Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 005555 18760557 na godz. na dobę w sumie
Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II - książka
Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2490-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).


>> Możesz kupić książkę w zestawie, w atrakcyjnej cenie:
Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy.
Wydanie II i Kolejna odsłonaZostań prawdziwym e-biznesmenem!

Jeśli poważnie myślisz o otwarciu własnego sklepu, ale boisz się skoczyć od razu na głęboką wodę albo nie chcesz niepotrzebnie utopić góry pieniędzy, idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie założenie sklepu internetowego. Taki sklep ma niemal same zalety - nie jest drogi w utrzymaniu, pozwala na elastyczne dopasowanie czasu pracy, zapewnia dotarcie do klientów mieszkających w innych rejonach kraju albo nawet na całym świecie. Jest tylko jedno małe 'ale' - aby ten biznes przynosił dochody, musisz perfekcyjnie dopracować swoją witrynę, zapewnić jej skuteczną promocję, a ponadto nie nadużywać cierpliwości kupujących z powodu chaotycznej logistyki.

Wszelkie aspekty prowadzenia biznesu internetowego, od podstaw aż po najbardziej zaawansowane zagadnienia, znajdziesz w książce 'Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II '. Jest to nowa, uzupełniona wersja niezwykle popularnej książki pod tym samym tytułem, wydanej przez Helion w 2006 roku. Dowiesz się z niej, jak wybrać odpowiednią strategię konkurowania, przyciągnąć i zatrzymać klienta, właściwie wykorzystać możliwości pozycjonowania i różnych form reklamy. Nauczysz się analizować dane statystyczne, obliczać koszty i zyski, stosować programy motywacyjne oraz badać poziom zadowolenia konsumentów. Wszystko to pozwoli Ci osiągnąć prawdziwy sukces biznesowy!

Załóż własny sklep internetowy - rozkręć wielkie źródło dochodów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Autorzy: Wojciech Kyciak (wstêp, rozdzia³y 1 – 36), Karol Przeliorz (dodatek A) ISBN: 978-83-246-2490-4 Format: 158×235, stron: 264 Zostañ prawdziwym e-biznesmenem! (cid:129) Marketing – promocja sklepu, systemy partnerskie, komunikacja z klientem (cid:129) U¿ytecznoœæ witryny – rozmieszczenie elementów, wyszukiwanie, nawigacja (cid:129) Wybór sklepu – funkcjonalnoœæ, modele oprogramowania, logistyka Jeœli powa¿nie myœlisz o otwarciu w³asnego sklepu, ale boisz siê skoczyæ od razu na g³êbok¹ wodê albo nie chcesz niepotrzebnie utopiæ góry pieniêdzy, idealnym rozwi¹zaniem dla Ciebie bêdzie za³o¿enie sklepu internetowego. Taki sklep ma niemal same zalety – nie jest drogi w utrzymaniu, pozwala na elastyczne dopasowanie czasu pracy, zapewnia dotarcie do klientów mieszkaj¹cych w innych rejonach kraju albo nawet na ca³ym œwiecie. Jest tylko jedno ma³e „ale” – aby ten biznes przynosi³ dochody, musisz perfekcyjnie dopracowaæ swoj¹ witrynê, zapewniæ jej skuteczn¹ promocjê, a ponadto nie nadu¿ywaæ cierpliwoœci kupuj¹cych z powodu chaotycznej logistyki. Wszelkie aspekty prowadzenia biznesu internetowego, od podstaw a¿ po najbardziej zaawansowane zagadnienia, znajdziesz w ksi¹¿ce „Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II”. Jest to nowa, uzupe³niona wersja niezwykle popularnej ksi¹¿ki pod tym samym tytu³em, wydanej przez Helion w 2006 roku. Dowiesz siê z niej, jak wybraæ odpowiedni¹ strategiê konkurowania, przyci¹gn¹æ i zatrzymaæ klienta, w³aœciwie wykorzystaæ mo¿liwoœci pozycjonowania i ró¿nych form reklamy. Nauczysz siê analizowaæ dane statystyczne, obliczaæ koszty i zyski, stosowaæ programy motywacyjne oraz badaæ poziom zadowolenia konsumentów. Wszystko to pozwoli Ci osi¹gn¹æ prawdziwy sukces biznesowy! (cid:129) Strategie konkurencji i zyskiwanie zaufania klienta (cid:129) Pozycjonowanie i reklama w wyszukiwarkach (cid:129) Programy partnerskie, aukcje internetowe, ró¿ne formy promocji (cid:129) Public relations i kampanie reklamowe (cid:129) Kompleksowa analiza danych statystycznych i obliczanie zysków (cid:129) Obs³uga klienta przed sprzeda¿¹ i po niej (cid:129) Grafika i rozmieszczenie elementów witryny (cid:129) Strona g³ówna, strona kategorii, strona produktu (cid:129) Nawigacja, proces zamawiania, koszyk (cid:129) Logowanie, zak³adanie konta, wyszukiwanie wœród produktów w sklepie (cid:129) Centrum informacyjne, bezpieczeñstwo, logistyka (cid:129) Modele oprogramowania, charakterystyka najwa¿niejszych rozwi¹zañ (cid:129) Prawo w kontekœcie sklepu internetowego Za³ó¿ w³asny sklep internetowy – rozkrêæ wielkie Ÿród³o dochodów! Spis treĈci Wstöp ............................................................................................ 11 CzöĈè I Marketing — promocja sklepu i komunikacja z klientem .............................................. 13 Rozdziaä 1. Strategie konkurencji w sklepie internetowym ................................ 15 Czym jest strategia konkurencji? .................................................................................... 15 Rodzaje strategii konkurencji ......................................................................................... 16 Strategia przywództwa kosztowego ....................................................................... 16 Strategia zróĪnicowania ......................................................................................... 16 Strategia koncentracji ............................................................................................ 17 Którą strategiĊ wybraü? .................................................................................................. 17 Rozdziaä 2. Budujemy zaufanie klienta do sklepu .............................................. 19 Od wejĞcia do sklepu do momentu decyzji o zamówieniu ............................................. 20 Zamawianie produktów .................................................................................................. 22 Po zamówieniu towaru ................................................................................................... 23 Rozdziaä 3. Wyszukiwarki — jak optymalizowaè i pozycjonowaè sklep? ............. 25 Wyszukiwarki dziĞ ......................................................................................................... 25 Wyszukiwarki — jaka bĊdzie przyszáoĞü? ..................................................................... 25 Jak siĊ w tym wszystkim nie pogubiü — definicje ......................................................... 26 Historyjka ....................................................................................................................... 27 Jak promowaü w wyszukiwarkach? ................................................................................ 27 Zleciü czy promowaü samemu? ...................................................................................... 29 Formy wspóápracy sklepu z firmą pozycjonującą .................................................. 29 W jakie wyszukiwarki inwestowaü? ............................................................................... 30 Literatura ........................................................................................................................ 30 Rozdziaä 4. Reklama päatna w wyszukiwarkach ................................................. 31 Czym jest model PPC? ................................................................................................... 31 Zalety i wady reklam páatnych w wyszukiwarkach ........................................................ 32 Co warto wiedzieü o reklamie páatnej w wyszukiwarkach? ............................................ 33 Prowadziü kampaniĊ samemu czy zleciü specjalistom? ................................................. 34 Rozdziaä 5. Program partnerski ........................................................................ 37 Czym jest program partnerski? ....................................................................................... 37 Dlaczego warto prowadziü program partnerski? ............................................................. 37 4 Jak zaäoĔyè skuteczny i dochodowy sklep internetowy Czy na pewno dla wszystkich? ....................................................................................... 38 Cechy dobrego programu partnerskiego ......................................................................... 38 Rodzaje prowizji w programach partnerskich ................................................................ 39 Jak rozwijaü program partnerski? Na kogo stawiaü? ...................................................... 40 Program partnerski a program lojalnoĞciowy ................................................................. 41 Czego potrzebujemy? ..................................................................................................... 41 Prawo a programy partnerskie ........................................................................................ 41 Jak skonstruowaü regulamin programu partnerskiego? .......................................... 42 Dobre programy partnerskie (zestawienie) ..................................................................... 42 Rozdziaä 6. Inne formy promocji ........................................................................ 43 Porównywarki ................................................................................................................ 43 Kto zyskuje? .......................................................................................................... 43 Jak to dziaáa od strony klienta? .............................................................................. 44 Jak to dziaáa od strony sklepu? .............................................................................. 44 Czy kaĪdy moĪe wspóápracowaü z porównywarkami? .......................................... 44 Ile na tym zarobimy? ............................................................................................. 45 O katalogach sklepów ..................................................................................................... 45 Katalog sklepów a porównywarka czy pasaĪ handlowy ........................................ 45 Jak dziaáają katalogi sklepów? ............................................................................... 45 KorzyĞci z uczestnictwa ......................................................................................... 46 Katalogi zaawansowane ......................................................................................... 46 Reklama graficzna .......................................................................................................... 47 Mailing ........................................................................................................................... 48 RSS ................................................................................................................................ 49 Katalogi stron internetowych .......................................................................................... 49 Wáasne publikacje, poradniki, informacje ...................................................................... 50 Serwisy internetowe ....................................................................................................... 50 Blogi i mikroblogi .......................................................................................................... 51 Rozdziaä 7. Aukcje internetowe ........................................................................ 53 Tylko dla maáych sklepów? ............................................................................................ 53 Jak zwiĊkszyü obroty w sklepie internetowym poprzez serwisy aukcyjne? ................... 53 Ekspansja w serwisie aukcyjnym ................................................................................... 54 Selekcja produktów ................................................................................................ 54 ZaáoĪenie konta ...................................................................................................... 54 Wygląd aukcji ........................................................................................................ 55 System komentarzy ................................................................................................ 55 O czym wiedzą serwisy aukcyjne? ........................................................................ 55 Kto i jak promuje siĊ na aukcjach? ................................................................................. 56 Z jakich serwisów aukcyjnych korzystaü? ...................................................................... 57 Rozdziaä 8. Public relations — wspóäpraca z prasñ ............................................ 59 Czym jest public relations? ............................................................................................. 59 Przygotowujemy zaplecze .............................................................................................. 60 Na naszej stronie .................................................................................................... 60 Wydelegowanie odpowiedzialnej osoby ................................................................ 60 Kompletujemy bazĊ dziennikarzy .......................................................................... 60 Jak pisaü informacje prasowe? ....................................................................................... 60 Schemat wiadomoĞci prasowej .............................................................................. 61 O czym pisaü? ........................................................................................................ 61 Jak to robiü? ........................................................................................................... 61 KorzyĞci ......................................................................................................................... 62 Case studies .................................................................................................................... 62 Literatura ........................................................................................................................ 63 Spis treĈci 5 Rozdziaä 9. Kompleksowa analiza danych statystycznych .................................. 65 Po co mi statystyki? ........................................................................................................ 65 Z jakich statystyk korzystaü? .......................................................................................... 65 Jak analizowaü? .............................................................................................................. 66 Obliczamy skutecznoĞü dziaáaĔ ...................................................................................... 68 Obliczamy skutecznoĞü naszej oferty .................................................................... 69 Co jeszcze warto badaü? ........................................................................................ 69 Jak zdobyü te informacje? ...................................................................................... 70 Co dalej? ................................................................................................................ 70 Rozdziaä 10. Obliczamy zyski .............................................................................. 71 Zanim zaczniemy liczyü ................................................................................................. 71 ZaáoĪenia ........................................................................................................................ 71 Obliczamy koszty ........................................................................................................... 72 Koszty początkowe ................................................................................................ 72 Koszty staáe ............................................................................................................ 72 Koszt jednostkowy ................................................................................................. 73 Szacujemy ruch w sklepie .............................................................................................. 73 Wyszukiwarki ........................................................................................................ 73 Program partnerski ................................................................................................. 74 Aukcje internetowe ................................................................................................ 74 PasaĪe handlowe, porównywarki cen .................................................................... 74 Liczba zamówieĔ ............................................................................................................ 75 Przychody ....................................................................................................................... 75 Rozdziaä 11. PäatnoĈè w sklepie internetowym ................................................... 77 Rodzaje páatnoĞci w sklepach internetowych ................................................................. 77 Pobranie ................................................................................................................. 77 Zwykáy przelew ..................................................................................................... 78 Przelew báyskawiczny ............................................................................................ 78 PáatnoĞü kartą ......................................................................................................... 78 Systemy páatnoĞci ........................................................................................................... 78 Z czego skorzystaü — wybieramy formy páatnoĞci w naszym sklepie ........................... 79 Rozdziaä 12. Obsäuga klienta .............................................................................. 81 E-mail ............................................................................................................................. 81 Telefon ........................................................................................................................... 82 Czat ................................................................................................................................ 83 Tradycyjne komunikatory internetowe ........................................................................... 83 Skype .............................................................................................................................. 84 Rozdziaä 13. Program motywacyjny .................................................................... 85 Program motywacyjny a program lojalnoĞciowy ........................................................... 85 Rodzaje nagród ............................................................................................................... 85 Czáonkostwo w klubach .................................................................................................. 86 Punkty ............................................................................................................................. 86 Wspóápraca mieszana ..................................................................................................... 87 Budowanie relacji ........................................................................................................... 87 Jak wydzielaü korzyĞci? ................................................................................................. 87 Tworzymy program lojalnoĞciowy ................................................................................. 88 Rozdziaä 14. Dziaäania promocyjne ...................................................................... 89 Upominki, gratisy — jak oferowaü? ............................................................................... 89 Rabaty, promocje, wyprzedaĪe ....................................................................................... 90 6 Jak zaäoĔyè skuteczny i dochodowy sklep internetowy Rozdziaä 15. Obsäuga i ankietowanie po sprzedaĔy .............................................. 93 Obsáuga po sprzedaĪy ..................................................................................................... 93 O czym informowaü? ............................................................................................. 94 Ankietowanie po sprzedaĪy ............................................................................................ 94 Jak ankietowaü? ..................................................................................................... 95 Co zyskamy, ankietując? ....................................................................................... 95 Rozdziaä 16. Przygotowujemy kampaniö reklamowñ ............................................ 97 Rozdziaä 17. Grafika w sklepach internetowych .................................................. 99 Jakie elementy graficzne są niezbĊdne? ......................................................................... 99 Kolory w sklepie internetowym .................................................................................... 100 Kilka wytycznych, zanim zaczniemy projektowaü ....................................................... 101 Reklamy w sklepie internetowym ................................................................................. 101 CzöĈè II UĔytecznoĈè ............................................................... 103 Czym jest uĪytecznoĞü? ................................................................................................ 103 Skąd czerpaü wiedzĊ o uĪytecznoĞci? ........................................................................... 104 Rozdziaä 18. Rozmieszczenie najwaĔniejszych elementów w sklepie internetowym ................................................................ 105 Logotyp ........................................................................................................................ 106 Co to za sklep? (tagline) ............................................................................................... 106 Menu ............................................................................................................................. 106 Wyszukiwarka .............................................................................................................. 107 Ikona lub áącze „koszyk” .............................................................................................. 107 Ikona lub áącze „moje konto” ....................................................................................... 107 Ikona lub áącze „pomoc” .............................................................................................. 108 Prezentacja towaru ........................................................................................................ 108 Newsletter ..................................................................................................................... 108 WaĪne informacje ......................................................................................................... 109 A zatem — utoniemy w szarzyĨnie? ............................................................................ 109 Rozdziaä 19. Strona gäówna sklepu ................................................................... 111 Rozdziaä 20. Nawigacja w sklepie internetowym ............................................... 117 àącze do strony gáównej ............................................................................................... 118 Gáówne menu nawigacyjne (odnoĞniki do gáównych kategorii) ................................... 119 Sklepy z niewielką iloĞcią kategorii gáównych .................................................... 119 Sklepy z wieloma kategoriami gáównymi ............................................................ 120 Menu z podkategoriami ................................................................................................ 121 Spójny system nawigacyjny ................................................................................. 121 Elastyczny system nawigacji ............................................................................... 123 Kiedy kategoria to zarazem podkategoria ..................................................................... 123 A moĪe ruchome menu? ...................................................................................... 124 „Breadcrumb” ............................................................................................................... 125 O innych odnoĞnikach .................................................................................................. 126 Rozdziaä 21. Strona kategorii ........................................................................... 127 Przykáady standardowe ................................................................................................. 128 Strona kategorii zamiast strony produktu? ................................................................... 129 A moĪe tak jak na aukcjach? ........................................................................................ 130 Sortowanie .................................................................................................................... 131 Podsumowanie .............................................................................................................. 132 Spis treĈci 7 Rozdziaä 22. Strona produktu ........................................................................... 133 Opis towaru .................................................................................................................. 134 Opinie klientów ............................................................................................................ 135 Moderowaü opinie czy pozostawiaü je samym sobie? ......................................... 136 PrzejĞcie do koszyka i cena produktu ........................................................................... 137 ZdjĊcie produktu ........................................................................................................... 139 Kiedy to bĊdzie za maáo ............................................................................................... 141 Rozdziaä 23. Formy, metody i Ĉrodki wspomagania sprzedaĔy ............................ 143 Nazewnictwo ................................................................................................................ 143 Klasyczne przykáady wspomagania ..................................................................... 143 Inne sposoby ........................................................................................................ 144 Gdzie wspomagaü? ....................................................................................................... 144 Strona produktu ................................................................................................... 145 Koszyk ................................................................................................................. 146 Od „do koszyka” do koszyka ............................................................................... 146 Listy bestsellerów ......................................................................................................... 147 Odwieczne pytanie — gdzie zamieĞciü? .............................................................. 148 Sztuczne toplisty .................................................................................................. 148 Promocje ....................................................................................................................... 149 Inne sposoby ................................................................................................................. 150 Rozdziaä 24. Koszyk ......................................................................................... 151 Jak oznakowaü koszyk? ................................................................................................ 151 Co powinien zawieraü uĪyteczny koszyk? ................................................................... 152 Koszyk w praktyce ....................................................................................................... 153 „Zaczątek” koszyka — jak to ugryĨü? .......................................................................... 156 Jak rozwiązaü problem opuszczonych koszyków? ....................................................... 158 Rozdziaä 25. Logowanie, moje konto, zaäoĔenie konta ....................................... 159 Szkoáa nr 1 — zakáadanie konta poprzez dáugi formularz ............................................ 159 Szkoáa nr 2 — zakáadanie konta poprzez krótki formularz ........................................... 160 Rozdziaä 26. Proces zamówienia ....................................................................... 163 Etapy realizacji zamówienia ......................................................................................... 163 Caáy proces zamówienia na jednej stronie ........................................................... 163 Proces zamówienia rozbity na czĊĞci bez informowania o tym uĪytkownika ...... 164 Proces zamówienia rozbity na czĊĞci wraz z informacją dla uĪytkowników ....... 164 EtapowoĞü zamówienia w praktyce ..................................................................... 164 ZaáoĪenie konta i podanie danych wysyákowych .......................................................... 165 Wymuszaü zakáadanie konta czy teĪ daü wolną rĊkĊ kupującym? ....................... 168 Potwierdzenie zamówienia przez kupującego .............................................................. 169 Warto? ................................................................................................................. 169 Jak to rozwiązaü? ................................................................................................. 169 PáatnoĞü ........................................................................................................................ 169 PáatnoĞü razem z formularzem zamówieniowym? ............................................... 170 A moĪe osobna strona páatnoĞci? ......................................................................... 170 Potwierdzenie przyjĊcia zamówienia przez sklep ......................................................... 171 Jak nie projektowaü procesu zamówienia ..................................................................... 172 8 Jak zaäoĔyè skuteczny i dochodowy sklep internetowy Rozdziaä 27. Wyszukiwarka .............................................................................. 173 Rozdziaä 28. Pomoc ......................................................................................... 177 Gdzie umieĞciü pomoc? ................................................................................................ 177 Czy pomoc jest konieczna? .......................................................................................... 178 Co w pomocy? .............................................................................................................. 178 Strona wizualna ............................................................................................................ 180 KorzyĞci z dobrego dziaáu „pomoc” ............................................................................. 181 Rozdziaä 29. Bezpieczeþstwo ........................................................................... 183 PáatnoĞü ........................................................................................................................ 183 Ochrona danych osobowych ......................................................................................... 185 Rozdziaä 30. Centrum informacyjne .................................................................. 187 Dane kontaktowe — dziaá „kontakt” ............................................................................ 187 Informacje o sklepie i firmie — dziaá „o nas” .............................................................. 190 Informacje prasowe dla prasy i prasa o nas .................................................................. 192 Praca — informacje o oferowanej pracy ...................................................................... 193 Mapa strony .................................................................................................................. 193 Regulamin sklepu internetowego .................................................................................. 195 Rozdziaä 31. Wersje obcojözyczne sklepu ......................................................... 199 CzöĈè III Wybieramy sklep ........................................................ 203 Rozdziaä 32. FunkcjonalnoĈè ............................................................................ 205 Ogólne .......................................................................................................................... 206 CMS — strony opisowe ............................................................................................... 206 Zarządzanie zamówieniami .......................................................................................... 207 Zarządzanie klientami ................................................................................................... 207 Zarządzanie produktami i kategoriami ......................................................................... 208 SEO .............................................................................................................................. 208 Cross-selling i up-selling .............................................................................................. 208 Integracja z Allegro ...................................................................................................... 209 Inne opcje integracji ..................................................................................................... 209 Magazyn ....................................................................................................................... 210 Marketing ..................................................................................................................... 210 Rozdziaä 33. Modele oprogramowania sklepowego ............................................ 211 Darmowe oprogramowanie .......................................................................................... 211 Model licencyjny .......................................................................................................... 212 Model abonamentowy .................................................................................................. 213 Model prowizyjny ........................................................................................................ 214 Sklep na zamówienie .................................................................................................... 214 Rozdziaä 34. Charakterystyka najwaĔniejszych rozwiñzaþ .................................. 217 Sote.pl ........................................................................................................................... 217 IAI-Shop.com ............................................................................................................... 218 Sunweb.com.pl ............................................................................................................. 218 Epro.com.pl .................................................................................................................. 219 Etradepro.pl .................................................................................................................. 219 Istore.pl ......................................................................................................................... 219 Triger.com.pl ................................................................................................................ 220 Shoper.pl ...................................................................................................................... 220 Inne oferty .................................................................................................................... 221 Spis treĈci 9 CzöĈè IV Logistyka w sklepie internetowym .............................. 223 Rozdziaä 35. Pakujemy i wysyäamy towar .......................................................... 225 Pakujemy towar ............................................................................................................ 225 Jak uáatwiü i usprawniü sobie pracĊ? ................................................................... 226 Wysyáka towaru ............................................................................................................ 227 Poczta Polska ....................................................................................................... 227 Firmy kurierskie ................................................................................................... 228 Samodzielne dostarczenie towaru ........................................................................ 228 A moĪe wysyáka przez hurtowniĊ? ...................................................................... 229 Na co siĊ zdecydowaü? ........................................................................................ 229 Jak sprawnie wspóápracowaü z pocztą? ............................................................... 230 Rozdziaä 36. Problemy logistyczne .................................................................... 231 NajczĊstsze problemy logistyczne na linii hurtownia – sklep ....................................... 231 Zbyt dáugie oczekiwanie na towar zamówiony w hurtowni — magazyn w sklepie internetowym ................................................................... 231 Pomyáki hurtowni przy wysyáce towaru ............................................................... 232 Kiedy hurtowni bĊdzie kilka ................................................................................ 233 Kwestia informatyzacji w hurtowniach ................................................................ 233 NajwaĪniejsze problemy logistyczne na linii sklep – klient ......................................... 234 Towar nie dotrze do klienta lub dotrze, ale zniszczony ....................................... 234 Przesyáka pobraniowa nie zostanie rozpoznana przez klienta i ten nie przyjmie jej ............................................................................................ 234 Problem zwrotów i reklamacji ............................................................................. 234 Na koniec .................................................................................... 237 Dodatek A Prawo w kontekĈcie sklepu internetowego .................................... 239 WstĊp............................................................................................................................. 239 Ochrona praw konsumentów ......................................................................................... 239 Informacja handlowa a problem spamu ................................................................ 247 Skorowidz .................................................................................... 255 Rozdziaä 18. i Rozmieszczenie najwaĔniejszych elementów w sklepie internetowym 105 Rozdziaä 18. Rozmieszczenie najwaĔniejszych elementów w sklepie internetowym KaĪdy sklep internetowy ma swoje staáe elementy, które skáadają siĊ na spójną caáoĞü. Mam tu na myĞli m.in. logotyp, menu, prezentacje produktów, odnoĞnik do koszyka, strefĊ logowania. Aby sklep poprawnie funkcjonowaá, musi je wszystkie zawieraü. I w tym momencie rodzi siĊ najwaĪniejsze pytanie: w jaki sposób wdroĪyü te elementy we wáasnym sklepie — utonąü w szarzyĨnie i byü wiernym standardom czy teĪ byü oryginalnym? NaleĪaáoby odpowiedzieü: „byü wiernym standardom i nie utonąü w szarzyĨnie”. Fakty są takie, Īe schemat systemu sklepu internetowego, z jakim mamy do czynienia na co dzieĔ, istnieje juĪ kilka dobrych lat. W tym czasie wiele rozwiązaĔ zostaáo wielokrotnie powielonych. To sprawiáo, Īe wytworzyáy siĊ pewne standardy, których dzisiaj powinniĞmy przestrzegaü. Przykáadem jest logo w lewym górnym rogu umoĪliwiające zarazem powrotem do strony gáównej. DziĊki temu uĪyt- kownik intuicyjnie i czĊsto podĞwiadomie wie, Īe aby wróciü do strony gáównej, naleĪy kliknąü logotyp, który znajduje siĊ w lewym górnym rogu ekranu. Co staáoby siĊ, gdyby logo znalazáo siĊ nagle w prawym dolnym rogu? Z pewnoĞcią wtedy powrót na stronĊ gáówną byáby trudniejszy i bardziej czasocháonny. Przyjrzyjmy siĊ wiĊc pod- stawowym elementom sklepu internetowego i zastanówmy siĊ, gdzie powinny byü one umiejscowione. PoniĪsze wskazówki odnoszą siĊ do najbardziej tradycyjnego projektu, na który skáadają siĊ: górny obszar, lewa kolumna, prawa kolumna, obszar pomiĊdzy kolumnami, a takĪe dolna belka. 106 Logotyp CzöĈè II i UĔytecznoĈè Logotyp w znakomitej wiĊkszoĞci przypadków jest umiejscawiany w lewym górnym rogu. Na potwierdzenie tej tezy proponujĊ wpisaü do przeglądarki adresy kilkunastu dowolnie wybranych polskich lub zagranicznych sklepów internetowych. Podejrzewam, Īe tylko kilka procent nie bĊdzie miaáo logotypu w lewym górnym rogu. Co wiĊcej, wszystkie logotypy bĊdą zarazem odnoĞnikami do stron gáównych sklepów interne- towych. To chyba jeden z najbardziej zakorzenionych standardów, równieĪ w Polsce. Dlatego w tym przypadku nie warto nawet myĞleü o innych strefach przy rozmiesz- czeniu swoistego szyldu sklepowego. Co to za sklep? (tagline) SpecjaliĞci od uĪytecznoĞci na czele z chyba najbardziej znaną osobistoĞcią w tej dziedzinie — Jakobem Nielsenem — są zdania, Īe kaĪdy serwis powinien w kilku sáowach okreĞliü, czego dotyczy. Ów opis to tzw. tagline, który sprawdzi siĊ doskonale takĪe w przypadku sklepów internetowych. PrzyjĊáo siĊ, Īe najodpowiedniejszym miejscem na tagline jest linia zaraz pod logotypem. Warto zatem zaznaczyü, jakim asortymentem handlujemy. BĊdzie to ogromne uáatwienie dla osób, które przegląda- nie oferty rozpoczną od pojedynczej strony danego produktu (np. trafiając do nas za poĞrednictwem wyszukiwarki). Musimy przecieĪ wziąü pod uwagĊ, Īe niejednokrot- nie nazwa serwisu nie informuje o tematyce, na której siĊ skupiamy w swoim sklepie. Ponadto wiele sklepów oferuje asortyment z róĪnych branĪ. Przykáadem tagline moĪe byü wszystko dla domu (dla sklepu z szerokim asortymentem) lub drogeria internetowa (dla sklepu z wĊĪszym zakresem towarów). Menu Prawie wszystkie sklepy internetowe menu umieszczają albo po lewej stronie, albo w poziomie pod logo, na szerokoĞci caáego ekranu. Wybór jednej lub drugiej opcji powinien byü uzaleĪniony od iloĞci gáównych kategorii produktów w sklepie. W sytu- acji kiedy gáównych kategorii jest niewiele, doskonale sprawdzi siĊ menu poziome. Z kolei w przypadkach kiedy kategorii jest kilkanaĞcie i wiĊcej, zdecydowanie lepszym pomysáem bĊdzie postawienie na menu po lewej stronie. CzĊsto zdarzają siĊ sklepy, które mają kilka najwaĪniejszych kategorii z produktami, a do kaĪdej jest przypo- rządkowane kilkanaĞcie podkategorii. W takim przypadku projektanci mają dwa roz- wiązania — gáówne menu poziome i menu po lewej stronie dla podkategorii lub menu zarazem z kategoriami i podkategoriami po lewej stronie. Rozdziaä 18. i Rozmieszczenie najwaĔniejszych elementów w sklepie internetowym 107 Wyszukiwarka W przypadku wyszukiwarki nie ma juĪ jednoznacznej odpowiedzi, w którym miejscu naleĪaáoby ją umieĞciü. Jest to element, który wystĊpuje czĊsto w róĪnych miejscach. Co nie znaczy oczywiĞcie, Īe wyszukiwarki nie mają swoich „ulubionych” stref. Wedáug anglojĊzycznego serwisu Webdesignpractices.com, który m.in. zajmuje siĊ studiami nad rozmieszczeniem elementów w sklepach internetowych, wyszukiwarki najczĊĞciej umieszcza po lewej stronie, pod logotypem, lub w górnej czĊĞci ekranu, na prawo od logotypu. Jeden z najpopularniejszych polskich sklepów internetowych — Merlin.pl — wyszukiwarkĊ na stronie gáównej umieĞciá po lewej stronie, pod logotypem i menu. Nie jest to bez znaczenia, biorąc pod uwagĊ, Īe wielu potencjalnych klientów dokony- waáo kiedyĞ zakupów lub chociaĪ tylko odwiedzaáo Merlin.pl. Ikona lub äñcze „koszyk” Jak pokazuje wiele testów i badaĔ, optymalnym miejscem na ikonĊ lub áącze przeno- szące do koszyka jest prawy górny róg sklepu internetowego. Trudno powiedzieü, Īe jest to najlepsze miejsce na ikonĊ koszyka. Jedno jest pewne — jest to najczĊĞciej wybierane miejsce na koszyk, a zatem zgodnie z teorią uĪytecznoĞci najlepsze. Pisząc to, zdajĊ sobie sprawĊ, Īe doĞü duĪo polskich sklepów internetowych áamie tĊ reguáĊ, prezentując áącze do koszyka w innych miejscach, np. po lewej stronie. Niemniej jednak odnoĞnik do koszyka w prawym górnym rogu Ğwietnie zdaje egzamin zwáaszcza w poáączeniu z innymi ikonami lub áączami narzĊdziowymi, o których za chwilĊ napiszĊ. Zanim do tego dojdziemy, warto odnotowaü, Īe rzeczą bardzo wskazaną jest prezen- towanie odnoĞnika do koszyka na kaĪdej podstronie sklepu, tak aby kaĪdy odwiedza- jący mógá bez problemu do niego dotrzeü w kaĪdym miejscu sklepu. Ikona lub äñcze „moje konto” Jest to drugi element, obok ikony koszyka, który powinien byü umieszczony w prawym górnym rogu. Oprócz tego wiele sklepów internetowych wstawia na stronĊ gáówną formularz logowania zawierający zazwyczaj nazwĊ uĪytkownika lub e-mail oraz hasáo. Moim zdaniem takie dziaáania są niepotrzebne i blokują miejsce innym, waĪniejszym czĊĞciom skáadającym siĊ na sklep internetowy. Trzeba bowiem uĞwiadomiü sobie, Īe czynnoĞü logowania nie jest kluczowa w przypadku dokonywania zakupów. Co wiĊ- cej, w modelu sklepu, który zaprezentujĊ w tej czĊĞci ksiąĪki, logowanie nie bĊdzie odgrywaü tak waĪnej roli, jak ma to miejsce w przypadku wielu polskich sklepów inter- netowych. Osoba, która chce dokonaü zakupu w sieci, i tak prĊdzej czy póĨniej zalo- guje siĊ (jeĞli konto juĪ zaáoĪyáa). Szerzej o tym problemie piszĊ w rozdziale omawia- jącym system zamawiania w sklepie internetowym. 108 CzöĈè II i UĔytecznoĈè Ikona lub äñcze „pomoc” àącze lub ikona pomoc razem z koszykiem i moje konto tworzą ikony narzĊdziowe. Dlatego najlepszym miejscem dla pomocy jest równieĪ prawy górny róg. Tutaj rów- nieĪ niezmiernie waĪne jest, aby áącze lub ikona znajdowaáy siĊ na kaĪdej podstronie. Pozwoli to uĪytkownikowi poczuü siĊ pewniej i bezpieczniej. BĊdzie on mógá siĊ do nich odwoáywaü w kaĪdej chwili. Jak skonstruowaü dziaá „pomoc”, opisujĊ w dalszej czĊĞci ksiąĪki. W przypadku kiedy sklep stawia na ikony, konieczne jest, aby byáy one podpisane, tak aby nie trzeba siĊ byáo zastanawiaü, co oznaczają. Prezentacja towaru Pisaáem juĪ o tym, Īe na korzystny wygląd sklepu internetowego duĪy wpáyw ma sposób zaprezentowania poszczególnych towarów. Co wiĊcej, wielu projektantów na prezentacji towarów buduje image sklepu internetowego. Dlatego teĪ waĪne jest, aby wygospodarowaü odpowiednio duĪo miejsca, aby pokazaü w ciekawej formie poten- cjalnym klientom, co mamy im do zaoferowania. Gdzie to zrobiü? Takich miejsc jest kilka, jednak najwaĪniejszym z nich jest obszar na Ğrodku strony, pomiĊdzy lewą a prawą czĊĞcią, pod górną strefą z logotypem i ikonami narzĊdziowymi. Ten obszar sklepu zazwyczaj dzieli siĊ jeszcze na takie dziaáy jak np. „nowoĞci” lub „promocje”. Oprócz tego wielu wáaĞcicieli sklepów internetowych decyduje siĊ na eksponowanie asor- tymentu równieĪ w innych miejscach na stronie gáównej. Zazwyczaj wykorzystują miej- sce po lewej lub po prawej stronie, z tym Īe tam moĪliwoĞci prezentacji są o wiele bardziej ograniczone. Mimo to warto zastanowiü siĊ nad taką dodatkową formą pro- mocji wáasnych towarów. Newsletter Newsletter jest z kolei elementem, który zazwyczaj trzeba dopasowywaü do caáej ukáadanki. NaleĪy jednak wziąü pod uwagĊ to, Īe im lepiej bĊdzie umiejscowiony, tym okaĪe siĊ bardziej skuteczny. Gdzie go zatem umieĞciü w sklepie? Jedną z moĪliwoĞci jest prawa kolumna, szczególnie dla sklepów, które mają dáugie menu po lewej stronie. Na prawej kolumnie powinniĞmy umiejscowiü go moĪliwie wysoko. Drugą moĪliwo- Ğcią jest lewa strona, pod lub nad menu nawigacyjnym, w zaleĪnoĞci od tego, jakie jest ono dáugie. PamiĊtajmy, Īe im lepiej umiejscowimy newsletter, tym bĊdzie sku- teczniejszy. Rozdziaä 18. i Rozmieszczenie najwaĔniejszych elementów w sklepie internetowym 109 WaĔne informacje KaĪdy sklep powinien równieĪ wygospodarowaü miejsce na stronie gáównej, które zawieraü bĊdzie odnoĞniki do najwaĪniejszych informacji dotyczących páatnoĞci, kosztów i sposobów wysyáki czy czasu realizacji zamówieĔ. Które miejsce bĊdzie zatem naj- lepsze? OsobiĞcie proponujĊ prawą kolumnĊ sklepu. Dlaczego akurat prawą? Zakáada- jąc, Īe lewą przeznaczamy na menu z kategoriami produktów, prawa kolumna wydaje siĊ bardziej odpowiednia. A zatem — utoniemy w szarzyĒnie? Tyle o podstawowych elementach. Tworząc sklep, w którym wszystkie czĊĞci umiesz- czone są wedáug standardowych wskazówek i zaleceĔ, moĪna obawiaü siĊ, Īe bĊdzie on kolejnym nudnym i szarym miejscem w internecie. Moim zdaniem na to, czy tak bĊdzie, nie mają wpáywu powyĪsze standardy. PowinniĞmy skupiü siĊ na tym, aby zachowując najwaĪniejsze zalecenia, nie utonąü w szarzyĨnie. Jak to zrobiü? Od innych mogą odróĪniü nas grafika, dobrze dobrane kolory, jakoĞü prezentacji asortymentu, ale równieĪ to, co bĊdziemy mieü do powiedzenia naszym odwiedzającym.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: