Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00362 005707 18442004 na godz. na dobę w sumie
J2EE. Vademecum profesjonalisty. Wydanie II - książka
J2EE. Vademecum profesjonalisty. Wydanie II - książka
Autor: , , , Liczba stron: 1288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-953-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> j2ee - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj możliwości platformy J2EE

Platforma Java 2 Enterprise Edition zdobyła już mocną pozycję na rynku serwerów aplikacji. Dzięki niej możliwe stało się tworzenie aplikacji korporacyjnych zgodnych z podstawowym założeniem przyświecającym twórcom Javy -- 'pisz raz, uruchamiaj wszędzie'. Najnowsza wersja platformy J2EE została znacznie rozbudowana i zmodernizowana w porównaniu z poprzednimi. Dodano do niej możliwość obsługi usług WWW, rozszerzono i unowocześniono implementacje technologii serwletów i JSP oraz poprawiono wiele komponentów przydatnych przy tworzeniu aplikacji korporacyjnych.

'J2EE. Vademecum profesjonalisty. Wydanie II' to kompletny przewodnik po najnowszej wersji Java 2 Enterprise Edition, napisany przez członków zespołu zajmującego się rozwojem platformy J2EE, zatrudnionych w firmie Sun. Opisuje kluczowe komponenty Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) w wersji 1.4. Prezentuje rozwiązania konkretnych problemów napotykanych przez programistów, zilustrowane licznymi przykładami. W książce przedstawiono nie tylko komponenty J2EE, ale również współpracujące z nią technologie: JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) oraz JavaServer Faces.

Jeśli chcesz zaprojektować i stworzyć aplikację z wykorzystaniem J2EE, w tej książce znajdziesz wszystkie informacje, jakie mogą Ci być do tego potrzebne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl J2EE. Vademecum profesjonalisty. Wydanie II Autorzy: Stephanie Bodoff, Eric Armstrong, Jennifer Ball,Debbie Bode Carson T³umaczenie: Adam Bochenek, Piotr Rajca, Jaromir Senczyk, Przemys³aw Szeremiota ISBN: 83-7361-953-4 Tytu³ orygina³u: The J2EE Tutorial, Second Edition Format: B5, stron: 1292 Poznaj mo¿liwoœci platformy J2EE (cid:127) Wykorzystaj jêzyk XML w aplikacjach bazodanowych (cid:129) Zaimplementuj obs³ugê protoko³u SOAP (cid:129) Zbuduj aplikacje w oparciu o serwlety i JSP (cid:129) Zastosuj w projektach technologiê Enterprise Java Beans Platforma Java 2 Enterprise Edition zdoby³a ju¿ mocn¹ pozycjê na rynku serwerów aplikacji. Dziêki niej mo¿liwe sta³o siê tworzenie aplikacji korporacyjnych zgodnych z podstawowym za³o¿eniem przyœwiecaj¹cym twórcom Javy — „pisz raz, uruchamiaj wszêdzie”. Najnowsza wersja platformy J2EE zosta³a znacznie rozbudowana i zmodernizowana w porównaniu z poprzednimi. Dodano do niej mo¿liwoœæ obs³ugi us³ug WWW, rozszerzono i unowoczeœniono implementacje technologii serwletów i JSP oraz poprawiono wiele komponentów przydatnych przy tworzeniu aplikacji korporacyjnych. „J2EE. Vademecum profesjonalisty. Wydanie II” to kompletny przewodnik po najnowszej wersji Java 2 Enterprise Edition, napisany przez cz³onków zespo³u zajmuj¹cego siê rozwojem platformy J2EE, zatrudnionych w firmie Sun. Opisuje kluczowe komponenty Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) w wersji 1.4. Prezentuje rozwi¹zania konkretnych problemów napotykanych przez programistów, zilustrowane licznymi przyk³adami. W ksi¹¿ce przedstawiono nie tylko komponenty J2EE, ale równie¿ wspó³pracuj¹ce z ni¹ technologie: JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) oraz JavaServer Faces. (cid:129) Tworzenie aplikacji internetowej wykorzystuj¹cej jêzyk XML (cid:129) Stosowanie parsera SAX (cid:129) Analiza i przetwarzanie hierarchii DOM w dokumentach (cid:129) Korzystanie z XPath (cid:129) Implementacja us³ug WWW oraz obs³ugi protoko³u SOAP (cid:129) Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem serwletów i JSP (cid:129) Stosowanie technologii JavaServer Faces (cid:129) Projektowanie z wykorzystaniem Enterprise Java Beans Jeœli chcesz zaprojektowaæ i stworzyæ aplikacjê z wykorzystaniem J2EE, w tej ksi¹¿ce znajdziesz wszystkie informacje, jakie mog¹ Ci byæ do tego potrzebne. Spis treści Rozdział 1. O autorach ............................................................................................ 23 Słowo wstępne ...................................................................................... 25 O książce ............................................................................................... 27 Przegląd ................................................................................................. 35 Rozproszone aplikacje wielowarstwowe ............................................................................. 36 Komponenty J2EE ........................................................................................................ 37 Klienty J2EE ................................................................................................................. 37 Komponenty internetowe .............................................................................................. 39 Komponenty biznesowe ................................................................................................ 40 Warstwa korporacyjnych systemów informacyjnych (EIS) .......................................... 40 Kontenery J2EE .................................................................................................................. 41 Usługi kontenerów ........................................................................................................ 41 Typy kontenerów .......................................................................................................... 42 Wsparcie ze strony usług internetowych ............................................................................. 43 XML ............................................................................................................................. 44 Protokół transportowy SOAP ....................................................................................... 44 Standardowy format WSDL ......................................................................................... 44 Standardowe formaty UDDI oraz ebXML .................................................................... 45 Pakowanie aplikacji ............................................................................................................ 45 Role procesu tworzenia aplikacji ........................................................................................ 46 Dostawca produktu J2EE .............................................................................................. 47 Dostawca narzędzi ........................................................................................................ 47 Dostawca komponentów aplikacji ................................................................................ 47 Konstruktor aplikacji .................................................................................................... 48 Wdrożeniowiec oraz administrator aplikacji ................................................................. 48 Interfejsy programowania aplikacji platformy J2EE 1.4 ..................................................... 49 Technologia Enterprise JavaBeans ............................................................................... 50 Technologia Java Servlet .............................................................................................. 50 Technologia JavaServer Pages ...................................................................................... 50 Java Message Service API ............................................................................................ 50 Java Transaction API .................................................................................................... 51 JavaMail API ................................................................................................................ 51 JavaBeans Activation Framework ................................................................................ 51 Java API for XML Processing ...................................................................................... 51 Java API for XML-Based RPC ..................................................................................... 52 SOAP with Attachments API for Java .......................................................................... 52 Java API for XML Registries ....................................................................................... 52 Architektura J2EE Connector ....................................................................................... 53 JDBC API ..................................................................................................................... 53 Java Naming and Directory Interface ........................................................................... 54 4 J2EE. Vademecum profesjonalisty Rozdział 2. Rozdział 3. Java Authentication and Authorization Service ............................................................ 54 Uproszczona integracja systemów ................................................................................ 55 Sun Java System Application Server Platform Edition 8 .................................................... 55 Technologie .................................................................................................................. 56 Narzędzia ...................................................................................................................... 57 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera ....................................................................... 58 Uruchamianie konsoli administracyjnej ........................................................................ 58 Uruchamianie narzędzia deploytool .............................................................................. 59 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera bazy danych PointBase ................................. 59 Uruchamianie aplikacji J2EE ........................................................................................ 59 Zrozumieć XML ...................................................................................... 63 Wprowadzenie do języka XML .......................................................................................... 63 Czym jest XML? .......................................................................................................... 63 Dlaczego XML jest taki ważny? ................................................................................... 67 Jak można używać języka XML? ................................................................................. 70 Generacja danych XML ...................................................................................................... 72 Tworzenie prostego pliku XML .................................................................................... 72 Definiowanie elementu głównego ................................................................................ 73 Tworzenie instrukcji przetwarzania .............................................................................. 77 Błąd popełniony celowo ............................................................................................... 78 Zastępowanie i wstawianie tekstu ................................................................................. 79 Tworzenie definicji typu dokumentu (DTD) ................................................................ 81 Dokumenty i dane ......................................................................................................... 86 Definiowanie atrybutów i encji w DTD ........................................................................ 86 Odwołania do encji binarnych ...................................................................................... 92 Definiowanie encji parametrów oraz sekcji warunkowych ........................................... 94 Rozwiązywanie konfliktów nazw ................................................................................. 97 Stosowanie przestrzeni nazw ........................................................................................ 98 Projektowanie struktury danych XML .............................................................................. 100 Oszczędzanie pracy .................................................................................................... 101 Atrybuty i elementy .................................................................................................... 101 Normalizacja danych .................................................................................................. 103 Normalizacja DTD ...................................................................................................... 104 Podsumowanie .................................................................................................................. 105 Podstawowe sposoby tworzenia aplikacji internetowych .............. 107 Cykl istnienia aplikacji internetowej ................................................................................. 109 Moduły internetowe .......................................................................................................... 111 Pakowanie modułów internetowych ........................................................................... 112 Wdrażania modułu internetowego .............................................................................. 114 Wyświetlanie listy wdrożonych modułów .................................................................. 117 Aktualizacja modułów internetowych ......................................................................... 117 Usuwanie modułów internetowych ............................................................................. 119 Konfiguracja aplikacji internetowych ............................................................................... 120 Odwzorowania adresów URL na komponenty internetowe ........................................ 120 Deklarowanie plików powitalnych ............................................................................. 122 Określanie parametrów inicjalizacyjnych ................................................................... 123 Kojarzenie błędów ze stronami informacyjnymi ........................................................ 123 Deklarowanie odwołań do zasobów ........................................................................... 124 Przykład — Księgarnia Duke’a ........................................................................................ 124 Korzystanie z baz danych w aplikacjach internetowych ................................................... 125 Zapisywanie informacji w przykładowej bazie danych .............................................. 125 Tworzenie źródła danych w serwerze Application Server .......................................... 126 Określanie odwołania do zasobu aplikacji .................................................................. 127 Kojarzenie odwołania do zasobu ze źródłem danych .................................................. 128 Dodatkowe informacje ...................................................................................................... 128 Rozdział 4. Rozdział 5. Spis treści 5 Interfejs API do przetwarzania danych XML ........................................ 129 JAXP API ......................................................................................................................... 129 Przegląd pakietów ............................................................................................................. 130 SAX API ........................................................................................................................... 131 Pakiety SAX ............................................................................................................... 133 DOM API .......................................................................................................................... 133 Pakiety DOM .............................................................................................................. 134 XSLT API ......................................................................................................................... 134 Pakiety XSLT ............................................................................................................. 135 Stosowanie bibliotek JAXP ............................................................................................... 136 Co dalej? ........................................................................................................................... 136 Prosty interfejs programowania aplikacji do obsługi XML-a .......... 137 Kiedy używać mechanizmu SAX? .................................................................................... 138 Wyświetlanie zawartości pliku XML przy wykorzystaniu parsera SAX .......................... 139 Tworzenie szkieletu aplikacji ..................................................................................... 140 Importowanie klas ...................................................................................................... 140 Przygotowania do operacji wejścia-wyjścia ............................................................... 140 Implementacja interfejsu ContentHandler .................................................................. 141 Przygotowanie parsera ................................................................................................ 142 Generacja danych wynikowych .................................................................................. 143 Formatowanie danych wynikowych ........................................................................... 143 Obsługa zdarzeń związanych z zawartością danych XML ......................................... 144 Kompilacja i uruchamianie programu ......................................................................... 148 Sprawdzanie wyników ................................................................................................ 148 Identyfikacja zdarzeń .................................................................................................. 149 Generacja bardziej zwartych danych wynikowych ..................................................... 151 Sprawdzanie wyników ................................................................................................ 153 Dokumenty i dane ....................................................................................................... 154 Dodawanie obsługi innych zdarzeń ................................................................................... 154 Określanie lokalizacji dokumentu ............................................................................... 154 Obsługa instrukcji przetwarzania ................................................................................ 156 Podsumowanie ............................................................................................................ 157 Obsługa błędów w przypadku stosowania parsera nieweryfikującego .............................. 157 Obsługa wyjątków SAXParseException ..................................................................... 158 Obsługa wyjątków SAXException ............................................................................. 159 Poprawa obsługi wyjątków SAXParseException ........................................................ 160 Obsługa wyjątków ParserConfigurationException ..................................................... 161 Obsługa wyjątków IOException ................................................................................. 162 Obsługa błędów niekrytycznych ................................................................................. 162 Obsługa ostrzeżeń ....................................................................................................... 163 Wyświetlanie danych specjalnych oraz danych CDATA .................................................. 164 Obsługa znaków specjalnych ...................................................................................... 164 Obsługa tekstu o składni przypominającej XML ........................................................ 164 Obsługa danych CDATA oraz innych znaków ........................................................... 165 Analiza syntaktyczna w przypadku zastosowania DTD .................................................... 166 Wpływ DTD na parser nieweryfikujący ..................................................................... 166 Znaki odstępu, które można ignorować ...................................................................... 167 Porządki ...................................................................................................................... 169 Elementy puste raz jeszcze ......................................................................................... 169 Generacja odwołań do encji ........................................................................................ 169 Generacja encji zewnętrznych .................................................................................... 170 Podsumowanie informacji o encjach .......................................................................... 170 Wybór implementacji parsera ........................................................................................... 171 6 J2EE. Vademecum profesjonalisty Wykorzystanie parsera weryfikującego ............................................................................ 171 Konfiguracja klasy fabrykującej ................................................................................. 171 Weryfikacja przy wykorzystaniu schematów XML .................................................... 172 Eksperymenty z błędami weryfikacji .......................................................................... 174 Obsługa błędów w parserach weryfikujących ............................................................. 176 Analiza sparametryzowanej DTD ..................................................................................... 176 Ostrzeżenia DTD ........................................................................................................ 177 Obsługa zdarzeń leksykalnych .......................................................................................... 178 Sposób działania interfejsu LexicalHandler ................................................................ 179 Posługiwanie się interfejsem LexicalHandler ............................................................. 180 Zastosowanie interfejsów DTDHandler oraz EntityResolver ........................................... 184 Interfejs DTDHandler ................................................................................................. 185 Interfejs EntityResolver .............................................................................................. 186 Dalsze informacje ............................................................................................................. 186 Rozdział 6. Obiektowy model dokumentu .......................................................... 187 Kiedy używać DOM? ....................................................................................................... 187 Dokumenty a dane ...................................................................................................... 188 Model zawartości mieszanej ....................................................................................... 188 Prostszy model ............................................................................................................ 189 Zwiększenie stopnia złożoności .................................................................................. 190 Wybór modelu ............................................................................................................ 192 Wczytywanie danych XML do DOM ............................................................................... 193 Tworzenie programu ................................................................................................... 193 Dodatkowe informacje ................................................................................................ 197 Co dalej? ..................................................................................................................... 199 Wyświetlanie hierarchii DOM .......................................................................................... 199 Zmiana aplikacji DomEcho w aplikację GUI ............................................................. 199 Utworzenie adapterów w celu wyświetlenia DOM w komponencie JTree ................. 204 Dopracowanie kodu aplikacji ..................................................................................... 212 Badanie struktury DOM .................................................................................................... 212 Wyświetlanie prostego drzewa DOM ......................................................................... 212 Wyświetlanie bardziej złożonego drzewa DOM ......................................................... 214 Zakończenie ................................................................................................................ 219 Prezentowanie struktury DOM w sposób optymalny ........................................................ 219 Kompresja zawartości drzewa .................................................................................... 219 Operacje na zaznaczonych elementach drzewa JTree ................................................. 224 Obsługa modyfikacji ................................................................................................... 232 Zakończenie ................................................................................................................ 232 Tworzenie i modyfikowanie DOM ................................................................................... 232 Pobieranie DOM z obiektu fabrykującego .................................................................. 233 Normalizacja DOM .................................................................................................... 236 Inne operacje ............................................................................................................... 237 Zakończenie ................................................................................................................ 240 Weryfikacja przy użyciu schematów XML ....................................................................... 240 Ogólne informacje o procesie weryfikacji .................................................................. 241 Konfiguracja obiektu fabrykującego DocumentBuilder ............................................. 241 Weryfikacja w przypadku stosowania wielu przestrzeni nazw ................................... 242 Dalsze informacje ............................................................................................................. 245 Przekształcenia rozszerzalnego języka arkuszy stylów ................... 247 Przedstawienie XSL, XSLT oraz XPath ........................................................................... 247 Pakiety JAXP związane z obsługą przekształceń ........................................................ 248 Jak działa XPath? .............................................................................................................. 249 Wyrażenia XPath ........................................................................................................ 249 Model danych XSLT i XPath ..................................................................................... 250 Rozdział 7. Spis treści 7 Szablony i konteksty ................................................................................................... 250 Proste adresowanie przy użyciu XPath ....................................................................... 250 Proste wyrażenia XPath .............................................................................................. 251 Łączenie adresów indeksowych .................................................................................. 252 Znaki wieloznaczne .................................................................................................... 253 Adresowanie przy użyciu ścieżki rozszerzonej ........................................................... 253 Typy danych i operatory XPath .................................................................................. 253 Wartość łańcuchowa elementu ................................................................................... 254 Funkcje XPath ............................................................................................................ 254 Podsumowanie ............................................................................................................ 257 Zapis DOM w pliku XML ................................................................................................ 257 Odczyt XML ............................................................................................................... 257 Tworzenie obiektu przekształcenia ............................................................................. 259 Zapis XML ................................................................................................................. 261 Zapis fragmentu drzewa DOM ................................................................................... 261 Podsumowanie ............................................................................................................ 263 Generacja XML na podstawie dowolnych danych ............................................................ 263 Tworzenie prostego pliku danych ............................................................................... 263 Tworzenie prostego parsera ........................................................................................ 265 Modyfikacja parsera, by generował zdarzenia SAX ................................................... 267 Użycie parsera jako obiektu SAXSource .................................................................... 272 Wykonanie konwersji ................................................................................................. 274 Przekształcanie danych XML przy użyciu XSLT ............................................................. 275 Definiowanie prostego typu dokumentu — article ................................................. 275 Tworzenie dokumentu testowego ............................................................................... 277 Tworzenie przekształcenia XSLT ............................................................................... 278 Przetwarzanie podstawowych elementów struktury ................................................... 279 Tworzenie prostego programu .................................................................................... 282 Usuwanie znaków odstępu .......................................................................................... 284 Przetwarzanie pozostałych elementów struktury ........................................................ 286 Przetwarzanie elementów wewnątrzwierszowych (treści) .......................................... 290 Drukowanie kodu HTML ........................................................................................... 294 Jakie są pozostałe możliwości XSLT? ........................................................................ 294 Zastosowanie pakietu Xalan do wykonywania przekształceń z poziomu wiersza poleceń ...296 Łączenie przekształceń przy użyciu łańcucha filtrów ....................................................... 296 Pisanie programu ........................................................................................................ 296 Rozumienie sposobu działania łańcucha filtrów ......................................................... 299 Testowanie programu ................................................................................................. 300 Wnioski ....................................................................................................................... 302 Dalsze informacje ............................................................................................................. 303 Tworzenie usług WWW przy użyciu JAX-RPC .................................... 305 Określanie portu ................................................................................................................ 306 Tworzenie prostej usługi WWW oraz klienta przy wykorzystaniu JAX-RPC .................. 306 Kodowanie interfejsu punktu końcowego usługi oraz klas implementacji ................. 307 Przygotowanie usługi .................................................................................................. 308 Pakowanie usługi ........................................................................................................ 310 Określanie adresu punktu końcowego ........................................................................ 311 Wdrażanie usługi ........................................................................................................ 311 Klient używający statycznego pieńka ......................................................................... 312 Obsługiwane typy danych ................................................................................................. 314 Typy J2SE SDK .......................................................................................................... 315 Typy podstawowe ....................................................................................................... 315 Tablice ........................................................................................................................ 315 Typy wartości ............................................................................................................. 315 Komponenty JavaBeans .............................................................................................. 316 Rozdział 8. 8 J2EE. Vademecum profesjonalisty Rozdział 9. Rozdział 10. Klienty usług WWW ......................................................................................................... 316 Klient używający dynamicznego pośrednika .............................................................. 316 Klient DII .................................................................................................................... 319 Klient aplikacji ........................................................................................................... 322 Pozostałe klienty JAX-RPC ........................................................................................ 325 Współpraca usług WWW (WS-I) a JAX-RPC .................................................................. 326 Dodatkowe informacje ...................................................................................................... 326 Interfejs programowania aplikacji do obsługi protokołu SOAP z załącznikami ..................................................................................... 327 Przegląd SAAJ .................................................................................................................. 328 Komunikaty ................................................................................................................ 328 Połączenia ................................................................................................................... 331 Informator ......................................................................................................................... 332 Tworzenie i wysyłanie prostego komunikatu .............................................................. 333 Dodawanie zawartości do nagłówka ........................................................................... 341 Dodawanie zawartości do obiektu SOAPPart ............................................................. 342 Dodawanie dokumentu do treści komunikatu SOAP .................................................. 343 Operacje na zawartości komunikatów przy użyciu interfejsów programowania aplikacji SAAJ oraz DOM ....................................................................................... 343 Dodawanie załączników ............................................................................................. 343 Dodawanie atrybutów ................................................................................................. 346 Stosowanie usterek SOAP .......................................................................................... 350 Przykłady .......................................................................................................................... 354 Program Request.java ................................................................................................. 355 Program MyUddiPing.java ......................................................................................... 356 Program HeaderExample.java .................................................................................... 362 Programy DOMExample.java oraz DOMSrcExample.java ........................................ 363 Program Attachments.java .......................................................................................... 366 Program SOAPFaultTest.java ..................................................................................... 368 Dodatkowe informacje ...................................................................................................... 369 Interfejs programowania aplikacji do obsługi rejestrów XML ........ 371 Podstawowe informacje o JAXR ...................................................................................... 371 Czym jest rejestr? ....................................................................................................... 371 Czym jest JAXR? ....................................................................................................... 372 Architektura JAXR ..................................................................................................... 373 Implementacja klienta JAXR ............................................................................................ 374 Nawiązywanie połączenia ........................................................................................... 375 Przeszukiwanie rejestru .............................................................................................. 380 Zarządzanie danymi rejestru ....................................................................................... 384 Zastosowanie typologii w klientach JAXR ................................................................. 390 Uruchamiania przykładowych klientów ............................................................................ 394 Zanim skompilujemy przykłady ................................................................................. 396 Kompilacja przykładów .............................................................................................. 398 Uruchamianie przykładów .......................................................................................... 398 Stosowanie klientów JAXR w aplikacjach J2EE .............................................................. 403 Tworzenie kodu klienta aplikacji — MyAppClient.java ............................................ 403 Tworzenie kodu komponentu sesyjnego PubQuery .................................................... 404 Kompilacja plików źródłowych .................................................................................. 404 Importowanie certyfikatów ......................................................................................... 405 Uruchamianie serwera Application Server ................................................................. 406 Tworzenie zasobów JAXR ......................................................................................... 406 Tworzenie i pakowanie aplikacji ................................................................................ 407 Wdrażanie aplikacji .................................................................................................... 409 Uruchamianie klienta aplikacji ................................................................................... 409 Dodatkowe informacje ...................................................................................................... 410 Spis treści 9 Rozdział 11. Technologia serwletów Java ............................................................. 411 Czym jest serwlet? ............................................................................................................ 411 Przykład serwletów ........................................................................................................... 412 Rozwiązywanie problemów ........................................................................................ 415 Cykl życia serwletu ........................................................................................................... 416 Obsługa zdarzeń związanych z cyklem życia serwletu ............................................... 416 Obsługa błędów .......................................................................................................... 418 Współdzielenie informacji ................................................................................................ 418 Wykorzystanie obiektów zakresu ............................................................................... 418 Kontrola współbieżnego dostępu do współdzielonych zasobów ................................ 419 Dostęp do baz danych ................................................................................................. 420 Inicjalizacja serwletu ........................................................................................................ 421 Implementacja metody usługowej ..................................................................................... 422 Pobieranie informacji z żądania .................................................................................. 422 Tworzenie odpowiedzi ................................................................................................ 424 Filtrowanie żądań i odpowiedzi ........................................................................................ 426 Programowanie filtrów ............................................................................................... 427 Programowanie niestandardowych żądań i odpowiedzi .............................................. 428 Specyfikacja odwzorowań filtrów .............................................................................. 430 Wywoływanie innych zasobów ......................................................................................... 432 Dołączanie innych zasobów do odpowiedzi ............................................................... 432 Przekazywanie sterowania innemu komponentowi .................................................... 433 Dostęp do kontekstu .......................................................................................................... 434 Przechowywanie stanu klienta .......................................................................................... 435 Dostęp do sesji ............................................................................................................ 435 Wiązanie obiektów z sesją .......................................................................................... 435 Zarządzanie sesjami .................................................................................................... 436 Śledzenie sesji ............................................................................................................. 437 Finalizacja serwletu .......................................................................................................... 437 Śledzenie żądań usługi ................................................................................................ 438 Powiadamianie metod o zakończeniu działania serwletu ........................................... 439 Poprawna implementacja czasochłonnych metod ....................................................... 439 Dalsze informacje ............................................................................................................. 440 Rozdział 12. Technologia stron JSP ......................................................................... 441 Czym jest strona JSP? ....................................................................................................... 441 Przykład ...................................................................................................................... 442 Przykład stron JSP ............................................................................................................ 444 Cykl życia strony JSP ....................................................................................................... 449 Tłumaczenie i kompilacja ........................................................................................... 450 Wykonanie .................................................................................................................. 451 Tworzenie treści statycznej ............................................................................................... 453 Kodowanie strony i odpowiedzi ................................................................................. 453 Tworzenie treści dynamicznej ........................................................................................... 454 Zastosowanie obiektów na stronach JSP ..................................................................... 454 Język wyrażeń ................................................................................................................... 455 Wyłączanie wartościowania wyrażeń ......................................................................... 456 Używanie wyrażeń ...................................................................................................... 456 Zmienne ...................................................................................................................... 457 Obiekty niejawne ........................................................................................................ 458 Literały ....................................................................................................................... 459 Operatory .................................................................................................................... 459 Słowa kluczowe .......................................................................................................... 460 Przykłady .................................................................................................................... 460 Funkcje ....................................................................................................................... 461 10 J2EE. Vademecum profesjonalisty Komponenty JavaBeans .................................................................................................... 462 Konwencje projektowania komponentów JavaBeans ................................................. 462 Tworzenie i używanie komponentów JavaBeans ........................................................ 463 Konfigurowanie właściwości komponentów JavaBeans ............................................. 464 Pobieranie właściwości komponentu JavaBeans ........................................................ 465 Stosowanie znaczników niestandardowych ...................................................................... 466 Deklarowanie bibliotek znaczników ........................................................................... 466 Dołączanie implementacji biblioteki znaczników ....................................................... 468 Ponowne użycie treści na stronach JSP ............................................................................. 469 Przekazywanie sterowania do innego komponentu ........................................................... 470 Element jsp:param ...................................................................................................... 470 Dołączanie apletu .............................................................................................................. 471 Konfigurowanie właściwości grup stron JSP .................................................................... 473 Wyłączanie wyznaczania wartości wyrażeń ............................................................... 473 Deklarowanie kodowania strony ................................................................................. 474 Definiowanie niejawnego dołączania ......................................................................... 474 Dalsze informacje ............................................................................................................. 475 Rozdział 13. Dokumenty JSP ................................................................................... 477 Przykład dokumentu JSP .................................................................................................. 477 Tworzenie dokumentu JSP ................................................................................................ 482 Deklarowanie bibliotek znaczników ........................................................................... 484 Umieszczanie dyrektyw w dokumentach JSP ............................................................. 486 Tworzenie treści statycznych i dynamicznych ............................................................ 487 Zastosowanie elementu jsp:root .................................................................................. 489 Zastosowanie elementu jsp:output .............................................................................. 490 Identyfikacja dokumentu JSP przez kontener ................................................................... 493 Rozdział 14. Biblioteka JSTL ..................................................................................... 495 Przykład stron JSP ............................................................................................................ 495 Korzystanie z biblioteki JSTL ........................................................................................... 498 Współpraca znaczników ............................................................................................. 499 Biblioteka znaczników podstawowych ............................................................................. 500 Znaczniki obsługi zmiennych ..................................................................................... 500 Znaczniki sterowania przepływem .............................................................................. 501 Znaczniki URL ........................................................................................................... 504 Pozostałe znaczniki ..................................................................................................... 505 Biblioteka znaczników XML ............................................................................................ 505 Znaczniki podstawowe ............................................................................................... 507 Znaczniki sterowania przepływem .............................................................................. 508 Znaczniki przekształceń .............................................................................................. 508 Biblioteka znaczników internacjonalizacji ........................................................................ 509 Konfiguracja lokalizacji .............................................................................................. 509 Znaczniki komunikatów ............................................................................................. 510 Znaczniki formatowania ............................................................................................. 510 Biblioteka znaczników SQL ............................................................................................. 511 Interfejs Result znacznika query ................................................................................. 513 Funkcje ............................................................................................................................. 514 Dalsze informacje ............................................................................................................. 515 Rozdział 15. Niestandardowe znaczniki JSP .......................................................... 517 Czym jest niestandardowy znacznik? ............................................................................... 518 Przykład stron JSP ............................................................................................................ 518 Typy znaczników .............................................................................................................. 522 Znaczniki z atrybutami ............................................................................................... 522 Znaczniki posiadające ciało ........................................................................................ 524 Spis treści 11 Znaczniki definiujące zmienne ................................................................................... 525 Komunikacja między znacznikami ............................................................................. 525 Zastosowanie plików znaczników do hermetyzacji treści w celu wielokrotnego użycia .. 526 Położenie plików znaczników ..................................................................................... 528 Dyrektywy plików znaczników .................................................................................. 528 Przetwarzanie fragmentów przekazywanych plikom znaczników .............................. 534 Przykłady .................................................................................................................... 534 Deskryptory bibliotek znaczników .................................................................................... 537 Elementy nadrzędne deskryptora biblioteki znaczników ............................................ 538 Deklarowanie plików znaczników .............................................................................. 539 Deklarowanie obiektów obsługi znaczników .............................................................. 541 Deklarowanie atrybutów znacznika dla obiektu obsługi znacznika ............................ 542 Deklarowanie zmiennych znacznika dla obiektu obsługi znacznika ........................... 543 Implementacja obiektów obsługi znaczników prostych .................................................... 545 Dołączanie obiektów obsługi znaczników do aplikacji internetowych ....................... 545 Wywołania obiektu obsługi znacznika prostego ......................................................... 545 Obiekty obsługi dla znaczników prostych .................................................................. 546 Obiekty obsługi dla znaczników posiadających atrybuty ........................................... 546 Obiekty obsługi znaczników prostych posiadających ciało ........................................ 548 Obiekty obsługi znaczników definiujących zmienne .................................................. 549 Współpraca znaczników ............................................................................................. 551 Przykłady .................................................................................................................... 553 Rozdział 16. Skrypty na stronach JSP ..................................................................... 561 Przykład stron JSP ............................................................................................................ 561 Posługiwanie się elementami skryptów ............................................................................ 563 Wyłączanie skryptów ........................................................................................................ 563 Deklaracje ......................................................................................................................... 564 Inicjalizacja i finalizacja strony JSP ........................................................................... 564 Skryptlety .......................................................................................................................... 564 Wyrażenia ......................................................................................................................... 565 Implementacja znaczników akceptujących elementy skryptów ........................................ 566 Elementy TLD ............................................................................................................ 566 Obiekty obsługi znaczników ....................................................................................... 566 Znaczniki posiadające ciało ........................................................................................ 568 Współpraca znaczników ............................................................................................. 570 Znaczniki definiujące zmienne ................................................................................... 571 Rozdział 17. Technologia JavaServer Faces ......................................................... 573 Korzyści związane ze stosowaniem technologii JavaServer Faces ................................... 574 Czym jest aplikacja JavaServer Faces? ............................................................................. 575 Role użytkowników szkieletu ........................................................................................... 576 Prosta aplikacja JavaServer Faces ..................................................................................... 577 Etapy tworzenia aplikacji ............................................................................................ 577 Tworzenie stron .......................................................................................................... 579 Definiowanie nawigacji .............................................................................................. 581 Tworzenie komponentów ........................................................................................... 582 Dodawanie deklaracji komponentów zarządzanych ................................................... 583 Model interfejsu użytkownika oparty na komponentach ................................................... 584 Klasy komponentów interfejsu użytkownika .............................................................. 585 Model wyświetlania komponentów ............................................................................ 587 Model konwersji ......................................................................................................... 590 Model odbiornika i zdarzenia ..................................................................................... 591 Model kontroli poprawności ....................................................................................... 592 Model nawigacji ............................................................................................................... 593 Zarządzanie komponentami pomocniczymi ...................................................................... 594 Współpraca elementów aplikacji ...................................................................................... 597 12 J2EE. Vademecum profesjonalisty Cykl życia strony JavaServer Faces .................................................................................. 599 Scenariusze cyklu przetwarzania żądania ................................................................... 600 Standardowy cykl przetwarzania żądania ................................................................... 601 Dalsze informacje ............................................................................................................. 605 Rozdział 18. Stosowanie technologii JavaServer Faces na stronach JSP ........... 607 Przykład aplikacji JavaServer Faces ................................................................................. 607 Tworzenie strony .............................................................................................................. 611 Stosowanie znaczników podstawowych ........................................................................... 613 Stosowanie znaczników komponentów HTML ................................................................ 613 Atrybuty znaczników komponentów interfejsu użytkownika ..................................... 615 Komponent UIForm .................................................................................................... 617 Komponent UIColumn ............................................................................................... 618 Komponent UICommand ............................................................................................ 618 Komponent UIData ..................................................................................................... 620 Komponent UIGraphic ............................................................................................... 623 Komponenty UIInput i UIOutput ................................................................................ 623 Komponent UIPanel ................................................................................................... 626 Komponent UISelectBoolean ..................................................................................... 628 Komponent UISelectMany ......................................................................................... 629 Komponenty UIMessage i UIMessages ...................................................................... 630 Komponent UISelectOne ............................................................................................ 630 Komponenty UISelectItem, UISelectItems i UISelectItemGroup ............................... 631 Stosowanie zlokalizowanych komunikatów ...................................................................... 634 Odwołania do zestawu zasobów ResourceBundle ...................................................... 634 Odwołania do zlokalizowanego komunikatu .............................................................. 635 Stosowanie standardowych konwerterów ......................................................................... 635 Stosowanie konwertera DateTimeConverter .............................................................. 637 Stosowanie konwertera NumberConverter ................................................................. 638 Rejestracja odbiorników ................................................................................................... 639 Rejestracja odbiornika zdarzeń zmiany wartości ........................................................ 639 Rejestracja odbiornika zdarzeń akcji .......................................................................... 640 Stosowanie walidatorów standardowych .......................................................................... 640 Wartość wymagana ..................................................................................................... 641 Stosowanie walidatora LongRangeValidator .............................................................. 641 Wiązanie wartości i instancji komponentów z zewnętrznymi źródłami danych ............... 642 Wiązanie wartości komponentu z właściwością ......................................................... 643 Wiązanie wartości komponentu z obiektem niejawnym ............................................. 644 Wiązanie instancji komponentu z właściwością komponentu pomocniczego ............ 645 Odwołania do metody komponentu pomocniczego .................................................................. 646 Odwołanie do metody nawigacji ................................................................................. 647 Odwołania do metody obsługi zdarzenia akcji ........................................................... 647 Odwołania do metody kontroli poprawności .............................................................. 648 Odwołania do metody obsługi zdarzenia zmiany wartości ......................................... 648 Stosowanie obiektów niestandardowych ........................................................................... 649 Stosowanie niestandardowego konwertera ................................................................. 650 Stosowanie niestandardowego walidatora .................................................................. 650 Stosowanie niestandardowego komponentu ............................................................... 651 Rozdział 19. Programowanie dla JavaServer Faces ............................................. 653 Implementacja właściwości komponentu .......................................................................... 653 Implementacja właściwości wiązanych z wartościami komponentów ........................ 654 Implementacja właściwości związanych z instancjami komponentów .......................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

J2EE. Vademecum profesjonalisty. Wydanie II
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: