Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 005744 20005708 na godz. na dobę w sumie
Inwestowanie w oparciu o analizę wolumenu - książka
Inwestowanie w oparciu o analizę wolumenu - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3646-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Autor niniejszej książki zdołał zebrać w jednym miejscu opis najważniejszych metod i teorii, składających się na analizę wolumenu na rynkach akcji. Doprowadził do zrównania cen i wolumenu jako dwóch czynników składających się na dynamikę rynków i poszczególnych walorów. Całość prezentowanego wykładu zamknął w użytecznej i czytelnej formie przewodnika, nie stroniąc od licznych analogii (ułatwiających zrozumienie trudniejszych pojęć) i okazjonalnego humoru.
Richard W. Arms jr, Arms Advisory

Czytaj rynek niczym książkę

Świat papierów wartościowych jest niezwykle dynamiczny i rządzi się swoimi prawami. Gdy próbujesz dokonać udanych inwestycji, co rusz trafiasz na trudne podejścia i śmiercionośne przepaście. Obecnie sprawne poruszanie się po meandrach rynków finansowych nie jest tak proste, jak było jeszcze dekadę temu. Dlatego koniecznie uzupełnij swój warsztat inwestora o analizę techniczną, w szczególności zaś o jedną z jej metod - analizę wolumenu.

Wolumen to doskonałe narzędzie do rozszyfrowywania rynku. Skupia się głównie na zaangażowaniu inwestorów. Dzięki niemu możesz się dowiedzieć, kiedy istniejący trend rośnie w siłę, a kiedy zaczyna słabnąć. Ta drobna wskazówka powinna niejeden raz uratować Cię od dużych spadków i pozwolić wypatrzyć bardzo dobre momenty wejścia na rynek.

Uznany analityk techniczny Buff Dormeier odkrywa przed Tobą mechanizmy tego, w jaki sposób wolumen potwierdza, interpretuje i wyprzedza ruchy cen akcji. Zapoznaj się z treścią tej książki, by bezbłędnie odczytać to, co każdego dnia chce Ci przekazać rynek.Buff Pelz Dormeier, CMT, zajmuje się dynamicznym zarządzaniem portfelami inwestycji najzamożniejszych inwestorów indywidualnych oraz firm inwestycyjnych. W czasie swojej piętnastoletniej kariery w branży finansowej pracował m.in. jako doradca finansowy, analityk i zarządzający portfelem. Był wielokrotnie wyróżniany za innowacje w dziedzinie analizy technicznej, a w 2006 roku został laureatem Charles Dow Award. Jest również cenionym ekspertem, zapraszanym do udziału w konferencjach na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz często cytowanym w mediach branżowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends Tłumaczenie: Przemysław Janicki Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3646-4 Authorized translation from the English language edition, entitled: Investing with Volume Analysis: Identify, Follow, and Profit from Trends, ISBN 0137085508, by Buff Pelz Dormeier, published by Pearson Education, Inc, publishing as Financial Times Prentice Hall, Copyright © 2011 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by Helion S.A. Copyright © 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/inwana Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Sïowo wstÚpne ............................................................................ 11 PodziÚkowania ............................................................................ 13 O autorze .................................................................................... 15 Wprowadzenie ............................................................................ 17 Rozdziaï 1: Dwa spojrzenia na analizÚ rynku ................................................ 23 Budujemy solidne fundamenty .......................................................................23 Dwa uprawnione podejĂcia .............................................................................24 PodejĂcie fundamentalne ................................................................................26 PodejĂcie techniczne .......................................................................................27 Porównanie analizy fundamentalnej i analizy technicznej .............................28 Rozdziaï 2: Historia analizy technicznej ........................................................ 31 Pierwsze w historii zlecenie — zrealizuj (w caïoĂci) bÈdě anuluj ...................31 Wykresy babiloñskie .......................................................................................32 Pierwsze rynki europejskie ..............................................................................33 Techniki samurajskie ......................................................................................33 Pierwsze wzmianki o analizie rynku w Ameryce .............................................34 Korzenie — Charles H. Dow ..........................................................................34 PÚdy — William Peter Hamilton i pozostali zwolennicy teorii Dowa ...........35 PÈczkujÈcy praktycy ........................................................................................35 Wzrost fundamentów ......................................................................................37 Badania na wspóïczesnych rynkach efektywnych ..........................................39 Porównanie epok ............................................................................................41 ChcÚ byÊ dobrze zrozumiany — teoria Dowa znów na czasie ........................42 Rozdziaï 3: Analiza cenowa ........................................................................... 45 Rynek wyznacza odpowiedniÈ cenÚ ................................................................46 Podstawowy element skïadowy wykresu .........................................................46 Analiza wolumenu: znaczÈcy krok naprzód ....................................................48 Rozdziaï 4: Analiza wolumenu ...................................................................... 51 Wolumen ........................................................................................................51 Terminologia zwiÈzana z analizÈ wolumenu ...................................................52 Wolumen jako element analizy rynku ............................................................52 Wolumen weryfikuje (potwierdza) ceny .........................................................53 Wolumen zapewnia pïynnoĂÊ .........................................................................53 Wolumen waĝy informacje posiadane przez rynek .........................................54 Wolumen ujawnia rzeczywiste przekonania uczestników rynku ....................54 6 INWESTOWANIE W OPARCIU O ANALIZ} WOLUMENU Wolumen wyraĝa zainteresowanie i entuzjazm rynku ....................................55 Wolumen Ăwiadczy o róĝnorodnoĂci opinii ....................................................55 Wolumen jest paliwem napÚdzajÈcym rynek .................................................55 Wolumen odkrywa tajemnice rynku ..............................................................56 Wolumen jako przyczyna ................................................................................56 Wolumen daje poczÈtek dynamice cen ..........................................................56 Rozdziaï 5: Wolumen — siïa rynku .............................................................. 57 Wolumen jako siïa rynku ................................................................................57 Wolumen jako wskaěnik wyprzedzajÈcy ceny .................................................57 Wolumen jako wykïadnik ceny ......................................................................58 B = S = T .......................................................................................................59 Analiza wolumenu — wykorzystaj dostÚpnÈ Ci moc .....................................61 Opór i wsparcie ...............................................................................................61 Trend i linie trendu ........................................................................................61 Obiekt wprawiony w ruch porusza siÚ tym ruchem, a zakresem zmiennoĂci ceny) .......................................................................77 Deprecjacja waloru przy wysokim wolumenie ................................................80 Ruchy cen przy niskim wolumenie obrotów ...................................................82 Rozdziaï 7: Wolumen w analizie trendów ..................................................... 89 Identyfikacja trendów .....................................................................................89 Trendy: zdania wypowiadane przez rynek ......................................................90 WykreĂlamy linie trendu .................................................................................90 Ocena fazy trendu gïównego przy wykorzystaniu analizy wolumenu .............93 Cztery przypadki w analizie trendu .................................................................94 Reguïy i prawa wolumenu: ïamiemy kod zaprzeczajÈcy .................................99 Trendy sezonowe na wykresie wolumenu .....................................................106 Rozdziaï 6: chyba ĝe zostanie z niego wytrÈcony ............................................................64 Siïa = masa × przyspieszenie .........................................................................64 Kaĝda akcja wywoïuje przeciwnie skierowanÈ reakcjÚ ...................................67 Zastosowanie zasad dynamiki Newtona w analizie wolumenu ......................68 Jak czytaÊ rynek niczym ksiÈĝkÚ ................................................. 69 Czytanie z taĂmy ..............................................................................................70 Jak odczytywaÊ litery alfabetu rynkowego ......................................................70 Oto rynek — pozwól, ĝe Ci go przedstawiÚ ....................................................71 Strach i chciwoĂÊ ............................................................................................72 Wolumen: narzÚdzie do rozszyfrowywania rynku ...........................................73 Analizujemy ceny i wolumen sïupek po sïupku ..............................................74 Cztery przypadki w analizie cen zamkniÚcia w powiÈzaniu z wolumenem .........74 Sïupek cenowy stanowi DNA rynku ..............................................................75 Wolumen jako RNA rynku ............................................................................76 Analiza VSA (badanie relacji miÚdzy wolumenem SPIS TRE¥CI 7 Rozdziaï 8: Wolumen w analizie formacji ................................................... 109 Formacje: instrumenty opisu wydarzeñ na rynku .........................................109 Formacje podstawowe: interakcja dwóch trendów gïównych ......................110 Flagi i chorÈgiewki typowe dla rynku byka ...................................................124 Rozdziaï 9: Róĝne miary wolumenu ............................................................ 127 Siedem klas wskaěników cenowych ..............................................................129 Optymalizacja: ostrzeĝenie ............................................................................131 Rozdziaï 10: Czyste wskaěniki wolumenu ..................................................... 133 Wolumen ......................................................................................................133 ¥rednie kroczÈce w analizie wolumenu ........................................................135 Oscylatory wolumenu ...................................................................................135 WstÚgi wolumenowe .....................................................................................136 Wskaěnik akumulacji wolumenu ..................................................................136 Wolumen na wykresie cenowym ..................................................................137 Wykresy cenowo-wolumenowe Crockera ....................................................138 Rozdziaï 11: Wskaěniki akumulacji wolumenu oparte na miÚdzysesyjnej zmianie ceny ..................................... 143 Równowaga wolumenu (OBV) ....................................................................144 Cenowy trend wolumenu ..............................................................................146 Oscylatory wolumenu dla danych interday ..................................................146 Rozdziaï 12: Wskaěniki akumulacji wolumenu oparte na jednosesyjnych zmianach ceny .................................. 149 Jednosesyjny indeks intensywnoĂci (wskaěnik akumulacji/dystrybucji) ..................................................... 150 Wskaěnik zmian akumulacji/dystrybucji Williamsa ....................................151 Wskaěnik akumulacji/dystrybucji Williamsa ................................................151 Oscylatory wolumenu dla danych intraday ..................................................152 Rozdziaï 13: Wskaěniki wolumenu wsparte analizÈ zakresu cenowego ......... 157 Indeks urynkowienia .....................................................................................158 Wykresy ekwiwolumenowe ...........................................................................159 Swoboda ruchu .............................................................................................161 Rozdziaï 14: Akumulacja cen oparta na danych na temat wolumenu obrotów .................................................... 163 Dodatnie i ujemne indeksy wolumenu .........................................................163 Rozdziaï 15: Wskaěniki wolumenu dla danych szybkozmiennych ................. 167 ¥rednia cena waĝona wolumenem ................................................................167 Indeks przepïywów/wolumen kroku notowania ...........................................168 8 INWESTOWANIE W OPARCIU O ANALIZ} WOLUMENU Rozdziaï 16: Wskaěniki cenowe waĝone wolumenem ................................... 173 Indeks przepïywów pieniÚĝnych ....................................................................173 ¥rednie kroczÈce waĝone wolumenem .........................................................175 Waĝony wolumenem wskaěnik MACD .......................................................184 Wskaěnik natarcia trendu .............................................................................186 Rozdziaï 17: Wskaěnik potwierdzajÈcy cena – wolumen ............................... 197 Obliczenia .....................................................................................................198 Jak stosowaÊ wskaěnik VPCI ........................................................................200 Praktyczne zastosowanie VPCI .....................................................................205 Badanie empiryczne ......................................................................................209 Pozostaïe zastosowania wskaěnika: porównanie VPCI z innymi wskaěnikami wykorzystywanymi w analizie wolumenu ..............213 Pozostaïe zastosowania ..................................................................................218 Wykaz wskaěników wolumenu .....................................................................219 Rozdziaï 18: Kompendium wskaěników szerokoĂci rynku ............................ 223 Statystyki rynkowe (szerokoĂci rynku) .........................................................223 Statystyki szerokoĂci rynku: ěródïo informacji rynkowych ...........................224 Uwaga, roboty drogowe! Puïapki miar szerokoĂci rynku ..............................228 Wskaěniki oparte na miarach szerokoĂci rynku ...........................................232 Dodatni i ujemny indeks wolumenu .............................................................233 Indeks Armsa/TRIN .....................................................................................234 Oscylator McClellanów ................................................................................236 Rozdziaï 19: Wprowadzamy wolumen waĝony kapitalizacjÈ .......................... 241 Czas, by zwiÚkszyÊ wartoĂÊ miary wolumenu ................................................241 Tradycyjny wolumen: zerwanie relacji miÚdzy cenÈ a wolumenem .............242 Co siÚ dzieje w czasach kryzysów ..................................................................244 Alternatywne metody analizowania wolumenu indeksu ..............................245 Wolumen waĝony kapitalizacjÈ ....................................................................246 Porównanie miar zwykïego wolumenu oraz wolumenu waĝonego kapitalizacjÈ .....................................................247 Bïyskawiczny kryzys: wolumen waĝony kapitalizacjÈ w akcji .......................249 Wolumen waĝony kapitalizacjÈ: nowe spojrzenie na wskaěniki szerokoĂci rynku .........................................251 Rozdziaï 20: Ryzykowny biznes ..................................................................... 255 Najlepszym atakiem jest obrona ...................................................................255 Najlepsze i najgorsze dni ...............................................................................257 Strategia „kupuj i miej nadziejÚ” ..................................................................259 Dynamiczna alokacja aktywów .....................................................................261 ZarzÈdzanie ryzykiem ....................................................................................264 System AVSL ................................................................................................266 Najlepsze bïÚdy to te, których doĂwiadczyliĂmy ...........................................269 SPIS TRE¥CI 9 Rozdziaï 21: Zbieramy wszystko w caïoĂÊ: strategie dyktowane wolumenem .............................................. 271 Stosowanie strategii opartych na wolumenie ...............................................272 Rozumienie rynku: popyt i podaĝ .................................................................272 Budujemy system pozycjonowania dla poszczególnych akcji .......................280 Cztery fazy analizy wolumenu .......................................................................281 Rozdziaï 22: Wspóïczesne wyzwania analizy wolumenu ................................ 291 Jak zmieniaï siÚ wolumen obrotów ...............................................................292 Porównanie róĝnych epok w rozwoju rynków ..............................................302 Wpïyw zmian w strukturze rynku na analizÚ wolumenu ..............................309 WiarygodnoĂÊ danych na temat wolumenu .................................................310 Bibliografia ............................................................................... 313 Skorowidz ................................................................................. 327 50 INWESTOWANIE W OPARCIU O ANALIZ} WOLUMENU 4 Analiza wolumenu „Wolumen jest jak para w kotle, dziÚki której parowóz moĝe dowieěÊ pociÈg do miejsca przeznaczenia”. — Joseph Granville Wolumen Kaĝdy inwestor wie, która informacja ma najbardziej kluczowe znaczenie, jeĂli chodzi o akcje — ich cena. Juĝ w pierwszych dniach swojej przygody z gieïdÈ jest on uczony, by kupowaÊ tanio i sprzedawaÊ drogo. Wieczorne skróty wiadomoĂci podajÈ wartoĂci gïównych indeksów niczym wyniki jakichĂ waĝnych gonitw czy zawodów sportowych, tak ĝe wielu ludzi niejako naturalnie, bez chwili gïÚbszej refleksji wierzy w to, ĝe zamkniÚcie sesji powyĝej ceny otwarcia jest zawsze informacjÈ pozytywnÈ, podczas gdy zakoñczenie sesji na minusie oznacza zawsze coĂ zïego. Nie zmienia to jednak faktu, ĝe znajomoĂÊ dziennych wyników sesji nie czyni CiÚ w praktyce ani trochÚ mÈdrzejszym w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych. OczywiĂcie cena ma znaczenie. Jest to fakt, który trudno byïoby podwaĝyÊ. Nie moĝemy jednak zapominaÊ, ĝe caïy czas mamy do czynienia z… rynkiem. ZnajomoĂÊ koñcowego efektu transakcji zawartych w ciÈgu danego dnia czy tygodnia gieïdowego pozwoli Ci siÚ zorientowaÊ, co w tym czasie zaszïo na parkiecie, ale niekoniecznie dlaczego lub teĝ — co moĝe bardziej istotne — w jaki sposób do tego doszïo. Wyobraě sobie parking przed jakimĂ centrum handlowym. Czy wszystkie miejsca parkingowe sÈ zajÚte, czy moĝe poïowa z nich jest wolna? Czy dziĂ jest sobota, czy dzieñ ro- boczy? Ilu ludzi odwiedza sklepy czy spoĝywa obiad w znajdujÈcej siÚ w obiekcie restauracji? Pomi- jajÈc juĝ to, co teĝ ci wszyscy ludzie kupujÈ oraz jak wiele pieniÚdzy na to wydajÈ, tym, co ma naj- wiÚksze znaczenie dla inwestorów, którzy sfinansowali budowÚ tego centrum handlowego, jest samo to, ĝe klienci ci po prostu do niego zaglÈdajÈ i korzystajÈ z jego oferty. To jest wïaĂnie coĂ, co moĝna by okreĂliÊ w sposób naturalny jako wolumen. Obserwacja wolumenu dla dowolnego waloru czy indeksu znajduje siÚ w zasiÚgu moĝliwoĂci kaĝdego inwestora. Jednakĝe wïaĂciwe zrozumienie i interpretacja jego wskazañ jest juĝ pewnÈ sztukÈ — umiejÚtnoĂciÈ, którÈ nie kaĝdy inwestor w dostatecznym stopniu posiadï. Dlatego teĝ w tej ksiÈĝce staram siÚ przedstawiÊ w sposób klarowny i przystÚpny najwaĝniejsze koncepcje skïadajÈce siÚ na analizÚ wolumenu oraz omawiam narzÚdzia, które pozwolÈ Ci lepiej zrozumieÊ, czym jest wolumen i w jaki sposób moĝesz wykorzystaÊ róĝne jego wskaěniki do podejmowania lepszych, bardziej przemyĂlanych i Ăwiadomych decyzji. 52 INWESTOWANIE W OPARCIU O ANALIZ} WOLUMENU Terminologia zwiÈzana z analizÈ wolumenu Zacznijmy od wprowadzenia i zdefiniowania kilku podstawowych pojÚÊ. Wolumen (ang. volu- me) to ogólne sïowo-klucz okreĂlajÈce iloĂÊ okreĂlonego waloru (np. akcji danej spóïki, kon- traktów towarowych, opcji itd.), jaka zostaïa wymieniona pomiÚdzy kupujÈcymi i sprzedajÈ- cymi. Duĝa wartoĂÊ wolumenu oznacza, ĝe znaczna liczba instrumentów, którymi obrót odbywa siÚ na danym rynku, zmieniïa wïaĂciciela. JeĂli zaĂ wolumen jest niski, nowego nabywcÚ znalazïo mniej instrumentów okreĂlonego rodzaju. Na wolumen moĝemy spojrzeÊ z kilku punktów widzenia, dlatego teĝ zdefiniujemy kilka jego rodzajów (odmian): x Wolumen rynkowy (zwany równieĝ wolumenem obrotu) (ang. market volume, trading volume) — liczba walorów bÚdÈcych przedmiotem wymiany (miÚdzy kupujÈcymi i sprzedajÈcymi) w okreĂlonym przedziale czasu, zwykle w ciÈgu jednego dnia. x Wolumen caïkowity (lub wolumen gieïdowy) (ang. total volume, exchange volume) — odnosi siÚ do caïkowitej liczby papierów wartoĂciowych (akcji), które byïy przedmiotem handlu na parkiecie (np. na gieïdzie New York Stock Exchange). x Wolumen indeksu (ang. index volume) — skumulowana wartoĂÊ (suma) wolumenu wszystkich papierów wartoĂciowych spóïek wchodzÈcych w skïad indeksu gieïdowego, takiego jak Dow Jones, S P 500 czy WIG20. x Caïkowita liczba transakcji (ang. total trades) — liczba wszystkich transakcji, które zostaïy zawarte na danej sesji. x WartoĂÊ obrotu (ang. dollar volume) — wartoĂÊ w dolarach wszystkich akcji, które zmieniïy wïaĂciciela na danej sesji1. x Wolumen akcji w wolnym obrocie (ang. free float) — liczba akcji znajdujÈca siÚ w posiadaniu uczestników rynku, która moĝe byÊ przedmiotem wolnej wymiany. x PrzeciÚtny wolumen (zwany takĝe typowym wolumenem) (ang. average volume, typical volume) — wyznaczany jest jako Ărednia ruchoma wolumenów zarejestrowanych w róĝnych momentach czasu w celu wygïadzenia Ăcieĝki zmian wolumenu w wybranym okresie. Pozwala uzyskaÊ bardziej reprezentatywny obraz typowego wolumenu w danym czasie. DziÚki niemu analitycy techniczni mogÈ szybko zorientowaÊ siÚ, czy bieĝÈcy wolumen siÚ zmniejszyï, czy zwiÚkszyï w porównaniu do przeszïoĂci. WracajÈc na chwilÚ do analogii z centrum handlowym — pozwoli on znaleěÊ odpowiedě na pytanie, czy w ten weekend jest ono czÚĂciej odwiedzane przez klientów w porównaniu ze wszystkimi weekendami na przestrzeni ostatniego roku, czy moĝe jednak rzadziej. Wolumen jako element analizy rynku Obserwacja handlu gieïdowego dostarcza tylko dwóch rodzajów informacji — o cenie oraz jej niedocenianym kuzynie — wolumenie. Wolumen, byÊ moĝe najbardziej niedoceniany element caïej ukïadanki, tworzy najbardziej chyba podatny grunt dla analizy technicznej. BiegïoĂÊ w anali- 1 Na rynkach lokalnych stosowane sÈ odpowiedniki w walucie lokalnej, np. wolumen zïotowy — przyp. tïum. ROZDZIA’ 4. x ANALIZA WOLUMENU 53 zie wolumenu to wĂród uczestników rynków cecha raczej rzadka. Jednakĝe solidne jej opanowanie i wïaĂciwe zrozumienie pozwala praktykom rynkowym znacznie gïÚbiej wniknÈÊ w mechanikÚ rynku. Benjamin Graham, ojciec strategii inwestowania na podstawie wartoĂci i mentor Warrena Buffetta, porównywaï czÚsto rynek do maszynki do gïosowania. JeĂli zgodzimy siÚ z tÈ analogiÈ, wówczas wolumen moglibyĂmy przyrównaÊ do urny, do której trafiajÈ gïosy. Stanowi on bo- wiem najbardziej autentycznÈ ilustracjÚ mocy, jaka tkwi w siïach podaĝy i popytu na rynku. Wolumen moĝna postrzegaÊ jako narzÚdzie weryfikacji (potwierdzania) cen rynkowych, ěródïo pïynnoĂci, miernik wagi (znaczenia) informacji posiadanych przez rynek, ěródïo informacji o rze- czywistych intencjach uczestników rynku, dowód na róĝnorodnoĂÊ opinii panujÈcych wĂród inwe- storów, paliwo napÚdzajÈce rynek, sposób na odkrycie tajemnic rynku czy teĝ pierwotne ěródïo dynamiki cen. JeĂli zgadzasz siÚ z opiniÈ, ĝe kaĝda z tego rodzaju informacji moĝe mieÊ istotne znaczenie dla trafnoĂci decyzji inwestycyjnych, analiza wolumenu bÚdzie tym, czemu powinie- neĂ poĂwiÚciÊ znacznie wiÚcej uwagi, niĝ zwykïeĂ to robiÊ do tej pory. Wolumen weryfikuje (potwierdza) ceny Wolumen odgrywa kluczowÈ rolÚ w analizie papierów wartoĂciowych. Pozwala odpowiedzieÊ na pozornie proste pytanie: „Jak duĝo?”. Jak juĝ wiemy, wolumen mówi nam o tym, jak wiele sztuk danego waloru byïo przedmiotem obrotu (wymiany) w okreĂlonym czasie. Kluczowe jest tu jednak zrozumienie pewnego faktu — im wiÚcej papierów zmienia swojego wïaĂciciela po okre- Ălonej cenie, tym wiÚksze oparcie w wolumenie znajduje ów poziom ceny. W jÚzyku Grahama, znacznie wiÚcej inwestorów „gïosuje” za tÈ cenÈ w danym momencie czasu. Na zasadzie analogii powinniĂmy zakïadaÊ, ĝe niĝszy wolumen jest wyrazem dokïadnie od- wrotnej sytuacji. JeĂli znacznie mniejsza rzesza inwestorów decyduje siÚ przeprowadziÊ transakcjÚ przy danym poziomie ceny, w znacznie mniejszym stopniu moĝemy mieÊ pewnoĂÊ co do jego zasadnoĂci. Zaïóĝmy na chwilÚ, ĝe wszedïeĂ na portal aukcyjny z zamiarem kupna okreĂlonej rzeczy. Szybko przekonaïeĂ siÚ, ĝe oferuje jÈ tylko jeden sprzedawca. Jak bardzo bÚdziesz ufaï w to, ĝe ĝÈdana przez niego cena jest miarodajna czy teĝ „uczciwa”? Najprawdopodobniej nie bardzo. JeĂli jednak ten sam towar znalazïbyĂ w ofercie znacznie wiÚkszej liczby sprzedawców, którzy w przeszïoĂci sprzedali juĝ dziesiÈtki tysiÚcy sztuk tego towaru po bardzo zbliĝonej do bieĝÈcej cenie, najprawdopodobniej bez wiÚkszych oporów bÚdziesz skïonny uznaÊ, ĝe cena ta stanowi dobre przybliĝenie rzeczywistej wartoĂci poszukiwanej przez Ciebie rzeczy. Dokïadnie ta sama zasada znajduje zastosowanie w przypadku wolumenu obrotu. Im wiÚcej osób uczestniczy w ksztaïtowaniu bieĝÈcej ceny rynkowej waloru, tym bardziej wydaje siÚ ona uzasadniona. Moĝna wiÚc powiedzieÊ, ĝe z punktu widzenia analityka technicznego wolumen jest narzÚdziem sïuĝÈcym do potwierdzenia jakoĂci procesów cenotwórczych na rynku. Wolumen zapewnia pïynnoĂÊ Przywoïany wyĝej przykïad aukcji pozwala nam poczyniÊ jeszcze jednÈ doĂÊ istotnÈ obserwacjÚ. Zaïóĝmy na chwilÚ, ĝe swojÈ ofertÚ na portalu aukcyjnym umieĂciï tylko jeden sprzedawca, przy czym nie spotyka siÚ ona z zainteresowaniem kupujÈcych. Popyt na dany towar zamarï. Zadajmy sobie w tej sytuacji pytanie, jakie jest prawdopodobieñstwo tego, ĝe w stosunkowo krótkim czasie 54 INWESTOWANIE W OPARCIU O ANALIZ} WOLUMENU uda mu siÚ upïynniÊ oferowany towar (czyli sprzedaÊ go za gotówkÚ) po cenie nieodbiegajÈcej znacznie od ĝÈdanej obecnie? W swojej ksiÈĝce zatytuïowanej Mind over Market Eric Jones oraz James i Robert Daltonowie odpowiadajÈ na to pytanie w ten oto sposób: „Wolumen jest naj- prawdziwszym i najbardziej wiarygodnym indykatorem zdolnoĂci rynku do uïatwiania i zwiÚksza- nia efektywnoĂci obrotu… Rynek, który nie ma wbudowanych mechanizmów usprawniajÈcych obrót, nie ma szans na przetrwanie”. Kiedy wolumen jest niski, szanse na to, ĝe w stosunkowo krótkim czasie uda siÚ sprzedaÊ okre- ĂlonÈ iloĂÊ waloru po ĝÈdanej cenie sÈ raczej niewielkie. Odwrotnie ma siÚ sytuacja wówczas, gdy wolumen jest wysoki, kiedy to znaczna liczba transakcji zawierana jest przy stosunkowo wÈskim przedziale wahañ ceny. Wysoce prawdopodobne staje siÚ wówczas szybkie upïynnienie duĝej licz- by papierów po cenie nieróĝniÈcej siÚ znaczÈco od tej, po której zostaïy zakupione. Wysoki wo- lumen pozwala wnioskowaÊ o duĝej pïynnoĂci, kiedy to wymiana papieru na gotówkÚ po cenie rynkowej jest ïatwa. Wolumen waĝy informacje posiadane przez rynek Wolumen nie tylko uwiarygadnia ceny, ale stanowi równieĝ istotny element procesu ich formo- wania. Z chwilÈ opublikowania nowych informacji wolumen staje siÚ swego rodzaju indykatorem szybkoĂci ich przyswajania przez uczestników rynku. Poprzez obserwowanie zmian w wolumenie w chwilÚ po opublikowaniu danych analityk techniczny jest w stanie oszacowaÊ tempo, z jakim nowe informacje docierajÈ do inwestorów. W ten oto sposób wolumen staje siÚ swoistÈ miarÈ istotnoĂci informacji dopiero co podanych do wiadomoĂci publicznej. ZwiÚkszone zainteresowanie tymi informacjami przekïada siÚ na wzrost wolumenu. Jeĝeli zaĂ informacje te nie majÈ duĝego znaczenia dla uczestników rynku, nie wpïynÈ na widoczne zwiÚkszenie wolumenu. Wolumen ujawnia rzeczywiste przekonania uczestników rynku Informacje o liczbie (wolumenie) walorów, które byïy przedmiotem wymiany w okreĂlonym cza- sie, odkrywajÈ rzeczywiste przekonania i intencje uczestników rynku. Zaïóĝmy na przykïad, ĝe doszïy CiÚ sïuchy, iĝ pewien dobrze znany inwestor dokonaï zakupu znacznej liczby akcji pewnej spóïki. Jaka bÚdzie Twoja reakcja na takÈ informacjÚ? Najprawdopodobniej pójdziesz w jego Ălady i zakupisz — dajmy na to — tysiÈc sztuk tego samego waloru. Zaïóĝmy teraz, ĝe po pewnym czasie dowiedziaïeĂ siÚ, iĝ inwestor ten zakupiï jedynie 100 sztuk akcji tejĝe spóïki. Zapewne zgodzisz siÚ ze mnÈ, ĝe ta dodatkowa informacja doĂÊ istotnie zmieniïaby Twoje przekonanie co do sensownoĂci inwestowania w te wïaĂnie walory. Oczeki- waïeĂ raczej, ĝe tak bogaty i uznany inwestor zakupi co najmniej milion akcji — oczywiĂcie gdyby dziaïaï on w peïni przekonany o sïusznoĂci swej decyzji. ROZDZIA’ 4. x ANALIZA WOLUMENU 55 Wolumen wyraĝa zainteresowanie i entuzjazm rynku Wolumen rynkowy moĝna interpretowaÊ w kategoriach pewnej sumy kapitaïu, która szuka swojego miejsca na rynku. Na dobrÈ sprawÚ istniejÈ tylko dwa powody, dla których posiadacze wolnych Ărodków decydujÈ siÚ je zainwestowaÊ. Jednym z nich jest chÚÊ wykorzystania nada- rzajÈcej siÚ wyjÈtkowej okazji do zysku. Drugim z tych powodów jest dÈĝenie do redukcji ryzyka, jakie wiÈĝe siÚ z zajÚciem potencjalnie niewïaĂciwej pozycji. RosnÈcy wolumen jest poĂrednim dowodem na to, ĝe inwestorzy, reprezentujÈcy bÈdě to stronÚ popytowÈ, bÈdě podaĝowÈ rynku, widzÈ sens w ulokowaniu swoich Ărodków na okreĂlonym rynku czy w jego segmencie (a takĝe w konkretnym walorze). MalejÈcy wolumen kaĝe sÈdziÊ, ĝe znacznie mniej inwestorów postrzega okreĂlonÈ inwestycjÚ jako dobrÈ lokatÚ kapitaïu. Ich mniejszy entuzjazm przekïada siÚ na decyzje — zamiast inwestowaÊ, wolÈ poczekaÊ na dalszy rozwój sytuacji, pozostajÈc poza rynkiem. Wolumen Ăwiadczy o róĝnorodnoĂci opinii Wolumen moĝe stanowiÊ dodatkowe kryterium decyzyjne dla uwaĝnego obserwatora, w sytu- acji gdy na rynku dominujÈ skrajnie róĝne, a nierzadko sprzeczne opinie. Bardzo czÚsto informacje i komentarze w mediach czy teĝ plotki przekazywane tzw. pocztÈ pantoflowÈ skïaniajÈ inwesto- rów do zajÚcia okreĂlonej pozycji, nawet jeĂli sÈ one tylko luěno zwiÈzane z faktami (a nawet gdy w ogóle nie znajdujÈ one potwierdzenia w faktach). ZwiÚkszona aktywnoĂÊ inwestorów, znajdujÈca swoje odzwierciedlenie w rosnÈcym wolumenie, stanowi empiryczny dowód na to, ĝe tego ro- dzaju — czÚsto rozbieĝne — opinie sÈ obecne na rynku, przy czym kaĝda ze stron okopuje siÚ na wïasnej pozycji. Im wiÚksza jest owa rozbieĝnoĂÊ opinii, tym wiÚkszy zysk kaĝda ze stron ma za- miar zrealizowaÊ na zajmowanej przez siebie pozycji. Znaczna rozbieĝnoĂÊ opinii znajduje swoje odzwierciedlenie w rosnÈcym wolumenie — pokazuje on, ĝe zarówno byki, jak i nieděwiedzie zajmujÈ swoje pozycje w oczekiwaniu na zysk. To samo rozumowanie prowadzi nas do wniosku, ĝe niski wolumen moĝe z kolei oznaczaÊ osiÈgniÚcie konsensusu miÚdzy stronÈ podaĝowÈ i popytowÈ rynku — bieĝÈca cena rynkowa staje siÚ istotnie cenÈ równowagi („wïaĂciwÈ” cenÈ w danej chwili). Wolumen jest paliwem napÚdzajÈcym rynek Kaĝdy silnik, jeĂli ma wykonaÊ okreĂlonÈ pracÚ, musi zostaÊ zasilony w odpowiednie paliwo. Ta- kiego wïaĂnie paliwa dla rynków finansowych dostarczajÈ inwestorzy zgïaszajÈcy popyt na notowane na rynku instrumenty bÈdě oferujÈcy ich podaĝ. Wolumen — jak juĝ wiemy — stanowi zaĂ miarÚ caïkowitej podaĝy albo popytu, jaki w okreĂlonym czasie zgïaszajÈ uczestnicy rynku. Wolumen moĝna wiÚc postrzegaÊ jako paliwo, które nadaje rynkom dynamikÚ i wprawia je w ruch. Znany inwestor Billy Williams wyraziï tÚ myĂl nastÚpujÈcymi sïowami: „Wolumen jest w rzeczy samej motorem wprawiajÈcym w ruch rynki akcji. Kiedy statek kosmiczny wyrusza w swojÈ podróĝ w prze- strzeñ kosmicznÈ, wiÚksza czÚĂÊ paliwa znajdujÈcego siÚ w jego zbiornikach zuĝywana jest na pokonanie siïy grawitacji Ziemi. Jest to konieczne do wyzwolenia tej wybuchowej energii, która ma wynieĂÊ statek w przestrzeñ kosmicznÈ. Ale gdy cel ten zostanie juĝ osiÈgniÚty i statek oderwie siÚ od Ziemi, niewielka czÚĂÊ paliwa pozostaïa w zbiornikach wystarcza do tego, by mógï on kontynu- owaÊ swojÈ misjÚ. Wolumen jest dla akcji tym, czym paliwo rakietowe dla statku kosmicznego”. 56 INWESTOWANIE W OPARCIU O ANALIZ} WOLUMENU Wolumen odkrywa tajemnice rynku JeĂli cena stanowi formÚ prawdy, wolumen jest tym, co nadaje jej klauzulÚ bycia godnym za- ufania. Duĝe instytucje pragnÈ przeprowadzaÊ swoje transakcje kupna czy sprzedaĝy papierów wartoĂciowych w ciszy, bez wzbudzania zainteresowania ze strony pozostaïych uczestników rynku. Jednakĝe w praktyce jest to prawie niemoĝliwe. MuszÈ wiÚc ostroĝnie wybieraÊ papiery wartoĂciowe do swoich portfeli inwestycyjnych, unikajÈc inwestowania w te walory, których ceny sÈ wraĝliwe na wolumen obrotu (jak w przypadku akcji maïo pïynnych spóïek). DecydujÈc siÚ na kupno bÈdě sprzedaĝ takich papierów, duĝa instytucja musi zachowaÊ szczególnÈ ostroĝ- noĂÊ. JeĂli bowiem nieopatrznie zdradzi swe zamiary, pozostali inwestorzy mogÈ wykonaÊ ma- newr wyprzedzajÈcy, tzn. przeprowadziÊ wczeĂniej transakcjÚ kupna lub sprzedaĝy, próbujÈc wykorzystaÊ wiedzÚ o znacznej transakcji, jaka za chwilÚ ma byÊ przeprowadzona i moĝe wpïynÈÊ na cenÚ („pïynÈc na fali”). Jednym ze sposobów na „ukrycie” tego rodzaju transakcji jest kupno po cenie natychmia- stowego zakupu (ang. bid) bÈdě sprzedaĝ po cenie natychmiastowej sprzedaĝy (ang. offer). Jednak w ramach analizy wolumenu potrafimy radziÊ sobie i z tego rodzaju unikiem. Kaĝda transakcja znajduje swoje odzwierciedlenie w oficjalnych statystykach gieïdowych. Znaczny wzrost wolumenu jest czytelnym sygnaïem tego, ĝe jakaĂ duĝa instytucja weszïa do gry — nawet jeĂli poziom ceny niekoniecznie na to wskazuje (nie zmieniï siÚ istotnie). Wolumen jako przyczyna Richard Wyckoff, guru gieïdowy z pierwszej poïowy XX w., zdefiniowaï wïasne prawa inwestowa- nia. Jednym z owych praw, które majÈ szczególne znaczenie z naszego punktu widzenia, byïo to o przyczynie i skutku (ang. law of cause and effect). Prawo to stanowi, ĝe zakres ruchu cenowego jest wprost proporcjonalny do skali przyczyn, jakie legïy u jego podstaw. Dla osób zajmujÈcych siÚ analizÈ wolumenu wypïywa stÈd wniosek, ĝe przyczynÚ zmian ceny danego waloru stanowi róĝnica miÚdzy liczbÈ jego sztuk oferowanych do sprzedaĝy a liczbÈ sztuk, na które zgïaszany jest aktualnie popyt. Wolumen daje poczÈtek dynamice cen Wolumen rynkowy to miara, której wzrost prowadzi zwykle do przyspieszenia ruchu kierunkowego cen. Charles Dow, zaïoĝyciel „The Wall Street Journal” i twórca sïynnych indeksów nazwanych jego imieniem, wierzyï, ĝe wysoki wolumen jest indykatorem bardziej „prawidïowych” cen, a w efekcie sam staje siÚ czymĂ, co wyznacza ceny. MówiÈc w skrócie, Dow przeczuwaï, ĝe znaczÈcy wzrost wolumenu poprzedza czÚsto równie istotne co do wartoĂci bezwzglÚdnej ruchy cen. Od mo- mentu sformuïowania tej hipotezy ponad sto lat temu znalazïa ona swoje potwierdzenie w ol- brzymiej liczbie badañ empirycznych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inwestowanie w oparciu o analizę wolumenu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: