Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00095 006547 18458050 na godz. na dobę w sumie
JavaScript. Rozmówki - książka
JavaScript. Rozmówki - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0874-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczny słownik najważniejszych poleceń języka JavaScript

Od pewnego czasu język JavaScript przeżywa odrodzenie i zyskuje zasłużoną popularność. Wynika to przede wszystkim z rozwoju technologii AJAX, która umożliwia tworzenie reaktywnych witryn internetowych i bazuje właśnie na tym języku. JavaScript pozwala na przeprowadzanie wielu przydatnych operacji niewykonalnych w zwykłym języku HTML, na przykład kontrolowane otwieranie nowych okien, sprawdzanie poprawności danych w formularzach czy dynamiczne modyfikowanie rysunków. Łatwa składnia oraz szeroki zakres wykonywanych zadań sprawiły, że JavaScript jest jednym z najpopularniejszych języków skryptowych wykonywanych po stronie przeglądarki.

'JavaScript. Rozmówki' to zwięzły i przystępny przewodnik omawiający popularne problemy, pojawiające się w czasie pracy z tym językiem, oraz podsuwający szybkie i skuteczne ich rozwiązania. Korzystając z niego, nauczysz się używać zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych funkcji tego języka. Dowiesz się, jak do stron dodawać grafikę, animacje, treści multimedialne oraz jak zastosować JavaScript do tworzenia witryn za pomocą technologii AJAX. Poznasz możliwości współpracy języka JavaScript z innymi technologiami, takimi jak CSS, DOM czy DHTML, a także opanujesz manipulowanie cookies, formularzami, oknami czy ramkami.

Dzięki zwięzłym rozmówkom w błyskawicznym tempie
usystematyzujesz swoją wiedzę o języku JavaScript.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl JavaScript. Rozmówki Autor: Christian Wenz T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-0874-4 Tytu³ orygina³u: JavaScript Phrasebook Format: B5, stron: 288 Podrêczny s³ownik najwa¿niejszych poleceñ jêzyka JavaScript (cid:129) Podstawowe operacje w JavaScript (cid:129) Tworzenie interaktywnych witryn za pomoc¹ technologii AJAX (cid:129) Wspó³praca JavaScript z innymi technologiami (CSS, DOM, DHTML) Od pewnego czasu jêzyk JavaScript prze¿ywa odrodzenie i zyskuje zas³u¿on¹ popularnoœæ. Wynika to przede wszystkim z rozwoju technologii AJAX, która umo¿liwia tworzenie reaktywnych witryn internetowych i bazuje w³aœnie na tym jêzyku. JavaScript pozwala na przeprowadzanie wielu przydatnych operacji niewykonalnych w zwyk³ym jêzyku HTML, na przyk³ad kontrolowane otwieranie nowych okien, sprawdzanie poprawnoœci danych w formularzach czy dynamiczne modyfikowanie rysunków. £atwa sk³adnia oraz szeroki zakres wykonywanych zadañ sprawi³y, ¿e JavaScript jest jednym z najpopularniejszych jêzyków skryptowych wykonywanych po stronie przegl¹darki. „JavaScript. Rozmówki” to zwiêz³y i przystêpny przewodnik omawiaj¹cy popularne problemy, pojawiaj¹ce siê w czasie pracy z tym jêzykiem, oraz podsuwaj¹cy szybkie i skuteczne ich rozwi¹zania. Korzystaj¹c z niego, nauczysz siê u¿ywaæ zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych funkcji tego jêzyka. Dowiesz siê, jak do stron dodawaæ grafikê, animacje, treœci multimedialne oraz jak zastosowaæ JavaScript do tworzenia witryn za pomoc¹ technologii AJAX. Poznasz mo¿liwoœci wspó³pracy jêzyka JavaScript z innymi technologiami, takimi jak CSS, DOM czy DHTML, a tak¿e opanujesz manipulowanie cookies, formularzami, oknami czy ramkami. (cid:129) Podstawowe operacje w JavaScript (cid:129) Dodawanie grafiki, animacji i treœci multimedialnych (cid:129) Praca ze stylami CSS (cid:129) Obs³uga cookies (cid:129) JavaScript w DHTML (cid:129) Manipulowanie modelem DOM (cid:129) Obiekty i zdarzenia w JavaScript (cid:129) Podstawy technologii AJAX (cid:129) Obs³uga formularzy (cid:129) Korzystanie z us³ug Web Service Dziêki zwiêz³ym rozmówkom w b³yskawicznym tempie usystematyzujesz swoj¹ wiedzê o jêzyku JavaScript O autorze ............................................................................ 9 Wstęp ............................................................................... 11 1 Podstawy JavaScriptu ....................................................... 15 JavaScript (i odrobina historii) ................................................ 15 Konfiguracja systemu testowego ............................................ 18 Konfiguracja przeglądarek ...................................................... 20 Wstawianie kodu JavaScript ................................................... 21 Stosowanie zewnętrznych plików JavaScript .......................... 24 Wczytywanie plików JavaScript .............................................. 24 Pseudoadresy URL ................................................................. 26 Wykonywanie kodu JavaScript za pomocą obsługi zdarzeń .... 27 Obsługa przeglądarek bez obsługi JavaScriptu ....................... 28 2 Podstawowe zwroty .......................................................... 31 Wykrywanie przeglądarki ....................................................... 31 Sprawdzanie możliwości przeglądarki .................................... 34 Zapobieganie buforowaniu .................................................... 35 Przekierowania ...................................................................... 36 Odświeżanie strony ................................................................ 37 Spis treści Tworzenie losowej liczby ........................................................ 37 Data i czas ............................................................................. 38 Wyszukiwanie przy użyciu wyrażeń regularnych ..................... 41 Zamiana tekstu ...................................................................... 42 Nawigacja po historii przeglądarki ......................................... 42 Wyświetlanie daty modyfikacji strony ..................................... 43 Pobieranie parametrów GET ................................................... 43 Prośba o potwierdzenie przez użytkownika ............................ 45 Prośba o dane użytkownika .................................................... 45 3 Pliki graficzne i animacje ...................................................47 Tworzenie przycisków aktywowanych myszą .......................... 48 Wstępne wczytywanie rysunków ............................................ 51 Animacje graficzne ................................................................. 53 Rozciąganie plików graficznych .............................................. 55 Przedstawienie stanu wczytywania strony za pomocą paska postępu .................................................... 57 4 CSS .....................................................................................61 Dostęp do stylów CSS ............................................................ 62 Dostęp do klas CSS ................................................................ 64 Dostęp do własnych arkuszy stylów ....................................... 65 Dostęp do własnych reguł CSS ............................................... 66 Ukrywanie zawartości witryny ................................................ 69 Zastosowanie JavaScriptu do selektorów CSS ......................... 72 Zmiana kursora myszy ............................................................ 74 5 DOM i DHTML ....................................................................77 DOM ...................................................................................... 77 DHTML ................................................................................... 79 Dostęp do określonych elementów ......................................... 80 Dostęp do znaczników ........................................................... 81 4 Spis treści Określanie informacji o węźle ................................................ 83 Usuwanie elementów ............................................................ 85 Dodawanie elementów .......................................................... 87 Tworzenie elementów tekstowych ......................................... 89 Działania na atrybutach ......................................................... 90 Klonowanie elementów ......................................................... 91 Zastępowanie elementów ...................................................... 93 Tworzenie listy wypunktowanej z danych JavaScript .............. 94 Tworzenie tabeli z danych JavaScript ..................................... 95 Zmiana fragmentów kodu HTML ............................................ 97 Pozycjonowanie elementów ................................................... 98 Poruszanie elementów ......................................................... 100 Tworzenie „przyklejonego” paska nawigacyjnego ................ 102 Wyskakujące okna reklamowe w technologii Flash .............. 104 6 Programowanie obiektowe i zdarzenia ........................... 107 Tworzenie klas ..................................................................... 108 Dostęp do członków klasy .................................................... 108 Dziedziczenie klas ................................................................ 111 Rozszerzanie wbudowanych obiektów JavaScript ................. 113 Reagowanie na zdarzenia JavaScriptu .................................. 114 Zdarzenia klawiatury ............................................................ 118 Wysłanie formularza za pomocą klawisza Enter ................... 119 Zdarzenia myszy .................................................................. 120 7 Cookies ............................................................................ 123 Działanie cookies ................................................................. 124 Umieszczanie cookies ........................................................... 126 Odczytywanie cookies .......................................................... 128 Określanie daty wygaśnięcia ................................................ 130 5 Spis treści Pozostałe opcje cookie ......................................................... 132 Usuwanie cookies ................................................................ 134 Sprawdzanie obsługi cookies ............................................... 135 Zapis wielu informacji w jednym cookie ............................... 136 8 Formularze .......................................................................139 Formularze HTML i JavaScript ............................................... 140 Dostęp do pól tekstowych .................................................... 142 Dostęp do pól wyboru .......................................................... 143 Dostęp do przycisków opcji .................................................. 144 Dostęp do list wyboru .......................................................... 146 Dostęp do listy wielokrotnego wyboru ................................. 148 Wyłączanie elementów formularza ....................................... 151 Wysyłanie formularza ........................................................... 154 Zapobieganie wysłaniu formularza ....................................... 154 Zapobieganie powtórnemu wysłaniu formularza .................. 156 Przejmowanie aktywności pola ............................................ 158 Zaznaczanie tekstu w polu ................................................... 159 Wyczyszczenie pola tekstowego po jego kliknięciu ............... 161 Sprawdzanie poprawności pól tekstowych ........................... 164 Sprawdzanie pól wyboru ...................................................... 165 Sprawdzanie przycisków opcji .............................................. 165 Sprawdzanie list wyboru ...................................................... 167 Automatyczne sprawdzanie poprawności formularza ........... 169 Nawigacja za pomocą listy wyboru ...................................... 173 Nawigacja hierarchiczna za pomocą listy wyboru ................. 174 Przywracanie początkowego stanu zestawu przycisków opcji ................................................... 176 Listy wyboru z aktualną datą ................................................ 177 Listy wyboru z kontrolą poprawności daty ............................ 179 6 Spis treści 9 Okna i ramki .................................................................... 183 Opcje okna .......................................................................... 185 Otwieranie okna modalnego ................................................ 187 Określanie rozdzielczości ekranu .......................................... 190 Określanie rozmiaru okna ..................................................... 191 Zmiana rozmiaru okna ......................................................... 192 Zmiana położenia okna ........................................................ 194 Otwarcie wyśrodkowanego okna wyskakującego ................. 195 Otwarcie okna w trybie pełnoekranowym ............................ 197 Otwarcie nowego okna w rogu ekranu ................................ 197 Utworzenie mapy witryny .................................................... 199 Zamykanie okna ................................................................... 200 Wykrywanie blokowania wyskakujących okien .................... 202 Jednoczesna zmiana zawartości dwóch ramek ..................... 206 Pływające ramki ................................................................... 209 10 Web Services ................................................................... 211 Tworzenie Web Service z PHP .............................................. 214 Tworzenie Web Service z ASP.NET ....................................... 216 Wywoływanie Web Service z Internet Explorera ................... 218 Wywoływanie Web Service z przeglądarki Mozilla ............... 220 Wywoływanie usługi Web Service ASP.NET z przeglądarki Mozilla ........................................................ 223 11 AJAX (i tematy pokrewne) ............................................... 227 Inicjowanie aplikacji AJAX .................................................... 229 Wysyłanie żądania GET ........................................................ 231 Wysyłanie żądania POST ...................................................... 233 Wysyłanie żądania synchronicznego .................................... 235 Odbieranie wielu danych z serwera ...................................... 236 Przerwanie żądania HTTP ..................................................... 238 7 Spis treści Pobieranie nagłówków HTTP ................................................ 239 Pobieranie XML z serwera .................................................... 240 (De)serializacja danych za pomocą JSON .............................. 245 Tworzenie ekranu oczekiwania ............................................. 246 Rozwiązanie problemu z zakładkami .................................... 249 Rozwiązanie problemu z przyciskiem Wstecz ........................ 251 Korzystanie z XSLT ............................................................... 254 Korzystanie z biblioteki XML ................................................. 256 Korzystanie z usługi Web Service w Yahoo! .......................... 259 12 Osadzanie materiałów multimedialnych .........................263 Dostęp do mediów osadzonych ............................................ 264 Sprawdzanie obecności wtyczek ............................................... 264 Kwestie dotyczące najnowszych wersji Internet Explorera .... 267 Dostęp do treści multimedialnych ......................................... 268 Dostęp do zawartości Java ................................................... 269 Dostęp do zawartości Flash .................................................. 271 Skorowidz .......................................................................273 8 stnieją pewne powtarzające się zadania JavaScript, które musimy przeprowadzać niemal codziennie. Stanowią one podstawę wielu aplikacji JavaScript i nie pasują do żad- nej określonej kategorii. Ten rozdział zawiera zbiór często spotykanych problemów oraz ich rozwiązań. Wykrywanie przeglądarki window.alert(navigator.appName); Mimo iż obecnie implementacje JavaScriptu w przeglądar- kach są ze sobą dość zgodne (zwłaszcza gdy porównamy to z sytuacją, która panowała w czasie wojny przeglądarek pod koniec lat 90.), to wykrywanie przeglądarki stanowi nadal ważny element warsztatu programisty JavaScript. Obiekt JavaScriptu navigator dostarcza informacji na te- mat przeglądarki. Najbardziej przydatna, choć czasem trud- na do analizy, jest jego właściwość userAgent, zawierająca Wykrywanie przeglądarki łańcuch tekstowy identyfikujący przeglądarkę, który jest przesyłany przy każdym żądaniu w nagłówku HTTP User-Agent. Do określenia rodzaju przeglądarki wystarczy sama wła- ściwość appName, co przedstawia kod powyżej. Tabela 2.1 podaje wartości appName dla najważniejszych przeglądarek. Tabela 2.1. Wartości appName dla różnych przeglądarek Przeglądarka appName Internet Explorer Microsoft Internet Explorer Przeglądarki Mozilla Netscape Konqueror (KDE) Konqueror Apple Safari Opera Netscape Opera Jak widać, przeglądarka Safari podaje niepoprawną na- zwę. Aby zniwelować ten efekt, możemy odszukać rodzaj przeglądarki w navigator.userAgent. Ponieważ przeglą- darka Opera potrafi identyfikować się jako inna przeglą- darka (choć w navigator.userAgent wciąż występuje ciąg Opera ), należy ją sprawdzić w pierwszej kolejności. script language= JavaScript åtype= text/javascript var uA = navigator.userAgent; var browserType = unknown ; if (uA.indexOf( Opera ) -1) { browserType = Opera ; } else if (uA.indexOf( Safari ) -1) { browserType = Safari ; } else if (uA.indexOf( Konqueror ) -1) { browserType = Konqueror ; } else if (uA.indexOf( Gecko ) -1) { 2 Ł A I Z D Z O R Y T O R W Z E W O W A T S D O P 32 Wykrywanie przeglądarki browserType = Mozilla ; } else if (uA.indexOf( MSIE ) -1) { browserType = Internet Explorer ; } window.alert(browserType); /script Wykrywanie przeglądarki (browser.html) Przy odrobinie wysiłku można rozbudować ten skrypt o możliwość wykrywania pochodnych Mozilli (Firefox, Epiphany, Galeon, Camino, SeaMonkey itp.). Wykrywanie numeru wersji przeglądarki Numer wersji danej przeglądarki można wykryć na kilka sposobów. W większości wypadków jest on poda- ny w navigator.userAgent, co może wyglądać tak: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; årv:1.8.0.3) Gecko/20060426 Firefox 1.5.0.3 åMozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030619 Netscape/7.1 (ax) åMozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; åSV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET åCLR 2.0.50727) Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.4; FreeBSD) åKHTML/3.4.2 (like Gecko) Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en) åAppleWebKit/418 (KHTML, like Gecko) Safari/417.9.3 Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) åAppleWebKit/312.8 (KHTML, like Gecko) Safari/312.6 Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; en) Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; åen) Opera 9.00 R O Z D Z I A Ł 2 P O D S T A W O W E Z W R O T Y 33 Sprawdzanie możliwości przeglądarki Jak widzimy, w zależności od rodzaju przeglądarki numer wersji jest ukryty gdzieś w obrębie wartości navigator.UserAgent. Dlatego też rozpoznawanie wszystkich możliwych przeglądarek i śledzenie no- wych metod jest zadaniem niezwykle żmudnym. Ist- nieją jednak serwisy internetowe oferujące całkiem przyzwoite wykrywanie przeglądarek. Dokładna do- kumentacja i kod znajdują się w witrynach: n http://www.webreference.com/tools/browser/ åjavascript.html n http://gemal.dk/browserspy/basic.html Sprawdzanie możliwości przeglądarki if (document.getElementById) { // ... Jak widać z poprzedniego przykładu, poleganie na nume- rze wersji przeglądarki nie tylko jest trudne, ale także nie wiadomo, czy zadziała w przypadku przyszłych wersji. Znacznie lepszą metodą określenia, czy dana przeglądar- ka obsługuje funkcje wymagane przez naszą aplikację, jest sprawdzenie obsługi obiektów specjalnych. Na przykład, aby użyć DOM (patrz rozdział 5., „DOM i DHTML”), możemy zastosować przedstawiony wyżej kod. Jeśli zaimplementowana jest metoda getElement- ById(), wówczas document.getElementById (bez nawia- 2 Ł A I Z D Z O R Y T O R W Z E W O W A T S D O P 34 Zapobieganie buforowaniu sów) zwróci odwołanie do funkcji. Przy zastosowaniu wewnątrz warunku da wartość true, co spowoduje wy- konanie powiązanego kodu. Inny przykład: dla pewnych aplikacji Internet Explorer obsługuje obiekty ActiveX, na przykład jeśli chodzi o ob- sługę XML-a. Jednak ActiveX jest obsługiwany tylko przez Internet Explorera w systemie Windows, ale już nie w systemach Macintosh. Tak więc samo sprawdzenie obecności przeglądarki Internet Explorer spowoduje pro- blemy u użytkowników systemów Macintosh. Ominiemy ten problem, sprawdzając obsługę ActiveX: if (window.ActiveXObject) { // ... } Zapobieganie buforowaniu document.write( img src= image.png? + å Math.random() + / ); Korzystając z nagłówków po stronie serwera, możemy uniknąć buforowania w pamięci podręcznej zawartości tworzonej dynamicznie — tak plików graficznych, jak i stron HTML. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie, ponieważ niektóre przeglądarki lub serwery proxy mogą ignorować te ustawienia. W takim przypadku rozwiązaniem jest dodanie do adresu URL losowego łańcucha przez użycie Math.random(), co zwróci losową liczbę z zakresu od 0 do 1, np. 0.1296601696732852. Dodanie takiego R O Z D Z I A Ł 2 P O D S T A W O W E Z W R O T Y 35 Przekierowania łańcucha do adresu pliku graficznego zwykle nie zmienia danych przesyłanych z serwera, natomiast dla przeglą- darki stanowi zupełnie nowe żądanie. Dzięki temu takie pliki graficzne (lub inne dane) nie będą pobierane z pa- mięci podręcznej. Przekierowania location.href = newPage.html ; Właściwość location.href daje dostęp do odczytu i za- pisu adresu URL aktualnej strony. W efekcie nadanie lo- cation. href innej wartości wywoła przekierowanie prze- glądarki, która wczyta nową stronę, co przedstawiono na powyższym przykładzie. WSKAZÓWKA Można to również wykonać za pomocą HTML-a: meta http-equiv= Refresh content= X; URL=Y / Symbol X oznacza czas (w sekundach), po którym rozpocznie się wczytywanie nowej strony, a Y wskazuje adres URL no- wej strony. Poprzednia strona zostanie umieszczona w historii prze- glądarki. Jeśli jednak chcemy zastąpić w historii starą stronę (aby zmienić działanie przycisku Wstecz), możemy zastosować metodę location.replace(): location.replace( newPage.html ); 2 Ł A I Z D Z O R Y T O R W Z E W O W A T S D O P 36 Odświeżanie strony Odświeżanie strony location.reload(); Metoda reload() obiektu location powoduje odświeżenie aktualnej strony, co jest odpowiednikiem location.href = location.href. Podając parametr true, możemy wy- łączyć działanie pamięci podręcznej, co spowoduje „twar- de” odświeżenie strony z serwera. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie, gdyż po drodze może działać serwer proxy przechowujący kopię żądanej strony. Możemy więc zamiast tego użyć techniki przedstawionej w podroz- dziale „Zapobieganie buforowaniu”: location.search = ? + Math.random(); Zmieni to ciąg zapytania (location.search) bieżącej stro- ny, skutecznie odświeżając adres URL przez reload(). Tworzenie losowej liczby var rand = min + Math.floor((max – min + 1) * åMath.random()); Metoda random obiektu Math oblicza pseudolosową liczbę z zakresu od 0 do 1 (z wyłączeniem tych liczb). Zazwy- czaj jednak interesuje nas liczba z zakresu np. od 1 do 10. Można to osiągnąć za pomocą prostych obliczeń matematycznych. Na przykład pomnożenie wyniku Math. årandom() przez 10 da liczbę z zakresu od 0 do 10 (z wy- R O Z D Z I A Ł 2 P O D S T A W O W E Z W R O T Y 37 Data i czas łączeniem tych liczb). Po zaokrągleniu tej wartości otrzy- mamy liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 9 (włącznie). Dodanie 1 da nam liczbę z zakresu od 1 do 10. Powyżej zamieszczono ogólną postać kodu, który tworzy liczbę z zakresu między min a max. Data i czas var d = new Date(); var dmy = d.getDate() + / + (d.getMonth()+1) + / å+ d.getFullYear(); W JavaScripcie obiekt Date podaje aktualną datę i daje możliwość przeprowadzenia pewnych obliczeń w stosunku do daty (w przypadku wartości epoki otrzymamy liczbę milisekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 r.). Tabela 2.2 zawiera najważniejsze metody klasy Date. Powyższy kod tworzy datę w formacie dzień/miesiąc/rok. Tabela 2.2. Niektóre właściwości Date Metoda Opis getDate() getFullYear() getHours() getMinutes() getMonth() getSeconds() getTime() toString() toUTCString() Dzień miesiąca Rok zapisany w postaci czterocyfrowej Godzina Minuty Miesiąc minus 1 (!) Sekundy Wartość epoki Przekształcenie w łańcuch znaków Przekształcenie w łańcuch znaków przy użyciu czasu uniwersalnego (UTC) 2 Ł A I Z D Z O R Y T O R W Z E W O W A T S D O P 38 Data i czas Data i czas Wyrażenia regularne Wyrażenia regularne to — mówiąc w uproszczeniu — wzorce, do których pasują pewne ciągi znaków. W wy- rażeniu regularnym wzorce zawierają łańcuch, który jest wyszukiwany w większym łańcuchu. Można to jednak zrobić (szybciej) za pomocą indexOf(). Zaletą wyrażeń regularnych jest możliwość skorzystania z pewnych spe- cjalnych opcji, takich jak symbole wieloznaczne. Tabela 2.3 przedstawia niektóre znaki specjalne i ich znaczenie. Tabela 2.3. Znaki specjalne w wyrażeniach regularnych Znak specjalny Opis ^ $ ? * + Początek łańcucha Koniec łańcucha 0 lub 1 raz (odnosi się do liczby wystąpień znaku lub wyrażenia poprzedzającego) 0 lub więcej razy (odnosi się do znaku lub wyrażenia poprzedzającego) 1 lub więcej razy (odnosi się do znaku lub wyrażenia poprzedzającego) Przykład ^a oznacza łańcuch rozpoczynający się na literę a a$ oznacza łańcuch zakończony literą a ab? oznacza a lub ab ab* oznacza a lub ab lub abb lub… ab+ oznacza ab lub abb lub abbb lub… R O Z D Z I A Ł 2 P O D S T A W O W E Z W R O T Y 39 Data i czas Data i czas Znak specjalny [...] - (w obrębie nawiasów kwadra- towych) ^ (w obrębie nawiasów kwadra- towych) | Opis Przykład Zestaw znaków do wyboru Ciąg wartości PHP[45] oznacza PHP4 lub PHP5 ECMAScript [3-5] oznacza ECMAScript 3 lub ECMAScript 4 lub ECMAScript 5 Do wzorca pasuje wszystko oprócz podanych znaków [^A-C] oznacza D lub E lub F lub… Wzorce alternatywne ECMAScript 3| ECMAScript 4 oznacza ECMAScript 3 lub ECMAScript 4, podobnie jak ECMAScript (3|4) (a)(b) oznacza ab, ale z wykorzystaniem dwóch wzorców składowych (a i b) . oznacza a, b, c, 0, 1, 2, $, ^… a{1,3} oznacza a, aa lub aaa. a{,3} oznacza pusty łańcuch, a, aa lub aaa. a{1,} oznacza a, aa, aaa… . oznacza . (...) Definiuje wzorzec składowy (ang. Subpattern) . Dowolny znak {min, max} Minimalna i maksymalna liczba wystąpień; pominięcie min lub max oznacza odpowiednio 0 lub nieskończoność (infinite) Wprowadzenie następnego znaku Występują też inne znaki i wyrażenia specjalne, na przy- kład (d) oznacza znak będący cyfrą. 2 Ł A I Z D Z O R Y T O R W Z E W O W A T S D O P 40 Wyszukiwanie przy użyciu wyrażeń regularnych Wyszukiwanie przy użyciu wyrażeń regularnych zip.test( Indianapolis, IN 46240 ); W JavaScripcie możemy zdefiniować wyrażenie regularne na dwa sposoby: n var zip = new RegEx( \d{5} ); n var zip = /d{5}/; Te dwa podejścia nie różnią się funkcjonalnie, trzeba jedy- nie wziąć pod uwagę znak ucieczki; następnie za pomocą metody test() sprawdzimy, czy łańcuch zawiera wyra- żenie regularne: var found = zip.test( Indianapolis, IN 46240 ); //true Jeśli interesuje nas wynik dopasowania, użyjemy funkcji exec(). Metoda ta zwraca tablicę, której pierwszym ele- mentem jest całe dopasowanie, a wszystkie pozostałe ele- menty to wyszukiwania podrzędne (jeśli w wyrażeniu regularnym zastosowano nawiasy). var matches = zip.exec( Indianapolis, IN 46240 ); // [ 46240 ] WSKAZÓWKA Metoda match() zwraca wszystkie trafienia, natomiast exec() tylko bieżące (zazwyczaj pierwsze). Jeżeli jednak będziemy wielokrotnie wywoływać exec(), otrzymamy wszystkie tra- fienia. R O Z D Z I A Ł 2 P O D S T A W O W E Z W R O T Y 41 Zamiana tekstu Zamiana tekstu var address = /(w+), ([A-Z]{2}) (d{5})/; var sams = Indianapolis, IN 46240 ; var result = sams.replace(address, $3 $1, $2 ); Metoda replace(), obsługująca każdy łańcuch JavaScript, służy do zamiany tekstu. Przeprowadza ona wyszukiwa- nie za pomocą wyrażenia regularnego i zastępuje pasujący łańcuch innym. W obrębie łańcucha zastępującego moż- na stosować odwołania do dopasowań podrzędnych. 0$ wskazuje na pierwsze dopasowanie, $1 odwołuje się do pierwszego dopasowania podrzędnego (wewnątrz nawia- sów), $2 określa drugie dopasowanie itd. Zamieszczony powyżej kod przeszukuje podane elementy (miasto, stan i kod pocztowy), a następnie je przegrupowuje. Wynikiem jest 46240 Indianapolis, IN . Nawigacja po historii przeglądarki window.history.back(); window.history.forward(); Za historię przeglądarki odpowiada obiekt history (wła- ściwość obiektu window), który zawiera listę stron WWW odwiedzonych przed aktualną stroną (a jeśli jest to do- stępne — także po). I choć z technicznego punktu widze- nia możliwe jest przejście o kilka elementów w obrębie historii, to ze względów bezpieczeństwa możliwy jest tylko 2 Ł A I Z D Z O R Y T O R W Z E W O W A T S D O P 42 Wyświetlanie daty modyfikacji strony jeden sposób: przejście o jedną stronę wstecz i o jedną stronę dalej. Odpowiadają za to poniższe dwie metody: n back() — powoduje przejście do poprzedniej strony w historii (podobnie jak przycisk Wstecz); n forward() — powoduje przejście do następnej strony w historii (podobnie jak przycisk Dalej). Wyświetlanie daty modyfikacji strony document.write(document.lastModified); Za każdym razem, gdy serwer WWW wysyła jakieś zasoby do klienta, przesyła również datę ostatniej modyfikacji dokumentu. Zwykle serwer WWW uzyskuje tę informa- cję z systemu plików, ale ten nagłówek można zmodyfi- kować lub po prostu go nie wysyłać. Tak czy inaczej możemy użyć tej informacji, na przykład w sposób poda- ny w powyższym przykładzie. Dzięki temu otrzymamy mniej lub bardziej realistyczną informację o dacie mody- fikacji strony. Pobieranie parametrów GET var ls = location.search.substring(1); var namevalue = ls.split( ); R O Z D Z I A Ł 2 P O D S T A W O W E Z W R O T Y 43 2 Ł A I Z D Z O R Y T O R W Z E W O W A T S D O P Pobieranie parametrów GET Zazwyczaj informacja GET określana jest po stronie ser- wera, ale JavaScript może uzyskać do niej dostęp za pomo- cą właściwości location.search. Jednak dane występują tu w postaci par nazwa-wartość. Poniższy kod odczytuje te dane za pomocą metody JavaScript split(). Ukaże się wówczas wynikowa tablica przyporządkowująca, aby po- twierdzić, że wszystko działa prawidłowo. Wynik działa- nia kodu przedstawia rysunek 2.1. script language= JavaScript åtype= text/javascript var getdata = []; if (location.search.length 1) { var ls = location.search.substring(1); var namevalue = ls.split( ); for (var i=0; i namevalue.length; i++) { var data = namevalue[i].split( = ); getdata[data[0]] = data[1]; } } var s = ; for (var el in getdata) { s += el + : + getdata… + ; } alert(s); /script Analiza ciągu parametrów (querystring.html) Rysunek 2.1. Analiza i wyświetlenie danych z ciągu parametrów 44 Prośba o potwierdzenie przez użytkownika Prośba o potwierdzenie przez użytkownika a href= anyPage.html onclick= return åwindow.confirm( Czy na pewno tego åchcesz? ); Kliknij tutaj /a JavaScript zapewnia jedynie ograniczoną obsługę okien modalnych. Najczęściej stosowana jest metoda win- dow.alert(), ale są też inne możliwości. Jeśli użyjemy window.confirm(), wyświetlone zostanie okno z przyci- skami Tak i Nie. Kliknięcie przycisku Tak zwróci true; w przeciwnym razie wartością wynikową będzie false. W powyższym kodzie (plik confirm.html) metoda ta peł- ni rolę wartości powrotnej dla odnośnika, dlatego klik- nięcie przycisku Nie nie spowoduje przejścia do adresu wskazywanego przez odnośnik. OSTRZEŻENIE Warto tu zaznaczyć, że okno dialogowe jest tłumaczone przez przeglądarki, dlatego należy unikać stosowania tek- stów w rodzaju Kliknij Tak, aby..., ponieważ użytkownicy posługujący się systemami w innym języku zobaczą przycisk o innej nazwie. Prośba o dane użytkownika var name = window.prompt( Wpisz swoje imię! , Twoje imię ); R O Z D Z I A Ł 2 P O D S T A W O W E Z W R O T Y 45 Prośba o dane użytkownika Metoda window.prompt() pozwala użytkownikowi wpisać tekst w jednowierszowym polu tekstowym (patrz rysunek 2.2). Ta informacja jest wartością zwracaną po wywoła- niu tej metody i może zostać wykorzystana w dalszej czę- ści skryptu. script language= JavaScript åtype= text/javascript var name = window.prompt( Wpisz swoje imię! , å Twoje imię ); if (name != null) { window.alert( Witaj, + name + ! ); } /script Prośba o wpisanie danych przez użytkownika (prompt.html) Rysunek 2.2. Okno wprowadzania danych utworzone przez window.prompt() UWAGA Po kliknięciu przycisku Anuluj lub naciśnięciu klawisza Escape window.prompt() zwróci wartość null (jest to sprawdzane przez powyższy kod). Kliknięcie przycisku OK wyświetli wprowadzone dane. 2 Ł A I Z D Z O R Y T O R W Z E W O W A T S D O P 46
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JavaScript. Rozmówki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: