Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00246 007953 20657854 na godz. na dobę w sumie
Jak skutecznie szukać zatrudnienia - ebook/pdf
Jak skutecznie szukać zatrudnienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 9788362480494 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja >> praca zawodowa
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Szukasz pracy? A może chcesz ją zmienić? Przeszukujesz przy tym wszelkie portale internetowe w poszukiwaniu cennych informacji? Ale za żadne skarby nie możesz ich znaleźć lub poświęcasz na to długie godziny swojego cennego czasu! Już nie musisz!!!Drogi Czytelniku!Dostaniesz tutaj 'porcję' wszystkich potrzebnych informacji w jednym miejscu, ponad to znajdziesz tu również całą gamę porad - od momentu przygotowania się do poszukiwań, na rozmowie kwalifikacyjnej kończąc. Z tego poradnika dowiesz się m.in.: - jak dokonać samooceny i zaplanować ścieżkę kariery zawodowej; - jaką obrać strategię działania oraz jak wyznaczać sobie cele; - gdzie szukać ofert pracy; - w jaki sposób napisać oryginalny list motywacyjny i odpowiednie CV, które wyróżnią Cię spośród kilkuset podobnych, szablonowych aplikacji; - jak sie zaprezentować i na co się przygotować składając dokumenty aplikacyjne; - w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej; oraz wiele innych niezbędnych informacji. Teraz zastanów się proszę drogi Czytelniku, czy Twoje wcześniejsze działania były przemyślane, a także czy poszukiwanie pracy zostało odpowiednio zaplanowane pod kątem Twoich predyspozycji psycho-fizycznych? Jeżeli nie, ten poradnik pomoże Ci to zmienić. Spis treści: WSTĘP 51. OD CZEGO ZACZĄĆ? 71.1. WYZNACZANIE CELU, JAKIM JEST PRACA 81.2. POZNAĆ SIEBIE 101.3. CO TO JEST ŚCIEŻKA KARIERY? 151.4. GDZIE SZUKAĆ? 171.5. DROGA KU ZATRUDNIENIU 212. DOKUMENTY APLIKACYJNE 222.1. JAK NAPISAĆ DOBRY ŻYCIORYS (CURRICULUM VITAE - CV) 242.2. ZAREKLAMUJ SIEBIE, CZYLI DOBRY LIST MOTYWACYJNY 283. JAK SKUTECZNIE SZUKAĆ ZATRUDNIENIA? 323.1. PRZEMYŚLANA DECYZJA, CZY POCHOPNE DZIAŁANIE? 323.2. W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY APLIKACYJNE? 343.3. CO MOŻE MNIE CZEKAĆ U PRACODAWCY? 363.4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, NA CO SIĘ PRZYGOTOWAĆ? 38ZAKOŃCZENIE 42A N E K S Y 44WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA PRACY 49Bibliografia 54
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JJAARROOSSŁŁAAWW WWIIDDEEŁŁKKAA JJ AA KK SS KK UU TT EE CC ZZ NN II EE SS ZZ UU KK AA DD ZZ AA TT RR UU DD NN II EE NN II AA PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY Jarosław Widełka: Jak skutecznie szukać zatrudnienia | 3 © Copyright by Jarosław Widełka e-bookowo Grafika i projekt okładki: Piotr Rzepecki Jarosław Widełka ISBN 978-83-62480-49-4 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2011 www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Jak skutecznie szukać zatrudnienia | 4 Spis treści: WSTĘP 1. OD CZEGO ZACZĄD? 1.1. WYZNACZANIE CELU, JAKIM JEST PRACA 1.2. POZNAD SIEBIE 1.3. CO TO JEST ŚCIEŻKA KARIERY? 1.4. GDZIE SZUKAD? 1.5. DROGA KU ZATRUDNIENIU 2. DOKUMENTY APLIKACYJNE 2.1. JAK NAPISAD DOBRY ŻYCIORYS (CURRICULUM VITAE - CV) 2.2. ZAREKLAMUJ SIEBIE, CZYLI DOBRY LIST MOTYWACYJNY 3. JAK SKUTECZNIE SZUKAD ZATRUDNIENIA? 3.1. PRZEMYŚLANA DECYZJA, CZY POCHOPNE DZIAŁANIE? 3.2. W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYD DOKUMENTY APLIKACYJNE? 3.3. CO MOŻE MNIE CZEKAD U PRACODAWCY? 3.4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, NA CO SIĘ PRZYGOTOWAD? ZAKOOCZENIE A N E K S Y WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA PRACY BIBLIOGRAFIA 5 7 8 10 15 17 21 22 24 28 32 32 34 36 38 42 44 49 54 www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Jak skutecznie szukać zatrudnienia | 5 WSTĘP Czas poszukiwania pracy, to czas ciężkich decyzji, ale także czas frustracji, zniechęcenia oraz zaniżonej samooceny. A na dodatek każda kolejna porażka jeszcze bardziej nas przytłacza. Czasami zapewne zastanawiasz się, dlaczego tak jest? Dlaczego to ktoś inny dostaje pracę, a nie Ty? I tak z każdym dniem coraz bardziej zapętlamy się w swojej nieporadności i za wszystko winimy cały otaczający nas świat. Ale czy musi tak byd? Zastanów się, proszę, drogi Czytelniku, czy Twoje działania są przemyślane, a także, czy poszukiwanie pracy zostało odpowiednio zaplanowane pod kątem Twoich predyspozycji psycho-fizycznych? Zastanów się, jak prezentują się Twoje dokumenty aplikacyjne, czyli CV (życio- rys) i list motywacyjny, czy są odpowiednio napisane i zredagowane, czy są przejrzyste, lecz przede wszystkim, czy są oryginalne, czy tylko przepisane z jakiegoś szablonu? Pomyśl sobie, jak pracodawca ma wybrad akurat Twój list motywacyjny, skoro nie różni się on od tysiąca podobnych – pisanych z tego samego szablonu? Można by było wymienid jeszcze wiele innych czynników, które wpływają na to – dlaczego to inni cieszą się pracą, a nie Ty. www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Jak skutecznie szukać zatrudnienia | 6 Dlatego niniejszy poradnik ma za zadanie w sposób czytelny i przejrzysty na- kierowad Cię do odpowiedniego przygotowania się do poszukiwao. A zastosowanie przedstawionych tu metod może wyróżnid Ciebie spośród tysiąca innych aplikacji o podobnych kwalifikacjach i umiejętnościach. Ten poradnik pomoże Ci:        Dokonad samooceny, czyli poznad własne mocne i słabe strony; Zaplanowad odpowiednią dla siebie ścieżkę kariery zawodowej; Obrad odpowiednią strategię działania oraz ustalid cel, jakim jest praca w odniesieniu do mocnych i słabych stron osobowości; Pokaże, gdzie szukad pracy i jak się do tego zabrad; Napisad odpowiednie CV i dobry list motywacyjny, który wyróżni się spośród kilkuset podobnych, szablonowych listów motywacyjnych; Przygotowad się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zapoznad się z podstawowymi punktami prawa pracy, czyli kiedy podpisad umowę o pracę oraz jaki jest podstawowy czas pracy; czy należy nam się urlop i na jakich zasadach. Dodatkowo podpowie, gdzie szukad profesjonalnej pomocy, gdyby cały proces okazał się zbyt ciężki i zbyt czasochłonny. www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Jak skutecznie szukać zatrudnienia | 7 1. OD CZEGO ZACZĄD? Cóż, przychodzi czas przemyśleo – od czego by tu zacząd? Jak zaplanowad swoją przygodę z poszukiwaniem pracy? Przede wszystkim należy się odpowiednio zmotywowad i nie tracid pozytyw- nego nastawienia, ponieważ jako osoba uśmiechnięta i otwarta dużo szybciej wzbudzimy zaufanie u potencjalnego pracodawcy. Do tego powinieneś przy- gotowad się na długą i żmudną pracę, czasami nie przynoszącą oczekiwanych rezultatów. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, abyś nie załamywał się pojedynczymi niepowodzeniami i nie tracił wiary w to, co robisz! Możesz również w procesie poszukiwania odpowiedniej dla siebie posady, wybrad pierwszą lepszą ofertę, aby tylko przyjąd się do jakiejkolwiek pracy, bez względu na to, co miałbyś tam robid, a następnie dalej poszukiwad odpo- wiedniego miejsca dla siebie. Jednak – jak wskazują wyniki badao rynku pracy, często dochodzi do tego, że w przypadku zaakceptowania pierwszej oferty pracy, porzucamy dalsze nasze plany dotyczące zatrudnienia i wiążemy się z taką firmą na dłużej. I to z różnych przyczyn. Czy to z powodu zapewnienia sobie potrzeby bezpieczeostwa, z braku chęci do przechodzenia całej drogi od nowa, albo też z braku sił po całych dniach spędzonych na etacie. Ale jak to zrobid, aby udało Ci się znaleźd odpowiednią dla siebie pracę? www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Jak skutecznie szukać zatrudnienia | 8 1.3. CO TO JEST ŚCIEŻKA KARIERY? Znając już swoje predyspozycje psycho-fizyczne możesz przystąpid do zapla- nowania swojej kariery zawodowej. Zatem, czym jest ta kariera, o której usłyszed możesz niemal na każdym kroku – a to w telewizji, a to w codziennym życiu, czy w gronie znajomych? A owa kariera, to nic innego, jak przebieg Twojego dotychczasowego zatrud- nienia, Twoje doświadczenia zawodowe i umiejętności, a także poziom wie- dzy, jaką posiadasz. Jednakże niewielu z nas ma zaplanowaną swoją ścieżkę rozwoju zawodowe- go. A potrafiąc zaplanowad własny rozwój, mając wybrane odpowiednie dla sie- bie miejsca pracy, posiadając wiedzę o sobie i wiedząc, w jakim kierunku chcemy podążad, zyskujemy potężną przewagę nad konkurentami na brutal- nym rynku pracy i dzięki temu zwiększamy swoje szanse na sukces! Należy bowiem pamiętad, że wykonując pracę, którą się lubi, przynosi nam to więcej satysfakcji, jednocześnie jesteśmy bardziej efektywni i zmotywowani do jej wykonywania. A to z kolei przekłada się na większą przychylnośd i za- dowolenie pracodawcy. A dobra atmosfera w pracy jest wręcz nieoceniona i pożądana przez obydwie strony, natomiast z drugiej strony – jeżeli pracowa- liśmy w firmie, która nie była naszym marzeniem i dodatkowo jej nie lubili- śmy, to nasze wyniki oraz efektywnośd były dośd słabe, a to przekładało się na kiepskie stosunki międzyludzkie w firmie. Przez co traktowaliśmy pracę jako uciążliwą częśd naszego życia i jako przymus. www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Jak skutecznie szukać zatrudnienia | 9 Zatem planując swoją karierę zawodową, należy wziąd pod uwagę poznane wcześniej mocne i słabe strony swojej osobowości i pod tym kątem w pierw- szej kolejności szukad najlepszych dla siebie miejsc pracy. I tak na przykład, jeżeli dana osoba do swoich mocnych stron może zaliczyd odpowiedzialnośd, opiekuoczośd, troskliwośd, a do słabych stron komunika- tywnośd, czy przebojowośd. Interesuje się zwierzętami, a jego/jej hobby to psy. Poza tym lubi pracę indywidualną i woli pracowad umysłowo, to dla takiej osoby idealnym miejscem pracy byłby sklep zoologiczny lub schronisko dla zwierząt. Osoba taka w pierwszej kolejności poszukiwad powinna takich wła- śnie ofert pracy. Natomiast powyższa osoba raczej kiepsko radziłaby sobie jako przedstawiciel handlowy lub kierownik działu. Gdy w sposób wystarczający wiesz już co chciałbyś robid i w czym jesteś do- bry, należy zastanowid się również nad swoimi wymaganiami względem pra- codawcy, czyli – ile chcielibyśmy zarabiad, jaki jest nasz cel zawodowy oraz czego oczekujemy od nowego miejsca pracy. www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Jak skutecznie szukać zatrudnienia | 10 3.2. W JAKI SPOSÓB Z ŁOŻYD DOKUMENTY APLI KACYJNE? Aby złożyd dokumenty aplikacyjne u potencjalnego pracodawcy, ubierz się odpowiednio. Najlepiej wygląda garnitur u mężczyzn, natomiast u kobiet elegancka spódnica i żakiet. Oczywiście w zależności od rodzaju pracy, o którą się staramy – ubiór może byd mniej formalny, ale powinien byd odpowiedni i przyzwoity (ulubione spodnie z dużym krokiem i wymięty T-shirt stanowczo nie są wskazane). Wygląd zewnętrzny również powinien byd schludny i czysty (kac i opuchnięte oczy po imprezie, albo ręce ubrudzone smarem po naprawie samochodu1 również nie wchodzą w grę). A przecież chodzi tutaj o reklamę samego siebie i o pozostawieniu po sobie dobrego wrażenia na potencjalnym pracodawcy. A wbrew pozorom – może to niezbyt duży, ale jednak również to czynnik przemawiający za, albo przeciw Twojej kandydaturze. Poza tym, innym elementem, na który należy zwrócid uwagę to: ile aplikacji roznosisz w jednej chwili. Tak więc, jeżeli posiadasz więcej niż jedną aplikację, nie idź do danej firmy z plikiem ich wszystkich i nie szukaj przy pracodawcy podania akurat skiero- wanego do niego. Jeżeli posiadasz samochód, pozostałe dokumenty pozostaw w środku, natomiast kiedy przemieszczasz się autobusem, bądź pieszo – miej ze sobą plecak lub teczkę i tam trzymaj pozostałe dokumenty. Pamiętaj jed- 1 Na podstawie własnych doświadczeo zawodowych www.e-bookowo.pl Jarosław Widełka: Jak skutecznie szukać zatrudnienia | 11 nak, aby odpowiednie dokumenty wyjąd z plecaka lub teczki, zanim wejdziesz do danej firmy! Daj poczud pracodawcy, że jest dla Ciebie tym jedynym, u którego chcesz pracowad, dlatego też składając dokumenty miej pozytywne nastawienie i BĄDŹ UŚMIECHNIĘTY/-A! www.e-bookowo.pl O autorze Z wykształcenia jestem specjalistą ds. za- rządzania zasobami ludzkimi. Ukooczyłem uzupełniające studia magisterskie o specja- lizacji zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania, Administracji i In- formatyki WWSZiP w Wałbrzychu. Posia- dam również dyplom licencjata zdobyty na wydziale Pedagogiki PWSZ, także w Wał- brzychu. Mam 31 lat. Swoją karierę zawo- dową rozpoczynałem w branży ochrony, w której poznałem wiele stanowisk, aż do kierowania pracą zespołu ponad 30-tu pracowników. Byłem odpowiedzialny, poza sprawami ochronnymi, również za atmosferę pracy oddziału i za sprawy ogól- nokadrowe. Aktualnie jestem funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz prowadzę działalnośd gospodarczą. Wolny czas poświęcam rodzinie, mam żonę i córkę. Ponadto pielę- gnuję swoje pasje, czyli paintball oraz piłkę nożną. Obie dyscypliny również z zamiłowaniem aktywnie uprawiam. Celem na najbliższą przyszłośd są podyplomowe studia na kierunku coaching, a następnie studia doktoranckie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak skutecznie szukać zatrudnienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: