Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00096 007643 13585044 na godz. na dobę w sumie
JavaScript. Wprowadzenie - książka
JavaScript. Wprowadzenie - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0942-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompleksowe omówienie programowania w JavaScript

Zamierzasz wzbogacić tworzone przez siebie witryny internetowe o dodatkowe możliwości? A może zainteresowała Cię technologia AJAX, bazująca na języku JavaScript? Najwyższa pora poznać język, który na początku był jedynie skryptowym interfejsem pomiędzy stroną internetową otwartą w przeglądarce a aplikacją znajdującą się na serwerze. Dziś JavaScript jest jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych przez twórców stron i aplikacji internetowych. Rozpowszechnił się również poza światem internetu, służąc jako język skryptowy dla wielu aplikacji.

'JavaScript. Wprowadzenie' to podręcznik, dzięki któremu opanujesz możliwości JavaScriptu i nauczysz się wykorzystywać go w swoich projektach. Poznasz podstawowe elementy tego języka i dowiesz się, w jaki sposób łączyć kod JavaScript z kodem HTML. Nauczysz się przechwytywać zdarzenia zachodzące w oknie przeglądarki, sprawdzać dane wprowadzane przez użytkowników do formularzy na stronach WWW oraz korzystać z plików cookie. Poznasz obiektowy model dokumentu (DOM), technologię AJAX i dodatkowe biblioteki, dzięki którym JavaScript zyskuje nowe, niesamowite możliwości.

Wykorzystaj pełnię możliwości JavaScriptu,
tworząc nowoczesne witryny internetowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JavaScript. Wprowadzenie Autor: Shelley Powers T³umaczenie: Anna Trojan ISBN: 978-83-246-0942-0 Tytu³ orygina³u: Learning JavaScript Format: B5, stron: 344 Kompleksowe omówienie programowania w JavaScript (cid:129) Jak weryfikowaæ poprawnoœæ danych w formularzach HTML? (cid:129) Jak zabezpieczyæ aplikacje internetowe? (cid:129) W jaki sposób korzystaæ z mechanizmów AJAX? Zamierzasz wzbogaciæ tworzone przez siebie witryny internetowe o dodatkowe mo¿liwoœci? A mo¿e zainteresowa³a Ciê technologia AJAX, bazuj¹ca na jêzyku JavaScript? Najwy¿sza pora poznaæ jêzyk, który na pocz¹tku by³ jedynie skryptowym interfejsem pomiêdzy stron¹ internetow¹ otwart¹ w przegl¹darce a aplikacj¹ znajduj¹c¹ siê na serwerze. Dziœ JavaScript jest jednym z najpopularniejszych narzêdzi wykorzystywanych przez twórców stron i aplikacji internetowych. Rozpowszechni³ siê równie¿ poza œwiatem internetu, s³u¿¹c jako jêzyk skryptowy dla wielu aplikacji. „JavaScript. Wprowadzenie” to podrêcznik, dziêki któremu opanujesz mo¿liwoœci JavaScriptu i nauczysz siê wykorzystywaæ go w swoich projektach. Poznasz podstawowe elementy tego jêzyka i dowiesz siê, w jaki sposób ³¹czyæ kod JavaScript z kodem HTML. Nauczysz siê przechwytywaæ zdarzenia zachodz¹ce w oknie przegl¹darki, sprawdzaæ dane wprowadzane przez u¿ytkowników do formularzy na stronach WWW oraz korzystaæ z plików cookie. Poznasz obiektowy model dokumentu (DOM), technologiê AJAX i dodatkowe biblioteki, dziêki którym JavaScript zyskuje nowe, niesamowite mo¿liwoœci. (cid:129) Osadzanie JavaScriptu w kodzie strony (cid:129) Typy danych, operatory i instrukcje (cid:129) Obiekty JavaScriptu (cid:129) Obs³uga formularzy (cid:129) Stosowanie plików cookie (cid:129) Obiektowy model dokumentu (cid:129) Tworzenie w³asnych obiektów (cid:129) Technologia AJAX Wykorzystaj pe³niê mo¿liwoœci JavaScriptu, tworz¹c nowoczesne witryny internetowe Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa .....................................................................................................................7 1. Wprowadzenie i pierwsze spojrzenie ......................................................................... 13 14 Zagmatwana historia — specyfikacje i implementacje Zgodność pomiędzy przeglądarkami i inne popularne mity związane z JavaScriptem Co można zrobić za pomocą JavaScriptu Pierwsze spojrzenie na JavaScript — Witaj, świecie! Piaskownica JavaScriptu Dostępność i najlepsze praktyki w dziedzinie stosowania JavaScriptu 16 17 18 28 29 2. Typy danych i zmienne w JavaScripcie ........................................................................37 37 41 45 53 54 Identyfikacja zmiennych Zakres Proste typy Stałe — nazwane, ale nie zmienne Pytania 3. Operatory i instrukcje ...................................................................................................55 55 56 63 69 74 75 79 Format instrukcji JavaScriptu Proste instrukcje Instrukcje warunkowe i sterowanie Operatory warunkowe Operatory logiczne Zaawansowane instrukcje — pętle Pytania 4. Obiekty JavaScriptu ......................................................................................................81 81 82 84 Konstruktor obiektu Obiekt Number Obiekt String 3 Wyrażenia regularne oraz RegExp Obiekty funkcyjne — Date oraz Math Tablice w JavaScripcie Tablice asocjacyjne — tablice, które nie są tablicami Pytania 88 94 101 105 105 5. Funkcje ......................................................................................................................... 107 107 114 116 117 120 121 Definiowanie funkcji — wyliczenie sposobów Funkcje zwrotne Funkcje i rekurencja Funkcje zagnieżdżone, domknięcie funkcji oraz wyciek pamięci Funkcja jako obiekt Pytania 6. Przechwytywanie zdarzeń ......................................................................................... 123 124 140 Program obsługi zdarzeń w DOM Level 0 Pytania 7. Formularze oraz sprawdzanie poprawności w locie ................................................ 141 141 142 143 147 151 154 Dostęp do formularza Dołączanie zdarzeń do formularzy — różne rozwiązania Wybieranie elementów z listy Przycisk opcji oraz pole wyboru Pola formularza i wyrażenia regularne w sprawdzaniu poprawności w locie Pytania 8. Piaskownica i inne: cookies, bezpieczeństwo oraz ataki ......................................... 155 156 158 163 167 169 Piaskownica Wszystko o cookies Alternatywne techniki przechowywania danych Ataki XSS Pytania 9. Podstawowe obiekty BOM ..........................................................................................171 171 172 180 185 189 193 195 197 Spojrzenie na BOM Obiekt window Ramki oraz obiekt location Obiekty history, screen oraz navigation Obiekt document Zbiór all, właściwości innerHTML i outerHTML, innerText i outerText Coś starego, coś nowego Pytania 4 | Spis treści 10. DOM — Document Object Model ..............................................................................199 200 201 202 208 215 218 219 222 Opowieść o dwóch interfejsach DOM oraz zgodne z nim przeglądarki HTML API z DOM Zrozumienie DOM — Core API Obiekt document DOM Core Obiekt Element oraz dostęp w kontekście Modyfikowanie drzewa Pytania 11. Tworzenie własnych obiektów JavaScriptu ..............................................................223 224 226 229 234 236 238 241 243 Obiekty JavaScriptu oraz prototypowanie Tworzenie własnych obiektów JavaScriptu Wykrywanie obiektów, enkapsulacja oraz obiekty dla wszystkich przeglądarek Wiązanie konstruktorów oraz dziedziczenie w JavaScripcie Obiekty jednorazowe Zaawansowane techniki obsługi błędów (try, throw, catch) Co nowego w JavaScripcie? Pytania 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu ................................................................................. 245 246 DHTML — JavaScript, CSS oraz DOM Czcionki oraz tekst 250 254 Pozycja oraz ruch 260 Rozmiar i przycinanie Wyświetlanie, widoczność oraz przezroczystość 265 270 Pytania 13. Wyjście poza stronę dzięki Ajaksowi ........................................................................ 271 272 274 274 277 281 287 289 Ajax — to nie tylko kod Jak działa Ajax Witaj, świecie Ajaksa! Obiekty Ajax — XMLHttpRequest oraz obiekty ActiveX w IE Praca z XML — albo niekoniecznie Google Maps Pytania Spis treści | 5 14. Dobre wieści: Wszechstronne biblioteki! Niesamowite usługi sieciowe! Fantastyczne API! ..................................................... 291 292 Zanim się zacznie — słowo ostrzeżenia 293 Praca z biblioteką Prototype Biblioteka script.aculo.us 297 300 Biblioteka Rico 303 Dojo 307 Yahoo! UI MochiKit 308 311 Pytania A Odpowiedzi ................................................................................................................. 315 Skorowidz ....................................................................................................................325 6 | Spis treści ROZDZIAŁ 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu W roku 1996 zostałam zaproszona na poufną prezentację nowych technologii, które Microsoft zamierzał opublikować w przeciągu roku. Przyjechałam z Portland w stanie Oregon do kampusu Microsoftu w Seattle, gdzie wraz z kilkoma innymi autorami oraz redaktorami z różnych wydawnictw spotkaliśmy się w dość miłym pokoju konferencyjnym (z doskona- łym bufetem). Jeden z menedżerów Microsoftu przedstawił projekcję obrazu strony internetowej, która nie była niczym specjalnym. Do momentu, kiedy kliknął nagłówek na stronie, a materiał umiesz- czony pod nim zjechał na dół jak ukryty akapit. Niewielka rzecz i w dzisiejszych czasach nic specjalnego, jednak wtedy zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. To było moje pierwsze spotkanie z koncepcją, która stała się znana pod nazwą dynamicznego HTML czy też DHTML. W końcu napisałam nawet książkę na ten temat oraz kilka artykułów omawiających DHTML zgodny z różnymi przeglądarkami. Przełomowym momentem dla tej koncepcji było wprowadzenie nowej specyfikacji konsorcjum W3C, Cascading Style Sheets, obok koncepcji Document Object Model, choć w ówczesnych czasach nie istniał jeden uni- wersalny model. To dzięki CSS można definiować wygląd elementów strony bez konieczności polegania na zewnętrznych aplikacjach, dodatkach bądź nadmiernego użycia obrazków. To również dzięki CSS i arkuszom stylów możliwe jest oddzielenie prezentacji elementów strony od ich organizacji. Jednak to dzięki DOM możliwy stał się dostęp do właściwości arkuszy stylów z JavaScriptu i zmiana pojedynczych właściwości elementu nawet po zakończeniu ładowania strony. W połączeniu z CSS był to potężny środek umożliwiający uczynienie strony internetowej o wiele bardziej interaktywną niż wcześniej. Jedynym problemem było to, że każda z firm, które wtedy oferowały liczącą się przeglą- darkę — najpopularniejsze były wówczas Netscape Navigator oraz Internet Explorer z Micro- softu — implementowała odmienny DOM, co czyniło DHTML dość skomplikowanym. 245 Choć przeglądarki w wersji 4 były w stanie stworzyć zadziwiające efekty, wiązało się to z pewnymi kosztami. Strona musiała zawierać kod służący do utworzenia efektu, który będzie działał nie tylko w każdej nowej przeglądarce, ale również w starszych przeglądarkach, nie- obsługujących DHTML. Przede wszystkim ze względu na te właśnie trudności DHTML do- gorywał, nie będąc szeroko używanym, dopóki nie nadszedł czas bardziej nowoczesnych przeglądarek. Teraz DHTML na nowo wzbudza zainteresowanie dodatkowo wzmocnione przez wzrastającą popularność Ajaksa (omówionego w rozdziałach 13. oraz 14.). Jak wspomniano w rozdziale 11., dysponuję zbiorem budowanych od 1998 roku obiektów oraz animacji dla wszystkich przeglądarek opartym na DHTML. Współ- czesną wersję tego zbioru wraz z kilkoma przykładami użycia można pobrać ze strony internetowej Learning JavaScript (http://burningbird.net/tutorials/xobjsintro.htm.). DHTML — JavaScript, CSS oraz DOM Kaskadowe arkusze stylów (CSS) miały trudne początki. Pomysł umieszczenia prezentacji elementów strony w osobnej specyfikacji znany był od początków Internetu, jednak został odłożony na bok przez pierwszych projektantów przeglądarek. Dopiero po 1996 roku — kie- dy wydano pierwszą wersję CSS, a następnie przeglądarki w wersji 4.x — CSS w końcu stał się rzeczywistością. Nie za szybko, choć programiści stron internetowych byli dość sfrustrowani ich ograniczeniami. W tamtych czasach większość stron internetowych składała się z tabel HTML, które począt- kowo nie były zaplanowane jako służące do zarządzania układem strony, a jedynie organiza- cją danych. Problemy z układem strony wiązały się na przykład z tym, że cała strona nie była wyświetlana, dopóki nie zostały załadowane wszystkie obrazki, nie wspominając o kwe- stiach wiążących się z różnymi przeglądarkami. Jeśli pracowało się ze stronami internetowymi z tamtych lat, z pewnością zna się elementy font oraz blink. CSS udostępnił schludną alternatywę. Dzięki niej można było inicjalizować i modyfikować różne kategorie właściwości prezentacyjnych. Obejmują one tło dokumentu, czcionki, kolory, obramowania i rozmiary pól, marginesy oraz dopełnienia — jeśli mają one zastosowanie. Były one bardzo przyjemnym dodatkiem do zbioru narzędzi programisty strony interneto- wej, jednak czegoś w tym wszystkim brakowało — możliwości pozycjonowania elementów oraz kontrolowania ich układu, a także ich wyświetlania i widoczności. Te właściwości stylu zostały opublikowane dopiero kiedy firmy Netscape oraz Microsoft wspólnie wypracowały wczesne wydanie pozycyjnego CSS, zwanego CSS-P. W końcu stały się one częścią drugiego wydania CSS — CSS2. W niniejszym rozdziale założono, że Czytelnik zna CSS i wie, jak do strony interne- towej dodaje się arkusze stylów. Jeśli jest inaczej, może przed przejściem do lektury niniejszego rozdziału przeczytać jakiś przewodnik bądź książkę na ten temat. Pole- cam pozycję Erica A. Meyera CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklope- dyczny (Helion). Istnieje również wiele kursów online, które można znaleźć w In- ternecie. Jedną z popularnych stron jest W3 Schools, znajdująca się pod adresem: http://www.w3schools.com/css/default.asp. 246 | Rozdział 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu Właściwość style Właściwości stylu CSS są zazwyczaj odczytywane i ustawiane za pośrednictwem obiektu style. Koncepcja właściwości style narodziła się w Microsofcie, jednak została przyjęta przez konsorcjum W3C i zawarta w module DOM Level 2 CSS. Dzięki W3C DOM każdy wę- zeł posiada powiązany obiekt style jako właściwość, co oznacza, że możliwa jest zmiana właściwości stylu dowolnego elementu strony za pomocą JavaScriptu. By zmienić dowolne ustawienia stylu za pomocą JavaScriptu, należy najpierw skorzystać z jednej z metod dostępu DOM, omówionej w rozdziałach 9. oraz 10., w celu uzyskania do- stępu do pojedynczego elementu (bądź elementów). By zmienić jego atrybut style, należy skorzystać z prostego przypisania: element.style.color= #fff ; Działa to dla każdego poprawnego atrybutu CSS2 i na każdym poprawnym obiekcie XHTML. Na listingu 12.1 zaprezentowano sposób modyfikacji kilku atrybutów CSS dzięki wykorzy- staniu znajomej metody getElementById w celu uzyskania dostępu do elementu DIV oraz obiektu style. Listing 12.1. Zastosowanie kilku zmian właściwości style na obiekcie DIV !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html head title Zmiana stylów /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / script type= text/javascript // ![CDATA[ function changeElement() { var div = document.getElementById( div1 ); div.style.backgroundColor= #f00 ; div.style.width= 500px ; div.style.color= #fff ; div.style.height= 200px ; div.style.paddingLeft= 50px ; div.style.paddingTop= 50px ; div.style.fontFamily= Verdana ; div.style.borderColor= #000 ; } //]] /script /head body onload= changeElement(); div id= div1 To jest element DIV. /div /body /html Warto zwrócić uwagę na konwencję nazewnictwa wykorzystywaną we właściwościach CSS. Jeśli właściwość ma w środku myślnik, tak jak border-color, myślnik ten jest usuwany, a pierwsza litera drugiego wyrazu zastępowana jest dużą literą — border-color z CSS staje się DHTML — JavaScript, CSS oraz DOM | 247 borderColor w JavaScripcie. Poza tym nazwy właściwości CSS wykorzystywane w JavaScripcie są dokładnie takie same jak nazwy właściwości z arkusza stylów. Na rysunku 12.1 zapre- zentowano wygląd elementu DIV i jego zawartości po dokonaniu zmian stylu. Rysunek 12.1. Zastosowanie kilku zmian stylu Choć modyfikowanie atrybutu style jest proste, to już jego odczytywanie jest nieco trudniejsze. Jeśli właściwość style nie zostanie ustawiona za pomocą JavaScriptu bądź atrybutu style wstawionego do elementu, to wartość tej właściwości będzie albo pusta, albo niezdefiniowa- na, nawet jeśli w rzeczywistości wartość ta została wcześniej ustawiona w arkuszu stylu. Ważne, by o tym pamiętać, ponieważ przeszkoda ta pojawia się częściej niż jakakolwiek in- na, kiedy pracuje się z DHTML. Ustawienia style wykorzystywane do początkowego gene- rowania obiektu są wewnętrzne dla przeglądarki i oparte na połączeniu ustawień arkusza stylów oraz dziedziczeniu elementów. Należy to wyraźnie powtórzyć: jeśli właściwość style nie zostanie ustawiona za pomocą JavaScriptu bądź bezpośrednio za pomocą atrybutu style elementu, jej wartość pozostanie pusta bądź niezdefiniowana, kiedy uzyskuje się do niej dostęp ze skryptu, nawet jeśli wartość tę ustawi się wcześniej za pośrednictwem arkusza stylów. By uzyskać dostęp do stylu, należy skorzystać z różnych właściwości, specyficznych dla każ- dej przeglądarki. Microsoft oraz Opera obsługują właściwość currentStyle elementu, nato- miast Firefox, Mozilla oraz Netscape obsługują window.getComputedStyle. Niestety, obydwa te sposoby nie działają spójnie w różnych przeglądarkach. 248 | Rozdział 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu Do metody getComputedStyle należy przekazać atrybut CSS za pomocą tej samej składni, którą wykorzystuje się przy ustawianiu stylu w arkuszu stylu. W metodzie currentStyle należy jednak wykorzystywać notację z JavaScriptu. W przypadku przeglądarki Safari nie ma to znaczenia, ponieważ nie obsługuje ona żadnej z wymienionych metod. Na listingu 12.2 zademonstrowano wariant funkcji, która zwraca ustawienia stylu dla obiektu i określonej właściwości CSS. Najpierw sprawdza ona, czy obsługiwana jest metoda currentStyle, a jeśli tak nie jest, sprawdza istnienie window.getComputedStyle. Jeśli żadna z metod nie jest obsługiwana, po prostu zwraca null. Uzyskiwany jest dostęp do właściwości style, która jest wyświetlana zarówno przed jej ustawieniem, jak i po. Listing 12.2. Próba otrzymania informacji o stylu CSS !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html head title Nieśmiały styl /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / style type= text/css #div1 { background-color: #ff0 } /style script type= text/javascript // ![CDATA[ document.onclick=changeElement; function getStyle(obj,jsprop,cssprop) { if (obj.currentStyle) { return obj.currentStyle[jsprop]; } else if (window.getComputedStyle) { return document.defaultView.getComputedStyle(obj,null). getPropertyValue(cssprop); } else { return null; } } function changeElement() { var obj = document.getElementById( div1 ); alert(obj.style.backgroundColor); alert(getStyle(obj, backgroundColor , background-color )); obj.style.backgroundColor= #ff0000 ; alert(getStyle(obj, backgroundColor , background-color )); alert(obj.style.backgroundColor); } //]] /script /head body div id= div1 p To jest element DIV. /p /div /body /html Warto zwrócić uwagę, że wykorzystana w skrypcie składnia, służąca do otrzymania obliczonej wartości, to document.defaultView.getComputedStyle, a nie window.getComputedStyle. Przyczyną takiego postępowania jest fakt, iż document.defaultView zwraca obiekt DOM DHTML — JavaScript, CSS oraz DOM | 249 AbstractView, który jest podstawowym interfejsem, z którego pochodzą wszystkie widoki. Można go zmienić na obiekt window, jednak nie ma żadnej gwarancji, że to zachowanie nie zmieni się z przeglądarki na przeglądarkę oraz z wersji na wersję. Dlatego też dla uzyskania właściwości style lepiej będzie skorzystać z document.defaultView.getComputedStyle. Nawet kiedy właściwość style jest dostępna, to to, co naprawdę jest zwracane, jest różne w różnych przeglądarkach — tak jak zwykły kolor. Opera zwraca kolor w formacie szes- nastkowym: #ff0000 natomiast Firefox zwraca ustawienia RGB: RGB(255,0,0) Dlatego też, jeśli chce się otrzymać spójne wyniki, należy przeprowadzić konwersję pomiędzy tymi dwoma formatami. Pobranie ustawień stylu ze strony wiąże się z interesującymi wyzwaniami. Być może nawet w większym stopniu niż byłoby to zabawne bądź użyteczne. Dobrą zasadą podczas pracy z DHTML jest unikanie pobierania informacji bezpośrednio z ustawień stylu strony. Zamiast tego, kiedy tylko jest to możliwe, należy wykorzystywać zmienne programu do przechowy- wania wartości i do ustawiania atrybutów używać jedynie style. Właściwości style CSS dzielą się na grupy podobnych właściwości: związanych z czcionkami, obramowaniami, pojemnikami na elementy, pozycjonowaniem, wyświetlaniem i tak dalej. W pozostałej części rozdziału omówionych zostanie kilka atrybutów i zademonstrowany bę- dzie sposób, w jaki można pracować z każdym z nich z użyciem JavaScriptu. Z pewnością warto poświęcić nieco czasu na zatrzymanie się i wykonanie kilku modyfikacji wszystkich z przykładów. Nie omówiono tutaj otrzymywania informacji o stylu za pośrednictwem zbioru arkuszy stylów stylesheets. Jest to nowy zbiór, który nie jest częścią oryginalnego Browser Object Model. Wykorzystywanie tego rozwiązania pozwala na obejście niektórych problemów związanych ze zgodnością przeglądarek oraz ustawianiem atrybutów przedstawionych w niniejszym rozdziale. By przyjrzeć się przykładowi i omówieniu tego rozwiązania, warto przeczytać artykuł „Modifying Styles” autorstwa Stevena Champeona, znajdujący się pod adresem: http://developer.apple.com/internet/webcontent/ styles.html. Czcionki oraz tekst Jednym z pierwszych elementów HTML charakterystycznych dla prezentacji był element font. Jest on również jednym ze starszych elementów HTML, które nadal zbyt często można odnaleźć na stronach internetowych. Nie powinno być zaskoczeniem, że właśnie właściwości font oraz text były tak interesujące dla budowania stron internetowych. Niewiele zmian, które można wprowadzić w atrybutach style elementu, może przynieść taki efekt jak zmiany text bądź font. Warto zauważyć, że mowa jest o właściwościach font oraz text. Właściwość font wiąże się z samymi znakami: ich rodziną, rozmiarem, typem i innymi cechami ich wyglądu. Atrybuty text mają więcej wspólnego z dekoracją dołączoną do tekstu, jego położeniem i tak dalej. 250 | Rozdział 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu Właściwości stylu czcionki Istnieje kilka atrybutów stylu dla czcionek. Ich nazwy z CSS oraz powiązane atrybuty style dostępne w JavaScripcie podane są na poniższej liście: font-family W JavaScripcie dostępny jako fontFamily. Określa rodzinę czcionek (taką jak Serif, Arial, Verdana) dla czcionki. Kiedy podaje się rodzinę czcionek składającą się z kilku słów, należy je wpisać dokładnie, wraz ze spacjami. font-size W JavaScripcie dostępny jako fontSize. Ustawia rozmiar czcionki. Przy ustawianiu roz- miaru możliwe jest korzystanie z kilku różnych jednostek. Jeśli wykorzystuje się em bądź pt (jak na przykład 12pt lub 2.5em), rozmiar czcionki zmieniany jest zgodnie z ustawie- niami użytkownika strony. Jeśli korzysta się z jednostki px (piksel), czcionka ma stały rozmiar bez względu na ustawienia użytkownika. Można albo określić konkretną jed- nostkę za pomocą JavaScriptu, albo skorzystać z jednego z predefiniowanych rozmiarów czcionki — xx-small, x-small, small, medium, large, x-large oraz xx-large. Można również korzystać z rozmiarów względnych, poza wykorzystywaniem wartości procen- towej opartej na rozmiarze czcionki elementu rodzica. font-size-adjust W JavaScripcie dostępny jako fontSizeAdjust. Jest to stosunek pomiędzy wysokością litery x a wysokością określoną w font-size. Ustawienie to przechowuje ten stosunek, choć rzadko jest on podawany. font-stretch W JavaScripcie dostępny jako fontStretch. Rozszerza bądź zwęża czcionkę. Można sko- rzystać z jednej z następujących wartości: normal, wider, narrower, ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed, semi-expanded, expanded, ultra-expanded bądź extra-expanded. font-style W JavaScripcie dostępny jako fontStyle. Można korzystać z wartości normal (default), italic bądź oblique. font-variant W JavaScripcie dostępny jako fontVariant. Jeśli chce się użyć kapitalików, należy sko- rzystać z wartości small-caps. font-weight W JavaScripcie dostępny jako fontWeight. Należy ustawić wagę czcionki (grubość). Można wykorzystać wartości normal, bold, bolder, lighter bądź też wartości liczbowe — 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 lub 900. Jak pokazano na listingu 12.1, zmiana czcionki elementów zmienia czcionkę dla całego tek- stu, który mieści się w tym elemencie, o ile nie zostanie to nadpisane przez ustawienia stylu elementu zawartego — na tym polega kaskadowość CSS. Jest to zachowanie charaktery- styczne dla CSS; wykorzystywanie JavaScriptu do dynamicznej zmiany czcionki nie ma wpływu na ten efekt. Można zmienić wiele atrybutów czcionki za jednym razem, używając do tego samego font. W poniższym kodzie: div.style.font= italic small-caps 400 14px verdana ; Czcionki oraz tekst | 251 wykorzystano atrybut font bez żadnej podrzędnej właściwości do ustawienia wartości font- style, font-variant, font-weight, font-size oraz font-family. Wiele z właściwości CSS posiada podobne skrótowe metody. W JavaScripcie są one przypisywane w taki sam sposób, w jaki byłyby przypisane w samym CSS. W CSS wszystkie ustawienia znajdują się po prawej stronie dwukropka. W JS wszystko, co znajduje się po prawej stronie dwukropka, zawarte jest w cudzysłowie po prawej stronie instrukcji przypisania. Właściwości stylu tekstu Poniżej zaprezentowano kilka atrybutów, które wpływają na wygląd tekstu, choć w przeci- wieństwie do font nie stanowią jednej rodziny. Najczęściej ustawiane atrybuty CSS dla text są następujące: color W JavaScripcie dostępny jako color. Określa kolor tekstu. line-height W JavaScripcie dostępny jako lineHeight. Przestrzeń pomiędzy dołem poprzedniego wiersza, a górą następnego, czyli odstęp między dwoma wierszami. Należy określić wartość w sposób podobny do określania rozmiaru czcionki bądź skorzystać z normal. text-decoration W JavaScripcie dostępny jako textDecoration. Można wykorzystać none, underline, overline bądź line-through. text-indent W JavaScripcie dostępny jako textIndent. Wskazuje, o ile wcięty ma być pierwszy wiersz tekstu. text-transform W JavaScripcie dostępny jako textTransform. Można wykorzystać none, capitalize, uppercase bądź lowercase. white-space W JavaScripcie dostępny jako whiteSpace. Można wykorzystać normal, pre lub nowrap. direction W JavaScripcie dostępny jako direction. Można użyć ltr (od lewa do prawa) oraz rtl (od prawa do lewa). text-align W JavaScripcie dostępny jako textAlign. Sposób wyrównania treści tekstu. Można wyko- rzystać left, right, center bądź justify. word-spacing W JavaScripcie dostępny jako wordSpacing. Liczba odstępów pomiędzy słowami. Można wykorzystać normal bądź podać długość. Jakie są typowe zastosowania modyfikacji właściwości czcionki bądź tekstu? Można rozsze- rzyć blok tekstu, by był bardziej czytelny, bądź z jakiegoś powodu podkreślić niektóre dane. Na listingu 12.3 kliknięcie jednego z dwóch łączy albo bardzo powiększy tekst i go wyjustuje, albo przywróci go do poprzedniej postaci. 252 | Rozdział 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu Listing 12.3. Modyfikacja bloku tekstu !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html head title Czytaj TO /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / script type= text/javascript // ![CDATA[ function makeMore() { var div = document.getElementById( div1 ); div.style.fontSize= larger ; div.style.letterSpacing= 10px ; div.style.textAlign= justify ; div.style.textTransform= uppercase ; div.style.fontSize= xx-large ; div.style.fontWeight= 900 ; div.style.lineHeight= 40px ; } function makeLess() { var div = document.getElementById( div1 ); div.style.fontSize= smaller ; div.style.letterSpacing= normal ; div.style.textAlign= left ; div.style.textTransform= none ; div.style.fontSize= medium ; div.style.fontWeight= normal ; div.style.lineHeight= normal ; } //]] /script /head body p a href= onclick= makeMore(); return false; Powiększ wszystko /a a href= onclick= makeLess(); return false; Pomniejsz wszystko /a /p div id= div1 p Jednym z pierwszych elementów HTML charakterystycznych dla prezentacji był element font. Jest on również jednym ze starszych elementów HTML, które nadal zbyt często można odnaleźć na stronach internetowych. Nie powinno być zaskoczeniem, że właśnie właściwości font oraz text były tak interesujące dla budowania stron internetowych. Niewiele zmian, które można wprowadzić w atrybutach style elementu, może przynieść taki efekt jak zmiany text bądź font. /p p Warto zauważyć, że mowa jest o właściwościach font oraz text. Właściwość font wiąże się z samymi znakami: ich rodziną, rozmiarem, typem i innymi cechami ich wyglądu. Atrybuty text mają więcej wspólnego z dekoracją dołączoną do tekstu, jego położeniem i tak dalej. /p /div /body /html Istnieją szanse, że rzadko zdarzy się konieczność aż tak dużego powiększania tekstu, jednak powyższy przykład pokazuje, jaki rodzaj transformacji można utworzyć za pomocą Java- Scriptu oraz CSS. Innym typowym zastosowaniem jest zmiana koloru czcionki w polu tek- stowym powiązanym z elementem form bądź w bloku tekstu, by pokazać, że nie ma on za- stosowania w danym przypadku — czyli dosłowne „wyszarzenie” tekstu. Czcionki oraz tekst | 253 Pozycja oraz ruch Przed pojawieniem się CSS, kiedy chciało się kontrolować układ strony w spójny sposób, trzeba było skorzystać z tabel HTML. Jeśli chodzi o jakiś rodzaj animacji, należało wykorzystać albo coś w stylu animowanego obrazka GIF, albo też dodatek taki jak Flash. Firmy Netscape oraz Microsoft położyły temu kres poprzez wspólne wprowadzenie specyfi- kacji zwanej CSS-P bądź CSS Positioning. Rozważmy stronę jako wykres, ze współrzędnymi „x” oraz „y”. Dzięki CSS-P można ustawić pozycję elementu wewnątrz tego systemu współ- rzędnych. Jeśli doda się do tego JavaScript, będzie można przemieszczać elementy na stronie. Zaproponowane atrybuty CSS-P zostały w końcu włączone do specyfikacji CSS2. Właściwości CSS2 związane z pozycjonowaniem są następujące: position Właściwość position przyjmuje jedną z pięciu wartości: relative, absolute, static, inherit bądź fixed. Pozycjonowanie static jest domyślnym ustawieniem dla większo- ści elementów. Oznacza, że element taki jest częścią układu strony, inne elementy na stronie wpływają na jego pozycję, a on wpływa na wszystkie elementy następujące po nim. Pozycjonowanie relative jest podobne, jednak element jest przesunięty względem swojej normalnej pozycji. Pozycjonowanie ustawione na absolute wyjmuje element z układu strony i pozwala na bezwzględne ustawienie go na stronie. Pozwala również na układa- nie elementów warstwami, jeden na drugim, poprzez umieszczenie ich w tej samej lokali- zacji. Pozycja fixed jest podobna do pozycjonowania bezwzględnego, jednak element jest pozycjonowany względem jakiegoś okna na ekranie. Dla potrzeb większości prac z DHTML wykorzystuje się głównie pozycjonowanie absolute bądź relative. top W układzie współrzędnych strony internetowej wartość „y” rozpoczyna się od góry i jest równa zero. Zwiększa się ona w miarę przechodzenia w dół pojemnika bez względu na to, czy pojemnik jest stroną czy innym elementem. Ustawienie właściwości top elementu ustawia jego pozycję względem góry pojemnika. left W układzie współrzędnych strony internetowej wartość „x” rozpoczyna się od lewej stro- ny i równa jest zero. Zwiększa się ona w miarę przechodzenia przez kontener z lewej na prawo. Ustawienie właściwości left elementu ustawia jego pozycję względem prawej strony pojemnika. bottom Punktem odniesienia dla właściwości bottom jest dół strony. Wyższe wartości przesuwają element w górę strony. right Punktem odniesienia dla właściwości right jest prawa strona strony. Wyższe wartości przesuwają element w lewo. z-index Czasami przyda się możliwość dodania z-index. Jeśli narysuje się linię prostopadłą do strony, będzie to właśnie z-index. Jak wspomniano wcześniej, w pozycjonowaniu abso- lute elementy mogą być układane warstwami jeden na drugim. Ich pozycja wewnątrz stosu kontrolowana jest przez jedną z dwóch rzeczy: pierwszą z nich jest ich pozycja na 254 | Rozdział 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu stronie. Elementy definiowane w stronie internetowej później umieszczane są wyżej na stosie, natomiast elementy wcześniejsze znajdują się na dole stosu. To zachowanie można nadpisać dzięki użyciu z-index. Możliwe jest używanie liczb dodatnich oraz ujemnych z wartością 0 będącą normalną warstwą renderowania (w pozycjonowaniu względnym). Wartość negative spycha element poniżej, natomiast positive — wypycha go wyżej. Atrybut display również ma wpływ zarówno na pozycjonowanie, jak i na układ strony, jed- nak zostanie omówiony później, w podrozdziale „Wyświetlanie, widoczność i przezroczy- stość”. Także atrybut float związany jest z pozycjonowaniem, jednak nie działa zbyt dobrze z DHTML, zatem nie zostanie przedstawiony. Właściwości top, right, bottom oraz left, jak również z-index, działają tylko wtedy, gdy atrybut position ustawiony jest na absolute. Elementy mogą być ustawiane poza stroną poprzez ustawienie dowolnej z właściwości na wartość ujemną. Elementy mogą również być przemieszczane w oparciu o zdarzenia takie jak kliknięcia myszą. Jeden z efektów DHTML zwany jest fly-in i polega na tym, że elementy dosłownie wydają się „wlatywać” spoza brzegów dokumentu. To dobre rozwiązanie dla sytuacji, w których chce się wprowadzić jedno zagadnienie po drugim, w oparciu o kliknięcie myszą czy wpis z kla- wiatury użytkownika strony. Listing 12.4 demonstruje taki efekt w oparciu o trzy elementy, które zlatują z góry po lewej stronie. Wykorzystano licznik czasu, który tworzy ruch i jest ustawiany ponownie, dopóki x, górna wartość, nie będzie większa niż value (200 + value × numer elementu, by utworzyć nakładanie się na siebie). Elementy są ukryte, kiedy znajdują się w pozycji początkowej poza stroną, na lewo i u góry, ponieważ ustawienie elementów poza stroną po prawej bądź na dole powoduje, że do strony dodawane są paski przewijania. Listing 12.4. Pozycjonowanie elementów oraz ich ruch w oparciu o efekt fly-in !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html head title Efekt fly-in /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / style type= text/css div { padding: 10px; } #div1 { background-color: #00f; color: #fff; font-size: larger; position: absolute; width: 400px; height: 200px; left: -410px; top: -400px; } #div2 { background-color: #ff0; color: #; font-size: larger; position: absolute; width: 400px; height: 200px; left: -410px; top: -400px; Pozycja oraz ruch | 255 } #div3 { background-color: #f00; color: #fff; font-size: larger; position: absolute; width: 400px; height: 200px; left: -410px; top: -400px; } /style script type= text/javascript // ![CDATA[ var element = [ div1 , div2 , div3 ]; function next() { setTimeout( moveBlock() ,1000); } var x = 0; var y = 0; var elem = 0; function moveBlock() { x+=20; y+=20; var obj = document.getElementById(element[elem]); obj.style.top = x + px ; obj.style.left = y + px ; if (x (100 + elem * 60)) { setTimeout( moveBlock() , 100); } else { elem++; x = 0; y = 0; } } //]] /script /head body p a href= javascript:next(); Następny slajd /a /p div id= div1 Dla chcącego nic trudnego. /div div id= div2 Hej ha kolejkę nalej, br / Hej ha kielichy wznieście /div div id= div3 web 2.0 WEB 2.0 WeB 2222....0000 br / Jest wspaniale, h2 JavaScript. Wprowadzenie! /h2 /div /body /html Tekst z przykładów jest nieco bezsensowny, jednak po wprowadzeniu drobnych ulepszeń do projektu i wykorzystaniu nieco bardziej odpowiedniej treści może stanowić efektywną tech- nikę prezentacyjną. Na rysunku 12.2 zaprezentowano zrzut ekranu przedstawiający tę stronę otwartą w przeglądarce Firefox. 256 | Rozdział 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu Rysunek 12.2. Strona z efektem fly-in By strona była bardziej dostępna, łącze można zmienić tak, by otwierało strony z informa- cjami z fly-in. Alternatywnie, wszystkie trzy bloki z informacjami można wypozycjonować na stronie, natomiast znacznik script może zostać wykorzystany do ukrycia ich tylko wtedy, gdy obsługa JavaScriptu jest włączona. Inną popularną techniką DHTML powiązaną z ruchem jest śledzenie ruchów użytkownika strony, który układa elementy na stronie. Technika ta nazywana jest przeciągnij i upuść (ang. drag and drop) i omówiona została w kolejnym podrozdziale. Przeciągnij i upuść Jednym z elementów DHTML, który wywołał duże zainteresowanie, kiedy pierwszy raz zo- stał przedstawiony, było przeciąganie i upuszczanie. Wszędzie pojawiły się przykłady zasto- sowania tego rozwiązania w koszykach z zakupami; ja także utworzyłam kilka takich roz- wiązań. Udało mi się stworzyć nawet grę opartą na przeciąganiu i upuszczaniu. Z czasem jednak okazało się, że zainteresowanie tą techniką przestało na dużą skalę objawiać się w aplikacjach. Rzadko można spotkać program wykorzystujący to rozwiązanie, a kiedy tak się zdarza, użytkownik często jest tym zirytowany. Dlaczego? Nie zawsze przeciąganie i upuszczanie jest takie proste, szczególnie kiedy wykorzystuje się trackpad bądź przeglądarkę obsługiwaną głosowo. Pozycja oraz ruch | 257 Tym, co ponownie obudziło zainteresowanie przeciąganiem i upuszczaniem, jest Google Maps i technika pozwalająca na przesuwanie mapy wewnątrz ograniczonej przestrzeni. To w gruncie rzeczy pierwszy przypadek, kiedy można było zobaczyć naprawdę efektywne użycie przeciągania i upuszczania. Google Maps i powiązane z nim API zostaną omówione w roz- dziale 13., jednak póki co można przyjrzeć się implementacji własnej, niewielkiej emulacji technologii przeciągania i upuszczania. Tym, co czyni podejście Google Maps naprawdę ekscytującym, jest fakt, iż wraz z przewijaniem mapy, aplikacja naprawdę pobiera kolejne elementy z serwera i inte- gruje je ze stroną za pomocą mechanizmu pamięci podręcznej. Dzięki temu wydaje się, że nigdy nie osiągnie się końca mapy. Jest to zrobione naprawdę dobrze. Na listingu 12.5 tworzony jest element DIV, a następnie jeden ze zrzutów ekranu z pierwszego rozdziału książki osadzany jest wewnątrz elementu. Oprócz przeciągania i upuszczania wy- korzystano również atrybut overflow. Zostanie on użyty także w dalszej części książki, jednak na razie element DIV jest ustawiany tak, by chował bądź odcinał przepełnienie z treści elementu. Zapobiega to nakładaniu się obrazka poza wyznaczoną przestrzeń. Listing 12.5. Efekt Google Maps — przeciąganie i upuszczanie obiektu w pojemniku !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html head title Efekt Google Maps /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / style type= text/css #div1 { overflow: hidden; position: absolute; top: 100px; left: 100px; border: 5px solid #000; width: 400px; height: 200px; } img { border: 1px solid #000; } /style script type= text/javascript // ![CDATA[ // zmienne globalne var dragObject = null; var mouseOffset = null; // przechwycenie zdarzeń myszy document.onmousemove = mouseMove; document.onmouseup = mouseUp; // utworzenie punktu myszy function mousePoint(x,y) { this.x = x; this.y = y; } 258 | Rozdział 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu // odnalezienie pozycji myszy function mousePosition(evnt){ var x = parseInt(evnt.clientX); var y = parseInt(evnt.clientY); return new mousePoint(x,y); } // otrzymanie pozycji przesunięcia elementu wewnątrz strony function getMouseOffset(target, evnt){ evnt = evnt || window.event; var mousePos = mousePosition(evnt); var x = mousePos.x - target.offsetLeft; var y = mousePos.y - target.offsetTop; return new mousePoint(x,y); } // wyłączenie przeciągania function mouseUp(evnt){ dragObject = null; } // przechwycenie ruchu myszy, tylko przy przeciąganiu function mouseMove(evnt){ if (!dragObject) return; evnt = evnt || window.event; var mousePos = mousePosition(evnt); // jeśli da się przeciągnąć, ustawienie nowej pozycji bezwzględnej if(dragObject){ dragObject.style.position = absolute ; dragObject.style.top = mousePos.y - mouseOffset.y + px ; dragObject.style.left = mousePos.x - mouseOffset.x + px ; return false; } } // uczynienie elementu dającym się przeciągnąć function makeDraggable(item){ if (item) { item = document.getElementById(item); item.onmousedown = function(evnt) { dragObject = this; mouseOffset = getMouseOffset(this, evnt); return false; }; } } //]] /script /head body onload= makeDraggable( img1 ); div id= div1 img id= img1 src= Rysunek1.1.jpg / /div /body /html Jest to najbardziej skomplikowany przykład przedstawiony dotychczas w książce, dlatego warto omówić kod w JavaScripcie po kolei, od góry do dołu: Pozycja oraz ruch | 259 • Na początku tworzone są dwa obiekty globalne — dragObject oraz mouseOffset. Pierwszy z nich jest obiektem przeciąganym, natomiast drugi — wartością przesunięcia obiektu. Przesunięcie jest pozycją obiektu względem pojemnika — w tym przypadku strony. Przechwytuje się również zdarzenia mousemove oraz mouseup dla dokumentu i przypisuje je do programów obsługi zdarzeń — mouseMove oraz mouseUp. • Później pojawia się obiekt mousePoint. Służy on do opakowania dwóch współrzędnych myszy — „x” oraz „y”. Utworzenie obiektu pozwala na łatwiejsze przekazywanie obu wartości. • Kolejną funkcją jest mousePosition. Uzyskuje ona dostęp do docelowych wartości clientX oraz clientY obiektu i zwraca obiekt mousePoint reprezentujący lokalizację „x” oraz „y” względem obszaru okna klienta z wyłączeniem ramki. Funkcja parseInt za- pewnia, że wartości zwracane są w postaci liczbowej. • Następnie pojawia się funkcja getMouseOffset, która przyjmuje jako parametry cel obiektu oraz zdarzenie event. Po normalizacji obiektu zdarzenia w stosunku do różnych przeglądarek pozycja zdarzenia myszy ustawiana jest na omówiony właśnie obiekt, mo- usePoint. Konieczne jest wprowadzenie poprawki w oparciu o właściwości offsetLeft oraz offsetTop obiektu. Gdyby nie wykonano tych obliczeń, obiekt przesuwałby się wraz z myszą, jednak prawdopodobnie ruch byłby dziwny i szarpany, a obiekt zdawałby się unosić ponad, pod bądź po boku kursora myszy. Po normalizacji jest on wykorzysty- wany do utworzenia znormalizowanego obiektu mousePoint, który następnie zwracany jest z obiektu. • Kolejną funkcją jest mouseUp, która wyłącza przeciąganie poprzez ustawienie dragObject na null. Następnie pojawia się funkcja mouseMove, w której odbywa się większość obliczeń związanych z przeciąganiem. Jeśli obiekt przeciągający nie zostanie ustawiony, funkcja ta jest kończona. W przeciwnym wypadku odnajdywana jest znormalizowana pozycja myszy, pozycjonowanie obiektu ustawiane jest na absolute i ustawiane są jego właściwości left oraz top (po dostosowaniu o przesunięcie). • Ostatnią funkcją jest makeDraggable, która czyni obiekt przekazywany do funkcji zdat- nym do przeciągania. Oznacza to dodanie do zdarzenia mousedown obiektu funkcji, która ustawia obiekt przeciągania na obiekt i otrzymuje jego wartość przesunięcia. Wydaje się, że kodu jest sporo, jednak w rzeczywistości kod ten jest o wiele mniej skompli- kowany niż kiedyś, w starych przeglądarkach, ponieważ większość nowoczesnych przeglą- darek wykorzystuje te same właściwości, jeśli chodzi o pozycjonowanie. Chwała za to, bo operacje przeciągania i upuszczania są wystarczająco skomplikowane nawet bez tego dodat- kowego problemu. Ponownie w Google Maps dodano dodatkowy element poprzez wyko- rzystanie Ajaksa do ciągłego odświeżania mapy, by nigdy się ona nie skończyła. Wykracza to jednak poza tematykę niniejszej książki. Można to rozważyć jako dodatkowe wyzwanie na przyszłość. Rozmiar i przycinanie Rozmiar elementu kontrolowany jest przez zbiór sześciu atrybutów CSS. Najczęściej wyko- rzystywane są pierwsze dwa — width oraz height — które służą do ustawiania bezwzględ- nej szerokości oraz wysokości elementu. Pozostałe cztery — min-height, min-width, max- height oraz max-width — są przydatnymi atrybutami CSS (w szczególności w przypadku pracy z obrazkami), jednak nie są zbyt często używane w pracy z efektami dynamicznymi. 260 | Rozdział 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu Tak naprawdę na szerokość i wysokość elementu składa się kilka czynników związanych z różnymi atrybutami, w tym border, margin, padding oraz content. Wszystkie one połączone są w tak zwany box model CSS, powiązany z elementami bloku — ele- mentami, które wymuszają złamanie wiersza przed i po elemencie. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie W3C Box Model pod adresem: http://www.w3.org/ TR/REC-CSS2/box.html. Jeśli treść elementu jest zbyt długa dla ustawień elementu, przepełnieniem zarządza atrybut CSS overflow, który może zostać ustawiony na visible (renderuje całą treść i przepełnia granice elementu), hidden (przycina treść), scroll (przycina treść i udostępnia paski przewija- nia) oraz auto (przycinanie i paski przewijania występują tylko wtedy, gdy treść jest ukryta). Po co w ogóle ustawiać szerokość elementu? W końcu jeśli wysokość nie zostanie zdefiniowana, a przepełnienie nie będzie ustawione na clip, rozmiar elementu zostanie automatycznie zmieniony, by pasował do treści. Jeśli treść mieści się w dwóch kolumnach położonych obok siebie, można chcieć ustawić ich wysokość po to, by jedna nie była znacznie dłuższa od drugiej. Przepełnienie i treść dynamiczna Kiedy treść elementu jest zastępowana dynamicznie — albo poprzez wywołanie Ajax, albo jakieś inne zdarzenie — dopasowanie treści wewnątrz elementu może się dramatycznie zmienić. Jednym z rozwiązań zapewniających, że treść zawsze będzie dostępna, jest ustawie- nie wartości overflow na auto. Jeśli treść będzie zbyt duża, udostępnione zostaną paski przewijania. Na listingu 12.6 znajdują się dwa bloki — jeden z nich zawiera dużą ilość tekstu, a drugi niewielką. Wymiary obu elementów ustawiane są tak, by bezpiecznie przechowywać swoją zawartość, kiedy strona jest ładowana. Pojawia się jednak odnośnik, który służy do przełączania treści: dłuższej z pierwszego bloku na krótszą z drugiego i odwrotnie. W CSS wartość overflow dla drugiego elementu ustawiana jest na auto. Listing 12.6. Zmiana treści i wpływ ustawienia overflow !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html head title Przepełnienie /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / style type= text/css #div1 { width: 700px; height: 150px; } #div2 { width: 600px; height: 100px; overflow: auto; } /style script type= text/javascript // ![CDATA[ Rozmiar i przycinanie | 261 function switchContent() { var div1 = document.getElementById( div1 ).innerHTML; var div2 = document.getElementById( div2 ).innerHTML; document.getElementById( div1 ).innerHTML = div2; document.getElementById( div2 ).innerHTML = div1; } //]] /script /head body p a href= javascript:switchContent(); Switch /a /p div id= div1 p Jednym z pierwszych elementów HTML charakterystycznych dla prezentacji był element font. Jest on również jednym ze starszych elementów HTML, które nadal zbyt często można odnaleźć na stronach internetowych. Nie powinno być zaskoczeniem, że właśnie właściwości font oraz text były tak interesujące dla budowania stron internetowych. Niewiele zmian, które można wprowadzić w atrybutach style elementu, może przynieść taki efekt jak zmiany text bądź font. /p p Warto zauważyć, że mowa jest o właściwościach font oraz text. Właściwość font wiąże się z samymi znakami: ich rodziną, rozmiarem, typem i innymi cechami ich wyglądu. Atrybuty text mają więcej wspólnego z dekoracją dołączoną do tekstu, jego położeniem i tak dalej. /p /div div id= div2 p Mniejszy element. /p /div /body /html Kiedy treść jest przełączana, pierwszy blok zawiera niewiele tekstu i dużą liczbę białych zna- ków. Jedynym sposobem na zmianę tej sytuacji jest korekta wymiarów tego elementu DIV. Niestety, w prawdziwym świecie ustalenie odpowiedniego rozmiaru dla nowej treści nie jest takie proste. Drugi element DIV niespodziewanie zawiera po prawej stronie pasek przewijania, który po- zwala na przewijanie treści. Zamiast próbować zmieniać rozmiar poprzez zgadywanie, lep- szym rozwiązaniem wydaje się być ustawienie wartości overflow na auto i tym samym wy- wołanie paska przewijania. W ten sposób blok ten jest na stronie relatywnie stabilny, nie spycha ciągle innych elementów, nie pojawiają się wielkie bloki wypełnione białymi znakami, a treść jest nadal dostępna. Innym podejściem do radzenia sobie ze zmieniającą się treścią jest zmiana rozmiaru bloku za pomocą właściwości tylko do odczytu offsetWidth oraz offsetHeight w celu ustalenia prawdziwej wielkości treści. Istnieją jednak różnice pomiędzy przeglądarkami w implemen- tacji tych właściwości. Internet Explorer uwzględnia w rozmiarze bloku również ramkę oraz dopełnienie, natomiast Mozilla/Firefox bierze pod uwagę jedynie rozmiar niezbędny dla samej treści. Dostęp do obliczonej wysokości oraz szerokości elementu można uzyskać za pomocą zdefiniowanej wcześniej metody getStyle, wykorzystując width oraz height w miej- sce backgroundColor. 262 | Rozdział 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu Choć width oraz height kontrolują rozmiar elementu, nie zawsze mają wpływ na to, co w elemencie jest widoczne. Tę kwestię można kontrolować za pomocą prostokąta odcinającego powiązanego z elementem. Prostokąt odcinający Według konsorcjum W3C obszar odcinający (ang. clipping region): […] definiuje, jaka część treści wyświetlanego elementu jest widoczna. Domyślnie obszar odcinający ma ten sam rozmiar i kształt co ramki elementów. Obszar ten można jednak zmo- dyfikować za pomocą właściwości clip (z dokumentu Visual Effects konsorcjum W3C do- stępnego pod adresem: http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/visufx.html). Właściwość CSS clip określa kształt oraz wymiary tego kształtu. Obecnie jedynym obsługi- wanym kształtem jest prostokąt, oznaczony rect, definiowany przez cztery wymiary: górny, prawy, dolny oraz lewy. clip: rect(topval, rightval, bottomval, leftval); Obszar odcinający określa, ile treści elementu będzie wyświetlone. Wymaga również, by atrybut position ustawiony został na absolute. Jeśli element ma 200 pikseli szerokości i 300 pikseli wysokości, obszar odcinający rect(0px, 200px, 300px, 0px) nie odcina żadnego fragmentu bloku — oczywiście jest to uzależnione od tego, czy element posiada ramkę bądź inne ustawienie, które może zmienić jego efektyw- ną wysokość czy szerokość. Obszar odcinający rect(10px, 190px, 290px, 10px) odcina 10 pikseli z każdej strony. Warto zauważyć, że inkrementowanie wartości dla góry oraz lewej strony, a dekrementowanie jej dla dołu i prawej strony powoduje odcinanie. Z perspektywy DHTML odcinanie można wykorzystać do utworzenia jakiegoś efektu zwią- zanego z przewijaniem, obojętnie czy jest on związany z ruchem elementu czy też nie. Może ono również zostać użyte do utworzenia nowego „efektu akordeonu”, który stał się tak po- pularny (zademonstrowanego w rozdziale 14.). Na listingu 12.7 zaprezentowano proste zastosowanie odcinania do utworzenia animowane- go elementu zjeżdżającego na dół. Kliknięcie nagłówka elementu albo go rozszerza, albo zwija, w zależności od jego aktualnego stanu. Do animacji wykorzystano licznik czasu. Możliwe jest również ustawienie pełnego wyświetlenia bądź ukrycia z każdym kliknięciem i pominięcie licznika. Listing 12.7. Zjeżdżająca na dół animacja utworzona przy użyciu licznika czasu oraz odcinania !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/ xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd html head title Proste rozwijanie z odcinaniem /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / style type= text/css #data1 { position: absolute; top: 100px; left: 100px; padding: 0; width: 200px; height: 200px; background-color: #ff0; Rozmiar i przycinanie | 263 clip: rect(0px,200px,200px,0px); } #data1 h3 { margin: 0; padding: 5px; font-size: smaller; background-color: #006; color: #fff; } #contained { margin: 10px } /style script type= text/javascript // ![CDATA[ var bottom = 200; var hidden = false; var obj = null; function clipItem() { obj = document.getElementById( data1 ); if (hidden) { showItem(); } else { hideItem(); } } function hideItem() { bottom-=20; var clip = rect(0px,200px, + bottom + px,0px) ; obj.style.clip = clip; if (bottom == 20) { hidden=true; } else { setTimeout( hideItem() ,100); } } function showItem() { bottom+=20; var clip = rect(0px,200px, + bottom + px,0px) ; obj.style.clip=clip; if (bottom == 200) { hidden=false; } else { setTimeout( showItem() ,100); } } //]] /script /head body div id= data1 h3 onclick= clipItem(); Kliknij, by rozszerzyć bądź zwinąć /h3 div id= contained Ten tekst jest zawarty wewnątrz bloku div. /div /div /body /html 264 | Rozdział 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu Warto zauważyć, że zamiast otrzymywać wartość odcinania bezpośrednio z właściwości style w celu sprawdzania stanu, skorzystano ze zmiennej globalnej. Takie rozwiązanie bę- dzie się w DHTML wykorzystywać tak często, jak to możliwe — zmienna get jest tańsza od obiektu get, w szczególności takiego, który musi działać w różnych przeglądarkach. Wyświetlanie, widoczność oraz przezroczystość Ciekawą kwestią związaną z elementami strony internetowej jest to, że mogą one być całko- wicie przezroczyste i niewidoczne, jednak nadal będą wpływać na układ strony. Przyczyną tego jest fakt, iż niewidoczność i przezroczystość oraz wyświetlanie i jego brak nie są w CSS tym samym. Element może zostać ukryty poprzez ustawienie visibility na hidden, a pokazany po- przez ustawienie visibility na visible. Właściwość ta może również zostać ustawiona na inherit, a element odziedziczy ustawienie właściwości visibility po elemencie go zawierającym. Jak zademonstrowano to rozdziale 11., możliwa jest również zmiana przezroczystości ele- mentu, dopóki nie będzie on całkowicie przezroczysty i niewidoczny. Jednak tak jak w przy- padku właściwości visibility element nadal zachowuje swoją pozycję na stronie. Jeśli właściwość display elementu ustawiona jest na none, element pozostanie również ukryty. Usuwany jest również wpływ, jaki ten element ma na układ strony. By element uczynić widocznym, ma się kilka możliwości. Może on stać się visible i może działać jak element na poziomie bloku (złamanie wiersza przed i po tym elemencie) poprzez ustawienie jego właściwości display na block. Jeśli takie zachowanie nie jest pożądane, można ustawić display na inline, dzięki czemu element będzie wyświetlany na miejscu, a nie jako blok. Dodatkowo można wyświetlić element za pomocą domyślnych ustawień wyświetlania nie- których elementów HTML, takich jak inline-block, table, table-cell, list-item, com- pact, run-in i tak dalej. Jest to atrybut o potężnych możliwościach, którym warto się nieco pobawić, aż nie osiągnie się zadowalających rezultatów. Właściwe narzędzie dla właściwego efektu Gdy ma się do dyspozycji te wszystkie sposoby ukrywania i wyświetlania elementów, jaka metoda powinna zostać wykorzystana dla danego efektu? Jeśli element jest pozycjonowany bezwzględnie, a następnie ukrywany i pokazywany w opar- ciu o jakieś zdarzenie, takie jak kliknięcie myszą bądź wysłanie formularza, należy skorzystać z właściwości visibility. Jest ona prosta i łatwa w użyciu, a element pozycjonowany bez- względnie i tak jest usuwany z układu strony. W przypadku pomocy podręcznej warto zatem używać visibility. Jeśli ukryta treść powinna spychać na dół elementy strony znajdujące się po niej, kiedy jest ona wyświetlana, na przykład w sytuacji kliknięcia zwiniętej listy opcji przy wypełnianiu formularza, należy skorzystać z display i przełączać pomiędzy wartościami none oraz block. Należy użyć display do ukrywania i pokazywania pól formularza w celu otrzymania informacji zwrotnych od użytkownika. Wyświetlanie, widoczność oraz przezroczystość | 265 Jeśli tworzy się efekt blaknięcia bądź chce się zmniejszyć widoczność jakiegoś elementu, na- leży skorzystać z właściwości opacity. Można ją ustawić tak, by element stawał się całkowi- cie przezroczysty, zazwyczaj po animowanym blaknięciu trwającym jakiś czas. Należy wyko- rzystać opacity do podkreślania czegoś i dostarczania informacji wizualnych. Właściwość ta może również służyć do sygnalizowania przejścia, jak zademonstrowano w pokazie slajdów zaprezentowanym w rozdziale 11. Ważna kwestia związana z efektami wizualnymi, które służą celom informacyjnym: efekty te powinny zawsze zawierać jakiś element tekstowy, by osoby używające przeglądarek niewizualnych (bądź takich z ograniczonymi możliwościami wizual- nymi) otrzymywały tyle samo informacji. Nigdy nie należy polegać w całości na efekcie wizualnym dla celów otrzymania informacji zwrotnych od użytkownika. Czas na mały pokaz działania. Informacje w locie Jedna z najlepszych stron, jakie znam, udostępnia jakąś formę pomocy za każdym razem, kiedy użytkownik strony pytany jest o jakieś informacje. Nawet jeśli pyta się o jego imię, można przedstawić wyjaśnienie polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania tych danych. Możliwe jest udostępnienie pomocy w formie wskazówek typu tooltip poprzez ustawienie atrybutu title łącza otaczającego podpis pola, jednak zazwyczaj ogranicza to ilość informa- cji, jakie można przekazać. Można również wyświetlić wyskakujące okno z informacją, co jest szczególnie przydatne, gdy informacja ta jest długa oraz szczegółowa i zawiera opis opcji. Z kolei w przypadkach znajdujących się pomiędzy tymi dwoma, kiedy ma się więcej infor- macji niż tylko trochę, a mniej niż bardzo dużo, miło byłoby móc je zamieścić bezpośrednio na stronie. Zazwyczaj jednak formularze zajmują większość przestrzeni, a duża ilość tekstu może spra- wić, że strona będzie wyglądała na zaśmieconą. Jednym z możliwych rozwiązań jest umiesz- czenie informacji na stronie, jednak pokazanie ich w oparciu o jakieś zdarzenie. Jest to jeden z bardziej użytecznych efektów, jakie można uzyskać za pomocą DHTML a przy okazji również jeden z najłatwiejszych. Na listingu 12.8 zaprezentowano stronę zawierającą dwa elementy formularza, a każdy z nich posiada ukryty blok pomocy. W skrypcie, kiedy kliknięty zostanie podpis elementu, jeśli jakaś pomoc dla tego elementu jest już pokazywana, zostanie ona schowana, a pokazany będzie nowy blo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JavaScript. Wprowadzenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: