Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01024 014175 17879845 na godz. na dobę w sumie
JavaScript dla każdego - książka
JavaScript dla każdego - książka
Autor: , , , Liczba stron: 680
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-777-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Poznanie języka JavaScript to dla webmastera-amatora ważny krok na drodze do profesjonalizmu. Ten prosty język programowania pozwala wzbogacić strony internetowe o elementy interaktywne. JavaScript ma wiele zastosowań: umożliwia wizualne uatrakcyjnienie strony WWW poprzez umieszczenie na niej efektów graficznych (takich jak podmiana obrazka w momencie, gdy użytkownik wskaże go myszką), pozwala na dokonywanie weryfikacji danych wprowadzanych do formularzy, a nawet na pisanie całych aplikacji, np. do obsługi prostych sklepów internetowych.

Książka 'JavaScript dla każdego' to podręcznik języka JavaScript przeznaczony dla osób nie będących programistami. Jeśli chcesz dobrze opanować ten język i nauczyć się pisać własne skrypty (a nie tylko wykorzystywać gotowe fragmenty kodu znalezione w sieci), dobrze zrobisz sięgając po tę książkę. Przedstawia ona zarówno podstawy JavaScriptu, jak i jego bardziej zaawansowane aspekty. Znajdziesz w niej również rozdziały poświęcone najnowocześniejszym technologiom, takim jak SVG (grafika wektorowa na stronach WWW) czy JavaScript 1.5.

Dzięki tej książce:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI JavaScript dla ka¿dego KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Autorzy: Andrew Watt, Jonathan Watt, Jinjer Simon, Jim O Donnell T³umaczenie: Rafa³ H³adyn, Rados³aw Meryk ISBN: 83-7197-777-8 Tytu³ orygina³u: STY JavaScript in 21 Days Format: B5, stron: 680 Przyk³ady na ftp: 134 kB Poznanie jêzyka JavaScript to dla webmastera-amatora wa¿ny krok na drodze do profesjonalizmu. Ten prosty jêzyk programowania pozwala wzbogaciæ strony internetowe o elementy interaktywne. JavaScript ma wiele zastosowañ: umo¿liwia wizualne uatrakcyjnienie strony WWW poprzez umieszczenie na niej efektów graficznych (takich jak podmiana obrazka w momencie, gdy u¿ytkownik wska¿e go myszk¹), pozwala na dokonywanie weryfikacji danych wprowadzanych do formularzy, a nawet na pisanie ca³ych aplikacji, np. do obs³ugi prostych sklepów internetowych. Ksi¹¿ka „JavaScript dla ka¿dego” to podrêcznik jêzyka JavaScript przeznaczony dla osób nie bêd¹cych programistami. Jeġli chcesz dobrze opanowaæ ten jêzyk i nauczyæ siê pisaæ w³asne skrypty (a nie tylko wykorzystywaæ gotowe fragmenty kodu znalezione w sieci), dobrze zrobisz siêgaj¹c po tê ksi¹¿kê. Przedstawia ona zarówno podstawy JavaScriptu, jak i jego bardziej zaawansowane aspekty. Znajdziesz w niej równie¿ rozdzia³y poġwiêcone najnowoczeġniejszym technologiom, takim jak SVG (grafika wektorowa na stronach WWW) czy JavaScript 1.5. Dziêki tej ksi¹¿ce: • Wzbogacisz swoje strony internetowe o elementy interaktywne, poznasz DHTML • Nauczysz siê jêzyka JavaScript w stopniu pozwalaj¹cym na tworzenie w³asnych programów • Dowiesz siê, jak pisaæ skrypty dzia³aj¹ce w ró¿nych przegl¹darkach • Nauczysz siê ³¹czyæ technologiê SVG z JavaScriptem Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O Autorach ...................................................h................................... 15 Wstęp ...................................................h.......................................... 17 Część I ...................................................1......................................... 21 Rozdział 1. Podstawy ...................................................h..................................... 23 Przedstawiamy język JavaScript..................................................i.............................24 Co to jest JavaScript? ...................................................i.....................................24 Do czego służy JavaScript? ...................................................i.............................26 JavaScript w kontekście...................................................i........................................26 Potrzeba istnienia czegoś więcej niż HTML ...................................................i.....26 Po stronie serwera czy po stronie klienta?...................................................i.........27 Po stronie serwera...................................................i..........................................27 Po stronie klienta ...................................................i...........................................28 Realia ...................................................i...................................................i........29 Wybór właściwej technologii ...................................................i................................29 JavaScript, Jscript i ECMAScript ...................................................i..........................32 JavaScript..................................................i...................................................i....32 JScript..................................................i...................................................i.........32 ECMAScript..................................................i...................................................i33 Zaczynamy ...................................................i...................................................i......34 Wybór edytora tekstowego i przeglądarki WWW.................................................34 Podstawowe sprawy do zapamiętania...................................................i...............36 Gdzie umieszczamy kod JavaScript ...................................................i.................37 4 JavaScript dla każdego Wielokrotne wykorzystywanie kodu ...................................................i................45 Dokumentowanie kodu...................................................i...................................46 Słowa zarezerwowane ...................................................i....................................47 Typy danych ...................................................i...................................................i....48 Liczby...................................................i...................................................i........49 Boolean...................................................i...................................................i......50 Ciągi znaków...................................................i.................................................51 Przydatne narzędzia ...................................................i.............................................53 Funkcja alert() ...................................................i...............................................53 Funkcja confirm() ...................................................i..........................................54 Funkcja prompt()...................................................i...........................................55 Podsumowanie ...................................................i...................................................i.56 Warsztat ...................................................i...................................................i..........56 Pytania i odpowiedzi ...................................................i......................................56 Quiz...................................................i...................................................i...........57 Odpowiedzi do quizu...................................................i......................................57 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i..57 Rozdział 2. Praca z danymi ...................................................h............................. 59 Proste przechowywanie danych...................................................i.............................59 Zmienne...................................................i...................................................i.....60 Stałe ...................................................i...................................................i..........64 Operatory...................................................i...................................................i.........65 Podstawowe wiadomości o operatorach ...................................................i...........66 Operatory w języku JavaScript...................................................i..............................68 Operatory arytmetyczne ...................................................i.................................68 Operatory porównań ...................................................i......................................70 Operator warunkowy...................................................i......................................75 Operatory logiczne ...................................................i.........................................77 Operatory łańcuchowe...................................................i....................................79 Operatory przypisania...................................................i.....................................80 Operatory bitowe ...................................................i...........................................82 Priorytety operatorów...................................................i.....................................83 Podsumowanie ...................................................i...................................................i.85 Warsztat ...................................................i...................................................i..........85 Pytania i odpowiedzi ...................................................i......................................85 Quiz...................................................i...................................................i...........86 Odpowiedzi do quizu...................................................i......................................86 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i..86 Rozdział 3. Funkcje i instrukcje ...................................................h...................... 87 Funkcje użytkownika ...................................................i...........................................87 Czym są funkcje? ...................................................i..........................................88 Tworzenie funkcji ...................................................i..........................................88 Wykorzystanie funkcji...................................................i....................................90 Predefiniowane funkcje globalne...................................................i...........................97 Kodowanie i dekodowanie adresów URI...................................................i..........99 Zamiana ciągów znaków na kod...................................................i....................100 Funkcje arytmetyczne ...................................................i..................................101 Czym są instrukcje? ...................................................i...........................................107 Instrukcje sterujące ...................................................i............................................108 Instrukcje warunkowe ...................................................i..................................109 Instrukcje pętli...................................................i...................................................i115 Instrukcja while ...................................................i...........................................116 Spis treści 5 Instrukcja do while...................................................i.......................................117 Instrukcja for...................................................i...............................................118 Instrukcja for in ...................................................i...........................................121 Podsumowanie ...................................................i..................................................121 Warsztat ...................................................i...................................................i........121 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................121 Quiz...................................................i...................................................i.........122 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................122 Ćwiczenie ...................................................i...................................................i122 Rozdział 4. JavaScript to język obiektowy ...................................................h..... 123 Podstawowe informacje o obiektach...................................................i....................123 Czym są obiekty?...................................................i.........................................124 Obiekty języka JavaScript po stronie klienta...................................................i.........125 Obiekt window ...................................................i............................................126 Notacja z kropką...................................................i..........................................126 Zmienna czy właściwość? Funkcja czy metoda? ................................................127 Obiekty potomne obiektu window ...................................................i.................132 Obiekt document ...................................................i...............................................133 Właściwości ...................................................i................................................133 Metody ...................................................i...................................................i....135 Obiekty potomne ...................................................i.........................................139 Obiekt body...................................................i.................................................142 Obiekty środowiskowe ...................................................i.......................................143 Obiekt location ...................................................i............................................143 Ładowanie nowej strony...................................................i...............................144 Dostęp do adresu URL ...................................................i.................................146 Obiekt history ...................................................i..............................................148 Obiekt navigator ...................................................i..........................................150 Obiekt screen...................................................i...............................................151 Obiekty rdzenia języka JavaScript ...................................................i.......................151 Eksploracja obiektu...................................................i............................................154 Podsumowanie ...................................................i..................................................158 Warsztat ...................................................i...................................................i........159 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................159 Quiz...................................................i...................................................i.........159 Odpowiedzi na quiz...................................................i......................................159 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i159 Rozdział 5. Wprowadzenie do tablic ...................................................h.............. 161 Czym są tablice?...................................................i................................................161 Tworzenie tablic ...................................................i................................................163 Uzyskiwanie dostępu do indywidualnych elementów tablicy...............................164 Tworzenie pustej tablicy i wypełnianie jej danymi .............................................164 Literały tablicowe ...................................................i........................................166 Wykorzystywanie tablic ...................................................i.....................................167 Zastosowanie tablic równoległych ...................................................i.................170 Właściwości obiektu Array...................................................i.................................172 Metody obiektu Array ...................................................i........................................176 Metoda toString()...................................................i.........................................177 Metoda toLocaleString()...................................................i...............................178 Metoda join()...................................................i...............................................178 Dodawanie elementów do tablicy i usuwanie ich z tablicy ..................................179 Metoda reverse()...................................................i..........................................185 Metoda toSource() ...................................................i.......................................188 6 JavaScript dla każdego Metoda valueOf()...................................................i.........................................189 Tablice asocjacyjne...................................................i............................................189 Zapisywanie obiektów w elementach tablic ...................................................i..........192 Podsumowanie ...................................................i..................................................194 Warsztat ...................................................i...................................................i........195 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................195 Quiz...................................................i...................................................i.........195 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................195 Ćwiczenie ...................................................i...................................................i195 Rozdział 6. Formularze HTML i obiekt String............................h......................... 197 Pobieranie danych z formularzy HTML...................................................i...............197 Do czego służy język JavaScript w formularzach?..............................................200 Dostęp do elementów formularzy z poziomu języka JavaScript...........................200 Właściwości elementu form ...................................................i......................201 Metody obiektu Form...................................................i...................................205 Elementy formularzy...................................................i..........................................209 Kolekcja elements ...................................................i........................................210 Właściwości wspólne dla kilku elementów formularza ....................................... 212 Elementy typu text ...................................................i.......................................214 Element textarea ...................................................i..........................................216 Pola wyboru...................................................i................................................218 Przełączniki...................................................i.................................................220 Listy wyboru ...................................................i...............................................222 Przyciski ...................................................i...................................................i..225 Obiekt String ...................................................i...................................................i..225 Właściwości obiektu String...................................................i...........................227 Metody obiektu String ...................................................i..................................227 Sprawdzanie danych wprowadzanych przez użytkownika.........................................232 Podsumowanie ...................................................i..................................................236 Warsztat ...................................................i...................................................i........236 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................236 Quiz...................................................i...................................................i.........237 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................237 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i237 Rozdział 7. Liczby i obliczenia ...................................................h....................... 239 Obiekt Number...................................................i..................................................239 Liczby w JavaScript ...................................................i.....................................240 Właściwości obiektu Number...................................................i........................244 Metody obiektu Number...................................................i...............................247 Metoda valueOf()...................................................i.........................................254 Obiekt Math ...................................................i...................................................i...255 Predefiniowane właściwości ...................................................i...............................256 Metody obiektu Math...................................................i.........................................258 Tworzenie własnych funkcji obiektu Math ...................................................i............265 Obliczanie wartości silnia z liczby...................................................i.................265 Obliczanie pierwiastka stopnia n ...................................................i...................266 Logarytm o podstawie N...................................................i...............................267 Podsumowanie ...................................................i..................................................267 Warsztat ...................................................i...................................................i........268 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................268 Quiz...................................................i...................................................i.........268 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................268 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i268 Spis treści 7 Część II ...................................................1...................................... 269 Rozdział 8. Przeglądarki..........................................h......................................... 271 Różne przeglądarki, różne wersje JavaScript ...................................................i........271 Historia języka JavaScript...................................................i.............................272 Standardy ECMA...................................................i.........................................273 Tworzenie skryptów zgodnych z wieloma przeglądarkami........................................274 Przeglądarki, które nie obsługują JavaScript ...................................................i...275 Przeglądarki z wyłączoną obsługą JavaScript..................................................i...276 Pobieranie informacji o przeglądarce ...................................................i.............277 Sprawdzanie obsługi określonych obiektów w przeglądarce................................282 Model W3C DOM ...................................................i.............................................283 Dostęp do węzłów...................................................i........................................284 Podsumowanie ...................................................i..................................................286 Warsztat ...................................................i...................................................i........287 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................287 Quiz...................................................i...................................................i.........288 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................288 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i289 Rozdział 9. Funkcje daty i czasu ...................................................h................... 291 Daty w języku JavaScript ...................................................i...................................291 Obiekt Date...................................................i...................................................i....292 Utworzenie obiektu Date dla określonej daty...................................................i..294 Formatowanie dat ...................................................i..............................................295 Przekształcanie liczbowych wartości dnia i miesiąca na nazwy ...........................297 Kompozycje wartości dat..................................................i...............................298 Formatowanie czasu...................................................i...........................................300 Zmiana formatu czasu na AM/PM...................................................i.................302 Strefy czasowe ...................................................i............................................304 Konwersja formatów daty i czasu...................................................i........................305 Obliczenia z datami...................................................i......................................306 Konwersja pomiędzy ciągami znaków a datami .................................................308 Podsumowanie ...................................................i..................................................308 Warsztat ...................................................i...................................................i........309 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................309 Quiz...................................................i...................................................i.........309 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................310 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i310 Rozdział 10. Zdarzenia i ich obsługa ...................................................h............... 311 Zdarzenia ...................................................i...................................................i.......311 Tworzenie procedury obsługi zdarzenia ...................................................i...............312 Obsługa zdarzenia w postaci instrukcji JavaScript..............................................313 Obsługa zdarzeń za pomocą wywołania funkcji JavaScript .................................314 Przechwytywanie zdarzeń bezpośrednio w kodzie JavaScript..............................315 Rodzaje zdarzeń ...................................................i................................................316 W jaki sposób obsługiwać zdarzenia? ...................................................i..................318 Monitorowanie zmian w formularzach ...................................................i...........318 Wykonywanie działań ze zdarzeniami związanymi z klawiaturą..........................321 Monitorowanie aktywności obiektu ...................................................i...............323 Monitorowanie zdarzeń obiektów Window oraz Document.................................325 Przechwytywanie działań wykonywanych myszą............................................... 325 Podsumowanie ...................................................i..................................................331 Warsztat ...................................................i...................................................i........331 8 JavaScript dla każdego Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................331 Quiz...................................................i...................................................i.........332 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................332 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i333 Rozdział 11. Dynamiczny HTML.......................................h................................... 335 Czym jest DHTML? ...................................................i..........................................335 Zastosowanie arkuszy stylów kaskadowych ...................................................i.........336 Definiowanie stylów...................................................i.....................................337 Tworzenie reguł CSS.................................................i......................................341 Tworzenie klas ...................................................i............................................345 Warstwy ...................................................i...................................................i........348 Zmiana atrybutów elementu HTML ...................................................i....................351 Przesuwanie elementów ...................................................i.....................................353 Podsumowanie ...................................................i..................................................357 Warsztat ...................................................i...................................................i........357 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................357 Quiz...................................................i...................................................i.........358 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................358 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i358 Rozdział 12. Okna i ramki ...................................................h............................... 359 Czym są okna i ramki? ...................................................i.......................................359 Właściwości i metody obiektu Window...................................................i..........360 Określanie adresu wyświetlanej w oknie strony ...................................................i....365 Działania dotyczące historii stron wyświetlanych w przeglądarce..............................368 Działania dotyczące paska stanu ...................................................i.........................369 Zastosowanie obiektu Screen ...................................................i..............................371 Zastosowanie ramek...................................................i...........................................373 Adresy stron wyświetlanych w ramkach...................................................i.........377 Uniemożliwianie wyświetlania w ramkach...................................................i.....379 Wymuszanie wyświetlania ramek...................................................i..................380 Okna podręczne...................................................i.................................................382 Podsumowanie ...................................................i..................................................384 Warsztat ...................................................i...................................................i........384 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................385 Quiz...................................................i...................................................i.........385 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................386 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i386 Rozdział 13. Wyrażenia regularne..................................................h..................... 387 Dlaczego wyrażenia regularne są tak potrzebne ...................................................i....387 Czym są wyrażenia regularne? ...................................................i............................389 Dopasowanie sekwencji znaków tekstowych ...................................................i..390 Proste przykłady wzorców...................................................i..................................392 Możliwości dopasowania pojedynczej litery ...................................................i...392 Klasy znaków ...................................................i..............................................395 Występowanie znaków we wzorcu określoną ilość razy .......................................396 Wzorce uwzględniające zmienne ilości znaków .................................................399 Przegląd wyrażeń regularnych...................................................i.............................404 Definiowanie wyrażeń regularnych...................................................i......................404 Tworzenie obiektu przez przypisanie ...................................................i.............404 Tworzenie wyrażeń regularnych przy pomocy konstruktora................................405 Znaki specjalne ...................................................i............................................407 Kwantyfikatory...................................................i..................................................411 Metody obiektu RegExp...................................................i.....................................412 Spis treści 9 Metoda exec()...................................................i..............................................413 Metoda test()...................................................i...............................................414 Właściwości obiektu RegExp...................................................i..............................414 Określanie zasięgu działania wyrażenia regularnego przy pomocy właściwości global ...................................................i.................414 Rozróżnianie wielkich i małych liter w wyrażeniach regularnych przy pomocy właściwości ignoreCase ...................................................i..........415 Podsumowanie ...................................................i..................................................415 Warsztat ...................................................i...................................................i........416 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................416 Quiz...................................................i...................................................i.........416 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................416 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i417 Rozdział 14. Zaawansowane zarządzanie tablicami............................................. 419 Metody obiektu Array ...................................................i........................................419 Metoda concat()...................................................i...........................................420 Metoda slice()...................................................i..............................................427 Metoda splice()...................................................i............................................429 Metoda sort()...................................................i...............................................434 Tablice wielowymiarowe...................................................i....................................444 Podsumowanie ...................................................i..................................................450 Warsztat ...................................................i...................................................i........450 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................450 Quiz...................................................i...................................................i.........451 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................451 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i451 Część III ...................................................1..................................... 453 Rozdział 15. Debuggowanie i obsługa błędów...................................................h.. 455 Zapobieganie błędom oraz ich klasyfikacja ...................................................i..........456 Wstawianie komentarzy...................................................i................................456 Śledzenie zmiennych ...................................................i....................................456 Typy błędów w programowaniu w języku JavaScript .........................................457 Znajdowanie błędów składni...................................................i...............................458 Błędy składni w przeglądarce Netscape Navigator..............................................458 Błędy składni w przeglądarce Internet Explorer .................................................459 Debuggowanie błędów występujących podczas ładowania strony..............................460 Stosowanie metody document.writeln()...................................................i..........462 Stosowanie różnorodnych danych wejściowych.................................................465 Debuggowanie błędów I: zdarzenia dyskretne ...................................................i...... 467 Zastosowanie metody alert() ...................................................i.........................469 Zastosowanie elementów formularzy HTML...................................................i..472 Debuggowanie błędów II: zdarzenia ciągłe...................................................i...........475 Zaawansowane techniki debuggowania...................................................i................478 Tworzenie interpretera JavaScript działającego w trakcie uruchomienia strony.....479 Wyświetlanie informacji debuggowania w nowym oknie przeglądarki .................481 Debuggery JavaScript..................................................i..........................................481 Podsumowanie ...................................................i..................................................483 Warsztaty...................................................i...................................................i.......483 Pytania i Odpowiedzi ...................................................i...................................483 Quiz...................................................i...................................................i.........483 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................484 Ćwiczenie ...................................................i...................................................i484 10 JavaScript dla każdego Rozdział 16. Pliki cookie: trwałe przechowywanie danych................................... 485 Przechowywanie stanu...................................................i.......................................485 Pliki cookie: wstęp...................................................i.............................................487 Zalety cookie ...................................................i...............................................487 Ograniczenia plików cookie ...................................................i..........................488 Wady plików cookie...................................................i.....................................488 Mity dotyczące plików cookie ...................................................i.......................488 W jaki sposób używać plików cookie...................................................i...................489 Odczytywanie wartości z plików cookie...................................................i.........489 Ustawianie wartości cookie...................................................i...........................490 Przykład cookie ...................................................i...........................................495 Dokąd zmierza technologia cookie...................................................i.................507 Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje o cookie ........................................ 508 Inne możliwości przechowywania stanu...................................................i................508 Wysyłanie informacji przy użyciu łańcucha zapytań...........................................509 Sposób używania ukrytych zmiennych w formularzach..........................................511 Podsumowanie ...................................................i..................................................512 Warsztat ...................................................i...................................................i........512 Pytania i Odpowiedzi ...................................................i...................................512 Quiz...................................................i...................................................i.........512 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................512 Ćwiczenie ...................................................i...................................................i512 Rozdział 17. Poufność i bezpieczeństwo...............................h.............................. 513 Bezpieczeństwo danych osób odwiedzających...................................................i......513 Ograniczenia plików...................................................i.....................................514 Cookies...................................................i...................................................i....515 Dostęp do okna przeglądarki ...................................................i.........................516 Ograniczenia zasobów komputera ...................................................i.................516 Bezpieczeństwo danych administratorów WWW ...................................................i..517 Polityka tego samego pochodzenia...................................................i.................519 Wpływ polityki bezpieczeństwa na JavaScript...................................................i......520 Ochrona hasłem...................................................i...........................................520 Tworzenie podpisanych skryptów w przeglądarce Netscape Navigator.................523 Podsumowanie ...................................................i..................................................525 Warsztat ...................................................i...................................................i........526 Pytania i Odpowiedzi ...................................................i...................................526 Quiz...................................................i...................................................i.........527 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................527 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i527 Rozdział 18. Rozszerzenia i aplety...................................................h................... 529 Różnica pomiędzy apletem a rozszerzeniem...................................................i......... 530 Wykrywanie zainstalowanych wtyczek...................................................i................531 W jaki sposób przeglądarki zarządzają rozszerzeniami .........................................532 Sprawdzanie rozszerzeń...................................................i................................534 Sprawdzanie, czy przeglądarka obsługuje dany rodzaj plików .............................537 Praca z obiektami rozszerzeń ...................................................i..............................539 Praca z apletami...................................................i.................................................540 Podstawy technologii Java ...................................................i............................541 Wywołanie apletu Javy...................................................i.................................542 Komunikacja z apletami Javy...................................................i........................542 Podsumowanie ...................................................i..................................................543 Warsztat ...................................................i...................................................i........544 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................544 Spis treści 11 Quiz...................................................i...................................................i.........545 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................545 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i545 Rozdział 19. Tworzenie własnych obiektów ...................................................h..... 547 Czym jest obiekt użytkownika?...................................................i...........................547 Łączenie różnych elementów danych w jeden obiekt..........................................548 Tworzenie metod i właściwości obiektu użytkownika......................................... 549 Tworzenie obiektów za pomocą konstruktora...................................................i.......549 Wstawianie właściwości do obiektu...................................................i...............550 Tworzenie egzemplarza obiektu użytkownika...................................................i.......551 Dostęp do właściwości obiektu użytkownika ...................................................i..553 Zmiana wartości właściwości obiektu ...................................................i............553 Tworzenie metod obiektu ...................................................i...................................555 Łączenie obiektów ...................................................i.............................................558 Podsumowanie ...................................................i..................................................560 Warsztat ...................................................i...................................................i........560 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................560 Quiz...................................................i...................................................i.........561 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................561 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i562 Rozdział 20. JavaScript i handel elektroniczny...............................h..................... 563 Zawartość serwisu e-commerce — wymagania...................................................i.....563 Struktura sklepu internetowego ...................................................i...........................564 Katalog internetowy...................................................i...........................................566 Tworzenie własnej bazy danych...................................................i....................566 Projektowanie katalogu...................................................i.................................568 Kod sklepu księgarni internetowej ...................................................i.................570 Tworzenie pliku books.js ...................................................i..............................572 Wirtualny koszyk...................................................i...............................................574 Rozwiązywanie problemu liczb zmiennoprzecinkowych.....................................576 Usuwanie zamówień...................................................i.....................................577 Zbieranie informacji o kliencie ...................................................i......................578 Kod strony wirtualnego koszyka...................................................i....................580 Kwestie warte rozważenia...................................................i.............................584 Podsumowanie ...................................................i..................................................584 Warsztat ...................................................i...................................................i........584 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................584 Quiz...................................................i...................................................i.........585 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................585 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i586 Rozdział 21. Technologia SVG.........................................h................................... 587 Przegląd technologii SVG...................................................i...................................587 Dlaczego SVG? ...................................................i...........................................588 Dlaczego SVG w połączeniu z JavaScript? ...................................................i.....589 Podstawowe narzędzia SVG...................................................i..........................589 Przykład kodu SVG ...................................................i...........................................591 Model obiektowy dokumentu SVG (SVG DOM)...................................................i..593 Przeglądarka modelu obiektowego dokumentu Batik..........................................593 Podstawy SVG DOM...................................................i...................................595 JavaScript w dokumentach SVG ...................................................i.........................595 Element script w dokumencie SVG...................................................i............596 Określanie języka skryptowego ...................................................i.....................596 Szkielet dokumentu SVG z kodem JavaScript..................................................i..597 12 JavaScript dla każdego Wstawianie tytułu w rysunku SVG ...................................................i................598 Tworzenie prostych kształtów przy pomocy kodu JavaScript ..............................600 Wstawianie tekstu za pomocą kodu JavaScript..................................................i.602 Tworzenie płynnych animacji przy pomocy kodu JavaScript...............................603 Implementacja zdarzeń...................................................i.................................605 Zaawansowane animacje w języku JavaScript ...................................................i......610 Wzajemne oddziaływanie modeli obiektowych dokumentów HTML i SVG...............615 Gdzie można znaleźć informacje o SVG? ...................................................i...............616 Podsumowanie ...................................................i..................................................617 Warsztat ...................................................i...................................................i........617 Pytania i odpowiedzi ...................................................i....................................617 Quiz...................................................i...................................................i.........617 Odpowiedzi do quizu...................................................i....................................618 Ćwiczenia ...................................................i...................................................i618 Dodatki...................................................1....................................... 619 Dodatek A Nowe cechy JavaScript 1.5 ...................................................h......... 621 Dodatek B Kody kolorów..........................................h....................................... 625 Dodatek C Spis funkcji.........................................h........................................... 631 Dodatek D Zasoby sieciowe...................................................h......................... 647 Dodatek E Krótka historia języka JavaScript...................................................h. 653 Skorowidz...................................................h................................... 659 Rozdział 1. Podstawy JavaScript to język skryptowy, który umożliwia wprowadzanie elementów interak- tywnych na stronach WWW zapisanych w języku HTML lub XHTML. Język XHTML — Rozszerzony Hipertekstowy Język Znaczników (ang. Extended Hypertext Markup Language) — odpowiada językowi HTML 4 zapisanemu w składni języka XML. Java- Script idealnie nadaje się do wprowadzania na strony WWW dodatkowych właściwości oraz elementów interaktywnych. Posługiwanie się jedynie czystym językiem HTML (lub XHTML) nie pozwala na uzyskanie takich efektów. W niniejszej książce zaprezentujemy najbardziej użyteczne właściwości języka Java- Script. Czasami, niektóre z tematów poruszanych w tej publikacji mogą się nam wydać nieco abstrakcyjne. Zapamiętajmy na początek, że język JavaScript daje największe możliwości w przypadku, gdy wykorzystujemy kilka jego elementów równocześnie. Zatem, aby zrozumieć opis określonego zagadnienia, powinniśmy najpierw poznać kilka właściwości języka JavaScript i wykonać przykłady krok po kroku. Wraz z coraz głębszym poznawaniem omawianych tu zagadnień upewnimy się co do własnych zdol- ności łączenia właściwości języka JavaScript i będziemy mogli tworzyć skrypty, które na razie będą po prostu działały, a kiedy nabierzemy wprawy, także skrypty wykonu- jące dokładnie takie działania, jakich oczekujemy. Po przeanalizowaniu przykładów, po zakończeniu lektury książki i przestudiowaniu języka JavaScript staniemy się kom- petentnymi autorami skryptów w tym języku, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystać jego możliwości do ożywienia naszych stron WWW. W tym rozdziale przedstawiono zarówno zastosowania, jak i podstawową strukturę języka JavaScript. Informacje te dadzą nam solidne podstawy, na których oprzemy naszą wiedzę na temat interesującego nas języka podczas lektury kolejnych rozdzia- łów tej książki. W tym rozdziale interesować nas będą następujące zagadnienia:  Czym jest JavaScript?  Podstawy składni języka JavaScript, z uwzględnieniem typów danych oraz podstawowych funkcji. 22 JavaScript dla każdego ♦ Część I Przedstawiamy język JavaScript Podstawowymi pytaniami, jakie zadajemy sobie przystępując do nauki czegoś nowego, są: „co to jest?” oraz „do czego to służy?”. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na nie w od- niesieniu do języka JavaScript. Co to jest JavaScript? Przytaczając powszechnie powtarzaną definicję, możemy powiedzieć, że JavaScript jest wieloplatformowym, obiektowym językiem skryptowym, najpowszechniej wykorzy- stywanym w sieci. Osobom rozpoczynającym dopiero swą przygodę z programowaniem taka definicja niewiele wyjaśni, przyjrzyjmy się zatem poszczególnym jej częściom. Język wieloplatformowy W terminologii komputerowej pojęcie platforma odnosi się do systemu operacyjnego. Obecnie w komputerach biurowych powszechnie wykorzystuje się takie systemy opera- cyjne, jak Windows (różne odmiany), Linux czy MacOS. Mówiąc, że język JavaScript jest wieloplatformowy, mamy na myśli fakt, że kod w nim zapisany będzie w większo- ści przypadków z powodzeniem działać w różnych systemach operacyjnych, dając w nich te same wyniki. Wieloplatformowa natura JavaScript jest bardzo ważnym aspektem tego języka. Obecnie w komputerach wykorzystywanych do łączenia się z Internetem stosuje się wiele różnych systemów operacyjnych. Bez właściwości języka JavaScript, która polega na spójnym działaniu na różnych platformach, napisanie skryptów JavaScript oferujących ulepsze- nia na stronach WWW dla wykorzystujących różne platformy użytkowników Internetu, byłoby znacznie trudniejsze. Jednym z podstawowych celów twórców języka JavaScript było opracowanie wielo- platformowego języka skryptowego. Możliwość pracy w różnych systemach znacznie przyczyniła się do sukcesu tego języka. Bez tej cechy, język JavaScript nie przema- wiałby tak wyraziście do projektantów stron WWW, którzy zazwyczaj chcą docierać do jak najszerszego grona użytkowników. Język obiektowy Prawdopodobnie do tej pory najczęściej korzystaliśmy z języka HTML — co oznacza, że wiemy, iż jest to język znaczników. W językach tego typu znaczniki wykorzystywane są do otaczania fragmentów tekstu. Znaczniki informują przeglądarkę, w jaki sposób taki tekst ma być interpretowany. Język JavaScript jest inny. Wymaga, aby struktura danych, np. informacja na stronie WWW, już istniała. Ponadto, dane zapisane na stronie traktowane są jako obiekty o hie- rarchicznej strukturze. Jeżeli termin „obiekty o hierarchicznej strukturze” niewiele nam mówi, nie ma powodu do niepokoju — powrócimy do tego tematu w dalszej części Rozdział 1. ♦ Podstawy 23 książki. Cały rozdział 4. — „JavaScript to język obiektowy” — poświęcony jest omó- wieniu zagadnienia obiektowego charakteru języka JavaScript, a także opisowi obiektów, które będą wykorzystane w kolejnych rozdziałach. Na razie wystarczy nam informacja, że obiekty umożliwiają łatwiejszą organizację stron WWW oraz wykonywanie działań z tymi stronami. Język skryptowy JavaScript jest także językiem skryptowym. Warto zauważyć, że istnieją znaczące różnice pomiędzy językami skryptowymi, a niezależnymi językami programowania (np. C++ lub Visual Basic). Do podstawowych różnic można zaliczyć tę, że języki skryptowe są interpretowane i zazwyczaj wymagają one zapisania znacznie mniejszej ilości kodu. Jeżeli język jest interpretowany, oznacza to po prostu, że wpisywany przez nas kod nie musi być przed wykorzystaniem kompilowany do postaci binarnej. Zamiast tego, języki skryptowe posługują się instrukcjami, które poddawane są analizie za pomocą interpretera. Interpreter analizuje kod za każdym razem, kiedy go uruchamiamy. Ważną różnicą jest także to, że języki skryptowe działają wewnątrz innego programu lub aplikacji, np. przeglądarki WWW. Typowy skrypt JavaScript umieszczony po stronie klienta zawarty jest wewnątrz strony WWW zapisanej w języku HTML lub XHTML. Kod zapisany w takich językach, jak C++ czy Java może być wykonywany niezależnie (w przypadku języka Java możliwe jest również wykonywanie programów w obrębie stron WWW — taki program określa się wówczas mianem apletu). Interpreter języka JavaScript to oprogramowanie wbudowane w przeglądarkę WWW. Jego zadaniem jest pobieranie kodu JavaScript i postępowanie, krok po kroku, według instrukcji wchodzących w skład kodu. Język JavaScript jest obsługiwany przez wszystkie główne przeglądarki w wersjach 3.0 i nowszych. Skrypty JavaScript mogą być uruchamiane po stronie klienta — wewnątrz przeglą- darki WWW lub na serwerze WWW — wewnątrz aplikacji serwera WWW. W tej książce będziemy omawiać jedynie skrypty uruchamiane po stronie klienta. Ważną, wyróżniającą języki skryptowe cechą, którą zauważymy podczas ich stosowania jest to, że np. podczas pisania skryptów JavaScript zapisujemy znacznie mniej kodu niż w przypadku pisania niezależnego programu. Dzieje się tak dlatego, że przeglądarka WWW zawiera wiele użytecznych funkcji obsługujących język JavaScript. Skrypty są łatwiejsze do napisania, ale są wykonywane nieco wolniej niż skompilowany kod. Zaletą języków skryptowych jest to, że — w porównaniu z niektórymi językami niezależnymi — często łatwiej je napisać oraz nie wymagają skomplikowanych i drogich narzędzi. 24 JavaScript dla każdego ♦ Część I Do czego służy JavaScript? JavaScript ma wiele zastosowań. Podstawowym jest ulepszanie stron WWW. Język ten umożliwia programowanie stron WWW w taki sposób, że można wprowadzać do statycznych stron efekt ruchu oraz różnorodne elementy interaktywne. Uzyskanie takich efektów nie jest możliwe, jeśli posługujemy się jedynie językiem HTML. Za pomocą JavaScript można także zaimplementować obsługę błędów dla danych wprowadzanych w formularzach HTML. JavaScript w kontekście Zanim naprawdę rozpoczniemy studiowanie języka JavaScript, przyjrzyjmy się zagad- nieniom zapotrzebowania na jego istnienie oraz miejsca, jakie zajmuje na tle innych popularnych technologii WWW. Potrzeba istnienia czegoś więcej niż HTML W ciągu ostatniej dekady przeciętny użytkownik komputerów był świadkiem olbrzy- miego wzrostu jakości i funkcjonalności wykorzystywanych programów. Postępy w rozwoju sprzętu i oprogramowania zaowocowały znaczącą poprawą zarówno funkcji, jak i wyglądu programów. Użytkownicy komputerów przyzwyczaili się do programów kolorowych, dynamicznych i wymagających aktywności. Coraz rzadziej akceptują infor- macje podawane w nieciekawej, statycznej formie. Wprowadzenie skryptów JavaScript na stronach WWW czyni strony WWW bardziej interaktywnymi niż było to możliwe za pomocą funkcji oferowanych w technologiach dostępnych po stronie serwera. Podobnie jest w przypadku Internetu. Chociaż w początkowym zamyśle strony WWW miały prezentować statyczny tekst, bez elementów graficznych, to jednak Internet od momentu swego powstania znacznie się zmienił. Rozwój języka HTML i wprowadzenie arkuszy kaskadowych stylów (CSS) stanowiły milowe kroki na drodze do wprowa- dzenia kolorów i grafiki na stronach WWW. Dzięki tym technologiom strony WWW stały się bardziej estetyczne. Pomimo to czysty HTML w dalszym ciągu jest forma- tem statycznym. W zakresie interaktywności z użytkownikiem może on zaoferować co najwyżej wykorzystanie hiperłączy lub pewnych elementów formularzy, które użytkow- nicy mogą wypełniać. Jednak nawet wówczas, bez dodatkowych technologii, za pomocą czystego języka HTML, nie można wykonać takich użytecznych czynności, jak choćby sprawdzenie poprawności wprowadzanych informacji. Konkurencja pomiędzy rosnącą liczbą ośrodków WWW wywiera coraz większą pre- sję na projektantów stron WWW. Muszą oni szukać sposobów na przyciągnięcie uwagi użytkowników do ich ośrodków oraz sprawienie, aby chętnie do nich wracali. Ta presja doprowadziła do rozwoju różnorodnych, niekiedy ekscytujących technologii, które mają na celu wprowadzenie prostych, ale użytecznych usprawnień oferowanych przez język HTML. Niektóre z nowych technologii mają na celu poprawę komfortu użytkow- ników dzięki tworzeniu dynamicznych i interaktywnych stron WWW, natomiast inne — wprowadzenie funkcji użytecznych w biznesie oraz w świadczeniu innych usług. Rozdział 1. ♦ Podstawy 25 Język JavaScript jest jedną z podstawowych dostępnych technologii ulepszania stron WWW. Jego specyfika polega na możliwości ożywienia statycznych stron HTML. Po stronie serwera czy po stronie klienta? Ogólnie rzecz biorąc, techn
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JavaScript dla każdego
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: