Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00225 002802 12454543 na godz. na dobę w sumie
Jak zacząć inwestować na giełdzie? - ebook/pdf
Jak zacząć inwestować na giełdzie? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2965-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Inwestowanie na giełdzie musi łączyć w sobie elementy wiedzy ekonomicznej, dotyczącej gospodarki i funkcjonowania firm, funkcjonowania rynku kapitałowego i giełdy, mechanizmów rynkowych (czynniki kształtujące ruchy cen, zachowania uczestników rynku) i technicznych (działania giełdy, składania zleceń, funkcjonowania systemu notowań) oraz psychologii (panowanie nad emocjami). W poradniku podpowiadamy jak zacząć grę na giełdzie, aby inwestycja zakończyła się zyskiem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E C Z K A I N W E S T O R A Jak zacząć inwestować na giełdzie? J a k z a c z ą ć i n w e s t o w a ć n a g i e ł d z i e ? Poradnik przygotowany przez ekspertów INVISTA Dom Maklerski SA 39,90 zł brutto UOI 07 ISBN: 978-83-269-2965-6 UOI07 okladka.indd 1 UOI07 okladka.indd 1 2/19/2014 6:32:22 PM 2/19/2014 6:32:22 PM Jak zacząć inwestować na giełdzie? Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA UOI07 srodki.indd 1 UOI07 srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/19/2014 6:40:22 PM 2/19/2014 6:40:22 PM Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA – rozdziały 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Robert Sierant, Bartosz Stawiarski, Michał Sadrak, Bernard Waszczyk, Open Finance, Jarosław Sadowski, Expander, Bartosz Turek, Lion`s Bank, Wealth Solutions – rozdział 8 Kierownik marketingu: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Weronika Wota Redaktor naczelny Grupy Czasopism: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Dorota Siudowska-Mieszkowska Korekta: Zespół Skład i łamanie: 6AN Studio Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-2965-6 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Poradnik przygotowany na podstawie materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Publikacja „Jak zacząć inwestować na giełdzie” chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z  powołaniem się na źródło. Publikacja „Jak zacząć inwestować na giełdzie” nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji zawarcia transakcji w  ro- zumieniu przepisów rozporządzenia ministra fi nansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowią- cych rekomendacje dotyczące instrumentów fi nansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz. 1715). Wszystkie porady są przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwali- fi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Jednakże decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów wiążą się z ryzykiem i  Czytelnicy muszą mieć tego świadomość. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje lub ich skutki podjęte na podstawie porad zawartych w tej publikacji. UOI07 srodki.indd 2 UOI07 srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/19/2014 6:40:27 PM 2/19/2014 6:40:27 PM Spis treści 1. Charakterystyka rynku fi nansowego .........................................................................5 2. Charakterystyka rynku kapitałowego .......................................................................6 3. Klasyfi kacje rynku kapitałowego ...............................................................................7 4. Podmioty działające na rynku kapitałowym .............................................................9 4.1. Komisja Nadzoru Finansowego .........................................................................9 4.2. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych .................................................... 10 4.3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ............................................... 10 4.4. Firmy inwestycyjne ........................................................................................... 11 4.5. Emitenci ............................................................................................................ 12 4.6. Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni ............................ 12 4.7. Inwestorzy ........................................................................................................ 13 5. Inwestowanie na giełdzie .......................................................................................... 14 5.1. Czym jest inwestowanie?................................................................................... 14 5.2. Typy inwestorów ............................................................................................... 15 5.3. Sposoby i cele inwestowania na giełdzie .......................................................... 17 6. Inwestowanie w praktyce .......................................................................................... 19 6.1. Jak rozpocząć inwestowanie .............................................................................. 19 6.2. Wybór rachunku maklerskiego ........................................................................ 21 7. Narzędzia inwestora giełdowego .............................................................................. 21 7.1. Analiza techniczna ........................................................................................... 21 7.2. Analiza fundamentalna .................................................................................... 22 8. Dywersyfi kacja portfela ............................................................................................ 23 8.1. Lokaty bankowe ................................................................................................ 23 8.1.1. Jeśli teraz, to tylko lokata na pół roku ...................................................... 24 8.1.2. Uwaga na lokaty progresywne .................................................................. 25 8.2. Konta oszczędnościowe .................................................................................... 26 8.2.1. Wysokie prowizje ...................................................................................... 27 8.2.2. Niskie odsetki ............................................................................................ 27 8.3. Programy systematycznego oszczędzania ........................................................ 29 8.3.1. Oferta banków jest korzystniejsza ............................................................ 29 8.4. Polisolokaty ....................................................................................................... 31 8.5. Fundusze pieniężne i obligacji ......................................................................... 32 UOI07 srodki.indd 3 UOI07 srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3 2/19/2014 6:40:27 PM 2/19/2014 6:40:27 PM Jak zacząć inwestować na giełdzie 8.5.1. Są plusy, ale są też minusy ......................................................................... 33 8.5.2. Większe zróżnicowanie portfela inwestycyjnego ..................................... 33 8.6. Obligacje skarbowe .......................................................................................... 34 8.7. Obligacje korporacyjne .................................................................................... 35 8.7.1. Oprocentowanie wyższe niż na lokatach .................................................. 35 8.7.2. Można zarobić na debiutach ..................................................................... 36 8.8. Produkty strukturyzowane ............................................................................... 41 8.8.1. Struktura od środka .................................................................................. 41 8.9. Nieruchomości ................................................................................................. 45 8.9.1. System 10/90 ............................................................................................. 45 8.9.2. Condohotel, czyli pokój w hotelu ............................................................. 46 8.9.3. Lokal użytkowy ......................................................................................... 48 8.9.4. Grunty ........................................................................................................ 48 8.9.5. Nieruchomości zagraniczne ...................................................................... 50 9. Słownik pojęć ............................................................................................................ 52 4 UOI07 srodki.indd 4 UOI07 srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/19/2014 6:40:27 PM 2/19/2014 6:40:27 PM 1. Charakterystyka rynku fi nansowego 1. Charakterystyka rynku fi nansowego Rynek fi nansowy to miejsce, gdzie zawierane są transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego. Jego uczestnikami są dwie grupy podmiotów – pierwsza z nich to podmioty poszukujące kapitału, kreujące popyt na kapitał, druga grupa natomiast to podmioty dysponujące nadwyżkami fi nansowymi, kreujące podaż kapitału. Dzię- ki istnieniu rynku fi nansowego zwiększa się efektywność wykorzystania zasobów w go- spodarce. Inwestorzy mają możliwość osiągania pożytków z posiadanych oszczędności i ograniczania ryzyka poprzez dywersyfi kację portfela aktywów. Na rynku fi nansowym istnieje wiele instrumentów fi nansowych, które pozwalają przedsiębiorstwom na zbudowanie optymalnej struktury fi nansowania, inwestorom zaś umożliwiają lokowanie wolnych środków fi nansowych przy akceptowanym przez dane- go inwestora poziomie ryzyka. Instrument fi nansowy jest umową, która reguluje wza- jemne relacje fi nansowe pomiędzy stronami, w jakich one pozostają od chwili zawarcia tej umowy. Wyróżniamy następujące instrumenty fi nansowe:  papiery wartościowe,  jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych,  instrumenty rynku pieniężnego,  instrumenty pochodne,  kontrakty na różnicę. Specyfi ka powyższych instrumentów fi nansowych została omówiona w dalszej czę- ści poradnika. W skład współczesnego rynku fi nansowego wchodzą: rynek pieniężny, rynek kapita- łowy, rynek walutowy, rynek terminowy i rynek depozytowo-kredytowy. Każdy z tych segmentów ma osobną rolę w zaspokajaniu potrzeb uczestników rynku fi nansowego. Ze względu na tematykę niniejszego poradnika w dalszej części rozdziału opisany zosta- nie tylko rynek kapitałowy. UOI07 srodki.indd 5 UOI07 srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 5 2/19/2014 6:40:27 PM 2/19/2014 6:40:27 PM Jak zacząć inwestować na giełdzie Rys. 1. Struktura rynku fi nansowego Źródło: Opracowanie własne na postawie materiałów GPW SA 2. Charakterystyka rynku kapitałowego Rynek kapitałowy jest częścią rynku fi nansowego, na którym sprzedaje się i kupuje średnio- i długoterminowe aktywa fi nansowe (instrumenty fi nansowe), w tym papiery dłużne i akcje przedsiębiorstw. Najważniejszą funkcją rynku kapitałowego jest zebranie części dostępnych w danym kraju posiadanych przez fi rmy i osoby fi zyczne oszczędności, tak by można je było wykorzystać w celu sfi nansowania inwestycji. Na rynku kapitałowym następuje wymiana instrumentów o zapadalności (czasie trwania) dłuższym niż rok. Przykładami takich aktywów są długoterminowe obligacje rządowe czy komunalne (miast, gmin), obligacje przedsiębiorstw (tzw. obligacje kor- poracyjne). Rynki akcji są także rynkami kapitałowymi, gdyż akcje są instrumentami bezterminowymi. Instytucjom emitującym papiery wartościowe – emitentom – rynek kapitałowy umoż- liwia zdobycie środków na długoterminowe inwestycje. W zamian za to emitenci oferują albo udział w zyskach przedsiębiorstwa (w przypadku akcji), albo korzystnie oprocentowa- ne papiery dłużne (obligacje). Dodatkowo, dla emitentów jest to zazwyczaj tańszy sposób zdobycia kapitału od kredytów zaciąganych w bankach. Emitentami na rynku kapitałowym są zarówno przedsiębiorstwa, jak i rząd oraz władze lokalne. Inwestorzy to nabywcy pa- pierów wartościowych, rynek kapitałowy daje im możliwość atrakcyjnej lokaty posiadanych oszczędności. Inwestorami mogą być zarówno osoby fi zyczne, jak i instytucje. 6 UOI07 srodki.indd 6 UOI07 srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 2/19/2014 6:40:27 PM 2/19/2014 6:40:27 PM 3. Klasyfi kacje rynku kapitałowego Handel instrumentami fi nansowymi odbywa się na tzw. rynku pierwotnym lub wtór- nym. Na rynku pierwotnym wprowadza się nowe emisje akcji albo obligacji. Na rynku wtórnym handluje się już istniejącymi aktywami. Na rozwiniętych rynkach kapitałowych rynki wtórne są dobrze zorganizowane, dzięki czemu większość inwestorów może w do- wolnym momencie sprzedać posiadane instrumenty fi nansowe bez konieczności posia- dania ich do końca okresu zapadalności (na przykład w przypadku obligacji). Większość transakcji na rynku kapitałowym dokonuje się na giełdach papierów wartościowych. Papiery wartościowe mogą mieć charakter:  udziałowy (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwi- ty depozytowe i certyfi katy inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych)  dłużny (obligacje i listy zastawne). Charakterystyka powyższych papierów wartościowych zostanie przedstawiona w dal- szej części tego poradnika. 3. Klasyfi kacje rynku kapitałowego Rynek kapitałowy można podzielić na liczne segmenty, w zależności od wziętego pod uwagę kryterium podziału. Poniżej zaprezentowano najważniejsze klasyfi kacje rynku ka- pitałowego. Według kryterium miejsca obrotów rynek kapitałowy można podzielić na:  rynek publiczny – propozycja nabycia instrumentów fi nansowych jest kierowa- na do co najmniej 150 osób lub do nieoznaczonych adresatów, w dowolnej formie i w dowolny sposób;  rynek niepubliczny – propozycja nabycia instrumentów fi nansowych jest kiero- wana do imiennie wskazanych osób w liczbie mniejszej niż 150. Głównymi zaletami rynku publicznego w stosunku do niepublicznego jest przejrzy- stość, płynność, duży zasięg i możliwość zmobilizowania dużego kapitału. Według kryterium miejsca emisji i sprzedaży rynek kapitałowy można podzielić na:  rynek pierwotny – emitent występuje z propozycją nabycia instrumentów fi nan- sowych, kapitał pozyskany w wyniku emisji powiększa kapitały własne emitenta,  rynek wtórny – z propozycją nabycia instrumentów fi nansowych występuje ich właściciel, na przykład pomiot dominujący zmniejszający swój udział w spółce zależnej, inwestorzy dokonujący transakcji sprzedaży posiadanych akcji. Zorga- nizowany rynek wtórny prowadzi Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółka BondSpot. UOI07 srodki.indd 7 UOI07 srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 7 2/19/2014 6:40:28 PM 2/19/2014 6:40:28 PM B I B L I O T E C Z K A I N W E S T O R A Jak zacząć inwestować na giełdzie? J a k z a c z ą ć i n w e s t o w a ć n a g i e ł d z i e ? Poradnik przygotowany przez ekspertów INVISTA Dom Maklerski SA 39,90 zł brutto UOI 07 ISBN: 978-83-269-2965-6 UOI07 okladka.indd 1 UOI07 okladka.indd 1 2/19/2014 6:32:22 PM 2/19/2014 6:32:22 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zacząć inwestować na giełdzie?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: