Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00200 003832 18784842 na godz. na dobę w sumie
Jak pokonać zmartwienia i poradzić sobie ze stresem - ebook/pdf
Jak pokonać zmartwienia i poradzić sobie ze stresem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4259-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia duszy i umysłu
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Każdy niekiedy się martwi. Problem zaczyna się wtedy, gdy zmartwienia utrzymują się dłużej. Mogą wtedy przyczynić się do licznych schorzeń. Co więcej, umysł skupiający się na zmartwieniach jest zdezorientowany i podzielony, a przy tym niezdolny do efektywnej pracy. To wszystko sprawia, że pokonanie negatywnych myśli jest nie tylko kwestią szczęścia, dobrego nastroju i sukcesu w pracy. To również warunek pozostawania w zdrowiu i utrzymania dobrych relacji z innymi ludźmi.

Zmiana nastawienia i wyszkolenie umysłu, aby skupiał się na harmonii, spokoju, pięknie, miłości i zrozumieniu, wymaga pewnej pracy, ale jest wykonalne. Trzeba tylko konsekwencji i determinacji. W tej książce wyjaśniono przyczyny różnych zmartwień, tych, które rodzą się w naszych domach i w pracy. Są tu wskazówki, jak sobie radzić ze stresem, uniknąć wypalenia zawodowego i wypracować, a następnie utrzymać pozytywne nastawienie, które pozwoli na zastąpienie trosk pozytywnymi myślami i działaniami. Nie można całkowicie wyzbyć się zmartwień, ale dzięki tej książce dowiesz się, jak zminimalizować ich negatywne skutki i przekształcić je w pozytywne działania, które wzbogacą Twoje życie i sprawią, że będziesz szczęśliwszy.

Dzięki tej książce:

Przeżyj dzisiejszy dzień z radością!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Overcoming Worry and Stress Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-283-4258-3 © Dale Carnegie and Associates Rights licensed exclusively by JMW Group Inc. jmwgroup@jmwgroup.net All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Polish edition copyright © 2018 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/jakpok Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI PRZEDMOWA ROZDZIA(cid:146) 1. ZAGRO(cid:191)ENIA ZWI(cid:107)ZANE ZE ZMARTWIENIAMI ROZDZIA(cid:146) 2. PORZU(cid:109)MY NAWYK ZAMARTWIANIA SI(cid:125) ROZDZIA(cid:146) 3. PRACA I ZMARTWIENIA Z NI(cid:107) ZWI(cid:107)ZANE ROZDZIA(cid:146) 4. PRZYJ(cid:125)CIE POZYTYWNEGO NASTAWIENIA ROZDZIA(cid:146) 5. POKONANIE STRACHU 5 9 29 49 75 89 ROZDZIA(cid:146) 6. ZAPANOWANIE NAD STRESEM 107 ROZDZIA(cid:146) 7. UNIKNI(cid:125)CIE WYPALENIA ZAWODOWEGO 127 ROZDZIA(cid:146) 8. ZMNIEJSZENIE PRESJI CZASU ROZDZIA(cid:146) 9. RADZENIE SOBIE ZE ZMIAN(cid:107) DODATEK A. O DALE’U CARNEGIEM DODATEK B. ZASADY DALE’A CARNEGIEGO 145 165 187 193 Poleć książkęKup książkę JAK POKONA(cid:109) ZMARTWIENIA I PORADZI(cid:109) SOBIE ZE STRESEM 4 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. ZAGRO(cid:191)ENIA ZWI(cid:107)ZANE ZE ZMARTWIENIAMI I le razy obudzili(cid:258)my si(cid:218) w (cid:258)rodku nocy zlani zimnym potem z powodu problemu, który dotyczy(cid:239) nast(cid:218)pnego dnia albo nawet dalekiej przysz(cid:239)o(cid:258)ci? Jak cz(cid:218)sto zdarzy(cid:239)o nam si(cid:218) prze- rwa(cid:202) nagle jak(cid:200)(cid:258) przyjemn(cid:200) czynno(cid:258)(cid:202) i pozwoli(cid:202), (cid:285)eby nasz umys(cid:239) przeskoczy(cid:239) do problemu, który budzi(cid:239) w nas ogromny niepokój? Ma(cid:239)o prawdopodobne jest, (cid:285)e istnieje na (cid:258)wiecie cho(cid:202) jeden cz(cid:239)owiek, któremu przynajmniej raz na jaki(cid:258) czas nie zdarzaj(cid:200) si(cid:218) takie napady l(cid:218)ku. Kiedy jednak patrzymy wstecz i przypomi- namy sobie przyczyny naszych zmartwie(cid:241) sprzed kilku tygodni czy miesi(cid:218)cy, cz(cid:218)sto odkrywamy, (cid:285)e problem, który sp(cid:218)dza(cid:239) nam sen z powiek albo uniemo(cid:285)liwia(cid:239) nam radosn(cid:200) zabaw(cid:218), wcale nie by(cid:239) tak wa(cid:285)ny, jak nam si(cid:218) wtedy wydawa(cid:239)o, i nie doprowadzi(cid:239) do (cid:285)adnej katastrofy. Zamartwianie si(cid:218) nie rozwi(cid:200)(cid:285)e (cid:285)adnego problemu. Gdyby nasza energia (a martwienie si(cid:218) poch(cid:239)ania ogromne jej pok(cid:239)ady) zosta(cid:239)a wykorzystana do tego, by zmieni(cid:202) podej(cid:258)cie na bardziej konstruktywne — takie, które pomaga rozwi(cid:200)za(cid:202) problemy, Poleć książkęKup książkę JAK POKONA(cid:109) ZMARTWIENIA I PORADZI(cid:109) SOBIE ZE STRESEM zamiast si(cid:218) nad nimi rozwodzi(cid:202) — to pokonaliby(cid:258)my w(cid:239)asne l(cid:218)ki i obawy, a w rezultacie staliby(cid:258)my si(cid:218) zdrowsi i szcz(cid:218)(cid:258)liwsi. To wcale nie jest nowa koncepcja. Ju(cid:285) dawni filozofowie i pro- rocy próbowali j(cid:200) rozpowszechnia(cid:202) na ró(cid:285)ne sposoby. Dale Carne- gie w swojej ksi(cid:200)(cid:285)ce How to Stop Worrying and Start Living szczegó- (cid:239)owo przeanalizowa(cid:239) ten problem. Ju(cid:285) kilka sugestii z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki mo(cid:285)e pomóc wi(cid:218)kszo(cid:258)ci z nas spojrze(cid:202) na przyczyny naszych l(cid:218)ków i zmartwie(cid:241) z w(cid:239)a(cid:258)ciwej perspektywy. TRZY SPOSOBY NA TO, BY MNIEJ SI(cid:125) ZAMARTWIA(cid:109) (cid:146)atwo jest radzi(cid:202) komu(cid:258), (cid:285)eby przesta(cid:239) si(cid:218) martwi(cid:202); du(cid:285)o trudniej jest to zrobi(cid:202) samemu. Oto kilka przydatnych porad: 1. Kiedy stajemy przed trudnym problemem, nie anali- zujmy go bez ko(cid:241)ca. Zmierzmy si(cid:218) z nim i podejmijmy decyzj(cid:218). Przyczyn(cid:200) wi(cid:218)kszo(cid:258)ci zmartwie(cid:241) jest brak zde- cydowania. A gdy ju(cid:285) podejmiemy decyzj(cid:218), b(cid:200)d(cid:283)my konsekwentni. Nie za ka(cid:285)dym razem nasz wybór b(cid:218)dzie w(cid:239)a(cid:258)ciwy, ale w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków lepsze jest jakiekolwiek pozy- tywne dzia(cid:239)anie ni(cid:285) nierobienie niczego. Nie pope(cid:239)nijmy b(cid:239)(cid:218)du, jakim jest wymaganie od siebie, aby nigdy nie pope(cid:239)ni(cid:202) b(cid:239)(cid:218)du. 2. Znajd(cid:283)my miejsce, w którym ko(cid:241)czy si(cid:218) my(cid:258)lenie, a zaczy- na si(cid:218) martwienie. Pami(cid:218)tajmy, (cid:285)e zamartwianie si(cid:218) to nie to samo co zasta- nawianie si(cid:218). Logiczne my(cid:258)lenie jest konstruktywne. Zamartwianie si(cid:218) jest destrukcyjne. 10 Poleć książkęKup książkę ZAGRO(cid:191)ENIA ZWI(cid:107)ZANE ZE ZMARTWIENIAMI 3. Je(cid:285)eli mo(cid:285)emy co(cid:258) zrobi(cid:202), (cid:285)eby rozwi(cid:200)za(cid:202) dr(cid:218)cz(cid:200)cy nas pro- blem, nie tra(cid:202)my czasu na zastanawianie si(cid:218). Powinni(cid:258)my zrobi(cid:202) wszystko, co w naszej mocy, (cid:285)eby rozwi(cid:200)za(cid:202) problem i przesta(cid:202) si(cid:218) martwi(cid:202). Kilku cz(cid:239)onków klubu seniora martwi(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e mog(cid:200) oni zosta(cid:202) napadni(cid:218)ci i obrabowani w drodze na spotkanie klubu albo w trakcie powrotu do domu. Obezw(cid:239)adniaj(cid:200)cy strach sprawia(cid:239), (cid:285)e wielu z nich nie wychodzi(cid:239)o ze swoich domów i sp(cid:218)dza(cid:239)o czas samotnie, a ci, którzy zdecydowali si(cid:218) pój(cid:258)(cid:202) na spotkanie, byli przepe(cid:239)nieni l(cid:218)kiem. Jeden ze starszych m(cid:218)(cid:285)czyzn u(cid:258)wiadomi(cid:239) sobie, (cid:285)e ten strach ma nad nimi wszystkimi w(cid:239)adz(cid:218), a oni, zamiast co(cid:258) z tym zro- bi(cid:202), tylko martwi(cid:200) si(cid:218) jeszcze bardziej. Postanowi(cid:239) sko(cid:241)czy(cid:202) z ponurymi wizjami i przej(cid:258)(cid:202) do dzia(cid:239)ania. Co takiego wy- my(cid:258)li(cid:239)? Umówi(cid:239) si(cid:218) z kilkoma innymi cz(cid:239)onkami klubu na wspólne spacery przez „niebezpieczn(cid:200) stref(cid:218)” codziennie o okre(cid:258)lonej porze. Wyparcie destrukcyjnego l(cid:218)ku przez konstruktywne my(cid:258)lenie pomog(cid:239)o rozwi(cid:200)za(cid:202) problem. Kiedy stajesz przed problemem, najpierw zapytaj sam siebie: Co najgorszego mo(cid:285)e si(cid:218) sta(cid:202)? Potem przygotuj si(cid:218) na zaakceptowanie najgorszego. A pó(cid:283)niej postaraj si(cid:218) zmieni(cid:202) ten scenariusz na lepszy. Dale Carnegie 11 Poleć książkęKup książkę JAK POKONA(cid:109) ZMARTWIENIA I PORADZI(cid:109) SOBIE ZE STRESEM PAMI(cid:125)TAJMY O RACHUNKU PRAWDOPODOBIE(cid:148)STWA Kiedy Micha(cid:239) rzuci(cid:239) studia, podobnie jak wielu m(cid:239)odych ludzi z jego pokolenia, postanowi(cid:239) odby(cid:202) podró(cid:285) po kraju autostopem. Jego mama by(cid:239)a przera(cid:285)ona. My(cid:258)li o tym, co mog(cid:239)oby mu si(cid:218) przydarzy(cid:202), sp(cid:218)dza(cid:239)y jej sen z powiek. Móg(cid:239) zgin(cid:200)(cid:202), zosta(cid:202) porwany, wpa(cid:258)(cid:202) do rowu, zosta(cid:202) aresztowany, zachorowa(cid:202), wpa(cid:258)(cid:202) w z(cid:239)e towarzystwo itd. Przez d(cid:239)ugie tygodnie nie spa(cid:239)a, nie jad(cid:239)a i nie potrafi(cid:239)a si(cid:218) cieszy(cid:202) (cid:285)adnym aspektem swojego (cid:285)ycia. Jedyn(cid:200) rze- cz(cid:200), jak(cid:200) robi(cid:239)a, by(cid:239)o martwienie si(cid:218). Poprosi(cid:239)a o rad(cid:218) swoj(cid:200) dobr(cid:200) przyjació(cid:239)k(cid:218), która jej u(cid:258)wiado- mi(cid:239)a, (cid:285)e tysi(cid:200)ce m(cid:239)odych ludzi prze(cid:285)y(cid:239)o podobn(cid:200) przygod(cid:218). Jak wielu z nich przydarzy(cid:239) si(cid:218) jaki(cid:258) nieszcz(cid:218)(cid:258)liwy wypadek? Przyjació(cid:239)ka zaproponowa(cid:239)a matce ch(cid:239)opaka, (cid:285)eby poszuka(cid:239)a informacji na policji, w gazetach i w niektórych organizacjach spo(cid:239)ecznych. Ka(cid:285)de z tych (cid:283)róde(cid:239) potwierdzi(cid:239)o, (cid:285)e spo(cid:258)ród wszyst- kich m(cid:239)odych ludzi podró(cid:285)uj(cid:200)cych po kraju autostopem tylko nieliczni mieli jakie(cid:258) niebezpieczne przygody. Rachunek prawdo- podobie(cid:241)stwa wskazywa(cid:239) na to, (cid:285)e podró(cid:285) tego ch(cid:239)opca zako(cid:241)czy si(cid:218) szcz(cid:218)(cid:258)liwym powrotem do domu. Kiedy kobieta to zaakcepto- wa(cid:239)a, jej umys(cid:239) si(cid:218) uspokoi(cid:239), a ona sama przesta(cid:239)a si(cid:218) martwi(cid:202), dzi(cid:218)ki czemu jej (cid:285)ycie wróci(cid:239)o do normalno(cid:258)ci. Oczywi(cid:258)cie raz po raz nachodzi(cid:239)y j(cid:200) niepokoj(cid:200)ce my(cid:258)li, ale nie dominowa(cid:239)y ju(cid:285) one nad jej (cid:285)yciem. Jaki(cid:258) czas pó(cid:283)niej ch(cid:239)opak wróci(cid:239) do domu i wznowi(cid:239) nauk(cid:218) na studiach. Gdyby jego matka nie potrafi(cid:239)a spojrze(cid:202) na ca(cid:239)(cid:200) sytu- acj(cid:218) z odpowiedniej perspektywy, zniszczy(cid:239)aby swoje zdrowie i straci(cid:239)aby równowag(cid:218) psychiczn(cid:200). 12 Poleć książkęKup książkę ZAGRO(cid:191)ENIA ZWI(cid:107)ZANE ZE ZMARTWIENIAMI (cid:191)YJMY W JEDNODNIOWYCH PRZEDZIA(cid:146)ACH W swojej ksi(cid:200)(cid:285)ce zatytu(cid:239)owanej How to Stop Worrying and Start Living Dale Carnegie cytuje poni(cid:285)sze uwagi doktora Williama Oslera, jednego z najwybitniejszych chirurgów i filozofów z po- cz(cid:200)tku XX wieku, pochodz(cid:200)ce z wyk(cid:239)adu, jaki wyg(cid:239)osi(cid:239) przed grup(cid:200) studentów na Uniwersytecie Yale. Doktor Osler zauwa(cid:285)y(cid:239), (cid:285)e kapitan du(cid:285)ego liniowca oceanicz- nego ma uprawnienia do zamkni(cid:218)cia na sta(cid:239)e wybranych prze- dzia(cid:239)ów na swoim statku, je(cid:258)li stanowi(cid:200) one zagro(cid:285)enie dla ca(cid:239)ego obiektu. Potem powiedzia(cid:239): „Ka(cid:285)dy z was jest du(cid:285)o wspanialsz(cid:200) organizacj(cid:200) ni(cid:285) wielki li- niowiec, a podró(cid:285), w któr(cid:200) wyruszyli(cid:258)cie, jest du(cid:285)o d(cid:239)u(cid:285)sza. Dlate- go zach(cid:218)cam was, (cid:285)eby(cid:258)cie nauczyli si(cid:218) kontrolowa(cid:202) w(cid:239)asne me- chanizmy, poniewa(cid:285) (cid:285)ycie w jednodniowych przedzia(cid:239)ach jest najskuteczniejszym sposobem na zapewnienie bezpiecze(cid:241)stwa po- dró(cid:285)y. Wejd(cid:283)cie na mostek i sprawd(cid:283)cie, czy najwa(cid:285)niejsze grodzie dobrze pracuj(cid:200). Naci(cid:258)nijcie przycisk i pos(cid:239)uchajcie, czy na ka(cid:285)dym poziomie waszego (cid:285)ycia (cid:285)elazne drzwi do waszej przesz(cid:239)o(cid:258)ci — do waszych umar(cid:239)ych wczorajszych dni — s(cid:200) dobrze zamkni(cid:218)te. Potem naci(cid:258)nijcie nast(cid:218)pny i metalow(cid:200) kurtyn(cid:200) oddzielcie przy- sz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) tak samo mocno jak przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) jest dzisiaj… Jutro nie istnieje. Strata energii, zgryzota ducha i nerwowe zamar- twianie si(cid:218) dr(cid:218)cz(cid:200) tych, którzy niepokoj(cid:200) si(cid:218) o swoj(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202)… Zamknijcie dobrze drzwi, a potem sprawd(cid:283)cie wielkie grodzie na dziobie i rufie i przygotujcie si(cid:218) na to, by piel(cid:218)gnowa(cid:202) nawyk (cid:285)ycia w »jednodniowych« przedzia(cid:239)ach”. Doktor Osler wcale nie twierdzi(cid:239), (cid:285)e nie powinni(cid:258)my w (cid:285)aden sposób przygotowywa(cid:202) si(cid:218) na to, co mo(cid:285)e si(cid:218) wydarzy(cid:202) w przysz(cid:239)o(cid:258)ci. 13 Poleć książkęKup książkę JAK POKONA(cid:109) ZMARTWIENIA I PORADZI(cid:109) SOBIE ZE STRESEM Zauwa(cid:285)y(cid:239) jednak, (cid:285)e najlepszym mo(cid:285)liwym sposobem na przy- gotowanie si(cid:218) na jutro jest skoncentrowanie si(cid:218) na tym, (cid:285)eby jak najlepiej wykona(cid:202) swoj(cid:200) prac(cid:218) dzisiaj, wykorzystuj(cid:200)c do tego ca(cid:239)(cid:200) swoj(cid:200) inteligencj(cid:218) i ca(cid:239)y swój entuzjazm. To jest jedyna meto- da na to, by przygotowa(cid:202) si(cid:218) na nadchodz(cid:200)c(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Dale Carnegie mówi nam, co powinni(cid:258)my zrobi(cid:202), (cid:285)eby za- mkn(cid:200)(cid:202) (cid:285)elazne drzwi do przesz(cid:239)o(cid:258)ci i przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Zadajmy sobie poni(cid:285)sze pytania i zanotujmy odpowiedzi na nie: (cid:120) Czy cz(cid:218)sto rezygnuj(cid:218) z (cid:285)ycia tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci(cid:200) na rzecz za- martwiania si(cid:218) o przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) albo marzenia o „magicznym ró(cid:285)anym ogrodzie na horyzoncie”? (cid:120) Czy czasami uprzykrzam sobie tera(cid:283)niejszo(cid:258)(cid:202), (cid:285)a(cid:239)uj(cid:200)c rze- czy, które wydarzy(cid:239)y si(cid:218) w przesz(cid:239)o(cid:258)ci — chocia(cid:285) ju(cid:285) min(cid:218)(cid:239)y i si(cid:218) sko(cid:241)czy(cid:239)y? (cid:120) Czy wstaj(cid:200)c rano, jestem zdeterminowany, by „z(cid:239)apa(cid:202) byka za rogi”, czyli jak najlepiej wykorzysta(cid:202) najbli(cid:285)sze 24 godziny? (cid:120) Czy jestem w stanie czerpa(cid:202) wi(cid:218)ksz(cid:200) rado(cid:258)(cid:202) z (cid:285)ycia, je(cid:258)li zaczn(cid:218) (cid:285)y(cid:202) w „jednodniowych przedzia(cid:239)ach”? (cid:120) Kiedy powinienem zacz(cid:200)(cid:202) to robi(cid:202)? W przysz(cid:239)ym tygo- dniu?… Jutro?… Dzisiaj? Jest takie stare powiedzenie: „Przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) min(cid:218)(cid:239)a i nie mo(cid:285)emy jej zmieni(cid:202); przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) jest nieznana; a dzie(cid:241) dzisiejszy jest darem”. TRZY GARNKI WODY Bardzo (cid:239)atwo jest straci(cid:202) nadziej(cid:218), kiedy widzimy, (cid:285)e nic nam si(cid:218) nie udaje. Czasami odnosimy wra(cid:285)enie, (cid:285)e bez wzgl(cid:218)du na to, 14 Poleć książkęKup książkę ZAGRO(cid:191)ENIA ZWI(cid:107)ZANE ZE ZMARTWIENIAMI co zrobimy, nic osi(cid:200)gniemy. Poni(cid:285)sza przypowie(cid:258)(cid:202) pokazuje nam, jak spojrze(cid:202) na swoje (cid:285)ycie z innej perspektywy. M(cid:239)oda kobieta odwiedzi(cid:239)a swoj(cid:200) mam(cid:218) i po(cid:285)ali(cid:239)a jej si(cid:218), (cid:285)e (cid:285)ycie ostatnio daje jej w ko(cid:258)(cid:202). Nie potrafi(cid:239)a rozwi(cid:200)za(cid:202) swoich pro- blemów. Tak bardzo by(cid:239)a znu(cid:285)ona walk(cid:200) i ci(cid:200)g(cid:239)(cid:200) szamotanin(cid:200), (cid:285)e mia(cid:239)a ochot(cid:218) si(cid:218) podda(cid:202). Mia(cid:239)a wra(cid:285)enie, (cid:285)e gdy tylko uda- wa(cid:239)o jej si(cid:218) upora(cid:202) z jakim(cid:258) problemem, natychmiast pojawia(cid:239) si(cid:218) nast(cid:218)pny. Mama zabra(cid:239)a j(cid:200) do kuchni. Nala(cid:239)a wod(cid:218) do trzech garnków i ka(cid:285)dy z nich postawi(cid:239)a na ogniu. Wkrótce woda zacz(cid:218)(cid:239)a wrze(cid:202). Do pierwszego garnka kobieta w(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)a marchewki, do drugiego jajka, a do trzeciego zmielon(cid:200) kaw(cid:218). Usiad(cid:239)a obok córki i w mil- czeniu wpatrywa(cid:239)a si(cid:218) w trzy garnki. Po oko(cid:239)o dwudziestu minutach wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)a ogie(cid:241). Wy(cid:239)owi(cid:239)a marchewki i prze(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)a je do miski. To samo zrobi(cid:239)a z jajkami. Z trzeciego garnka nabra(cid:239)a chochl(cid:200) kaw(cid:218) i te(cid:285) wla(cid:239)a j(cid:200) do miski. A potem zwróci(cid:239)a si(cid:218) do córki: „Powiedz mi, co widzisz”. „Marchewki, jajka i kaw(cid:218)”, odpowiedzia(cid:239)a córka. Matka popro- si(cid:239)a j(cid:200), (cid:285)eby podesz(cid:239)a do misek i dotkn(cid:218)(cid:239)a marchewek. Córka za- uwa(cid:285)y(cid:239)a, (cid:285)e s(cid:200) mi(cid:218)kkie. Potem mama poprosi(cid:239)a córk(cid:218), (cid:285)eby rozbi(cid:239)a jajko. Po zdj(cid:218)ciu skorupki okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e jajko ugotowa(cid:239)o si(cid:218) na twardo. Na ko(cid:241)cu kobieta poprosi(cid:239)a córk(cid:218), (cid:285)eby wypi(cid:239)a (cid:239)yk kawy. Córka u(cid:258)miechn(cid:218)(cid:239)a si(cid:218), gdy skosztowa(cid:239)a kawy i poczu(cid:239)a jej g(cid:239)(cid:218)boki aromat. A potem zapyta(cid:239)a: „O co w tym wszystkim chodzi?”. Matka wyja(cid:258)ni(cid:239)a jej, (cid:285)e ka(cid:285)da z tych rzeczy spotka(cid:239)a si(cid:218) z t(cid:200) sam(cid:200) przeciwno(cid:258)ci(cid:200) losu: z wrz(cid:200)c(cid:200) wod(cid:200). I ka(cid:285)da z nich zareago- wa(cid:239)a inaczej. Surowe marchewki by(cid:239)y mocne, twarde i nieela- styczne. Po zanurzeniu we wrz(cid:200)tku sta(cid:239)y si(cid:218) mi(cid:218)kkie i s(cid:239)abe. Jajko na pocz(cid:200)tku by(cid:239)o delikatne. Jego cienka skorupka chroni(cid:239)a p(cid:239)yn znajduj(cid:200)cy si(cid:218) w (cid:258)rodku, ale po kilku minutach we wrz(cid:200)tku 15 Poleć książkęKup książkę JAK POKONA(cid:109) ZMARTWIENIA I PORADZI(cid:109) SOBIE ZE STRESEM wn(cid:218)trze jajka zrobi(cid:239)o si(cid:218) twarde. Najbardziej niezwyk(cid:239)e by(cid:239)o to, co si(cid:218) sta(cid:239)o ze zmielon(cid:200) kaw(cid:200): zmieni(cid:239)a wod(cid:218), w której zosta(cid:239)a zanurzona. „Któr(cid:200) z tych rzeczy jeste(cid:258)?”, spyta(cid:239)a córk(cid:218). „Jak reagujesz na przeciwno(cid:258)ci losu? Jeste(cid:258) marchewk(cid:200), jajkiem czy ziarnem kawy?”. Rozwa(cid:285)my nast(cid:218)puj(cid:200)ce pytania: Kim jestem? Czy jestem marchewk(cid:200), która wydaje si(cid:218) mocna, ale pod wp(cid:239)ywem bólu i przeciwno(cid:258)ci losu robi si(cid:218) mi(cid:218)kka i traci swoj(cid:200) si(cid:239)(cid:218)? Czy jestem jajkiem, które na pocz(cid:200)tku ma mi(cid:218)kkie serce, ale pod wp(cid:239)ywem gor(cid:200)ca twardnieje? Czy by(cid:239)em wolnym duchem, ale trudna (cid:285)ycio- wa sytuacja, taka jak (cid:258)mier(cid:202) bliskiej osoby, rozstanie czy problemy finansowe sprawi(cid:239)a, (cid:285)e sta(cid:239)em si(cid:218) twardy i nieust(cid:218)pliwy? Czy moja skorupa wygl(cid:200)da tak samo, ale w (cid:258)rodku straci(cid:239)em swoj(cid:200) elastyczno(cid:258)(cid:202), sta(cid:239)em si(cid:218) zgorzknia(cid:239)y, a moje serce zrobi(cid:239)o si(cid:218) twarde? A mo(cid:285)e jestem jak ziarno kawy? Kawa zmienia gor(cid:200)c(cid:200) wod(cid:218) — okoliczno(cid:258)(cid:202) b(cid:218)d(cid:200)c(cid:200) (cid:283)ród(cid:239)em cierpienia. Kiedy woda wrze, wy- dobywa z kawy jej smak i aromat. Je(cid:258)li jeste(cid:258)my jak ziarno kawy, problemy w naszym (cid:285)yciu sprawiaj(cid:200), (cid:285)e stajemy si(cid:218) lepsi i zmie- niamy sytuacj(cid:218) wokó(cid:239) siebie. Czy wznosimy si(cid:218) na wy(cid:285)szy poziom, gdy stajemy przed naprawd(cid:218) trudnymi przeciwno(cid:258)ciami losu? Jak radzimy sobie z problemami? Czy jeste(cid:258)my marchewk(cid:200), jajkiem czy ziarnem kawy? Najszcz(cid:218)(cid:258)liwsi ludzie wcale nie maj(cid:200) idealnego (cid:285)ycia; po prostu potrafi(cid:200) najlepiej wykorzysta(cid:202) to, co przynosi im los. Fundamen- tem jasnej przysz(cid:239)o(cid:258)ci zawsze jest zapomnienie o przesz(cid:239)o(cid:258)ci; nie mo(cid:285)emy i(cid:258)(cid:202) naprzód, dopóki nie przestaniemy przywi(cid:200)zywa(cid:202) wagi do dawnych pora(cid:285)ek i (cid:285)alów. (cid:191)yjmy zgodnie ze starym powiedzeniem: „Kiedy si(cid:218) rodzimy, p(cid:239)aczemy, a wszyscy dooko(cid:239)a nas si(cid:218) u(cid:258)miechaj(cid:200). Musimy (cid:285)y(cid:202) 16 Poleć książkęKup książkę ZAGRO(cid:191)ENIA ZWI(cid:107)ZANE ZE ZMARTWIENIAMI tak, (cid:285)eby(cid:258)my na ko(cid:241)cu to my byli tymi, którzy si(cid:218) u(cid:258)miechaj(cid:200), a wszyscy dooko(cid:239)a nas p(cid:239)akali”. Gdyby tylko ludzie martwi(cid:200)cy si(cid:218) o swoje zobowi(cid:200)zania pomy(cid:258)leli o bogactwie, które posiadaj(cid:200), przestaliby si(cid:218) martwi(cid:202). Dale Carnegie DZIESI(cid:125)(cid:109) WSKAZÓWEK, JAK ZMNIEJSZY(cid:109) WSPÓ(cid:146)CZYNNIK ZAMARTWIANIA SI(cid:125) Nie ma na ziemi cz(cid:239)owieka, którego (cid:285)ycie by(cid:239)oby wolne od zmartwie(cid:241). Czasami wpadamy w powa(cid:285)ne k(cid:239)opoty, które spra- wiaj(cid:200), (cid:285)e zaczynamy si(cid:218) zamartwia(cid:202). Bywa, (cid:285)e przez jaki(cid:258) czas ca(cid:239)e nasze (cid:285)ycie kr(cid:218)ci si(cid:218) wokó(cid:239) powa(cid:285)nych problemów. Zbyt wielu ludzi jednak martwi si(cid:218) o rzeczy, które s(cid:200) trywialne, krót- kotrwa(cid:239)e albo nawet w ogóle nie istniej(cid:200). Oto dziesi(cid:218)(cid:202) wskazówek, jak zapanowa(cid:202) nad swoj(cid:200) sk(cid:239)onno(cid:258)ci(cid:200) do zamartwiania si(cid:218). 1. Pilnujmy swoich spraw. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas samemu stwarza sobie problemy, wtr(cid:200)- caj(cid:200)c si(cid:218) w (cid:285)ycie innych. Robimy tak, bo w jaki(cid:258) sposób przekonali(cid:258)my samych siebie, (cid:285)e nasze metody s(cid:200) najlep- sze, w zwi(cid:200)zku z czym czujemy potrzeb(cid:218), by krytykowa(cid:202) wszystkich, którzy my(cid:258)l(cid:200) inaczej, i pokierowa(cid:202) ich we w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) stron(cid:218) — w nasz(cid:200) stron(cid:218). U (cid:283)ród(cid:239)a tego po- dej(cid:258)cia le(cid:285)y nasze ego. Mamy poczucie, (cid:285)e racja zawsze jest po naszej stronie, a nasz(cid:200) misj(cid:200) jest naprowadzenie wszystkich na „w(cid:239)a(cid:258)ciwe tory” (w naszym rozumieniu). 17 Poleć książkęKup książkę JAK POKONA(cid:109) ZMARTWIENIA I PORADZI(cid:109) SOBIE ZE STRESEM Gdyby(cid:258)my pilnowali swoich spraw i udzielali rad tylko wtedy, gdy kto(cid:258) nas o to poprosi, mieliby(cid:258)my mniej po- wodów do zmartwie(cid:241). 2. Nie chowajmy urazy. To normalne, (cid:285)e gdy kto(cid:258) nas obrazi albo skrzywdzi, (cid:285)ywi- my do niego uraz(cid:218). Je(cid:258)li jednak chcemy pój(cid:258)(cid:202) do przodu, musimy kultywowa(cid:202) sztuk(cid:218) wybaczania i zapominania. (cid:191)ycie jest za krótkie, (cid:285)eby je marnowa(cid:202) na takie drobnostki. 3. Wierzmy w siebie. Martwimy si(cid:218), (cid:285)e nasze osi(cid:200)gni(cid:218)cia nie s(cid:200) doceniane. Nasi prze(cid:239)o(cid:285)eni i wspó(cid:239)pracownicy rzadko nas chwal(cid:200) (albo wcale tego nie robi(cid:200)). Musimy zrozumie(cid:202), (cid:285)e istnieje du(cid:285)a grupa ludzi, którzy rzadko kogo(cid:258) chwal(cid:200), je(cid:258)li nie maj(cid:200) ku temu egoistycznych pobudek. Zawsze ch(cid:218)tnie nas skry- tykuj(cid:200), ale nasze osi(cid:200)gni(cid:218)cia ju(cid:285) ignoruj(cid:200). Zbyt du(cid:285)y nacisk k(cid:239)adziemy na to, jak inni nas postrzegaj(cid:200). Je(cid:285)eli jeste(cid:258)my pewni swoich mocnych stron i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, nie przejmu- jemy si(cid:218) tak bardzo opiniami innych ludzi i ich nastawie- niem do nas. 4. Strze(cid:285)my si(cid:218) zielonookiego potwora. Ka(cid:285)dy z nas z do(cid:258)wiadczenia wie, (cid:285)e zazdro(cid:258)(cid:202) mo(cid:285)e za- k(cid:239)óci(cid:202) spokój naszego umys(cid:239)u. Pracujemy wi(cid:218)cej ni(cid:285) nasi wspó(cid:239)pracownicy, ale to oni dostaj(cid:200) awans, nie my. Na- sza firma ledwo wi(cid:200)(cid:285)e koniec z ko(cid:241)cem, a tymczasem interes konkurencji kwitnie. Zazdro(cid:258)cimy s(cid:200)siadowi, bo ma nowszy i dro(cid:285)szy samochód. Zazdro(cid:258)(cid:202) nie rozwi(cid:200)(cid:285)e naszych problemów; mo(cid:285)e jedynie prowadzi(cid:202) do zmar- twie(cid:241) i os(cid:239)abia(cid:202) nasze poczucie bezpiecze(cid:241)stwa. Musimy si(cid:218) nauczy(cid:202) akceptowa(cid:202) to, co mamy, i próbowa(cid:202) jak najlepiej 18 Poleć książkęKup książkę ZAGRO(cid:191)ENIA ZWI(cid:107)ZANE ZE ZMARTWIENIAMI wykorzysta(cid:202) swoje zasoby, dbaj(cid:200)c o to, by nasz umys(cid:239) po- zosta(cid:239) wolny od zazdro(cid:258)ci. 5. Nie bójmy si(cid:218) zmian. Zmiany s(cid:200) nieuniknione. Bez nich post(cid:218)py s(cid:200) niemo(cid:285)liwe. Mimo to wielu z nas boi si(cid:218) zmian, bo sprawiaj(cid:200) one, (cid:285)e musimy wyj(cid:258)(cid:202) poza nasz(cid:200) stref(cid:218) komfortu. Je(cid:285)eli kto(cid:258) inny narzuca nam zmian(cid:218), to zamiast si(cid:218) zamartwia(cid:202), (cid:285)e mo(cid:285)e ona negatywnie na nas wp(cid:239)yn(cid:200)(cid:202), skupmy si(cid:218) na tym, co dobrego mo(cid:285)e nam przynie(cid:258)(cid:202). Nie wszystkie zmiany s(cid:200) narzucane nam przez innych. Zawsze powinni(cid:258)my analizowa(cid:202) w(cid:239)asne metody dzia(cid:239)ania i szuka(cid:202) bardziej skutecznych sposobów na osi(cid:200)gni(cid:218)cie danego celu. Proponowanie zmian wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z ryzykiem. Zmiana mo(cid:285)e nie przynie(cid:258)(cid:202) po(cid:285)(cid:200)danego efektu, ale ci, któ- rzy s(cid:200) pewni siebie, umiej(cid:200) zaakceptowa(cid:202) ryzyko i s(cid:200) na tyle elastyczni, (cid:285)eby si(cid:218) nie martwi(cid:202) sporadycznymi pora(cid:285)- kami i mimo wszystko dalej i(cid:258)(cid:202) naprzód. 6. Nauczmy si(cid:218) akceptowa(cid:202) to, co jest nieuniknione Po 22 latach pracy w jednej firmie Edyta cieszy(cid:239)a si(cid:218) na my(cid:258)l o emeryturze, na któr(cid:200) mia(cid:239)a pój(cid:258)(cid:202) ju(cid:285) za osiem lat. Kiedy szefostwo og(cid:239)osi(cid:239)o, (cid:285)e firma nied(cid:239)ugo zostanie za- mkni(cid:218)ta, Edyta nie mog(cid:239)a w to uwierzy(cid:202). By(cid:239)a przeko- nana, (cid:285)e ju(cid:285) wkrótce zacznie otrzymywa(cid:202) regularne (cid:258)wiadczenia w ramach planu emerytalnego, który by(cid:239) finan- sowany przez jej pracodawc(cid:218). Edyta co noc p(cid:239)aka(cid:239)a w poduszk(cid:218). Zawsze szczyci(cid:239)a si(cid:218) tym, (cid:285)e jest samowystarczalna, a teraz okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e b(cid:218)dzie musia(cid:239)a prosi(cid:202) o pomoc swoje dzieci. W ci(cid:200)gu kilku tygo- dni zmieni(cid:239)a si(cid:218) z pewnej siebie, radosnej osoby we wrak 19 Poleć książkęKup książkę JAK POKONA(cid:109) ZMARTWIENIA I PORADZI(cid:109) SOBIE ZE STRESEM cz(cid:239)owieka. Cierpia(cid:239)a na nerwic(cid:218), mia(cid:239)a migrenowe bóle g(cid:239)owy i ci(cid:200)gle bola(cid:239) j(cid:200) brzuch. Lekarz u(cid:258)wiadomi(cid:239) jej, (cid:285)e tym, czego potrzebuje, wcale nie s(cid:200) lekarstwa. Zapropono- wa(cid:239), (cid:285)eby przypomnia(cid:239)a sobie ró(cid:285)ne sytuacje ze swojej prze- sz(cid:239)o(cid:258)ci, w których uda(cid:239)o jej si(cid:218) pokona(cid:202) przeciwno(cid:258)ci losu. W ko(cid:241)cu Edyta zaakceptowa(cid:239)a to, co jest nieuniknione, i skupi(cid:239)a si(cid:218) na szukaniu nowej pracy. Zrobi(cid:239)a kilka po- zytywnych kroków w stron(cid:218) nast(cid:218)pnego, nowego i eks- cytuj(cid:200)cego etapu w swoim (cid:285)yciu. Znalaz(cid:239)a sposób na to, (cid:285)eby spieni(cid:218)(cid:285)y(cid:202) swoje umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, i zmieni(cid:239)a swoje nastawienie: uwierzy(cid:239)a, (cid:285)e sobie poradzi. 7. Nie bierzmy na siebie wi(cid:218)cej, ni(cid:285) jeste(cid:258)my w stanie ud(cid:283)wign(cid:200)(cid:202). Cz(cid:218)sto bierzemy na siebie wi(cid:218)cej obowi(cid:200)zków, ni(cid:285) po- zwalaj(cid:200) na to nasze mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Zazwyczaj przyczyn(cid:200) jest ch(cid:218)(cid:202) zadowolenia naszego ego. Chcemy, (cid:285)eby inni nas podziwiali, dlatego zobowi(cid:200)zujemy si(cid:218) do wielu rzeczy, a potem nie dajemy ze wszystkim rady. Musimy by(cid:202) (cid:258)wiadomi w(cid:239)asnych ogranicze(cid:241). Kiedy kto(cid:258) nas prosi, (cid:285)e- by(cid:258)my wzi(cid:218)li na siebie nowe zadanie w sytuacji, gdy je- ste(cid:258)my przyt(cid:239)oczeni innymi obowi(cid:200)zkami, powinni(cid:258)my dyplomatycznie odmówi(cid:202). 8. Zadbajmy o to, by nasz umys(cid:239) by(cid:239) zawsze czym(cid:258) zaj(cid:218)ty. Kiedy nasze umys(cid:239)y nie s(cid:200) zaj(cid:218)te pozytywnymi my(cid:258)lami, wype(cid:239)niamy je zmartwieniami — cz(cid:218)sto dotycz(cid:200)cymi rzeczy, które s(cid:200) trywialne albo bardzo ma(cid:239)o prawdopo- dobne. Musimy zadba(cid:202) o to, by nasze umys(cid:239)y by(cid:239)y zaj(cid:218)te pozytywnymi, warto(cid:258)ciowymi sprawami. Czytanie inspiru- 20 Poleć książkęKup książkę ZAGRO(cid:191)ENIA ZWI(cid:107)ZANE ZE ZMARTWIENIAMI j(cid:200)cych ksi(cid:200)(cid:285)ek, s(cid:239)uchanie dobrej muzyki, medytowanie, anga(cid:285)owanie si(cid:218) w warto(cid:258)ciowe projekty spo(cid:239)eczne albo po prostu skupienie si(cid:218) na ciekawym hobby lub na rado- (cid:258)ciach codziennego (cid:285)ycia — to wszystko pomo(cid:285)e wyprze(cid:202) my(cid:258)li o zmartwieniach. 9. Zróbmy to teraz. W ka(cid:285)dym zawodzie i w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci aspektów (cid:285)ycia prywatnego musimy robi(cid:202) rzeczy, których nie lubimy. Wszyscy mamy tendencj(cid:218) do odk(cid:239)adania ich na pó(cid:283)niej i skupiania si(cid:218) na tych sprawach, które sprawiaj(cid:200) nam przyjemno(cid:258)(cid:202). Je(cid:285)eli najpierw robimy co(cid:258), co lubimy, to w ko(cid:241)cu pozostan(cid:200) nam same nieprzyjemne rzeczy. W ten sposób sabotujemy samych siebie. Z psychologicz- nego punktu widzenia, je(cid:258)li najpierw robimy co(cid:258), co lubi- my, to ta czynno(cid:258)(cid:202) nie cieszy nas tak, jak mog(cid:239)aby cieszy(cid:202). Przez ca(cid:239)y czas my(cid:258)limy tylko: „Kiedy to sko(cid:241)cz(cid:218), b(cid:218)d(cid:218) musia(cid:239) si(cid:218) zabra(cid:202) do tamtej koszmarnej rzeczy”. Gdyby- (cid:258)my zrobili na odwrót, z rado(cid:258)ci(cid:200) przechodziliby(cid:258)my do przyjemniejszych zada(cid:241). 10. Uczmy si(cid:218) na w(cid:239)asnych b(cid:239)(cid:218)dach. Wszyscy pope(cid:239)niamy b(cid:239)(cid:218)dy. Nikt nie jest doskona(cid:239)y. Nie ma osoby, której wszystko zawsze by wychodzi(cid:239)o. Wspo- mnia(cid:239)em ju(cid:285), (cid:285)e musimy podejmowa(cid:202) ryzyko, je(cid:285)eli chcemy robi(cid:202) post(cid:218)py, a integraln(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) ka(cid:285)dego ryzyka jest mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) pora(cid:285)ki. Gotowo(cid:258)(cid:202) do podejmowania ryzyka wcale nie oznacza, (cid:285)e jeste(cid:258)my szale(cid:241)cami. Ludzie sukcesu licz(cid:200) si(cid:218) z ryzykiem podczas podejmowania ka(cid:285)dej swojej decyzji. Nie da si(cid:218) go wyeliminowa(cid:202), ale mo(cid:285)na je zmini- malizowa(cid:202) dzi(cid:218)ki starannej analizie i dok(cid:239)adnemu plano- waniu. Bez pracy nie ma ko(cid:239)aczy. 21 Poleć książkęKup książkę JAK POKONA(cid:109) ZMARTWIENIA I PORADZI(cid:109) SOBIE ZE STRESEM Kiedy zdarzy nam si(cid:218) pora(cid:285)ka, to zamiast si(cid:218) martwi(cid:202) i j(cid:200) rozpami(cid:218)tywa(cid:202), musimy si(cid:218) zastanowi(cid:202) nad jej przyczyn(cid:200) i poczyni(cid:202) kroki w celu naprawienia sytuacji, je(cid:258)li jest to mo(cid:285)liwe. A je(cid:285)eli nic nie da si(cid:218) ju(cid:285) naprawi(cid:202), warto poszu- ka(cid:202) alternatywnego rozwi(cid:200)zania i zastanowi(cid:202) si(cid:218), co spowo- dowa(cid:239)o ca(cid:239)y problem, tak aby nie pope(cid:239)ni(cid:202) tego samego b(cid:239)(cid:218)du w przysz(cid:239)o(cid:258)ci. KONSEKWENCJA Cech(cid:200), która wyró(cid:285)nia ludzi sukcesu, nie jest to, (cid:285)e zawsze wszystko im si(cid:218) udaje, lecz to, (cid:285)e gdy doznaj(cid:200) pora(cid:285)ki albo napo- tkaj(cid:200) przeszkod(cid:218), odbijaj(cid:200) si(cid:218) od dna i podwajaj(cid:200) swoje starania, zamiast martwi(cid:202) si(cid:218) swoimi niedostatkami. S(cid:200) elastyczni — jest to cecha wyró(cid:285)niaj(cid:200)ca osoby o du(cid:285)ej inteligencji emocjonalnej, które potrafi(cid:200) kontrolowa(cid:202) stres i zapanowa(cid:202) nad sk(cid:239)onno(cid:258)ci(cid:200) do zamartwiania si(cid:218). Osoby te maj(cid:200) ró(cid:285)ne wady i braki, ale (cid:239)(cid:200)czy je jedna wspólna cecha: wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202), czyli upór i determinacja, (cid:285)eby odnie(cid:258)(cid:202) sukces mimo wszelkich trudno(cid:258)ci. Bez wzgl(cid:218)du na to, jak wrogie jest otoczenie, jak silny jest opór i jakie czynniki zniech(cid:218)caj(cid:200) je do dalszych dzia(cid:239)a(cid:241), wytrwale id(cid:200) naprzód. Zamiast traci(cid:202) energi(cid:218) na zamartwianie si(cid:218), staraj(cid:200) si(cid:218) jeszcze bardziej i podejmuj(cid:200) m(cid:200)drzejsze decyzje, (cid:285)eby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) swoje cele. POT(cid:125)GA TRWANIA Sukcesu nie odnosi si(cid:218) z dnia na dzie(cid:241). Steve Jobs i Steve Wozniak ponosili pora(cid:285)k(cid:218) za pora(cid:285)k(cid:200), zanim stworzyli swój pierwszy kom- puter Apple, który podbi(cid:239) rynek. Oczywi(cid:258)cie martwili si(cid:218), (cid:285)e 22 Poleć książkęKup książkę ZAGRO(cid:191)ENIA ZWI(cid:107)ZANE ZE ZMARTWIENIAMI mo(cid:285)e nigdy im si(cid:218) nie uda(cid:202), ale od(cid:239)o(cid:285)yli te zmartwienia na bok i skoncentrowali si(cid:218) na rozwi(cid:200)zywaniu problemów, które napoty- kali na swojej drodze. Oliver Wendell Holmes, ameryka(cid:241)ski poeta i filozof, dosko- nale to uj(cid:200)(cid:239) w swoim utworze: Nigdy si(cid:218) nie poddawaj. S(cid:200) okazje i zmiany, Pomagaj(cid:200)ce tym, którzy maj(cid:200) nadziej(cid:218), sto do jednego; A przez chaos Wy(cid:285)sza M(cid:200)dro(cid:258)(cid:202) szykuje Ostateczny sukces, je(cid:258)li tylko wytrwasz. Nigdy si(cid:218) nie poddawaj; bo najm(cid:200)drzejszym jest naj(cid:258)mielszy. Wie, (cid:285)e Opatrzno(cid:258)(cid:202) miesza w kielichu, A ze wszystkich maksym najlepsz(cid:200), a tak(cid:285)e najstarsz(cid:200) Jest surowa dewiza, by „nigdy si(cid:218) nie poddawa(cid:202)”! Wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202) w d(cid:200)(cid:285)eniu do celu daje wielk(cid:200) moc. Inni zaczynaj(cid:200) w nas wierzy(cid:202). Kiedy kto(cid:258), kto jest wytrwa(cid:239)y, podejmuje nowe wyzwanie, jego walka jest ju(cid:285) w po(cid:239)owie wygrana — i dotyczy to nie tylko jego, ale równie(cid:285) wszystkich osób dooko(cid:239)a. Osoby wytrwa(cid:239)e nigdy si(cid:218) nie martwi(cid:200) tym, czy odnios(cid:200) suk- ces. Zawsze wk(cid:239)adaj(cid:200) ca(cid:239)e serce w to, co robi(cid:200), bo wiedz(cid:200), (cid:285)e dzi(cid:218)ki temu osi(cid:200)gn(cid:200) maksimum swojej skuteczno(cid:258)ci. (cid:191)ycie jest dzisiaj — jedyne (cid:285)ycie, jakiego jeste(cid:258) pewien. Jak najlepiej wykorzystaj dzisiejszy dzie(cid:241). Zainteresuj si(cid:218) czym(cid:258). Rozbud(cid:283) si(cid:218). Znajd(cid:283) sobie hobby. Pozwól, (cid:285)eby wstrz(cid:200)sn(cid:200)(cid:239) Tob(cid:200) dreszcz entuzjazmu. Prze(cid:285)yj dzisiejszy dzie(cid:241) z rado(cid:258)ci(cid:200). Dale Carnegie 23 Poleć książkęKup książkę JAK POKONA(cid:109) ZMARTWIENIA I PORADZI(cid:109) SOBIE ZE STRESEM NIEUST(cid:125)PLIWO(cid:165)(cid:109) POP(cid:146)ACA Najpierw musimy okre(cid:258)li(cid:202), co zamierzamy zrobi(cid:202), a potem po prostu musimy przej(cid:258)(cid:202) do dzia(cid:239)ania. Ci, którzy ci(cid:200)gle odk(cid:239)adaj(cid:200) wa(cid:285)ne sprawy na pó(cid:283)niej albo trac(cid:200) czas na rozwa(cid:285)ania o tym, co zrobi(cid:202) najpierw, nie osi(cid:200)gn(cid:200) (cid:285)adnego celu. Wytrwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202) pomo- g(cid:239)a zbudowa(cid:202) piramidy na nizinach Egiptu i mur wokó(cid:239) Imperium Chi(cid:241)skiego, zdoby(cid:202) alpejskie szczyty, (cid:285)eglowa(cid:202) przez niebezpiecz- ne oceany i zdoby(cid:202) nowe l(cid:200)dy, a tak(cid:285)e zbudowa(cid:202) wielkie kraje. Dzi(cid:218)ki wytrwa(cid:239)o(cid:258)ci kreatywne pomys(cid:239)y przekszta(cid:239)ci(cid:239)y si(cid:218) w (cid:258)wiet- nie prosperuj(cid:200)ce firmy. Nieust(cid:218)pliwo(cid:258)(cid:202) zdeterminowanych m(cid:218)(cid:285)- czyzn i kobiet zmieni(cid:239)a (cid:258)wiat i przynios(cid:239)a mu nowe wynalazki, od- krycia naukowe i prze(cid:239)omy w dziedzinie medycyny. Ludzie, którzy ca(cid:239)kowicie anga(cid:285)uj(cid:200) si(cid:218) w swoj(cid:200) prac(cid:218), s(cid:200) skazani na sukces. A je(cid:258)li posiadaj(cid:200) odpowiednie umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i maj(cid:200) zdrowy rozs(cid:200)dek, ten sukces b(cid:218)dzie ogromny. Je(cid:258)li nie mo(cid:285)esz spa(cid:202), to wsta(cid:241) i zrób co(cid:258), zamiast le(cid:285)e(cid:202) i si(cid:218) martwi(cid:202). Tym, co Ci(cid:218) dr(cid:218)czy, s(cid:200) zmartwienia, a nie brak snu. Dale Carnegie Benjamin Franklin pokaza(cid:239) to na w(cid:239)asnym przyk(cid:239)adzie. Kiedy rozpocz(cid:200)(cid:239) prac(cid:218) w bran(cid:285)y drukarskiej w Filadelfii, jego biuro, zak(cid:239)ad i miejsce do spania zajmowa(cid:239)y jeden ma(cid:239)y pokój. Którego(cid:258) dnia Franklin dowiedzia(cid:239) si(cid:218), (cid:285)e inny drukarz w mie(cid:258)cie postanowi(cid:239) znisz- czy(cid:202) jego firm(cid:218). Zaprosi(cid:239) go do swojego pokoju. Pokaza(cid:239) mu krom- k(cid:218) chleba — jego typowy obiad — i powiedzia(cid:239): „Nie wyczerpie mnie pan g(cid:239)odem, chyba (cid:285)e potrafi pan (cid:285)y(cid:202) skromniej ni(cid:285) ja”. 24 Poleć książkęKup książkę ZAGRO(cid:191)ENIA ZWI(cid:107)ZANE ZE ZMARTWIENIAMI Inn(cid:200) przyczyn(cid:200) pora(cid:285)ek jest zbyt szybkie poddawanie si(cid:218). W(cid:239)a(cid:258)ciciel kopalni w Kolorado wydr(cid:200)(cid:285)y(cid:239) tunel o d(cid:239)ugo(cid:258)ci 1,6 km w skale, w której, jak s(cid:200)dzi(cid:239), by(cid:239)o z(cid:239)oto. Wyda(cid:239) na to sto tysi(cid:218)cy dolarów, a kiedy po pó(cid:239)tora roku nie znalaz(cid:239) (cid:285)adnego z(cid:239)ota, pod- da(cid:239) si(cid:218). Inna firma wyd(cid:239)u(cid:285)y(cid:239)a tunel o zaledwie jeden metr i natra- fi(cid:239)a na rud(cid:218) z(cid:239)ota. Mo(cid:285)liwe, (cid:285)e z(cid:239)oto naszego (cid:285)ycia znajduje si(cid:218) tylko metr od nas. NIE REZYGNUJMY Kiedy czujemy pokus(cid:218), (cid:285)eby si(cid:218) podda(cid:202), warto przeczyta(cid:202) poni(cid:285)szy wiersz nieznanego autora. Pomo(cid:285)e nam on odzyska(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) per- spektyw(cid:218) i zach(cid:218)ci nas do tego, by zbyt szybko si(cid:218) nie poddawa(cid:202). Kiedy co(cid:258) ci si(cid:218) nie udaje — a tak zawsze si(cid:218) zdarza, Kiedy masz wra(cid:285)enie, (cid:285)e wci(cid:200)(cid:285) idziesz pod górk(cid:218), Kiedy fundusze s(cid:200) ma(cid:239)e, a kredyty wysokie, I kiedy chcesz si(cid:218) u(cid:258)miechn(cid:200)(cid:202), ale musisz westchn(cid:200)(cid:202), Kiedy obowi(cid:200)zki ci(cid:218) przyt(cid:239)aczaj(cid:200), Odpocznij, je(cid:258)li musisz, ale si(cid:218) nie poddawaj. (cid:191)ycie jest niezwyk(cid:239)e ze swoimi nag(cid:239)ymi zwrotami i zmianami, O czym ka(cid:285)dy z nas nieraz mia(cid:239) okazj(cid:218) si(cid:218) przekona(cid:202). A wielu pora(cid:285)ek mo(cid:285)na by unikn(cid:200)(cid:202), Gdyby ludzie tylko wytrwali nieco d(cid:239)u(cid:285)ej. Nie poddawaj si(cid:218), cho(cid:202) tempo wydaje si(cid:218) wolne, Bo mo(cid:285)esz odnie(cid:258)(cid:202) sukces za nast(cid:218)pnym podmuchem wiatru. Sukces jest pora(cid:285)k(cid:200) wywrócon(cid:200) na lew(cid:200) stron(cid:218), Srebrn(cid:200) nici(cid:200) w chmurach zw(cid:200)tpienia. 25 Poleć książkęKup książkę JAK POKONA(cid:109) ZMARTWIENIA I PORADZI(cid:109) SOBIE ZE STRESEM Nigdy nie wiesz, jak blisko celu jeste(cid:258). Mo(cid:285)e by(cid:202) tu(cid:285) obok, cho(cid:202) wydaje si(cid:218) daleko. Dlatego nie przestawaj walczy(cid:202), gdy dostajesz najsilniejszy cios – Bo w(cid:239)a(cid:258)nie wtedy, gdy sytuacja wydaje si(cid:218) najgorsza, nie wolno ci REZYGNOWA(cid:109). PODSUMOWANIE Dale Carnegie podsumowa(cid:239) rady dotycz(cid:200)ce zapanowania nad sk(cid:239)onno(cid:258)ci(cid:200) do zamartwiania si(cid:218) za pomoc(cid:200) poni(cid:285)szych zasad: Kiedy stajemy przed problemem: (cid:120) Zapytajmy: Co najgorszego mo(cid:285)e si(cid:218) sta(cid:202)? (cid:120) Przygotujmy si(cid:218) na zaakceptowanie najgorszego. (cid:120) Postarajmy si(cid:218) zmieni(cid:202) ten scenariusz na lepszy. (cid:120) Pami(cid:218)tajmy o ogromnej cenie, jak(cid:200) mo(cid:285)emy zap(cid:239)aci(cid:202) za zamartwianie si(cid:218) — tutaj chodzi o nasze zdrowie. Aby zapanowa(cid:202) nad sk(cid:239)onno(cid:258)ci(cid:200) do zamartwiania si(cid:218), zastanówmy si(cid:218), co mo(cid:285)e by(cid:202) przyczyn(cid:200) naszych trosk: (cid:120) Zapoznajmy si(cid:218) z wszystkimi faktami. (cid:120) Rozwa(cid:285)my wszystkie fakty, a potem podejmijmy decyzj(cid:218). (cid:120) Kiedy ju(cid:285) zadecydujemy, przejd(cid:283)my do dzia(cid:239)ania! (cid:120) Napiszmy odpowiedzi na poni(cid:285)sze pytania: 26 Poleć książkęKup książkę ZAGRO(cid:191)ENIA ZWI(cid:107)ZANE ZE ZMARTWIENIAMI a) Na czym polega problem? b) Jakie s(cid:200) przyczyny tego problemu? c) Jakie s(cid:200) mo(cid:285)liwe rozwi(cid:200)zania? d) Jakie jest najlepsze mo(cid:285)liwe rozwi(cid:200)zanie? Pozb(cid:200)d(cid:283)my si(cid:218) nawyku zamartwiania si(cid:218), zanim on nas wyko(cid:241)czy: (cid:120) (cid:191)yjmy w „jednodniowych przedzia(cid:239)ach”. (cid:120) Zawsze starajmy si(cid:218) czym(cid:258) zaj(cid:200)(cid:202). (cid:120) Nie przejmujmy si(cid:218) drobiazgami. (cid:120) Odwo(cid:239)ujmy si(cid:218) do rachunku prawdopodobie(cid:241)stwa, (cid:285)eby zapanowa(cid:202) nad swoimi zmartwieniami. (cid:120) Dostosujmy si(cid:218) do tego, co nieuniknione. (cid:120) Okre(cid:258)lmy, ile niepokoj(cid:200)cych my(cid:258)li ma prawo wywo(cid:239)a(cid:202) dany problem, i nie po(cid:258)wi(cid:218)cajmy mu ani chwili wi(cid:218)cej. (cid:120) Nie zamartwiajmy si(cid:218) przesz(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200). Przyjmijmy nastawienie, które przyniesie nam spokój i szcz(cid:218)(cid:258)cie: (cid:120) Wype(cid:239)nijmy swój umys(cid:239) my(cid:258)lami o spokoju, odwadze, zdrowiu i nadziei. (cid:120) Nigdy nie starajmy si(cid:218) wyrównywa(cid:202) rachunków ze swoimi wrogami. (cid:120) Spodziewajmy si(cid:218) braku wdzi(cid:218)czno(cid:258)ci. (cid:120) Liczmy dary, którymi obdarowa(cid:239) nas los, a nie problemy. (cid:120) Nie na(cid:258)ladujmy innych. 27 Poleć książkęKup książkę JAK POKONA(cid:109) ZMARTWIENIA I PORADZI(cid:109) SOBIE ZE STRESEM (cid:120) Starajmy si(cid:218) czerpa(cid:202) korzy(cid:258)ci ze swoich pora(cid:285)ek. (cid:120) Dawajmy szcz(cid:218)(cid:258)cie innym. (cid:120) Nie poddawajmy si(cid:218), gdy problemy nas przyt(cid:239)aczaj(cid:200). (cid:120) Zmartwienia zast(cid:200)pmy wytrwa(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200). (cid:120) Wymy(cid:258)lajmy kreatywne rozwi(cid:200)zania. (cid:120) Nie pozwólmy, (cid:285)eby krytyka innych odbiera(cid:239)a nam si(cid:239)(cid:218) i zapa(cid:239). 28 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak pokonać zmartwienia i poradzić sobie ze stresem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: