Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00372 005142 19961274 na godz. na dobę w sumie
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 578
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887559 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych musi przeprowadzić okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych.

Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, przez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie. Wskazano rozwiązania praktycznych problemów przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą technik informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik przeprowadzania spisów z natury przy wykorzystaniu sczytywania danych zawartych w kodach paskowych i etykietach kodowanych elektromagnetycznie.

Książka w założeniu ma służyć pomocą w takim zorganizowaniu przebiegu inwentaryzacji – prowadzonych metodami spisu z natury oraz potwierdzania i weryfikacji sald składników aktywów i pasywów – aby procesy te przebiegały szybko, sprawnie i efektywnie. Może służyć także jako baza do przeprowadzania szkoleń przedinwentaryzacyjnych dla członków komisji inwentaryzacyjnej, osób materialnie odpowiedzialnych oraz pracowników księgowości i innych komórek zaangażowanych w proces inwentaryzacji.

Ponadto, można skorzystać z zamieszczonych wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych – podano dokładne instrukcje i przykłady ich wypełniania.

Dopełnienie całości stanowią poprzedzone komentarzem Autorki:

 

IZABELA MOTOWILCZUK – magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

NOWOŚCIĄ W PUBLIKACJI SĄ:

Nowe Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów

Znajdują się tam dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury. Są tam omówione:

Stanowisko zawiera słowniczek pojęć, takich jak: bieżąca ewidencja księgowa, czynności spisowe, dokumentacja inwentaryzacyjna, inwentaryzacja ciągła i okresowa, komisja inwentaryzacyjna, zespół spisowy, kontroler spisowy, osoba odpowiedzialna (za zapasy), księgowy, pole spisowe i rejon spisowy, pomiar szacunkowy, różnice inwentaryzacyjne, zapasy obce i własne, strzeżone składowisko. Stanowisko zakłada, że część tych pojęć można stosować także odpowiednio do inwentaryzacji metodą spisu z natury innych składników majątkowych (np. środków trwałych, gotówki w kasie).

Dwie najważniejsze definicje, na które należy zwrócić uwagę przy nowelizowaniu polityki rachunkowości, to pojęcia: strzeżone składowisko i kontroler spisowy.

W przypadku jednostek, które nie postanowiły o stosowaniu KSR, stanowisko powinno służyć pomocą przy ustalaniu (nowelizowaniu) ich polityk rachunkowości.

 

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – „Środki trwałe”

Zawiera on zasady ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych na potrzeby prowadzenia rachunkowości jednostki. Są tam omówione:

W przypadku jednostek, które postanowiły stosować KSR nr 11 w swojej polityce rachunkowości, postanowienia standardu mają zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zaczynający się od 1 stycznia 2017 r.

W przypadku jednostek, które nie postanowiły o stosowaniu KSR, nowy standard powinien służyć pomocą przy ustalaniu (nowelizowaniu) ich polityk rachunkowości, w szczególności w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji danych wykazanych w księgach rachunkowych z dokumentacją źródłową.

Przy nowelizowaniu części polityki rachunkowości dotyczącej inwentaryzowania środków trwałych szczególną uwagę należy zwrócić na to, że KSR nr 11 określa terminy i częstotliwość inwentaryzowania środków trwałych:

KSR nr 11 przewiduje istotne odstępstwo od ogólnych zasad przeprowadzania spisu z natury – otóż zespoły spisowe mogą dysponować danymi ze szczegółowej ewidencji księgowej na temat obiektów inwentarzowych środków trwałych(takimi jak dane zawarte na wydrukach kart indywidualnych środków trwałych).

 

Z książką połączony jest suplement elektroniczny, do którego dostęp jest możliwy przy użyciu kodu ze zdrapki przyklejonej na wewnętrznej stronie okładki.

Zdrapki dają dostęp do serwisu IL Prawo w połączeniu z serwisem INWENTARYZACJA – Wzory dokumentów. W serwisie INWENTARYZACJA – Wzory dokumentów zamieszczono aktywne wzory dokumentów inwentaryzacyjnych z książki - edytowalne w Wordzie.

Pierwsze logowanie musi nastąpić na stronę: www.inforlex.pl/inwentaryzacja. Dostęp będzie działał do 31 grudnia 2018 r.

W serwisie INWENTARYZACJA – Wzory dokumentów są dostępne następujące wzory:

1. Ramowa instrukcja inwentaryzacyjna.

2. Alternatywne ramowe postanowienia instrukcji inwentaryzacyjnej odnoszące się do przeprowadzania spisu z natury techniką komputerową – wersja I i II.

3. Plan inwentaryzacji.

4. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych wraz z harmonogramem inwentaryzacji.

5. Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia spisu z natury – wersja I.

6. Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia spisu z natury – wersja II.

7. Harmonogram spisu z natury.

8. Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej – składane przed rozpoczęciem spisu z natury.

9. Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej – składane po zakończeniu spisu z natury.

10. Sprawozdanie zespołu spisowego z przebiegu spisu z natury.

11. Upoważnienie do pobierania arkuszy spisowych.

12. Rozliczenie arkuszy spisu z natury.

13. Arkusz spisu z natury.

14. Protokół kontroli prawidłowości spisu z natury – z kontroli przeprowadzanej na bieżąco w czasie spisu w polu spisowym.

15. Protokół kontroli prawidłowości spisu z natury – z kontroli przeprowadzanej po zakończeniu spisu.

16. Zestawienie zbiorcze arkuszy spisu z natury ze specyfikacją różnic inwentaryzacyjnych.

17. Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu z natury środków trwałych.

18. Zestawienie kompensat niedoborów i nadwyżek.

19. Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych ujawnionych w wyniku spisu z natury zapasów materiałowych.

20. Potwierdzenie salda należności.

21. Potwierdzenie liczby i wartości papierów wartościowych w formie zdematerializowanej.

22. Protokół cząstkowy inwentaryzacji przeprowadzonej metodą uzgodnień sald – dla jednego konta syntetycznego.

23. Protokół inwentaryzacji przeprowadzonej metodą uzgodnień sald – papiery wartościowe w formie zdematerializowanej.

24. Protokoły cząstkowe inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald.

25. Protokół zbiorczy inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji sald – dla kont bilansowych prowadzonych w jednostce.

26. Protokół inwentaryzacji kasy – dla inwentaryzacji okresowych i doraźnych.

27. Protokół inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzanej pod nieobecność osoby zdającej.

28. Protokół inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przy jej przekazywaniu pomiędzy osobami materialnie odpowiedzialnymi.

29. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum i nadania regulaminu komisji skontrowej.

30. Protokół skontrum.

31. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych – zbiorczy dla inwentaryzacji okresowej rzeczowych składników aktywów trwałych i obrotowych.

32. Protokół poinwentaryzacyjny dla inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury.

33. Protokół potwierdzenia stanu środków na rachunkach bankowych jednostki.

34. Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków pieniężnych.

35. Protokół końcowy inwentaryzacji przeprowadzonej metodą uzgodnienia sald z kontrahentami i jej rozliczenie.

36. Protokół poinwentaryzacyjny dla inwentaryzacji przeprowadzanej metodami uzgodnienia z kontrahentami i bankami oraz weryfikacji zapisów.

37. Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji sald wraz z harmonogramem prac inwentaryzacyjnych.

38. Polecenie przeprowadzenia spisu.

39. Przykładowy zakres obowiązków realizowanych przez komisję inwentaryzacyjną i zespoły spisowe.

40. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

41. Wykaz powołanych członków komisji inwentaryzacyjnej.

42. Zarządzenie kierownika jednostki powołującego komisję do oceny stanu mienia jednostki – jednostka państwowa.

43. Zarządzenie wewnętrzne – inwentaryzacja roczna – okresowa.

44. Protokół przeprowadzonego przeglądu mienia.

45. Dokument LT – Likwidacja środka trwałego.

46. Dokument MT – Zmiana miejsca użytkowania składnika majątku trwałego.

47. Dokument OT – Przyjęcie środka trwałego.

48. Dokument PT – Przyjęcie/przekazanie środka trwałego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:


Gdzie kupić całą publikację:

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: