Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00274 015427 13844039 na godz. na dobę w sumie
Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening - książka
Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0898-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwiązywanie problemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Są tacy ludzie, którzy zdają się niczym nie przejmować. Stresogenne sytuacje bardziej ich bawią, niż martwią. Nic nie może zachwiać ich dobrym samopoczuciem i budującą radością. Inni chcieliby reagować tak samo, ale nie potrafią -- przemawia przez nich zwątpienie we własne siły.

Samozwątpienie i niska samoocena to wyjątkowo toksyczne trucizny. Osoby niepewne swoich sił są skryte, podejrzliwe i przesadnie troszczą się o swój status społeczny. Koncentrują się na tym, co je ogranicza, a problemy wydają im się większe, niż są w rzeczywistości.

Zachwianie poczucia własnej wartości może dotknąć każdego z nas, ale zdecydowanie nie każdy może się z tego wyzwolić o własnych siłach. Książka doktora Glenna Schiraldiego to pomocna dłoń wyciągnięta w stronę wszystkich wątpiących.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak zwiêkszyæ poczucie w³asnej wartoœci? Trening Autor: Glenn R. Schiraldi T³umaczenie: Anna ¯ak ISBN: 83-246-0898-2 Tytu³ orygina³u: The Self-Esteem Workbook Format: B5, stron: 270 S¹ tacy ludzie, którzy zdaj¹ siê niczym nie przejmowaæ. Stresogenne sytuacje bardziej ich bawi¹, ni¿ martwi¹. Nic nie mo¿e zachwiaæ ich dobrym samopoczuciem i buduj¹c¹ radoœci¹. Inni chcieliby reagowaæ tak samo, ale nie potrafi¹ — przemawia przez nich zw¹tpienie we w³asne si³y. Samozw¹tpienie i niska samoocena to wyj¹tkowo toksyczne trucizny. Osoby niepewne swoich si³ s¹ skryte, podejrzliwe i przesadnie troszcz¹ siê o swój status spo³eczny. Koncentruj¹ siê na tym, co je ogranicza, a problemy wydaj¹ im siê wiêksze, ni¿ s¹ w rzeczywistoœci. Zachwianie poczucia w³asnej wartoœci mo¿e dotkn¹æ ka¿dego z nas, ale zdecydowanie nie ka¿dy mo¿e siê z tego wyzwoliæ o w³asnych si³ach. Ksi¹¿ka doktora Glenna Schiraldiego to pomocna d³oñ wyci¹gniêta w stronê wszystkich w¹tpi¹cych. Spis treści Podziękowania Wstęp CZĘŚĆ I ZROZUMIENIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI Rozdział 1. Dlaczego poczucie własnej wartości? Rozdział 2. Przygotowanie od strony fizycznej Rozdział 3. Poczucie własnej wartości i jego wzrost 11 13 17 23 41 8 Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening CZĘŚĆ II CZYNNIK I REALIA BEZWARUNKOWEJ WARTOŚCI LUDZKIEJ Rozdział 4. Podstawy wartości człowieka Rozdział 5. Odkryj i zastąp autodestrukcyjne myśli Rozdział 6. Przyjmij do wiadomości rzeczywistość — mimo wszystko! Rozdział 7. Szanuj swoją rdzenną wartość Rozdział 8. Wypracuj nawyk pozytywnego myślenia o swoim rdzennym ja Rozdział 9. Przegląd zagadnień dotyczących bezwarunkowej wartości ludzkiej CZYNNIK II DOŚWIADCZANIE BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI Rozdział 10. Podstawy bezwarunkowej miłości Rozdział 11. Odkryj, pokochaj i uzdrów swoje rdzenne ja Rozdział 12. Język miłości Rozdział 13. Dobre opinie innych osób Rozdział 14. Przyjmij do wiadomości i zaakceptuj swoje zalety Rozdział 15. Kultywuj akceptację własnego ciała Rozdział 16. Wzmacniaj i wspieraj uznanie dla swojego ciała Rozdział 17. Wzmocnij miłość i uznanie dla samego siebie Rozdział 18. Oczy miłości — medytacja Rozdział 19. Polub twarz w lustrze Rozdział 20. Przegląd zagadnień dotyczących bezwarunkowej miłości 55 69 91 95 103 109 115 125 133 139 143 149 157 163 169 171 175 CZYNNIK III AKTYWNY ASPEKT MIŁOŚCI: WZRASTANIE Rozdział 21. Podstawy Wzrastania Rozdział 22. Zaakceptuj to, że nie jesteś doskonały Rozdział 23. Tak dla przyjemności (rozważanie możliwości) Rozdział 24. Zestawienie cech swojego charakteru Rozdział 25. Doświadczaj przyjemności Rozdział 26. Przygotuj się na niepowodzenia Rozdział 27. Przegląd zagadnień związanych ze Wzrastaniem Epilog Podsumowanie DODATKI Dodatek 1. Model pomocy osobie cierpiącej z powodu niedoli Dodatek 2. Wybaczanie własnemu ja Dodatek 3. Uzdrawiający dotyk miłości Zalecana lektura Bibliografia O autorze Spis treści 9 181 191 195 199 209 221 233 237 241 247 251 257 259 265 3 Poczucie własnej wartości i jego wzrost Jak zyskać poczucie własnej wartości? Wyniki badań pokazują wy- raźnie: jeżeli chcesz mieć poczucie własnej wartości, dobrze wy- bierz sobie rodziców. Rodzice dzieci mających poczucie własnej wartości zdają się sami je mieć. Rodzice ci wykazują postawę pełną miłości względem swoich dzieci, przejawiają zainteresowanie życiem i przyjaciółmi swych pociech, poświęcają im czas i wspierają je. Przypomina mi się pewien mężczyzna, który powiedział kiedyś do swego sąsiada: „Dlaczego poświęci- łeś cały dzień na naprawianie tego roweru ze swoim synem, skoro w sklepie rowerowym poradziliby sobie z tym w godzinę?”. Sąsiad odparł: „Ponieważ wzmacniam swojego syna, a nie naprawiam rower”. Rodzice dzieci mających poczucie własnej wartości mają wysokie standar- dy i oczekiwania, lecz ich oczekiwania są jasne, sensowne, konsekwentne i towarzyszy im wsparcie i słowa zachęty. Wprowadzanie dyscypliny oparte jest na zasadach demokratycznych, co oznacza, że szanuje się zdanie i oso- bowość dziecka, choć to rodzice podejmują ostateczne decyzje w ważnych sprawach. 42 Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening Krótko mówiąc, rodzice przekazują dzieciom komunikaty, które w prak- tyce mówią: „Ufam ci, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że nie je- steś idealny. Mimo to kocham cię i dlatego poświęcę czas, aby tobą pokie- rować, ustanowić granice, zdyscyplinować cię, i oczekuję, że dasz z siebie wszystko, ponieważ wierzę w ciebie i cenię cię”. Komunikaty te różnią się znacząco od nieufności wyrażanej przez rodzica autorytarnego czy też od braku troski rodzica nadmiernie pobłażliwego. Niektórzy jednak nie mają takich rodziców, a mimo to mają poczucie wła- snej wartości. To prowadzi do najważniejszego pytania: w jaki sposób jednost- ka buduje poczucie własnej wartości, gdy nie ma takich opiekunów? Więk- szość ludzi uważa, że ich wartość zależy od tego, czym się zajmują, od ich umiejętności, cech charakteru, talentów lub akceptacji ze strony innych. Raz jeszcze stwierdzam, że żaden z powyższych czynników nie stanowi dobrego punktu wyjścia do budowy poczucia własnej wartości. A zatem od czego powinniśmy zacząć? Na początek spróbujmy zrozumieć, czym tak napraw- dę jest poczucie własnej wartości. Czym jest poczucie własnej wartości? Zasadniczo poczucie własnej wartości jest czymś stabilnym, lecz może wa- hać się nawet z dnia na dzień, zgodnie ze schematami myślowymi, na które mogą wpływać takie czynniki, jak zdrowie fizyczne, zmiany chemiczne w or- ganizmie, wygląd i relacje interpersonalne. To, iż poczucie własnej wartości może podlegać wahaniom, jest powodem do optymizmu, ponieważ wskazuje, że samoocena może się zmieniać. Definicja poczucia własnej wartości jest kluczowa dla naszej podróży po- znawczej. Poczucie własnej wartości to realistyczna, pochlebna opinia o sobie samym. To, iż jest ona realistyczna, oznacza, że jest trafna i uczciwa. To, że jest pochlebna, oznacza pozytywne uczucia i sympatię względem samego siebie. Niektórzy mówią o wysokim i niskim poczuciu własnej wartości, lecz to spra- wia, że poczucie własnej wartości przypomina jak gdyby grę liczbową, w któ- rej ma miejsce rywalizacja. Lepiej mówić po prostu, że ludzie mają poczucie Poczucie własnej wartości i jego wzrost 43 własnej wartości, gdy mają realistyczne i pochlebne zdanie na temat samych siebie. Poniższy rysunek wyjaśnia znaczenie pojęcia poczucia własnej warto- ści. Poczucie własnej wartości znajduje się dokładnie pomiędzy autodestrukcyj- nym wstydem a autodestrukcyjną dumą. Autodestrukcyjny wstyd Poczucie własnej wartości Autodestrukcyjna duma Ludzie odczuwający autodestrukcyjną dumę usiłują być kimś więcej niż ludź- mi. Są aroganccy i narcystyczni, co znaczy, że mają się za osoby lepsze i waż- niejsze od innych. Ich spojrzenie na innych jest wertykalne bądź porównawcze, co oznacza, że aby mogli być na szczycie, inni muszą być poniżej. Autode- strukcyjna duma często bierze się z braku pewności siebie. Analizując życio- rysy słynnych dyktatorów, niejednokrotnie odkrywamy, że w ich życiu zabra- kło rodziców, o jakich wcześniej wspominaliśmy. Osoby odczuwające autodestrukcyjny wstyd lub autodestrukcyjną pokorę uwa- żają, że są mniej niż ludźmi. Innych ludzi postrzegają wertykalnie, a siebie samych jako „ziemski pył”. Mają nierealistyczne i niepochlebne zdanie na swój temat. Z kolei osoby mające poczucie własnej wartości uważają, że nie są ni mniej, ni więcej, tylko ludźmi. Mimo iż znają swoje wady i niedoskonałości, nadal w głębi serca odczuwają radość z tego, kim są (Briggs 1977). Są jak dobry przyjaciel, który doskonale cię zna i lubi cię bez względu na wszystko, ponie- waż dostrzega dobro, doskonałość i potencjał, które współistnieją wraz z two- imi niedoskonałościami. Osoby mające poczucie własnej wartości postrzegają innych jako równych sobie. Pojęcia związane z poczuciem własnej wartości Pojęcie poczucia własnej wartości często jest pomijane, ponieważ zarówno ono samo, jak i związane z nim pojęcia mogą być w pewnym sensie mylące i zło- żone. Spróbujmy zatem je usystematyzować i wyjaśnić. 44 Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening Tożsamość Tożsamość odpowiada na pytanie: „Kim jestem? Co określa mnie i mój cha- rakter?”. Tożsamość zapewnia poczucie samego siebie i własnej indywidual- ności (np. tożsamość kobiety wynikająca wyłącznie z roli, którą pełni jako żona; tożsamość paraplegika określona nie przez jego kalekie ciało, lecz rze- czywiste lub wewnętrzne ja). Doceniać Myśleć o czymś dobrze, uznawać wartość i cieszyć się; podchodzić do czegoś z wdzięcznością; sprawiedliwie oceniać jakość lub wartość kogoś lub czegoś. Akceptować Podchodzić z życzliwością i przyjemnością; aprobować; wierzyć; reagować życzliwie. Samoakceptacja polega na wierze w siebie i podchodzeniu do siebie samego z życzliwością i przyjemnością. Ktoś może przyznać się przed sobą do swoich słabości, być zdeterminowany, by je pokonać, i nadal akceptować samego siebie. Dialog wewnętrzny takiej osoby mógłby brzmieć tak: „Przyznaję się do swoich wad. Kocham siebie, choć niekoniecznie wszystkie swoje zacho- wania. Gdy poprawię swoje zachowanie, będę zadowolony z siebie i swojego zachowania”. Pewność siebie Zazwyczaj związana jest z wiarą we własne umiejętności; wiąże się z kom- petencjami i efektywnością. W miarę wzrostu kompetencji wzrasta pewność siebie. W bardziej ogólnym i głębszym sensie pewność siebie jest wiarą w siebie jako osobę, co prowadzi do ogólnego poczucia, które wyraża się w stwier- dzeniu: „Mogę tego dokonać”. Osoby pewne siebie mogłyby powiedzieć same Poczucie własnej wartości i jego wzrost 45 do siebie: „Ponieważ każdy może zrobić niemal wszystko — w zależności od czasu, praktyki, doświadczenia, środków itp. — to dlaczego ja miałbym nie móc? Być może nie odniosę całkowitego lub natychmiastowego sukcesu, lecz ogólny kierunek będzie pożądany”. Wykazywanie się umiejętnościami jest satysfakcjonujące, lecz stanowi konsekwencję pewności siebie, a nie sposób na jej zyskanie. Kompetencje i pewność siebie są związane z poczuciem własnej wartości, lecz nie są przypadkowe. Jeżeli uzależnimy poczucie wartości od umiejętności i osiągnięć, to w przypadku porażki stwierdzimy, że nie ma żadnej wartości. Duma Angielski minister Charles Caleb Colton (1780 – 1832) napisał kiedyś: „Duma czyni niektórych ludzi śmiesznymi, lecz innych chroni przed byciem takimi”. Istnieją dwa rodzaje dumy w odniesieniu do poczucia własnej war- tości: autodestrukcyjna i zdrowa. Jak już wcześniej wspomniałem, duma autodestrukcyjna to postawa wyra- żająca się w przeświadczeniu, że jest się osobą lepszą, bardziej wartościową lub ważniejszą od innych. Takie osoby postrzegają same siebie jako bardziej zdolne, bardziej samowystarczalne bądź bardziej nieomylne, niż są w rzeczy- wistości. Spośród synonimów autodestrukcyjnej dumy wymieńmy: wynio- słość, arogancję, zarozumiałość, pretensjonalność (wynikającą z prób impo- nowania), próżność (związaną z nadmiernym pragnieniem bądź potrzebą bycia podziwianym), narcyzm (tzn. samolubność; poczucie własnej wspaniałości; skłonność do wykorzystywania innych). Autodestrukcyjna duma zazwyczaj wynika z lęku (jak w przypadku lęku przed byciem podatnym na zranienie) i (lub) potrzeby obrony samego siebie. Zdrowa duma jest realistycznym poczuciem własnej godności bądź wartości; szacunkiem do samego siebie; wdzięcznością oraz radością z własnych osią- gnięć, talentów, przydatności lub przynależności (do rodziny, rasy itp.). 46 Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening Pokora Także w przypadku pokory możemy mówić o dwóch postaciach: o pokorze autodestrukcyjnej i zdrowej. Pokora autodestrukcyjna to skrajny brak szacunku do samego siebie (wyrażający się na przykład w poczuciu bycia „ziemskim pyłem”); tchórzliwa uległość oraz poczucie, że zasługuje się na pogardę. Z drugiej strony zdrowa pokora wiąże się z brakiem autodestrukcyjnej dumy; uznaniem własnej niedoskonałości i słabości; świadomości własnych ograni- czeń i ignorancji. Można się jej nauczyć. To również świadomość, że wszyscy mają taką samą wartość. Zdrowa pokora wiąże się również z pokornym za- chowaniem (w pozytywnym tego słowa znaczeniu), byciem łagodnym, cier- pliwym i niepoddawaniem się zbyt łatwo złości. Zdrowa pokora i zdrowa duma współistnieją u osoby mającej poczucie własnej wartości. Pokora wynika stąd, że zdajemy sobie sprawę, jak wiele jeszcze musimy się nauczyć, duma — z poczucia godności i wartości właści- wej wszystkim innym istotom ludzkim. Przytoczona poniżej zabawna historia (De Melo 1990) opowiada o czło- wieku, któremu brakowało zdrowej pokory: Mistrz poradził uczniowi: „Wyjdź na deszcz i unieś ręce w górę. To sprawi, iż doznasz objawienia”. Następnego dnia uczeń zdał relację mistrzowi. „Gdy postąpiłem zgodnie z twoją radą, woda zaczęła spływać po mojej szyi” — zwierzył się. „Poczułem się jak ostatni głupiec”. „Jak na pierwszy dzień to całkiem dobre objawienie” — odparł mistrz. Samolubność Niektórzy mylnie stawiają znak równości pomiędzy samolubnością a poczu- ciem własnej wartości. A zatem uporządkujmy fakty: celem poczucia wła- snej wartości jest wykroczenie poza „ja”. Samoświadomość to bolesna sytu- acja, która sprawia, że kierujemy naszą świadomość do wewnątrz. Kojenie bólu za pomocą miłości pozwala nam skierować swoją świadomość na ze- wnątrz, co jednocześnie pozwala nam kochać innych i cieszyć się życiem. Poczucie własnej wartości i jego wzrost 47 Osoba mająca poczucie własnej wartości kocha z wyboru, mając pewne pod- stawy (w przeciwieństwie, powiedzmy, do osoby współuzależnionej, która nie ma ani poczucia własnej wartości, ani wyboru). Dlatego budowanie poczucia własnej wartości powinno stanowić podstawę naszych wysiłków. Analiza kosztów i korzyści Niektórzy ludzie nie budują poczucia własnej wartości, ponieważ nie wiedzą, jak tego dokonać. Inni, choć trudno w to uwierzyć, powstrzymują się przed jego wzmacnianiem, ponieważ z braku akceptacji samego siebie płyną pew- ne korzyści. Zanim zainwestujemy czas w budowanie poczucia własnej war- tości, zróbmy coś, co zrobiłby dobry menedżer przed przystąpieniem do reali- zacji nowego planu: dokonajmy analizy kosztów i korzyści. Najpierw wypisz wszystkie korzyści wynikające z braku akceptacji samego siebie, jakie tylko przychodzą Ci do głowy. Następnie wypisz wszystkie wady. Poniżej kilka przy- kładów i miejsce na Twoją listę. Przykłady zalet braku akceptacji samego siebie (cid:81) Brak ryzyka. Nie mam żadnych oczekiwań względem siebie i innych. Mogę ulec lenistwu i nisko stawiać sobie poprzeczkę. Rzadko będę rozczarowywał siebie i innych. (cid:81) Świat jest przewidywalny. Rozumiem, gdy ludzie mnie nie akceptują, ponieważ sam siebie nie akceptuję. Rozumiem to, że nawet nie podejmują prób zaakceptowania mnie. (cid:81) Czasami wzbudzam litość i skupiam na sobie uwagę, a przynajmniej na początku. (cid:81) Brak akceptacji samego siebie jest w mojej rodzinie normą. Gdy powielam ten schemat, czuję, że do niej pasuję. 48 Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening (cid:81) Brak akceptacji samego siebie chroni mnie przed rozwojem autodestrukcyjnej dumy. (cid:81) Usprawiedliwia mój niedbały ubiór i kiepską higienę osobistą. Przykłady wad braku akceptacji samego siebie (cid:81) Jest to bardzo bolesne uczucie. (cid:81) Życie nie sprawia żadnej radości. (cid:81) Prowadzi do objawów psychosomatycznych i chorób. (cid:81) Stwarza błędne koło: ponieważ mam złą opinię na swój temat, nie staram się. W związku z tym inni źle mnie traktują. Odczytują mój pesymizm i apatię jako przejawy niekompetencji. Ich stosunek do mnie potwierdza moje kiepskie zdanie o sobie. Wady i zalety braku akceptacji samego siebie według Ciebie Za/Zalety (Zaletą braku akceptacji samego siebie jest…) Przeciw/Wady (Wadą braku akceptacji samego siebie jest…) Poczucie własnej wartości i jego wzrost 49 Korzyści płynące z emocjonalnej zmiany Analiza ta każe zadać sobie pewne ważne pytania. Podstawowe pytanie brzmi oczywiście : Jakiej natury jest cena, którą płacę w wyniku braku akceptacji samego siebie: emocjonalnej, fizycznej czy społecznej? Pozostałe pytania brzmią tak: Czy istnieje sposób na zbudowanie poczucia własnej wartości i jednoczesne spełnienie moich potrzeb związanych z uwagą innych, ich po- mocą, poczuciem bezpieczeństwa itp.? Czy jestem skłonny utracić część ko- rzyści wynikających z braku akceptacji samego siebie, aby zyskać korzyści płynące z poczucia własnej wartości? Postęp zaczyna się, gdy decydujemy się oszacować koszt rozwoju i zapłacić jego cenę. Niektórym osobom pomaga zbadanie sytuacji przed rozpoczęciem wpro- wadzania zmian. Spróbuj odpowiedzieć na następujące pytanie: Jakie ko- rzyści będę czerpał z tego, że będę miał realistyczną i pochlebną opinię o sobie samym? Oto kilka przykładowych odpowiedzi: (cid:81) Będę mniej podatny na perswazję. (cid:81) W mniejszym stopniu będę kierował się lękiem. (cid:81) Radość i osobista satysfakcja będą mnie bardziej motywowały. (cid:81) Będę szczęśliwszy. (cid:81) Częściej będę podejmował próby i ryzyko. (cid:81) Będę z większym spokojem podchodził do swoich niedoskonałości i jednocześnie będę bardziej chętny do pracy nad nimi. (cid:81) Będę szczęśliwszy w związkach i mniej skłonny do trzymania się partnerów, którzy na to nie zasługują. (cid:81) Zyskam większą łatwość w wyrażaniu uczuć. (cid:81) Stanę się mniej samolubny, a moja postawa nie będzie już tak bardzo obronna. 50 Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening (cid:81) Nie będę już tak bardzo wątpił w samego siebie i w podejmowane przeze mnie działania, gdy coś pójdzie nie po mojej myśli. (cid:81) Będę się mniej martwił. (cid:81) Inni będą mnie bardziej szanować i lepiej traktować. (cid:81) Inni będą mnie uważali za osobę bardziej atrakcyjną. (cid:81) Będę bardziej cieszył się życiem. (cid:81) Będę podejmował lepsze, bardziej obiektywne decyzje. (cid:81) Będę czuł, że ludzie lubią mnie takiego, jakim jestem, a nie jakąś udawaną osobę, którą chciałbym być. Poniżej zapisz swoje odpowiedzi: Poczucie własnej wartości i jego wzrost 51 Jak budować poczucie własnej wartości Aby zmienić poczucie własnej wartości, najpierw trzeba zrozumieć czynniki, na których się opiera. Do czynników tych należą: bezwarunkowa wartość osoby ludzkiej, miłość i wzrastanie. Wszystkie trzy czynniki są kluczowe dla budowania poczucia własnej war- tości, jednak istotna jest także ich kolejność. Poczucie własnej wartości opiera się najpierw na wartości, następnie na miłości, a potem na wzrastaniu. „Wzra- stanie” (lub „stawanie się kwiatem”) odnosi się do poruszania się w pożąda- nym kierunku. Wielu ludzi doznaje frustracji, ponieważ starają się rozpocząć cały proces od wzrostu, zaniedbując dwa pierwsze ważne czynniki: bezwa- runkową wartość i miłość. Bez pewnych podstaw poczucie własnej wartości runie. Procesu tego nie da się skrócić. W dalszej części książki mowa kolejno o nabywaniu umiejętności po- trzebnych do opanowania każdego z kluczowych czynników, od których zależy budowa zdrowego poczucia własnej wartości: w sekcji zatytułowanej „Czynnik I”, należącej do części II, koncentruję się na bezwarunkowej warto- ści osoby ludzkiej, w sekcji zatytułowanej „Czynnik II” odnoszę się do pojęcia miłości, a w sekcji zatytułowanej „Czynnik III” poruszam temat wzrastania.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: