszawa 2016 Górecki J., rec. pracy A. Stelmachowskiego, „Istota i funkcja posiadania”, PiP 1958, z. 8 Górska K., w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, War- szawa 2016 Gönner N.T., Handbuch des deutschen gemeinen Prozesses: in einer ausführlichen Erörterung seiner wichtigsten Gegenstände, Band 1, Erlangen 1804 Graber M., Frei N.J., w: K. Spühler, L. Tenchio, D. Infanger (red.), Basler Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Basel 2013 Greger R., w: R. Zöller (Hrsg.), Zivilprozessordnung mit FamFG (§§ 1−185) und Ge- richtsverfassungsgesetz, den Einführungsgesetzen, mit Internationalem Zivilpro- zessrecht, EU – Verordnungen, Kostenanmerkungen, Kommentar, Begründet von Dr. Richard Zöller, 30. neubearbeitete Aufl., Köln 2014 Grunsky W., Dispositionsgrundsatz und Verfahrensbeteiligung im europäischen Ver- gleich, w: Wege zu einem europäischen Zivilprozeβrecht. Tübinger Symposium zum 80. Geburstag von Fritz Baur, Tübingen 1992 Grunsky W., Grundlagen des Verfahrensrechts, Bielefeld 1974 Grunsky W., Zivilprozessrecht, Köln–München 2008 Grzybowski S., O potrzebie badań integracyjnych w dziedzinie prawa cywilnego mate- rialnego i procesowego, w: M. Sawczuk (red.), Materiały I Ogólnopolskiego Inte- gracyjnego Zjazdu Cywilistów, Rzeszów 1974 XVIII Wykaz literatury Guinchard S., Droit et pratique de la procédure civile – 2009/2010, Dalloz Action 2010 Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 1979 Gwiazdomorski J., Podstawowe problemy przedawnienia, NP 1955, Nr 1 Habscheid W.J., Droit judiciaire privé suisse, Genéve 1981 Habscheid W.J., Schweizerisches Zivilprozess – und Gerichtsorganisationsrecht. Ein Lehrbuch seiner Grundlagen, Basel und Frankfurt am Main 1990 Hahn C., Die gesammten Materialien Civilprozeβordnung und dem Einführungsgesetz zu dersselben vom 30. Januar 1877, Erste Abtheilung, 2. Band, Berlin 1880 Hahn D., De interventione, Helmstadt 1669 Hahn Z., Charakter prawny stanowiska interwenienta ubocznego w procesie cywilnym, PS 1938, Nr 10 Hahn Z., Ciężar dowodu w procesie cywilnym, PPC 1934, Nr 16−17, 18 i 20 Hahn Z., Interes prawny w skardze o ustalenie, PPC 1935, Nr 23−24 Hahn Z., Podstawa i zmiana powództwa ze stanowiska teorii indywidualizacji i sub- stancjonowania, N.Pal. 1935, Nr 3 Hahn Z., Powództwo o ustalenie, N.Pal. 1936, Nr 1−4 Hart H.L.A., Pojęcie prawa, Warszawa 1998 Hartman P., Albers J., w: A. Baumbach, W. Lauterbach, P. Hartman, J. Albers (red.), Zivilprozessordnung, München 2013 Hassold G., Die Voraussetzungen der besonderen Streitgenossenschaft, Berlin 1970 Häsemeyer A., Prozessrechtliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung des mate- riellen Privatrechts, AcP 1988, z. 188 Heim F.F., Hauptintervention, w: Abhandlungen zum Privatrecht und Zivilprozeβ des Deutschen Reiches, In zwanglosen Heften herausgegeben von Otto Schäfer, 15. Band, 2. Heft, München 1907 Heimburg Tr., De interventione principali anomala, Jena 1756 Heinrichs H., w: P. Bassenge, G. Brudermüller, U. Diederichsen, W. Edenhofer, J. Ellen- berger, Ch. Grüneberg, H. Heinrichs, A. Heldrich, H. Sprau, W. Weidenkaff, O. Pa- landt (red.), Bürgerliches Gesetzbuch, Beck’sche Kurz-Kommentare, München 1996 Hellwig K., Anspruch und Klagerecht. Beiträge zum bürgerlichen und Prozeβrecht, Leipzig 1924 Hellwig K., Lehrbuch des deutschen Civilprozeβrechts, Leipzig 1903 Hellwig K., System des Deutschen Zivilprozeβrechts, Leipzig 1912, t. II, Aalen 1968 Hellwig K., Wesen und subjektive Begrenzung der Rechtskraft, Jena 1901 Henckel W., Die Klagerücknahme als gestaltende Verfahrenshandlung, FS für E. Bötti- cher zum 70. Geburtstag, Berlin 1969 Henckel W., Parteilehre und Streitgegenstand im Zivilprozess, Heidelberg 1961 Henckel W., Prozessrecht und materielles Recht (Trazische Abhandlung), Göttingen Henckel W., Rezension zur Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag, ZZP 1981, 1970 z. 94 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Interwencja główna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: