Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00220 003614 18781903 na godz. na dobę w sumie
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-389-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, przez prowadzenie, po rozliczenie i zakończenie. Wskazano rozwiązania praktycznych problemów przeprowadzania inwentaryzacji za pomocą technik informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik przeprowadzania spisów z natury przy wykorzystaniu sczytywania danych zawartych w kodach paskowych i etykietach kodowanych elektromagnetycznie.
Okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych musi przeprowadzić każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych. Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Książka służy pomocą w takim zorganizowaniu przebiegu inwentaryzacji – prowadzonych metodami spisu z natury oraz potwierdzania i weryfikacji sald składników aktywów i pasywów – aby procesy te przebiegały szybko, sprawnie i efektywnie. Może służyć także jako baza do przeprowadzania szkoleń przedinwentaryzacyjnych dla członków komisji inwentaryzacyjnej, osób materialnie odpowiedzialnych oraz pracowników księgowości i innych komórek zaangażowanych w proces inwentaryzacji.
Ponadto można skorzystać z zamieszczonych wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych – podano dokładne instrukcje i przykłady ich wypełniania.
Z książką połączony jest suplement elektroniczny, do którego dostęp jest możliwy przy użyciu kodu ze zdrapki przyklejonej na wewnętrznej stronie okładki. Zdrapki dają dostęp do serwisu IL Prawo w połączeniu z serwisem INWENTARYZACJA – Wzory dokumentów. W serwisie INWENTARYZACJA – Wzory dokumentów zamieszczono aktywne wzory dokumentów inwentaryzacyjnych z książki – edytowalne w Wordzie.
Dopełnienie całości stanowią – poprzedzone komentarzem Autorki:
● stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów – w stanowisku przedstawiono dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów, obejmujące sprawy związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem, rozliczaniem i dokumentowaniem spisów z natury;
● Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 – „Środki trwałe” – standard odnosi się do zasad ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych na potrzeby prowadzenia rachunkowości jednostki.
Dodatkiem do książki jest zestaw testów kontrolnych. Za ich pomocą można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji metodami:
● spisu z natury,
● uzgodnienia sald,
● weryfikacji zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Inwentaryzację zalicza się do jednej z podstawowych dziedzin rachunkowości.  Jej rolą jest zweryfikowanie prawdziwości danych zawartych w księgach rachun- kowych dotyczących wielkości poszczególnych aktywów i pasywów jednostki. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa w sposób szczątkowy regu- lują kwestie związane z przeprowadzaniem inwentaryzacji, jedynie ustalone  są terminy, częstotliwość i metody przeprowadzania okresowych inwentaryzacji  obowiązkowych oraz terminy rozliczania ich wyników dla podmiotów zobowią- zanych do stosowania ustawy o rachunkowości. Szczegółowe zasady przeprowa- dzania,  dokumentowania  i  rozliczania  wyników  inwentaryzacji  poszczególny- mi  metodami  –  adekwatnymi  do  rodzajów  aktywów  i  pasywów  występujących  w jednostkach – zamieszczane w dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce  zasady (politykę) rachunkowości to w głównej mierze rozwiązania wypracowane  podczas wieloletniej praktyki z dziedziny rachunkowości, przystosowane do po- trzeb jednostek organizacyjnych. Stąd też spotyka się wiele różnych rozwiązań,  które mogą być stosowane, ale przy tym powstaje wiele wątpliwości co do czy- sto  praktycznych  aspektów  organizacji  i  przebiegu  inwentaryzacji,  zwłaszcza  w kontekście zastosowania technologii komputerowych, nie tylko do prowadzenia  ksiąg rachunkowych jednostek, ale także do przeprowadzania i dokumentowania  spisów z natury czy uzgadniania sald z kontrahentami. Wątpliwości poruszane  w dyskusjach toczących się na forach tematycznych dla pracowników księgowości  oraz pojawiające się w trakcie kontroli przeprowadzanych w jednostkach sektora  publicznego znalazły swoje odzwierciedlenie w niniejszej publikacji. Omówiono  praktyczne problemy powstające w związku z przeprowadzaniem i rozlicza- niem inwentaryzacji obowiązkowych i doraźnych, występujące  w  specyficz- nych warunkach funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych. Książka  skupia  się  przede  wszystkim  na  tych  zagadnieniach  dotyczących  inwentaryzacji,  które  sprawiają  w  praktyce  najwięcej  trudności.  W  założeniu  ma służyć pomocą w takim zorganizowaniu przebiegu inwentaryzacji – pro- wadzonych metodami spisu z natury oraz potwierdzania i weryfikacji sald składników aktywów i pasywów – aby procesy te przebiegały szybko, spraw- nie i efektywnie. Podane praktyczne wskazówki z pewnością ułatwią przejście  przez wszystkie etapy inwentaryzacji przeprowadzanych każdą z metod wska- zanych w ustawie o rachunkowości – krok po kroku. Przy okazji można poznać:  – rozwiązania stosowane w jednostkach organizacyjnych różnej wielkości,  – przykłady różnorakich nieprawidłowości wraz ze wskazówkami, jak ich uniknąć. Ponadto można skorzystać z zamieszczonych wzorów dokumentów inwen- taryzacyjnych, gdzie podano dokładne instrukcje i przykłady ich wypełniania. 13 INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W książce osobne miejsce poświęcono omówieniu rozwiązań praktycznych i problemów, jakie niesie ze sobą coraz szersze wykorzystanie w przeprowa- dzaniu inwentaryzacji technik informatycznych, ze szczególnym uwzględnie- niem technik przeprowadzania spisów z natury przy wykorzystaniu sczytywania  danych zawartych w kodach paskowych i etykietach kodowanych elektromagne- tycznie (technologia RFID). Przedstawiono zastosowanie tych technologii w in- wentaryzacji środków trwałych, zapasów magazynowych i zbiorów bibliotecznych. Dopełnienie całości stanowi treść nowego KSR, odnoszącego się do prze- prowadzania spisu z natury. Z dniem 28 lipca 2016 r. weszła w życie uchwała  nr 5/2016 Komitetu Standardów Rachunkowości z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie  przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury  zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półfabrykatów. Stanowisko  KSR  ma  służyć  wyjaśnieniu  problemów  powstających  przy  przeprowadzaniu  inwentaryzacji w drodze spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyro- bów  gotowych  i  półproduktów.  W  stanowisku  przedstawiono  dobre  praktyki  oraz  wskazówki  sprzyjające  prawidłowej  i  sprawnej  inwentaryzacji  zapasów,  obejmujące sprawy związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem, rozlicza- niem i dokumentowaniem spisów z natury, i to zarówno zapasów własnych jed- nostek, jak i zapasów obcych oddanych im na przechowanie. Jednostki sektora finansów publicznych mogą korzystać z rozwiązań zawartych  w  stanowisku  KSR  przy  opracowaniu  części  zasad  (polityki)  rachunkowości  odnoszącej się do zasad przeprowadzania inwentaryzacji w drodze spisu z natu- ry zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półfabrykatów. Ponadto  29  maja  2017  r.  został  ogłoszony  Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Stan- dardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachun- kowości nr 11 „Środki trwałe”. Standard odnosi się do zasad ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych na po- trzeby prowadzenia rachunkowości jednostki (nie dotyczy aspektów związanych  ze stosowaniem prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku docho- dowego od osób prawnych i fizycznych). Bardzo szczegółowo standard określa  zasady  wyodrębniania  obiektów  inwentarzowych  środków  trwałych  (pojedyn- czych i zbiorczych) oraz ich znakowania numerami inwentarzowymi. W jednostkach, które postanowiły stosować KSR w swojej polityce rachunko- wości, postanowienia standardu mają zastosowanie po raz pierwszy do sporzą- dzania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zaczynający się od 1 stycznia  2017 r. Natomiast w przypadku jednostek, które nie postanowiły o stosowaniu  KSR, nowy standard może służyć pomocą przy ustalaniu (nowelizowaniu) ich polityk rachunkowości w zakresie ewidencjonowania środków trwałych i przeprowadzania ich inwentaryzacji. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: