Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 006574 19985611 na godz. na dobę w sumie
Jakie zapisy warto umieścić w umowie z kontrahentem - ebook/pdf
Jakie zapisy warto umieścić w umowie z kontrahentem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4265-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji omawiamy zapisy, jakie powinny znaleźć się w umowach handlowych. Wskazujemy również, jakie dodatkowe postanowienia warto umieścić w zaiweranej umowie. Podpowiadamy, jak sformułować poprawnie poszczegónie zapisy i jakich klauzul lepiej unikać. Wskazujemy, jakie są niezbędne elementy umowy i wyjaśniamy na przykład, jakie powinno być ich brzmienie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jakie zapisy warto umieścić w umowie z kontrahentem Umowy handlowe O D   R E D A K C J I SZANOWNI PAŃSTWO! Bieżące wydanie specjalne „Spółki z o.o.” jest poświęcone zagadnieniu zawierania umów z kon- trahentami. Nieprawidłowo zawarta umowa może skutkować jej nieważnością, a to z kolei może stać się przyczyną pociągnięcia do odpowiedzialności członka zarządu, który zawarł umowę. Dlatego do jej zawarcia warto dobrze się przygotować. W tym numerze podpowiadamy, kiedy umowę trzeba zawrzeć na piśmie i jakie elementy obowiązkowo powinny się w niej znaleźć. Podpowiadamy także, jakie zapisy warto w niej zamieścić, aby umowa była korzystna dla spółki. Zapraszam do lektury Joanna Banasiak-Lach Spółka z o.o. Wydawca: Weronika Wota Redaktor: Joanna Banasiak-Lach ISBN: 978-83-269-4265-5 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadesłanych artykułach i ich tytułach. Artykułów ani jakich- kolwiek innych materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w zamieszczonych w niej arty- kułach, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczegól- ności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnia- nie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w  niniejszej publikacji mają cha- rakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje i  dane zamieszczone w  tych materiałach były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże informacje te nie mają charakteru porady czy opinii prawnej, jako że Wydawca ani Redakcja nie świadczą żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko orga- nów i  urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w  konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, po- głębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej, w szczególności za skutki zastosowania lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informa- cji zawartych w tych materiałach. SPÓŁKA Z O.O. WRZESIEŃ 2015 l 2 Prawidłowe zapisy w umowie z kontrahentem Choć nawet najlepiej sporządzona umowa nie jest w stanie wyeliminować wszystkich możliwych zagrożeń, może je jednak w znacznym stopniu zminimalizować. Konstruując umowę, trzeba wziąć pod uwagę, że powstanie mechanizm prawny, który powinien działać na korzyść spółki. Dodatkowo warto zadbać, aby umowa w przypadku sporu dawała odpowiedzi na pojawiające się problemy, a w razie sporu sądowego gwarantowała wygranie sprawy. Zgodnie z przepisami kc umowa może być zawarta w dowolnej formie, także ustnej. Lepiej jednak zawierać każdą umowę na piśmie. W przypadku sporu umowa pisem- na pozwala skutecznie dochodzić swoich praw w sądzie. Kodeks cywilny nakazuje zawrzeć na piś- mie (bez rygoru nieważności) umowy: • dostawy, • kontraktacji, • o roboty budowlane, • spółki cywilnej, • renty, • pożyczki, której wartość przenosi 500 złotych. Także umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia oraz dzierżawy zawarta na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W przeciwnym razie uznaje się ją za zawartą na czas nieokreślony (art. 660 i 694 kc). Umowy na piśmie pod rygorem nieważności Pod rygorem nieważności w formie pisem- nej kc nakazuje zawrzeć: • umowę leasingu, • umowę pomiędzy wykonawcą a podwy- konawcą, w ramach umowy o roboty bu- dowlane, • oświadczenie poręczyciela w umowie po- ręczenia, • dokument gwarancji przy umowie sprze- daży lub o dzieło, • umowę o przejęcie długu, • zgodę wierzyciela na przejęcie długu na podstawie umowy między dłużnikiem a przejmującym dług. Rygor nieważności oznacza, że w przy- padku niezachowania wymaganej formy umowy będzie ona nieważna z mocy pra- wa, czyli będzie tak, jakby takiej umowy w ogóle nie było (art. 73 kc). Wymóg aktu notarialnego Kodeks cywilny przewiduje także inne formy czynności prawnych, np. formę pi- semną z podpisami notarialnie poświad- czonymi, formę pisemną z datą pewną, formę elektroniczną lub formę aktu no- tarialnego. Należy przy tym pamiętać, że: • umowa przeniesienia własności nieru- chomości musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie aktu no- tarialnego, • oświadczenie darczyńcy powinno być zło- żone w formie aktu notarialnego. Jednak umowa darowizny zawarta bez zachowa- nia tej formy staje się ważna, jeżeli przy- rzeczone świadczenie zostało spełnione.  W  sprawach zobowiązaniowych forma aktu notarialnego potrzebna jest także dla oświadczenia właściciela, który ustanawia ograniczone prawo rzeczowe na nierucho- mości, oraz dla umowy o przedłużenie pra- wa użytkowania wieczystego. Skutki nieprawidłowej formy umowy Jeżeli zawarto umowę ustnie, podczas gdy kc wymaga formy pisemnej, choć nie przewidu- je rygoru nieważności, wówczas umowa jest ważna. Jednak gdy w wyniku jej niewykona- nia spółka poniesie szkodę, ma ograniczone możliwości skutecznego dochodzenia rosz- czeń przed sądem. A to dlatego, że w procesie nie będzie dopuszczony dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron. Od tej zasady można odstąpić, jeżeli: • obie strony wyrażą na to zgodę lub • żąda tego konsument w sporze z przed- siębiorcą albo • fakt zawarcia umowy będzie uprawdo- podobniony za pomocą pisma. Jest to tzw. forma pisemna do celów do- wodowych. Jeżeli Kodeks cywilny przewiduje formę pi- semną pod rygorem nieważności lub formę szczególną, niezachowanie tej formy powo- duje, że umowa jest nieważna. Może się to wiązać ze szkodą dla spółki. Niedochowanie odpowiedniej formy umo- wy może powodować odpowiedzialność członków zarządu:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jakie zapisy warto umieścić w umowie z kontrahentem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: