Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00381 005719 18442185 na godz. na dobę w sumie
Jak ubiegać się o fundusze unijne?  - ebook/pdf
Jak ubiegać się o fundusze unijne? - ebook/pdf
Autor: , , , , , Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2466-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja poświęcona tematyce środków unijnych. Dzięki niej można dowiedzieć w jaki sposób można je pozyskiwać na sfinansowanie inwestycji, zarówno przez samorządy jak i firmy prywatne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona | 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Można mądrze finansować inwestycje w miastach………………..3 Strona | 2 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej……………….11 Są alternatywy dla dotacji…………………………………………17 UE to źródło wielu dobrych inwestycji……………………………32 Złożenie wniosku o dotację nie jest trudne……………………….43 Prawidłowe zarządzanie projektami unijnymi…………………...47 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Można mądrze finansować inwestycje w miastach Strona | 3 Komisja Europejska coraz więcej uwagi poświęca zwrotnym metodom finansowania inwestycji, czego wyrazem są plany na zbliżający się nowy okres programowania UE 2014-2020. W efekcie czego zrealizo- wanych zostanie więcej projektów inwestycyjnych wspierających roz- wój i budujących wizerunek polskich miast. Dotychczasowe wyniki wyraźnie pokazują, że dotacje nie w pełni speł- niają swoją funkcję jako czynnik efektywnie stymulujący rozwój go- spodarczy. Komisja Europejska już w obecnej perspektywie finansowej (2007-2013) zainicjowała nowe, innowacyjne programy, mające zwiększyć efektywność absorpcji środków UE. Przykładem takiego programu, wspierającego inwestycje na obszarach miejskich, jest Ini- cjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas). Działanie programu JESSICA Program ten ma na celu wsparcie trwałych inwestycji w obszarach miejskich i powstał dzięki współdziałaniu Komisji Europejskiej i Euro- pejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Banku Rozwoju Rady Eu- ropy (CEB). Wsparcie to głównie polega na rozwoju miast poprzez in- strumenty zwrotne (np. pożyczki). Taka forma ma pomóc w ponownym Jak ubiegać się o fundusze unijne? wykorzystywaniu zasobów finansowych do przyspieszenia inwestycji miejskich. Środki pochodzące z inicjatywy JESSICA wpływają na rozwój obsza- Strona | 4 rów miejskich poprzez wspieranie projektów w następujących dziedzi- nach:  infrastruktura miejska – zaliczamy tu również transport, gospodarkę wodną i kanalizacyjną oraz energię,  dziedzictwo kulturowe lub miejsca istotne dla kultury – na rzecz tu- rystyki lub innego trwałego ich wykorzystania,  zagospodarowywanie terenów pod ponowną zabudowę – w tym także oczyszczanie i odkażanie terenu,  tworzenie nowych lokali komercyjnych dla sektorów MŚP, IT i/lub B+R,  budynki uniwersyteckie – ośrodki studiów medycznych, biotechno- logicznych i w innych wyspecjalizowanych dziedzinach,  poprawa wydajności energetycznej. Środkami finansowanymi zarządzają miejskie fundusze inwesty- cyjne (UDF), które inwestują je w partnerstwo publiczno-prywatne lub inne projekty włączone do zintegrowanego planu na rzecz zrównowa- żonego rozwoju obszarów miejskich. Inwestycje te mogą mieć postać kapitału własnego, pożyczek i/lub gwarancji. W przypadku Polski rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) pełni Bank Gospo- darstwa Krajowego, który zarządza całą dostępną kwotą w ramach ini- cjatywy JESSICA. W niektórych województwach BGK tworzy FROM razem z partnerem – Agencją Rozwoju Pomorza S.A. Jak ubiegać się o fundusze unijne? Dzięki temu, że ten rodzaj instrumentów finansowych jest odnawialny, to zwrot z inwestycji jest ponownie inwestowany w nowe projekty Strona | 5 miejskie. W ten sposób środki publiczne ponownie trafiają do obrotu, a rozwój i wpływ krajowych i unijnych środków publicznych jest zrów- noważony. Inwestorzy, którzy wykonują projekty miejskie mogą otrzy- mać wsparcie finansowe w postaci np. niskooprocentowanej pożyczki. Preferencyjny, zdecydowanie odbiegający od warunków rynkowych charakter tego wsparcia powoduje, iż każde udzielenie pożyczki sta- nowi także udzielenie pomocy publicznej. Same pozytywne aspekty Korzyści z JESSICI są różnorodne. Jednak do najważniejszych z ich można zaliczyć to, że zrealizowane dzięki temu programowi inwestycje mają generować zyski, a w ten sposób opłacić się inwestorom. Jest to bardziej trwała alternatywa w porównaniu z tradycyjnym wsparciem w formie dofinansowania. Ponadto łączenie funduszy strukturalnych z istniejącymi już źródłami finansowania zwiększa pulę zasobów, dzięki czemu można zrealizować większą liczbę projektów. większej liczby projektów. Forma i struktura programu JESSICA pozwala na ela- styczne wykorzystanie funduszy – w formie czy to kapitału własnego, czy też inwestycji dłużnych lub gwarantowanych, co pozwala na od- powiednie przystosowanie środków do potrzeb danych krajów i regio- nów. Jak ubiegać się o fundusze unijne? Nie można również zapomnieć, że zarządzanie funduszami wymaga fa- chowej wiedzy. Także ten aspekt został przez organizatorów przewi- Strona | 6 dziany i dlatego dano możliwość instytucjom zarządzającym fundu- szami strukturalnymi i władzom miejskim skorzystanie z pomocy sek- tora prywatnego i bankowego. Wiedzę tę można wykorzystać również podczas realizacji kolejnych projektów. Ponadto wdrażanie inicjatywy JESSICA wpływa na poprawę współpracy między inwestorami pry- watnymi a władzami miasta oraz na poprawę jakości projektów w for- mule PPP. Ważne! Pierwsze regiony, które przystąpiły do programu JESSICA to Wiel- kopolska, Andaluzja oraz Litwa. Natomiast pierwszy polski projekt, który uzyskał kilkudziesięciomilionowe wsparcie była budowa galerii handlowej w Lesznie. Projekt ten był jednocześnie pierwszym w Eu- ropie ostatecznym beneficjentem instrumentu JESSICA. Pozostałe umowy o pożyczki, jakie podpisano w tym województwo, dotyczyły Rozwój Poznańskiego Parku Naukowo-Przemysłowego (Wielkopol- skie Centrum Wspierania Inwestycji) oraz Rewitalizacja zdegrado- wanego obszaru przy ulicy Małachowskiego w Poznaniu oraz bu- dowa Centrum Biurowego Podwale (Machura Bros Corporation). Na- tomiast środkami spośród Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich istniejących w naszym kraju dysponuje region śląski – 617,8 mln zł.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: