Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 008089 20950515 na godz. na dobę w sumie
Jak kontrolować swoje finanse - książka
Jak kontrolować swoje finanse - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0223-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy zdarzyło Ci się obudzić w środku nocy i myśleć o kłopotach finansowych? A może sprawy finansowe w ogóle nie pozwalają Ci zasnąć? Z trudem wiążesz koniec z końcem? Masz problemy ze spłacaniem kredytu? Obawiasz się, że nie będzie Cię stać na godną emeryturę? Na samą myśl o comiesięcznych wydatkach boli Cię głowa? A może starasz się o tym wszystkim nie myśleć?

Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś 'tak', to ta książka jest dla Ciebie. Pomoże Ci ogarnąć całość Twoich finansów i kształtować je według Twojej woli. Przeczytaj ją i zastosuj zawartą tu wiedzę, a Twój portfel zacznie Ci służyć, zamiast utrudniać życie. Zacznij konsekwentnie planować przychody i wydatki. Zapewne nie staniesz się przez to milionerem, ale uwierzysz, że rozsądne gospodarowanie przynosi korzyści i rozładowuje stres wynikający z niepewności finansowej.

Twoja przyszłość jest w Twoich rękach. Zacznij traktować pieniądze z szacunkiem i powagą i dowiedz się, co mogą dla Ciebie zrobić. Zacznij już dziś budować swobodę finansową. Dowiedz się, jak:

W zastosowaniu zdobytej wiedzy pomogą Ci gotowe szablony do planowania swoich finansów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak kontrolowaæ swoje finanse Autor: Sylvia S. Lim T³umaczenie: Micha³ Szolc ISBN: 83-246-0223-2 Tytu³ orygina³u: Simply Essential Personal Budgeting Kit Format: A5, stron: 128 Czy zdarzy³o Ci siê obudziæ w œrodku nocy i myœleæ o k³opotach finansowych? A mo¿e sprawy finansowe w ogóle nie pozwalaj¹ Ci zasn¹æ? Z trudem wi¹¿esz koniec z koñcem? Masz problemy ze sp³acaniem kredytu? Obawiasz siê, ¿e nie bêdzie Ciê staæ na godn¹ emeryturê? Na sam¹ myœl o comiesiêcznych wydatkach boli Ciê g³owa? A mo¿e starasz siê o tym wszystkim nie myœleæ? Jeœli na którekolwiek z tych pytañ odpowiedzia³eœ „tak”, to ta ksi¹¿ka jest dla Ciebie. Pomo¿e Ci ogarn¹æ ca³oœæ Twoich finansów i kszta³towaæ je wed³ug Twojej woli. Przeczytaj j¹ i zastosuj zawart¹ tu wiedzê, a Twój portfel zacznie Ci s³u¿yæ, zamiast utrudniaæ ¿ycie. Zacznij konsekwentnie planowaæ przychody i wydatki. Zapewne nie staniesz siê przez to milionerem, ale uwierzysz, ¿e rozs¹dne gospodarowanie przynosi korzyœci i roz³adowuje stres wynikaj¹cy z niepewnoœci finansowej. Twoja przysz³oœæ jest w Twoich rêkach. Zacznij traktowaæ pieni¹dze z szacunkiem i powag¹ i dowiedz siê, co mog¹ dla Ciebie zrobiæ. Zacznij ju¿ dziœ budowaæ swobodê finansow¹. Dowiedz siê, jak: (cid:129) zaplanowaæ dobry bud¿et: ile naprawdê masz i ile jesteœ winien; (cid:129) planowaæ wydatki: dzienne, tygodniowe, miesiêczne i roczne; (cid:129) zmieniæ styl ¿ycia na taki, który pomo¿e Twoim finansom; (cid:129) oszczêdzaæ na emeryturê; (cid:129) okreœlaæ bezpieczny pu³ap zad³u¿enia; (cid:129) inwestowaæ: bezpiecznie i z zyskiem; (cid:129) minimalizowaæ wielkoœæ przysz³ych podatków; (cid:129) szukaæ informacji o kredytach i poradach finansowych. W zastosowaniu zdobytej wiedzy pomog¹ Ci gotowe szablony do planowania swoich finansów. 1 SPIS TREŚCI 1 Po co sporządzać budżet? ................................. 5 Budżetowanie finansowe ................................... 6 Czynnik stresu ................................................... 7 Czynnik strachu ............................................... 10 Definiowanie swoich celów finansowych ....... 12 2 Budżet .............................................................. 17 Kontrola wydatków ......................................... 17 Wydatki dzienne ................................................18 Wydatki tygodniowe ..........................................21 Wydatki roczne ..................................................27 Kontrola przychodów ...................................... 29 Wyliczanie stanu posiadania netto ................. 34 3 Zarządzanie wydatkami ................................. 41 Analiza i weryfikacja wydatków ..................... 41 Zmiana stylu życia .......................................... 49 4 Zarządzanie długiem ......................................53 Spłata kredytu konsumpcyjnego i kart kredytowych ...........................................54 Spłata kredytu hipotecznego ...........................56 Twoja ocena kredytowa ...................................59 5 Zarządzanie oszczędnościami ........................65 Oszczędzać więcej niż na rachunku bankowym ..................................65 Ryzyko a zwrot z inwestycji ............................67 Różne rodzaje inwestycji .................................68 Inwestycje bezpieczne ........................................68 Inwestycje przychodowe ....................................69 Inwestycje wzrostowe ........................................71 Fundusze inwestycyjne ......................................72 ABC oszczędzania na emeryturę .....................76 6 Strategie planowania finansowego ................85 Planowanie podatkowe ....................................85 Planowanie spadkowe ......................................87 7 Ciesz się życiem ...............................................91 A Wskazówki dotyczące oszczędzania ..............95 B Źródła informacji i strony internetowe .......101 Słownik pojęć ................................................103 4 Jak kontrolować swoje finanse 3 ZARZĄDZANIE WYDATKAMI (cid:92) Nie liczy się, ile zarabiasz, ale co z tym robisz. (cid:92) Skoro dotarłeś już do tej części poradnika, powinieneś mieć już wypełnione arkusze Cele Finansowe, Wydatki Dzienne, Wydatki Tygodniowe, Wydatki Roczne, Przy- chody i Stan Posiadania Netto. Wiesz już, ile wydajesz i zarabiasz w ciągu roku, ile jesteś wart i co najważ- niejsze, jakie są Twoje cele finansowe. Prawdopodobnie zorientowałeś się już, że osiągnię- cie tych celów będzie wymagało modyfikacji przyzwy- czajeń zakupowych, a może nawet stylu życia. Nie panikuj! Nawet najmniejsza zmiana może wiele zna- czyć. W tym rozdziale skupimy się na określeniu, jakie zmiany będą potrzebne i jak przeprowadzić je w możliwie najmniej przykry sposób. Analiza i weryfikacja wydatków Zacznij od przyjrzenia się arkuszowi Cele Finansowe. Podsumuj miesięczne kwoty dla celów oznaczonych najwyższym priorytetem, a otrzymasz łączną kwotę, (cid:92) Będziesz zdumiony, gdy zobaczysz, ile wydajesz każdego dnia. (cid:92) jaką musisz zaoszczędzić, by te cele osiągnąć. (Po osią- gnięciu celów z priorytetem nr 1, zacznij oszczędzać na cele z priorytetem nr 2, 3 itd.). Pamiętaj, by pra- cować nad swoimi celami w horyzoncie miesięcz- nym. Nie od razu Kraków zbudowano. Bądź cierpli- wy, a osiągniesz zaplanowane cele. Czas pomyśleć o ograniczeniu wydatków. Pamię- taj, by starać się nie obcinać całkowicie wydatków w żadnej kategorii. Zamiast tego ograniczaj wydatki stopniowo. Zamiast na przykład jeździć do pracy samochodem przez pięć dni w tygodniu i za każdym razem płacić 10 zł za parking, dwa razy w tygodniu, skorzystaj z komunikacji publicznej za 4 zł. Każdy taki dzień da Ci 6 zł oszczędności. Oznacza to 12 zł oszczędności tygodniowo, czyli ponad 600 zł rocznie! Oto kolejny przykład: zamiast wypalać paczkę pa- pierosów w ciągu dwóch dni, ogranicz palenie do jednej paczki na trzy dni. Oznacza to trzy papierosy dziennie mniej i około 60 paczek papierosów rocz- nie. Licząc 5 zł za paczkę, zaoszczędzisz w ten spo- sób 300 zł! Małe kwoty się sumują. Gdy ograniczasz swoje wy- datki, ważna jest każda kategoria. Złotówka tutaj, dwa złote tam, bardzo przybliżają Cię do osiągnięcia celów finansowych. Ogranicz swoje wydatki o 5 zł dziennie, a w trakcie roku da to 1 800 zł! Widzisz, jak duże oszczędności można osiągnąć odkładając 5 zł dziennie? Jeśli weźmiesz pod uwagę odsetki, jakie możesz zarobić na kapitale w wysokości 1 800 zł, rezultat będzie jeszcze bardziej zaskakujący (więcej szczegółów na ten temat w rozdziale 5.). Za- czynasz uczyć się mądrego zarządzania swoimi pie- niędzmi. 42 Jak kontrolować swoje finanse Następne zadanie ma pomóc Ci w ograniczaniu wydatków. Przygotuj kilka kopii Arkusza 7: Weryfi- kacja Wydatków. Zwróć uwagę na to, że arkusz ten jest dwustronny. Pamiętaj, by skopiować obie strony. Będą Ci również potrzebne: (cid:137) wypełniony arkusz Wydatki Roczne, (cid:137) wypełniony arkusz Wydatki Tygodniowe, (cid:137) wypełniony arkusz Cele Finansowe, (cid:137) kalkulator, (cid:137) ołówek i gumka, (cid:137) zaciszne i dobrze oświetlone miejsce do pracy. Wypełnij Arkusz 7: Weryfikacja Wydatków w na- stępujący sposób: 1. Z arkusza Wydatki Roczne weź kwoty z kolumny Suma roczna gosp. domowego i wpisz je w kolumnie Aktualne wydatki roczne na pierwszej stronie arkusza Weryfikacja Wydatków. 2. Z arkusza Cele Finansowe weź kwotę z pola Razem miesięcznie dla celów z priorytetem 1 i wpisz ją w polu (A) znajdującym się na dole pierwszej strony arkusza Weryfikacja Wydatków. 3. Oblicz roczną kwotę niezbędnych oszczędności, mnożąc pole (A) przez 12. Wynik zapisz w polu (B). 4. Weź teraz do ręki arkusz Wydatki Tygodniowe i przyjrzyj się poszczególnym kategoriom wydatków oraz podsumowania dla każdej z nich w kolumnie Suma roczna. Zarządzanie wydatkami 43 (cid:92) Żyj na miarę posiadanych środków. (cid:92) Zakreśl te kategorie, w których czujesz, że stać Cię na oszczędności. Zastanów się, które wydatki możesz ograniczyć i o ile. Następnie przejdź na stronę drugą arkusza Weryfikacja Wydatków, na której zapiszesz i wyjaśnisz wszystkie możliwe cięcia w wydatkach. Znajdująca się tam kolumna Odnośnik będzie łącznikiem między Twoją notatką a odpowiednim wierszem ze strony pierwszej. Jeśli na przykład zdecydujesz się ograniczyć wydatki w kategorii „Rozrywka” o 500 zł rocznie poprzez zmniejszenie liczby wypożyczanych filmów z dwóch tygodniowo do jednego, zapisz to na stronie drugiej, a w kolumnie „Odnośnik” wpisz „6”. Kwota ta (500 zł), znajdująca się w kolumnie „Roczne oszczędności” na stronie pierwszej, będzie miała w kolumnie „Odnośnik” taką samą wartość — „6”. 5. Kontynuuj, aż wypełnisz obie strony arkusza Weryfikacja Wydatków. Pamiętaj o łączeniu ze sobą obu stron za pomocą kolumny Odnośnik. 6. Podsumuj kolumny Zweryfikowane wydatki roczne i Roczne oszczędności. 7. Popracuj nad tymi liczbami w taki sposób, by na 100 zł zbliżyć się do kwoty z pola (B); oznacza ona oszczędności, jakie musisz uzyskać, by osiągnąć zaplanowane cele finansowe. Teraz masz już plan, który doprowadzi Cię do re- alizacji celów. Przykład 7. to arkusz Weryfikacja Wydatków wy- pełniony przez Jana i Janinę Rodzinnych. Zwróć uwa- gę na to, że: 44 Jak kontrolować swoje finanse Zarządzanie wydatkami 45 46 Jak kontrolować swoje finanse 1. Jan i Janina opisali na dwóch stronach, w jaki sposób chcą ograniczyć swoje wydatki w kilku kategoriach. 2. Janina zawsze chciała rzucić palenie. Zamiar ograniczenia wydatków i osiągnięcia swoich celów finansowych będzie dla niej dodatkową motywacją do ograniczenia, a może nawet rzucenia palenia. 3. Realizacja celów z najwyższym priorytetem wymaga zaoszczędzenia 500 zł miesięcznie, czyli 6 000 zł rocznie. 4. Przez zwykłe ograniczenie (a nie obcięcie) wydatków bez trudu zaoszczędzą oni rocznie 6 097 zł i w ten sposób zrealizują swoje cele — spłacą połowę zadłużenia na karcie kredytowej i zaoszczędzą 2 500 zł. I jeszcze zostanie im 97 zł! 5. Oprócz spłaty odsetek, Jan i Janina będą spłacali miesięcznie 292 zł zadłużenia na swoich kartach kredytowych. Zaczną od spłaty tej karty, która ma najwyższe oprocentowanie. 6. Ponadto co miesiąc będą odkładali 208 zł na specjalny fundusz awaryjny. Mogą również rozważyć przeznaczenie tej kwoty w trakcie pierwszych siedmiu miesięcy na spłatę zobowiązań na kartach kredytowych. Spowoduje to zwiększenie spłaty miesięcznego zadłużenia w tym okresie do 500 zł. Przez pozostałych pięć miesięcy będą mogli odkładać po 500 zł i lokować je na krótkoterminowej lokacie. Wcześniejsza spłata długu na kartach kredytowych spowoduje zmniejszenie kosztów z tytułu odsetek. Zarządzanie wydatkami 47 (cid:92) Zapoznaj się ze strategiami weryfikacji wydatków, jakie znajdują się na tej stronie. Odkryjesz, że znacznie ułatwią Ci one zarządzanie pieniędzmi. (cid:92) Jan i Janina muszą uważać, by ograniczając wydat- ki nie zaciągnąć nowych zobowiązań na kartach kre- dytowych. Dzięki dyscyplinie w ciągu dwóch lat spła- cą swoje długi z tego tytułu i zaoszczędzą dodatkowo 5 000 zł! Ten nowy nawyk pozwoli im zaoszczędzić 1 200 zł na odsetkach i zwiększyć ich stan posiadania netto o 12 000 zł. Ty również możesz dokonać takich modyfikacji w swoich finansach poprzez weryfikację przyzwycza- jeń związanych z zakupami. Aby było łatwiej, spróbuj w następujący sposób: (cid:137) Najpierw oszczędności. Kwotę przeznaczoną w danym miesiącu na oszczędności umieszczaj na osobnym koncie. Jeśli nie będziesz miał czego wydawać — nie będziesz wydawał. (cid:137) Unikaj dużych płatności. Gdy tylko to możliwe, staraj się płacić rachunki miesięcznie. Takie wydatki, jak np. składka ubezpieczeniowa są łatwiejsze w zarządzaniu, jeśli płatności wykonywane są miesięcznie. Sprawdź jednak, czy decydując się na taką opcję, w rezultacie nie zapłacisz więcej. (cid:137) Spróbuj wydawać jak najrzadziej. Zamiast na przykład kupować paczkę papierosów codziennie, kupuj jedną na półtora dnia. Chodź do fryzjera raz na siedem, a nie sześć tygodni. Spróbuj robić zakupy raz na dziewięć dni, a nie raz w tygodniu. W pracy kupuj kawę tylko dwa razy w tygodniu, a nie cztery. Więcej podpowiedzi na temat oszczędzania znaj- dziesz na stronach 95 – 100. Co jednak uczynić, jeśli już maksymalnie ograni- czyłeś swoje wydatki i wciąż nie możesz opraco- wać sensownego planu? Czytaj dalej. W następnym 48 Jak kontrolować swoje finanse podrozdziale jest mowa o tym, jak poradzić sobie w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie zaoszczę- dzić wystarczająco dużo, by zrealizować swoje cele. Zmiana stylu życia Być może okazało się, że weryfikacja wydatków nie wystarczy. Co możesz zrobić, gdy nie jesteś w stanie osiągnąć swoich celów, niezależnie od tego, jak re- strykcyjnie podchodzisz do ograniczania wydatków na arkuszu Weryfikacja Wydatków? Istnieją trzy sposoby na rozwiązanie tego problemu: 1. Sprzedać część swoich aktywów, a wpływami pokryć część zobowiązań. 2. Zmienić swój styl życia. 3. Zwiększyć swoje dochody. Rzuć okiem na wypełniony przez siebie arkusz Stan posiadania netto. Przejrzyj listę rzeczy, które po- siadasz (znajdują się one w sekcji Aktywa, po lewej stronie arkusza). Którą z tych rzeczy możesz sprze- dać w całości lub częściowo? Ile zarobiłbyś na tej transakcji? Przejrzyj również sekcję Pasywa (prawa część ar- kusza). Czy wpływy ze sprzedaży aktywów mogły- by pomóc w całkowitym lub częściowym wyelimino- waniu któregoś z Twoich zobowiązań? Pamiętaj, że z większością zobowiązań związane są odsetki. Eli- minując lub redukując zadłużenie, równocześnie zre- dukujesz lub wyeliminujesz powiązane z nim odsetki. Może Ci być trudno wyobrazić sobie, jak rodzina poradzi sobie z jednym samochodem zamiast dwóch lub jak będzie funkcjonować po zamianie samochodu rodzinnego na osobowy, czy też bez panoramicznego telewizora lub innych sprzętów elektronicznych. Pa- miętaj: jeśli chodzi o styl życia, musisz stać twardo Zarządzanie wydatkami 49 na ziemi. Nie wszyscy muszą być posiadaczami sprzę- tu reklamowanego w telewizji. W najlepszym wypad- ku mieszczą się one w kategorii „miło by było mieć” — i to tylko wówczas, gdy Cię na nie stać. Pozbądź się rzeczy, których nie potrzebujesz. Sprzedaj je przez ogłoszenie w lokalnym dzienniku lub na aukcji. Zamień te przedmioty w gotówkę, spłać długi lub powiększ swoje oszczędności. Ograniczenie stylu życia nie oznacza, że już zawsze będziesz się musiał obywać bez tych rzeczy. To rozwiązanie tym- czasowe. Przeprowadź się do mniejszego domu i płać niż- szy czynsz lub ratę kredytową. Wystawne domy kosz- tują! Zrezygnuj z członkostwa w znanym klubie fit- ness i zapisz się do osiedlowego. Nie próbuj dorównać bogatym sąsiadom. Zapomnij o tym, co mają inni. Nie potrzebujesz tego, co najnowsze, najszybsze i najwięk- sze. Kupuj to, czego potrzebujesz, nie zaś wszystko, czego zapragniesz. Pamiętaj, że reklamy zaprojektowane są w taki spo- sób, by przekonać Cię do zakupu właśnie tego, czego nie potrzebujesz. Nie sposób być na bieżąco ze wszyst- kimi nowościami. Zdarza się, że niektóre przedmioty już w momencie zakupu są przestarzałe. A jeśli już koniecznie musisz coś kupić, produkty niemarkowe są często równie dobre jak markowe, a można je na- być po znacznie niższej cenie. No i wreszcie może okazać się, że aby osiągnąć zaplanowane cele, będziesz musiał ciężej pracować. Zastanów się nad nowym zajęciem, które pozwoli Ci na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Pomyśl o pracy sześć dni w tygodniu zamiast pięciu. Rozważ też moż- liwość pracy wieczorami lub w weekendy. Być może wystarczy, jeśli będziesz w ten sposób pracował przez pięć albo sześć miesięcy. Jeśli ma Ci to pomóc w prze- zwyciężeniu trudności finansowych, to chyba warto. (cid:92) Być może masz zamrożone pieniądze w rzeczach, które nie są Ci potrzebne. Przejrzyj swój stan posiadania i sprawdź, bez czego mógłbyś się obejść. To samo zrób z usługami, za które płacisz. (cid:92) 50 Jak kontrolować swoje finanse Skoncentruj się na swoich celach finansowych. Czy naprawdę chcesz zatrzymać oba samochody, gdy jed- nocześnie masz trudności ze spłatą kredytu studenc- kiego w wysokości 10 000 zł? Czy jest Ci potrzebny panoramiczny telewizor, gdy nie radzisz sobie ze spła- tą 8 000 zł zadłużenia na karcie kredytowej, z opro- centowaniem w wysokości 18 w skali roku? Czy koniecznie musisz mieszkać w 200-metrowym domu, którego czynsz pochłania 50 Twojej wypłaty? Zmo- dyfikuj swój styl życia i uwolnij się od finansowego stresu. Trzymaj się swoich celów finansowych. Sprawdźmy, co udało Ci się dotychczas osiągnąć, postępując zgodnie ze wskazówkami z tego prze- wodnika: (cid:137) Zidentyfikowałeś realistyczne cele finansowe, które chcesz osiągnąć. (cid:137) Poznałeś schematy, według których wydajesz pieniądze. (cid:137) Poznałeś schematy, zgodnie z którymi uzyskujesz dochody. (cid:137) Wiesz już, co masz i co jesteś winien. (cid:137) Spojrzałeś krytycznie na swoje wydatki i ograniczyłeś je tak, by osiągnąć swoje cele. (cid:137) Przeanalizowałeś inne sposoby poprawienia swojej sytuacji finansowej, w tym sprzedaż aktywów, zmianę stylu życia i zwiększenie zarobków. Wkroczyłeś właśnie na ścieżkę prowadzącą do finansowego spokoju i wolności. Nauczyłeś się, że oszczędzanie nie jest takie trudne. Wystarczy tylko zidentyfikować, na jakie cele idą Twoje pieniądze, i nieco ograniczyć te wydatki. Wiesz już, że można (cid:92) Niech cele finansowe motywują Cię do trzymania się zaplanowanego budżetu. (cid:92) Zarządzanie wydatkami 51 zmienić styl życia na mniej konsumpcyjny bez po- gorszenia jakości życia. Mając nieustannie na uwa- dze swoje cele finansowe, masz powód, by być ciągle skoncentrowanym. Teraz już wiesz, że nikt nie zrobi tego za Ciebie. Ty sam jesteś odpowiedzialny za cele, jakie sobie wy- znaczysz. Szanuj siebie i swoje decyzje. Ufaj, że Ci się powiedzie. Powtarzaj sobie, że jesteś w stanie osią- gnąć dowolny cel finansowy, jaki sobie wyznaczysz, gdyż wiesz już, jak to zrobić, i zapisałeś to na papie- rze! Masz kontrolę nad swoimi pieniędzmi, nie zaś one kontrolują Ciebie. Wiesz również, że determinacja i cierpliwość się opłacają i ostatecznie doprowadzą Cię do długotrwa- łej stabilności finansowej i pomogą, krok po kroku, w realizacji życiowych marzeń. Mając w pamięci nowe założenia budżetowe, je- steś już gotów stawić czoła innym finansowym wy- zwaniom. Rozdział 4. jest poświęcony zarządzaniu swoimi długami. Zajmiemy się w nim kartami kredy- towymi, kredytem hipotecznym, a także przyjrzymy się procesowi określania zdolności kredytowej. 52 Jak kontrolować swoje finanse
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak kontrolować swoje finanse
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: