Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00298 006496 20266023 na godz. na dobę w sumie
Jak zyskać satysfakcję i wzbogacić swoje życie - ebook/pdf
Jak zyskać satysfakcję i wzbogacić swoje życie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5817-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Niemal każdy marzy o ciekawszej egzystencji. Zwłaszcza jeśli wiedzie monotonne i bezbarwne życie, spędza lata w męczącej pracy, która nie daje satysfakcji, i przeznacza wolny czas na czynności nieprzynoszące ani zadowolenia, ani lepszego samopoczucia. Zwykle o swoje niepowodzenia obwinia przeszłość, niepełne wykształcenie, brak pieniędzy, niesprzyjające warunki zewnętrzne, własny wygląd czy też brak talentów i kompetencji. Oczywiście, człowiek nie może wszystkiego odmienić i nagiąć wszechświata do swoich życzeń. Ma jednak w rękach potężne narzędzie - wystarczy, że zmieni podejście do życia!

Dzięki tej książce zrozumiesz, ile zależy od wzięcia odpowiedzialności za swoje podejście do życia. Poznasz przyczyny, dlaczego ludzie wpadają w pułapki niesatysfakcjonującej, męczącej egzystencji. Znajdziesz też garść wskazówek, które pomogą Ci sprostać wyzwaniu, jakim jest zmiana nastawienia do życia. Dowiesz się, jak pielęgnować pewność siebie, entuzjazm i odwagę. Nauczysz się radzić sobie z niepowodzeniami i odbudowywać własne morale po porażce. Skorzystaj z zawartych tu praktycznych porad, by się przekonać, jak wspaniale jest decydować o swoim sukcesie i odnaleźć w życiu źródła satysfakcji, szczęścia i bogactwa!

Najważniejsze zagadnienia:

Wkładaj serce w to, co myślisz i robisz!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Living an Enriched Life Tłumaczenie: Katarzyna Rojek Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-283-5816-4 © DCA Rights licensed exclusively by JMW Group, Inc. jmwgroup@jmwgroup.net www.jmwgroupforlife.com All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/jakzys Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Przedmowa — 5 — ROZDZIA(cid:146) 1. Pewno(cid:258)(cid:202) siebie — 11 — ROZDZIA(cid:146) 2. Szczery entuzjazm — 25 — ROZDZIA(cid:146) 3. Realne cele — 43 — ROZDZIA(cid:146) 4. My w oczach innych — 61 — My jako najlepsze (cid:283)ród(cid:239)o w(cid:239)asnej motywacji ROZDZIA(cid:146) 5. — 79 — 3 Poleć książkęKup książkę JAK ZYSKA(cid:251) SATYSFAKCJ (cid:265) I WZBOGACI(cid:251) SWOJE (cid:297)YCIE ROZDZIA(cid:146) 6. Przede wszystkim pozytywy — 99 — ROZDZIA(cid:146) 7. Odwaga — 119 — ROZDZIA(cid:146) 8. Sposoby na rozgromienie pora(cid:285)ki — 139 — DODATEK A — 159 — DODATEK B — 163 — 4 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 5. My jako najlepsze (cid:283)ród(cid:239)o w(cid:239)asnej motywacji . Z aden nawyk nie podnosi na duchu tak skutecznie, jak przyjmowa- nie nastawienia pe(cid:175)nego nadziei, jak wiara w to, (cid:352)e wszystko b(cid:171)dzie dobrze (a nie (cid:350)le), (cid:352)e odniesiemy sukces (a nie doznamy pora(cid:352)ki), (cid:352)e bez wzgl(cid:171)du na to, co si(cid:171) wydarzy (lub nie), b(cid:171)dziemy po prostu szcz(cid:171)(cid:321)liwi. Niestety zdarzaj(cid:167) si(cid:171) jednak sytuacje, w których sami zmniejszamy nasze szanse na sukces od samego pocz(cid:167)tku, poniewa(cid:352) spodziewamy si(cid:171) pora(cid:352)ki, my(cid:321)limy, (cid:352)e wszystko si(cid:171) sprzysi(cid:171)g(cid:175)o przeciwko nam. Innymi s(cid:175)owy: nasze nastawienie psychiczne nie sprzyja sukcesowi, na którym nam zale(cid:352)y. Czasami nawet przyci(cid:167)ga kl(cid:171)sk(cid:171). Sukces odnosimy najpierw w swoim w(cid:175)asnym umy(cid:321)le. Je(cid:352)eli nasze podej(cid:321)cie jest pe(cid:175)ne w(cid:167)tpliwo(cid:321)ci, to prze(cid:175)o(cid:352)y si(cid:171) ono na osi(cid:167)gane rezultaty. W takich chwilach nale(cid:352)y si(cid:171) motywowa(cid:250) do pokonywania w(cid:167)tpliwo(cid:321)ci oraz d(cid:167)(cid:352)enia do sukcesu. Gdy zaczynamy w(cid:167)tpi(cid:250) w siebie, kiedy uwa(cid:352)amy, (cid:352)e sprawy nie id(cid:167) po naszej my(cid:321)li, wówczas musimy wyg(cid:175)osi(cid:250) do siebie mow(cid:171) motywacyj- n(cid:167). Musimy powiedzie(cid:250) — i to na g(cid:175)os — (cid:352)e mamy zamiar odnie(cid:321)(cid:250) suk- ces. S(cid:175)owa wypowiadane maj(cid:167) szczególn(cid:167) moc, której nie maj(cid:167) te same s(cid:175)owa wypowiedziane w g(cid:175)owie. Kiedy s(cid:175)yszymy s(cid:175)owa zach(cid:171)ty, wywie- raj(cid:167) one trwalszy wp(cid:175)yw na nasz umys(cid:175). Zreszt(cid:167) sami dobrze wiemy, o ile mocniej oraz bardziej inspiruj(cid:167)co oddzia(cid:175)uje na nas (cid:321)wietny wyk(cid:175)ad czy doskona(cid:175)e kazanie, których s(cid:175)uchamy, ni(cid:352) gdyby(cid:321)my je czytali. Pami(cid:171)tamy 79 Poleć książkęKup książkę JAK ZYSKA(cid:251) SATYSFAKCJ (cid:265) I WZBOGACI(cid:251) SWOJE (cid:297)YCIE s(cid:175)owa wypowiedziane, podczas gdy zapominamy s(cid:175)owa utrwalone za po- moc(cid:167) zimnego druku, który je niesie do mózgu. Te pierwsze silniej wp(cid:175)y- waj(cid:167) na nasze wewn(cid:171)trzne „ja”. Dzi(cid:170)ki temu, (cid:352)e mówisz do siebie w ka(cid:352)dej godzinie dnia, mo(cid:352)esz pokierowa(cid:250) sob(cid:167) tak, aby my(cid:321)le(cid:250) o odwadze i szcz(cid:170)(cid:321)ciu, o mocy i spokoju. Dzi(cid:170)ki temu, (cid:352)e mówisz do siebie o rzeczach, za które warto czu(cid:250) wdzi(cid:170)czno(cid:321)(cid:250), mo(cid:352)esz wype(cid:174)nia(cid:250) swój umys(cid:174) my(cid:321)lami, które szybuj(cid:167) w niebo i (cid:321)piewaj(cid:167). — DALE CARNEGIE Jedynym (cid:321)wiatem, o którym kiedykolwiek b(cid:171)dziemy cokolwiek wie- dzieli, jedynym (cid:321)wiatem, który jest rzeczywisty dla nas w tym momencie, pozostaje ten (cid:321)wiat, który tworzymy w swoim umy(cid:321)le — (cid:321)wiat, którego jeste(cid:321)my (cid:321)wiadomi. (cid:320)rodowisko, które kszta(cid:175)tujemy dla naszych my(cid:321)li, przekona(cid:302), idea(cid:175)ów, filozofii, jest jedynym, w którym kiedykolwiek b(cid:171)- dziemy (cid:352)y(cid:250). Musimy wizualizowa(cid:250) sobie, jak osi(cid:167)gamy nasze cele. Pod(cid:167)(cid:352)ajmy za lud(cid:350)mi sukcesu — i wype(cid:175)niajmy swój umys(cid:175) my(cid:321)lami o sukcesie. To my odpowiadamy za podtrzymywanie swojej motywacji. Czym jest motywacja? Przyjrzyjmy si(cid:171) starannie temu s(cid:175)owu: „motywacja”, w j(cid:171)zyku angiel- skim: motivation. Innym angielskim s(cid:175)owem, które zaczyna si(cid:171) od liter M-O-T i które wi(cid:167)(cid:352)e si(cid:171) z motywacj(cid:167), jest: motion, czyli „ruch”. Motywa- cja polega na wprawianiu w ruch, na mobilizowaniu cz(cid:175)owieka do tego, by wsta(cid:175) i zacz(cid:167)(cid:175) dzia(cid:175)a(cid:250). Jeszcze innym angielskim s(cid:175)owem, które zaczy- na si(cid:171) od liter M-O-T, jest: motor, czyli „silnik, motor”. Wspania(cid:175)y pionier w dziedzinie motoryzacji R. E. Olds porównywa(cid:175) cz(cid:175)owieka do samo- chodu. Przypomina to nam, (cid:352)e si(cid:175)a nap(cid:171)dowa samochodu bierze si(cid:171) z jego 80 Poleć książkęKup książkę MY JAKO NAJLEPSZE (cid:295)RÓD(cid:224)O W(cid:224)ASNEJ MOTYWACJI motoru, z jego silnika spalinowego. Podobnie: ka(cid:352)dy z nas ma swój mo- tor — swój silnik, w którym zachodzi spalanie, dzi(cid:171)ki czemu ruszamy si(cid:171) i dzia(cid:175)amy. Jak silnik w samochodzie potrzebuje paliwa, by móg(cid:175) pracowa(cid:250), tak i my potrzebujemy „paliwa”, dzi(cid:171)ki któremu b(cid:171)dziemy dzia(cid:175)a(cid:250). Ró(cid:352)ne silniki samochodowe potrzebuj(cid:167) ró(cid:352)nego rodzaju paliwa — benzyny, ba- terii elektrycznych czy pary — tak samo ró(cid:352)nego rodzaju „paliwo” moty- wuje ró(cid:352)nych ludzi. Niektórych motywuje pragnienie zarabiania pieni(cid:171)- dzy; inni chc(cid:167) tworzy(cid:250) wspania(cid:175)e dzie(cid:175)a sztuki albo komponowa(cid:250) (cid:321)wietn(cid:167) muzyk(cid:171); inni d(cid:167)(cid:352)(cid:167) do udoskonalenia jakiego(cid:321) wynalazku; jeszcze inni pragn(cid:167) szcz(cid:171)(cid:321)cia i zadowolenia z (cid:352)ycia. Jakie zatem b(cid:171)dzie (cid:350)ród(cid:175)o motywuj(cid:167)cego „paliwa” dla nas? Otó(cid:352) mo- (cid:352)e nim by(cid:250) pracodawca, który nagrodzi nas finansowo za wyj(cid:167)tkow(cid:167) produktywno(cid:321)(cid:250). Mog(cid:167) nim by(cid:250) nagrody od uniwersytetów, fundacji czy rz(cid:167)dów. Mog(cid:167) nim by(cid:250) zyski wypracowane przez nas dla firmy. Takich (cid:350)róde(cid:175) zewn(cid:171)trznych jest mnóstwo. Niemniej jednak ci m(cid:171)(cid:352)czy(cid:350)ni i te kobie- ty, którzy s(cid:167) najbardziej zmotywowani do sukcesów, sami dostarczaj(cid:167) sobie potrzebnego „paliwa”. Najlepsze (cid:350)ród(cid:175)o motywacji znajduje si(cid:171) w ich umys(cid:175)ach. Je(cid:352)eli wierzymy w siebie i w swój nieuchronny sukces, to je- ste(cid:321)my w stanie stworzy(cid:250) w sobie niewyczerpane (cid:350)ród(cid:175)o „paliwa” nap(cid:171)- dzaj(cid:167)cego nas do dzia(cid:175)ania. Musimy skoncentrowa(cid:250) nasze wysi(cid:175)ki i uporz(cid:167)dkowa(cid:250) wewn(cid:171)trzne si(cid:175)y, aby stale dostarcza(cid:175)y nam „paliwa” do automotywacji. Zaczynamy wi(cid:171)c od naszego podej(cid:321)cia. Musimy tak stymulowa(cid:250) nasz umys(cid:175) i nasze cia(cid:175)o, aby(cid:321)my byli w stanie wk(cid:175)ada(cid:250) dodatkowe wysi(cid:175)ki, które s(cid:167) tak konieczne do odniesienia sukcesu. Musimy wierzy(cid:250) w siebie i w swoje cele, aby za- pewni(cid:250) grunt pod podtrzymywanie naszej motywacji. Z tego gruntu b(cid:171)- dziemy rusza(cid:250) do walki, kiedy pojawi(cid:167) si(cid:171) przeszkody i rozczarowania. 81 Poleć książkęKup książkę JAK ZYSKA(cid:251) SATYSFAKCJ (cid:265) I WZBOGACI(cid:251) SWOJE (cid:297)YCIE Jeste(cid:258)my w stanie to zrobi(cid:202) Powodem, dla którego tak wielu ludziom nie udaje si(cid:171) zrealizowa(cid:250) swo- ich idea(cid:175)ów, jest to, (cid:352)e nie chc(cid:167) odegra(cid:250) swojej roli w procesie ich urze- czywistniania. Pami(cid:171)tajmy, (cid:352)e t(cid:171)sknota, pragnienie, aby zrobi(cid:250) konkretn(cid:167) rzecz, to zaledwie zasiane ziarno naszej ambicji. Je(cid:352)eli poprzestaniemy na tym, to zbierzemy mniej wi(cid:171)cej takie plony, jakie zebra(cid:175)by rolnik, gdyby obsia(cid:175) pole, ale nie przygotowa(cid:175) ziemi, nie nawozi(cid:175) jej i pozwala(cid:175) rosn(cid:167)(cid:250) chwastom. Musimy wi(cid:171)c wspiera(cid:250) to, czego pragnie nasze serce, za pomoc(cid:167) szczerej woli zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, za pomoc(cid:167) uczciwych wysi(cid:175)ków na rzecz urzeczywistnienia naszej wizji. Samo piel(cid:171)gnowanie pragnienia — nawet najbardziej wytrwa(cid:175)e czy usilne — nie doprowadzi do spe(cid:175)nienia naszych marze(cid:302). Musimy wi(cid:171)c nie tylko zasia(cid:250) ziarna tego pragnienia, ziarna t(cid:171)sknoty, ale tak(cid:352)e musimy je od(cid:352)ywia(cid:250), piel(cid:171)gnowa(cid:250), troszczy(cid:250) si(cid:171) o nie. W przeciwnym razie zbie- rzemy tylko chwasty. Wsz(cid:171)dzie wida(cid:250) m(cid:171)(cid:352)czyzn i kobiety, którzy zbie- raj(cid:167) g(cid:175)ównie chwasty, poniewa(cid:352) siali same t(cid:171)sknoty. Rzadko udaje si(cid:171) im wy(cid:175)uska(cid:250) z tych plonów wystarczaj(cid:167)co, aby (cid:352)y(cid:250), dlatego, (cid:352)e po prostu nie dbali o ziarna po ich zasianiu. Sta(cid:175)e od(cid:352)ywianie, piel(cid:171)gnowanie pragnienia czy ambicji, troska o t(cid:171)sk- noty naszego serca i duszy wyra(cid:352)ane poprzez aktywne dzia(cid:175)anie na rzecz ich realizacji jest jedynym sposobem na wcielenie naszych marze(cid:302) w (cid:352)ycie. Rama struktury naszego (cid:352)ycia jest niewidoczna. Znajduje si(cid:171) bowiem na p(cid:175)aszczy(cid:350)nie mentalnej. Ustalaj(cid:167)c jej granice za pomoc(cid:167) w(cid:175)asnych oczekiwa(cid:302), które sobie wizualizujemy, przygotowujemy grunt pod nasz(cid:167) przysz(cid:175)o(cid:321)(cid:250). Nie jeste(cid:321)my w stanie zrobi(cid:250) nic wi(cid:171)cej ponad to, co zapla- nowali(cid:321)my. Plany mentalne zawsze maj(cid:167) pierwsze(cid:302)stwo. Przysz(cid:175)o(cid:321)(cid:250), któr(cid:167) budujemy, b(cid:171)dzie si(cid:171) sk(cid:175)ada(cid:175)a dok(cid:175)adnie z tego, co wizualizujemy sobie dzisiaj. Innymi s(cid:175)owy: przysz(cid:175)o(cid:321)(cid:250) jest po prostu przed(cid:175)u(cid:352)eniem tera(cid:350)- niejszo(cid:321)ci. Nasze nawyki my(cid:321)lowe — dominuj(cid:167)ce nastawienie determi- nuj(cid:167) nasze miejsce w (cid:352)yciu. W ten sposób lokujemy siebie, okre(cid:321)lamy, 82 Poleć książkęKup książkę MY JAKO NAJLEPSZE (cid:295)RÓD(cid:224)O W(cid:224)ASNEJ MOTYWACJI kim chcemy by(cid:250). Nasza przysz(cid:175)o(cid:321)(cid:250) mo(cid:352)e by(cid:250) wi(cid:171)c szeroka, mo(cid:352)e stale si(cid:171) rozrasta(cid:250) i rozwija(cid:250); mo(cid:352)e te(cid:352) jednak stawa(cid:250) si(cid:171) coraz w(cid:171)(cid:352)sza, ograniczona, zimna. Wszystko zale(cid:352)y on naszego planu mentalnego, od wizji, jak(cid:167) piel(cid:171)gnujemy. Jedynym (cid:321)wiatem, o którym kiedykolwiek b(cid:171)dziemy cokolwiek wie- dzieli, jedynym (cid:321)wiatem, który jest rzeczywisty dla nas w tym momencie, pozostaje ten (cid:321)wiat, który tworzymy w swoim umy(cid:321)le — (cid:321)wiat, którego jeste(cid:321)my (cid:321)wiadomi. (cid:320)rodowisko, które kszta(cid:175)tujemy dla naszych my(cid:321)li, przekona(cid:302), idea(cid:175)ów, filozofii, jest jedynym, w którym kiedykolwiek b(cid:171)- dziemy (cid:352)y(cid:250). Ludzie sukcesu — by(cid:250) mo(cid:352)e nawet o tym nie wiedz(cid:167)c — ca(cid:175)y czas poddaj(cid:167) si(cid:171) autoterapii w zakresie dobrobytu czy sukcesu, zach(cid:171)caj(cid:167)c samych siebie, nastrajaj(cid:167)c pozytywnie swoje umys(cid:175)y, dzi(cid:171)ki czemu staj(cid:167) si(cid:171) odporni na wszelkie pr(cid:167)dy negatywnych, zniech(cid:171)caj(cid:167)cych my(cid:321)li o ubó- stwie i nieszcz(cid:171)(cid:321)ciu. Piel(cid:171)gnowanie my(cid:321)li o sukcesie, idea(cid:175)u dobrobytu, ci(cid:167)g(cid:175)e rozwa(cid:352)anie swojej przysz(cid:175)o(cid:321)ci pe(cid:175)nej sukcesów, oczekiwanie jej, pracowanie na rzecz jej urzeczywistnienia — wszystko to s(cid:167) w(cid:175)a(cid:321)nie sesje autoterapii w zakresie dobrobytu lub sukcesu, czy jeste(cid:321)my ich (cid:321)wiado- mi, czy nie. Zachowujmy koncentracj(cid:218) Dave Thomas, który urodzi(cid:175) si(cid:171) i dorasta(cid:175) w biedzie, nigdy nie straci(cid:175) wiary w siebie. Stworzy(cid:175) sie(cid:250) Wendy’s Restaurant oraz rozbudowa(cid:175) j(cid:167) w jedn(cid:167) z najpopularniejszych sieci restauracji szybkiej obs(cid:175)ugi w Stanach Zjed- noczonych. Kiedy zapytano Thomasa, co jego zdaniem odegra(cid:175)o szczególn(cid:167) rol(cid:171) na jego drodze do sukcesu, odpowiedzia(cid:175): „Koncentracja na tym, aby osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) cel. Nie wolno nam si(cid:171) rozprasza(cid:250) przez to, (cid:352)e staramy si(cid:171) osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) zbyt wiele w tym samym czasie. Bez w(cid:167)tpienia kluczowa dla sukcesu jest te(cid:352) 83 Poleć książkęKup książkę JAK ZYSKA(cid:251) SATYSFAKCJ (cid:265) I WZBOGACI(cid:251) SWOJE (cid:297)YCIE motywacja. Musimy mie(cid:250) w pami(cid:171)ci to, co nas motywuje, oraz udowadnia(cid:250) sobie, (cid:352)e nasze motywy s(cid:167) uczciwe i warto(cid:321)ciowe. Je(cid:352)eli motywuje nas za du(cid:352)o ró(cid:352)nych rzeczy, to zgubimy si(cid:171) w labiryncie ró(cid:352)nego rodzaju konfliktów. Nale(cid:352)y wi(cid:171)c zachowa(cid:250) pe(cid:175)n(cid:167) koncentracj(cid:171). Warto te(cid:352) przemy(cid:321)le(cid:250), co nas zmotywuje do kolejnego kroku. Piel(cid:171)gnujmy marzenia, ale nie (cid:321)nijmy na jawie! Je(cid:352)eli dzia(cid:175)amy dla s(cid:175)awy i chwa(cid:175)y, to prawdopodobnie na ko(cid:302)cu rozmienimy si(cid:171) na drobne. Dlatego warto patrze(cid:250) na sukces w(cid:175)asnymi oczami, aby(cid:321)my wiedzieli, na czym naprawd(cid:171) on polega dla nas i co mamy zrobi(cid:250), (cid:352)eby go osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250)”. Niemniej jednak musimy uwa(cid:352)a(cid:250), aby(cid:321)my przez s(cid:175)aw(cid:171) i chwa(cid:175)(cid:171) nie popadli w beztrosk(cid:171) albo co(cid:321) gorszego. Niektórzy ludzie pozwalaj(cid:167), by s(cid:175)awa uderzy(cid:175)a im do g(cid:175)owy, i staj(cid:167) si(cid:171) tak zadowoleni z siebie, (cid:352)e odno- sz(cid:167) wra(cid:352)enie, i(cid:352) zrobili ju(cid:352) wszystko, i przestaj(cid:167) prze(cid:250) naprzód. Dotyczy to równie(cid:352) postawy przeciwnej. Kiedy jeste(cid:321)my krytykowani albo nasze pomys(cid:175)y s(cid:167) odrzucane, to istnieje ryzyko, (cid:352)e zbyt (cid:175)atwo si(cid:171) poddamy. Oczywi(cid:321)cie nie zawsze b(cid:171)dziemy mieli racj(cid:171), ale je(cid:352)eli jeste- (cid:321)my przekonani, i(cid:352) znajdujemy si(cid:171) na w(cid:175)a(cid:321)ciwej drodze, musimy stale próbowa(cid:250) osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) nasz cel. Nie pozwalajmy, aby cudze opinie o nas lub o naszych marzeniach, wp(cid:175)ywa(cid:175)y na nasz(cid:167) motywacj(cid:171). Je(cid:352)eli te opinie s(cid:167) negatywne, niech nas nie zniech(cid:171)caj(cid:167). Je(cid:321)li za(cid:321) s(cid:167) pochlebne, nie stawajmy si(cid:171) beztroscy. Nie przejmuj si(cid:170) drobiazgami. Nie pozwól drobnym sprawom — termitom codzienno(cid:321)ci — zrujnowa(cid:250) swojego szcz(cid:170)(cid:321)cia. — DALE CARNEGIE W swoim wn(cid:171)trzu musimy jasno rozumie(cid:250), gdzie chcemy si(cid:171) znale(cid:350)(cid:250), oraz wierzy(cid:250) w to, (cid:352)e jeste(cid:321)my w stanie tam dotrze(cid:250), aby zawsze podcho- dzi(cid:250) krytycznie do tego, co ludzie o nas mówi(cid:167). 84 Poleć książkęKup książkę MY JAKO NAJLEPSZE (cid:295)RÓD(cid:224)O W(cid:224)ASNEJ MOTYWACJI S(cid:239)uchajmy — weryfikujmy — oceniajmy Krytycznie powinni(cid:321)my podchodzi(cid:250) zarówno do pochwa(cid:175), jak i do s(cid:175)ów krytyki. Oczywi(cid:321)cie musimy s(cid:175)ucha(cid:250) tego, co prze(cid:175)o(cid:352)ony ma do powie- dzenia na nasz temat. Warto jednak wiedzie(cid:250) równie(cid:352), co o nas mówi(cid:167) wspó(cid:175)pracownicy i podw(cid:175)adni. Równie wa(cid:352)ne jest s(cid:175)uchanie tego, co nasz wspó(cid:175)ma(cid:175)(cid:352)onek, ojciec lub matka b(cid:167)d(cid:350) te(cid:352) najwi(cid:171)kszy klient lub najwi(cid:171)kszy udzia(cid:175)owiec, maj(cid:167) do powiedzenia na nasz temat. Ludzie sukcesu równowa(cid:352)(cid:167) to, co s(cid:175)ysz(cid:167) o sobie od innych. Wszyscy jeste(cid:321)my lud(cid:350)mi. Szef mo(cid:352)e nas klepa(cid:250) po plecach, poniewa(cid:352) naprawd(cid:171) zas(cid:175)ugujemy na uznanie. Mo(cid:352)e te(cid:352) robi(cid:250) to, poniewa(cid:352) za chwil(cid:171) da nam (cid:352)mudne zadanie do wykonania. Nie jest m(cid:167)dre ani nawet konieczne wypatrywanie snajpera za ka(cid:352)- dym drzewem. Ludzie sukcesu nie s(cid:167) cynikami. Nie jeste(cid:321)my w stanie i(cid:321)(cid:250) przez (cid:321)wiat jako twardog(cid:175)owi cynicy, powtarzaj(cid:167)c w kó(cid:175)ko: „Bardzo prosz(cid:171) tylko o fakty”. Nie ka(cid:352)dy komplement jest fa(cid:175)szywy; nie ka(cid:352)de s(cid:175)owo krytyki jest ci(cid:171)(cid:352)- kim zarzutem. W(cid:175)a(cid:321)nie dlatego potrzebujemy w(cid:175)asnego jasnego poczucia kierunku i pewno(cid:321)ci co do tego, gdzie zmierzamy. Musimy pozostawa(cid:250) dostrojeni do prawdy, (cid:352)e istniej(cid:167) miliony „miar” (cid:352)ycia. Wybranie w(cid:175)a(cid:321)ciwej we w(cid:175)a(cid:321)ciwym momencie mo(cid:352)e si(cid:171) sta(cid:250) naj- bogatszym (cid:350)ród(cid:175)em automotywacji. B(cid:167)d(cid:350)my wi(cid:171)c zmotywowani a(cid:352) do osi(cid:167)gni(cid:171)cia celu. Lubmy swoj(cid:200) prac(cid:218) Wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) (cid:352)ycia sp(cid:171)dzamy w pracy. Z ca(cid:175)(cid:167) pewno(cid:321)ci(cid:167) jest (cid:175)atwiej utrzy- mywa(cid:250) wysoki poziom zaanga(cid:352)owania, je(cid:352)eli lubimy nasz(cid:167) prac(cid:171). Dlatego te(cid:352) powinni(cid:321)my robi(cid:250) wszystko, co w naszej mocy, aby dobrze si(cid:171) czu(cid:250) i bawi(cid:250) w pracy. Pami(cid:171)tajmy zarazem, dobrze si(cid:171) bawi(cid:167)c, (cid:352)e jeste(cid:321)my w pra- cy! Jej aspekt „rozrywkowy” powinien wspiera(cid:250) jej aspekt „obowi(cid:167)zko- wy”, a nie odci(cid:167)ga(cid:250) od niego. 85 Poleć książkęKup książkę JAK ZYSKA(cid:251) SATYSFAKCJ (cid:265) I WZBOGACI(cid:251) SWOJE (cid:297)YCIE Andrew Grove, twórca i wieloletni dyrektor generalny firmy Intel, jest g(cid:175)(cid:171)boko przekonany, (cid:352)e automotywacja wyp(cid:175)ywa z satysfakcji, któr(cid:167) czerpiemy ze swoich osi(cid:167)gni(cid:171)(cid:250). Ka(cid:352)de zwyci(cid:171)stwo generuje pewno(cid:321)(cid:250) sie- bie i popycha ku poszukiwaniu jeszcze wi(cid:171)kszych triumfów; ka(cid:352)de osi(cid:167)- gni(cid:171)cie popycha ku pomna(cid:352)aniu kolejnych. Pos(cid:175)uchajmy wi(cid:171)c, co Grove ma do powiedzenia o automotywacji. Oto sze(cid:321)(cid:250) punktów, które zdaniem Grove’a pomaga(cid:175)y podtrzymywa(cid:250) mu automotywacj(cid:171). 1. Celebrujmy osi(cid:167)gni(cid:170)cia. Starajmy si(cid:171) wprowadza(cid:250) jak najwi(cid:171)cej po(cid:321)rednich kamieni milowych, aby podtrzymywa(cid:250) d(cid:175)ugofalowy p(cid:171)d ku najwi(cid:171)kszemu rezultatowi za pomoc(cid:167) serii krótszych kroków. Nast(cid:171)pnie wykorzystujmy ka(cid:352)d(cid:167) okazj(cid:171) — kiedy tylko uda nam si(cid:171) osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) jeden z tych kamieni — aby w jaki(cid:321) sposób uczci(cid:250) ten fakt. Zarazem nie pozwólmy, aby nasze skromne (cid:321)wi(cid:171)towanie rozprasza(cid:175)o innych podczas pracy. Warto po(cid:352)ar- towa(cid:250) sobie z siebie nawzajem, (cid:175)(cid:167)cznie z prze(cid:175)o(cid:352)onym, oraz pilnowa(cid:250), by wewn(cid:171)trzna rywalizacja pozostawa(cid:175)a subtelna. 2. Od czasu do czasu zmieniajmy zakres obowi(cid:167)zków. Nawet je(cid:352)eli pracuje- my d(cid:175)u(cid:352)ej w jednej i tej samej organizacji, to warto od czasu do czasu zmieni(cid:250) zakres obowi(cid:167)zków. W najlepszych firmach bowiem dowolna pra- ca mo(cid:352)e si(cid:171) okaza(cid:250) po pewnym czasie (cid:352)mudna. Wtedy te(cid:352), kiedy musimy wykonywa(cid:250) ca(cid:175)y czas takie same zadania, trudniej jest wykrzesa(cid:250) z siebie i podtrzymywa(cid:250) odpowiedni poziom energii i zapa(cid:175)u. Zmiana zakresu obowi(cid:167)zków i praca nad innymi zadaniami stanowi doskona(cid:175)y sposób na to, by nasza praca pozostawa(cid:175)a dla nas interesuj(cid:167)ca, jak równie(cid:352) na wzbo- gacenie w(cid:175)asnych kompetencji. 3. Lubmy ludzi, z którymi pracujemy. Nasi wspó(cid:175)pracownicy s(cid:167) zwykle dla nas bardzo wa(cid:352)ni. Nasze dzia(cid:175)ania w pracy s(cid:167) prawie zawsze zwi(cid:167)zane z ich zadaniami. Aby(cid:321)my wszyscy mogli dobrze wykonywa(cid:250) swoj(cid:167) prac(cid:171), za- le(cid:352)ymy od nich, a oni zale(cid:352)(cid:167) od nas. Ludzie, z którymi pracujemy, stanowi(cid:167) wa(cid:352)ny czynnik determinuj(cid:167)cy, czy nasza praca jest przyjemna, sympatyczna czy nawet zabawna. Cz(cid:171)stokro(cid:250) 86 Poleć książkęKup książkę MY JAKO NAJLEPSZE (cid:295)RÓD(cid:224)O W(cid:224)ASNEJ MOTYWACJI nasze uczucia wzgl(cid:171)dem nich rozstrzygaj(cid:167), czy lubimy co rano przy- chodzi(cid:250) do pracy. Problemy ze wspó(cid:175)pracownikami wp(cid:175)ywaj(cid:167) znacznie na prac(cid:171) zarówno nasz(cid:167), jak i ca(cid:175)ego zespo(cid:175)u. Rozwi(cid:167)zywanie tych pro- blemów jest wa(cid:352)ne w kontek(cid:321)cie naszej produktywno(cid:321)ci oraz emocjo- nalnego samopoczucia. 4. Lubmy swoj(cid:167) prac(cid:170). Nie sposób lubi(cid:250) wszystkie obowi(cid:167)zki. Czasami wi(cid:171)c b(cid:171)dziemy rozdra(cid:352)nieni jej nieub(cid:175)agan(cid:167) natur(cid:167), czasami b(cid:171)dziemy znudzeni, ale generalnie bior(cid:167)c, musimy j(cid:167) lubi(cid:250). Postarajmy si(cid:171) dostrzec, (cid:352)e to, co robimy, ma sens, i podchod(cid:350)my do pracy z pewn(cid:167) dawk(cid:167) ani- muszu, mo(cid:352)e nawet poczucia humoru. Dzi(cid:171)ki temu b(cid:171)dzie si(cid:171) pojawia(cid:250) odrobina frywolno(cid:321)ci wtedy, kiedy oka(cid:352)e si(cid:171) najbardziej potrzebna, oraz zaistnieje kole(cid:352)e(cid:302)stwo. 5. B(cid:167)d(cid:350)my oddani swojej pracy. B(cid:167)d(cid:350)my oddani rezultatowi ko(cid:302)cowemu, wynikowi. Nie rozpraszajmy si(cid:171) natomiast tym, jak go osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250), czyj to pomys(cid:175) albo czy dobrze wgl(cid:167)damy, czy te(cid:352) nie. Szanujmy prac(cid:171) wszystkich tych, którzy szanuj(cid:167) to, co sami robi(cid:167). Nikt nie jest niewa(cid:352)ny. Aby organi- zacja funkcjonowa(cid:175)a, potrzeba wielu ludzi. 6. B(cid:167)d(cid:350)my uczciwi. Nie jest (cid:175)atwo przestrzega(cid:250) tej zasady. Zawsze pojawia si(cid:171) wiele powodów lub wymówek, aby odst(cid:167)pi(cid:250) od niej troszk(cid:171) tu, troszk(cid:171) tam. Mo(cid:352)emy uwa(cid:352)a(cid:250), (cid:352)e ludzie nie s(cid:167) gotowi us(cid:175)ysze(cid:250) prawd(cid:171) albo z(cid:175)e wie(cid:321)ci, (cid:352)e moment nie jest odpowiedni, i tak dalej. Poddawanie si(cid:171) tym kusz(cid:167)cym racjonalizacjom zwykle prowadzi do post(cid:171)powania, które mo(cid:352)e si(cid:171) okaza(cid:250) b(cid:175)(cid:171)dne pod wzgl(cid:171)dem etycznym, oraz na pewno w jakim(cid:321) momencie obróci si(cid:171) przeciwko nam. Kiedy czujemy si(cid:171) zak(cid:175)opotani, za- trzymajmy si(cid:171) i przemy(cid:321)lmy sposób na udzielenie sensownych i warto- (cid:321)ciowych odpowiedzi. Uwierz w to, co robisz, i w samego siebie, oraz pragnij, aby uda(cid:174)o si(cid:170) to w pe(cid:174)ni osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250). — DALE CARNEGIE 87 Poleć książkęKup książkę JAK ZYSKA(cid:251) SATYSFAKCJ (cid:265) I WZBOGACI(cid:251) SWOJE (cid:297)YCIE Wzbogacajmy swoj(cid:200) prac(cid:218) Naukowcy behawioralni, ogólnie bior(cid:167)c, zgadzaj(cid:167) si(cid:171) co do tego, (cid:352)e chocia(cid:352) motywuj(cid:167) nas takie zewn(cid:171)trzne czynniki, jak rozpoznawalno(cid:321)(cid:250), uznanie, wyzwania oraz, oczywi(cid:321)cie, sprawiedliwe traktowanie, to jednak (cid:350)ród(cid:175)em najskuteczniejszej motywacji jest praca sama w sobie. Je(cid:352)eli uwa(cid:352)amy swoj(cid:167) prac(cid:171) za nudn(cid:167) i monotonn(cid:167), to bez wzgl(cid:171)du na to, jak atrakcyjne b(cid:171)d(cid:167) zewn(cid:171)trzne (cid:350)ród(cid:175)a motywacji, zawsze b(cid:171)dzie nam ci(cid:171)(cid:352)ko zmoty- wowa(cid:250) samych siebie. Z drugiej strony je(cid:352)eli lubimy nasz(cid:167) prac(cid:171) tak bar- dzo, (cid:352)e nie mo(cid:352)emy si(cid:171) doczeka(cid:250) kolejnego poranka, by do niej przyj(cid:321)(cid:250), i nie znosimy ka(cid:352)dego popo(cid:175)udnia, kiedy j(cid:167) opuszczamy, niewiele wi(cid:171)cej nam trzeba, aby zachowa(cid:250) motywacj(cid:171). Niestety wspó(cid:175)cze(cid:321)nie praca to bardzo cz(cid:171)sto tylko rutyna i trudno jest — o ile to w ogóle mo(cid:352)liwe — wykrzesa(cid:250) z siebie entuzjazm wobec niej. Jedn(cid:167) z metod na pokonanie takiego stanu rzeczy jest znalezienie sposobu na wzbogacenie pracy. Rywalizujmy sami ze sob(cid:200) Denise pracuje jako operator systemu komputerowego z domu; wpro- wadza dostarczane jej przez pracodawc(cid:171) dane do programów kompute- rowych, tworzy arkusze kalkulacyjne i wykonuje inne powi(cid:167)zane zadania. Kiedy opanowa(cid:175)a potrzebne techniki, by(cid:175)a w stanie wykonywa(cid:250) swoj(cid:167) prac(cid:171) bezb(cid:175)(cid:171)dnie i dotrzymywa(cid:250) zwi(cid:167)zanych z ni(cid:167) terminów. Po wielu miesi(cid:167)cach praca sta(cid:175)a si(cid:171) dla Denise pewn(cid:167) rutyn(cid:167), sama kobieta za(cid:321) szybko si(cid:171) nudzi(cid:175)a i zamiast wyczekiwa(cid:250) kolejnych zada(cid:302), my(cid:321)la(cid:175)a o nich z niech(cid:171)ci(cid:167) i szuka(cid:175)a wymówek, aby jak najpó(cid:350)niej usi(cid:167)(cid:321)(cid:250) do pracy. Gdy prze(cid:175)o(cid:352)ony odrzuci(cid:175) pro(cid:321)b(cid:171) Denise o urozmaicenie obowi(cid:167)z- ków, zacz(cid:171)(cid:175)a szuka(cid:250) sposobów na przezwyci(cid:171)(cid:352)enie swojej apatii. „Lubi(cid:171) rywalizowa(cid:250) — powiedzia(cid:175)a do siebie. — Gdybym uczestniczy(cid:175)a w za- wodach i mia(cid:175)a sko(cid:302)czy(cid:250) swoj(cid:167) prac(cid:171) wcze(cid:321)niej ni(cid:352) konkurenci, to wtedy 88 Poleć książkęKup książkę MY JAKO NAJLEPSZE (cid:295)RÓD(cid:224)O W(cid:224)ASNEJ MOTYWACJI poczu(cid:175)abym ekscytacj(cid:171). Poniewa(cid:352) nie mam rywali, musz(cid:171) konkurowa(cid:250) sama ze sob(cid:167)”. Gdy Denise otrzyma(cid:175)a nast(cid:171)pne zadanie, zmierzy(cid:175)a swój czas wyko- nywania ka(cid:352)dej jego fazy, sprawdzi(cid:175)a poprawno(cid:321)(cid:250) i poprawi(cid:175)a b(cid:175)(cid:171)dy, a na- st(cid:171)pnie zapisa(cid:175)a wynik. Powtarza(cid:175)a ten schemat, dopóki nie okre(cid:321)li(cid:175)a pewnej normy, która ulega(cid:175)a drobnym zmianom w zale(cid:352)no(cid:321)ci od zadania. Pó(cid:350)- niej „konkurowa(cid:175)a” z normami odpowiadaj(cid:167)cymi poszczególnym zada- niom. Wyzwanie zwi(cid:167)zane z opisan(cid:167) rywalizacj(cid:167) ponownie obudzi(cid:175)o mo- tywacj(cid:171) w kobiecie. Teraz Denise my(cid:321)li nad kolejnymi wyzwaniami, które mog(cid:175)aby wpisa(cid:250) w swoj(cid:167) prac(cid:171) i w ten sposób utrzyma(cid:250) w(cid:175)asn(cid:167) motywacj(cid:171). Nie zawsze damy rad(cid:218) w pojedynk(cid:218) Kiedy Jennifer zosta(cid:175)a zatrudniona do przetwarzania skarg i za(cid:352)ale(cid:302) w Lia- bility Insurance Company, odkry(cid:175)a, (cid:352)e jej praca jest nudna i monotonna. Proces przetwarzania skarg i za(cid:352)ale(cid:302) przypomina(cid:175) prac(cid:171) na linii monta- (cid:352)owej. Ka(cid:352)dy pracownik sprawdza(cid:175) przypisan(cid:167) sobie kolumn(cid:171) formula- rza, po czym przekazywa(cid:175) go nast(cid:171)pnemu pracownikowi, który spraw- dza(cid:175) kolejn(cid:167) kolumn(cid:171), i tak dalej. Gdy pojawia(cid:175)y si(cid:171) b(cid:175)(cid:171)dy lub pytania dotycz(cid:167)ce interpretacji, wówczas taki formularz by(cid:175) odk(cid:175)adany na bok, aby móg(cid:175) si(cid:171) nim zaj(cid:167)(cid:250) specjalista. Z funkcjonalnego punktu widzenia takie rozwi(cid:167)zanie by(cid:175)o bardzo wydajne. Niemniej jednak czyni(cid:175)o prac(cid:171) nudn(cid:167) i monotonn(cid:167). Jennifer powiedzia(cid:175)a o tym prze(cid:175)o(cid:352)onemu i zasuge- rowa(cid:175)a, (cid:352)e praca sta(cid:175)aby si(cid:171) nie tylko bardziej interesuj(cid:167)ca, ale tak(cid:352)e wydaj- na, gdyby zosta(cid:175) poszerzony jej zakres. Szef wyrazi(cid:175) zgod(cid:171) i razem zaprojek- towali nowy system. „Linia monta(cid:352)owa” zosta(cid:175)a zast(cid:167)piona systemem, w ramach którego ka(cid:352)dy pracownik sprawdza(cid:175) ca(cid:175)y formularz, poprawia(cid:175) b(cid:175)(cid:171)dy i szuka(cid:175) wyja(cid:321)nie(cid:302). Nowe rozwi(cid:167)zanie wymaga(cid:175)o dodatkowego prze- szkolenia ludzi i pocz(cid:167)tkowo spowolni(cid:175)o proces, ale ostatecznie op(cid:175)aci(cid:175)o si(cid:171) nie tylko Jennifer, ale tak(cid:352)e ca(cid:175)emu dzia(cid:175)owi, poniewa(cid:352) powsta(cid:175) wy- soko zmotywowany zespó(cid:175) pracowników, których szczerze interesowa(cid:175)a 89 Poleć książkęKup książkę JAK ZYSKA(cid:251) SATYSFAKCJ (cid:265) I WZBOGACI(cid:251) SWOJE (cid:297)YCIE wykonywana praca. Fluktuacja kadr, liczne absencje oraz niezadowole- nie znacznie si(cid:171) obni(cid:352)y(cid:175)y, a kiedy system w pe(cid:175)ni si(cid:171) ustabilizowa(cid:175), szyb- ko(cid:321)(cid:250) i poprawno(cid:321)(cid:250) wzros(cid:175)y. Nie pozwalajmy zwyci(cid:218)(cid:285)a(cid:202) zniech(cid:218)ceniu Jednym z najs(cid:175)ynniejszych ludzi sukcesu w historii ameryka(cid:302)skiego prze- mys(cid:175)u jest Charles M. Schwab. Odk(cid:167)d by(cid:175) biednym, ma(cid:175)ym ch(cid:175)opcem u progu (cid:352)ycia, zapewnia(cid:175) sobie autoterapi(cid:171) w zakresie sukcesu. Nigdy nie pozwoli(cid:175), aby determinacja w d(cid:167)(cid:352)eniu do sukcesu, do dobro- bytu znikn(cid:171)(cid:175)a z jego umys(cid:175)u. Gdyby pozwoli(cid:175) sobie ust(cid:167)pi(cid:250) pod naporem licznych s(cid:175)ów zniech(cid:171)cenia, które cz(cid:171)sto s(cid:175)ysza(cid:175), nigdy nie zosta(cid:175)by wielkim przemys(cid:175)owcem. Zawsze odnosi(cid:175) zwyci(cid:171)stwo nad tymi negatywnymi, de- strukcyjnymi, zniech(cid:171)caj(cid:167)cymi my(cid:321)lami, wytrwale si(cid:171) trzymaj(cid:167)c idea(cid:175)u dostatku i sukcesu. Nasze idee, nasze wizje, nasze postanowienia przychodz(cid:167) do nas ka(cid:352)de- go dnia od nowa. Dzia(cid:175)ajmy wi(cid:171)c tu i teraz. Inne inspiracje, nowe idee mog(cid:167) si(cid:171) pojawi(cid:250) jutro, ale dzi(cid:321) powinni(cid:321)my pod(cid:167)(cid:352)a(cid:250) za bie(cid:352)(cid:167)cymi in- spiracjami. Wizja rozb(cid:175)yska w umy(cid:321)le artysty z szybko(cid:321)ci(cid:167) b(cid:175)yskawicy. Artysta zaczyna j(cid:167) obraca(cid:250) w swoim umy(cid:321)le. Wizja opanowuje ca(cid:175)(cid:167) jego dusz(cid:171), on jednak jest poza swoj(cid:167) pracowni(cid:167) czy te(cid:352) nie ma mo(cid:352)liwo(cid:321)ci przenie- sienia jej na p(cid:175)ótna. Obraz wi(cid:171)c stopniowo znika z umys(cid:175)u. Wyra(cid:350)ny, (cid:352)ywy pomys(cid:175) rozb(cid:175)yska w mózgu pisarza, a on odczuwa prawie nieodparty impuls do chwycenia za pióro i przeniesienia pi(cid:171)k- nych obrazów i fascynuj(cid:167)cej koncepcji na papier. Nie ma jednak takiej mo(cid:352)liwo(cid:321)ci w tym momencie. I chocia(cid:352) czekanie zdaje si(cid:171) graniczy(cid:250) z nie- mo(cid:352)liwo(cid:321)ci(cid:167), pisarz odsuwa je w czasie. Obrazy i koncepcja nie daj(cid:167) mu spokoju, on jednak wci(cid:167)(cid:352) je odsuwa na bok. Ostatecznie wizje staj(cid:167) si(cid:171) coraz bardziej mgliste i w ko(cid:302)cu znikaj(cid:167) w ogóle, stracone na zawsze. O sukcesie decyduje tak(cid:352)e wykonanie planu. Prawie ka(cid:352)dy mo(cid:352)e po- stanowi(cid:250), (cid:352)e dokona czego(cid:321) wielkiego. Jednak tylko silny, zdeterminowany charakter pozwala zrealizowa(cid:250) postanowienie. 90 Poleć książkęKup książkę MY JAKO NAJLEPSZE (cid:295)RÓD(cid:224)O W(cid:224)ASNEJ MOTYWACJI Oczywi(cid:321)cie zdarzaj(cid:167) si(cid:171) sytuacje, kiedy pomys(cid:175) czy impuls przycho- dz(cid:167) w momencie, kiedy nic si(cid:171) nie da z nimi zrobi(cid:250). Na przyk(cid:175)ad kiedy jeste(cid:321)my w d(cid:175)ugiej podró(cid:352)y lotniczej; jeste(cid:321)my w po(cid:175)owie innego wa(cid:352)ne- go projektu; pomys(cid:175) przychodzi nam do g(cid:175)owy w (cid:321)rodku nocy. (cid:320)wietnym pomys(cid:175)om nie wolno da(cid:250) umrze(cid:250). Benjamin Franklin zaw- sze mia(cid:175) notes i o(cid:175)ówek pod r(cid:171)k(cid:167) — w kieszeni, przy (cid:175)ó(cid:352)ku, na biurko — by zapisywa(cid:250) pomys(cid:175)y, kiedy do niego przychodzi(cid:175)y. Ponadto wraca(cid:175) do nich, kiedy tylko znalaz(cid:175) czas, i stara(cid:175) si(cid:171) zacz(cid:167)(cid:250) wciela(cid:250) je w (cid:352)ycie najszyb- ciej, jak móg(cid:175). Wspó(cid:175)cze(cid:321)nie mo(cid:352)emy robi(cid:250) notatki g(cid:175)osowe albo zapi- sywa(cid:250) nasze pomys(cid:175)y na ró(cid:352)nych urz(cid:167)dzeniach mobilnych, bez wzgl(cid:171)du na to, gdzie jeste(cid:321)my. Sukces bierze si(cid:218) z ludzkiego wn(cid:218)trza (cid:351)adna istota ludzka nigdy nie odnios(cid:175)a sukcesu, staraj(cid:167)c si(cid:171) by(cid:250) nie sob(cid:167), ale kim(cid:321) innym, nawet cz(cid:175)owiekiem sukcesu. Sukcesu nie da si(cid:171) skopio- wa(cid:250) — nie da si(cid:171) z sukcesem imitowa(cid:250). Jest on bowiem oryginaln(cid:167), pier- wotn(cid:167) si(cid:175)(cid:167), indywidualnym aktem kreacji. Je(cid:352)eli staramy si(cid:171) by(cid:250) kim(cid:321) innym oraz wyra(cid:352)a(cid:250) kogo(cid:321) innego, a nie siebie, to nara(cid:352)amy si(cid:171) na du(cid:352)e ryzyko pora(cid:352)ki. Moc bowiem mo(cid:352)e po- chodzi(cid:250) wy(cid:175)(cid:167)cznie z naszego wn(cid:171)trza. Musimy by(cid:250) sob(cid:167). Musimy s(cid:175)ucha(cid:250) naszego wewn(cid:171)trznego g(cid:175)osu. W ka(cid:352)dym biznesie, w ka(cid:352)dej dziedzinie handlu, w ka(cid:352)dym zawodzie jest przestrze(cid:302) na doskonalenie. (cid:320)wiat pra- gnie ludzi, który potrafi(cid:167) robi(cid:250) ró(cid:352)ne rzeczy na nowe, lepsze sposoby. Niech to, (cid:352)e jaki(cid:321) plan albo pomys(cid:175) nie ma precedensu, albo to, (cid:352)e jeste- (cid:321)my m(cid:175)odzi i niedo(cid:321)wiadczeni, nie sk(cid:175)ania nas do my(cid:321)lenia, (cid:352)e nie zosta- niemy us(cid:175)yszani. Je(cid:352)eli tylko mamy co(cid:321) nowego i cennego do zaofero- wania (cid:321)wiatu, to zostanie to us(cid:175)yszane i znajdzie zwolenników. Je(cid:321)li tylko mamy (cid:321)mia(cid:175)o(cid:321)(cid:250) my(cid:321)le(cid:250) nienale(cid:352)nie i wymy(cid:321)la(cid:250) w(cid:175)asne metody, je(cid:352)eli nie boimy si(cid:171) by(cid:250) sob(cid:167) i nie jeste(cid:321)my kopi(cid:167) kogo(cid:321) innego, to szybko zdob(cid:171)- dziemy uznanie. Nic innego nie przyci(cid:167)ga uwagi pracodawcy (albo resz- ty (cid:321)wiata) tak szybko jak oryginalno(cid:321)(cid:250) i unikatowo(cid:321)(cid:250) sposobów wykona- nia ró(cid:352)nych rzeczy, zw(cid:175)aszcza kiedy s(cid:167) one efektywne. 91 Poleć książkęKup książkę JAK ZYSKA(cid:251) SATYSFAKCJ (cid:265) I WZBOGACI(cid:251) SWOJE (cid:297)YCIE Kontrolujmy swoje my(cid:258)li Bior(cid:167)c pod uwag(cid:171) to, (cid:352)e umys(cid:175) rz(cid:167)dzi wszystkim w naszym (cid:321)wiecie, mu- simy tak nim kierowa(cid:250), aby(cid:321)my umieli stale sami si(cid:171) motywowa(cid:250). Ostat- nimi laty fenomen kontroli nad my(cid:321)lami, jak równie(cid:352) jej wykorzystanie w celu zmiany charakteru czy nawet okoliczno(cid:321)ci zewn(cid:171)trznych (a przy- najmniej ich wp(cid:175)ywu na jednostk(cid:171)) oraz piel(cid:171)gnowania zdrowia, szcz(cid:171)- (cid:321)cia i sukcesów jest coraz g(cid:175)(cid:171)biej badane i coraz lepiej rozumiane. Gdy zadanie, które ma zosta(cid:250) wykonane, sk(cid:175)ada si(cid:171) w du(cid:352)ej cz(cid:171)(cid:321)ci b(cid:167)d(cid:350) w ca(cid:175)o(cid:321)ci z aktów mentalnych, tak jak wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) sposobów na suk- ces, to jaka(cid:352) musi by(cid:250) determinuj(cid:167)ca moc my(cid:321)li. Wybitne jednostki — czy to na polach bitewnych, czy to w dziedzinie handlu, czy to w zakre- sie zmaga(cid:302) moralnych — zwyci(cid:171)(cid:352)a(cid:175)y dzi(cid:171)ki takiemu nastawieniu umy- s(cid:175)u, dzi(cid:171)ki któremu same motywowa(cid:175)y si(cid:171) do wykonania zamierzonej pracy. Kiedy ju(cid:352) zdamy sobie spraw(cid:171) z wewn(cid:171)trznej zdolno(cid:321)ci do wielkich osi(cid:167)gni(cid:171)(cid:250), z przekonania, i(cid:352) odniesiemy sukces, i z tego, (cid:352)e jeste(cid:321)my w stanie kontrolowa(cid:250) nasze umys(cid:175)y, b(cid:171)dziemy w stanie zrewolucjonizowa(cid:250) nasze (cid:352)ycie i unikn(cid:167)(cid:250) wi(cid:171)kszo(cid:321)ci chorób i trudno(cid:321)ci. Nigdzie nie zajdziesz na tym (cid:321)wiecie, je(cid:352)eli nie b(cid:170)dziesz pragn(cid:167)(cid:174) czego(cid:321) dokona(cid:250). — DALE CARNEGIE Nie mo(cid:352)emy oczekiwa(cid:250), (cid:352)e poczujemy si(cid:171) dobrze i staniemy si(cid:171) silni poprzez ci(cid:167)g(cid:175)e my(cid:321)lenie i mówienie o naszym z(cid:175)ym stanie zdrowia albo poprzez zak(cid:175)adanie, (cid:352)e nawet nie mo(cid:352)emy marzy(cid:250) o t(cid:171)(cid:352)y(cid:350)nie fizycznej. Tak samo nie mo(cid:352)emy oczekiwa(cid:250), (cid:352)e nasza zdolno(cid:321)(cid:250) do dzia(cid:175)ania b(cid:171)dzie silna i (cid:352)ywa, je(cid:352)eli b(cid:171)dziemy stale w(cid:167)tpi(cid:250) w to, czy jeste(cid:321)my w stanie osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250) to, do czego si(cid:171) zabieramy. Nic tak nie os(cid:175)abia umys(cid:175)u i nie czyni go nie- zdatnym do skutecznego my(cid:321)lenia jak bezustanne podkre(cid:321)lanie s(cid:175)abo(cid:321)ci b(cid:167)d(cid:350) w(cid:167)tpliwo(cid:321)ci co do tego, czy jeste(cid:321)my w stanie osi(cid:167)ga(cid:250) nasze cele. 92 Poleć książkęKup książkę MY JAKO NAJLEPSZE (cid:295)RÓD(cid:224)O W(cid:224)ASNEJ MOTYWACJI Nie ma wa(cid:352)niejszego przedmiotu analizy, istotniejszego obowi(cid:167)zku, jaki mamy wzgl(cid:171)dem samych siebie i naszego otoczenia, ni(cid:352) zrozumienie zjawiska kontrolowania my(cid:321)li oraz automotywacji, które przek(cid:175)ada si(cid:171) na samorozwój. By(cid:250) mo(cid:352)e dlatego, (cid:352)e my(cid:321)l sama w sobie jest nienamacalna, jak równie(cid:352) dlatego, (cid:352)e wi(cid:171)kszo(cid:321)(cid:250) z nas sprawuje tak naprawd(cid:171) niewielk(cid:167) kontrol(cid:171) nad swoimi my(cid:321)lami, mo(cid:352)na odnie(cid:321)(cid:250) wra(cid:352)enie, i(cid:352) kierowanie w(cid:175)asnym umys(cid:175)em jest trudn(cid:167) i tajemnicz(cid:167) spraw(cid:167) — jest czym(cid:321), czego opanowanie wymaga intensywnych bada(cid:302), czasu i wiedzy ksi(cid:167)(cid:352)kowej. Nic bardziej mylnego. Bez wzgl(cid:171)du na poziom wykszta(cid:175)cenia czy kultu- ry, jak równie(cid:352) na to, jak bardzo jeste(cid:321)my zaj(cid:171)ci, ka(cid:352)dy z nas nosi w sobie wszystko, co jest konieczne, i ma tyle czasu, ile trzeba, aby przekszta(cid:175)ca(cid:250) swoj(cid:167) natur(cid:171) intelektualn(cid:167), swój charakter, swoje (cid:352)ycie. Ka(cid:352)da osoba b(cid:171)dzie mia(cid:175)a inne zadanie, inne problemy do rozwi(cid:167)za- nia, inne wyniki do osi(cid:167)gni(cid:171)cia. Niemniej jednak proces w ka(cid:352)dym przy- padku jest praktycznie taki sam, a transformacja nie jest mniej prawdo- podobna w jednym przypadku ni(cid:352) w drugim. Skoncentrujmy si(cid:171) wi(cid:171)c na swoim celu, aby(cid:321)my go widzieli w umy(cid:321)le tak, jakby(cid:321)my ju(cid:352) zwyci(cid:171)(cid:352)yli, oraz b(cid:167)d(cid:350)my ca(cid:175)y czas intensywnie (cid:321)wia- domi zbli(cid:352)ania si(cid:171) do jego osi(cid:167)gni(cid:171)cia. Wtedy przeszkody jedna po drugiej zaczn(cid:167) znika(cid:250), a to, co kiedy(cid:321) zdawa(cid:175)o si(cid:171) przerasta(cid:250) ludzkie si(cid:175)y, wyda si(cid:171) (cid:175)atwe, a nawet banalne. Najbardziej niezb(cid:171)dne jest to, by mie(cid:250) cel w polu widzenia, i nie dopu(cid:321)ci(cid:250) do tego, by nasze zainteresowanie nim spad(cid:175)o albo nasza wizja zacz(cid:171)(cid:175)a si(cid:171) oddala(cid:250) od tego konkretnego miejsca, w którym najmocniej pragniemy si(cid:171) znale(cid:350)(cid:250), czy te(cid:352) od tej konkretnej pracy, któr(cid:167) chcieliby(cid:321)my wykonywa(cid:250) najbardziej na (cid:321)wiecie. Nic nie zast(cid:200)pi rzeczywistej pracy Nie wystarczy my(cid:321)le(cid:250) o sukcesie. Po wewn(cid:171)trznej kontemplacji musi przyj(cid:321)(cid:250) zewn(cid:171)trzna praca. Prawdziwa medytacja nie zdejmuje z nas ko- nieczno(cid:321)ci podj(cid:171)cia wysi(cid:175)ków, ale stanowi sposób na objawienie nam, co konkretnie musimy zrobi(cid:250) i w jaki sposób. 93 Poleć książkęKup książkę JAK ZYSKA(cid:251) SATYSFAKCJ (cid:265) I WZBOGACI(cid:251) SWOJE (cid:297)YCIE Piel(cid:171)gnujmy wi(cid:171)c my(cid:321)l o naszym celu i bierzmy si(cid:171) do pracy. Za- cznijmy od uchwycenia w(cid:175)a(cid:321)ciwej my(cid:321)li, to jest odpowiedniego nasta- wienia psychicznego do naszych celów, a nast(cid:171)pnie rzu(cid:250)my si(cid:171) w wir pracy, aby urzeczywistni(cid:250) nasze marzenia. Tak naprawd(cid:171) nic nie mo(cid:352)e si(cid:171) zadzia(cid:250), je(cid:352)eli nie zostanie to wpra- wione w ruch przez umys(cid:175). Nic nie zacznie si(cid:171) na tym (cid:321)wiecie, je(cid:321)li my(cid:321)l nie poprzedzi dzia(cid:175)ania. My(cid:321)l wprawia w ruch wszystko, co istnieje. Jest to pierwsza si(cid:175)a, która porusza wszystkim, co postrzegamy naszymi zmys(cid:175)ami. To ci(cid:167)g(cid:175)e my(cid:321)lenie o naszym biznesie, planowanie sposobów i (cid:321)rod- ków jego powi(cid:171)kszenia, schematów jego udoskonalenia tak naprawd(cid:171) sprawia, (cid:352)e ten si(cid:171) rozrasta. Nasze my(cid:321)li, plany, entuzjazm, marzenia o suk- cesie — wszystkie s(cid:167) o(cid:352)ywczymi si(cid:175)ami zwi(cid:171)kszaj(cid:167)cymi moc naszego men- talnego magnesu, który przyci(cid:167)ga dok(cid:175)adnie to, za czym t(cid:171)sknimy. Bez wzgl(cid:171)du na to, jaki jest charakter naszej pracy czy firmy, nawyk przechowywania w umy(cid:321)le idea(cid:175)u dobrobytu, idea(cid:175)u szcz(cid:171)(cid:321)cia, idea(cid:175)u po- wodzenia zwraca umys(cid:175) w kierunku tych idea(cid:175)ów i wspaniale wspiera na- sze wysi(cid:175)ki na rzecz tego, by zawsze, w ka(cid:352)dych okoliczno(cid:321)ciach, wypa- trywa(cid:250) (cid:321)wiat(cid:175)a. Takie nastawienie psychiczne wspaniale wzmocni nasz(cid:167) pewno(cid:321)(cid:250) siebie. B(cid:171)dziemy lepiej my(cid:321)le(cid:250) o sobie, b(cid:171)dziemy skuteczniej si(cid:171) motywowa(cid:250) i b(cid:171)dziemy dostrzega(cid:250) wokó(cid:175) wi(cid:171)cej mo(cid:352)liwo(cid:321)ci. B(cid:200)d(cid:283)my zaanga(cid:285)owani Jednym z najskuteczniejszych sposobów na motywowanie samych siebie jest g(cid:175)(cid:171)bokie zaanga(cid:352)owanie w to, co pragniemy osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250). Gdy sprawy id(cid:167) nie po naszej my(cid:321)li, kiedy przeszkody wydaj(cid:167) si(cid:171) nie do pokonania, kiedy zniech(cid:171)cenie podnosi g(cid:175)ow(cid:171), wówczas nasze zaanga(cid:352)owanie zmo- tywuje nas do dalszej walki. Mistrzowie nigdy nie mówi(cid:167): „Nie da si(cid:171)”. Zawsze staraj(cid:167) si(cid:171) znale(cid:350)(cid:250) sposób na pokonanie przeszkód. Mo(cid:352)e nie zawsze wygrywaj(cid:167), ale nigdy nie przegrywaj(cid:167) bez walki, poniewa(cid:352) s(cid:167) za- anga(cid:352)owani i pragn(cid:167) zwyci(cid:171)stwa. 94 Poleć książkęKup książkę MY JAKO NAJLEPSZE (cid:295)RÓD(cid:224)O W(cid:224)ASNEJ MOTYWACJI Starannie dobierajmy swoje my(cid:258)li Podstawowym elementem automotywacji jest my(cid:321)lenie. Zanim zaczniemy jakikolwiek projekt, trzeba go przemy(cid:321)le(cid:250). Osoba, która osi(cid:167)ga (cid:321)wietne wyniki w pracy, najpierw my(cid:321)li, jak t(cid:171) prac(cid:171) wykona(cid:250). W przypadku skomplikowanej operacji nierzadko tyle samo czasu trzeba po(cid:321)wi(cid:171)ci(cid:250) planowaniu co samym dzia(cid:175)aniom. Zanim wykona tele- fon do klienta, handlowiec starannie rozwa(cid:352)a wszelkie potencjalne pro- blemy, które mog(cid:167) si(cid:171) pojawi(cid:250), jak równie(cid:352) sposoby ich rozwi(cid:167)zania. Dy- rektorzy my(cid:321)l(cid:167) o ka(cid:352)dej mo(cid:352)liwej konsekwencji swoich decyzji, zanim je podejm(cid:167). Dotyczy to tak(cid:352)e najlepszych w dziedzinie teatru, kina, telewizji i sportu. Norman Strauss, malarz przemys(cid:175)owy z Nowego Jorku, stan(cid:167)(cid:175) przed powa(cid:352)nym problemem. Zlecenie, o które si(cid:171) stara(cid:175), na pomalowanie Madison Square Garden, czyli najwi(cid:171)kszej zamkni(cid:171)tej hali sportowej we wspomnianym mie(cid:321)cie, mia(cid:175)o zosta(cid:250) wykonane do ko(cid:302)ca bie(cid:352)(cid:167)cego tygo- dnia. Szczególnych trudno(cid:321)ci nastr(cid:171)cza(cid:175)o malowanie sufitu, który znaj- dowa(cid:175) si(cid:171) oko(cid:175)o trzech i pó(cid:175) metra nad pod(cid:175)og(cid:167) parteru. Zwykle malowa(cid:175)o si(cid:171) sufity, konstruuj(cid:167)c specjaln(cid:167) platform(cid:171), na której stawali malarze, by spryskiwa(cid:250) sufit farb(cid:167). Koszt zbudowania takiej platformy w Madison Square Garden by(cid:175)by taki sam w przypadku wszystkich oferentów. Jedy- nym sposobem na znaczn(cid:167) redukcj(cid:171) kosztów by(cid:175)oby znalezienie innej metody pomalowania sufitu. Wszyscy wiedzieli, (cid:352)e nie da si(cid:171) tego zrobi(cid:250). Po co wi(cid:171)c próbowa(cid:250)? Norman Strauss jednak nie poddawa(cid:175) si(cid:171) (cid:175)atwo. By(cid:175) oddany i zdeter- minowany do osi(cid:167)gni(cid:171)cia sukcesu oraz nigdy nie odpuszcza(cid:175), gdy trzeba by(cid:175)o rozwi(cid:167)za(cid:250) jaki(cid:321) problem. Tamtego wieczoru w drodze do domu Strauss zobaczy(cid:175), jak robotnicy odmalowywali wysok(cid:167) latarni(cid:171) uliczn(cid:167). Aby do niej dosi(cid:171)gn(cid:167)(cid:250), u(cid:352)yli podno(cid:321)nika typu cherry picker zamontowanego na dachu ci(cid:171)(cid:352)arówki. „Dlaczego nie wykorzysta(cid:250) takiego podno(cid:321)nika do pomalowania sufitu w Madison Square Garden?” — pomy(cid:321)la(cid:175) malarz. 95 Poleć książkęKup książkę JAK ZYSKA(cid:251) SATYSFAKCJ (cid:265) I WZBOGACI(cid:251) SWOJE (cid:297)YCIE Nast(cid:171)pnego dnia sprawdzi(cid:175), (cid:352)e takie rozwi(cid:167)zanie nie tylko jest wykonalne, ale tak(cid:352)e ta(cid:302)sze. Dzi(cid:171)ki temu Strauss móg(cid:175) zaoferowa(cid:250) znacznie ni(cid:352)sz(cid:167) cen(cid:171) ni(cid:352) jego rywale, wi(cid:171)c wygra(cid:175) przetarg. Automotywacja musi by(cid:202) ci(cid:200)g(cid:239)a Ka(cid:352)dy, kto pragnie si(cid:171) rozwija(cid:250), podwy(cid:352)sza(cid:250) swoje kompetencje, po- mna(cid:352)a(cid:250) w(cid:175)asne talenty, musi stale walczy(cid:250), aby bi(cid:250) swoje rekordy. Musi by(cid:250) gotowy, aby wykorzystywa(cid:250) ka(cid:352)d(cid:167) nadarzaj(cid:167)c(cid:167) si(cid:171) okazj(cid:171) do samo- doskonalenia, do czynienia post(cid:171)pów w swojej firmie czy w swoim za- wodzie. Bez wzgl(cid:171)du na dziedzin(cid:171) dzia(cid:175)alno(cid:321)ci istnieje tylko jeden sposób na zapewnianie rozwoju, a mianowicie ci(cid:167)g(cid:175)e starania, by jeszcze lepiej ro- bi(cid:250) to, co robimy dobrze. Szarpane wysi(cid:175)ki, jakkolwiek (cid:352)ywio(cid:175)owe, nie pomoc(cid:167). Chodzi tutaj o codzienne post(cid:171)py, które w ostatecznym rozra- chunku licz(cid:167) si(cid:171) najbardziej. To, (cid:352)e wykonali(cid:321)my dobr(cid:167) robot(cid:171), zrobili- (cid:321)my superrzecz wczoraj, nie mo(cid:352)e by(cid:250) pretekstem do tego, by(cid:321)my dzi(cid:321) osiedli na laurach. Raczej powinno nas to pcha(cid:250) dalej do przodu nast(cid:171)p- nego dnia. Nigdy nie wolno nam ani nikomu innemu zachwia(cid:250) naszej wiary w siebie, zniszczy(cid:250) naszej samodzielno(cid:321)ci, poniewa(cid:352) te stanowi(cid:167) fun- damenty wszystkich wielkich osi(cid:167)gni(cid:171)(cid:250). Kiedy ich brakuje, ca(cid:175)a struktura si(cid:171) wali. Kiedy je mamy, jest dla nas nadzieja. Nieograniczona pewno(cid:321)(cid:250), niewzruszona wiara w siebie, która czasami zakrawa na (cid:321)mia(cid:175)o(cid:321)(cid:250), s(cid:167) ab- solutnie konieczne we wszystkich wielkich przedsi(cid:171)wzi(cid:171)ciach. 96 Poleć książkęKup książkę MY JAKO NAJLEPSZE (cid:295)RÓD(cid:224)O W(cid:224)ASNEJ MOTYWACJI Podsumowanie (cid:120) Pod(cid:167)(cid:352)ajmy za lud(cid:350)mi sukcesu — i wype(cid:175)niajmy swój umys(cid:175) my(cid:321)lami o sukcesie. (cid:120) Najlepsze (cid:350)ród(cid:175)o motywacji znajduje si(cid:171) w ich umys(cid:175)ach. Je(cid:352)eli wierzymy w siebie i w swój nieuchronny sukces, to jeste(cid:321)my w stanie stworzy(cid:250) w sobie mechanizm niewyczerpanej automotywacji. (cid:120) Nie pozwalajmy, aby cudze opinie o nas lub o naszych marzeniach, wp(cid:175)ywa(cid:175)y na nasz(cid:167) motywacj(cid:171). Je(cid:352)eli te opinie s(cid:167) negatywne, niech nas nie zniech(cid:171)caj(cid:167). Je(cid:321)li za(cid:321) s(cid:167) pochlebne, nie stawajmy si(cid:171) beztroscy. (cid:120) Je(cid:352)eli lubimy nasz(cid:167) prac(cid:171) tak bardzo, (cid:352)e nie mo(cid:352)emy si(cid:171) doczeka(cid:250) kolejnego poranka, by do niej przyj(cid:321)(cid:250), i nie znosimy ka(cid:352)dego popo(cid:175)udnia, kiedy j(cid:167) opuszczamy, niewiele wi(cid:171)cej nam trzeba, aby zachowa(cid:250) motywacj(cid:171). (cid:120) Je(cid:321)li tylko mamy (cid:321)mia(cid:175)o(cid:321)(cid:250) my(cid:321)le(cid:250) niezale(cid:352)nie i wymy(cid:321)la(cid:250) w(cid:175)asne metody, je(cid:352)eli nie boimy si(cid:171) by(cid:250) sob(cid:167) i nie jeste(cid:321)my kopi(cid:167) kogo(cid:321) innego, to szybko zdob(cid:171)dziemy uznanie. (cid:120) Ka(cid:352)dy z nas nosi w sobie wszystko, co jest konieczne, i ma tyle czasu, ile trzeba, aby przekszta(cid:175)ca(cid:250) swoj(cid:167) natur(cid:171) intelektualn(cid:167), swój charakter, swoje (cid:352)ycie. (cid:120) B(cid:167)d(cid:350)my g(cid:175)(cid:171)boko zaanga(cid:352)owani w to, co pragniemy osi(cid:167)gn(cid:167)(cid:250). Gdy sprawy id(cid:167) nie po naszej my(cid:321)li, kiedy przeszkody wydaj(cid:167) si(cid:171) nie do pokonania, kiedy zniech(cid:171)cenie podnosi g(cid:175)ow(cid:171), wówczas nasze zaanga(cid:352)owanie zmotywuje nas do dalszej walki. 97 Poleć książkęKup książkę JAK ZYSKA(cid:251) SATYSFAKCJ (cid:265) I WZBOGACI(cid:251) SWOJE (cid:297)YCIE 60 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zyskać satysfakcję i wzbogacić swoje życie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: