Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 009965 18630885 na godz. na dobę w sumie
Jak pokonać chroniczny ból? Trening - książka
Jak pokonać chroniczny ból? Trening - książka
Autor: , Liczba stron: 280
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1640-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwiązywanie problemów
Porównaj ceny (książka, ebook (-86%), audiobook).
Nie pozwól, by ciało dyktowało Ci warunki!

Podręcznik dla pacjentów i lekarzy

Wszystko, co ludzkość dotychczas uczyniła i wymyśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zaspokojenia jego najgłębszych potrzeb i uśmierzenia bólu.
Albert Einstein

Przewlekły ból bez wątpienia jest czymś, co całkowicie zmienia Ciebie i Twoje życie. Szczęśliwe, beztroskie, niczym niezmącone chwile stają się coraz rzadsze. Musisz zrezygnować ze swoich ulubionych zajęć. Nie możesz brać udziału w spotkaniach towarzyskich, wycieczkach rowerowych czy sportowych zmaganiach. Nagłe ataki, pojawiające się w najmniej odpowiednich momentach, nieraz wywołują u Ciebie wstyd i zażenowanie. Nie chcesz już słuchać życzliwych porad, by po prostu przyzwyczaić się do tego? Uważasz, że cierpienie jest z Tobą wystarczająco długo, by teraz pożegnać się z nim bez żalu? Porzuć ten ból i poświęć się zupełnie innym aspektom życia!

Próbowałeś już wszystkiego -- farmakologii, fizjoterapii, a nawet zabiegów chirurgicznych. Wciąż boli. Cierpienie jest częścią życia, ale nie może stać się jego sednem! Autorzy tej książki wykorzystali swoje wieloletnie doświadczenie kliniczne, aby stworzyć dziesięciostopniowy program walki z przewlekłym bólem. Ich zalecenia oparte są na solidnych badaniach i sukcesach z tysiącami pacjentów. Teraz i Ty zacznij stopniowo odzyskiwać nadzieję, poczucie własnej wartości i kontrolę nad ciałem.

Cierpienie uszlachetnia. Jego brak -- uskrzydla!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowościach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Jak pokona(cid:230) chroniczny b(cid:243)l? Trening Autor: Dennis C. Turk Ph.D., Frits Winter Ph.D. T‡umaczenie: Wojciech Bia‡as ISBN: 978-83-246-1640-4 Tytu‡ orygina‡u: The Pain Survival Guide: How to Reclaim Your Life Format: 170x230, stron: 280 Nie pozw(cid:243)l, by cia‡o dyktowa‡o Ci warunki! (cid:149) Naucz siŒ rozumie(cid:230) sw(cid:243)j b(cid:243)l (cid:149) Poznaj sposoby jego leczenia (cid:149) Wybierz najw‡a(cid:156)ciwszy tryb ¿ycia (cid:149) Zyskaj spok(cid:243)j, osi„gnij relaks (cid:149) Zmieæ podej(cid:156)cie do swojej choroby PodrŒcznik dla pacjent(cid:243)w i lekarzy Wszystko, co ludzko(cid:156)(cid:230) dotychczas uczyni‡a i wymy(cid:156)li‡a, wziŒ‡o siŒ z d„¿enia cz‡owieka do zaspokojenia jego najg‡Œbszych potrzeb i u(cid:156)mierzenia b(cid:243)lu. Albert Einstein Przewlek‡y b(cid:243)l bez w„tpienia jest czym(cid:156), co ca‡kowicie zmienia Ciebie i Twoje ¿ycie. SzczŒ(cid:156)liwe, beztroskie, niczym niezm„cone chwile staj„ siŒ coraz rzadsze. Musisz zrezygnowa(cid:230) ze swoich ulubionych zajŒ(cid:230). Nie mo¿esz bra(cid:230) udzia‡u w spotkaniach towarzyskich, wycieczkach rowerowych czy sportowych zmaganiach. Nag‡e ataki, pojawiaj„ce siŒ w najmniej odpowiednich momentach, nieraz wywo‡uj„ u Ciebie wstyd i za¿enowanie. Nie chcesz ju¿ s‡ucha(cid:230) ¿yczliwych porad, by po prostu przyzwyczai(cid:230) siŒ do tego? Uwa¿asz, ¿e cierpienie jest z Tob„ wystarczaj„co d‡ugo, by teraz po¿egna(cid:230) siŒ z nim bez ¿alu? Porzu(cid:230) ten b(cid:243)l i po(cid:156)wiŒ(cid:230) siŒ zupe‡nie innym aspektom ¿ycia! Pr(cid:243)bowa‡e(cid:156) ju¿ wszystkiego (cid:151) farmakologii, fizjoterapii, a nawet zabieg(cid:243)w chirurgicznych. Wci„¿ boli. Cierpienie jest czŒ(cid:156)ci„ ¿ycia, ale nie mo¿e sta(cid:230) siŒ jego sednem! Autorzy tej ksi„¿ki wykorzystali swoje wieloletnie do(cid:156)wiadczenie kliniczne, aby stworzy(cid:230) dziesiŒciostopniowy program walki z przewlek‡ym b(cid:243)lem. Ich zalecenia oparte s„ na solidnych badaniach i sukcesach z tysi„cami pacjent(cid:243)w. Teraz i Ty zacznij stopniowo odzyskiwa(cid:230) nadziejŒ, poczucie w‡asnej warto(cid:156)ci i kontrolŒ nad cia‡em. Cierpienie uszlachetnia. Jego brak (cid:151) uskrzydla! (cid:149) Obalenie mit(cid:243)w na temat b(cid:243)lu. (cid:149) Wyb(cid:243)r odpowiedniego tempa dla Twojej aktywno(cid:156)ci. (cid:149) Sposoby na pokonanie zaburzeæ snu i chronicznego zmŒczenia. (cid:149) Poprawa Twoich relacji z rodzin„ i przyjaci(cid:243)‡mi. (cid:149) Walka z negatywnym my(cid:156)leniem i brakiem pewno(cid:156)ci siebie. (cid:149) Radzenie sobie z nieuniknionymi nawrotami i niepowodzeniami. Spis treści Nota od Wydawcy 7 Wstęp: W jaki sposób ten program może zmienić Twoje życie 9 Rozdział 1. Jak zostać ekspertem w kwestii radzenia sobie z własnym bólem Rozdział 2. Aktywność, odpoczynek i tempo Rozdział 3. Nauka relaksu Rozdział 4. Czy jesteś ciągle wyczerpany? Sposoby na zwalczanie zmęczenia Rozdział 5. Nie pozwól, aby ból zniszczył Twój związek! Rozdział 6. Zmiana zachowania 19 49 77 109 133 159 6 Jak pokonać chroniczny ból? Trening Rozdział 7. Zmiana myśli i uczuć Rozdział 8. Zdobywanie pewności siebie Rozdział 9. Składając to wszystko w całość 227 Rozdział 10. Doniosłość utrwalania swoich postępów i „niepowodzenia” 239 257 Dodatkowa lektura 181 207 Badania wspierające ten program radzenia sobie z własnym bólem Skorowidz O autorach 263 269 275
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak pokonać chroniczny ból? Trening
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: