Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00340 006744 20586415 na godz. na dobę w sumie
Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów - książka
Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów - książka
Autor: Liczba stron: 244
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-937-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> mała firma
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to najpopularniejsza w Polsce forma rozliczania się z urzędem skarbowym. Do prowadzenia książki przychodów i rozchodów zobowiązane są osoby wykonujące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Wiele firm powierza prowadzenie księgowości biurom rachunkowym, ale sporo przedsiębiorców decyduje się na samodzielne księgowanie swoich wydatków i kosztów. Opanowanie schematów księgowania nie jest trudne, ale wymaga praktyki. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność spotykają się z wieloma problemami związanymi z prawidłowym odnotowywaniem zdarzeń księgowych.

'Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów' to poradnik dla przedsiębiorców i księgowych zajmujących się tą właśnie formą księgowości. Przedstawiono w nim sposoby księgowania różnych zdarzeń gospodarczych oraz wymagania stawiane takim zapisom w ewidencjach podatkowych z uwzględnieniem różnic, jakie występują pomiędzy wpisami płatników podatku VAT a wpisami podmiotów zwolnionych z tego obowiązku. Omówiono tu również najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu książki przychodów i rozchodów. Każde z zagadnień jest opatrzone praktycznymi przykładami ułatwiającymi zrozumienie tematu.

Jeśli chcesz uniknąć błędów i kontroli, musisz poznać wszystkie zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów Autor: Romuald Gabrysz ISBN: 83-7361-937-2 Format: A5, stron: 244 Podatkowa ksiêga przychodów i rozchodów to najpopularniejsza w Polsce forma rozliczania siê z urzêdem skarbowym. Do prowadzenia ksi¹¿ki przychodów i rozchodów zobowi¹zane s¹ osoby wykonuj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, spó³ki cywilne osób fizycznych, spó³ki jawne osób fizycznych oraz spó³ki partnerskie. Wiele firm powierza prowadzenie ksiêgowoœci biurom rachunkowym, ale sporo przedsiêbiorców decyduje siê na samodzielne ksiêgowanie swoich wydatków i kosztów. Opanowanie schematów ksiêgowania nie jest trudne, ale wymaga praktyki. Przedsiêbiorcy rozpoczynaj¹cy dzia³alnoœæ spotykaj¹ siê z wieloma problemami zwi¹zanymi z prawid³owym odnotowywaniem zdarzeñ ksiêgowych. „Jak prowadziæ ksiêgê przychodów i rozchodów” to poradnik dla przedsiêbiorców i ksiêgowych zajmuj¹cych siê t¹ w³aœnie form¹ ksiêgowoœci. Przedstawiono w nim sposoby ksiêgowania ró¿nych zdarzeñ gospodarczych oraz wymagania stawiane takim zapisom w ewidencjach podatkowych z uwzglêdnieniem ró¿nic, jakie wystêpuj¹ pomiêdzy wpisami p³atników podatku VAT a wpisami podmiotów zwolnionych z tego obowi¹zku. Omówiono tu równie¿ najczêstsze b³êdy pope³niane przy prowadzeniu ksi¹¿ki przychodów i rozchodów. Ka¿de z zagadnieñ jest opatrzone praktycznymi przyk³adami u³atwiaj¹cymi zrozumienie tematu. (cid:129) Koszty i przychody (cid:129) Amortyzacja sk³adników maj¹tku przedsiêbiorstwa (cid:129) Dokonywanie wpisów w ksi¹¿ce przychodów i rozchodów (cid:129) Spis z natury (cid:129) Ewidencjonowanie wyposa¿enia (cid:129) Ksiêgowanie nale¿noœci nieœci¹galnych (cid:129) Korekta b³êdów dokonanych podczas ksiêgowania Jeœli chcesz unikn¹æ b³êdów i kontroli, musisz poznaæ wszystkie zasady prowadzenia ksi¹¿ki przychodów i rozchodów. Spis treści Od autora Część I Informacje ogólne 1. Podmioty zobowiązane 1.1. Zwolnienie od obowiązku prowadzenia PKPiR 1.2. Zryczałtowane formy opodatkowania 1.3. Karta podatkowa 1.4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 1.5. Zawiadamianie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania 1.6. Zadania 2. Koszty i przychody 2.1. Koszty uzyskania przychodów 2.2. Przychody i moment ich powstania 2.3. Zadania 3. Amortyzacja składników majątku 3.1. Składniki majątku nie podlegające amortyzacji 3.2. Składniki majątku, podlegające amortyzacji 3.3. Ustalenie wartości początkowej składników majątku 3.4. Zmiana wartości środków trwałych 3.5. Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 3.6. Ustalenie stawki i metody amortyzacji 3.7. Zadania 9 11 13 14 14 15 16 19 22 25 26 27 29 31 31 32 36 39 40 41 53 4 J A K P R O W A D Z I Ć K S I Ę G Ę P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W 4. Umowy leasingu 4.1. Wiadomości ogólne 4.2. Leasing i koszty uzyskania przychodów 5. VAT w PKPiR 5.1. Wiadomości ogólne 5.2. Zwolnienia od podatku VAT 5.3. Zwolnienie lub VAT 5.4. Zadania Część II Dowody księgowe i ich rodzaje 55 55 55 59 59 60 62 64 65 6. Ogólne zasady dotyczące dowodów księgowych 67 69 7. Dowody księgowe — omówienie 69 72 73 75 75 76 77 78 79 79 80 80 80 81 81 81 83 83 84 84 7.1. Faktura VAT 7.2. Faktura korygująca 7.3. Nota korygująca 7.4. Rachunek 7.5. Faktura VAT RR 7.6. Faktura wewnętrzna 7.7. Inne dokumenty, traktowane jak faktura VAT 7.8. Paragony 7.9. KP i KW 7.10. Lista płac 7.11. Dowody przesunięć 7.12. Dzienne zestawienie sprzedaży 7.13. Miesięczne zestawienie raportów dobowych 7.14. Nota księgowa 7.15. Inne dowody księgowe 7.16. Dowód wewnętrzny 7.17. Rozliczenie kosztów podróży służbowej i wartości diet 7.18. Opis otrzymanego materiału lub towaru handlowego 7.19. Ewidencja zwrotów 7.20. Zadania S P I S T R E Ś C I 5 85 87 87 87 88 92 94 95 95 97 99 99 100 101 103 104 105 106 107 109 115 116 Część III Poznaj Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów 8. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 8.1. Termin założenia PKPiR 8.2. Strona tytułowa 8.3. Dokonywanie zapisów w PKPiR — wiadomości ogólne 8.4. Terminy dokonywania zapisów w księdze 8.5. PKPiR w biurze rachunkowym 9. PKPiR dla rolników 9.1. Dokonywanie zapisów w PKPiR dla rolników — wiadomości ogólne 9.2. Ustalenie dochodu rocznego na podstawie danych z PKPiR dla rolników 10. Ewidencje dodatkowe 10.1. Ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych 10.2. Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy 10.3. Ewidencja sprzedaży 10.4. Ewidencje sprzedaży i zakupu VAT 10.5. Ewidencja wyposażenia 10.6. Karty przychodów pracowników 10.7. Pozostałe ewidencje 10.8. Zadania Część IV Zapisy w księdze 11. Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności, spis z natury 11.1. Spis z natury 11.2. Wydatki związane z zakupem składników majątkowych 12. Wyposażenie podlegających amortyzacji 120 11.3. Wydatki związane z zakupem wyposażenia, pozostałe wydatki 121 121 11.4. Wydatki przed rozpoczęciem działalności a VAT 123 124 124 124 12.1. Ewidencjonowanie w PKPiR 12.2. Likwidacja wyposażenia 12.3. Wyposażenie przy likwidacji działalności 6 J A K P R O W A D Z I Ć K S I Ę G Ę P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W 13. Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 14. Straty w środkach trwałych, likwidacja środków trwałych 14.1. Strata w środkach trwałych 15. Zakup towarów handlowych i materiałów, koszty uboczne zakupu 15.1. Koszty uboczne zakupu 15.2. Zakup towarów i materiałów dokumentowany fakturą lub rachunkiem 15.3. Zwrot towaru, korekta faktury, faktura z błędem 15.4. Faktura w walucie obcej, różnice kursowe 15.5. Zakupy towarów handlowych od osób fizycznych 15.6. Straty w towarach handlowych, wypłata odszkodowania 15.7. Przekazanie towarów (materiałów) na potrzeby osobiste 15.8. Przekazanie towarów (materiałów) na potrzeby działalności 15.9. Przesunięcia towarów i materiałów między zakładami 15.10. Rabat od dostawcy 15.11. Darowizna towarów handlowych 15.12. Darowizna wyrobów gotowych 15.13. Różne kategorie kosztu na jednej fakturze zakupu 16. Wynagrodzenia i świadczenia 16.1. Wynagrodzenia i składki 16.2. Ekwiwalenty, odszkodowania, inne składniki list płac 16.3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło 16.4. Wynagrodzenia w naturze 17. Wierzytelności nieściągalne 17.1. Odpis aktualizujący wysokość należności 17.2. Umorzenie należności 18. Reklama i reprezentacja 18.1. Wydatki limitowane i nielimitowane 18.2. Zużycie na cele reklamy i reprezentacji a podatek VAT 18.3. Przekazanie na cele reklamy i reprezentacji a podatek VAT 19. Koszty usług finansowych 20. Straty w środkach pieniężnych 125 127 127 131 131 132 135 136 137 144 146 147 148 150 150 151 151 153 153 156 158 159 161 165 167 169 169 170 171 173 175 S P I S T R E Ś C I 7 21. Podróże służbowe 21.1. Podróż służbowa na terenie kraju 21.2. Podróż służbowa poza terenem kraju 22. Samochód w firmie 22.1. Samochód osobowy 22.2. Samochód ciężarowy, inne pojazdy 23. Koszty pozostałe 24. Przychody ze sprzedaży towarów i usług, zwroty i rabaty 25. Pozostałe przychody 26. Podsumowania na koniec miesiąca i roku 27. Zakończenie działalności 27.1. Zadania Część V PKPiR jako dowód w postępowaniu podatkowym 177 177 179 181 181 187 189 193 201 209 211 213 215 28. Rzetelność i niewadliwość PKPiR 217 28.1. Niewadliwość PKPiR 217 28.2. Rzetelność PKPiR 218 28.3. Ustalenie dochodu w drodze oszacowania 219 28.4. Sankcje w przypadku uznania ksiąg za nierzetelne lub wadliwe 221 29. Kontrola wewnętrzna 223 30. Korekta błędnych zapisów i dowodów księgowych 227 227 227 228 30.1. Korekta błędnych zapisów w księdze 30.2. Poprawianie błędnych dowodów księgowych 30.3. Następstwa poprawienia błędnych zapisów Dodatki Słowniczek pojęć używanych w książce Rozwiązania zadań Skorowidz 229 231 235 239 3 Amortyzacja składników majątku 3.1. Składniki majątku nie podlegające amortyzacji Amortyzacji nie podlegają: 1. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów; 2. budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu; 3. dzieła sztuki i eksponaty muzealne; 4. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: ♦ kupna; ♦ przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o pdof dokonuje korzystający; 5. składniki majątku nieużywane na skutek zaprzestania działalności, w której były wykorzystywane; przestaje się je amortyzować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności. 32 C Z Ę Ś Ć I ♦ I N F O R M A C J E O G Ó L N E 3.2. Składniki majątku, podlegające amortyzacji I. Amortyzacji podlegają, nie wymienione w rozdziale 3.1, stanowiące wła- sność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2. maszyny, urządzenia i środki transportu, 3. inne przedmioty — o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi. II. Amortyzacji podlegają również, niezależnie od przewidywanego okre- su używania: 1. przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych”, 2. budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie, 3. składniki majątku, wymienione w części I, nie stanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością, na podstawie umowy leasingu zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników — jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o pdof odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, 4. tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie „statki” o symbolu 35.11, zaliczone do branży 1051 – 1053 Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego. Składniki majątku, wymienione w punktach I i II są w rozumieniu ustawy o pdof środkami trwałymi. Składniki majątku, wymienione w punktach III i IV są w rozumieniu ustawy o pdof wartościami niematerialnymi i prawnymi. III. Amortyzacji podlegają również nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, R O Z D Z I A Ł 3. ♦ A M O R T Y Z A C J A S K Ł A D N I K Ó W M A J Ą T K U 33 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, 5. licencje, 6. prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 7. wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) — o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. IV. Amortyzacji podlegają także, niezależnie od przewidywanego okresu używania: 1. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze: ♦ kupna; ♦ przyjęcia do odpłatnego korzystania, jeśli odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o pdof (dotyczącym umów leasingu), dokonuje korzystający; 2. koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli: ♦ produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, ♦ techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii oraz ♦ z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii; 3. składniki majątku, wymienione w cz. III, nie stanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie 34 C Z Ę Ś Ć I ♦ I N F O R M A C J E O G Ó L N E umowy leasingu, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości — jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy o pdof odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Wartość początkowa do 3500 zł Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w tym rozdziale, jeśli ich wartość początkowa określona zgodnie z przepisami ustawy o pdof nie przekracza 3 500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Najpierw w kosztach, potem amortyzacja Może zdarzyć się sytuacja, że podatnik przewidywał, iż nabywany lub wy- tworzony przez niego składnik majątku o wartości początkowej przekra- czającej 3500 zł będzie używany krócej niż rok, i odpowiednią jego wartość zaliczył do KUP. Jeśli okaże się, że faktyczny okres używania przekroczy rok, podatnik jest obowiązany, w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął: 1. zaliczyć składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do ewidencji środków trwałych w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia; 2. zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, a dla wartości niematerialnych i prawnych — przy zastosowaniu zasad określonych w art. 22m ustawy o pdof; 3. stosować ustalone stawki amortyzacji w całym okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych; 4. wpłacić, w terminie do 20. dnia tego miesiąca do urzędu skarbowego kwotę odsetek, naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w składanych deklaracjach miesięcznych lub w zeznaniu rocznym, jeśli termin płatności odsetek przypada w grudniu. R O Z D Z I A Ł 3. ♦ A M O R T Y Z A C J A S K Ł A D N I K Ó W M A J Ą T K U 35 Podatnik może jednak zorientować się wcześniej, że składnik majątku bę- dzie używany dłużej niż rok. Może również wtedy umieścić ten składnik w ewidencji środków trwałych. Odsetki nalicza się do dnia zaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Odsetki wynoszą 0,1 za każdy dzień, są więc znacznie wyższe niż odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych. Jeżeli różnica, obliczona na zasadach określonych w pkt 2. jest wyższa od kosztów danego miesiąca, nierozliczona nadwyżka kosztów pomniej- sza koszty w następnych miesiącach. Przykład 3.1. Janusz podpisał duży kontrakt na dostawy materiałów budowlanych na budo- wę kontrahenta. Wyliczył, że opłaca mu się kupić samochód ciężarowy dla ce- lów realizacji tego kontraktu, a po jego zakończeniu, sprzedać go ze względu na brak możliwości dalszego efektywnego wykorzystania. Czas realizacji kon- traktu przewidziano na 8 miesięcy, więc ciężarówkę Janusz kupił 31 marca 2004 r. za 55 000 zł i zaliczył wydatek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Jednak 15 października kontrahent zwrócił się do niego z pro- pozycją zawarcia następnej umowy, której czas realizacji wyniósłby kolejne 8 miesięcy. Ponieważ ciężarówka spisywała się bardzo dobrze, Janusz za- czął się zastanawiać, czy ująć ją w ewidencji środków trwałych firmy z dniem 31.10. 2004 r., czy też sprzedać i kupić następną, zaliczając wydatek znowu jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu. Decyzję uzależnił od ustalenia, jakiej wielkości odsetki będzie musiał zapłacić, i ile wyniesie zaliczka na po- datek dochodowy od kwoty pomniejszenia kosztów uzyskania. Obliczenia w tym przypadku wyglądają następująco: 1. Wyliczenie różnicy między ceną nabycia a obliczoną kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania: Roczna stawka amortyzacji dla samochodów ciężarowych: 20 Roczna kwota amortyzacji: 11 000 zł Miesięczna kwota amortyzacji: 916,67 zł Liczba miesięcy, w których amortyzowany byłby samochód, gdyby zo- stał ujęty w ewidencji środków trwałych: 7 Kwota amortyzacji: 916,67∗7 = 6416,69 zł Różnica, zmniejszająca KUP: 55 000 zł – 6416,69 zł = 48 583,31 zł 36 C Z Ę Ś Ć I ♦ I N F O R M A C J E O G Ó L N E 2. Wyliczenie odsetek do zapłaty: 48 583,31 zł∗0,1 ∗214 = 10 396,83 zł Odsetki stanowić będą koszt uzyskania przychodów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: