Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00618 012713 16916532 na godz. na dobę w sumie
JavaScript. Zaawansowane programowanie - książka
JavaScript. Zaawansowane programowanie - książka
Autor: Liczba stron: 1224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-687-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
JavaScript jest językiem sieci. Jest to język intuicyjny i łatwy do przyswojenia. Jego wielką zaletą jest dostępność w większości nowoczesnych przeglądarek WWW. Dzięki JavaScriptowi możemy tworzyć dynamiczne, interaktywne strony WWW. Język ten najczęściej wykorzystywany jest do sprawdzania poprawności formularzy, tworzenia dynamicznych menu, a także do programowania gier. Jednak możliwości tego języka są znacznie większe. Trudno powiedzieć, czy istnieje chociaż jedna komercyjna witryna WWW, która nie zawiera w ogóle JavaScriptu.

Książka 'JavaScript. Zaawansowane programowanie' zawiera wszechstronny opis języka JavaScript, jego składni i zastosowań. Na początek zaprezentujemy najnowsze przeglądarki i standardy stosowane w WWW, a następnie przedstawimy praktyczne techniki w postaci krótkich przykładów oraz bardziej szczegółowych i złożonych analiz konkretnych rozwiązań. Niniejsza książka koncentruje się wyłącznie na wykorzystaniu JavaScriptu w przeglądarkach WWW, ponieważ głównie w nich język ten jest stosowany.

Dla kogo jest ta książka?
Dla każdego, komu potrzebny jest JavaScript do tworzenia aplikacji WWW uruchamianych po stronie klienta. Czytelnikom znającym już język JavaScript, książka ta może posłużyć jako aktualny, zaawansowany poradnik; natomiast tym, którzy znają już inny język programowania, pozwoli opanować JavaScript jako nową umiejętność.

Co opisuje ta książka?

Naszym celem jest pomagać Czytelnikom w osiągnięciu sukcesu, dzieląc się wiedzą doświadczonych programistów na każdym etapie Waszych karier.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl JavaScript. Zaawansowane programowanie Autor: praca zbiorowa T³umaczenie: Maciej Gónicki, Adam Jarczyk, Daniel Kaczmarek, Aleksandra Tomaszewska, Tomasz Wrona ISBN: 83-7197-687-9 Tytu³ orygina³u: Professional JavaScript 2nd Edition Format: B5, stron: 1222 JavaScript jest jêzykiem sieci. Jest to jêzyk intuicyjny i ³atwy do przyswojenia. Jego wielk¹ zalet¹ jest dostêpnoġæ w wiêkszoġci nowoczesnych przegl¹darek WWW. Dziêki JavaScriptowi mo¿emy tworzyæ dynamiczne, interaktywne strony WWW. Jêzyk ten najczêġciej wykorzystywany jest do sprawdzania poprawnoġci formularzy, tworzenia dynamicznych menu, a tak¿e do programowania gier. Jednak mo¿liwoġci tego jêzyka s¹ znacznie wiêksze. Trudno powiedzieæ, czy istnieje chocia¿ jedna komercyjna witryna WWW, która nie zawiera w ogóle JavaScriptu. Ksi¹¿ka „JavaScript. Zaawansowane programowanie” zawiera wszechstronny opis jêzyka JavaScript, jego sk³adni i zastosowañ. Na pocz¹tek zaprezentujemy najnowsze przegl¹darki i standardy stosowane w WWW, a nastêpnie przedstawimy praktyczne techniki w postaci krótkich przyk³adów oraz bardziej szczegó³owych i z³o¿onych analiz konkretnych rozwi¹zañ. Niniejsza ksi¹¿ka koncentruje siê wy³¹cznie na wykorzystaniu JavaScriptu w przegl¹darkach WWW, poniewa¿ g³ównie w nich jêzyk ten jest stosowany. Dla kogo jest ta ksi¹¿ka? Dla ka¿dego, komu potrzebny jest JavaScript do tworzenia aplikacji WWW uruchamianych po stronie klienta. Czytelnikom znaj¹cym ju¿ jêzyk JavaScript, ksi¹¿ka ta mo¿e pos³u¿yæ jako aktualny, zaawansowany poradnik; natomiast tym, którzy znaj¹ ju¿ inny jêzyk programowania, pozwoli opanowaæ JavaScript jako now¹ umiejêtnoġæ. Co opisuje ta ksi¹¿ka? • Podstawowe programowanie w JavaScripcie • Wykorzystanie w skryptach obiektów przegl¹darek • Pracê z multimediami • Standardy WWW, w tym XML, CSS i W3C DOM • Dynamiczny HTML • Techniki uruchamiania skryptów • Wyra¿enia regularne i walidacjê formularzy • Analizê przyk³adów zastosowañ praktycznych • Propozycja ECMAScript Edition 4 Spis treści O Autorach...................................................h...................................................h............... ..............................17 Wprowadzenie...................................................h...................................................h......................................21 Część I JavaScript w Sieci 27 Rozdział 1. JavaScript, przeglądarki i Sieć...................................................h.......................................... 29 JavaScript i Sieć ................................................... ................................................... ..... 29 Techniczny kąsek................................................... .................................................. 30 Stan i historia przeglądarek ................................................... ................................... 34 Obecna użyteczność Sieci ................................................... ..................................... 37 Ograniczenia Sieci i trendy................................................... ..................................... 40 Standardy sieciowe i JavaScript ................................................... .................................. 42 Typy standardów................................................... ................................................... 43 Podstawowe standardy znaczników ................................................... ........................ 43 Pomocnicze standardy ................................................... .......................................... 44 Narzucanie standardów ................................................... ......................................... 46 Programowanie w JavaScripcie................................................... .................................... 47 Nad czym będziesz spędzał czas................................................... ............................ 47 Z kim będziesz spędzał czas................................................... .................................. 48 Narzędzia programowania WWW ................................................... ............................ 49 Podsumowanie ................................................... ................................................... ....... 51 Rozdział 2. Rdzeń języka JavaScript ...................................................h.................................................... 53 Pisanie skryptów a standard Unicode ................................................... .......................... 53 Dodawanie własnego kodu JavaScript do strony internetowej ........................................... 55 Instrukcje, bloki oraz komentarze ................................................... ................................ 56 Zmienne i stałe................................................... ................................................... ....... 57 Wyrażenia i warunki................................................... ................................................... . 59 Operatory arytmetyczne ................................................... ......................................... 59 Operatory relacji............................................... ................................................... .......... 60 Operatory logiczne ................................................... ................................................ 61 Rozmaite operatory jednoargumentowe ................................................... .................. 62 Operatory przypisania................................................... ............................................ 64 Inne operatory ................................................... ................................................... ... 65 Typy danych................................................... ................................................... ............ 66 Proste typy danych................................................... ................................................ 66 Inne podstawowe typy danych................................................... ................................ 69 4 JavaScript. Zaawansowane programowanie Sterowanie przepływem ................................................... .............................................. 70 if … else................................................... ................................................... ........... 70 while ................................................... ................................................... ................ 72 do … while............................................. ................................................... .............. 73 for ................................................... ................................................... .................... 73 break and continue ................................................... ............................................... 75 switch................................................... ................................................... ............... 76 Funkcje ................................................... ................................................... ..................77 Tworzenie własnych funkcji ................................................... .................................... 77 Zasięg zmiennych funkcji................................................... ....................................... 79 Funkcje w wyrażeniach ................................................... .......................................... 80 Funkcje zaimplementowane w JavaScripcie................................................... ............. 80 Obiekty ................................................... ................................................... ..................82 Czym są obiekty ................................................... ................................................... 82 Wbudowane obiekty w JavaScripcie ................................................... ........................ 84 Operatory obiektowe i sterowanie przepływem................................................... ......... 90 Funkcje to również obiekty................................................... ..................................... 92 Konwersje typów danych i porównywanie................................................... ...................... 93 Prosta i bezpieczna zmiana typu ................................................... ............................ 94 Konwersja prostych typów ................................................... ..................................... 94 Operatory i mieszane typy danych ................................................... .......................... 96 Podsumowanie ................................................... ................................................... ....... 98 Rozdział 3. Techniki programowania obiektowego i JavaScript...................................................h........101 Czym są obiekty? ................................................... ................................................... .. 101 Abstrakcja danych.................................... ................................................... ........... 102 Części składowe obiektu ................................................... ..................................... 102 Rozszerzenia ................................................... ................................................... ... 103 Kapsułkowanie ................................................... ................................................... 105 Dlaczego obiekty są takie ważne? ................................................... ........................ 106 JavaScript ................................................... ................................................... ............ 107 Obiekty JavaScript ................................................... .............................................. 107 Kontekst wykonania, kod funkcji i zasięg ................................................... .............. 109 Konstruktory obiektu................................................... ........................................... 113 Ponowne użycie kodu ................................................... .......................................... 113 Techniki programowania obiektowego i JavaScript ................................................... ...... 115 Konstruktory obiektów, klasy oraz instancje ................................................... .......... 115 Dziedziczenie obiektów................................................... ........................................ 122 Dodawanie chronionych elementów danych do języka JavaScript..................................... 132 Metody chronione ................................................... ............................................... 133 Kod źródłowy dla metody chronionej ................................................... ..................... 136 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 140 Rozdział 4. Okna i ramki...................................................h...................................................h.....................143 Ramki ................................................... ................................................... .................. 143 Jak zbudowane są zestawy ramek ................................................... ........................ 144 Porządek ładowania ramek ................................................... .................................. 157 Kod różnych ramek ................................................... ............................................. 160 Zdarzenia ramki................................................... .................................................. 168 Okna................................................... ................................................... .................... 168 Łatwe okna ................................................... ................................................... ..... 169 Tworzenie nowego okna przeglądarki ................................................... .................... 170 Spis treści 5 Kod różnych okien ................................................... .............................................. 176 Zamykanie okien ................................................... ................................................ 181 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 182 Rozdział 5. Formularze i dane...................................................h...............................................................185 Formularze ................................................... ................................................... ........... 185 Obiekty formularza ................................................... .............................................. 186 Elementy formularza ................................................... ........................................... 192 Otrzymywanie danych bez formularzy ................................................... .................... 200 Dane ................................................... ................................................... ................... 204 Trwałość danych na stronie internetowej................................................... ............... 204 Porównywanie archiwów ................................................... ...................................... 210 Sprawdzanie poprawności ................................................... ................................... 210 Układ formularza ................................................... ................................................ 215 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 226 Rozdział 6. Multimedia oraz moduły rozszerzające...................................................h..........................227 Krótka historia multimediów w Internecie ................................................... ................... 227 Dołączanie multimediów do strony internetowej................................................... .......... 229 EMBED ................................................... ................................................... ........... 229 NOEMBED................................................... ................................................... ....... 230 Netscape 6 ................................................... ................................................... ..... 231 OBJECT................................................... ................................................... ........... 231 Alternatywne przeglądarki ................................................... .................................... 233 Względy specjalne ................................................... .............................................. 233 Rozpoznawanie i kontrolowanie modułu przy użyciu JavaScriptu ...................................... 235 Rozpoznawanie komponentów za pomocą IE 5.0+ ................................................... . 235 Tworzenie instancji dla rozpoznania obiektów ActiveX ............................................... 237 Problemy rozpoznawania — IE na Macintoshu................................................... ....... 238 Użycie obiektów przeglądarki — obiekt navigator................................................... ... 239 Danie główne — skrypt rozpoznający moduły rozszerzające ....................................... 241 Kontrolowanie popularnych formatów medialnych przy użyciu języka JavaScript ................ 247 Macromedia ................................................... ................................................... .... 247 RealNetworks ................................................... ................................................... .. 249 Microsoft Windows Media Player................................................... .......................... 252 Apple QuickTime................................................... ................................................. 253 JavaScript oraz Java ................................................... ................................................. 257 Porównanie i kontrast ................................................... ......................................... 257 Początek ................................................... ................................................... ......... 257 Element APPLET ................................................... ................................................. 258 Pisanie prostych apletów Javy................................................... .............................. 258 Integracja apletów z JavaScriptem................................................... ........................ 260 Model bezpieczeństwa w Javie................................................... ............................. 262 Nowe technologie ................................................... ................................................... . 263 SMIL................................................. ................................................... ................. 263 HTML+TIME ................................................... ................................................... .... 263 Skalowalna grafika wektorowa — SVG................................................... .................. 267 Język interfejsu użytkownika oparty na XML (XUL) ................................................... .. 270 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 271 6 JavaScript. Zaawansowane programowanie Część II Ku standaryzacji 273 Rozdział 7. XML i XHTML...................................................h...................................................h....................275 Wprowadzenie do języka XML................................................... .................................... 275 Historia języka XML ................................................... .................................................. 276 SGML ................................................... ................................................... ............. 276 HTML i sieć WWW................................................... ............................................... 276 Dane i XML ................................................... ................................................... ..... 277 Dobrze sformułowany XML ................................................... ........................................ 277 Znaczniki, atrybuty i elementy ................................................... .............................. 278 Deklaracja dokumentu XML ................................................... ................................. 280 Instrukcje przetwarzania ................................................... ...................................... 281 Komentarze, obiekty i inne ................................................... .................................. 281 Przestrzeń nazw................................................... .................................................. 282 Przykład tekstu XML................................................... ............................................ 284 Obowiązujący XML................................................... ................................................... . 284 XML DTD................................................... ................................................... ......... 285 W3C XML Schema ................................................... .............................................. 287 Inne technologie tworzenia schematów................................................... ................. 290 Parsery i walidacja ................................................... ................................................... 290 Wyświetlanie XML ................................................... ................................................... . 291 Wyświetlanie XML za pomocą CSS ................................................... ....................... 291 Wyświetlanie XML za pomocą XSLT ................................................... ...................... 292 XML i JavaScript ................................................... ................................................... ... 297 XML DOM............................................... ................................................... ............ 297 XHTML................................................... ................................................... ............ 300 XML i nowe specyfikacje................................................... ........................................... 303 SVG — Scalable Vector Graphics ................................................... ......................... 303 SMIL................................................. ................................................... ................. 304 RDF — Resource Description Framework................................................... .............. 304 MathML ................................................... ................................................... .......... 305 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 306 Rozdział 8. Kaskadowe arkusze stylów i JavaScript ...................................................h.......................307 Cele rozwoju CSS................................................... ................................................... .. 308 CSS1 i CSS 2................................................... ................................................... .. 310 Przyszłość — CSS 3 ................................................... ........................................... 312 Korzystanie z CSS................................................... ................................................... . 313 Aktualny stan dostępności CSS ................................................... ........................... 314 Składnia CSS ................................................... ................................................... .. 315 Jednostki miar................................................... ................................................... . 319 Modularyzacja CSS ................................................... ............................................. 321 Model obiektu CSS ................................................... .................................................. 322 Dostęp do obiektu stylu elementu................................................... ........................ 324 Modyfikowanie obiektu stylu elementu................................................... ....................... 326 Dokumenty i kolekcje arkuszy stylów ................................................... .................... 328 Obiekty StyleSheet................................................... ................................................... 330 Reguły stylów................................................... ................................................... ........ 331 Zasięg sterowania stylami CSS ................................................... ............................ 333 Pseudoklasy i elementy................................................... ....................................... 337 Umieszczanie treści przed i za ................................................... ............................. 340 Spis treści 7 Sterowanie czcionką ................................................... ................................................ 341 Sterowanie obszarem i ułożeniem tekstu ................................................... ................... 344 Rozmiar i położenie obiektu ................................................... ...................................... 346 Model kolorów i tła................................................... ................................................... 348 Model obszaru — brzegi, marginesy i odstęp ................................................... ............. 349 Układ listy ................................................... ................................................... ............ 353 Układ tabeli................................................... ................................................... .......... 355 Efekty wizualne ................................................... ................................................... ..... 357 Automatycznie generowana zawartość ................................................... ....................... 359 Typy nośników (stronicowane i przewijane) ................................................... ................. 359 Sterowanie interfejsem użytkownika ................................................... .......................... 360 Style dźwiękowe ................................................... ................................................... ... 360 Proponowane przestrzenie nazw CSS poziom 3 ................................................... .......... 362 Inne zastosowania praktyczne................................................... ................................... 362 Przenośne rozmiary czcionek ................................................... ............................... 362 Zmiana wyglądu obiektów wprowadzania danych ................................................... ... 363 Zmiana stylu sterowana zdarzeniami ................................................... .................... 364 Sterowanie położeniem przez zdarzenia myszy ................................................... ...... 366 Przenośność a przeglądarki starego typu ................................................... ................... 367 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 369 Rozdział 9. DOM...................................................h...................................................h.......... .........................371 Teoria i praktyka ................................................... ................................................... ... 372 DOM poziomy 0, 1, 2 i 3 ................................................... .......................................... 374 Struktura drzewa DOM.............................................. ................................................... 375 Obiekty węzłów ................................................... ................................................... 377 Relacje rodzic-potomek ................................................... ....................................... 380 Węzły Document ................................................... ................................................. 381 Węzły Element................................................... ................................................... . 382 Węzły Attribute ................................................... ................................................... 383 Węzły CharacterData................................................... ........................................... 383 Węzły Text................................................... ................................................... ....... 384 Dostęp do arkusza stylów CSS ................................................... ............................ 386 Aktorzy drugoplanowi ................................................... .......................................... 386 Analiza implementacji w przeglądarkach................................................... ..................... 387 Narzędzia analizy ................................................... ................................................ 387 Inne przydatne techniki inspekcji................................................... .......................... 394 Implementacje DOM w przeglądarkach IE i Netscape ................................................ 395 Tłumaczenie reprezentacji tabeli według modelu DOM .............................................. 406 Modyfikowanie drzewa................................................... .............................................. 407 Punkt wyjścia ................................................... ................................................... .. 407 Rozrastanie i przycinanie ................................................... ..................................... 410 Zabawa z atrybutami ................................................... ........................................... 420 Obiekty HTMLElements ................................................... ....................................... 424 Co dzieje się z symbolami w węzłach Text? ................................................... ........... 426 Modularyzacja DOM ................................................... ................................................. 427 Moduły DOM ................................................... ................................................... ... 428 Strategia modularyzacji ................................................... ....................................... 429 Detekcja dostępnych cech................................................... ................................... 430 Modele zdarzeń DOM ................................................... ............................................... 433 Łączenie faz przechwytywania i bąbelkowania ................................................... ....... 433 Obiekty zdarzeń ................................................... .................................................. 434 8 JavaScript. Zaawansowane programowanie Typy zdarzeń....................................... ................................................... ................ 435 Dołączanie obsługi zdarzeń — styl klasyczny................................................... ......... 437 Przechwytywanie zdarzeń................................................... ..................................... 438 Samodzielne przydzielanie obsługi zdarzeń ................................................... ........... 441 Obsługa zdarzeń złożonych ................................................... .................................. 442 Obsługa przestrzeni nazw XML ................................................... .................................. 443 Funkcje jeszcze niedostępne................................................... ..................................... 444 DOM poziom 2 ................................................... ................................................... 444 DOM poziom 3 ................................................... ................................................... 444 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 445 Rozdział 10. Dynamiczny HTML.............................h...................................................h................... .............447 Przegląd historyczny ................................................... ................................................. 448 Technologie DHTML ................................................... ................................................. 449 document.write()................................................... ................................................. 450 Techniki zamiany rysunków................................................... .................................. 455 InnerHTML i Friends ................................................... ............................................ 459 Pozycjonowanie obiektów ................................................... .................................... 462 Zmiana porządku wewnątrz dokumentu ................................................... ................ 467 Efekty transformacji ................................................... ............................................ 468 Przykład selektora kolorów................................................... ........................................ 470 Dynamiczny HTML i nowe modele zdarzeń................................................... .................. 473 Model przechwytywania zdarzenia ................................................... ........................ 473 Model bąbelkowania zdarzeń ................................................... ............................... 475 Model zdarzeń DOM................................................... ............................................ 476 Implementacja prostych funkcji obsługi zdarzenia................................................... .. 478 Funkcje nasłuchiwania zdarzeń ................................................... ............................ 481 Selektor kolorów Netscape Navigator 6 ................................................... ..................... 482 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 486 Część III Strategie programowania 487 Rozdział 11. Wybieranie narzędzi ...................................................h........................................................489 Problemy produkcyjne ze skryptami ................................................... ........................... 490 Tworzymy linię produkcyjną ................................................... ....................................... 490 Wybieramy narzędzia programistyczne ................................................... ....................... 494 Narzędzia przyspieszające pisanie skryptów ................................................... .......... 494 Narzędzia do zarządzania bazą kodu ................................................... .................... 506 Próbny cykl produkcyjny ................................................... ............................................ 511 Ponowne wykorzystanie istniejącego kodu................................................... .................. 513 Biblioteka Netscape do sprawdzania poprawności ................................................... . 513 Biblioteki cookie ................................................... ................................................. 515 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 516 Rozdział 12. Praktyka dobrego kodowania...................................................h..........................................519 Dlaczego potrzebne są standardy kodowania ................................................... ............. 519 Dobre praktyki ogólne............................................... ................................................... 520 Prawidłowy układ kodu ................................................... ........................................ 520 Stosuj opisowe nazwy ................................................... ......................................... 521 Stosuj konwencje nazewnictwa ................................................... ............................ 522 Stosuj zmienne dla wartości specjalnych ................................................... .............. 524 Komentarze................................................... ................................................... ..... 525 Spis treści 9 Czystość i prosta ................................................... ................................................... .. 526 Upraszczaj wyrażenia warunkowe ................................................... ......................... 527 Stosowanie tablic w roli tabel wyszukiwania................................................... .......... 527 Ogranicz do minimum liczbę punktów wyjścia z pętli ................................................. 531 Pokrewny kod trzymaj razem ................................................... ................................ 533 Zorganizuj swój kod ................................................... ............................................ 533 Szczegóły ................................................... ................................................... ............. 537 Zmienne ................................................... ................................................... ......... 537 Funkcje ................................................... ................................................... ........... 539 Usuwamy skutki katastrofalnego kodowania ................................................... ......... 542 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 545 Rozdział 13. Obsługa błędów, uruchamianie, rozwiązywanie problemów..........................................547 Typy błędów w JavaScripcie ................................................... ...................................... 547 Błędy czasu ładowania ................................................... ........................................ 548 Błędy czasu wykonania................................................... ........................................ 549 Błędy logiczne ................................................... ................................................... . 551 Najczęstsze błędy w JavaScripcie ................................................... .............................. 552 Niezdefiniowane zmienne, pisownia i kolejność skryptu ............................................ 552 Niedomknięte nawiasy okrągłe i klamrowe ................................................... ............ 553 Użycie metody nieobsługiwanej przez obiekt................................................... .......... 554 Użycie słowa zastrzeżonego ................................................... ................................. 555 Cudzysłowy ................................................... ................................................... ..... 555 Brakujące znaki „+” przy konkatenacji ................................................... .................. 557 Metody jako własności i odwrotnie ................................................... ....................... 558 Niejasne instrukcje else ................................................... ...................................... 558 Problemy z for … in ................................................... ............................................ 559 Zadzieranie z typami ................................................... ........................................... 560 Obcinanie łańcuchów ................................................... .......................................... 561 Jedyność nazw funkcji ................................................... ......................................... 561 Użycie wyjątków ................................................... ................................................... .... 562 Składnia wyjątków a „if”................................................... ...................................... 565 Wyjątki, zdarzenia i błędy................................................... ..................................... 567 Jak pisać kod czysty i bezbłędny ................................................... ............................... 568 Kod modularny ................................................... ................................................... 568 Sprawdzanie istnienia obiektów ................................................... ........................... 568 Techniki uruchamiania................................................... .............................................. 568 JavaScript po stronie klienta................................................... ................................ 569 Microsoft Script Debugger ................................................... ........................................ 570 Jak zdobyć Microsoft Script Debugger ................................................... .................. 571 Jak włączyć Microsoft Script Debugger ................................................... ................. 571 Jak używać programu Microsoft Script Debugger ................................................... ... 572 Netscape JavaScript Console................................................... .................................... 584 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 587 Część IV Rady, triki i techniki 589 Rozdział 14. Prywatność, bezpieczeństwo i cookies ...................................................h..........................591 Prywatność dla twórcy skryptów ................................................... ................................ 591 Ukrywanie kodu źródłowego ................................................... ................................. 592 Zniechęcanie do podglądania ................................................... .............................. 596 10 JavaScript. Zaawansowane programowanie Bezpieczeństwo ................................................... ................................................... .... 597 Bezpieczeństwo dla użytkowników przeglądarek ................................................... .... 597 Cookies ................................................... ................................................... ............... 605 Teoria cookies................................................... ................................................... . 606 JavaScript i cookies ................................................... ............................................ 609 Użycie cookies...................................... ................................................... .............. 610 Pułapki cookie ................................................... ................................................... . 613 Zestaw narzędzi dla cookies ................................................... ................................ 613 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 626 Rozdział 15. Wyrażenia regularne ...................................................h......................................................629 Wyrażenia regularne w JavaScripcie................................................... ........................... 630 Tworzenie wyrażeń regularnych przez obiekt RegExp ................................................. 630 Modyfikatory wyrażeń regularnych ................................................... ........................ 632 Użycie obiektu RegExp() metodą test()................................................... .................. 633 Użycie metody replace() obiektu String ................................................... ................. 634 Składnia wyrażeń regularnych ................................................... ................................... 634 Proste wyrażenia regularne ................................................... .................................. 634 Znaki specjalne ................................................... .................................................. 636 Użycie wyrażeń regularnych w JavaScripcie................................................... ................. 653 Globalny obiekt RegExp ................................................... ....................................... 653 Obiekt RegExp ................................................... ................................................... . 657 Obsługa wyrażeń regularnych w obiekcie String ................................................... ..... 661 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 665 Rozdział 16. Zatwierdzanie formularza ...................................................h..............................................667 Klasa Validate ................................................... ................................................... ...... 668 Zatwierdzanie informacji ................................................... ........................................... 671 Zatwierdzanie informacji podstawowych................................................... ................ 671 Zatwierdzanie wieku................................................... ............................................ 675 Zatwierdzanie formatów hasła ................................................... ............................. 676 Zatwierdzanie numerów telefonów................................................... ........................ 678 Zatwierdzanie kodów pocztowych ................................................... ......................... 680 Zatwierdzanie adresu poczty elektronicznej ................................................... ........... 682 Weryfikacja dat................................................... ................................................... 683 Zatwierdzanie numerów kart kredytowych................................................... .............. 687 Rozszerzanie klasy Validate ................................................... ...................................... 697 Jak to działa................................................... ................................................... .... 698 Tworzenie rozszerzeń ................................................... .......................................... 701 Zastosowanie klasy Validate ................................................... ..................................... 708 Zatwierdzanie bez JavaScriptu................................................... ................................... 714 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 714 Rozdział 17. Dynamiczne strony WWW ...................................................h................................................715 Proste efekty dynamiczne ................................................... ......................................... 716 Dostęp do zawartości................................................... .......................................... 722 Magiczne sztuczki ................................................... ................................................... . 732 Przełączanie reklam ................................................... ............................................ 733 Przewijanie transparentów ................................................... ................................... 736 Wyświetlanie dynamiczne ................................................... .................................... 740 Spis treści 11 Elementy nawigacji................................................... ................................................... 747 Etykietki narzędzi ................................................... ................................................ 748 Niestandardowe etykietki narzędzi ................................................... ....................... 749 Panele z zakładkami ................................................... ........................................... 752 Kiedy łącze nie jest łączem? ................................................... ................................ 755 Widgety funkcjonalne ................................................... ............................................... 756 Sortowanie danych w tabeli ................................................... ................................. 757 Która godzina? ................................................... ................................................... 761 Przeciągnij i upuść ................................................... .............................................. 765 Ruch................................................... ................................................... ............... 768 Pong................................................... ................................................... ............... 771 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 775 Rozdział 18. Filtry Internet Explorera ...................................................h.................................................777 Czym są filtry?................................................... ................................................... . 778 Multimedialne efekty wizualne ................................................... ............................. 779 Definiowanie prostego filtra ................................................... ................................. 780 Filtry i układ ................................................... ................................................... .... 780 Filtry i model obiektowy ................................................... ....................................... 783 Kolekcja Element.filters ................................................... ...................................... 785 Łańcuch style.filter ................................................... ............................................. 786 Dostęp do własności obiektu filtra ................................................... ....................... 787 Efekty proceduralne ................................................... ............................................ 788 Statyczne efekty filtrów ................................................... ....................................... 791 Efekty przejściowe ................................................... .............................................. 795 Przejścia pomiędzy stronami................................................... ................................ 797 Zdarzenia i filtry ................................................... .................................................. 799 Optymalizacja filtrów statycznych..................... ................................................... ..... 801 Optymalizacja zmian asynchronicznych ................................................... ................. 803 Optymalizacja filtrów przejściowych ................................................... ...................... 805 Filtry i różne przeglądarki ................................................... .......................................... 807 Filtry Internet Explorera 4.0 ................................................... ................................. 808 Wykrywanie wersji przeglądarki................................................... .................................. 809 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 810 Rozdział 19. Rozszerzanie obiektów standardowych i obiektów przeglądarek..................................811 Krótka powtórka ................................................... ................................................... ... 812 Prosty przykład rozszerzenia ................................................... ................................ 812 Zastosowanie własności prototypu ................................................... ....................... 813 Zalety ................................................... ................................................... ............. 814 Obiekty standardowe................................................... ................................................ 816 Przykład wykorzystujący wbudowany obiekt JavaScriptu ............................................. 816 Array................................................... ................................................... ............... 817 Date ................................................... ................................................... ............... 822 Function................................................... ................................................... .......... 831 Math ................................................... ................................................... .............. 832 Number ................................................... ................................................... .......... 833 Object................................................... ................................................... ............. 836 String ................................................... ................................................... ............. 838 Obiekty przeglądarek ................................................... ................................................ 841 Window................................................... ................................................... ........... 842 Globalne metody obiektów................................................... ................................... 843 Formularze ................................................... ................................................... ...... 845 12 JavaScript. Zaawansowane programowanie Zastosowanie w Dynamicznym HTML-u ................................................... ...................... 846 Zgodność z DOM W3C................................................... ......................................... 846 Zgodność ze starszymi skryptami ................................................... ......................... 849 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 851 Zasoby internetowe................................................... .................................................. 852 Zasoby drukowane ................................................... ................................................... 852 Część V Studium konkretnych przypadków 853 Rozdział 20. Konsola audiowizualna BBC News ...................................................h..................................855 Dlaczego tak, a nie inaczej?................................................... ...................................... 856 Ustalanie wymagań ................................................... .................................................. 857 Dostęp do kodu źródłowego ................................................... ...................................... 859 Zestaw materiałów źródłowych ................................................... .................................. 859 Budowa fundamentów ................................................... .............................................. 861 Decyzje odnośnie implementacji................................................... ................................ 863 Kliknij i odtwórz ................................................... ................................................... .... 864 Ramki głównego zestawu................................................... .......................................... 865 Procedura obsługi odtwarzania klipów................................................... ........................ 870 Ramka odtwarzacza wideo ................................................... ........................................ 874 Ramka odtwarzacza wideo (IE 4 Win)................................................... .................... 876 Ramka odtwarzacza wideo (IE 4 Mac)................................................... ................... 878 Ramka odtwarzacza wideo (Nav4 Win) ................................................... .................. 878 Ramka odtwarzacza wideo (Nav4 Mac) ................................................... ................. 880 Ramka odtwarzacza wideo (inne plug-iny)................................................... .............. 880 Ramka wiadomości ................................................... .................................................. 880 Ramka bannera ................................................... ................................................... .... 881 Ramka dla panela menu................................................... ........................................... 882 Ramka przewijających się wiadomości „na żywo”................................................... ........ 884 Biblioteka funkcji ................................................... ................................................... .. 889 Dane zdarzeń sterowane przez wideo................................................... ......................... 890 Zmiany w Navigatorze 6................................................... ............................................ 891 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 896 Rozdział 21. Teleks BBC News ...................................................h..............................................................897 Dlaczego w JavaScripcie? ................................................... ......................................... 898 Zagadnienia systemowe ................................................... ........................................... 899 Wstawienie teleksu na stronę ................................................... ................................... 900 Zasada działania................................................... ................................................... ... 901 Sprawdzenie przeglądarki ................................................... .................................... 901 Uruchomienie teleksu ................................................... ......................................... 901 Pętla główna ................................................... ................................................... ... 903 Importowanie danych ................................................... .......................................... 904 Efekty wizualne i prezentacja ................................................... .................................... 905 Nadawanie wyglądu końcowego ................................................... ........................... 906 Problemy z odświeżaniem ekranu ................................................... .............................. 907 Wyciekanie pamięci i odśmiecanie ................................................... ............................ 908 Specyfikacja uaktualnionego teleksu ................................................... ......................... 909 Przekazywanie danych do teleksu ................................................... .............................. 909 Ukryte pola formularza ................................................... ........................................ 910 Ukryte ramki i warstwy ................................................... ........................................ 911 Spis treści 13 Nawigacja poprzez DOM ................................................... ...................................... 911 Zhierarchizowane bloki DIV ................................................... .................................. 912 Alternatywa wykorzystująca wyspy danych XML................................................... ...... 913 Dołączany kod JavaScript ................................................... .................................... 915 Implementacja nowego projektu teleksu ................................................... .................... 916 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 921 Rozdział 22. Koszyk na zakupy...................................................h............................................................923 Obraz ogólny................................................... ................................................... ......... 923 Cele ................................................... ................................................... ............... 924 Proces zakupów........................................ ................................................... .......... 925 Spojrzenie od strony technicznej ................................................... .......................... 928 Tworzenie programu koszyka na zakupy ................................................... ..................... 930 Tworzymy podstawowe strony WWW ................................................... ..................... 930 Tworzymy koszyk na zakupy ................................................... ................................. 932 Tworzymy kasę ................................................... ................................................... 956 Podsumowanie ................................................... ................................................... ..... 976 Rozdział 23. Drzewo genealogiczne...................................................h....................................................979 Aplikacja albumu z fotografiami................................................... ................................. 980 Wymogi projektu ................................................... ................................................. 981 Strategia implementacji ................................................... ...................................... 981 Projektujemy aplikację................................................... ......................................... 982 Drzewo genealogiczne ................................................... ......................................... 984 Aplikacja DHTML dla Internet Explorera................................................... ...................... 985 Główna ramka aplikacji ................................................... ....................................... 985 Implementacja strony wyświetlającej fotografie ................................................... ..... 985 Implementacja modalnego okna dialogowego................................................... ........ 988 Sterownik struktury drzewiastej w czystym JavaScripcie ............................................ 992 Testowanie albumu z fotografiami ................................................... ...................... 1005 Wyposażanie albumu w obsługę XML-a ................................................... ............... 1005 Wersja zgodna z przeglądarkami 6, 5, 4.x ................................................... ................ 1009 Wykorzystanie biblioteki Netscape z listami rozwijanymi.......................................... 1009 Symulacja modalnego okna dialogowego ................................................... ............ 1014 Nowa strona wyświetlająca fotografie ................................................... ................. 1015 Podsumowanie ................................................... ................................................... ... 1022 Część VI Bieżące kierunki rozwoju JavaScriptu 1023 Rozdział 24. ECMAScript 4 ...................................................h...................................................h.............. 1025 ECMAScript == JavaScript?................................................... ..................................... 1025 Początki JavaScriptu a ECMAScript................................................... ..................... 1026 Dlaczego potrzebny jest ECMAScript................................................... ................... 1028 Ewolucja JavaScriptu i ECMAScriptu w edycji 3.................................................... ... 1028 JavaScript 2.0 i co dalej? ................................................... ....................................... 1029 Kompilacja a interpretacja ................................................... ................................. 1030 Klasa a prototyp ................................................... ............................................... 1031 ECMAScript edycji 4. i co dalej? ................................................... .............................. 1032 Utrzymanie starego sposobu funkcjonowania ...........
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JavaScript. Zaawansowane programowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: