Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00089 005867 13604533 na godz. na dobę w sumie
JavaScript dla każdego. Wydanie IV - książka
JavaScript dla każdego. Wydanie IV - książka
Autor: Liczba stron: 456
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0766-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nadaj nową jakość swoim stronom internetowym

Znasz już język HTML, umiesz tworzyć proste strony internetowe i chcesz się nauczyć czegoś nowego? JavaScript to doskonały wybór. Język ten pozwala tchnąć życie w statyczne strony, dodać do nich ciekawe efekty oraz ułatwić użytkownikom interakcję z witryną. Duże możliwości połączone z łatwością nauki sprawiają, że jest to jeden z najprostszych sposobów na poprawę jakości Twoich stron.

Książka 'JavaScript dla każdego. Wydanie IV' zawiera 24 krótkie lekcje, dzięki którym szybko poznasz składnię tego języka i nauczysz się używać go do tworzenia zaawansowanych stron internetowych. Dowiesz się, czym jest model DOM oraz jak za jego pomocą dynamicznie manipulować zawartością strony. Przeczytasz o technikach tworzenia internetowych aplikacji multimedialnych i możliwościach technologii AJAX. Poszczególne lekcje zawierają szczegółowe instrukcje opisujące typowe operacje języka JavaScript, co pozwoli Ci samodzielnie wykonać wszystkie przykłady. Dodatkowo, na końcu każdego rozdziału znajdują się pytania i ćwiczenia, które pomogą Ci sprawdzić i utrwalić nabytą wiedzę.

Doskonała książka dla każdego ambitnego webmastera!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JavaScript dla ka¿dego. Wydanie IV Autor: Michael Moncur T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 83-246-0766-8 Tytu³ orygina³u: Sams Teach Yourself JavaScript in 24 Hours (4th Edition) Format: B5, stron: 456 Nadaj now¹ jakoœæ swoim stronom internetowym (cid:129) Poznaj sk³adniê i mo¿liwoœci jêzyka JavaScript (cid:129) Naucz siê dynamicznie manipulowaæ stronami internetowymi (cid:129) Twórz bardziej efektowne i interaktywne witryny Znasz ju¿ jêzyk HTML, umiesz tworzyæ proste strony internetowe i chcesz siê nauczyæ czegoœ nowego? JavaScript to doskona³y wybór. Jêzyk ten pozwala tchn¹æ ¿ycie w statyczne strony, dodaæ do nich ciekawe efekty oraz u³atwiæ u¿ytkownikom interakcjê z witryn¹. Du¿e mo¿liwoœci po³¹czone z ³atwoœci¹ nauki sprawiaj¹, ¿e jest to jeden z najprostszych sposobów na poprawê jakoœci Twoich stron. Ksi¹¿ka „JavaScript dla ka¿dego. Wydanie IV” zawiera 24 krótkie lekcje, dziêki którym szybko poznasz sk³adniê tego jêzyka i nauczysz siê u¿ywaæ go do tworzenia zaawansowanych stron internetowych. Dowiesz siê, czym jest model DOM oraz jak za jego pomoc¹ dynamicznie manipulowaæ zawartoœci¹ strony. Przeczytasz o technikach tworzenia internetowych aplikacji multimedialnych i mo¿liwoœciach technologii AJAX. Poszczególne lekcje zawieraj¹ szczegó³owe instrukcje opisuj¹ce typowe operacje jêzyka JavaScript, co pozwoli Ci samodzielnie wykonaæ wszystkie przyk³ady. Dodatkowo, na koñcu ka¿dego rozdzia³u znajduj¹ siê pytania i æwiczenia, które pomog¹ Ci sprawdziæ i utrwaliæ nabyt¹ wiedzê. (cid:129) Sk³adnia jêzyka JavaScript (cid:129) Pisanie skryptów i umieszczanie ich na stronach (cid:129) U¿ywanie modelu DOM do manipulowania elementami strony (cid:129) Pobieranie danych od u¿ytkownika (cid:129) Stosowanie stylów przy u¿yciu arkuszy CSS (cid:129) Wprowadzenie do technologii AJAX (cid:129) Obs³uga grafiki, animacji i dŸwiêków (cid:129) Tworzenie efektownych menu rozwijanych (cid:129) Pisanie gier internetowych Doskona³a ksi¹¿ka dla ka¿dego ambitnego webmastera! Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorze ....................................................................................... 11 Wprowadzenie ................................................................................ 13 Część I Wprowadzenie do techniki skryptów WWW i języka JavaScript ........................................................ 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do języka JavaScript ................................................ 19 Podstawy pisania skryptów dla WWW ........................................................................... 20 Jak JavaScipt wiąże się ze stronami WWW? .................................................................. 22 Przeglądarki i JavaScript ................................................................................................. 25 Wskazanie wersji JavaScriptu ......................................................................................... 27 JavaScript poza przeglądarkami ...................................................................................... 28 Możliwości JavaScriptu ................................................................................................... 28 Alternatywy dla JavaScriptu ............................................................................................ 29 Podsumowanie ................................................................................................................. 32 Pytania i odpowiedzi ....................................................................................................... 32 Rozdział 2. Tworzenie prostych skryptów .......................................................... 35 Narzędzia do pisania skryptów ........................................................................................ 36 Wyświetlanie daty i godziny za pomocą JavaScriptu ..................................................... 38 Zaczynamy skrypt ............................................................................................................ 38 Dodajemy instrukcje JavaScriptu .................................................................................... 38 Generowanie wyjścia ....................................................................................................... 40 Dodajemy skrypt do strony WWW ................................................................................. 40 Testowanie skryptu .......................................................................................................... 41 Modyfikowanie skryptu ................................................................................................... 42 Jak radzić sobie z błędami w JavaScripcie? .................................................................... 44 Podsumowanie ................................................................................................................. 46 Pytania i odpowiedzi ....................................................................................................... 47 Rozdział 3. Początki programowania w języku JavaScript .................................. 49 Podstawowe pojęcia ........................................................................................................ 49 Reguły składni JavaScriptu ............................................................................................. 54 Komentarze ...................................................................................................................... 55 Zalecane rozwiązania ...................................................................................................... 56 Podsumowanie ................................................................................................................. 58 Pytania i odpowiedzi ....................................................................................................... 58 Pytania kontrolne ............................................................................................................. 59 6 JavaScript dla każdego Rozdział 4. Podstawy DOM (Document Object Model) ....................................... 61 Obiektowy model dokumentu — wprowadzenie ............................................................ 61 Korzystanie z obiektów window ..................................................................................... 63 Praca z dokumentami WWW .......................................................................................... 64 Dostęp do historii przeglądarki ........................................................................................ 67 Korzystanie z obiektu location ........................................................................................ 67 Podsumowanie ................................................................................................................. 69 Pytania i odpowiedzi ....................................................................................................... 70 Część II Podstawy JavaScriptu ................................................... 73 Rozdział 5. Zmienne, łańcuchy i tablice ............................................................ 75 Zmienne ........................................................................................................................... 75 Wyrażenia i operatory — wprowadzenie .......................................................................... 78 Typy danych w JavaScripcie ........................................................................................... 80 Konwersje pomiędzy typami danych .............................................................................. 81 Korzystanie z obiektów String ........................................................................................ 82 Korzystanie z podłańcuchów ........................................................................................... 85 Tablice liczbowe .............................................................................................................. 87 Tablice łańcuchów ........................................................................................................... 88 Podsumowanie ................................................................................................................. 92 Pytania i odpowiedzi ....................................................................................................... 93 Rozdział 6. Funkcje i obiekty ........................................................................... 97 Funkcje ............................................................................................................................ 97 Obiekty — wprowadzenie ............................................................................................. 102 Upraszczanie skryptów za pomocą obiektów .............................................................. 103 Rozszerzanie obiektów wbudowanych .......................................................................... 106 Podsumowanie ............................................................................................................... 109 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 109 Rozdział 7. Sterowanie przepływem za pomocą instrukcji warunkowych i pętli ..... 113 Instrukcja if .................................................................................................................... 114 Skrótowy zapis wyrażeń warunkowych ........................................................................ 117 Testowanie wielu warunków za pomocą if i else .......................................................... 117 Wielokrotne warunki z instrukcją switch ...................................................................... 120 Pętla for .......................................................................................................................... 121 Pętla while ..................................................................................................................... 123 Pętla do…while ............................................................................................................. 124 Stosowanie pętli ............................................................................................................. 124 Pętla przechodząca przez właściwości obiektu ............................................................. 126 Podsumowanie ............................................................................................................... 128 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 129 Rozdział 8. Funkcje wbudowane i biblioteki .................................................... 133 Wykorzystanie obiektu Math ......................................................................................... 133 Korzystanie z funkcji obiektu Math .............................................................................. 135 Słowo kluczowe with ..................................................................................................... 137 Praca z datami ................................................................................................................ 137 Korzystanie z bibliotek zewnętrznych ........................................................................... 140 Inne biblioteki ................................................................................................................ 142 Podsumowanie ............................................................................................................... 145 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 145 Spis treści 7 Część III Więcej na temat DOM ................................................ 149 Rozdział 9. Reagowanie na zdarzenia .............................................................. 151 Czym są funkcje obsługi zdarzeń? ................................................................................ 151 Obiekty i zdarzenia ........................................................................................................ 152 Korzystanie ze zdarzeń myszy ...................................................................................... 156 Zdarzenia klawiatury ..................................................................................................... 160 Używanie zdarzeń onLoad i onUnload ......................................................................... 163 Podsumowanie ............................................................................................................... 166 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 167 Rozdział 10. Okna i ramki ................................................................................ 169 Sterowanie oknami za pomocą obiektów ...................................................................... 169 Przesuwanie i zmiana rozmiarów okien ........................................................................ 172 Czas bezczynności ......................................................................................................... 174 Wyświetlanie okienek dialogowych .............................................................................. 176 Korzystanie z ramek ...................................................................................................... 178 Podsumowanie ............................................................................................................... 180 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 181 Rozdział 11. Pobieranie danych za pomocą formularzy ...................................... 183 Podstawy formularzy HTML ......................................................................................... 183 Użycie obiektu form w JavaScripcie ............................................................................. 184 Obsługa elementów formularza przez skrypty .............................................................. 186 Wyświetlanie danych z formularza ............................................................................... 192 Wysyłanie danych z formularza przez e-mail .............................................................. 193 Podsumowanie ............................................................................................................... 196 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 197 Rozdział 12. Praca z arkuszami stylów ............................................................. 199 Styl i treść ...................................................................................................................... 199 Definiowanie i używanie stylów CSS ........................................................................... 200 Właściwości CSS ........................................................................................................... 203 Prosty arkusz stylów ...................................................................................................... 206 Stosowanie zewnętrznych arkuszy stylów .................................................................... 208 Podsumowanie ............................................................................................................... 212 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 212 Rozdział 13. Korzystanie z DOM W3C ............................................................... 215 DOM i Dynamic HTML ................................................................................................ 215 Struktura DOM .............................................................................................................. 216 Tworzenie elementów pozycjonowalnych (warstw) ..................................................... 218 Podsumowanie ............................................................................................................... 224 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 225 Rozdział 14. Zaawansowane funkcje DOM ........................................................ 227 Korzystanie z węzłów DOM ......................................................................................... 227 Ukrywanie i pokazywanie obiektów ............................................................................. 229 Modyfikacja tekstu na stronie ........................................................................................ 231 Dodawanie tekstu do strony .......................................................................................... 232 Podsumowanie ............................................................................................................... 236 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 237 8 JavaScript dla każdego Część IV Zaawansowane funkcje JavaScriptu ............................ 239 Rozdział 15. Techniki pisania nieprzeszkadzających skryptów ........................... 241 Zalecane techniki pisania skryptów ............................................................................... 242 Odczytywanie informacji o przeglądarce ......................................................................... 248 Pisanie uniwersalnych skryptów dla różnych wersji przeglądarek ............................... 251 Przeglądarki nieobsługujące JavaScriptu ...................................................................... 253 Podsumowanie ............................................................................................................... 258 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 259 Rozdział 16. Usuwanie błędów w aplikacjach JavaScriptu ................................. 261 Unikanie błędów ............................................................................................................ 261 Podstawowe narzędzia do usuwania błędów ................................................................. 264 Tworzenie funkcji obsługi błędów ................................................................................ 266 Zaawansowane narzędzia uruchomieniowe .................................................................. 269 Podsumowanie ............................................................................................................... 276 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 276 Rozdział 17. AJAX — skrypty zdalne ................................................................. 279 AJAX — wprowadzenie ................................................................................................ 279 Stosowanie XMLHttpRequest ....................................................................................... 283 Tworzenie prostej biblioteki AJAX ............................................................................... 285 Quiz AJAX wykorzystujący bibliotekę ......................................................................... 286 Usuwanie błędów w aplikacjach AJAX ........................................................................ 291 Podsumowanie ............................................................................................................... 296 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 296 Rozdział 18. Greasemonkey — ulepszanie WWW przez JavaScript ..................... 299 Czym jest Greasemonkey? ............................................................................................ 299 Instalacja Greasemonkey w przeglądarce Firefox ......................................................... 300 Korzystanie ze skryptów użytkownika .......................................................................... 302 Pisanie własnych skryptów użytkownika ...................................................................... 305 Podsumowanie ............................................................................................................... 313 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 313 Część V Budowanie aplikacji multimedialnych w JavaScripcie .... 317 Rozdział 19. Grafika i animacja ........................................................................ 319 Stosowanie dynamicznych obrazów .............................................................................. 319 Tworzenie efektu rollover ............................................................................................. 321 Prosty pokaz slajdów w JavaScripcie ............................................................................ 325 Podsumowanie ............................................................................................................... 332 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 332 Rozdział 20. Obsługa dźwięku i wtyczek przeglądarek ....................................... 335 Wtyczki — wprowadzenie ............................................................................................ 335 JavaScript i Flash ........................................................................................................... 338 Odtwarzanie dźwięków w JavaScripcie ........................................................................ 339 Testowanie dźwięków w JavaScripcie .......................................................................... 342 Podsumowanie ............................................................................................................... 347 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 347 Spis treści 9 Część VI Tworzenie złożonych skryptów .................................... 349 Rozdział 21. Budowanie menu rozwijanych w JavaScripcie ................................... 351 Projektowanie menu rozwijanych ................................................................................. 351 Skrypt tworzący zachowanie menu rozwijanego .......................................................... 356 Podsumowanie ............................................................................................................... 362 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 363 Rozdział 22. Tworzenie gry w JavaScripcie ........................................................ 365 Opis gry ......................................................................................................................... 365 Tworzenie dokumentu HTML ....................................................................................... 367 Tworzenie skryptu ......................................................................................................... 369 Dodawanie stylów za pomocą CSS ............................................................................... 374 Podsumowanie ............................................................................................................... 379 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 379 Rozdział 23. Tworzenie aplikacji w JavaScripcie ................................................ 383 Tworzenie okna przewijanego ....................................................................................... 383 Zamiana arkuszy stylów za pomocą JavaScriptu .......................................................... 386 Podsumowanie ............................................................................................................... 395 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 395 Rozdział 24. Przyszłość z JavaScriptem .............................................................. 397 Nauka zaawansowanych technik JavaScriptu ............................................................... 397 Przyszłe technologie WWW .......................................................................................... 398 Planowanie na przyszłość .............................................................................................. 401 Przejście do innego języka ............................................................................................ 402 Podsumowanie ............................................................................................................... 408 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 409 Dodatki ...................................................................... 411 Dodatek A Inne źródła informacji ................................................................... 413 Dodatek B Narzędzia dla programistów JavaScript ....................................... 415 Dodatek C Słowniczek ................................................................................... 419 Dodatek D Krótki leksykon JavaScriptu .......................................................... 423 Dodatek E Krótki leksykon DOM ................................................................... 433 Skorowidz .................................................................................... 439 Rozdział 4. Podstawy DOM (Document Object Model) Rozdział omawia następujące tematy: (cid:141) Jak korzystać z różnych obiektów DOM. (cid:141) Jak pracować z oknami, używając obiektów window. (cid:141) Jak pracować z dokumentami, używając obiektów document. (cid:141) Jak używać obiektów dla łączy i kotwic. (cid:141) Jak za pomocą obiektu location pracować z adresami URL (cid:141) Jak utworzyć oparte na JavaScripcie przyciski Wstecz i Dalej. Dotarliśmy do końca części I. Niniejszy rozdział przedstawi Czytelnikowi jedno z najważniejszych narzędzi, których będzie używać z JavaScriptem: obiektowy model dokumentu (DOM — ang. Document Object Model), który pozwala na manipulowanie przez skrypty stronami WWW, oknami i dokumentami. Bez DOM JavaScript byłby po prostu kolejnym językiem skryptowym. Dzięki DOM staje się potężnym narzędziem tworzenia dynamicznych stron WWW. W rozdziale przedstawimy ideę DOM i kilka najczęściej używanych obiektów. Obiektowy model dokumentu — wprowadzenie JavaScript ma nad HTML-em tę przewagę, że skrypty mogą manipulować dokumen- tem WWW i jego zawartością. Skrypt może załadować do przeglądarki nową stronę, zmieniać elementy okna przeglądarki i dokumentu, otwierać nowe okna, a nawet dyna- micznie modyfikować tekst na stronie. 62 Część I ♦ Wprowadzenie do techniki skryptów WWW i języka JavaScript Do pracy z przeglądarką i dokumentami JavaScript używa hierarchii obiektów nadrzęd- nych i potomnych, zwanej Document Object Model (DOM). Obiekty te są zorgani- zowane w strukturę przypominającą drzewo i reprezentują całą treść i wszystkie składniki dokumentu WWW. DOM nie należy do języka JavaScript — jest interfejsem programowym aplikacji (API) wbudowanym w przeglądarkę WWW. Wprawdzie DOM najczęściej używany jest z JavaScriptem, lecz może być też wykorzystywany przez inne języki, np. VBScript i Javę. Obiekty w DOM mają właściwości — zmienne, które opisują stronę WWW lub doku- ment, oraz metody — funkcje, które pozwalają manipulować elementami strony WWW. Aby odwołać się do obiektu, używamy nazwy obiektu nadrzędnego, po której nastę- puje nazwa (lub nazwy obiektu potomnego oddzielone kropkami). Na przykład Java- Script przechowuje obiekty reprezentujące obrazy w dokumencie jako obiekty potomne obiektu document. Poniższy zapis wskazuje obiekt image9 będący obiektem potomnym obiektu document, który z kolei jest obiektem potomnym obiektu window: window.document.image9 window jest obiektem nadrzędnym dla wszystkich obiektów, którymi będziemy zajmo- wać się w tym rozdziale. Rysunek 4.1 ilustruje ten wycinek hierarchii DOM i kilka obiektów znajdujących się w nim. Rysunek 4.1. Hierarchia obiektów DOM Powyższy rysunek przedstawia tylko podstawowe obiekty przeglądarki, które zostaną omówione w niniejszym rozdziale. Są one jedynie niewielką częścią DOM. Więcej informacji na ten temat zawiera część III, „Więcej na temat DOM”. Rozdział 4. ♦ Podstawy DOM (Document Object Model) 63 Historia DOM Od chwili wprowadzenia JavaScriptu 1.0 w programie Netscape 2.0 przeglądarki WWW zawierają obiekty, które reprezentują elementy dokumentu WWW i inne funkcje prze- glądarki. Nigdy jednak nie istniał prawdziwy standard. Wprawdzie Netscape i Internet Explorer zawierały wiele identycznych obiektów, lecz nie było żadnej gwarancji, że te same obiekty będą zachowywać się tak samo w obu tych programach, a co dopiero w mniej popularnych przeglądarkach WWW. Nadal, niestety, występują różnice pomiędzy przeglądarkami — lecz jest i dobra wiado- mość. Od chwili wydania wersji Netscape 3.0 i Internet Explorer 4.0 wszystkie pod- stawowe obiekty (omawiane w niniejszym rozdziale) są przez obie przeglądarki obsłu- giwane zasadniczo tak samo. W nowszych wersjach przeglądarek obsługiwane są znacznie bardziej zaawansowane modele DOM. Poziomy DOM Organizacja W3C (ang. World Wide Web Consortium) opracowała zalecenia poziomu 1. modelu (ang. DOM Level 1). Jest to standard definiujący nie tylko obiekty podstawowe, lecz cały zestaw obiektów, które obejmują wszystkie składniki dokumentu HTML. Standard DOM poziom 2. również został opublikowany, a poziom 3. jest w trakcie tworzenia. Netscape 4 i Internet Explorer 4 udostępniały własne obiektowe modele dokumentu, które dawały większą kontrolę nad dokumentem, lecz nie były znormalizowane. Na szczęście, zaczynając od wersji Internet Explorer 5 i Netscape 6, oba programy obsłu- gują DOM W3C, więc możemy obsługiwać obie przeglądarki poprzez prosty, zgodny ze standardami kod. Wszystkie dzisiejsze przeglądarki obsługują DOM W3C. Podstawowa hierarchia obiektów, opisana w niniejszym rozdziale, jest nieformalnie nazywana poziomem 0 DOM, a obiekty te należą do standardu DOM Level 1. W dalszej części książki pokażemy, jak za pomocą DOM W3C pracować z dowolną częścią doku- mentu WWW. DOM W3C pozwala modyfikować stronę w czasie rzeczywistym po tym, jak zostanie załadowana. Jak to zrobić, pokażemy w części III książki. Korzystanie z obiektów window Na szczycie hierarchii obiektów przeglądarki znajduje się obiekt window, który repre- zentuje okno przeglądarki. Użyliśmy już przynajmniej jednej metody obiektu window: metody window.alert() lub po prostu alert(), która wyświetla komunikat w okienku komunikatu. 64 Część I ♦ Wprowadzenie do techniki skryptów WWW i języka JavaScript W jednej chwili może istnieć kilka obiektów window, z których każdy będzie reprezen- tować otwarte okno przeglądarki. Ramki również są reprezentowane przez obiekty window. O oknach i ramkach powiemy więcej w rozdziale 10., „Okna i ramki”. Warstwy, które pozwalają wstawiać, modyfikować i pozycjonować dynamiczną treść w dokumencie WWW, również są podobne do obiektów window. Zostały opisa- ne w rozdziale 13., „Korzystanie z DOM W3C”. Praca z dokumentami WWW Obiekt document reprezentuje dokument (stronę) WWW. Dokumenty WWW są wyświe- tlane w oknach przeglądarek, więc nikogo nie powinno zaskoczyć, że document jest obiektem potomnym obiektu window. Obiekt window zawsze reprezentuje bieżące okno (czyli to, które zawiera skrypt), więc za pomocą window.document można odwołać się do bieżącego dokumentu. Możemy też po prostu odwołać się do obiektu document; wówczas automatycznie zostanie przy- jęte bieżące okno. Używaliśmy już metody document.write do wyświetlenia tekstu w dokumencie WWW. Przykłady w poprzednich rozdziałach obejmowały tylko jedno okno i jeden dokument, więc nie było trzeba używać window.document.write — lecz ta dłuższa składnia zadziałałaby równie dobrze. Gdy używamy więcej niż jednego okna lub ramki, możemy mieć do czynienia z kilko- ma obiektami window, z których każdy będzie miał własny obiekt document. Aby wyko- rzystać jeden z tych obiektów document, należy użyć nazwy okna i nazwy dokumentu. W następnych punktach omówimy kilka właściwości i metod obiektu document, które przydadzą się przy pisaniu skryptów. Zdobywanie informacji o dokumencie Kilka właściwości obiektu document zawiera ogólne wiadomości o bieżącym doku- mencie: (cid:141) document.URL podaje URL dokumentu jako proste pole tekstowe Tej właści- wości nie można zmienić. Aby wysłać użytkownika pod inny adres, należy użyć obiektu window.location omówionego w dalszej części rozdziału. (cid:141) document.title podaje tytuł bieżącej strony zdefiniowany przez znacznik HTML title . (cid:141) document.referrer jest adresem URL strony, którą użytkownik wyświetlał przed bieżącą — zwykle była to strona z łączem do strony bieżącej. Rozdział 4. ♦ Podstawy DOM (Document Object Model) 65 (cid:141) document.lastModified jest datą ostatniej modyfikacji dokumentu. Data ta jest wysyłana przez serwer wraz ze stroną WWW. (cid:141) document.bgColor i document.fgColor są kolorami tła i pierwszego planu (tekstu) dokumentu. Odpowiadają atrybutom BGCOLOR i TEXT znacznika body . (cid:141) document.linkColor, document.alinkColor i document.vlinkColor są kolorami łączy w dokumencie. Odpowiadają atrybutom LINK, ALINK i VLINK znacznika body . (cid:141) document.cookie pozwala odczytać lub ustawić cookie dla dokumentu. Informacje o cookies można znaleźć pod adresem http://www.jsworkshop.com/ cookies.html. Jak przykład właściwości dokumentu listing 4.1 przedstawia krótki dokument HTML, który za pomocą JavaScriptu wyświetla datę ostatniej modyfikacji. Listing 4.1. Wyświetlanie daty ostatniej modyfikacji html head title Dokument testowy /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=ISO-8859-2 /head body p Ta strona została ostatnio zmodyfikowana: script language= JavaScript type= text/javascript document.write(document.lastModified); /script /p /body /html Może to informować użytkownika, kiedy strona została ostatnio zmieniona. Używając JavaScriptu, nie musimy pamiętać, by zaktualizować datę po każdej modyfikacji strony (za pomocą skryptu moglibyśmy też zawsze wyświetlać bieżącą datę zamiast daty ostatniej aktualizacji, ale to byłoby oszustwem). Może się okazać, że właściwość document.lastModified nie zadziała poprawnie w stronie WWW lub zwróci błędną wartość. Data jest odbierana z serwera WWW, a niektóre serwery nie utrzymują poprawnie dat modyfikacji. Zapisywanie tekstu w dokumencie Najprostsze metody obiektu document są zarazem używane najczęściej. W istocie jedną z nich już wykorzystaliśmy. Metoda document.write wyświetla tekst jako element strony WWW w oknie dokumentu. Instrukcja ta jest używana, by wyświetlić wyjście skryptu na stronie WWW. 66 Część I ♦ Wprowadzenie do techniki skryptów WWW i języka JavaScript Alternatywna instrukcja document.writeln również wyświetla tekst, lecz dołącza na koniec znak końca wiersza ( ). Przydaje się to, gdy wyświetlany tekst ma być ostatnim elementem wiersza. Znak końca wiersza jest przez przeglądarki WWW wyświetlany jako spacja, poza jednym wyjątkiem — wewnątrz kontenera pre . Aby wstawić faktyczny koniec wiersza, należy użyć znacznika br . Wymienionych metod można używać jedynie w treści strony WWW, więc są wyko- nywane podczas ładowania strony. Nie można ich użyć, aby dodać tekst do załado- wanej już strony, bez konieczności przeładowania dokumentu. W nowszych przeglądarkach można bezpośrednio modyfikować tekst na stronie WWW za pomocą funkcji nowego DOM. Techniki te zostały omówione w rozdziale 14. Metody document.write można używać pomiędzy znacznikami script w treści doku- mentu HTML. Może też być używana w funkcji, pod warunkiem że w treści dokumentu zawrzemy wywołanie tej funkcji. Stosowanie łączy i kotwic Kolejnym obiektem potomnym obiektu document jest obiekt link. Dokument może zawierać wiele obiektów link, z których każdy zawiera informację o łączu wskazują- cym inny adres lub kotwicę. Kotwice oznaczają nazwane miejsca w dokumencie HTML, do których można bezpo- średnio przeskoczyć. Definiowane są za pomocą znacznika następująco: a name= (cid:166) part2 . Po zdefiniowaniu kotwicy można ją wskazać poprzez znacznik a href= (cid:166) #part2 . Obiekty link są dostępne w tablicy links. Każdy element tablicy jest jednym z obiek- tów link na bieżącej stronie. Właściwość tablicy document.links.length wskazuje liczbę łączy na stronie. Każdy obiekt link (inaczej element tablicy links) ma listę właściwości definiujących URL. Właściwość href zawiera kompletny URL, a inne właściwości definiują elementy tego adresu. Są to właściwości takie same jak obiektu location, który zostanie omó- wiony w dalszej części rozdziału. Do właściwości można się odwołać, podając numer łącza i nazwę właściwości. Na przykład poniższa instrukcja przypisuje cały URL pierwszego łącza do zmiennej link1: link1 = links[0].href; Rozdział 4. ♦ Podstawy DOM (Document Object Model) 67 Obiekty anchor są również potomne względem obiektu document. Każdy obiekt anchor reprezentuje kotwicę w bieżącym dokumencie — zdefiniowaną lokalizację, do której można przejść bezpośrednio. Podobnie jak łącza kotwice są dostępne w tablicy (o nazwie anchors). Każdy element tej tablicy jest obiektem anchor. Właściwość document.anchors.length podaje liczbę elementów w tablicy anchors. Dostęp do historii przeglądarki Obiekt history jest kolejnym obiektem potomnym (właściwością) obiektu window. Mieści informacje o adresach URL odwiedzonych przed i po bieżącym i zawiera metody, które pozwalają przejść do wcześniejszej lub następnej lokalizacji. Obiekt history ma dostępną jedną właściwość: (cid:141) history.length zawiera informację o długości listy historii — inaczej mówiąc liczbę różnych lokalizacji odwiedzonych przez użytkownika. Obiekt history ma właściwości current, previous i next, w których przechowy- wane są URL dokumentów z listy historii. Jednakże z uwagi na bezpieczeństwo i prywatność obiekty te nie są standardowo dostępne w dzisiejszych przeglądarkach. Obiekt history ma trzy metody, którymi możemy się posłużyć do przemieszczania się po liście adresów w historii: (cid:141) history.go() otwiera URL z listy historii. Aby użyć tej metody, należy podać w nawiasach liczbę dodatnią lub ujemną. Na przykład history.go(-2) jest odpowiednikiem dwukrotnego kliknięcia przycisku Wstecz. (cid:141) history.back() ładuje poprzedni URL z listy historii — jest odpowiednikiem naciśnięcia przycisku Wstecz. (cid:141) history.forward() ładuje następny URL z listy historii, jeśli taki adres jest dostępny. Stanowi odpowiednik naciśnięcia przycisku Dalej. Metody te wypróbujemy w sekcji „Zrób to sam” na końcu niniejszego rozdziału. Korzystanie z obiektu location Trzecim obiektem potomnym obiektu window jest location. Obiekt ten przechowuje informacje o bieżącym adresie URL otwartym w oknie. Na przykład poniższa instruk- cja wczytuje URL do bieżącego okna: window.location.href= http://www.starlingtech.com 68 Część I ♦ Wprowadzenie do techniki skryptów WWW i języka JavaScript Właściwość href użyta w tej instrukcji zawiera kompletny URL bieżącego adresu okna. Za pomocą innych właściwości obiektu location możemy też uzyskać dostęp do różnych fragmentów URL. Weźmy na przykład poniższy adres URL: http://www.jsworkshop.com:80/test.cgi?lines=1#anchor Poszczególne elementy tego adresu reprezentują następujące właściwości: (cid:141) location.protocol wskazuje protokół (w tym przykładzie http:). (cid:141) location.hostname oznacza nazwę hosta w URL (w tym przykładzie www.jsworkshop.com). (cid:141) location.port oznacza numer portu (w tym przykładzie 80). (cid:141) location.pathname wskazuje nazwę pliku ze ścieżką (w tym przykładzie test.cgi). (cid:141) location.search wskazuje zapytanie (w tym przykładzie lines=1), jeśli adres URL je zawiera. Zapytania takie najczęściej wykorzystywane są przez skrypty CGI. (cid:141) location.hash jest nazwą kotwicy (w tym przykładzie #anchor), jeśli adres URL ją zawiera. Obiekt link, przedstawiony wcześniej, również zawiera listę właściwości dających dostęp do elementów adresu URL. Wprawdzie właściwość location.href zwykle zawiera ten sam URL co właściwość document.URL, omówiona wcześniej, lecz właściwości document.URL nie można mo- dyfikować. Aby załadować nową stronę, należy zawsze posługiwać się location.href. Obiekt location ma dwie metody: (cid:141) location.reload() przeładowuje bieżący dokument. Jest odpowiednikiem przycisku Odśwież na pasku narzędzi. Jeśli (opcjonalnie) dodamy parametr true, pamięć podręczna przeglądarki będzie ignorowana i odświeżenie dokumentu zostanie wymuszone niezależnie od tego, czy uległ zmianie czy nie. (cid:141) location.replace() zastępuje bieżącą lokalizację nową. Jest to podobne do ustawiania bezpośrednio właściwości obiektu location. Różnica polega na tym, że metoda replace nie ma wpływu na historię przeglądarki — inaczej mówiąc, do poprzedniej lokalizacji nie można wrócić za pomocą przycisku Wstecz. Przydaje się to do okien tytułowych lub tymczasowych stron, do których powrót byłby bezużyteczny. (cid:84) Zrób to sam Tworzenie przycisków Wstecz i Dalej Za pomocą metod back i forward obiektu history możemy do dokumentu WWW dodać własne przyciski Wstecz i Dalej. Przeglądarka oczywiście ma już te przyciski, lecz czasem przydaje się udostępnić własne łącza, które będą pełnić to samo zadanie. Rozdział 4. ♦ Podstawy DOM (Document Object Model) 69 Utworzymy teraz skrypt, który wyświetla przyciski Wstecz i Dalej i za pomocą metod back i forward pozwala na nawigację w przeglądarce. Oto kod, który utworzy przycisk Wstecz: input type= button onClick= history.back(); value= -- Wstecz Znacznik input definiuje przycisk oznaczony Wstecz. Funkcja obsługi zdarzenia onClick używa metody history.back(), aby powrócić do poprzedniej strony w histo- rii. Kod przycisku Dalej jest podobny: input type= button onClick= history.forward(); value= Dalej -- Teraz pozostało nam tylko zbudować resztę dokumentu HTML. Listing 4.2 przedsta- wia kompletny dokument. Po załadowaniu go do przeglądarki możemy odwiedzić in- ne adresy URL i sprawdzić, czy przyciski działają poprawnie (rysunek 4.2). Listing 4.2. Strona WWW z dodanymi za pomocą JavaScriptu przyciskami Wstecz i Dalej html head title Przyciski Wstecz i Dalej /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=ISO-8859-2 /head body h1 Przyciski Wstecz i Dalej /h1 p Ta strona pozwala przechodzić do strony wcześniejszej i późniejszej w historii przeglądarki. Poniższe przyciski powinny być odpowiednikiem przycisków i Wstecz /i i i Dalej /i na pasku narzędzi przeglądarki WWW. /p p input type= button onClick= history.back(); value= -- Wstecz input type= button onClick= history.forward(); value= Dalej -- /p /body /html (cid:83) Podsumowanie W niniejszym rozdziale poznaliśmy Document Object Model — wykorzystywaną przez JavaScript hierarchię obiektów strony WWW. Pokazaliśmy, jak używać obiektu document do pracy z dokumentami i jak za pomocą obiektów history i location kontrolować URL wyświetlany w przeglądarce. Czytelnik powinien teraz dysponować podstawową wiedzą o DOM i kilku obiektach z tego modelu — w dalszej części książki obiekty będą opisywane bardziej szczegółowo. 70 Część I ♦ Wprowadzenie do techniki skryptów WWW i języka JavaScript Rysunek 4.2. Przyciski Wstecz i Dalej w przeglądarce Internet Explorer Gratulacje! Dotarliśmy do końca części pierwszej niniejszej książki. W części II powró- cimy do nauki języka JavaScript, zaczynając od rozdziału 5., „Zmienne, łańcuchy i tablice”. Pytania i odpowiedzi P: Mogę używać zapisu history i document zamiast window.history i window.document. Czy w innych przypadkach też mogę pominąć obiekt window? O: Tak. Na przykład do wyświetlenia komunikatu może posłużyć alert zamiast window.alert. Obiekt window zawiera bieżący skrypt, więc jest traktowany jako obiekt domyślny. Nie można jednak pomijać nazwy obiektu window przy pracy z ramkami, warstwami, więcej niż jednym oknem oraz w funkcji obsługi zdarzenia. P: Spróbowałem za pomocą metody document.lastModified wyświetlić datę modyfikacji mojej strony, lecz została wyświetlona data z roku 1970 (lub inna, o której wiem, że jest niepoprawna). Co się stało? O: Działanie tej funkcji jest zależne od serwera WWW wysyłającego do przeglądarki datę ostatniej modyfikacji dokumentu. Niektóre serwery nie wykonują tej czynności prawidłowo lub wymagają określonych atrybutów plików, by funkcja działała poprawnie. P: Czy mogę zmieniać wpisy w historii przeglądarki albo uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z przycisków Wstecz i Dalej? O: Wpisów w historii nie można zmieniać. Nie można też zapobiec użyciu przycisków Wstecz i Dalej, lecz można za pomocą location.replace() załadować serię stron, które nie pojawią się w historii. Istnieje kilka sztuczek, które uniemożliwiają poprawne działanie przycisku Wstecz, lecz nie radzę z nich korzystać — takie właśnie rozwiązania psują reputację JavaScriptu. Rozdział 4. ♦ Podstawy DOM (Document Object Model) 71 Pytania kontrolne Sprawdź swoją wiedzę na temat JavaScriptu, odpowiadając na poniższe pytania: 1. Który z poniższych obiektów może posłużyć do załadowania nowego URL do okna przeglądarki? a) document.url b) window.location c) window.url 2. Który obiekt zawiera metodę alert()? a) window b) document c) location 3. Który z poniższych poziomów DOM opisuje obiekty omówione w niniejszym rozdziale? a) DOM Level 0 b) DOM Level 1 c) DOM Level 2 Odpowiedzi 1. (b) Do wysłania przeglądarki pod nowy adres URL może posłużyć obiekt window.location. 2. (a) Metodę alert() zawiera obiekt window. 3. (a) Obiekty opisane w niniejszym rozdziale mieszczą się w nieformalnej specyfikacji DOM Level 0. Ćwiczenia Aby lepiej zapoznać się z możliwościami JavaScriptu przedstawionymi w niniejszym rozdziale, wykonaj następujące ćwiczenia: (cid:141) Zmodyfikuj przykład z listingu 4.2, dodając do przycisków Wstecz i Dalej przycisk Odśwież (przycisk ten powinien wyzwolić metodę location.reload()). (cid:141) Zmodyfikuj ten sam przykład tak, by wyświetlić aktualną liczbę wpisów w historii.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JavaScript dla każdego. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: