Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00314 011612 7965647 na godz. na dobę w sumie
Jak rozliczać najem za 2014 i 2015 rok - ebook/pdf
Jak rozliczać najem za 2014 i 2015 rok - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-30-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'W poradniku znajdą Państwo zagadnienia związane z zawieranie i opodatkowaniem umów najmu, a zawarte w opracowaniu porady odpowiedzą m.in. na pytania:

jak rozliczyć okazjonalny najem mieszkania

jak dokumentować pobranie kaucji za najem

czy można wybrać ryczałt wynajmując nieruchomość przedsiębiorcy kiedy usługa na rzecz byłego pracodawcy wyłącza ryczałt

jak opodatkować karę umowną otrzymaną z tytułu najmu środka trwałego

jakie prace uznać za remont budynku '

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak rozliczać najem za 2014 i 2015 rok ▪ umowa najmu ▪ najem okazjonalny ▪ podatek dochodowy ▪ najem prywatny ▪ ulga prorodzinna ▪ rozliczenie najmu przez małżonków ▪ agroturystyka ▪ VAT od najmu ▪ porady eksperta Jak rozliczać najem za 2014 i 2015 rok ▪ umowa najmu ▪ najem okazjonalny ▪ podatek dochodowy ▪ najem prywatny ▪ ulga prorodzinna ▪ rozliczenie najmu przez małżonków ▪ agroturystyka ▪ VAT od najmu ▪ porady eksperta Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autor: Grzegorz Ziółkowski Redakcja i korekta: Maciej Weryński Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3 tel. 22 761 31 27, 22 212 08 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2015, styczeń 2015 r. ISBN 978-83-64085-30-7 Spis treści Rozdział 1. Umowa najmu mieszkania .................................................................5 Stan techniczny lokalu ...................................................................................................6 Rozdział 2. Umowa o najem okazjonalny ............................................................. 7 Rozdział 3. Podatek dochodowy ...............................................................................8 Jakie źródło przychodu ...................................................................................................9 Przychód z działalności gospodarczej ...................................................................... 15 Rozdział 4. Najem prywatny ....................................................................................16 Ryczałt ...............................................................................................................................16 WZÓR oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ................................................................................................. 17 WZÓR oświadczenia o zrzeczeniu się opodatkowania w formie ryczałtu ..................................................................18 WZÓR oświadczenia o wyborze kwartalnego rozliczenia ryczałtu ............................................................................................20 WZÓR oświadczenia o rezygnacji z kwartalnego rozliczenia ryczałtu ............................................................... 20 Ulgi ryczałtowca ................................................................................................... 21 Odliczenie straty .................................................................................................. 21 Składki na ubezpieczenia społeczne .............................................................22 Zwrot kwot nienależnych .................................................................................24 Ulga rehabilitacyjna ...........................................................................................24 Wydatki nielimitowane .....................................................................................25 Wydatki limitowane ...........................................................................................26 Leki ...........................................................................................................................27 Ulga internetowa ................................................................................................28 Odliczanie darowizn ...........................................................................................29 Darowizny na cele pożytku publicznego ......................................................29 Limitowane darowizny na cele kultu religijnego ...................................... 31 Darowizny na działalność charytatywną Kościoła .................................... 31 Darowizny na rzecz krwiodawstwa ...............................................................32 Ulga na składki emerytalne ..............................................................................32 Ulga odsetkowa .....................................................................................................33 Składka zdrowotna ..............................................................................................35 Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej ...........................................................35 Ulga na powrót .....................................................................................................36 Rozliczenie w PIT-28 ..........................................................................................36 WZÓR rozliczenia PIT-28 ................................................................................... 37 3 Skala podatkowa ............................................................................................................42 Koszty uzyskania przychodu ............................................................................43 Amortyzacja lokalu ..............................................................................................48 Uproszczona wartość początkowa .........................................................50 Indywidualne stawki amortyzacji .........................................................52 Remont mieszkania ............................................................................................55 Wyposażenie mieszkania ..................................................................................61 Zaliczki na podatek ....................................................................................................... 68 Ulga prorodzinna ...........................................................................................................69 Jedno dziecko .........................................................................................................69 Dwoje dzieci ...........................................................................................................70 Troje dzieci i więcej ............................................................................................. 71 Sposób rozliczenia ulgi prorodzinnej ............................................................ 71 Rozliczenie w PIT-36 .....................................................................................................72 WZÓR rozliczenia PIT-36 ................................................................................... 73 Rozdział 5. Rozliczenie najmu przez małżonków ..........................................79 WZÓR OŚWIADCZENIA O WYBORZE OPODATKOWANIA PRZEZ MAŁŻONKÓW ........................................................................................ 80 Rozdział 6. Agroturystyka ........................................................................................81 Rozdział 7. VAT od najmu ..........................................................................................83 Kasa fiskalna .................................................................................................................. 90 Rozdział 8. Porady eksperta ....................................................................................91 Jak rozliczyć okazjonalny najem mieszkania ........................................................91 Jak dokumentować pobranie kaucji za najem ......................................................92 Czy można wybrać ryczałt, wynajmując nieruchomość przedsiębiorcy ...................................................................................92 Kiedy usługa na rzecz byłego pracodawcy wyłącza ryczałt ..............................93 Jak opodatkować karę umowną otrzymaną z tytułu najmu środka trwałego..........................................................94 Jakie prace uznać za remont budynku ....................................................................95 4 Umowa najmu to popularna umowa cywilnoprawna, która pozwala na użytkowanie składników majątku innych osób przez czas oznaczony lub nieoznaczony za odpłatnością, którą jest czynsz oznaczony w pienią- dzach lub świadczeniach innego rodzaju. Stronami tej umowy jest Wy- najmujący – osoba oddająca rzecz do opłatnego używania oraz Najemca – osoba użytkująca składnik na podstawie umowy najmu w zamian za czynsz. Przedmiotem tej umowy często są lokale mieszkalne. Do podstawowych obowiązków wynajmującego należą: ■■ wydanie rzeczy najemcy w stanie przydatnym do umówionego użytku, ■■ utrzymywanie przedmiotu najmu w odpowiednim stanie przez cały czas trwania umowy. Do podstawowych obowiązków najemcy należą natomiast: ■■ płacenie czynszu, ■■ drobne nakłady związane ze zwykłym używaniem rzeczy, np. drobne nią pieczy, niu umowy. naprawy instalacji i urządzeń technicznych, ■■ używanie rzeczy w sposób przewidziany w umowie i sprawowanie nad ■■ zwrot przedmiotu najmu w  stanie niepogorszonym po zakończe- Rozdział 1. Umowa najmu mieszkania Umowa najmu mieszkania polega na oddaniu do używania lokalu miesz- kalnego w zamian za comiesięczny czynsz. Najemca powinien stosować się do porządku domowego, jeżeli ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wy- nikającymi z umowy. Powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsia- dów. Może założyć w najętym mieszkaniu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się przepisom albo zagraża bezpieczeństwu. Jeżeli najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu po- rządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni ko- rzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący może wy- powiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 5 Jak rozliczać najem za 2014 i 2015 rok WAŻNE Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bez- płatnego używania ani go podnająć. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność tych osób ogra- nicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego za- mieszkiwania. Oznacza to, że właściciel może wybrać osobę zobowiązaną do za- płaty i domagać się od niej spłaty całości zadłużenia (art. 6881 k.c.). W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują: ■■ małżonek niebędący współnajemcą lokalu, ■■ dzieci najemcy i jego współmałżonka (wnuk zmarłego nie należy do upraw- nionych), tacyjnych, ■■ inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimen- ■■ osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Wymienione osoby wstępują w stosunek najmu mieszkania, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie bra- ku wymienionych osób stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu, mogą wypowiedzieć właścicielowi umowę najmu z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa była zawar- ta na czas oznaczony. Stan techniczny lokalu Przed wydaniem lokalu najemcy strony powinny sporządzić protokół, w któ- rym określą stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie mieszkania. Na- jemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. Jeżeli lo- kator w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu i w dniu jego opróżnienia. Należne kwoty obli- cza się według cen obowiązujących w dniu rozliczenia. Aby uwiarygodnić żąda- ne kwoty, trzeba dysponować fakturami, a przynajmniej paragonami ze sklepów. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez na- jemcę z naruszeniem przepisów i przywrócenia poprzedniego stanu, jeżeli nie naruszy to substancji lokalu, albo zatrzymać ulepszenia za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia. Zdarza się, że w wynajmowanym mieszkaniu dochodzi do poważnej awa- rii. W  takim przypadku lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić mieszkanie w celu jej usunięcia. 6 Rozdział 2. Umowa o najem okazjonalny Właściciele lokali mieszkalnych (osoby fizyczne nieprowadzące działalno- ści gospodarczej w zakresie wynajmu) mogą je wynajmować na podstawie umów o najem okazjonalny. Umowy najmu okazjonalnego nie mogą zawie- rać osoby, które wynajmują lokale mieszkalne profesjonalnie, np. kamienicz- nicy. Umowa najmu okazjonalnego musi zawierać: ■■ oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się przez niego egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu na pod- stawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opuszczenia lo- kalu, ■■ wskazanie przez najemcę innego lokalu, w  którym będzie mógł on za- mieszkać w przypadku egzekucji z najmowanego lokalu, ■■ oświadczenie właściciela lokalu, w którym miałby zamieszkać eksmitowa- ny, o wyrażeniu zgody na jego zamieszkanie. Właściciel lokalu musi zgłosić zawarcie umowy naczelnikowi urzędu skar- bowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu. Jeśli nie wypełni tego obowiązku, umowa zawarta po- między stronami będzie zwykłą umową najmu, którą regulują przepisy Ko- deksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów. Najem okazjonalny to korzystne rozwiązanie dla wynajmujących (właści- cieli lokali). Nie muszą oni występować z powództwem eksmisyjnym. Wystar- czy bowiem, aby wynajmujący doprowadził do nadania klauzuli wykonalno- ści aktowi notarialnemu, w którym lokator dobrowolnie poddał się egzekucji. W przypadku najmu okazjonalnego nie ma konieczności zapewnienia loka- torowi lokalu socjalnego czy też pomieszczenia tymczasowego. Eksmitowany lokator zostaje przeniesiony do mieszkania, które sam wskazał przy zawarciu umowy. Eksmisję z lokalu wynajmowanego okazjonalnie można przeprowa- dzić niezależnie od pory roku i statusu najemcy. 7 Rozdział 3. Podatek dochodowy Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 6 kwietnia 2004 r. (sygn. akt I CK 513/03), „podstawowym obowiązkiem najemcy jest uiszczanie czynszu. Dzia- łania osoby trzeciej nie mogą tego obowiązku uchylić”. Czynsz stanowi rzecz jasna przysporzenie majątkowe wynajmującego, a każde przysporzenie ma- jątkowe przekłada się na skutki podatkowe. W przypadku umowy najmu pro- blemów podatkowych pojawia się wiele. WAŻNE Umowy najmu nie trzeba rejestrować w urzędzie skarbowym. Nie trzeba też od niej płacić opłaty skarbowej ani podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowy najmu nie trzeba rejestrować w urzędzie skarbowym, jednak mo- żemy być zobowiązani do przedstawienia jej w urzędzie skarbowym w trak- cie czynności sprawdzających bądź kontroli podatkowej. W takim przypadku odmowa przedstawienia umowy organom skarbowym jest niedopuszczalna. W podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z umowy najmu mogą być opodatkowane jego dwoma rodzajami, czyli: ■■ zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych płaco- nym według ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) albo ■■ podatkiem dochodowym płaconym według ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po- datku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Zdarza się jednak, że w pewnych sytuacjach przychód z umowy najmu nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Brak obowiąz- ku podatkowego w podatku dochodowym jest jednak absolutnym wyjątkiem. INTERPRETACJA ORGANU PODATKOWEGO n Brak obowiązku podatkowego z tytułu najmu Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku podatniczka wynaję- ła swojemu mężowi przed zawarciem związku małżeńskiego, tj. przed 29 kwietnia 2006 r., pokój w swoim mieszkaniu na cele prowadzonej przez męża działalności go- spodarczej, ponieważ było to konieczne do zarejestrowania działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym. (…) Mąż nie wykazuje kwot z tytułu opłat za najem w kosz- tach prowadzonej działalności gospodarczej. Pomiędzy małżonkami istnieje ustawo- wa wspólność majątkowa. (…) Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż należałoby z tej 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozliczać najem za 2014 i 2015 rok
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: