Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00387 007069 10180069 na godz. na dobę w sumie
Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? - ebook/pdf
Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 257
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7628-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomoc­nictwa? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wpro­wadzenia w zagadnienia i słownictwo dokumentów notarialnych, testamentów i pełno­mocnictw krajów anglosaskich.

Ten praktyczny przewodnik szczegółowo omawia terminologię występującą w tego typu dokumentach, objaśnia charakterystyczne właściwości gramatyczne, przedstawia interpretację całych zwrotów i zdań w trudniejszych miejscach omawianych przykładów, wskazuje na przyczyny i konsekwencje doboru poszczególnych terminów oraz kryjące się za nimi zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje właściwe dla krajów i prawa angielskie­go obszaru językowego.

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla prawników, tłumaczy, a także dla studen­tów zainteresowanych opanowaniem umiejętności czytania i prawidłowego rozumienia angielskich dokumentów notarialnych, testamentów i pełnomocnictw.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leszek Berezowski Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? Intro _jak umowy 2015_.indd 2 23.06.2015 11:06 Intro _jak umowy 2015_.indd 3 23.06.2015 11:06 Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? Leszek Berezowski Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 Intro _jak umowy 2015_.indd 4 23.06.2015 11:06 Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? Wydawca: Anna Wieczorek Korekta: Dominika Baczyńska Projekt okładki i stron tytułowych: Przemysław Olczak Zdjęcie na okładce: © iStockphoto Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7627-1 ISBNebook 978-83-255-7628-8 Spis treści Wprowadzenie ....................................................................................................... Bibliografia ............................................................................................................. Rozdział 1. Gramatyka i słownictwo ................................................................ 1 1.1. Zaimki i przysłówki zbudowane w oparciu o here, there i where ......... 1 1.1.1. Zaimki i przysłówki zawierające here ............................................. 1 1.1.2. Zaimki i przysłówki zawierające there ............................................ 6 1.1.3. Zaimki i przysłówki zawierające where .......................................... 1.2. Tryb łączący / subjunctive mood ................................................................ 1.3. Serie czasowników ......................................................................................... 1.4. Ciągi rzeczowników i przymiotników ........................................................ Rozdział 2. Pełnomocnictwa ............................................................................... 2.1. Power of attorney ........................................................................................... 2.1.1. Preambuła ............................................................................................ 2.1.2. Ustanowienie pełnomocnika ............................................................. 2.1.3. Określenie zakresu pełnomocnictwa ............................................... 2.1.4. Postanowienia końcowe ..................................................................... 2.1.4.1. Termin ważności .................................................................. 2.1.4.2. Odwołanie ............................................................................. 2.1.4.3. Odpowiedzialność mocodawcy za działania pełnomocnika ....................................................................... 2.1.4.4. Substytucja ............................................................................ 2.1.4.5. Utrata zdolności do czynności prawnych ........................ 2.1.4.6. Postanowienia różne ............................................................ 2.1.5. Formuła końcowa ................................................................................ 2.2. Proxy ................................................................................................................. 2.3. Letter of authorisation ................................................................................... VII IX 10 11 14 20 25 29 31 35 49 56 56 60 62 66 69 74 75 78 89 V Spis treści Rozdział 3. Dokumenty spadkowe .................................................................... 3.1. Testament ......................................................................................................... 3.1.1. Wprowadzenie ..................................................................................... 3.1.2. Rozrządzenie majątkiem .................................................................... 3.1.2.1. Wskazanie spadkobierców ................................................. 3.1.2.2. Zarząd powierniczy ............................................................. 3.1.3. Rozrządzenie resztą spadkową ......................................................... 3.1.4. Powołanie osób realizujących postanowienia testamentu ............ 3.1.5. Postanowienia końcowe ..................................................................... 3.1.6. Formuła końcowa ................................................................................ 3.1.7. Klauzula potwierdzająca .................................................................... 3.2. Badanie ważności testamentu ....................................................................... Rozdział 4. Dokumenty notarialne .................................................................... 4.1. Klauzule uwierzytelniające ........................................................................... 4.2. Obrót nieruchomościami ............................................................................... 4.2.1. Warranty deed ..................................................................................... 4.2.2. Quitclaim deed .................................................................................... 4.2.3. Conveyance .......................................................................................... 4.2.4. Deed of transfer ................................................................................... 4.3. Poświadczenia ................................................................................................. Indeks rzeczowy .................................................................................................... 97 99 102 114 114 123 134 137 145 152 153 157 171 173 185 191 201 207 213 217 233 Wprowadzenie Jak wskazuje tytuł, książka, którą trzymają Państwo w ręku, jest prak- tycznym przewodnikiem przygotowanym dla osób, które stykają się z pełnomocnictwami, testamentami i dokumentami notarialnymi w ję- zyku angielskim, a więc przede wszystkim dla prawników i tłumaczy, ale także dyplomatów, urzędników i studentów zainteresowanych opa- nowaniem umiejętności czytania i prawidłowego rozumienia tego typu tekstów w języku obcym. Aby nadać przewodnikowi praktyczny charak- ter i rzeczywiście pomóc Czytelnikom w lekturze pisanych niełatwym językiem dokumentów, został on pomyślany jako połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz podręcznika wprowadzającego w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Dzięki takiemu zakresowi treści przewodnik wprowadza czytelnika nie tylko w arkana słownictwa angielskiego języka prawa, ale również objaśnia charakterystyczne właściwości gramatyczne tej odmiany, przed- stawia interpretację całych zwrotów i zdań w trudniejszych miejscach omawianych przykładów, wskazuje na przyczyny i konsekwencje doboru poszczególnych terminów oraz kryjące się za nimi zwyczaje, pojęcia, in- stytucje i tradycje właściwe dla krajów i prawa angielskiego obszaru języ- kowego. Aby prawidłowo rozumieć dokumenty tworzone w innej kultu- rze prawnej trzeba się z nią przecież dobrze zaznajomić i to nie tylko od strony językowej. Po omówieniu najważniejszych cech gramatycznych i słownikowych angielskiego języka prawa poszczególne rozdziały skupiają się zatem ko- lejno na pełnomocnictwach, testamentach oraz dokumentach notarial- nych. Wszystkie przedstawione w książce dokumenty są autentyczne, a występująca w nich terminologia jest szeroko objaśniona w hasłach za- mieszczonych pod cytowanym tekstem i zebranych w indeksie na końcu książki. Z przewodnika można więc korzystać jak z podręcznika, który stopniowo przygotowuje Czytelnika do swobodnej lektury pisanych po angielsku pełnomocnictw, testamentów i dokumentów notarialnych, oraz jak ze słownika, który pomaga rozwikłać trudności napotkane w tekście VII Wprowadzenie czytanego właśnie dokumentu. W indeksie wszystkie omówione w prze- wodniku terminy i zwroty zestawione są bowiem alfabetycznie i łatwo można sprawdzić, na których stronach znajdują się ich objaśnienia wraz przykładami zastosowania. Jedynymi elementami, które zostały zmienione w przytoczonych do- kumentach są dane osobowe oraz daty, ale nie ma to oczywiście żadnego wpływu na ich treść. Dla większej przejrzystości tekstu wszystkie oma- wiane elementy poszczególnych przykładów zostały ponumerowane, a każde objaśnienie rozpoczyna się od numeru pozwalającego na szybkie odnalezienie przedstawianego terminu w tekście. Pogrubioną czcionką wydrukowano terminy i zwroty zestawione w indeksie, a kursywą ich polskie odpowiedniki oraz dłuższe fragmenty, których wykładnię przed- stawiono w poszczególnych hasłach. Przygotowanie przewodnika w takim kształcie nie byłoby oczywiście możliwe bez wcześniejszych doświadczeń w nauczaniu przedmiotów związanych z angielskim językiem prawa oraz dysponowania czasem i warunkami do jego napisania. Chciałbym w związku z tym podzięko- wać studentom studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Fi- lologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego za inspirację, wydawnic- twu C.H. Beck za zachętę do kontynuowania serii rozpoczętej książkami Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? oraz Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych?, a Żonie za cierpliwość i stworze- nie komfortowych warunków do pracy. Wrocław, kwiecień 2015 r. Leszek Berezowski VIII Bibliografia E. Alcaraz, B. Hughs, Legal Translation Explained, Manchester 2002. L. Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Warszawa 2009. L. Berezowski, Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w spra- wach cywilnych? Warszawa 2011. A.G. Berg, Drafting Commercial Agreements, Londyn 1991. H. Black, Black’s Law Dictionary, St. Paul 1983. G. Brennan and N. Casey (red.) Conveyancing, Oxford 2012 P. Collin, K. Bartnicki, Słownik prawa, Warszawa 2000. E. Cooke, Land Law, Oxford 2008. S. Frankowski, Introduction to Polish Law, Kraków, Haga 2005. B. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage, Oxford 1995. S.H. Goo, Source Book on Land Law, London 2002. J. Hardwicke, R. Emerson, Business Law, Nowy Jork 1992. J. Helewitz, Basic Wills, Trusts and Estates for Paralegals, Nowy Jork 2008 J. Jabłońska-Bonca, Introduction to Law, Warszawa 2004. A. Jopek-Bosiacka, Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2006. J. Justyńska, J. Justyński, The Main Institutions of the English Legal System, Toruń 1998. J. Langbein, R. Lettow, B. Lerner, P. Smith (red.), History of the Common Law. The Development of Anglo-American Legal Institutions, Nowy Jork 2009. E. Martin (red.), A Dictionary of Law, Oxford 1994. J-A. Mackenzie and Mary Phillips, Land Law, Oxford 2012. E. Myrczek, Lexicon of Law Terms, Warszawa 2005. E. Myrczek-Kadłubicka, Przewodnik po prawie cywilnym, Warszawa 2014. A. Piątek, Translation of English Land Law Terminology into Polish, nie- opublikowana rozprawa doktorska. R. Sexton, Land Law, Oxford 2004. R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, Kraków 1998. IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: