Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 003102 18774721 na godz. na dobę w sumie
Jak oczarować kobietę? Poradnik uwodziciela - książka
Jak oczarować kobietę? Poradnik uwodziciela - książka
Autor: , Liczba stron: 296
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1850-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Wykorzystaj swój głos, by rozbudzić wszystkie jej zmysły: Uwaga! Ucho -- strefa silnie erogenna!
Jeśli uzbrojony w tę wiedzę wejdziesz do pokoju pełnego kobiet, nie opuścisz go samotnie! Zdobądź dziewczynę, jakiej pragniesz, gdziekolwiek się znajdziesz! Przeczytaj, naucz się i zacznij tak żyć!
DJ, współwydawca magazynu SWANK

Niezbędnik uwodziciela

Czy istnieją magiczne słowa zdolne zaczarować każdą kobietę? Czy rzeczywiście możesz trafić do jej serca przez ucho? Tak! To prawda stara jak świat. Kobiety uwielbiają być adorowane. Chcą usłyszeć, że dla Ciebie są ósmym cudem świata. Jasne, że lubią dostawać kwiaty, marzą o czułości i wielkim, namiętnym romansie. Nade wszystko jednak każda kobieta szuka księcia, który będzie znał czarodziejskie zaklęcia, zdolne stopić lód jej serca i rozpalić namiętność.

Kiedy widzisz piękną kobietę, musisz zdać sobie sprawę, że wcześniej włożyła ona mnóstwo wysiłku w to, by wzbudzić Twój zachwyt. Aby zasłużyć na jej uwagę, Ty również musisz się postarać. W życiu nie dostaniesz nic za darmo, (z wyjątkiem ulotek reklamowych). Jeśli czujesz się już sfrustrowany nieudanymi podbojami miłosnymi, czas chwycić byka za rogi! Dowiedz się, jak naprawdę uwodzi się kobiety. Naucz się rozmawiać z kobietami w języku miłości i zburz ich mur obojętności!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak oczarowaæ kobietê? Poradnik uwodziciela Autor: Ron Louis, David Copeland T³umaczenie: Marcin Machnik ISBN: 978-83-246-1850-7 Format: A5, stron: 296 Wykorzystaj swój g³os, by rozbudziæ wszystkie jej zmys³y: • czu³e s³ówka • namiêtne wyznania • œmia³e propozycje • drobne ¿arciki • sugestywne aluzje • subtelne perswazje Uwaga! Ucho — strefa silnie erogenna! Jeœli uzbrojony w tê wiedzê wejdziesz do pokoju pe³nego kobiet, nie opuœcisz go samotnie! Zdob¹dŸ dziewczynê, jakiej pragniesz, gdziekolwiek siê znajdziesz! Przeczytaj, naucz siê i zacznij tak ¿yæ! DJ, wspó³wydawca magazynu SWANK Niezbêdnik uwodziciela Czy istniej¹ magiczne s³owa zdolne zaczarowaæ ka¿d¹ kobietê? Czy rzeczywiœcie mo¿esz trafiæ do jej serca przez ucho? Tak! To prawda stara jak œwiat. Kobiety uwielbiaj¹ byæ adorowane. Chc¹ us³yszeæ, ¿e dla Ciebie s¹ ósmym cudem œwiata. Jasne, ¿e lubi¹ dostawaæ kwiaty, marz¹ o czu³oœci i wielkim, namiêtnym romansie. Nade wszystko jednak ka¿da kobieta szuka ksiêcia, który bêdzie zna³ czarodziejskie zaklêcia, zdolne stopiæ lód jej serca i rozpaliæ namiêtnoœæ. Kiedy widzisz piêkn¹ kobietê, musisz zdaæ sobie sprawê, ¿e wczeœniej w³o¿y³a ona mnóstwo wysi³ku w to, by wzbudziæ Twój zachwyt. Aby zas³u¿yæ na jej uwagê, Ty równie¿ musisz siê postaraæ. W ¿yciu nie dostaniesz nic za darmo, (z wyj¹tkiem ulotek reklamowych). Jeœli czujesz siê ju¿ sfrustrowany nieudanymi podbojami mi³osnymi, czas chwyciæ byka za rogi! Dowiedz siê, jak naprawdê uwodzi siê kobiety. Naucz siê rozmawiaæ z kobietami w jêzyku mi³oœci i zburz ich mur obojêtnoœci! • Pytania rozpalaj¹ce kobiec¹ ciekawoœæ • Siedem klasycznych uwodzicielskich zachowañ • Regu³y niezobowi¹zuj¹cej pogawêdki i lekkiego flirtu • Uwodzenie za pomoc¹ wiadomoœci e-mailowych i esemesów • Sekrety przekszta³cania przyjació³ki w kochankê Spis treĂci Wprowadzenie Rozdziaï 1 WtrÈcanie siÚ w ĝycie kobiet, podejmowanie ryzyka, ciekawoĂÊ i wyraĝanie siebie Rozdziaï 2 Trening mówienia „czeĂÊ” oraz okazywanie pasji Rozdziaï 3 Gra wewnÚtrzna w rozmowie z kobietami Rozdziaï 4 Rozdziaï 5 Jak sobie radziÊ z odrzuceniem i panikÈ „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?”, czyli poczÈtek flirtu Rozdziaï 6 Uwodzicielskie Zachowania i Poĝegnalne PodejĂcie Rozdziaï 7 Flirt Sytuacyjny Rozdziaï 8 PogïÚbianie Rozdziaï 9 Zaawansowane PogïÚbianie Rozdziaï 10 Uwodzicielskie Pytania, czÚĂÊ I Rozdziaï 11 Uwodzicielskie Pytania, czÚĂÊ II Rozdziaï 12 Rozmowa rozmowÈ, ale co dalej? Rozdziaï 13 Podsumowanie 7 15 55 75 97 121 133 151 167 189 221 239 269 287 Q Rozdziaï 5 „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?”, czyli poczÈtek flirtu Jak juĝ wspominaliĂmy wczeĂniej, w uwodzeniu kobiet moĝna wyróĝ- niÊ pewnÈ sekwencjÚ kolejnych etapów. UczÈc siÚ flirtowania i roz- mawiania z kobietami, bÚdziesz zapewne chciaï poznaÊ poszczególne poziomy tej gry. Podstawowym poziomem uwodzenia jest przygotowanie siÚ. W kaĝdej chwili musisz byÊ gotów oczyĂciÊ swój umysï i okreĂliÊ swoje ewentu- alne blokady. JeĂli sÈ to odrzucenia, których kiedyĂ doĂwiadczyïeĂ, musisz sobie z nimi poradziÊ (przeczytaj poprzednie dwa rozdziaïy). PowinieneĂ oczyĂciÊ swój umysï, przypomnieÊ sobie swoje dotychcza- sowe zwyciÚstwa i wprowadziÊ siÚ w stan najwyĝszej kondycji psycho- fizycznej. Musisz trzymaÊ w ryzach swój strach i byÊ przygotowanym na moĝliwe odrzucenie. Niezaleĝnie od tego, czy jesteĂ na randce w ka- wiarni, masz wïaĂnie powiedzieÊ „czeĂÊ”, czy próbujesz doprowadziÊ do pierwszego pocaïunku, oznacza to nieustanne zmaganie siÚ z wïa- snÈ psychikÈ. Tak wyglÈda pierwsza faza. Drugi poziom stanowi wtrÈcenie siÚ w ĝycie kobiety i zdobycie jej zainte- resowania. Musisz nawiÈzaÊ kontakt, a to wymaga odwagi. Tak samo jak zainicjowanie pierwszego pocaïunku, próba zdobycia numeru tele- fonu lub maila. Wszelka inicjatywa wymaga odwagi. Na tym polega Twoja rola. Nie zapominaj o tym. 122 Q JAK OCZAROWAm KOBIET}? PORADNIK UWODZICIELA Trzecim poziomem jest budowanie wzajemnego zrozumienia i ro- mantycznej atmosfery. Ma ona miejsce wówczas, gdy tworzysz wiÚě z kobietÈ, dziÚki której ona czuje, ĝe zarówno Ty rozumiesz jÈ, jak i ona Ciebie, i prowadzicie miïÈ i pïynnÈ rozmowÚ. NarzÚdzia zawarte w tej ksiÈĝce pomogÈ Ci tego dokonaÊ. Czwarty poziom stanowi tworzenie wiÚzi fizycznej. Kobieta zaczyna CiÚ postrzegaÊ jako potencjalnego kochanka. Ta faza jest zwiÈzana z subtelnÈ zmysïowoĂciÈ. W koñcu piÈty poziom to „powaĝna” seksualnoĂÊ. ZaczÈïeĂ od przygo- towania siÚ, po czym nawiÈzaïeĂ kontakt, zbudowaïeĂ porozumienie i sprawiïeĂ, ĝe kobieta zaczÚïa CiÚ postrzegaÊ jako potencjalnego ko- chanka. Twoim nastÚpnym zadaniem jest doprowadzenie do kontaktu seksualnego. Chociaĝ ta ksiÈĝka koncentruje siÚ gïównie na sztuce rozmawiania, wszelkie informacje na temat uwodzenia znajdziesz w How to Succeed with Women oraz na stronie www.howtosucceedwithwomen.com Podczas typowej interakcji z kobietÈ bÚdziesz nieustannie przechodziï przez wszystkie poziomy uwodzenia. Na przykïad przez caïy czas mu- sisz utrzymywaÊ swój umysï we wïaĂciwym stanie i byÊ przygotowanym na ewentualne odrzucenie. Tak samo przez caïy czas wtrÈcasz siÚ coraz gïÚbiej w ĝycie kobiety. Te poziomy niekoniecznie muszÈ wystÚpowaÊ kolejno. W procesie uwodzenia nieustannie sprawdzasz, jak daleko moĝesz siÚ posunÈÊ, po czym siÚ wycofujesz. Przechodzisz dalej i chwytasz kobietÚ za rÚkÚ, po czym puszczacie swoje dïonie, a Ty wracasz do prób wtrÈcania siÚ w jej ĝycie. Moĝecie zaczÈÊ siÚ pieĂciÊ, po czym nagle zorientujesz siÚ, ĝe musisz od nowa budowaÊ porozumienie. Randki sÈ nieprzewidy- walne. Musisz po prostu pozwoliÊ wypadkom siÚ toczyÊ. „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?”, czyli poczÈtek flirtu Q 123 Zanim przejdziemy do omawiania konkretnych umiejÚtnoĂci flirto- wania i prowadzenia rozmowy, musisz poznaÊ jeszcze kilka ogólnych kwestii, takich jak: trzy ramy czasowe kontaktów z kobietami, koniecz- noĂÊ pozostawiania kobiety w stanie niedosytu oraz parÚ innych istot- nych czynników zwiÈzanych z podchodzeniem do kobiet. Trzy ramy czasowe kontaktów z kobietami Aby zwiÚkszyÊ swoje szanse na sukces, musisz sobie uzmysïowiÊ, jak pilna jest dana sytuacja. Kaĝdy mÚĝczyzna pozwoliï niejednej wspa- niaïej kobiecie zniknÈÊ ze swojego ĝycia na zawsze, poniewaĝ nie zdawaï sobie sprawy z tego, ĝe nie bÚdzie miaï juĝ wiÚcej moĝliwoĂci podjÚcia próby nawiÈzania kontaktu. Poznanie trzech ram czasowych w kon- taktach z kobietami pozwoli Ci juĝ wiÚcej do tego nie dopuĂciÊ. Masz zaledwie kilka minut. Jest to sytuacja, gdy masz zaledwie parÚ chwil na nawiÈzanie kontaktu. Jedziesz pociÈgiem lub stoisz w kolejce do kasy i masz jednÈ jedynÈ szansÚ. Mówisz „czeĂÊ” i zaczynasz rozmo- wÚ. Musisz zdobyÊ jakieĂ dane kontaktowe. JeĂli to schrzanisz, dziew- czyna przepadnie na zawsze. W takiej sytuacji konieczne jest skupienie siÚ wyïÈcznie na kluczowych sprawach. Musisz podjÈÊ ryzyko zdobycia jej numeru telefonu lub maila albo wszystko bÚdzie stracone. Jeden z uczestników naszych kursów opowiedziaï nam, jakie miaï do- Ăwiadczenie, kiedy staï w kolejce na poczcie. W tej samej kolejce staïa dziewczyna, która kilka razy nawiÈzaïa z nim kontakt wzrokowy. Po- wiedziaï „czeĂÊ” i wdali siÚ w pogawÚdkÚ. Nagle jednak nadeszïa jej kolej, wiÚc podeszïa do okienka. Kiedy zaïatwiïa swojÈ sprawÚ i wyszïa, podÈĝyï za niÈ, rezygnujÈc ze swojego miejsca w kolejce i dogoniï jÈ w holu. „Wybacz — powiedziaï do niej — ale w kolejce miaïem silne przeczucie, ĝe powinienem do ciebie zagadaÊ. Wiem, ĝe to brzmi dziwnie, ale po prostu tak czuïem. 124 Q JAK OCZAROWAm KOBIET}? PORADNIK UWODZICIELA Dasz mi swojego maila, ĝebyĂmy mogli siÚ kiedyĂ umówiÊ?”. Sposob- noĂÊ nawiÈzania znajomoĂci byïa jednorazowa, wiÚc musiaï podjÈÊ spore ryzyko. Gdyby tego nie zrobiï, dziewczyna zniknÚïaby z jego ĝy- cia na zawsze. Masz kilka godzin. Taka sytuacja ma miejsce na przykïad na caïo- dziennym szkoleniu, imprezie lub zebraniu, kiedy wiesz, ĝe interesu- jÈca CiÚ kobieta bÚdzie w pobliĝu przez pewien czas. Nie musisz po- dejmowaÊ od razu peïnego ryzyka — moĝesz sobie pozwoliÊ na chwilÚ zwïoki i podejmowanie stopniowych wyzwañ w ciÈgu tych kilku wspól- nie spÚdzonych godzin. Masz kilka dni, tygodni lub jeszcze wiÚcej. To moĝe byÊ kelnerka w knajpie, do której zawsze moĝesz wróciÊ lub instruktorka aerobiku, która prowadzi zajÚcia w kaĝdÈ ĂrodÚ i czwartek o siedemnastej. Mo- ĝesz wówczas podejmowaÊ bardzo niewielkie ryzyko i budowaÊ wiÚě wraz z upïywem czasu. UĂwiadomienie sobie ram czasowych pomoĝe Ci zdecydowaÊ, w jakim tempie powinieneĂ dziaïaÊ i jakie ryzyko jest konieczne. Jeĝeli tankujesz benzynÚ na stacji i dostrzegasz w samochodzie obok atrakcyjnÈ kobie- tÚ, z którÈ chciaïbyĂ porozmawiaÊ, TwojÈ jedynÈ szansÈ jest podjÚcie sporego ryzyka, poniewaĝ w przeciwnym razie ona zniknie z Twojego ĝycia na zawsze. Z drugiej strony, jeĂli spotkasz takÈ kobietÚ na oĂmioty- godniowym kursie, na który siÚ zapisaïeĂ, nie musisz od razu zdradzaÊ siÚ z pragnieniem zdobycia jej telefonu lub maila. OczywiĂcie moĝesz zaryzykowaÊ wszystko, ale masz wówczas takĝe moĝliwoĂÊ stopniowe- go budowania wiÚzi. Inaczej mówiÈc, istnieje pewien wskaěnik koniecznego ryzyka. JeĂli na przykïad dostrzeĝesz kobietÚ w kolejce do kasy, ów ryzykometr wskaĝe wiÚkszÈ wartoĂÊ niĝ w sytuacji, gdy spotkasz kobietÚ, która dwa razy w tygodniu przychodzi na tÈ samÈ siïowniÚ, co Ty. „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?”, czyli poczÈtek flirtu Q 125 Pozostaw kobietÚ w poczuciu niedosytu Idealnie bÚdzie, jeĂli zakoñczysz spotkanie w poczuciu niedosytu. To oznacza, ĝe lepiej, jeĂli Twoje pogawÚdki bÚdÈ krótkie. To nie jest zbyt powszechne podejĂcie do flirtowania. WiÚkszoĂÊ facetów sÈdzi, ĝe jeĂli wszystko siÚ dobrze ukïada, powinni ciÈgnÈÊ rozmowÚ aĝ do momentu, gdy coĂ siÚ popsuje. PrzerywajÈ tylko wówczas, gdy po- jawia siÚ problem lub kobieta ěle siÚ poczuje. To oznacza, ĝe za kaĝ- dym razem zostawiajÈ po sobie niemiïe wraĝenie. Niezbyt udana stra- tegia, prawda? Tacy faceci myĂlÈ: „Wow, jest po prostu Ăwietnie. Dlatego teĝ nie spy- tam o numer telefonu, tylko bÚdÚ gadaï dalej”. Albo inaczej: „Wow, jest po prostu Ăwietnie. Dlatego teĝ nie przerwÚ, aby spotkaÊ siÚ z tÈ dziewczynÈ póěniej, tylko zostanÚ i bÚdÚ siÚ dziwiï, ĝe wszystko idzie tak piÚknie, aĝ ona w koñcu zacznie siÚ nudziÊ. A kiedy to siÚ stanie, zrobiÚ siÚ nerwowy i wszystko schrzaniÚ. Wówczas usïyszÚ z jej ust: »wiesz, muszÚ juĝ iĂÊ«”. No dobra, moĝe ĝaden facet tak nie myĂli — ale tak to wyglÈda w praktyce. Niestety, zawsze znajdziesz jakiĂ sposób na spapranie pierwszego kontaktu, jeĂli dasz sobie odpowiedniÈ iloĂÊ czasu. Oznacza to, ĝe le- piej, jeĂli odejdziesz w momencie, gdy wszystko jest jeszcze w porzÈd- ku i pozostawisz kobietÚ w poczuciu niedosytu. PowinieneĂ flirtowaÊ z niÈ na tyle dïugo, ĝeby poczuïa siÚ z TobÈ przyjemnie i chciaïa CiÚ jeszcze zobaczyÊ. JeĂli wiÚc dobrze Ci idzie, nie naginaj tej reguïy i odejdě, pozostawiajÈc po sobie najlepsze wra- ĝenie, aby chciaïa wiÚcej, a nie poczuïa siÚ TobÈ zmÚczona i zaczÚïa mieÊ CiÚ dosyÊ. 126 Q JAK OCZAROWAm KOBIET}? PORADNIK UWODZICIELA To jest takĝe sposób na zachowanie peïni energii. Jeĝeli przerwiesz flirt w momencie, gdy dobrze siÚ bawiliĂcie, bÚdziesz z siebie bardziej zadowolony. To podbuduje TwojÈ pewnoĂÊ siebie i sprawi, ĝe bÚdziesz ĝywioïowym uwodzicielem. Dbaj o sprawianie dobrego wraĝenia na kobietach NaturalnÈ konsekwencjÈ korzystania z opisanych w tej ksiÈĝce tech- nik jest prowadzenie rozmów z kobietami. Poniĝej zamieĂciliĂmy kil- ka wskazówek, które pomogÈ Ci poprawiÊ brzmienie gïosu oraz ogól- nÈ prezencjÚ. Oddychaj gïÚbiej. Jak juĝ wspominaliĂmy, wielu mÚĝczyzn oddycha i wydobywa gïos jedynie z górnej czÚĂci klatki piersiowej oraz z gar- dïa. W ten sposób ich gïos brzmi powierzchownie i nerwowo. mwicz peïniejszy oddech. Nabieraj powietrza gïÚbiej i pozwól, aby Twój brzuch unosiï siÚ rytmicznie w takt oddechu. W ten sposób poczujesz, ĝe Twój gïos wydobywa siÚ z gïÚbi ciaïa, a nie wyïÈcznie z gardïa. DziÚki temu zabrzmisz bardziej děwiÚcznie i przyjemniej bÚdzie CiÚ sïuchaÊ. Popraw tempo mówienia. Przez nastÚpne kilka dni zwróÊ uwagÚ na tempo, w jakim mówisz. Niektórzy mÚĝczyěni wypowiadajÈ sïowa tak szybko, ĝe sïuchanie ich jest dla kobiet wyczerpujÈce. JeĂli masz ten- dencjÚ do takiego „bïyskawicznego rapowania”, postaraj siÚ zwolniÊ. Kiedy siÚ zorientujesz, ĝe przesadzasz z tempem, przerwij na chwilÚ i weě gïÚboki oddech. Czasami pomaga teĝ wolniejsze mruganie. PracowaliĂmy teĝ z facetami, którzy wypowiadali siÚ tak wolno i ociÚ- ĝale, ĝe sïuchajÈc ich moĝna byïo wpaĂÊ w trans i zanudziÊ siÚ na ĂmierÊ. JeĂli masz taki styl, postaraj siÚ nieco oĝywiÊ swoje wypowiedzi. Tobie równieĝ pomoĝe gïÚboki oddech. Pozwól sobie takĝe na okazy- wanie wiÚkszej ekscytacji w czasie rozmowy. Poeksperymentuj z bar- dziej ĝywioïowym gïosem i sprawdě, jakie bÚdÈ reakcje rozmówców. „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?”, czyli poczÈtek flirtu Q 127 Utrzymuj kontakt wzrokowy. JeĂli rozglÈdasz siÚ po caïym pomiesz- czeniu lub tÚpo wbijasz wzrok w podïogÚ, w oczach kobiet bÚdziesz wyglÈdaï nieatrakcyjnie. OczywiĂcie rozmowa to nie pojedynek na spoj- rzenia, ale stosowna dawka kontaktu wzrokowego jest jak najbardziej wskazana. PiÚÊ sposobów na flirt Teraz, kiedy zdobyïeĂ juĝ umiejÚtnoĂci wtrÈcania siÚ i mówienia „czeĂÊ” do kobiet oraz poznaïeĂ garĂÊ podstawowych reguï, nadszedï czas na piÚÊ konkretnych sposobów na flirt. Te sposoby majÈ dwie zasadnicze zalety. Przede wszystkim doskonale do siebie pasujÈ. Wystarczy, ĝe zrozumiesz, jak ich uĝywaÊ i zaczniesz to robiÊ, a zauwaĝysz, ĝe moĝesz pïynnie przechodziÊ od jednego do dru- giego, nawiÈzujÈc uwodzicielskie, zabawne, wciÈgajÈce, szczere i po- zbawione manipulacji kontakty z kobietami. Po drugie, sÈ niezwykle ïatwe do opanowania. Podstaw moĝna siÚ na- uczyÊ bïyskawicznie, potem wystarczy, ĝe bÚdziesz Êwiczyï i kontrolowaï swoje postÚpy, a szybko osiÈgniesz biegïoĂÊ. To nie jest ĝadna magia — nie musisz mieÊ powalajÈcej charyzmy ani naturalnych zdolnoĂci hipnotycznych. Te sposoby — w poïÈczeniu ze zdolnoĂciÈ nawiÈzywa- nia kontaktu z kobietami — pozwolÈ Ci nawiÈzywaÊ prawdziwie uwo- dzicielskie wiÚzi. PiÚÊ opisanych przez nas sposobów na flirt to: x Pytanie typu „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?”; x Poĝegnalne PodejĂcie; x Flirt Sytuacyjny; x PogïÚbianie; x Uwodzicielskie Pytania oraz Rozmowy. 128 Q JAK OCZAROWAm KOBIET}? PORADNIK UWODZICIELA W tym rozdziale zajmiemy siÚ bliĝej pierwszym z wymienionych spo- sobów; o pozostaïych dowiesz siÚ w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. Pytanie typu „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?” Ten sposób polega na dostrzeganiu szczegóïów wyglÈdu kobiety i czy- nieniu z nich przedmiotu rozmowy. Jest on bardzo prosty — wystarczy, ĝe sobie uĂwiadomisz przywiÈza- nie kobiety do szczegóïów. Caïy jej Ăwiat skïada siÚ z detali. Zwraca ona uwagÚ na najdrobniejsze elementy swojego wyglÈdu. Zauwaĝanie ich poprzez wygïoszenie komplementu jest niezwykle uwodzicielskie, a przy tym bardzo ïatwe do opanowania i wykorzystania w rozmowie. Dodatkowo takie podejĂcie sprawia, ĝe zaczynasz siÚ wyróĝniaÊ na tle innych mÚĝczyzn. WiÚkszoĂÊ mÚĝczyzn nie zwraca uwagi na drobiazgi, a nawet jeĂli to robiÈ, nie mówiÈ tego na gïos. DziÚki temu zyskujesz przewagÚ nad tïumem i stajesz siÚ bardziej atrakcyjny. „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?” to proste pytanie, które moĝesz wykorzystaÊ od razu po tym, jak powiesz „czeĂÊ” i dostrzeĝesz jakiĂ interesujÈcy szczegóï w wyglÈdzie kobiety. JeĂli mówienie „czeĂÊ” nie sprawia Ci juĝ problemów, takie pytanie takĝe nie bÚdzie dla Ciebie niczym trudnym. Jego niewÈtpliwa zaleta polega na tym, ĝe jest ono otwarte i daje kobiecie moĝliwoĂÊ opowiedzenia o sobie czegoĂ, co jest dla niej istotne. JeĂli kobieta ma na sobie interesujÈcy pierĂcionek, kolczyki, torebkÚ lub broszkÚ — jednym sïowem, jeĝeli dostrzeĝesz w jej wyglÈdzie coĂ, na co musiaïa zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ — powiedz: „O, jaka ciekawa broszka (lub cokolwiek). Jest doĂÊ niecodzienna. Zdradzisz mi jej historiÚ?”. „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?”, czyli poczÈtek flirtu Q 129 Niemal u kaĝdej kobiety bÚdziesz w stanie dostrzec szczegóï, o który moĝesz zapytaÊ. Na przykïad: „Zaintrygowaïa mnie ksiÈĝka, którÈ trzy- masz w rÚce. Zdradzisz mi jej historiÚ?” lub „O, widzÚ, ĝe masz nowy numer Focusa. WyglÈda interesujÈco — zdradzisz mi jego historiÚ?” czy „Nigdy nie widziaïem takiego laptopa. Zdradzisz mi jego histo- riÚ?”. Jest to wspaniaïy sposób na rozpoczÚcie rozmowy. Sïyszymy, jak mruczysz do siebie: „Ale przecieĝ proĂba o zdradzenie historii czasopisma jest bez sensu!”. Masz racjÚ — lecz ów „brak” sensu stanowi o sile oddziaïywania tej proĂby. Jest ona otwarta, wiÚc dziewczyna ma swobodÚ zinterpretowania jej w dowolny sposób, co moĝe prowadziÊ do ciekawych efektów. W najgorszym wypadku usïy- szysz: „A co konkretnie chciaïbyĂ wiedzieÊ?”, lecz wtedy zadasz na- stÚpne pytanie, na przykïad: „Z jakich powodów czytasz akurat Focusa?” lub „SÈ w nim jakieĂ artykuïy, które szczególnie ciÚ wciÈgnÚïy?”. OczywiĂcie, lepiej jeĂli zwrócisz uwagÚ na bardziej znaczÈcy szczegóï jej wyglÈdu niĝ laptop czy gazeta, ale nie zawsze coĂ takiego znajdziesz. Wówczas zupeïnie normalne jest pytanie o zwyczajne rzeczy. RON: Pytanie typu „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?” jest naprawdÚ bardzo skuteczne. KiedyĂ rozmawiaïem z kobietÈ w kolejce przed kawiarniÈ. Staïa tuĝ przede mnÈ, wiÚc powiedziaïem jej „czeĂÊ”. Odpowiedziaïa mi, a ja zauwaĝyïem, ĝe nosi indyjskÈ bransoletkÚ, pokrytÈ róĝnymi ciekawymi wzorami. Rzuciïem: „O, widzÚ, ĝe masz bardzo interesujÈcÈ bransoletkÚ. Nigdy wczeĂniej takiej nie widziaïem. Zdradzisz mi jej historiÚ?”. Ona na to: „To pamiÈtka po wycieczce do Indii”. ZaczÈïem zgïÚbiaÊ temat: „Wycieczce do Indii? Brzmi ciekawie. Chyba jesteĂ kimĂ, kto lubi podróĝowaÊ?”. „Bardzo — odparïa. — To byïo niezwykïe doĂwiadczenie”. Tak zaczÚïa siÚ nasza pasjonujÈca rozmowa na temat podróĝowania i Indii. 130 Q JAK OCZAROWAm KOBIET}? PORADNIK UWODZICIELA W dalszej czÚĂci ksiÈĝki znajdziesz bardziej szczegóïowe przykïady roz- wijania i utrzymania rozmowy rozpoczÚtej od sugestii typu „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?”. Teraz powinieneĂ siÚ skupiÊ na mówieniu „czeĂÊ”, zauwaĝeniu szczegóïu i sformuïowaniu tego rodzaju pytania. Jak schrzaniÊ ten sposób flirtowania Moĝesz schrzaniÊ kaĝdy sposób flirtowania, a pytanie typu „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?” nie stanowi tu wyjÈtku. Jak juĝ wspominaliĂmy, jest to pytanie otwarte. Oznacza to, ĝe nie wy- znacza sztywnych granic reakcji dziewczyny. Moĝesz usïyszeÊ o podróĝy do Indii, o tym, ĝe sama zrobiïa tÚ bransoletkÚ, albo ĝe przypomina jej ona pierwszego psa, jakiego miaïa w dzieciñstwie — jednym sïowem — cokolwiek. Dajesz jej peïnÈ swobodÚ odpowiedzi, co jest duĝÈ zaletÈ. JeĂli jednak ěle zadasz pytanie, moĝesz ograniczyÊ moĝliwoĂÊ odpo- wiedzi, a to juĝ gorzej. Sprawdě, czy potrafisz dostrzec bïÚdy w poniĝ- szych przykïadach. SzkoliliĂmy kiedyĂ klienta, który twierdziï, ĝe wykorzystaï to pytanie, ale okazaïo siÚ beznadziejne. PoprosiliĂmy, ĝeby opowiedziaï, jak to wyglÈdaïo. „No cóĝ, jechaïem windÈ u siebie w biurowcu z fajnÈ ko- bietÈ i zobaczyïem, ĝe ma ciekawÈ broszkÚ. MówiÚ wiÚc: »O, jaka ïad- na broszka. SkÈd jÈ masz?«. A ona na to: »Ze sklepu« i taki byï koniec naszej rozmowy. Jak widzicie, pytanie okazaïo siÚ prowadziÊ donikÈd”. Inny nasz klient zauwaĝyï kobietÚ z frapujÈcÈ apaszkÈ. Odezwaï siÚ do niej sïowami: „Wow, masz naprawdÚ ĂwietnÈ apaszkÚ, czy to jakaĂ pamiÈtka rodzinna?”. „O Boĝe, nie! — prawie siÚ zachïysnÚïa. — NienawidzÚ mojej rodziny”. I po sprawie. Nie zdobyï ani jej numeru telefonu, ani niczego innego. „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?”, czyli poczÈtek flirtu Q 131 Dostrzegasz bïÚdy? Obaj mÚĝczyěni zadali pytanie w sposób, który ogra- niczaï kobiecie moĝliwoĂÊ reakcji. Pierwszy spytaï: „SkÈd jÈ masz?”, a trudno odpowiedzieÊ na to pytanie inaczej niĝ po prostu „ze sklepu”. Taki sposób formuïowania pytañ ogranicza kobiecie swobodÚ wypo- wiedzi, pozwalajÈc jej jedynie powiedzieÊ, gdzie coĂ kupiïa, co zapew- ne bÚdzie nudne dla Was obojga. Natomiast stwierdzenie: „O, jaka ïadna broszka. Zdradzisz mi jej hi- storiÚ?” jest otwarte. Kobieta moĝe opowiedzieÊ Ci niemal o wszyst- kim, co wyda jej siÚ interesujÈce. Na przykïad: „przywiozïam jÈ z Nowej Zelandii” lub „kupiïam jÈ w centrum handlowym” czy „kupiïam jÈ sobie za pieniÈdze, które dostaïam na ĂwiÚta”. Dajesz jej niemal nieograni- czonÈ moĝliwoĂÊ wyboru odpowiedzi, dziÚki czemu ïatwiej Ci bÚdzie zadaÊ interesujÈce nastÚpne pytanie („Lubisz podróĝowaÊ?” lub „Co skïoniïo ciÚ do zakupu?”). W drugim przykïadzie mÚĝczyzna powiedziaï: „Masz naprawdÚ ĂwietnÈ apaszkÚ, czy to jakaĂ pamiÈtka rodzinna?”, dokïadnie tak samo ogra- niczajÈc kobiecie moĝliwoĂÊ reakcji. Dodatkowo skierowaï rozmowÚ na temat, który wytrÈciï jÈ z równowagi. Gdyby zapytaï: „Zdradzisz mi historiÚ tej apaszki?”, daïby jej moĝliwoĂÊ mówienia o tym, o czym miaïa ochotÚ porozmawiaÊ, dziÚki czemu wszystko potoczyïoby siÚ zupeïnie inaczej. Powoli zaczyna siÚ krystalizowaÊ wyraěna sekwencja procesu uwodzenia. „CzeĂÊ” naturalnie prowadzi do „Zdradzisz mi historiÚ tego przed- miotu?”, co prowadzi do wykorzystania kolejnych sposobów na flirt. Podsumowanie Pytanie typu „Zdradzisz mi historiÚ tego przedmiotu?” to Ăwietny sposób na rozpoczÚcie flirtu. Sprawia, ĝe kobiety szybko siÚ przed To- bÈ otwierajÈ, wyjawiajÈc Ci waĝne szczegóïy na swój temat. Kiedy to 132 Q JAK OCZAROWAm KOBIET}? PORADNIK UWODZICIELA zrobiÈ, trudniej bÚdzie im uznaÊ CiÚ za palanta. W koñcu przecieĝ nie otworzyïyby siÚ tak przed palantem, nie? Kiedy bÚdziesz rozmawiaï z kobietÈ — niezaleĝnie od tego, czy bÚdzie to sprzedawczyni za ladÈ, czy dziewczyna na imprezie — przyjrzyj siÚ, czy nie ma na sobie czegoĂ, co wyglÈda niezwykle lub osobiĂcie. To moĝe byÊ broszka, naszyjnik, czÚĂÊ ubioru lub bransoletka. JeĂli znaj- dziesz taki przedmiot, zapytaj jÈ, czy zdradzi Ci jego historiÚ. To Ăwietne rozpoczÚcie rozmowy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak oczarować kobietę? Poradnik uwodziciela
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: