Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 004758 14870034 na godz. na dobę w sumie
Jak prowadzić zfśs w 2018 r. - ebook/pdf
Jak prowadzić zfśs w 2018 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-21-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Pracodawca, stosownie do swoich możliwości i warunków, powinien zaspokajać bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Oznacza to, że obowiązek ten nie ma charakteru bezwzględnego. Jego realizacja zależy od możliwości konkretnego pracodawcy. Swoboda oceny własnych możliwości i warunków do realizacji tej zasady prawa pracy należy do pracodawcy. Jednak swoboda ta częściowo jest ograniczona przez przepisy dotyczące działalności socjalnej. Publikacja omawia zasady prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawcę, obowiązek tworzenia funduszu socjalnego w filmie, świadczenia dla pracowników, ich opodatkowanie i oskładkowanie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book JAK PROWADZIĆ ZFŚS w 2018 r. stan prawny 20 listopada 2017 r. Praca zbiorowa - - 5 1 2 7 4 9 5 6 3 8 8 7 9 - - SpiS treści Wstęp ............................................................................................................................... 4 1. ZakładoWy fundusZ śWiadcZeń socjalnych .................................. 5 1.1. Ważne definicje ustawowe dotyczące zfśs .............................................................. 5 1.2. Ważne terminy przy tworzeniu i gospodarowaniu zfśs .......................................... 6 1.3. Obowiązek tworzenia zfśs ...................................................................................... 7 1.4. Rezygnacja z tworzenia zfśs ................................................................................... 9 1.5. Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych na potrzeby zfśs ................................. 12 1.6. Obliczanie odpisu na zfśs ....................................................................................... 16 1.7. Odpis dla nauczycieli ............................................................................................. 21 1.8. Odpis dla pracowników uczelni publicznych ......................................................... 22 1.9. Zwiększanie środków zfśs ...................................................................................... 22 1.10. Jak prawidłowo gospodarować środkami funduszu .............................................. 24 1.11. Ustalanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ................... 27 1.12. Wspólna działalność socjalna ............................................................................... 37 1.13. Przekształcenia zakładu pracy a zfśs .................................................................... 40 1.14. Zfśs w przypadku upadłości pracodawcy ............................................................. 43 1.15. Świadczenie urlopowe – zasady wypłaty ............................................................. 44 1.16. Świadczenie urlopowe nauczycieli ....................................................................... 47 2. śWiadcZenia Z Zfśs W podstaWie Wymiaru składek Zus .......... 48 2.1. Wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS – kogo obejmuje ......................... 50 2.2. Świadczenie urlopowe a składki ZUS ................................................................... 51 2.3. Oskładkowanie świadczeń finansowanych z innych źródeł ................................... 53 2.4. Oskładkowanie zapomóg losowych ....................................................................... 53 3. opodatkoWanie śWiadcZeń Z Zfśs ........................................................... 54 3.1. Świadczenie urlopowe – koszty i zwolnienia podatkowe ....................................... 54 3.2. Zapomogi losowe – warunki zwolnienia z opodatkowania ................................... 56 3.3. Rzeczowe świadczenia socjalne – zakres zwolnienia ............................................ 59 3.3.1. Świadczenia rzeczowe dla emerytów i rencistów ........................................ 62 3.4. Finansowanie wypoczynku a zwolnienia podatkowe ............................................ 62 3.5. Zwolnienie dofinansowania do wypoczynku dzieci .............................................. 65 3.6. Dofinansowanie opieki dziecka w żłobku, przedszkolu ........................................ 70 3.7. Pożyczki z zfśs ....................................................................................................... 70 3.7.1. Umorzenie pożyczki pracownikowi .............................................................. 71 3.7.2. Umorzenie pożyczki byłemu pracownikowi ................................................ 72 3.8. Imprezy integracyjne a zfśs ................................................................................... 72 2 20 listopada 2017 r. Jak prowadzić zfśs w 2018 r. 4. fundusZ socjalno-bytoWy .......................................................................... 74 4.1. Zasady tworzenia funduszu .................................................................................... 74 4.2. Przeznaczenie funduszu ......................................................................................... 75 4.3. Świadczenia z funduszu – warunki przyznawania ................................................ 75 4.4. Obciążenia podatkowo-składkowe związane z funduszem .................................... 77 5. prZydatne prZepisy ......................................................................................... 78 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 800; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) ............................... 78 20 listopada 2017 r. 3 Jak prowadzić zfśs w 2018 r. Jak prowadzić zfśS w 2018 r. wStęp Pracodawca, stosownie do swoich możliwości i warunków, powinien zaspokajać bytowe, so- cjalne i kulturalne potrzeby pracowników (art. 16 Kodeksu pracy; dalej k.p.). Oznacza to, że obowiązek ten nie ma charakteru bezwzględnego. Jego realizacja zależy od możliwości konkretnego pracodawcy. Swoboda oceny własnych możliwości i warunków do realizacji tej zasady prawa pracy należy do pracodawcy. Jednak swoboda ta częściowo jest ograniczona przez przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 800; dalej: ustawa o zfśs). Ustawa o zfśs określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowa- nej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przed- szkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. nowelizacja przepisów ustawy o zfśs sprawiła, że z obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwolnieni są praco- dawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). W poprzednim stanie prawnym takiego funduszu nie tworzyli pracodawcy, którzy zatrudniali mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Fundusz tworzą też pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników, u których działają związki zawo- dowe, jeżeli zakładowa organizacja związkowa złoży wniosek w tej sprawie. Nie zmieniły się natomiast zasady tworzenia zfśs przez pracodawców prowadzących dzia- łalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakadów budżetowych. Nadal są oni zobowiązani do tworzenia zfśs bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Obowiązek tworzenia przez pracodawcę funduszu socjalnego i prowadzenia działalności socjalnej jest taki sam względem wszystkich pracowników. Jednak z tego obowiązku nie wynikają żadne roszczenia pracownika o świadczenia. Pracownik nabywa prawo do świad- czenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dopiero wtedy, gdy świadczenie to zostanie mu przyznane. 4 20 listopada 2017 r. Jak prowadzić zfśs w 2018 r. 1. zakładowy funduSz świadczeń SocJalnych 1.1. ważne definicje ustawowe dotyczące zfśs Ustawa o zfśs zawiera m.in. definicje pojęć, które są stosowane na jej potrzeby. Bez bliższego poznania pojęć związanych z funkcjonowaniem zfśs trudno o prawidłową gospodarkę jego środkami. Jednym z najważniejszych pojęć jest działalność socjalna. Przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczo- wej lub finansowej – a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Definicja działalności socjalnej umożliwia również finansowanie z zfśs wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej czy sportowo-rekreacyjnej, które mają miejsce poza gra- nicami kraju. Jest to skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 marca 2007 r. (K 40/04, Dz.U. z 2007 r. Nr 69, poz. 467), w którym TK uznał, że trafny jest pogląd, że wprowadzenie zakwestionowanego, dodatkowego warunku korzystania z ulgowych świadczeń, którym jest miejsce ich świadczenia (Polska), byłoby naruszeniem zasady równości, gdyby dotyczyło nie­ których grup uprawnionych. Niepodobna jednak akceptować płynącej stąd jakoby konkluzji, że wprowadzenie tego dodatkowego kryterium wobec wszystkich uprawnionych nie narusza zasady równości. Cechą relewantną rozpatrywanej sprawy jest bowiem „uprawniony w rozu­ mieniu ustawy”, a więc mający określone cechy kwalifikujące go ex lege jako beneficjenta ulgowych świadczeń. A zatem dodatkowe kryterium skutkuje tym, że z grona osób należących do tej samej grupy charakteryzujących się tą samą cechą relewantną część z nich ma prawo do korzystania z ulg, a część z nich prawa tego jest pozbawiona wyłącznie z tego powodu, że urlop spędza poza granicami Polski. To zaś wprowadza nierówność w obrębie grupy „uprawnionych w rozumieniu ustawy”. Trybunał zwraca uwagę, że w kwestii uprawnień do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych sprawa równości na­ biera szczególnego znaczenia. Każde bowiem odstępstwo od równego traktowania potencjal­ nych odbiorców tych świadczeń ze względu na charakter funduszu, w prostej linii prowadzi do naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej. Przez pojęcie zakładowe obiekty socjalne rozumie się ośrodki wczasowe i kolonijne, domy wypoczynkowe, sanatoria, ogrody działkowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, żłobki, kluby dziecięce i przedszkola oraz obiekty służące działalności kulturalnej. Do obiektów socjalnych nie zalicza się przykładowo stołówek zakładowych, które służą zaspokajaniu po- trzeb bytowych, a nie socjalnych osób uprawnionych. Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych to pra- cownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu. 20 listopada 2017 r. 5 Jak prowadzić zfśs w 2018 r. Katalog osób uprawnionych do korzystania ze środków zfśs jest szeroki, a szczególnego znaczenia nabierają możliwości jego rozszerzenia przez wprowadzenie odpowiednich zapi- sów do regulaminu zfśs. Przykład W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w spółce z o.o. wprowadzono za­ pis, że ze środków tego funduszu mogą korzystać członkowie zarządu zatrudnieni nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również na podstawie powołania czy umowy cywilnoprawnej (kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia). Taki zapis w regulaminie zfśs powoduje, że wy­ mienione osoby są uprawnione do korzystania ze środków zfśs. 1.2. ważne terminy przy tworzeniu i gospodarowaniu zfśs Ustawa o zfśs przewiduje wiele terminów, których należy przestrzegać przy tworzeniu i go- spodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. kalendarium zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Data 1 stycznia 31 stycznia 20 lutego 31 maja 30 września Działania pracodawcy Stan zatrudnienia z tego dnia decyduje o tworzeniu funduszu. Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pra­ cowników w przeliczeniu na pełne etaty tworzą zfśs na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Fundusz mogą tworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Do tego dnia pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeli­ czeniu na pełne etaty, jeśli nie są objęci układem zbiorowym i nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, przekazują załodze w sposób przyjęty w danym zakładzie informację o nietworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Do tego dnia Prezes GUS wydaje obwieszczenie o wysokości przeciętnego wynagrodzenia będącego podstawą odpisu na fundusz. Ostateczny termin przekazania na rachunek funduszu pierwszej raty środków, wynoszącej co najmniej 75 odpisu podstawowego Ostateczny termin przekazania na rachunek funduszu drugiej raty środków (pozostałej części odpisu podstawowego i dobro­ wolnych zwiększeń) Podstawa prawna art. 3 ust. 1, ust. 1c i ust. 3 ustawy o zfśs art. 3 ust. 3a ustawy o zfśs art. 5 ust. 7 ustawy o zfśs art. 6 ust. 2 ustawy o zfśs art. 6 ust. 2 ustawy o zfśs 6 20 listopada 2017 r. Jak prowadzić zfśs w 2018 r. 31 grudnia Rozliczenie funduszu i ostateczna korekta odpisów na podstawie rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposo­ bu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 349) 1.3. obowiązek tworzenia zfśs Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się przepisy ustawy o zfśs określające wielkość zatrudnienia, którego osiągnięcie zobowiązuje pracodawców do tworzenia zakładowego funduszu świad- czeń socjalnych. Obecnie do tworzenia zfśs zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pra- cowników według stanu na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty. Z obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwolnieni są pracodaw- cy zatrudniający poniżej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Przykład Pracodawca na 1 stycznia danego roku zatrudnia 47 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy i 4 pracowników na pół etatu. Zatrudnionych jest zatem 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Oznacza to, że pracodawca nie jest zobligowany do tworzenia zakładowego fundu­ szu świadczeń socjalnych – obowiązek taki dotyczy bowiem pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednak pracodawcy, u których działają związki zawodowe, zatrudniający co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników, zobligowani są utworzyć zfśs, jeżeli zakładowa organizacja związkowa złoży wniosek w tej sprawie. pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku od 20 do 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, muszą utworzyć zfśs na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Przykład U pracodawcy z poprzedniego przykładu działa zakładowa organizacja związkowa. Związkow­ cy złożyli wniosek o utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zatem praco­ dawca ma obowiązek utworzyć ten fundusz. 20 listopada 2017 r. 7 Jak prowadzić zfśs w 2018 r. Nie zmieniły się natomiast zasady tworzenia zfśs przez pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Nadal są oni zobowiązani do tworzenia zfśs bez względu na liczbę zatrudnianych pra- cowników. Przykład W jednostce budżetowej stan zatrudnienia wynosił 1 stycznia danego roku 6 pracowników zatrudnionych na pełny etat, 3 pracowników zatrudnionych na pół etatu i 2 pracowników za­ trudnionych na ćwierć etatu. Razem daje to 8 etatów. Tak niskie zatrudnienie nie ma jednak wpływu na obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez tę jed­ nostkę bud żetową – taki pracodawca musi tworzyć fundusz bez względu na liczbę zatrudnia­ nych pracowników. Jeżeli rozpoczęcie działalności następuje w roku kalendarzowym w wyniku komercjali- zacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równoczesnym przejęciem pracowników, pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na peł- ne etaty, pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz jednostki sektora finansów publicznych obligatoryjnie tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Podsumowując, należy stwierdzić, że: Obligatoryjnie zfśs tworzą pracodawcy: ■■ zatrudniający co najmniej 50 pracowników według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego (w przeliczeniu na pełne etaty), ■■ zatrudniający co najmniej 20 pracowników i poniżej 50 pracowników według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego (w przeliczeniu na pełne etaty), jeśli z wnioskiem w tej sprawie wystąpi zakładowa organizacja związkowa, ■■ prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, ■■ którzy rozpoczęli działalność w roku kalendarzowym w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równoczesnym przejęciem pracowników. Fakultatywnie zfśs tworzą pracodawcy: ■■ zatrudniający mniej niż 50 pracowników według stanu na 1 stycznia danego roku kalendarzowego (w prze­ liczeniu na pełne etaty). Przepisy przewidują pewien wyjątek od obowiązku tworzenia zfśs. Mianowicie praco- dawcy rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym, którzy są zobowiązani do utwo- rzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, tworzą ten fundusz dopiero od następ- nego roku kalendarzowego. Odroczenie obowiązków socjalnych dotyczy tylko tych pracodawców, którzy rozpoczynają działalność po raz pierwszy. 8 20 listopada 2017 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak prowadzić zfśs w 2018 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: