Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00458 008205 18429975 na godz. na dobę w sumie
Jak zarabiać w Internecie. Poradnik dla przedsiębiorczych webmasterów - książka
Jak zarabiać w Internecie. Poradnik dla przedsiębiorczych webmasterów - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0123-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zarabiaj, prowadząc własną witrynę WWW

Od wielu lat witryny WWW dzielono na dwie grupy -- profesjonalne i amatorskie. Za tymi pierwszymi stały zwykle potężne kapitały, duże firmy i ogromne zespoły projektowe. Witryny amatorskie, tworzone przez pasjonatów, którzy chcieli przekazać coś światu, znajdowały się na drugim biegunie. Wiele z nich upadło z powodu braku środków na pokrycie kosztów prac i serwera. Na szczęście ostatnio przed twórcami i właścicielami takich witryn otworzyły się zupełnie nowe możliwości -- teraz również oni mogą zarabiać na prowadzeniu serwisu WWW.

Książka 'Jak zarabiać w Internecie. Poradnik dla przedsiębiorczych webmasterów' to przegląd nowoczesnych metod zarabiania na witrynie WWW. Czytając ją, poznasz najskuteczniejsze sposoby na to, aby Twoja strona internetowa przynosiła rekordowe dochody. Przeczytasz o programach reklamowych, sieciach wymiany banerów, mikropłatnościach SMS i programach partnerskich. Dowiesz się także, w jaki sposób udoskonalić swoją witrynę WWW tak, aby była lepiej pozycjonowana w wyszukiwarkach, jak śledzić na niej ruch za pomocą systemu statystyk oraz zabezpieczyć ją przed dostępem osób niepowołanych.

Stwórz popularną i atrakcyjną witrynę,
a Twoje zyski z niej będą jeszcze większe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Jak zarabiaæ w Internecie. Poradnik dla przedsiêbiorczych webmasterów Autor: Pawe³ Grzesiak ISBN: 83-246-0123-6 Format: B5, stron: 288 Zarabiaj, prowadz¹c w³asn¹ witrynê WWW (cid:129) Poznaj metody zarabiania i wybierz najbardziej optymalne (cid:129) Zoptymalizuj witrynê pod k¹tem wyszukiwarek internetowych (cid:129) Analizuj wyniki sprzeda¿y i wdra¿aj nowe rozwi¹zania Od wielu lat witryny WWW dzielono na dwie grupy — profesjonalne i amatorskie. Za tymi pierwszymi sta³y zwykle potê¿ne kapita³y, du¿e firmy i ogromne zespo³y projektowe. Witryny amatorskie, tworzone przez pasjonatów, którzy chcieli przekazaæ coœ œwiatu, znajdowa³y siê na drugim biegunie. Wiele z nich upad³o z powodu braku œrodków na pokrycie kosztów prac i serwera. Na szczêœcie ostatnio przed twórcami i w³aœcicielami takich witryn otworzy³y siê zupe³nie nowe mo¿liwoœci — teraz równie¿ oni mog¹ zarabiaæ na prowadzeniu serwisu WWW. Ksi¹¿ka „Jak zarabiaæ w Internecie. Poradnik dla przedsiêbiorczych webmasterów” to przegl¹d nowoczesnych metod zarabiania na witrynie WWW. Czytaj¹c j¹, poznasz najskuteczniejsze sposoby na to, aby Twoja strona internetowa przynosi³a rekordowe dochody. Przeczytasz o programach reklamowych, sieciach wymiany banerów, mikrop³atnoœciach SMS i programach partnerskich. Dowiesz siê tak¿e, w jaki sposób udoskonaliæ swoj¹ witrynê WWW tak, aby by³a lepiej pozycjonowana w wyszukiwarkach, jak œledziæ na niej ruch za pomoc¹ systemu statystyk oraz zabezpieczyæ j¹ przed dostêpem osób niepowo³anych. (cid:129) Sieci reklamowe i stosowane w nich modele cenowe (cid:129) Reklama kontekstowa (cid:129) Mikrop³atnoœci za pomoc¹ wiadomoœci SMS (cid:129) Obs³uga p³atnoœci kartami (cid:129) Programy partnerskie (cid:129) Poprawa funkcjonalnoœci witryny (cid:129) Optymalizacja witryny pod k¹tem mechanizmów indeksuj¹cych (cid:129) Statystyki w witrynie WWW Stwórz popularn¹ i atrakcyjn¹ witrynê, a Twoje zyski z niej bêd¹ jeszcze wiêksze O autorze ......................................................................................... 9 Wstęp ............................................................................................ 11 Część I Metody zarobkowania ................................................... 15 Rozdział 1. Metody zarobkowania ..................................................................... 17 Jak to działa? ................................................................................................................... 17 Wady i zalety ................................................................................................................... 18 Jak się dołączyć? ............................................................................................................. 19 Gdzie się dołączyć? ......................................................................................................... 20 Rodzaje reklam ................................................................................................................ 23 Modele emisji .................................................................................................................. 28 Targeting .......................................................................................................................... 28 Modele cenowe ................................................................................................................ 29 Analiza rynku reklamy .................................................................................................... 31 Czy to się opłaca? ............................................................................................................ 32 Rozdział 2. Sprzedaż reklam ............................................................................. 33 Sprzedaż linków .............................................................................................................. 34 Artykuły sponsorowane ................................................................................................... 35 Ile można zarobić na sprzedaży reklam? ............................................................................ 37 Polityka cenowa ............................................................................................................... 37 Technologia ..................................................................................................................... 39 Chcę już zacząć sprzedawać ............................................................................................ 43 Rozdział 3. Reklama kontekstowa .................................................................... 45 Rodowód reklamy kontekstowej ..................................................................................... 45 Google AdSense .............................................................................................................. 48 Polskie programy ............................................................................................................. 50 OnetKontekst ................................................................................................................... 50 Adkontekst ....................................................................................................................... 51 AdPortal ........................................................................................................................... 52 Czy to się opłaca? ............................................................................................................ 52 4 Jak zarabiać w Internecie. Poradnik dla przedsiębiorczych webmasterów Rozdział 4. Mikropłatności SMS ....................................................................... 55 Premium SMS .................................................................................................................. 56 Jak to działa? ................................................................................................................... 56 Formy dostępu ................................................................................................................. 60 Partnerzy .......................................................................................................................... 61 Zalety i wady ................................................................................................................... 65 Rozliczenia ...................................................................................................................... 67 Czy to się opłaca? ............................................................................................................ 67 Rozdział 5. Płatność kartą lub przelewem ......................................................... 69 Jak to działa? ................................................................................................................... 70 Partnerzy .......................................................................................................................... 74 Jak to funkcjonuje? .......................................................................................................... 78 Formy dostępu do strony ................................................................................................. 80 Zalety i wady ................................................................................................................... 81 Czy to się opłaca? ............................................................................................................ 82 Rozdział 6. Programy partnerskie ..................................................................... 83 Jak to działa? ................................................................................................................... 83 Który wybrać? ................................................................................................................. 84 TradeDoubler ................................................................................................................... 92 Czy to się opłaca? ............................................................................................................ 93 Część II Jak stworzyć witrynę, która zarabia? ............................. 95 Rozdział 7. Zadbaj o treść ............................................................................... 99 Cechy przekazu internetowego ...................................................................................... 100 Budowa przekazu .......................................................................................................... 101 Przyciąganie uwagi odbiorcy ......................................................................................... 101 Redagowanie stron ........................................................................................................ 102 Zalecana lektura ............................................................................................................. 105 Rozdział 8. Zadbaj o funkcjonalność ............................................................... 107 Skąd jesteś? .................................................................................................................... 107 Terminy ......................................................................................................................... 108 Co doskonalimy? ........................................................................................................... 109 Gdzie jestem? ................................................................................................................ 109 Kto tu rządzi? ................................................................................................................. 110 Czy to strona główna? ................................................................................................... 111 Wzorce ........................................................................................................................... 112 Łącza .............................................................................................................................. 112 Nawigacja ...................................................................................................................... 113 Szukajmy ....................................................................................................................... 114 Elementy graficzne ........................................................................................................ 115 Jak mądrze projektować? ............................................................................................... 115 Tytuł strony .................................................................................................................... 116 Przyjazne odnośniki ....................................................................................................... 117 Dostępność ..................................................................................................................... 118 AJAX a użyteczność ...................................................................................................... 119 O użyteczności ............................................................................................................... 121 Przydatne odnośniki ...................................................................................................... 122 Zalecana lektura ............................................................................................................. 122 Spis treści 5 Rozdział 9. Zadbaj o kod ................................................................................ 123 Systemy szablonowe ...................................................................................................... 124 Walidatory ..................................................................................................................... 124 Standardy ....................................................................................................................... 126 Przydatne odnośniki ...................................................................................................... 127 Zalecana lektura ............................................................................................................. 127 Rozdział 10. Zadbaj o wyszukiwarki ................................................................. 129 Co to jest pozycjonowanie? ........................................................................................... 129 Gdzie pozycjonujemy? .................................................................................................. 129 Co to jest SEO? .............................................................................................................. 130 Grunt do dobre statystyki .............................................................................................. 131 Przeszkody w pozycjonowaniu ..................................................................................... 131 Co lubią wyszukiwarki? ................................................................................................ 131 Struktura witryny ........................................................................................................... 132 Słowa kluczowe ............................................................................................................. 133 Sklep a słowa kluczowe ................................................................................................. 134 Linki i jeszcze raz linki .................................................................................................. 136 Dodawanie stron do wyszukiwarek ............................................................................... 138 Google SiteMaps ........................................................................................................... 139 Czego nie powinniśmy robić? ....................................................................................... 140 Bezpłatne internetowe narzędzia SEO .......................................................................... 140 Podsumowanie ............................................................................................................... 146 Przydatne odnośniki ...................................................................................................... 147 Zalecana lektura ............................................................................................................. 147 Rozdział 11. Zadbaj o wydajność ..................................................................... 149 Proxy i bufory przeglądarek .......................................................................................... 150 Lokalizacja problematycznego kodu ............................................................................. 150 Caching .......................................................................................................................... 152 PEAR Cache_Lite .......................................................................................................... 154 Biblioteka GD a wydajność ........................................................................................... 155 Zastosowanie akceleratorów .......................................................................................... 155 Turck MMCache ............................................................................................................ 156 Smarty ............................................................................................................................ 157 ADOdb ........................................................................................................................... 159 CRON ............................................................................................................................ 160 Rozszerzenia PHP .......................................................................................................... 160 Podstawa to wciąż kod HTML ...................................................................................... 160 Zalecana lektura ............................................................................................................. 161 Rozdział 12. Zadbaj o statystyki ...................................................................... 163 Terminy podstawowe .................................................................................................... 163 Co pokazują statystyki? ................................................................................................. 164 Badania internetu ........................................................................................................... 167 Ranking.pl ...................................................................................................................... 168 Webalizer ....................................................................................................................... 168 stat.pl .............................................................................................................................. 170 MyStat ........................................................................................................................... 172 Instalacja statystyk ......................................................................................................... 173 Google Analytics ........................................................................................................... 173 Inne systemy statystyk ................................................................................................... 177 6 Jak zarabiać w Internecie. Poradnik dla przedsiębiorczych webmasterów Rozdział 13. Zadbaj o technologie ................................................................... 179 CMS ............................................................................................................................... 179 JavaScript i DHTML ..................................................................................................... 181 AJAX ............................................................................................................................. 183 RSS ................................................................................................................................ 186 Rozdział 14. Zadbaj o bezpieczeństwo ............................................................. 191 Na dwoje babka wróżyła ............................................................................................... 191 Kto jest winny? .............................................................................................................. 192 Jak zmierzyć bezpieczeństwo? ...................................................................................... 194 Źródła oprogramowania ................................................................................................ 196 Instalacja instalacji nierówna ......................................................................................... 199 Serwer potrafi ................................................................................................................ 200 Obrazki zabezpieczające ................................................................................................ 201 Istota ataku ..................................................................................................................... 201 Kopia bezpieczeństwa ................................................................................................... 203 Przykłady problemów .................................................................................................... 203 Stare, dobre hasło .......................................................................................................... 205 Przydatne odnośniki ...................................................................................................... 205 Zalecana lektura ............................................................................................................. 206 Część III Praktyka, wdrożenia ................................................... 207 Rozdział 15. phpAdsNew i własna sieć reklamowa ............................................ 209 Licencja ......................................................................................................................... 209 Wymagania .................................................................................................................... 209 Dystrybucja .................................................................................................................... 210 Dokumentacja ................................................................................................................ 210 Przygotowanie do instalacji ........................................................................................... 210 Instalacja ........................................................................................................................ 210 Panel administracyjny .................................................................................................... 213 Jak to działa? ................................................................................................................. 213 Wydawcy ....................................................................................................................... 215 Strefy ............................................................................................................................. 215 Reklamodawcy .............................................................................................................. 218 Kampanie ....................................................................................................................... 219 Banery ............................................................................................................................ 221 Podsumowanie ............................................................................................................... 221 Rozdział 16. Google AdSense .......................................................................... 223 Rejestracja ..................................................................................................................... 223 Instalator AdSense ......................................................................................................... 226 AdSense dla treści ......................................................................................................... 227 Dokumentacja i pomoc .................................................................................................. 236 Programy wspomagające ............................................................................................... 237 Jak zarobić więcej? ........................................................................................................ 237 Garść porad .................................................................................................................... 238 Rozdział 17. Polskie systemy reklamy kontekstowej ........................................ 241 Adkontekst ..................................................................................................................... 242 OnetKontekst ................................................................................................................. 247 Spis treści 7 Rozdział 18. Mikropłatności SMS ..................................................................... 253 Rejestracja ..................................................................................................................... 253 Panel administracyjny .................................................................................................... 254 Tworzenie usługi ........................................................................................................... 255 Oprogramowanie ........................................................................................................... 259 Formularz ....................................................................................................................... 260 Baza danych ................................................................................................................... 262 Ograniczanie dostępu .................................................................................................... 264 Piszemy funkcje ............................................................................................................. 264 Mechanizm pobierania plików ...................................................................................... 266 Interfejs użytkownika .................................................................................................... 268 Możliwe udoskonalenia ................................................................................................. 270 Zapewnienie wsparcia ................................................................................................... 270 Regulamin usługi ........................................................................................................... 271 Rozdział 19. System obsługi płatnych linków .................................................... 273 Warunki biznesowe usługi ............................................................................................. 273 Tworzymy usługę .......................................................................................................... 274 Szablony ........................................................................................................................ 274 Baza danych ................................................................................................................... 276 Programowanie .............................................................................................................. 277 Rozdział 6. Programy partnerskie to zdecydowanie najstarsza forma zarobkowania w sieci, która przez lata wybrała wiele ścieżek rozwoju, skupiając się przy tym na różnych grupach odbiorców. Jednym programy partnerskie kojarzą się z pozyskiwaniem klientów dla sklepu interne- towego, innym — z oglądaniem na monitorze komputera reklam lub czytaniem e-maili reklamowych. Jednak to ta ostatnia forma zapoczątkowała ideę programów partnerskich. Jeszcze przed rokiem 2000, gdy pękła bańka internetowa i wiele portali upadło, pro- gramy partnerskie były bardzo powszechną formą zarabiania pieniędzy wśród użytkow- ników indywidualnych — internautów. Także w Polsce powstawały programy partner- skie, które skupiały ludzi godzących się na oglądanie podczas surfowania reklam wyświetlanych w górnej lub dolnej części ekranu. W zależności od programu partner- skiego internauci wyrażali zgodę na przesyłanie im treści reklamowych na kilku mega- bajtowe wówczas skrzynki pocztowe. Wszystko to miało spowodować długo oczekiwa- ną wypłatę środków zgromadzonych na koncie. Jak się jednak wkrótce okazało, reklam wysyłanych przez programy partnerskie było jak na lekarstwo, a do wypłat dochodziło w stopniu marginalnym. Trudno nawet stwierdzić, kto wówczas wypłaty otrzymywał. O ile tacy istnieli, byli to jednak nieliczni szczęśliwcy. Największym zaufaniem internauci darzyli amerykańskie programy partnerskie, które nie dość, że były obfite w reklamy, to w dodatku regularnie wypłacały zarobione pieniądze. Jedni zarabiali, by uzyskać zwrot kosztów za internet, inni chcieli z tego zrobić biznes życia. Okazuje się jednak, że tego typu usługi nie cieszyły się ani zaufaniem reklamodawców, ani tym bardziej użytkow- ników. Kto oszukał tego typu program partnerski, uznawał to za swój sukces. Programy partnerskie to jednak nie tylko mało sensowne, małpie pomysły na zarabianie pieniędzy, lecz także dobra oferta dla właścicieli stron WWW. Programów na rynku jest wystarczająco wiele, by udział w nich traktować jako dodatek do zarobków uzy- skiwanych z tytułu prowadzenia witryny WWW. Jak to działa? Programy partnerskie tworzone są przez firmy zainteresowane pozyskaniem większej liczby klientów, a tym samym zwiększenie obrotów ze sprzedaży. Zasada działania programów partnerskich opiera się na regule poleć i pobierz prowizję. Partner programu 84 Część I ¨ Metody zarobkowania otrzymuje tu wynagrodzenie za przyciągnięcie klienta na stronę firmy prowadzącej program. Dokonuje tego poprzez świadomą jej promocję, umieszczając informacje o sprzedawanych produktach lub wybrane przez siebie banery reklamowe na swojej stronie. Model zarobkowy opiera się tu na procencie od wartości netto sfinalizowa- nych zamówień. Właściciel strony WWW może zarabiać również na generowaniu przejść na stronę firmy oferującej program, choć ta forma rozliczenia jest już coraz rzadziej spotykana ze względu na jej niską skuteczność. Od strony technicznej program partnerski działa na zasadzie reklamy w postaci banera, której podlinkowanie prowadzi na stronę firmy prowadzącej program. Ponieważ od- nośnik zawiera ukryty kod partnera, możliwe jest zidentyfikowanie osoby, której na- leżna jest prowizja. Warto dodać, że internauta, który polecony przez inną stronę przeszedł na witrynę firmy reklamowanej, nie musi dokonać zakupu od razu. Infor- macja o tym, że to właśnie ten internauta skorzystał z polecenia danego partnera, tra- fia do pliku cookie mieszczącego się na dysku komputera internauty, gdzie jest ważna zazwyczaj przez dzień, a czasami nawet przez kilka miesięcy. Dzięki temu partner polecający witrynę zarabia też wówczas, gdy internauta dokona zakupu z jego pole- cenia nawet kilka miesięcy od czasu zanotowania kliknięcia odnośnika z linkiem za- wierającym kod polecającego. Informacje o aktualnym stanie naliczonych prowizji można uzyskać, przechodząc do specjalnego panelu administracyjnego, przygotowywanego wraz z usługą przez firmę oferującą program. Po zalogowaniu widoczne informacje to najczęściej statystyki od- wzorowujące zarobki dla danych okresów. Dołączenie do programu partnerskiego oznacza dla właściciela strony WWW koniecz- ność wypełnienia formularza, gdzie umieszcza się dane o stronie, na której zostanie umieszczona reklama, a także dane adresowe, kontaktowe oraz te potrzebne do rozliczeń. Który wybrać? Bogactwo i różnorodność dostępnych na rynku programów partnerskich sprawia, że dość trudno połapać się w branżach i samych ofertach. Nie ulega wątpliwości, że do- brze dostosowany do tematyki witryny program partnerski ma większe szanse przy- nieść większy dochód, niż każdy inny dobrany przypadkowo. Przy wyborze programu warto szczegółowo zagłębić się w umowę, sprawdzając, przy jakiej kwocie następuje wypłata środków. Jeżeli na pierwszy przelew będziemy czekali dłużej niż 3 miesiące, interes z danym programem partnerskim może okazać się wątpliwy. Bywają sytuacje, kiedy dobrze dobrany program partnerski nie przynosi spodziewanych zysków. Taka sytuacja wbrew pozorom jest dość częsta, bo bardzo duża popularność wybranych programów może wręcz zniechęcać użytkowników do kliknięcia w reklamę partnera. Radą w takich sytuacjach jest wybór niszowych programów, które choć nie cieszą się ogromną popularnością w sieci, to pozwalają zainteresować klienta czymś niekon- wencjonalnym. To właśnie reklama ciekawego gadżetu czy pięknej repliki samochodu w dużej skali może bardziej skłonić panów do kliknięcia w reklamę, aniżeli dobrze znana reklama markowego produktu dostępnego na co dzień w każdym sklepie. Rozdział 6. ¨ Programy partnerskie 85 Przedstawione poniżej studium przypadku prezentuje przykładowe wynagrodzenia oferowane przez popularne programy partnerskie. Dobór poszczególnych witryn był podyktowany chęcią pokazania programów partnerskich z różnych branż. To z pew- nością pozwoli rozeznać się w typach ofert. Case Study: program partnerski Allegro http://www.allegro.pl/ap Allegro (rysunek 6.1) to lider na polskim rynku aukcji. 2005 rok zakończył liczbą 24 mln sprzedanych przedmiotów na 36,5 mln wystawionych. Wartość zakończonych trans- akcją aukcji przekroczyła 1,5 mld złotych. Swoją pozycję Allegro próbuje wzmocnić poprzez zaoferowanie atrakcyjnych warunków współpracy w swoim programie part- nerskim. Oferta skierowana do właścicieli witryn internetowych nie wydaje się skom- plikowana. Rysunek 6.1. Strona główna programu partnerskiego serwisu aukcyjnego Allegro Partner uzyskuje prowizję, gdy polecona przez niego osoba dokona kompletnej reje- stracji w serwisie aukcyjnym Allegro. Wówczas nalicza się następujące wynagrodzenie: t 10 zł wypłacane za pozyskanie użytkownika w ciągu 30 dni od kliknięcia w baner reklamowy lub panel. t 30 od wartości netto faktycznie zapłaconych przez użytkownika prowizji na rzecz Allegro. Partner ma do wyboru ponad 100 różnych reklam, które może opublikować według własnego uznania na stronie WWW (rysunek 6.2). Może też zdecydować się na umieszczenie na swojej stronie pola wyszukiwawczego, które pozwoli użytkownikowi przeszukiwać serwis aukcyjny bezpośrednio z jego strony (rysunek 6.3). 86 Część I ¨ Metody zarobkowania Rysunek 6.2. Choć trudno w to uwierzyć, program partnerski Allegro to ponad 100 reklam do wyboru Rysunek 6.3. Oprócz standardowej reklamy w postaci banerów program partnerski oferuje webmasterom prostą w integracji wyszukiwarkę zasobów aukcyjnych Środki wypłacane są następująco: t Wypłata pieniężna na rachunek w banku po osiągnięciu przez partnera minimum 100 zł. t Wypłata bezgotówkowa polegająca na zasileniu konta użytkownika Allegro o zarobioną kwotę. Minimalne saldo rachunku wynosi 10 zł. Dodatkowo nalicza się premię w wysokości 20 . t Wypłata bezgotówkowa w formie zamiany zgromadzonych środków na punkty programu PayBack. Rozdział 6. ¨ Programy partnerskie 87 Case Study: program partnerski Militaria.pl http://pp.militaria.pl Militaria.pl (rysunek 6.4) to obecnie największy na rynku sklep internetowy oferujący broń niewymagającą zezwolenia (wiatrówki, noże, sprzęt do painballa itp.). Właści- cielem serwisu jest firma powstała w 1998 roku we Wrocławiu. Rok później firma zdecydowała się na sprzedaż w internecie, otwierając jeden z pierwszych tego typu sklepów w sieci. Firma była wielokrotnie nagradzana w rozmaitych konkursach. Rysunek 6.4. Strona główna witryny Militaria.pl, oferującej procent od sprzedaży swoich towarów Rejestracja w programie partnerskim polega na wypełnieniu formularza zgłoszenio- wego dostępnego na witrynie programu partnerskiego (rysunek 6.5). Partner programu uzyskuje prowizję od sprzedaży produktów oferowanych w serwisie. Rysunek 6.5. Strona główna programu partnerskiego Militaria.pl 88 Część I ¨ Metody zarobkowania Stawki zależą od generowanego obrotu od momentu wstąpienia do programu: t Od 0 do 2000 zł — 5 . t Od 2001 do 5000 zł — 7,5 . t Od 5001 do 10 000 zł — 10,0 . t Powyżej 10 001 zł — 15,0 . Wypłata środków następuje po uzyskaniu przez partnera minimum 50 zł na koniec danego miesiąca. Gdy suma ta jest mniejsza od minimalnej, środki przechodzą na kolejny miesiąc. Wypłata następuje do 7 dni następnego miesiąca w formie przelewu lub przekazu pocztowego. Koszt tych operacji pokrywa partner. Case Study: program partnerski księgarni helion.pl http://program-partnerski.helion.pl Helion to jedno z największych wydawnictw specjalistycznych w Polsce. Działalność rozpoczęta w 1991 roku owocuje w postaci 300 nowych publikacji oddawanych co- rocznie w ręce czytelników. Program partnerski (rysunek 6.6) oferowany przez wy- dawnictwo to wynagrodzenie z tytułu zrealizowanego zakupu w księgarni internetowej helion.pl. Partner programu otrzymuje 5 prowizji od wartości sprzedaży. Rysunek 6.6. Strona główna programu partnerskiego księgarni internetowej helion.pl Wypłata zgromadzonych środków dochodzi do skutku, gdy po koniec miesiąca ka- lendarzowego partner zgromadził na swoim koncie sumę przekraczającą 50 zł. Wy- płaty dokonywane są w formie przelewu na konto bankowe lub przekazu pocztowego w terminie 10 dni od złożenia przez partnera chęci wypłaty środków. Rozdział 6. ¨ Programy partnerskie 89 Case Study: program partnerski Złote Myśli http://pp.zlotemysli.pl Złote Myśli (rysunek 6.7) to pierwsze w Polsce wydawnictwo zajmujące się dystrybucją i sprzedażą elektronicznych publikacji, znanych także pod nazwą e-book. Książka elektroniczna ma wszystkie cechy drukowanego odpowiednika, lecz medium, na któ- rym zostaje wydane, jest najczęściej plik formatu PDF zamiast tradycyjnego papieru. Dziś oferta wydawnictwa to kilkadziesiąt publikacji, które zostały wydane od czasu oficjalnego startu platformy — lutego 2004. Rysunek 6.7. Strona internetowa programu partnerskiego Złote Myśli Program partnerski Złotych Myśli oferuje bardzo ciekawe warunki współpracy. Model zarobkowy opiera się tu na systemie poleceń oraz prowizji od sprzedaży. W programie wyróżniamy trzy rodzaje prowizji: t Prowizja bezpośrednia, czyli 25 od ceny dystrybucyjnej e-booka. Naliczenie prowizji następuje w momencie zakupu książki przez internautę, który dostał się tu poprzez stronę polecającą (ma w swojej przeglądarce plik cookie). t Wieczna prowizja, czyli 15 ceny e-booka za każdy zakup dokonany przez klienta, który wcześniej zakupił już książkę z polecenia. Dane o osobie polecającej są zapisywane w momencie pierwszego zakupu, stąd naliczenie prowizji określa się mianem wiecznej. Nie ma tu znaczenia okres od przejścia ze strony polecającej do zakupu. t Drużyna partnerów to prowizja od partnerów, których sami zwerbowaliśmy. Z jej tytułu można otrzymać 10 – 25 prowizji od ceny książki. Wypłata środków następuje, gdy ilość środków pieniężnych przeliczonych z punktów osiągnie wartość minimum 50 zł na koniec danego miesiąca. 90 Część I ¨ Metody zarobkowania Case Study: program partnerski Wapacz http://partner.wapacz.pl Wapacz (rysunek 6.8) to jedna z największych firm zajmujących się usługami w za- kresie technologii mobilnych. Za najpopularniejszą usługę oferowaną przez Wapacz można uznać Kody SMS, która pozwala właścicielowi strony WWW stworzyć płatny do- stęp do zasobów jego strony, bazując na wiadomościach SMS o podwyższonej wartości. Rysunek 6.8. Strona internetowa programu partnerskiego Wapacz Wapacz oferuje szereg programów partnerskich dla właścicieli stron WWW opartych na modelu prowizji od sprzedaży usługi: t Logo/dzwonki to program partnerski oferujący prowizję za namówienie do kupienia jednej z usług multimedialnych dostępnych na telefony komórkowe. Usługa pozwala właścicielowi strony WWW stworzyć w serwisie nowy dział z logotypami, SMS-ami graficznymi, wygaszaczami, animacjami, dzwonkami, dzwonkami polifonicznymi. Od każdego sprzedanego dodatku do telefonu właścicielowi usługi naliczana jest prowizja. t Infoserwisy SMS to usługa, w której abonent sieci komórkowej uiszcza opłatę za otrzymanie określonej liczby SMS-ów z informacjami, którymi jest zainteresowany. To właściciel usługi jest zobowiązany do przygotowania treści, które następnie są wysyłane do wszystkich odbiorców infoserwisu. Liczba SMS-ów, które otrzymają użytkownicy, uzależniona jest od właściciela usługi. Im więcej wiadomości chce przesłać, tym mniej na tym zarobi. Koszt usługi dla użytkownika infoserwisu to 9 zł + VAT. t Konkursy SMS oferuje możliwość realizacji konkursów, sond, głosowań, w których zliczane są odpowiedzi użytkownika. Właściciel usługi zarabia na każdym wysłanym przez abonenta telefonu komórkowego SMS-ie. SMS, który wysyła użytkownik, zawiera nazwę usługi oraz odpowiedz na pytanie. Rozdział 6. ¨ Programy partnerskie 91 Prowizje uzyskiwane z tytułu sprzedaży usług podlegają negocjacji. Przykładowe wy- sokości prowizji dostępne są po zalogowaniu się do serwisu. Wypłata środków nastę- puje na konto właściciela. Dla osób fizycznych przewidziano wypłaty na podstawie umowy-zlecenia; firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą wystawiają fakturę na kwotę, którą uzyskali w odpowiednim okresie rozliczeniowym. Dolną granicą wy- płaty jest osiągnięcie kwoty do wypłaty powyżej 100 zł. Case Study: program partnerski WapSter http://partner.wapster.pl WapSter (rysunek 6.9) to jeden z najstarszych i zarazem najpopularniejszych serwisów internetowych dla użytkowników telefonów komórkowych. Oferta strony to gry Java, tapety, dzwonki, motywy, gotowe teksty do SMS-ów i wiele innych treści związanych z telefonią komórkową. Rysunek 6.9. Strona główna programu partnerskiego WapSter WapSter oferuje dwa programy partnerskie, które różnią się od siebie modelem działania: t Wapstermania to prostsza forma współpracy z WapSterem polegająca na umieszczeniu jednego z banerów reklamowych na stronie WWW. Partner otrzymuje prowizję od każdej sprzedanej usługi, którą wykona użytkownik do 24 godzin od przejścia na stronę WapStera z polecenia witryny partnera. Współpraca z tym programem partnerskim nie wymaga żadnych dodatkowych działań poza wstawieniem określonego kodu banera na stronę WWW. t Program partnerski to oferta dla bardziej zaawansowanych webmasterów i właścicieli stron WWW, szukających lepszej integracji ze stroną WapStera. Ten program partnerski oferuje prowizję od sprzedaży usług, które są wykonywane bezpośrednio na stronie partnera. W tym celu partner otrzymuje 92 Część I ¨ Metody zarobkowania potrzebne skrypty i informacje, które pozwolą mu wstawić na swoją stronę określone treści, takie jak gry Java na telefon komórkowy. Program oferuje nawet możliwość prawie automatycznego stworzenia własnej usługowej strony WWW, hostowanej na serwerach WapStera. Szczegółowa tabela prowizji dostępna jest na stronie programu, a wysokość poszcze- gólnych prowizji nie zależy od modelu współpracy. Rozliczanie z partnerem nastę- puje co miesiąc, pod warunkiem że suma wszystkich dotychczas zgromadzonych środków na koncie partnera przekracza 50 zł. Niewypłacone prowizje przechodzą na kolejny miesiąc. TradeDoubler TradeDoubler (rysunek 6.10) to firma świadcząca usługi z zakresu marketingu i sprze- daży online, której biura ulokowane są w 16 miastach europejskich z siedzibą główną w Sztokholmie. TradeDoubler powstał w 1999 roku i zatrudnia dziś 256 pracowników. Jej działanie jest podobne do sieci reklamowej, ponieważ zajmuje się pozyskiwaniem reklamodawców oraz witryn internetowych chętnych do realizacji kampanii rekla- mowych. TradeDoubler odróżnia od sieci reklamowej metodyka działania, oparta na programie partnerskim, w którym właściciele stron WWW są parterami otrzymującymi wynagrodzenie prowizyjne od zdarzenia podjętego przez użytkownika: t Wygenerowania odsłony. t Przekazania unikalnego użytkownika. t Rejestracji w reklamowanym serwisie. t Sprzedaży w poleconym serwisie. Rysunek 6.10. Strona główna firmy TradeDoubler Rozdział 6. ¨ Programy partnerskie 93 Aby otrzymać wynagrodzenie, konieczne jest zgromadzenie środków w wysokości minimum 150 zł. Termin płatności wynosi 2 miesiące od zakończenia ostatniego okresu rozliczeniowego. TradeDoubler to bardzo popularny w Polsce program partnerski, wykorzystywany w głównej mierze jako „dopełniacz” aniżeli podstawowe źródło dochodów. Ponieważ zyski notowane z udziału w tym programie są w przeważającej większości niskie, właściciele stron WWW traktują TradeDoubler jako źródło reklam, które pozwala wypełnić lukę występującą podczas emisji reklam. Wśród użytkowników internetu system TradeDoubler określa się mianem „śmieciowej reklamy”, ponieważ wypłaty najczęściej nie mają przełożenia na liczbę odsłon, lecz np. wyłącznie wygenerowany zysk ze sprzedaży. Reklamy w TradeDoubler często się powtarzają. Nie warto jednak z góry skreślać tego rozwiązania; można podjąć wysiłek i przetestować je w swoich warunkach biznesowych minimum przez miesiąc. Witryna TradeDoubler znajduje się pod adresem http://www.tradedoubler.com/pan/public. Czy to się opłaca? Programy partnerskie oferują jasne reguły współpracy, najczęściej nie wymagając przy tym prowadzenia działalności gospodarczej. Wdrożenie programu partnerskiego na stronę WWW nie jest zadaniem skomplikowanym, ponieważ sprowadza się do wklejenia gotowego kodu HTML do istniejącej już struktury strony WWW. Niestety, choć programy partnerskie charakteryzuje szereg zalet, bardzo rzadko stają się one źródłem dochodu. Pierwszym elementem, który nie wzbudza zaufania internautów, jest typowo reklamowy charakter programów partnerskich. Właściciel strony WWW najczęściej ogranicza się do wstawienia typowego banera reklamowego na swojej stronie, licząc na zainteresowanie nią internautów. W przypadku programów partner- skich wielkich firm, takich jak aukcje internetowe, społeczna świadomość, że istnieją tego typu usługi, jest bardzo duża. Próba reklamowania tego typu firmy przyniesie więc małe dochody — znajdzie się mało osób, do których reklama ta dotrze. Problem wynika jednak najczęściej z nieumiejętnego dostosowania programu do tematyki ser- wisu WWW. Nadzieją programów partnerskich są sklepy internetowe oferujące towary z gatunku niszowych, czyli takich, do których internauta podejdzie z ludzką ciekawością. Pro- gramami partnerskimi powinny więc zainteresować się witryny monotematyczne, które szukając odpowiedniego dla siebie programu partnerskiego, zazębią się z nim tema- tycznie. Dlatego serwis filmowy powinien publikować pod recenzją filmu informacje o ofercie pięciu sklepów internetowych. Taki model przyjął się w USA, gdzie pod re- cenzją płyty muzycznej znajdujemy ranking cen w konkurencyjnych muzycznych sklepach internetowych. Internauta zainteresowany recenzją płyty skłonny jest przejść do sklepu oferującego mu towar po najniższej cenie. Zintegrowanie strony WWW ze sklepem poprzez program partnerski sprawia, że re- klama: 94 Część I ¨ Metody zarobkowania t jest targetowana, to znaczy, że jej treść jest dostosowana do aktualnego przedmiotu zainteresowania internauty; t zawiera przekaz, co do którego zachodzi pewność, że zainteresuje odbiorcę; t daje odbiorcy wybór w postaci alternatywnych rozwiązań — ofert sklepów internetowych dla identycznych towarów, dzięki czemu witryna nie jest posądzana o forowanie najdroższego. t daje przyszłemu nabywcy względną pewność, iż nie przepłaca za dany towar. Nic nie stoi na przeszkodzie, by program partnerski współistniał z innymi metodami reklamy. Niewątpliwie jednak uzyskanie satysfakcjonujących dochodów z udziału w nim będzie zadaniem karkołomnym. Programy traktujmy jak nieszkodliwe dodatki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zarabiać w Internecie. Poradnik dla przedsiębiorczych webmasterów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: