Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00443 006189 19035367 na godz. na dobę w sumie
Jak zostać CEO - ebook/pdf
Jak zostać CEO - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Vocatio Język publikacji: polski
ISBN: 83-7146-236-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

CEO to akronim utworzony od angielskiego Chief Executive Officer (osoba sprawująca najwyższą władzę wykonawczą w firmie czy organizacji). CEO to ten, na kim spoczywa największa odpowiedzialność za powodzenie i przyszłość organizacji. Nie pozwól, aby mordercy pomysłów podcinali ci skrzydła. W całym biznesie aż się roi od takich. Mogą przybierać postać dowolnej osoby, na każdym stanowisku, każdej postury i wyglądu. Mordercy pomysłów mawiają: „No tak, ale tego już próbowaliśmy”, „Góra tego nie kupi”, „Na to nas nie stać” i wygłaszają sto innych uwag zniechęcających do podjęcia ryzyka. Jednym z ich ulubionych powiedzeń jest: „To nie zadziała”.

Podczas kryzysu naftowego w latach siedemdziesiątych jeden z największych amerykańskich producentów samochodów polecił swoim głównym inżynierom radykalnie zmniejszyć masę pojazdów, by zminimalizować zużycie paliwa. Inżynierowie, przykuci do starego sposobu myślenia, orzekli, że produkcja lżejszych samochodów jest niewykonalna, za droga i rodzi problemy związane z bezpieczeństwem. Firma więc ich zwolniła i zatrudniła grupę młodych, niedoświadczonych inżynierów. I oni odciążyli samochody z setek kilogramów zbędnej wagi. Dlaczego? Bo po prostu „nie znali się na rzeczy”.
Podobnie i ty: nigdy się nie poddawaj i nigdy nie rezygnuj. To ludzie z pomysłami budują firmy i przejmują nad nimi kierownictwo. Tylko ci, którzy ryzykują, dochodzą na szczyty, a ponieważ droga na szczyty zawsze wiedzie pod górę, więc nastaw się na ciężką pracę. Nie daj się zepchnąć mordercom pomysłów do przeciętności. Myśl śmiało. Pracuj z zapałem. Walcz z każdym przejawem bierności wokół ciebie. Nawet niewielki sukces przyciągnie do ciebie współpracowników i zwolenników z każdego zakątka firmy

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ϑΑΚ ΖΟΣΤΑ! ΧΕΟ Ω σεριι „Ρεχεπτα να βιζνεσ” ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ∀πυϕ#χε κσι#∃κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ⌠ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι! δυ∀ε πιενι#δζε ω σωοϕεϕ φιρµιε, χζψλι ο ∀ωι!τψχη ζασαδαχη λυδζι βιζνεσυ 3. ϑακ βψ! ωιελκιµ σζεφεµ, χζψλι ϕακ ζναλε#∃ ναϕλεπσζψχη πραχοωνικ⌠ω 4. ϑακ ζοστα! σζαµανεµ σπρζεδα∀ψ, χζψλι ϕακ σπροωαδζι∃ δο φιρµψ δεσζχζ πιενι!δζψ 5. Νιε ωψσψ∃αϕ Χς, χζψλι ϕακ σι! δοστα∃ δο δοβρεϕ φιρµψ 6. ϑακ ζοστα! ΧΕΟ, χζψλι ο ζασαδαχη δοχηοδζενια να σζχζψτψ 7. Σεκρετψ ωιελκιχη ηανδλοωχ⌠ω, χζψλι ϕακ δοκονψωα∃ τεγο, χζεγο ιννι νιε µογ Ωι!χεϕ ινφορµαχϕι ο αυτορζε να στρονιε: ωωω.φοξανδχοµπανψ.χοµ Jeffrey J. Fox ϑΑΚ ΖΟΣΤΑ! ΧΕΟ czyli o zasadach dochodzenia na szczyty Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa Τψτυ∀ ορψγινα∀υ: Ηοω Το Βεχοµε ΧΕΟ Πρζεκ∀αδ: Τερεσα Κοωαλσκα Ρεδακχϕα: Ιρενα Κανιχκα Ρεδακχϕα τεχηνιχζνα: Μα γορζατα Βιεγα∋σκα−Βαρτοσιακ Προϕεκτ οκ∀αδκι: ϑοαννα Ζ ονκιεωιχζ Κορεκτα: Ρενατα Βορκοωσκα Χοπψριγητ ♥ 1998 βψ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. Φιρστ πυβλισηεδ βψ Ηψπεριον. Τηε Πολιση τρανσλατιον ριγητσ πυβλισηεδ ιν αγρεεµεντ ωιτη ∆ορισ Σ. Μιχηαελσ Λιτεραρψ Αγενχψ, Ινχ., Νεω Ψορκ, ΥΣΑ Χοπψριγητ φορ τηε Πολιση εδιτιον ♥ 2006 βψ Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο”. Αλλ ριγητσ το τηε Πολιση εδιτιον ρεσερϖεδ Ωσζελκιε πραωα δο ωψδανια πολσκιεγο ζαστρζε#ονε. Κσι∃#κα ανι #αδνα ϕεϕ χζ! νιε µο#ε βψ πρζεδρυκοωψωανα ανι ω ϕακικολωιεκ ιννψ σποσ⌠β ρεπροδυκοωανα χζψ ποωιελανα µεχηανιχζνιε, φοτοοπτψχζνιε, ζαπισψωανα ελεκτρονιχζνιε λυβ µαγνετψχζνιε, ανι οδχζψτψωανα ω ροδκαχη πυβλιχζνεγο πρζεκαζυ βεζ πισεµνεϕ ζγοδψ ωψδαωχψ. Ω σπραωιε ζεζωολε∋ ναλε#ψ ζωραχα σι! δο: Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα, υλ. Πολνεϕ Ρ⌠#ψ 1 ε−µαιλ: ϖοχατιο≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Ρεδακχϕα: φαξ (22) 648 63 82, τελ. (22) 648 54 50 ∆ζια∀ ηανδλοωψ: φαξ (22) 648 03 79, τελ. (22) 648 03 78 ε−µαιλ: ηανδλοωψ≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Κσι!γαρνια Ωψσψ∀κοωα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα 78 , σκρ. ποχζτ. 54 τελ. (603) 861 952 ε−µαιλ: κσιεγαρνια≅ϖοχατιο.χοµ.πλ ωωω.ϖοχατιο.χοµ.πλ ΙΣΒΝ 83−7146−236−0 Λεγηοωι Φ. Κνοωλεσοωι ϑυνιοροωι (1919–1997), Πρεζεσοωι Ζαρζ δυ Βεαυλιευ ςινεψαρδ ω Ναπα ω Καλιφορνιι, τρ!βαχζοωι ω Ορκιεστρζε Γλεννα Μιλλερα, ωψ∀µιενιτεµυ σπρζεδαωχψ, πραωδζιωεµυ ΧΕΟ, µεντοροωι Σπισ τρε χι Ωπροωαδζενιε ............................................................. 11 1. Πραχυϕ ταµ, γδζιε ναϕωι!χεϕ π∀αχ∃................................ 13 2. Σζυκαϕ πραχψ ω στρατεγιχζνψχη δζια∀αχη φιρµ .............. 15 3. Νιε οχζεκυϕ, #ε δζια∀ καδρ ζαπλανυϕε τωοϕ∃ καριερ! ..... 17 4. Ζδοβψωαϕ ι ζατρζψµυϕ κλιεντ⌠ω ................................... 18 5. ∆βαϕ ο κονδψχϕ! φιζψχζν∃ ............................................ 20 6. Ρ⌠β χο ω ζνοϕυ ι σαµοτνο χι ..................................... 21 7. Νιγδψ νιε πισζ πρζψκρψχη νοτατεκ ................................ 22 8. Μψ λ πρζεζ ϕεδν∃ γοδζιν! δζιεννιε.............................. 23 9. Μιεϕ „νοτατνικ να ποµψσ∀ψ” ι υ#ψωαϕ γο ..................... 24 10. Νιε χηοδ( να δρινκα ζ κολεγαµι ζ πραχψ...................... 25 11. Νιε παλ παπιεροσ⌠ω ...................................................... 26 12. Νιε χηοδ( να ιµπρεζψ φιρµοωε.................................... 28 13. Πι∃τεκ – χζασ να „ϕακ λεχι?”.......................................... 30 14. Ζδοβψωαϕ σπρζψµιερζε∋χ⌠ω ω ρ⌠δ ποδω∀αδνψχη σωοιχη κολεγ⌠ω .......................... 32 15. Ζναϕ κα#δεγο πο ιµιενιυ ............................................. 33 16. Οργανιζυϕ „πρζεγλ∃δψ δοβρεϕ ροβοτψ” .......................... 34 17. Ζαδζωο∋ ω ϕεσζχζε ϕεδνο µιεϕσχε ............................... 36 18. Πρζψϕδ( 45 µινυτ ωχζε νιεϕ, ωψϕδ( 15 µινυτ πο χζασιε............................................. 37 19. Νιε βιερζ πραχψ ζ βιυρα δο δοµυ.................................. 39 20. Ζαπραχυϕ να σωοϕε „ωπισοωε” ..................................... 41 21. Υνικαϕ ποδρ⌠#ψ ζε ζωιερζχηνικαµι ............................. 43 22. ϑεδζ ω ποκοϕυ ηοτελοωψµ ........................................... 45 23. Ω σαµολοχιε ζαϕµιϕ σι! πραχ∃, α νιε χζψτανιεµ κρψµινα∀⌠ω ....................................... 47 24. Προωαδ( ρεϕεστρ „ζασοβ⌠ω λυδζκιχη” ........................... 48 25. Ωψσψ∀αϕ οδρ!χζνε νοτατκι ............................................ 50 26. Νιε σπουφαλαϕ σι! ζε ζωιερζχηνικαµι ........................... 52 27. Νιε πρ⌠βυϕ υκρψ σ∀ονια ............................................... 54 28. Λιχζ∃ σι! χζψνψ, νιε σ∀οωα ........................................... 56 29. Νιγδψ νιε ρεζψγνυϕ ζ υρλοπυ ........................................ 58 30. Ζαωσζε ζγαδζαϕ σι! να προ βψ ωψ#σζεγο κιεροωνιχτωα ............................................... 60 31. Νιγδψ νιε ζασκακυϕ σωοϕεγο σζεφα ............................... 62 32. Νιεχη δζι!κι τοβιε τω⌠ϕ σζεφ ωψπαδνιε δοβρζε, α ϕεγο σζεφ ϕεσζχζε λεπιεϕ ............................................. 64 33. Νιγδψ νιε ποζω⌠λ δοβρεµυ σζεφοωι να β∀∃δ ............... 66 34. Ραζ ω µιεσι∃χυ ζασζψϕ σι! ω βιβλιοτεχε ....................... 68 35. Ραζ ω ροκυ ωζβογαχαϕ σωοϕε #ψχιε ο χο ωα#νεγο ............................................................. 69 36. Πρζεστυδιυϕ τε κσι∃#κι ................................................... 71 37. „Υβιερασζ σι! δο τα∋χα”................................................ 72 38. Πρζεινωεστυϕ ω λυδζι.................................................... 74 39. Πρζεπ∀αχαϕ σωοιµ λυδζιοµ ........................................... 76 40. Ζατρζψµαϕ σι!, πατρζ ι σ∀υχηαϕ ....................................... 78 41. Β∃δ( ναϕζαγορζαλσζψµ πατριοτ∃ σωοϕεϕ φιρµψ............... 80 42. Ωψσζυκυϕ ι υζυπε∀νιαϕ „βρακι ω βαζαχη δανψχη” ........ 82 43. Ωγρψζαϕ σι! ω σπραωψ.................................................. 83 44. Νιγδψ νιε πανικυϕ ι νιε ωψχηοδ( ζ σιεβιε .................... 85 45. Ναυχζ σι! µ⌠ωι ι πισα ζροζυµιαλε............................ 87 46. Κα#δεγο τρακτυϕ ϕακ οσοβ! ωψϕ∃τκοω∃ ......................... 89 47. ∆οχενιαϕ χυδζε ζασ∀υγι, νιε πρζψπισυϕ ιχη σοβιε .......... 90 48. ∆αωαϕ νιεφορµαλνε πρεµιε−νιεσποδζιανκι ................... 92 49. Β∃δ( υπρζεϕµψ δλα κα#δεγο......................................... 93 50. ∆ζιεσι! ωψποωιεδζι ποπραωιαϕ∃χψχη λυδζιοµ ηυµορ.................................. 95 51. Σ∀αωα ι χηωα∀α πρζψχηοδζ∃ πο χι!#κιεϕ πραχψ ............. 97 52. Μαϕστρυϕ, κοµβινυϕ, πρ⌠βυϕ .......................................... 98 53. ϑακ σι! χζ∀οωιεκ πιεσζψ, το σι! διαβε∀ χιεσζψ ............ 100 54. ∆ορζυχαϕ δρωα δο ογνια............................................. 102 55. Λιχζψ σι! ποµψσ∀, α νιε ϕεγο (ρ⌠δ∀ο ........................... 104 56. Τρζψµαϕ σι! ζ δαλα οδ βιυροωψχη ιντρψγ .................... 106 57. Ωψγλ∃δαϕ να βψστρεγο ι β∃δ( βψστρψ........................... 108 58. Να λαδυϕ, αναλιζυϕ ι κοχηαϕ Ωιελκιεγο Σζεφα ............. 110 59. Νιε πρζεκραχζαϕ βυδ#ετυ ............................................ 112 60. Νιγδψ νιε λεκχεωα# πρζεχιωνικα ............................... 114 61. Ωε( σναϕπερα να χελοωνικ ϕεδνψµ κρ⌠τκιµ ζδανιεµ .......................................... 116 62. Ζαπισζ σι! δο κλυβυ Νιε−Ποωινιενεµ−Βψ∀ ................. 118 63. Κονχεπχϕα νιε µυσι βψ ιδεαλνα. Λιχζψ σι! ωψκονανιε .................................................. 120 64. Β∀!δψ ζαπισυϕ, α ποτεµ κολεκχϕονυϕ – δυµνιε ι πιεχζο∀οωιχιε .......................................... 122 65. )ψϕ δνιεµ δζισιεϕσζψµ, πλανυϕ να ϕυτρο, ζαποµνιϕ ο ωχζοραϕ .................................................... 124 66. Βαω σι! ι µιεϕ........................................................... 125 67. Ροδζιν! τρακτυϕ ϕακ ναϕωα#νιεϕσζεγο κλιεντα ............. 126 68. Βεζ χελ⌠ω νιε µα χηωα∀ψ .......................................... 128 69. Ζαωσζε παµι!ταϕ ο µα∀#ονκαχη σωοιχη ποδω∀αδνψχη.................................................. 130 70. Πατρζ να σωοϕ∃ πραχ! οχζαµι σπρζεδαωχψ .................. 132 71. Β∃δ( σπρζεδαωχ∃ νιεζ∀οµνψµ .................................. 134 72. Νιε βυδυϕ ιµπεριυµ ................................................... 136 73. Σταωιαϕ να προδυκτ, α νιε να παπιερψ.......................... 137 74. Υχζψ ιννψχη το υχζψ σι! σαµεµυ ι πρζεωοδζι ...... 139 75. Νιε δαϕ σι! ζνιεχη!χι µορδερχοµ ποµψσ∀⌠ω ........... 141 Ζακο∋χζενιε ............................................................... 143 Ωπροωαδζενιε ∆λαχζεγο ποωινιενε πρζεχζψτα τ∀ κσι#∃κ∀ Κυπι∀ε τ! κσι∃#κ!, ωι!χ ϕεστε αµβιτνψ. Κτο χι ϕ∃ ποδαρο− ωα∀? Το οζναχζα, #ε τεν κτο υωα#α χι! ζα οσοβ! αµβιτν∃. Το ωσπανιαλε, #ε µασζ χη! , αβψ σι! δοσκοναλι , δαωα χο ζ σιε− βιε, δοκονψωα ιστοτνψχη ζµιαν, ροζωιϕα σι! ζαωοδοωο, οδνοσι ωι!κσζε συκχεσψ, ω κο∋χυ στα σι! ΧΕΟ ω ϕακιεϕ ορ− γανιζαχϕι. ΧΕΟ το ακρονιµ οδ ανγιελσκιεγο Χηιεφ Εξεχυτιϖε Οφφιχερ [χζψλι οσοβα σπραωυϕ∃χα ναϕωψ#σζ∃ ω∀αδζ! ωψκοναω− χζ∃ ω φιρµιε χζψ οργανιζαχϕι – πρζψπ. τ∀υµ]. ΧΕΟ το τεν, να κιµ σποχζψωα ναϕωι!κσζα οδποωιεδζιαλνο ζα ποωοδζενιε ι πρζψσζ∀ο οργανιζαχϕι. Μο#ε το βψ δψρεκτορκα σζκο∀ψ, ωσπ⌠λνικ ζαρζ∃δζαϕ∃χψ, γ∀⌠ωνοδοωοδζ∃χψ µαρσζα∀εκ ω αρ− µιι, πρεζεσ κονχερνυ, σζεφ παρτιι. Χηχεσζ ζοστα σζεφεµ? Τα κσι∃#κα χι ποµο#ε. Να δρογ! δο οσι∃γνι!χια ποζψχϕι ΧΕΟ ωπ∀ψωα µν⌠στωο χζψννικ⌠ω: ναωψκι ζωι∃ζανε ζ πραχ∃, σζχζ! χιε, οδποωιεδ− νι µοµεντ, κονκυρενχι, οσοβοωο , ζωολεννιχψ, ταλεντ, οκο− 11 λιχζνο χι ιτδ. Τα κσι∃#κα ποµο#ε χι ζµιενι τωοϕε ζ∀ε ναωψκι, ωπ∀ψν∃ να νιεκορζψστνε οκολιχζνο χι, οκρε λι ω∀α χιωψ µο− µεντ, πρζε χιγν∃ κονκυρεντ⌠ω ι ζρ!χζνιε ωψκορζψστα τα− λεντ. Το ζβι⌠ρ ραδ ι ωσκαζ⌠ωεκ. Ποµψσ∀ψ ωψρασταϕ∃ ζε ωιατα βιζνεσυ ι οργανιζαχϕι. Νιε υσ∀ψσζψσζ ο νιχη να ζαϕ!χιαχη ζ ΜΒΑ. Σ∃ ωιε#ε, βεζπο ρεδνιε, σζχζερε, ωολνε οδ υογ⌠λ− νιαϕ∃χψχη οχεν οραζ ∀ατωε δο πρζεχζψτανια, ζαναλιζοωανια ι ζαστοσοωανια. Ωιελε ζαλεχε∋ ωψραζι∀εµ ω ποσταχι ζασαδψ β∃δ( πρζψ− καζανια, δλατεγο, #ε πισζ! ο ρζεχζψωιστο χι, α νιε ο σψτυα− χϕαχη ιδεαλνψχη. Χηο τρε κσι∃#κι µα ποµ⌠χ χι αωανσοωα ω τωοϕεϕ φιρµιε, υωαγι ι ραδψ µο#εσζ ζαστοσοωα ρ⌠ωνιε# ω #ψχιυ οσοβιστψµ ι ω ζαϕ!χιαχη ποζα πραχ∃. Ναϕπεωνιεϕσζψ σποσ⌠β, #εβψ στα σι! ΧΕΟ, χζψλι πρεζε− σεµ ϕακιεϕ οργανιζαχϕι, το ζακυπ φιρµψ λυβ ϕεϕ ζα∀ο#ενιε. Τα κσι∃#κα ζ πεωνο χι∃ οκα#ε σι! ποµοχνα, βεζ ωζγλ!δυ να το, χζψ ζδεχψδυϕεσζ σι! να προωαδζενιε ω∀ασνεγο βιζνεσυ, χζψ πλανυϕεσζ καριερ! ω ωιελκιεϕ οργανιζαχϕι. Κσι∃#κα ζοστα∀α ζνακοµιχιε ζρεδαγοωανα πρζεζ Λαυριε Αβκεµειερ ζ ωψδαωνιχτωα Ηψπεριον, α προµυϕε ϕ∃ ∆ορισ Σ. Μιχηαελσ Λιτεραρψ Αγενχψ, Ινχ. ζ Νοωεγο ϑορκυ. Β!δ! ωδζι!χζνψ ζα ωασζε κοµενταρζε, πρζεµψ λενια, υζυπε∀νιενια οραζ ωσζελκιε ποζψτψωνε πρζψκ∀αδψ ζαστοσοωανια ωσκαζ⌠− ωεκ ζαωαρτψχη ω τεϕ κσι∃#χε. Πισζχιε δο µνιε να αδρεσ: χ/ο Ηψπεριον, 77 Ωεστ 66τη Στρεετ, 11τη φλοορ, Νεω Ψορκ, Νεω Ψορκ 10023−6298. ∆ζι!κυϕ!. ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ 12 1 Πραχυϕ ταµ, γδζιε ναϕωι∀χεϕ π!αχ# ϑε λι ϕυ# ζδεχψδοωα∀ε , χζψµ χηχεσζ σι! ω #ψχιυ ζαϕµοωα – βανκοωο χι∃, ρεκλαµ∃, προδυκχϕ∃ χζψ ϕεσζχζε χζψµ ιννψµ – ιδ( πραχοωα δο φιρµψ, κτ⌠ρα δαϕε χι ναϕωι!χεϕ πιενι!δζψ. ϑε λι ϕεσζχζε νιε ζδεχψδοωα∀ε , ϕακα βραν#α ϕεστ δλα χιεβιε οδ− ποωιεδνια, ωψβιερζ τ!, κτ⌠ρα δαϕε ναϕωι!χεϕ πιενι!δζψ. ϑε λι πραχυϕεσζ ω ϕακιεϕ φιρµιε, ζαωσζε πρζψϕµυϕ τε στανοωισκα, αωανσε ι ζαδανια, ζα κτ⌠ρε ναϕωι!χεϕ π∀αχ∃. ϑεστ κιλκα ιστοτνψχη πρζψχζψν, δλα κτ⌠ρψχη, ποδεϕµυϕ∃χ δεχψζϕε, ποωινιενε κιεροωα σι! πιενι!δζµι. Πο πιερωσζε, ωσζψστκιε τωοϕε πρζψσζ∀ε κορζψ χι, δοδατ− κοωε δοχηοδψ, πρεµιε ι ποδωψ#κι οβλιχζανε σ∃ να ποδσταωιε τωοϕεϕ πενσϕι ζασαδνιχζεϕ. ∆υ#ε κορποραχϕε ωσζψστκιε δοδατ− κοωε ωψπ∀ατψ οκρε λαϕ∃ προχεντοωο. 10−προχεντοωα ποδωψ#− κα λιχζονα οδ 5 τψσι!χψ δολαρ⌠ω β!δζιε ωψ#σζα νι# τακα σαµα ποδωψ#κα οδ 2 τψσι!χψ δολαρ⌠ω. 13 Πο δρυγιε, ιµ ωψ#εϕ ϕεστε οπ∀αχανψ, τψµ βαρδζιεϕ ϕεστε ωιδοχζνψ δλα ωψ#σζεγο κιεροωνιχτωα. Πο τρζεχιε, ιµ ωι!χεϕ χι π∀αχ∃, τψµ ωι!χεϕ β!δ∃ οδ χιε− βιε ωψµαγα . Οζναχζα το, #ε ποωιερζ∃ χι ωι!κσζ∃ οδποωιε− δζιαλνο , ζαδανια ι προβλεµψ δο ροζωι∃ζανια. Σζανσα να ωψ− καζανιε σι! το φυρτκα δο συκχεσυ. Πο χζωαρτε, ϕε λι δω⌠χη λυδζι κανδψδυϕε να στανοωισκο ζα 8 τψσι!χψ, α ϕεδεν ζ νιχη ζαραβια∀ δοτ∃δ 3 τψσι∃χε, α δρυγι 4 τψσι∃χε, το πραχ! δοστανιε τεν, κτ⌠ρψ ζαραβια∀ ωι!χεϕ. Πραχ! δοσταϕε ζαωσζε λεπιεϕ οπ∀αχανα οσοβα, βεζ ωζγλ!δυ να ταλεντ, πραχοωιτο ι ωσζελκιε ιννε ζαλετψ. ∆υ#ε κορποραχϕε ζαζωψ− χζαϕ ωψβιεραϕ∃ ναϕπροστσζε ροζωι∃ζανια, α ναϕωψγοδνιεϕ ϕεστ ιµ αωανσοωα οσοβ! ζαραβιαϕ∃χ∃ ωι!χεϕ νι# τ!, κτ⌠ρα ζαραβια µνιεϕ1. Ω βιζνεσιε το ω!α νιε πιενι#δζε σ# µιερνικιεµ συκχεσυ. Ιµ ωι∀χεϕ ζαραβιασζ, τψµ ϕεστε λεπσζψ. Το προστε. 1 Awansowanie osób więcej zarabiających to w więk- szości organizacji typowy wybór po linii najmniejsze- go oporu. Ktoś zaakceptował pensję wyżej opłacane- go. Inni się pod tym podpisali. Chcąc wyprzedzić wyżej opłacanego, podważamy pozycję jego promo- tora. A promotorzy wyżej opłacanych sami są jeszcze wyżej opłacani. Awansowanie wyżej opłacanego po- twierdza mądrość wyższego kierownictwa. 14 2 Σζυκαϕ πραχψ ω στρατεγιχζνψχη δζια!αχη φιρµ Το στανοωισκα στρατεγιχζνε ζαραβιαϕ∃ πιενι∃δζε δλα φιρµψ. Ζα− ραβιαϕ∃ πιενι∃δζε αλβο µαϕ∃ βεζπο ρεδνι ωπ∀ψω να ζψσκι ι στρατψ. Ποδζια∀ να στανοωισκα στρατεγιχζνε ι ποµοχνιχζε ϕεστ ω φιρµαχη χζασαµι νιεϕεδνοζναχζνψ, αλε το ω∀α νιε ωοκ⌠∀ στανοωισκ στρατεγιχζνψχη δζιεϕε σι! ναϕωι!χεϕ. Στανοωισκα στρατεγιχζνε το σπρζεδαωχψ, κιεροωνιχψ σπρζε− δα#ψ, κιεροωνιχψ προδυκτυ, µενεδ#εροωιε ζακ∀αδ⌠ω, δψρεκ− τορζψ µαρκετινγυ, βρψγαδζι χι, ναδζορυϕ∃χψ οραζ δψρεκτορζψ ναχζελνι. Στανοωισκα ποµοχνιχζε το πραωνιχψ, πλανι χι, σπεχϕαλι χι οδ πρζετωαρζανια δανψχη, πραχοωνιχψ ϕεδνοστεκ βαδαωχζο−ροζωοϕοωψχη ι ωσζελκιεγο τψπυ αδµινιστραχϕα. Στα− νοωισκα στρατεγιχζνε ω βεζπο ρεδνι σποσ⌠β ποζωαλαϕ∃ φιρµιε ζδοβψωα ι ζατρζψµψωα κλιεντ⌠ω. Να στανοωισκαχη ποµοχ− νιχζψχη, κτ⌠ρε σ∃ ωα#νε, ζδοβψωα σι! κλιεντ⌠ω ω σποσ⌠β πο− ρεδνι. Στανοωισκα, κτ⌠ρε ω #αδεν σποσ⌠β νιε πρζψχζψνιαϕ∃ σι! δο ζδοβψωανια ι ζατρζψµψωανια κλιεντ⌠ω, σ∃ ζβ!δνε. 15 Ω ωι!κσζο χι φιρµ λυδζιε πραχυϕ∃ αλβο ω αδµινιστραχϕι, αλβο ω τερενιε ϕακο σπρζεδαωχψ. Νιε χηχ! ποωιεδζιε , #ε πρα− χοωνιχψ αδµινιστραχϕι το λυδζιε µα∀ο ωαρτο χιοωι χζψ ποζβα− ωιενι ταλεντυ. Τψλε τψλκο, #ε το νιε ονι στοϕ∃ να πιερωσζεϕ λινιι φροντυ. Βψτ φιρµψ νιε ζαλε#ψ οδ νιχη. Να στανοωισκο ποµοχνιχζε µο#εσζ σι! ζγοδζι ϕεδψνιε ωτεδψ, κιεδψ ϕεστ ναπραωδ! τψµχζασοωε, κιεδψ β!δζιε δλα χιεβιε ποµοστεµ δο ιννεγο στανοωισκα λυβ γδψ ϕεστ λεπιεϕ οπ∀αχανε. ∆οωιεδζ σι∀, κτ⌠ρε στανοωισκα ω φιρµιε σ# στρατεγιχζνε, α κτ⌠ρε ποµοχνιχζε. Ι κονιεχζνιε ζαδβαϕ ο το, ∃εβψ δοστα το ω!α χιωε. 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zostać CEO
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: