Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00182 003693 18670103 na godz. na dobę w sumie
Jak pokonać uzależnienie od seksu? Trening - książka
Jak pokonać uzależnienie od seksu? Trening - książka
Autor: , Liczba stron: 280
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1623-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> seksualność
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Większość z nas myli się co do tego, jakie miejsce zajmuje w naszym życiu seks. Błąd polega na założeniu, że nie można być dobrym partnerem, nauczycielem, lekarzem czy politykiem i jednocześnie mieć problemy z seksualną samokontrolą. Takie myślenie prowadzi do ukrywania wszelkich zaburzeń natury popędowej.

Jeśli dla Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich ciągłe napięcie zmysłów i dręczące fantazje stanowią głód nie do zaspokojenia, to wiesz, jak to jest, kiedy seks nie stanowi już synonimu rozkoszy. Wciąż kuszą nowe romanse, dziewczyny na telefon, przygodne znajomości, imprezy oraz internetowe strony pornograficzne oferujące wszystko, co masz ochotę zobaczyć. Jeżeli szukasz sposobów na skuteczniejsze panowanie nad zachowaniami seksualnymi, niniejsza książka pozwoli Ci na wprowadzenie radykalnych zmian w Twoim życiu.

Autorzy rzeczowo i życzliwie przedstawiają naukowe techniki pomagające w podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji, zgodnych z Twoim własnym systemem wartości. Korzystając z zawartych tu formularzy, będziesz w stanie określić poziom problemu z seksualną samokontrolą. Postępując zgodnie z zaproponowanymi programami działań, nauczysz się kształtować zadowalające pod względem seksualnym życie, dające jednocześnie poczucie bezpieczeństwa, stabilizację i spokój ducha.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak pokona(cid:230) uzale¿nienie od seksu? Trening Autor: Tamara Penix Sbraga, Ph.D., William T. O’Donohue, Ph. D. T‡umaczenie: Cezar Matkowski ISBN: 978-83-246-1623-7 Tytu‡ orygina‡u: The Sex Addiction Workbook: Proven Strategies to Help You Regain Control of Your Life Format: 170x230, stron: 280 WiŒkszo(cid:156)(cid:230) z nas myli siŒ co do tego, jakie miejsce zajmuje w naszym ¿yciu seks. B‡„d polega na za‡o¿eniu, ¿e nie mo¿na by(cid:230) dobrym partnerem, nauczycielem, lekarzem czy politykiem i jednocze(cid:156)nie mie(cid:230) problemy z seksualn„ samokontrol„. Takie my(cid:156)lenie prowadzi do ukrywania wszelkich zaburzeæ natury popŒdowej. Je(cid:156)li dla Ciebie lub kogo(cid:156) z Twoich bliskich ci„g‡e napiŒcie zmys‡(cid:243)w i drŒcz„ce fantazje stanowi„ g‡(cid:243)d nie do zaspokojenia, to wiesz, jak to jest, kiedy seks nie stanowi ju¿ synonimu rozkoszy. Wci„¿ kusz„ nowe romanse, dziewczyny na telefon, przygodne znajomo(cid:156)ci, imprezy oraz internetowe strony pornograficzne oferuj„ce wszystko, co masz ochotŒ zobaczy(cid:230). Je¿eli szukasz sposob(cid:243)w na skuteczniejsze panowanie nad zachowaniami seksualnymi, niniejsza ksi„¿ka pozwoli Ci na wprowadzenie radykalnych zmian w Twoim ¿yciu. Autorzy rzeczowo i ¿yczliwie przedstawiaj„ naukowe techniki pomagaj„ce w podejmowaniu bardziej przemy(cid:156)lanych decyzji, zgodnych z Twoim w‡asnym systemem warto(cid:156)ci. Korzystaj„c z zawartych tu formularzy, bŒdziesz w stanie okre(cid:156)li(cid:230) poziom problemu z seksualn„ samokontrol„. PostŒpuj„c zgodnie z zaproponowanymi programami dzia‡aæ, nauczysz siŒ kszta‡towa(cid:230) zadowalaj„ce pod wzglŒdem seksualnym ¿ycie, daj„ce jednocze(cid:156)nie poczucie bezpieczeæstwa, stabilizacjŒ i spok(cid:243)j ducha. Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Spis treĂci PodziÚkowania Przedmowa Wprowadzenie WstÚp CZâąÙ I NIC NIE WYCHODZI MI TAK, JAK TRZEBA Rozdziaw 1. W czym problem? Rozdziaw 2. Jakie jest rozwiÈzanie? Rozdziaw 3. Planowanie wygranej Rozdziaw 4. Nie od razu Kraków zbudowano Rozdziaw 5. Po prostu dziaïaj 7 9 13 15 29 37 53 69 85 6 Jak pokonaÊ uzaleĝnienie od seksu? Trening CZâąÙ II MÓJ UMYS’ NIE CHCE MNIE S’UCHAm Rozdziaw 6. UporzÈdkowanie myĂli Rozdziaw 7. Kula u nogi Rozdziaw 8. Macierz kontra problem natychmiastowej gratyfikacji Rozdziaw 9. W marzeniach CZâąÙ III JAK MO¿ESZ SI} ZMIENIm, SKORO JESTE¥ W TAK KIEPSKIM STANIE? Rozdziaw 10. To tylko uczucia Rozdziaw 11. Rozdziaw 12. Kto sprawia ból? JesteĂ wystarczajÈco dobry, bystry i lubiany przez innych CZâąÙ IV OPANOWANIE SWOJEJ DZIEDZINY Rozdziaw 13. Ryzykowna sprawa Rozdziaw 14. Ludzie sÈ tylko luděmi Rozdziaw 15. WziÈÊ sprawy w swoje rÚce CZâąÙ V ¿YCIE JEST PI}KNE Rozdziaw 16. Prawdziwy seks Rozdziaw 17. Podstawowy kurs intymnoĂci Rozdziaw 18. Sztuka równowagi Podsumowanie Bibliografia 97 113 133 143 153 163 173 191 203 217 231 245 261 273 275 1 W czym problem? Mit seksualnej samokontroli Z pewnych niewyjaĂnionych powodów ludzie zawsze sÈ zaskoczeni, kiedy ich znajomi albo inni znani ludzie przyznajÈ siÚ do problemów natury seksu- alnej. Wszyscy okazujÈ zdziwienie i niedowierzanie, kiedy ich ulubiony kapïan zostaje oskarĝony o molestowanie na lekcjach religii, nauczycielka z podsta- wówki przyznaje siÚ do tego, ĝe jest w ciÈĝy z 12-letnim uczniem, prezenter z programu dla dzieci zostaje przyïapany na masturbacji w kinie dla dorosïych czy teĝ kiedy prezydentowi USA grozi impeachment po tym, jak staĝystka ujawniïa, ĝe uprawiaïa z nim seks oralny. Takie informacje trafiajÈ na pierwsze strony gazet. Ludzie mogÈ bez koñca rozmawiaÊ o skandalu i twierdziÊ, ĝe zniszczyï on ich wiarÚ w tych ludzi i nigdy nie sÈdzili, iĝ rzeczone osoby mogïy siÚ tak zachowaÊ, albo dziwiÊ siÚ, jak znane i lubiane osoby mogïy dopuĂciÊ siÚ takich rzeczy. Prawdopodobnie dobrze wiesz, ĝe wiÚkszoĂÊ ludzi myli siÚ co do tego, jakie miejsce zajmuje w ich ĝyciu seks. Ich bïÈd polega na zaïoĝeniu, ĝe nie moĝna byÊ dobrym kapïanem, nauczycielem, prezenterem programu dla dzieci czy 30 Jak pokonaÊ uzaleĝnienie od seksu? Trening prezydentem i jednoczeĂnie mieÊ problemy z seksualnÈ samokontrolÈ. Ludzie uwaĝajÈ, ĝe czïowiek dobrze sprawdzajÈcy siÚ w takiej pracy musi jednoczeĂnie byÊ mistrzem samokontroli. I tu tkwi podstawowy bïÈd, gdyĝ istniejÈ ludzie Ăwietnie potrafiÈcy ukrywaÊ swoje sekrety natury seksualnej. Jak zapewne wiesz, niektórzy potrafiÈ Ăwietnie radziÊ sobie w innych dziedzinach ĝycia i mieÊ powaĝne, a nawet niebezpieczne problemy natury seksualnej. Podstawowe zaïoĝenia odnoĂnie seksu mogÈ byÊ bïÚdne Opisany wyĝej bïÈd myĂlowy moĝe siÚ zdarzyÊ takĝe Tobie. Jest bardzo moĝ- liwe, ĝe jak wielu innych moĝesz sobie powiedzieÊ, ĝe nie masz ĝadnego pro- blemu, poniewaĝ masz dobrÈ pracÚ, a inni nie majÈ pojÚcia o Twoich sekretach. Albo moĝesz teĝ wmówiÊ sobie, ĝe jesteĂ daleki od przesady i niedïugo planu- jesz zerwaÊ ze swoimi nawykami. Niestety, seks czÚsto przypomina mitycznego potwora, którego apetyt roĂnie w miarÚ jedzenia i któremu naleĝy skïadaÊ coraz wiÚcej ofiar, aby utrzymaÊ go na wodzy. Wiele osób ryzykuje swoim bezpieczeñstwem, pracÈ, majÈtkiem, zwiÈzkami i zdrowiem, aby tylko zaspokoiÊ swoje seksualne ĝÈdze. Na ogóï ci ludzie nie sÈ w stanie wytrzymaÊ tak duĝej presji, choÊ ĂlubujÈ sobie zerwaÊ ze szkodliwymi nawykami raz na zawsze. Przypomina to bieg po ruchomej bieĝni, która stopniowo nabiera prÚdkoĂci. Rodzi siÚ poczucie, ĝe prÚdzej czy póěniej przewrócisz siÚ, bïaěniÈc siÚ przed wszystkimi wokóï. Mamy jednak dobre wieĂci. Nie musisz czekaÊ na swój ostateczny upadek. JesteĂ w stanie zatrzymaÊ bieĝniÚ i spokojnie z niej zejĂÊ. Musisz jednak zdobyÊ siÚ szczeroĂÊ wobec siebie. BolesnÈ szczeroĂÊ. Definicja uzaleĝnienia od seksu Kiedy ludzie mówiÈ o uzaleĝnieniu od seksu, czÚsto majÈ na myĂli zaburzenia seksualne opisane w DSM-IV (Diagnostycznym i statystycznym podrÚczniku zabu- rzeñ psychicznych, wersja IV) czy ICD-10 (Inwentarz Zaburzeñ Klinicznych, wersja W czym problem? 31 10), najwaĝniejszych kompendiach wiedzy uĝywanych, odpowiednio, w USA i Europie. KsiÈĝki te sÈ gïównymi podrÚcznikami, z których korzystajÈ psy- chologowie i psychiatrzy podczas diagnozy i terapii wszystkich problemów psychologicznych i behawioralnych. Do zaburzeñ seksualnych wymienionych w DSM-IV oraz ICD-10 naleĝÈ m.in.: ekshibicjonizm (obnaĝanie siÚ), fety- szyzm (czerpanie przyjemnoĂci seksualnej z czÚĂci ciaïa osoby lub konkretnego przedmiotu), froteryzm (czerpanie przyjemnoĂci seksualnej z ocierania siÚ o inne osoby), masochizm (chÚÊ odczuwania bólu podczas aktu seksualnego), voyeuryzm (podglÈdanie niespodziewajÈcych siÚ tego ludzi, którzy rozbierajÈ siÚ lub uprawiajÈ seks) oraz inne, bardziej indywidualne zaburzenia, jak np. wykonywanie obscenicznych telefonów. Z drugiej strony, niektórzy ludzie traktujÈ problemy seksualne wyïÈcznie w kategoriach kryminalnych, myĂlÈc np. o gwaïtach. W niniejszej ksiÈĝce znaj- dziesz odwoïania do bardzo szerokiego spektrum zjawisk leĝÈcych u podïoĝa problemów seksualnych. WĂród nich znajdÈ siÚ teĝ dziaïania nielegalne, które, choÊ nie sÈ zaburzeniami, równieĝ mogÈ byÊ przyczynÈ wielu problemów. Zalicza siÚ do nich m.in.: Q korzystanie z usïug prostytutek, Q obsesyjne korzystanie z pornografii, Q seks przez telefon i internet, Q seryjne romanse. Q chodzenie do salonów masaĝu, Q czÚste odwiedzanie klubów ze striptizem, Q szukanie kontaktów seksualnych w ïaěniach, Q obsesyjne uczÚszczanie do barów topless, Q chÚÊ wielokrotnego uprawiania seksu kaĝdego dnia. Chociaĝ nie postrzegamy samych zachowañ seksualnych jako oznak uza- leĝnienia (w odróĝnieniu choÊby od uĝywania heroiny, które samo w sobie jest takÈ oznakÈ), ale zastosowaliĂmy powyĝszÈ terminologiÚ, gdyĝ nasi czytelnicy najprawdopodobniej sÈ przyzwyczajeni do takiego sposobu mówienia o kaĝdej 32 Jak pokonaÊ uzaleĝnienie od seksu? Trening utracie kontroli. Nie chcemy tu moralizowaÊ i mówiÊ, ĝe wszystkie problema- tyczne zachowania sÈ absolutnie szkodliwe. Waĝne jest przede wszystkim to, ĝe zachowania takie mogÈ byÊ przyczynÈ wielu problemów dla niektórych ludzi oraz ich bliskich, niezaleĝnie od tego, czy kïopoty bÚdÈ bezpoĂrednio zwiÈzane z bólem lub rozstrojem nerwowym, czy teĝ bÚdÈ przejawiaÊ siÚ w nieco bar- dziej zakamuflowanej formie jako utrata pieniÚdzy, produktywnoĂci, zdolnoĂci do koncentracji, czasu spÚdzanego z rodzinÈ lub w pracy, rozpad waĝnych zwiÈzków osobistych albo utrata moĝliwoĂci zaangaĝowania siÚ w inne dzia- ïania podnoszÈce jakoĂÊ ĝycia. Przykïad: Michael Ryan Michael Ryan, wykïadowca z uniwersytetu Princeton i uhonorowany poeta z Bostonu, dobrze wie, co znaczy straciÊ wszystko na skutek nadmiernie roz- buchanego ĝycia seksualnego. Przez ponad 20 lat seks nie tyle stanowiï czÚĂÊ ĝycia Michaela Ryana, co raczej byï caïym jego ĝyciem. PiszÈc swojÈ historiÚ, Ryan zauwaĝa, ĝe zawsze szukaï okazji do seksu, zwïaszcza wtedy, gdy otrzy- maï posadÚ wykïadowcy na Uniwersytecie Princeton. Pisze on: „Byïem wierny seksowi i wszystkie zwiÈzki osobiste byïy dla mnie duĝo mniej waĝne. Mniej liczyïo siÚ dla mnie maïĝeñstwo, przyjaěñ, a juĝ na pewno etyka” (Ryan 1995, s. 4). Uwodziï on studentki, nie myĂlÈc o tym, co naprawdÚ robi. OpamiÚtaï siÚ dopiero w chwili, gdy zaplanowaï seks z 15-letniÈ córkÈ przyjaciela. Zanim Ryan udaï siÚ na terapiÚ, zdÈĝyï zaprzepaĂciÊ karierÚ, zwiÈzki osobiste, repu- tacjÚ, dochody, zdrowie i szacunek wobec samego siebie. Nie chodziïo przy tym o romans, który jako wykïadowca miaï z mïodszÈ kobietÈ, szczególnie, ĝe byïa ona kobietÈ dorosïÈ. Takie zwiÈzki mogÈ byÊ obopólnie satysfakcjonujÈce. Problem polegaï na tym, ĝe Ryan nie miaï ĝadnej kontroli nad swoimi zachowaniami, do których zaliczaïo siÚ: Q Dïugotrwaïe planowanie. Q Zuĝywanie czasu, energii i uwagi, które mogïy byÊ poĂwiÚcone na bardziej produktywne rzeczy. Q Potrzeba poszukiwania nowych kontaktów, partnerów i doĂwiadczeñ seksualnych. W czym problem? 33 Q Traktowanie innych ludzi przedmiotowo i odrzucanie ich, gdy zaspokoili oni jego pragnienia. Q KoniecznoĂÊ poszukiwania coraz wiÚkszych przyjemnoĂci zwiÈzanych z seksem. PierwszÈ oznakÈ kïopotów jest chwila, gdy seks zaczyna dominowaÊ nad innymi zainteresowaniami. ¿ycie pozbawione równowagi wymaga zastano- wienia siÚ. Takie rozchwianie zwykle prowadzi do strat zarówno dla osoby tracÈcej kontrolÚ, jak i dla ludzi wokóï niej. Czy seks zachwiaï Twoim ĝyciem? Sprawdě, co wiesz o sobie, korzystajÈc z poniĝszego testu. mwiczenie: Czy wciÈĝ masz nad sobÈ kontrolÚ? Znajdě ciche, spokojne miejsce i odpowiedz na poniĝsze pytania tak uczciwie, jak tylko potrafisz. Zaznacz kaĝde pytanie, które trafnie CiÚ opisuje. Odpo- wiadaj szczerze. Kiedy skoñczysz, podlicz wszystkie zaznaczone pytania, a uzy- skasz doĂÊ jasny obraz tego, na czym polega Twój problem natury seksualnej, i jak wpisuje siÚ w szersze spektrum problemów z seksualnÈ samokontrolÈ. ByÊ moĝe udzielanie odpowiedzi na niektóre pytania bÚdzie doĂÊ niewygodne, ale nie przejmuj siÚ, gdyĝ jest to caïkowicie normalne. To trochÚ tak jak podczas pierwszego treningu sportowego. Na poczÈtku zawsze jest ciÚĝko, ale moĝna siÚ przyzwyczaiÊ. Jak mówi przysïowie, bez pracy nie ma koïaczy. 1. Czy planowanie nowych kontaktów seksualnych jest pierwszÈ rzeczÈ, którÈ robisz po obudzeniu siÚ i ostatniÈ przed zaĂniÚciem? 2. Czy korzystasz z internetu, aby ustawicznie stymulowaÊ siÚ seksualnie w pracy lub w domu? 3. Czy posiadasz tajnÈ kolekcjÚ pornografii (zdjÚÊ, pism, filmów lub plików komputerowych)? 4. Czy odpowiadasz na seksualne zachÚty innych, nawet jeĝeli jesteĂ w powaĝnym zwiÈzku z innÈ osobÈ? 5. Czy wydajesz pieniÈdze na seks lub rzeczy z nim zwiÈzane, chociaĝ pieniÈdze potrzebne Ci sÈ na inne wydatki? 34 Jak pokonaÊ uzaleĝnienie od seksu? Trening 6. Czy spÚdzasz czas na poszukiwaniu partnerów seksualnych? 7. Czy traktujesz seks jako sposób na poprawÚ swojego samopoczucia? 8. Czy lubisz dominowaÊ nad partnerem podczas seksu? 9. Czy nie jesteĂ w stanie przypomnieÊ sobie wszystkich swoich partnerów seksualnych? 10. Czy swój wolny czas poĂwiÚcasz na fantazje seksualne, planowanie, masturbacjÚ czy inne zachowania seksualne? 11. Czy odwiedzasz miejsca, w których obawiasz siÚ, ĝe ktoĂ znajomy CiÚ moĝe zauwaĝyÊ (np. domy publiczne, kluby ze striptizem, przedstawienia erotyczne)? 12. Czy okïamujesz swoich bliskich, mówiÈc o swoich nawykach seksualnych? 13. Czy trzymasz siÚ z dala od innych, aby nie odkryli Twoich sekretów? 14. Czy szukasz osób sïabych, naiwnych lub w inny sposób podatnych, aby z nimi nawiÈzywaÊ kontakty seksualne? 15. Czy Twoje doĂwiadczenia seksualne czÚsto okazywaïy siÚ rozczarowaniem? 16. Czy kiedyĂ omal nie zostaïeĂ przyïapany (lub omal nie zostaïaĂ przyïapana), co zaowocowaïo przyrzeczeniem, ĝe juĝ nigdy tego nie powtórzysz, które jednak zostaïo szybko zïamane? 17. Czy czujesz, ĝe Twój popÚd seksualny ma nad TobÈ kontrolÚ? 18. Czy istniejÈ myĂli o charakterze seksualnym, których nie moĝesz siÚ pozbyÊ, niezaleĝnie od tego, jak mocno próbujesz? 19. Czy czujesz, ĝe jesteĂ osobÈ wyizolowanÈ i samotnÈ? 20. Czy zdarzyïo Ci siÚ straciÊ pracÚ, zwiÈzek czy dom na skutek swoich dziaïañ seksualnych? W czym problem? 35 Punktacja: Dodaj wszystkie zaznaczone zdania i porównaj wynik z nastÚ- pujÈcÈ skalÈ: Brak: Gratulacje! WyglÈda na to, ĝe radzisz sobie lepiej, niĝ myĂlisz. Jeĝeli od- powiedzi sÈ naprawdÚ szczere, moĝesz przejrzeÊ pobieĝnie tÚ ksiÈĝkÚ w poszu- kiwaniu ciekawostek, które pomogÈ Ci siÚ uchroniÊ przed ewentualnymi pro- blemami w przyszïoĂci. 1 – 2: IstniejÈ powody do obaw, ĝe zaczynasz mieÊ kïopot z kontrolowaniem swojej seksualnoĂci. Na razie nie jest to powaĝny problem, ale im szybciej zaczniesz go rozwiÈzywaÊ, tym mniejsza bÚdzie szansa, ĝe przejmie on kon- trolÚ nad twoim ĝyciem. 3 – 5: Masz istotny problem zwiÈzany z kontrolowaniem swojego ĝycia seksu- alnego, który przejawia siÚ w kilku sferach Twojego ĝycia. Z zewnÈtrz wszystko wyglÈda dobrze, ale prÚdzej czy póěniej popadniesz w powaĝne problemy. Zacznij natychmiast stosowaÊ opisane w tej ksiÈĝce metody, aby zmieniÊ swój los. 6 – 10: Cierpisz na powaĝny problem z seksualnÈ samokontrolÈ, który mocno ogranicza Twoje ĝycie. Nie moĝesz przeĝyÊ jednego dnia bez fantazjowania, planowania czy podejmowania ryzykownych zachowañ seksualnych. JesteĂ pod silnÈ presjÈ i czujesz, ĝe Twoje seksualne potrzeby kontrolujÈ wszystkie Twoje dziaïania. Musisz zaczÈÊ stosowaÊ opisane tutaj strategie juĝ dziĂ. 11 – 15: Jak zapewne wiesz, Twoja seksualnoĂÊ wymknÚïa Ci siÚ spod kontroli. PochïaniajÈ CiÚ wïasne fantazje i dziaïania seksualne. Prawdopodobnie stra- ciïeĂ juĝ wiele i kaĝdego dnia ryzykujesz coraz wiÚcej. Musisz zaczÈÊ poĂwiÚcaÊ duĝo czasu i uwagi na zmianÚ swojego zachowania. Zacznij od metod sugero- wanych w niniejszej ksiÈĝce, sumiennie je stosujÈc i sprawdzajÈc wyniki. Jeĝeli nie bÚdÈ one zadowalajÈce, a inni bÚdÈ nadal czuÊ siÚ pokrzywdzeni przez Twoje zachowanie, poszukaj pomocy. Znajdě terapeutÚ specjalizujÈcego siÚ w problemach seksualnych i zacznij z nim wspóïpracowaÊ, aby pozbyÊ siÚ problemów. 36 Jak pokonaÊ uzaleĝnienie od seksu? Trening 16+: Twój problem z samokontrolÈ seksualnÈ osiÈgnÈï niebezpieczny poziom. Zacznij juĝ dziĂ stosowaÊ opisane tutaj metody pod okiem terapeuty specja- lizujÈcego siÚ w leczeniu problemów seksualnych. Prawdopodobnie masz na swoim koncie powaĝne kïopoty zwiÈzane z zachowaniem seksualnym. Nie puszczaj tego ostrzeĝenia mimo uszu. Jeĝeli zaczniesz terapiÚ juĝ dziĂ, masz szansÚ uniknÈÊ jeszcze powaĝniejszych nastÚpstw. Nie odkïadaj tego na póěniej. Powyĝszy test miaï Ci pomóc w pobieĝnym okreĂleniu skali problemu. Kaĝdy musi od czegoĂ zaczÈÊ. ByÊ moĝe Twoje problemy zaczÚïy siÚ wiele lat temu, a moĝe pojawiïy siÚ zaledwie przed kilkoma miesiÈcami. Niezaleĝnie od tego, musisz coĂ z nimi zrobiÊ. Jeĝeli Twój wynik jest doĂÊ wysoki, bÚdzie konieczny nakïad wielu siï i Ărodków, ale spójrzmy prawdzie w oczy: skoro popadniÚcie w powaĝne tarapaty zajÚïo wiele czasu, musisz poĂwiÚciÊ co naj- mniej tyle samo, aby siÚ z nich wydostaÊ. Kaĝdy moĝe osiÈgnÈÊ cel, niezaleĝnie od tego, czy musi przejĂÊ 10 kilometrów czy 10 tysiÚcy mil. Najwaĝniejszy jest pierwszy krok we wïaĂciwÈ stronÚ. Kaĝdego dnia miliony ludzi borykajÈ siÚ z tymi samymi problemami, a kaĝ- dy sÈdzi, ĝe jest jedynÈ osobÈ na Ăwiecie, której coĂ takiego siÚ przydarza. WidzÈc tych ludzi, z pewnoĂciÈ udaïoby Ci siÚ dojrzeÊ w ich twarzach znajomy ból i strach wynikïy z problemów seksualnych. Samo wziÚcie tej ksiÈĝki do rÚki i przebrniÚcie przez pierwszy rozdziaï byïo wielkim krokiem naprzód. Jeĝeli udaïo Ci siÚ go dokonaÊ, moĝesz zaczÈÊ wprowadzaÊ wielkie zmiany w swoim ĝyciu. Inni, którzy podjÚli ten trud, rozwiÈzali swoje problemy. A skoro udaïo siÚ to innym, to musi równieĝ udaÊ siÚ Tobie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak pokonać uzależnienie od seksu? Trening
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: