Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00309 007007 18475743 na godz. na dobę w sumie
Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów? - ebook/pdf
Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów? - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 86
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326962264 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-39%), audiobook).

Bardzo często dyrektorzy zastanawiają się, czy w danej sytuacji powinni powiadomić policję, czy nawet wezwać funkcjonariusza do szkoły. Często obawiają się, że interwencja okaże się bezzasadna lub zaszkodzi reputacji szkoły w środowisku. Wskazówki zawarte w poradniku pozwolą uniknąć tych wątpliwości. Pomocne będą wykaz uprawnień i obowiązków funkcjonariusza na terenie szkoły oraz przykłady sytuacji, w których interwencja policji jest konieczna.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polecamy nasze pozostałe publikacje: Małgorzata Celuch, Bożena Winczewska, Leszek Zaleśny Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów? Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com • Zasady współpracy interwencyjnej i prewencyjnej • Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy na terenie szkoły • Procedury postępowania między szkołą, policją i rodzicami uczniów • 20 sytuacji szkolnych, w których potrzebna jest interwencja policji • Wzory dokumentów • Wywiady z policjantami działającymi w szkołach 1 0 1 O O U Cena brutto 29,90 zł P R O F E S J O N A L N E P U B L I K A C J E D L A S Z K Ó Ł I P L A C Ó W E K O Ś W I AT O W Y C H Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów?  Zasady współpracy interwencyjnej i prewencyjnej  Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy na terenie szkoły  Procedury postępowania między szkołą, policją i rodzicami uczniów  20 sytuacji szkolnych, w których potrzebna jest interwencja policji  Wzory dokumentów  Wywiady z policjantami działającymi w szkołach Autorzy: Małgorzata Celuch, Bożena Winczewska, Leszek Zaleśny Redaktor: Katarzyna Giruć Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: Fotolia.pl Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Druk: MDRUK Skład i łamanie: Raster studio ISBN 978-83-269-6226-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydanie I Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów?” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytu- acji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów?” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści Spis treści Wstęp ....................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Ogólne zasady współpracy między szkołą a policją ............................................... 9 1.1. 6 zasad skutecznej współpracy szkoły z policją ........................................... 9 1.2. Procedura współpracy szkoły z policją ...................................................... 11 1.3. Zasady interwencyjnej współpracy szkoły z policją ................................... 11 1.3.1. 3 główne zasady interwencyjnej współpracy ................................ 12 1.4. Obowiązek zawiadomienia policji lub sądu rodzinnego ........................... 13 1.4.1. Procedura postępowania w razie popełnienia przez ucznia czynu karalnego/przestępstwa ...................................................... 13 1.4.2. Przestępstwa ścigane z urzędu ...................................................... 13 1.4.3. Kiedy konieczna interwencja policji .............................................. 14 1.5. Zasady współpracy prewencyjnej między szkołą a policją ........................ 17 1.5.1. Szkolenia rady pedagogicznej ........................................................ 17 1.5.2. Szkolenia dla rodziców .................................................................. 17 1.5.3. Rozmowy z uczniami ..................................................................... 18 Rozdział 2. Uprawnienia i obowiązki policji na terenie szkoły ............................................... 19 2.1. 12 uprawnień policji na terenie szkoły ...................................................... 19 2.2. Legitymowanie ucznia przez policjanta .................................................... 20 2.3. Przeszukiwanie osób i pomieszczeń przez policjanta ................................ 21 2.4. Zatrzymanie lub zabranie ucznia przez policjanta ..................................... 22 2.5. Przesłuchanie ucznia na terenie szkoły ..................................................... 23 2.6. Pozyskiwanie danych osobowych przez policję ........................................ 23 2.6.1. Obowiązek udzielania informacji policji ........................................ 23 2.7. Obowiązki policjanta na terenie szkoły ..................................................... 24 2.8. Najczęstsze błędy popełniane we współpracy z policją ............................ 25 Rozdział 3. Przykłady sytuacji szkolnych z udziałem policji .................................................... 26 3 3.1. Procedura postępowania profilaktycznego w przypadku spożywania przez ucznia alkoholu lub zażywania narkotyków .................................... 26 3.2. Procedura reagowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest pod 3.3. wpływem środków odurzających .............................................................. 28 Procedura postępowania, gdy uczeń został przyłapany na piciu piwa w internacie .............................................................................................. 30 3.3.1. Postępowanie w razie przyłapania ucznia na piciu alkoholu w internacie .................................................................................. 31 3.3.2. Rola policji w działaniach profilaktycznych ................................... 32 3.4. Testy na obecność narkotyków lub alkoholu u uczniów ........................... 33 3.4.1. Warto ustalić z rodzicami zasady postępowania ........................... 35 3.4.2. Zasady należy zapisać w statucie szkoły ........................................ 35 3.5. Przeszukanie klasy przez psa policyjnego .................................................. 35 3.5.1. Przestępstwa narkotykowe ........................................................... 36 3.5.2. Szkoła musi powiadomić policję o przestępstwie ......................... 36 3.5.3. Powiadomienie organów i zabezpieczenie śladów ....................... 37 3.5.4. Jedynie policja może dokonać przeszukania ................................. 37 3.5.5. Obowiązki policji przed przeszukaniem ......................................... 37 3.6. Postępowanie, gdy uczeń jest sprawcą przestępstwa ściganego z urzędu .................................................................................................... 38 3.6.1. Czyny ścigane z urzędu .................................................................. 38 3.6.2. Czyny ścigane na wniosek ............................................................. 39 3.6.3. Postępowanie wobec sprawcy ...................................................... 40 3.6.4. Postępowanie wobec ofiary .......................................................... 40 Procedura postępowania, gdy pracownik przyszedł do szkoły pod wpływem alkoholu ............................................................................ 41 Kiedy może pomóc policja ........................................................................ 42 3.7. 3.8. Procedura postępowania, gdy pijany rodzic próbuje odebrać dziecko 3.9. ze szkoły .................................................................................................... 45 Kontrola trzeźwości kierowcy autokaru i opiekunów wycieczki ............... 47 3.9.1. Kontrola stanu trzeźwości opiekuna na wniosek rodziców ........... 47 3.9.2. Odpowiedzialność prawna opiekuna wycieczki ............................ 48 3.10. Procedura postępowania, w przypadku stwierdzenia przemocy fizycznej pomiędzy uczniami ..................................................................... 48 4 Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów? Spis treści 3.11. Zasady zapobiegania cyberprzemocy wśród uczniów .............................. 50 Ważna pomoc dla szykanowych uczniów ................................................. 51 3.12. Procedura postępowania, w przypadku gdy podczas wycieczki szkolnej dojdzie do wypadku .................................................................................. 52 3.13. Działania profilaktyczne w przypadkach kradzieży i dewastacji ................ 54 3.14. Postępowanie w razie kradzieży lub zagubienie telefonu na terenie szkoły ....................................................................................... 55 3.14.1. Szkoła ma obowiązek powiadomić policję .................................... 55 3.14.2. Zasady korzystania z telefonów można określić w statucie .......... 56 3.15. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zaniedbania ucznia ................................................................................... 56 3.16. Procedura postępowania w przypadku nietolerancyjnego zachowania ucznia ........................................................................................................ 57 3.17. Procedura postępowania z wagarującym uczniem ................................... 59 3.18. Postępowanie w przypadku znalezienia na terenie szkoły przedmiotu mogącego zagrażać bezpieczeństwu ........................................................ 60 3.19. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu bomby ................................................................................. 61 3.20. Postępowanie w przypadku rozpylenia w szkole niebezpiecznej substancji .................................................................................................. 62 3.20.1. Poinformowanie policji i zabezpieczenie śladów .......................... 63 3.20.2. Postępowanie w sprawie nieletnich ............................................. 63 3.20.3. Procedury pomogą sprawnie działać ............................................ 63 Rozdział 4. Wzory dokumentów .............................................................................................. 64 Wzór 1. Harmonogram działań profilaktyczno-prewencyjnych w ramach współpracy między szkołą a policją ........................................... 65 Wzór 2. Regulamin szkoły – działania interwencyjne ............................................. 74 Rozdział 5. Wywiady z funkcjonariuszami policji .................................................................... 76 5 Wywiad 1. O demoralizacji ucznia trzeba poinformować policję ............................... 76 Wywiad 2. Szkoła ma obowiązek interweniować, gdy uczeń zażywa narkotyki ......... 80 Rozdział 6. Podstawa prawna: ................................................................................................. 85 6 Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów? WSTĘP Wizyta funkcjonariusza policji w szkole to zwykle sytuacja stresująca dla wszystkich. Warto więc oswoić uczniów i pracowników z widokiem przedstawicieli policji i uświadomić im, że takie wizyty mają służyć po- prawie bezpieczeństwa w szkole, a nie straszeniu kogokolwiek. Rozmowy z policjantami należy traktować jako możliwość wzbogacenia wiedzy o ak- tualnych przepisach i konsekwencjach podejmowanych działań. Po to, by tych przykrych konsekwencji uniknąć. Współpraca szkoły z policją to jednak nie tylko prewencja. Niestety nierzadko zdarza się, że potrzebna jest interwencja funkcjonariuszy np. w razie wypadku, poważnego pobicia czy podejrzenia zażywania narko- tyków przez uczniów. Katalog takich sytuacji (jest to oczywiście katalog otwarty) publikujemy w niniejszej książce wraz ze wskazówkami, jaka powinna być rola policji w tym konkretnym przypadku. Należy również pamiętać, że w wielu sytuacjach nie wystarczy po- dejmowanie środków wychowawczych w obrębie szkoły. Zdarza się, że współdziałanie z rodzicami ucznia, psychologiem i wychowawcą to za mało i konieczne jest podjęcie współpracy z instytucjami takimi jak poli- cja i sąd rodzinny. Są również sytuacje, w których powiadomienie policji jest obowiązkowe z urzędu. Współpraca szkoły z policją musi przebiegać na określonych prawem zasadach. O tym wszystkim Czytelnik przeczyta w tej publikacji. Posiadanie i stosowanie własnych procedur postępowania w kryzyso- wych sytuacjach to znak, że szkoła właściwie realizuje obowiązki opieki 7 i bezpieczeństwa. Pod warunkiem że procedury są skuteczne, dostosowane do potrzeb szkoły i zgodne z aktualnym prawem. Jeśli wszyscy nauczyciele zostaną zapoznani z obowiązującymi w szkole procedurami, będą mieli większą świadomość i poczucie odpowiedzialności, a także wiedzę na temat kolejnych kroków postępowania, gdy cokolwiek wzbudzi ich nie- pokój. Rolą dyrektora szkoły jest przekonanie uczniów i pracowników, że nieznajomość prawa i zasad szkodzi. 8 Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów? ROZDZIAŁ 1. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY MIĘDZY SZKOŁĄ A POLICJĄ Aby sprawnie rozwiązywać problemy, pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i patologii oraz dzielni- cowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu. Aby nikt nie przekroczył swoich kompetencji – wszyscy w szkole powinni znać swoje obowiązki i uprawnienia (o nich przeczytasz w rozdziale 2). 1.1. 6 zasad skutecznej współpracy szkoły z policją Skuteczna współpraca szkoły z policją wymaga: 1) ustalenia sposobów współdziałania. PRZYKŁAD � W r amach We w ną t r z s z kolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN), wraz z radą pedagogiczną można zaplanować szczegółową tematykę spotkań i prelekcji. � Na spotkaniach rady rodziców można ustalić potrzeby rodziców w tym zakresie. � Podczas zebrania samorządu uczniowskiego można zbadać i omówić oczekiwania społeczności uczniowskiej. 2) określenia zakresu działań w ramach stałej współpracy z policją. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zorganizować współpracę szkoły z policją, by pomagać, a nie straszyć uczniów?
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: