Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00275 005904 20929850 na godz. na dobę w sumie
Jak przygotować się do zmian 2019.Podatki ● Rachunkowość ● Prawo pracy ● ZUS - ebook/pdf
Jak przygotować się do zmian 2019.Podatki ● Rachunkowość ● Prawo pracy ● ZUS - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 106
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-440-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do wprowadzanych zmian. Autorzy omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy. Przystępnie przedstawiają działania i decyzje, jakie należy podjąć, aby optymalnie dostosować się do nowych regulacji.
Zakres planowanych i już uchwalonych zmian jest szeroki. Obejmuje w szczególności:
● rozliczenia VAT, np. skrócenie terminu umożliwiającego korzystanie z ulgi na złe długi czy wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT;
● rozliczenia PIT i CIT w zakresie kosztów korzystania z samochodów osobowych;
● rachunkowość, w tym przede wszystkim zasady sporządzania sprawozdań oraz uproszczenia w prowadzeniu ewidencji.
Publikacja omawia także krok po kroku, jak przygotować się do zmian prawa pracy i ZUS, które wejdą w życie w 2019 r. Z książki można się m.in. dowiedzieć, jak przygotować się na zmiany w zakresie:
● prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;
● współpracy ze związkami zawodowymi;
● wypłaty wynagrodzenia pracownikom;
● potrąceń z umów zlecenia;
● wprowadzenia Pracowniczych planów kapitałowych;
● opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. 
Całość została wzbogacona o liczne przykłady, praktyczne tabele i wzory dokumentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I. VAT I. VAT 1. Mechanizm obniżenia stawek VAT 1.1. Na czym polegają zmiany Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT stawki VAT podwyższone o 1 pkt proc. z dniem 1 stycz- nia 2011 r. (tj. stawki 23 i 8 ) miały powrócić 1 stycznia 2019 r. do swojej pierwotnej wy- sokości (22 i 7 ). Tak się jednak nie stanie. W Sejmie znalazł się projekt ustawy, który ma do tego nie dopuścić. Od 1 stycznia 2019 r. w ustawie o VAT mają się znaleźć zapisy uzależniające obniżkę stawek od osiągnięcia określonych wskaźników ekonomicznych (art. 146aa ustawy o VAT). Zgodnie z nowymi przepisami obniżka stawek VAT będzie mo- gła mieć miejsce dopiero wówczas, gdy wskaźniki te zostaną osiągnięte. O osiągnięciu wymaganych wskaźników poinformuje Minister Finansów w obwieszczeniu, które będzie wydawane do 31 października roku poprzedzającego obniżkę stawek. Do obniżki stawek będzie zatem dochodziło dopiero w roku następującym po wydaniu przez MF obwiesz- czenia o takiej obniżce. 1.2. Przygotowanie do zmian Co prawda w ustawie o VAT w art. 146a znajduje się obecnie bezpośredni zapis, że pod- wyższone stawki (23 i 8 ) mają zastosowanie tylko do końca 2018 r., jednak w prakty- ce podatnicy nie przygotowywali się na taką obniżkę. Dlatego zmiana ta zasadniczo nie powinna wpłynąć na sytuację podatników. W 2019 r. nadal będą oni stosować stawki VAT w dotychczasowej wysokości. PodsTAwA PrAwnA: ●●● art. 146aa ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 – w brzmieniu nadanym przez projekt zawarty w druku sejmowym nr 2995 ●●● art. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 2995) 2. Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) 2.1. Na czym polegają zmiany Projektowana nowelizacja przepisów VAT zmieni sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT. Planowane jest odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz: ●■ Nomenklatury scalonej (CN) – w zakresie towarów, oraz ●■ aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 – w zakresie usług (CN dotyczy wyłącznie towarów). 9 JAK PRzygOTOWAć SIę dO zMIAN 2019 Efektem tego ma być znaczące zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy, zawierających wykazy towarów i usług opodatkowanych we- dług stawek odpowiednio: 8 i 5 (z obowiązujących 150 do 71 w załączniku nr 3 oraz z 35 do 23 w załączniku nr 10). Jednym z elementów koncepcji identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT (w tym nowej matrycy stawek VAT) jest wprowadzenie instrumentu zapewniającego podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek tego podatku. Taką funkcję będą pełnić Wiążące Informacje Stawkowe (WIS). W zakresie objętym WIS (tj. klasyfikowaniem towaru według CN oraz określeniem stawki podatku dla tego towaru) nie będą wydawane interpretacje indywidualne. Jeśli podatnik będzie chciał uzyskać informację wyłącznie na temat właściwej stawki dla sprzedawane- go przez niego towaru albo usługi, będzie to możliwe jedynie w formie wystąpienia o WIS. Co istotne, WIS będzie instrumentem o walorze ochronnym – będzie ona wiążąca dla organów podatkowych względem podatnika będącego jej posiadaczem i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy. Organ podatkowy nie będzie miał możliwości kwestionowania wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS. Ważną cechą WIS ma być też możliwość posługiwania się nią przez innych podatników. Także dla nich WIS będzie miała charakter ochronny tożsamy z ochroną przewidzianą dla podatnika posługującego się interpretacją przepisów podat- kowych, wydaną na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. 2.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym Projektowana nowelizacja ma wejść w życie 1 kwietnia 2019 r., ale kody CN mają być wy- korzystywane do identyfikacji towarów od 1 stycznia 2020 r. W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. podatnicy będą mogli otrzymać infor- macje dotyczące określenia właściwej stawki podatku: ●■ w formie interpretacji indywidualnej – interpretacja ta będzie jednak dotyczyła wyłącz- nie okresu do końca 2019 r. ●■ w formie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), która będzie miała zastosowanie do okresu przypadającego od 1 stycznia 2020 r. Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie zapoznania się przez podatników z nowym systemem oraz wcześniejsze otrzymanie istotnych informacji dotyczących opodatkowa- nia towarów i usług w nowych realiach. Należy jednak zaznaczyć, że otrzymane przez po- datników przed 1 stycznia 2020 r. WIS będą miały zastosowanie dopiero w odniesieniu do transakcji dokonywanych po 1 stycznia 2020 r. Zmiana polegająca na zastąpieniu PKWiU 2008 i wprowadzeniu PKWiU 2015 do identyfikowa- nia usług ma również wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że jeszcze do końca 2019 r. do identyfikowania usług w zakresie VAT będzie nadal wykorzystywana PKWiU 2008. 2.3. Przygotowanie do zmian Krok 1. Ustal wysokość obowiązujących stawek VAT na towary Następstwem wprowadzenia Nomenklatury scalonej do identyfikacji towarów są zmiany w zakresie stosowanych dotychczas stawek VAT. Zmiany te będą możliwe w obie strony, 10 I. VAT tzn. przewidziane są zarówno obniżki, jak i podwyżki stawek VAT w stosunku do stanu obecnego. Podatnicy powinni więc ustalić, jakie stawki będą ich obowiązywały. Krok 2. Sprawdź kwalifikację usług oraz stawkę na usługi gastronomiczne Wprowadzenie PKWiU 2015 do identyfikacji usług nie będzie się wiązało ze zmianą wy- sokości stawek VAT na usługi. Zmiany są jednak planowane w zakresie opodatkowania usług związanych z wyżywieniem. Nadal będzie miała do nich zastosowanie stawka 8 , jednak z wyłączeniem sprzedaży: napojów (w tym ich przygotowania i podania), towarów nieprzetworzonych przez podatnika – opodatkowanych stawką w wysokości 23 , a także posiłków i dań, których składnikiem są owoce morza. PodsTAwA PrAwnA: ●●● art. 3 projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa – opubl. na www.rcl.gov.pl 3. Rozszerzenie systemu ryczałtowego dla rolników 3.1. Na czym polegają zmiany Projekt zakłada objęcie definicją produktów rolnych wszystkich towarów pochodzących z (będących efektem) działalności rolniczej rolnika ryczałtowego. Ustawodawca uznał, że wraz z rozwojem techniki i technologii istnieje bowiem możliwość produkowania w Polsce co- raz szerszej gamy tego rodzaju towarów. Dzięki temu będzie rozszerzony zakres całego sy- stemu ryczałtowego. Zachowany zostanie dotychczasowy warunek systemu ryczałtowego, a mianowicie towary te będą musiały pochodzić z własnej działalności rolnika ryczałtowego. 3.2. Stosowanie przepisów w okresie przejściowym Projektowana zmiana ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r. Podatnicy, którzy dotychczas byli wyłączeni z systemu ryczałtowego z tego powodu, że produkowane przez nich towary nie mieściły się w katalogu zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o VAT, będą mieli czas na podjęcie decyzji i ewentualny wybór systemu ryczałtowego. 3.3. Przygotowanie do zmian Krok 1. Oceń konsekwencje stosowania systemu ryczałtowego Podatnicy powinni dokonać oceny pozytywnych i negatywnych konsekwencji stosowania sytemu ryczałtowego w prowadzonej działalności rolniczej. Krok 2. Przeprowadź formalności związane ze zmianą statusu W przypadku podjęcia decyzji o zmianie statusu na status rolnika ryczałtowego koniecz­ ne będzie przeprowadzenie formalności związanych z tą zmianą. PodsTAwA PrAwnA: ●●● art. 3 projektu z dnia 8 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa – opubl. na www.rcl.gov.pl 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak przygotować się do zmian 2019.Podatki ● Rachunkowość ● Prawo pracy ● ZUS
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: