Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00546 008142 20997276 na godz. na dobę w sumie
Java. Wprowadzenie - książka
Java. Wprowadzenie - książka
Autor: , Liczba stron: 778
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-925-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Przystępne, a zarazem kompletne wprowadzanie do języka programowania, który zmienił sposób myślenia wielu programistów. W ostatnich latach Java wyprzedziła pod względem popularności inne języki, takie jak C++ i Visual Basic, spełniając większość wymagań stawianych przez twórców aplikacji i stała się najważniejszym językiem nowego pokolenia programistów -- w szczególności projektantów aplikacji działających w Internecie.

Książka pozwala na przyswojenie podstaw języka Java. Dzięki niej poznasz sam język, biblioteki klas, techniki programistyczne i idiomy. 'Java. Wprowadzenie' zawiera wiele łatwych w zrozumieniu przykładów wraz z kodem źródłowym. Pozwolą Ci one zapoznać się z wieloma cechami, funkcjami i interfejsami programistycznymi Javy.

Załączony CD-ROM poza przykładami omawianymi w książce zawiera także pełną wersję J2SE SDK 1.4, środowisko NetBeans, narzędzie make (Ant) i serwer aplikacji Tomcat z projektu Jakarta oraz BeanShell, prosty, darmowy język skryptowy Javy napisany przez jednego z autorów tej książki, Pata Niemeyera.

Tematy omówione w tej książce dotyczą:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Java. Wprowadzenie KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG T³umaczenie: Rafa³ Joñca ISBN: 83-7197-925-8 Tytu³ orygina³u: Learning Java Format: B5, stron: 780 Zawiera CD-ROM TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Przystêpne, a zarazem kompletne wprowadzanie do jêzyka programowania, który zmieni³ sposób myġlenia wielu programistów. W ostatnich latach Java wyprzedzi³a pod wzglêdem popularnoġci inne jêzyki, takie jak C++ i Visual Basic, spe³niaj¹c wiêkszoġæ wymagañ stawianych przez twórców aplikacji i sta³a siê najwa¿niejszym jêzykiem nowego pokolenia programistów — w szczególnoġci projektantów aplikacji dzia³aj¹cych w Internecie. Ksi¹¿ka pozwala na przyswojenie podstaw jêzyka Java. Dziêki niej poznasz sam jêzyk, biblioteki klas, techniki programistyczne i idiomy. „Java. Wprowadzenie” zawiera wiele ³atwych w zrozumieniu przyk³adów wraz z kodem ĥród³owym. Pozwol¹ Ci one zapoznaæ siê z wieloma cechami, funkcjami i interfejsami programistycznymi Javy. CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Za³¹czony CD-ROM poza przyk³adami omawianymi w ksi¹¿ce zawiera tak¿e pe³n¹ wersjê J2SE SDK 1.4, ġrodowisko NetBeans, narzêdzie make (Ant) i serwer aplikacji Tomcat z projektu Jakarta oraz BeanShell, prosty, darmowy jêzyk skryptowy Javy napisany przez jednego z autorów tej ksi¹¿ki, Pata Niemeyera. Tematy omówione w tej ksi¹¿ce dotycz¹: • technik programowania zorientowanego obiektowo, • interfejsów programistycznych serwletów i aplikacji internetowych, • asercji jêzyka i obs³ugi wyj¹tków, • pakietu NIO umo¿liwiaj¹cego tworzenie z³o¿onych systemów wejġcia-wyjġcia, • programowania wykorzystuj¹cego w¹tki, • komponentów Swing s³u¿¹cych do budowy okienkowego interfejsu u¿ytkownika • nowych interfejsów programistycznych wersji 1.4: wyra¿eñ regularnych, w³aġciwoġci i dzienników zdarzeñ, • JavaBeans i darmowego ġrodowiska NetBeans, • Java Plug-in, podpisywaniu apletów i Java Web Start, • XML (omówiono: SAX, DOM, DTD, XSLT) Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Przedmowa ............................................................................................................11 Rozdział 1. Jeszcze jeden język? .....................................................................17 ...............17 Java...................................................y...................................................y..................... Maszyna wirtualna...................................................y...................................................y........ .20 Java a inne języki programowania..............................................y.......................................23 Bezpieczeństwo projektowania ...................................................y.......................................25 Bezpieczeństwo implementacji...................................................y........................................30 Aplikacja i bezpieczeństwo na poziomie użytkownika .................................................34 Java i Internet ...................................................y...................................................y.......... ........36 Java jako podstawowy język aplikacji...................................................y............................39 Przeszłość i przyszłość Javy...................................................y.............................................39 Rozdział 2. Pierwsza aplikacja.......................................................................43 WitajJava ...................................................y...................................................y................ ..........43 WitajJava2: Następna wersja...................................................y............................................54 WitajJava3: Atak przycisków!...................................................y..........................................62 WitajJava4: Zemsta Netscape’a...........................................y................................................70 Rozdział 3. Narzędzia pracy............................................................................79 ......79 Interpreter Javy ...................................................y...................................................y......... Zmienna classpath...................................................y...................................................y........ ..81 ..........83 Pliki zasad ...................................................y...................................................y.............. Kompilator Javy ...................................................y...................................................y.......... ....87 Pliki JAR (Java Archive) ...................................................y...................................................y89 4 Spis treści Rozdział 4. Język Java ......................................................................................93 Kodowanie tekstu...................................................y...................................................y......... ..93 .......94 Komentarze...................................................y...................................................y............... Typy ...................................................y...................................................y..................... .............95 Instrukcje i wyrażenia...................................................y...................................................y..101 ..........108 Wyjątki.............................................y...................................................y........................ Asercje ...................................................y...................................................y.................. ..........119 ...........122 Tablice...................................................y...................................................y.................. Rozdział 5. Obiekty w Javie..........................................................................129 ............130 Klasy..............................................y...................................................y......................... Metody.............................................y...................................................y......................... .........135 Tworzenie obiektu...................................................y...................................................y........142 Usuwanie obiektów...................................................y...................................................y......145 Rozdział 6. Związki między klasami ..........................................................149 Klasy pochodne i dziedziczenie ...................................................y....................................149 Interfejsy...................................................y...................................................y............... ..........161 Pakiety i jednostki kompilacji...................................................y........................................166 Widoczność zmiennych i metod ...................................................y...................................169 Tablice a hierarchia klas..............................................y...................................................y....171 Klasy wewnętrzne ...................................................y...................................................y........173 Rozdział 7. Praca z obiektami i klasami....................................................183 ......183 .......187 ..........189 Klasa Object ...................................................y...................................................y............. Klasa Class ...................................................y...................................................y.............. Odbicie..............................................y...................................................y....................... Rozdział 8. Wątki ............................................................................................199 Wprowadzenie do wątków...................................................y............................................200 ...207 Wątki w aplecie...................................................y...................................................y.......... Synchronizacja............................................y...................................................y.................. ....210 Harmonogramy i priorytety ...................................................y..........................................218 Grupy wątków ...................................................y...................................................y............. .223 Wydajność wątków ...................................................y...................................................y......224 Spis treści 5 Rozdział 9. Praca z tekstem ..........................................................................227 Inne interfejsy programistyczne związane z tekstem...................................................y229 Klasa String...................................................y...................................................y............. .......230 Przetwarzanie i formatowanie tekstu............................................y..................................238 ..240 Internacjonalizacja ...................................................y...................................................y...... Pakiet java.text ...................................................y...................................................y......... .....242 Wyrażenia regularne...................................................y...................................................y....246 Rozdział 10. Podstawowe narzędzia .............................................................261 Narzędzia matematyczne...................................................y...............................................261 ............266 Daty...................................................y...................................................y..................... .....268 Czasomierze........................................y...................................................y......................... ...........269 Zbiory..............................................y...................................................y........................ Właściwości...........................................y...................................................y...................... ......280 ..283 Interfejs Preferences...............................................y...................................................y........ Interfejs Logging ...................................................y...................................................y........ ...286 Obserwatorzy i obserwowani...................................................y........................................293 Rozdział 11. Funkcje wejścia-wyjścia ...........................................................295 .......295 Strumienie...................................................y...................................................y............... .............309 Pliki ...................................................y...................................................y.................... Serializacja.............................................y...................................................y................... .........318 Kompresja danych...................................................y...................................................y........321 ......324 Pakiet NIO ...................................................y...................................................y............... Rozdział 12. Programowanie sieciowe ..........................................................337 .........338 Gniazda.............................................y...................................................y........................ Gniazda datagramów...................................y...................................................y...................352 Prosty protokół serializacji obiektów ...................................................y...........................356 Zdalne wywoływanie metod...................................................y.........................................360 Skalowalne we-wy z NIO.................................................y.................................................372 Rozdział 13. Programowanie dla Internetu .................................................381 ....381 Adresy URL ...................................................y...................................................y............... Klasa URL ...................................................y...................................................y................ ......382 Procedury obsługi w praktyce..........................................y................................................385 6 Spis treści Rozdział 14. Serwlety i aplikacje internetowe............................................393 Serwlety — użyteczne narzędzia ...................................................y..................................394 Aplikacje internetowe ...................................................y...................................................y..394 Cykl życia serwletu ...................................................y...................................................y......395 Serwlety stron WWW.................................................y...................................................y.....396 Serwlet WitajKliencie ...................................................y...................................................y...397 Odpowiedź serwletu...................................................y...................................................y....399 Parametry serwletu ...................................................y...................................................y......400 Serwlet PokazParametry...............................................y...................................................y..401 Zarządzanie sesją użytkownika ...................................................y....................................403 Interfejs programistyczny ServletContext ...................................................y...................409 Pliki WAR i ich rozmieszczenie ...................................................y....................................410 Ponowne wczytywanie aplikacji internetowych ...................................................y........414 Strony błędów i indeksów...........................................y...................................................y...414 Bezpieczeństwo i identyfikacja...................................................y......................................416 Filtry serwletów ...................................................y...................................................y......... ...419 Tworzenie plików WAR w Ant...................................................y.....................................427 Rozdział 15. Swing ............................................................................................429 ...432 Komponenty ...................................................y...................................................y............... ........439 Pojemniki................................................y...................................................y................... Zdarzenia ...................................................y...................................................y................ .......445 Podsumowanie zdarzeń ...................................................y.................................................452 Robot AWT!...................................................y...................................................y............... ....458 Wielowątkowość w Swing ...................................................y.............................................458 Rozdział 16. Używanie komponentów Swing .............................................461 ...461 Przyciski i etykiety.................................................y...................................................y....... .465 Opcje i grupy opcji ...................................................y...................................................y...... Listy i listy rozwijane...................................................y...................................................y.. .467 Pole z przewijaniem ...................................................y...................................................y.....470 Granice............................................y...................................................y......................... ..........472 Menu...................................................y...................................................y..................... ..........475 Klasa PopupMenu ...................................................y...................................................y........478 Klasa JScrollPane..................................................y...................................................y......... ...480 Spis treści 7 ...482 Klasa JSplitPane ...................................................y...................................................y......... Klasa JTabbedPane ...................................................y...................................................y.......483 Paski przewijania i suwaki...................................................y.............................................485 Okna dialogowe...................................................y...................................................y........... .487 Rozdział 17. Więcej komponentów Swing ....................................................493 Komponenty tekstowe...................................................y...................................................y.493 Zmiana aktywności ...................................................y...................................................y......507 .........508 Drzewa.............................................y...................................................y......................... ...........513 Tabele...................................................y...................................................y................... Pulpity ...................................................y...................................................y.................. ..........520 Własny wygląd i zachowanie...................................................y........................................522 Tworzenie własnych komponentów..................................................y..............................524 Rozdział 18. Klasy zarządzające układem graficznym .............................529 .....531 FlowLayout...................................................y...................................................y............... ......532 GridLayout...................................................y...................................................y............... ....533 BorderLayout...................................................y...................................................y............. ......536 BoxLayout ...................................................y...................................................y................ .....537 CardLayout ...................................................y...................................................y............... GridBagLayout ...................................................y...................................................y............ ..538 Niestandardowe klasy zarządzające układem...................................................y............553 Pozycjonowanie bezwzględne...................................................y.......................................553 ....554 SpringLayout...................................................y...................................................y............. Rozdział 19. Rysowanie za pomocą 2D API...............................................555 ...555 Większy obraz ...................................................y...................................................y............ Potok renderingu ...................................................y...................................................y......... .557 Krótka podróż po Java 2D...................................................y..............................................559 Wypełnianie kształtów ...................................................y...................................................y566 Obrysy kształtów...................................................y...................................................y......... .567 Używanie czcionek...................................................y...................................................y.......568 Wyświetlanie obrazów.................................................y...................................................y...573 Techniki rysowania ...................................................y...................................................y......576 Drukowanie ...................................................y...................................................y............... ....584 8 Spis treści Rozdział 20. Praca z obrazami i innymi mediami.....................................587 ..587 ImageObserver...................................................y...................................................y............ MediaTracker........................................y...................................................y........................ ....590 Tworzenie danych obrazu...................................................y..............................................592 Filtrowanie danych obrazu ...................................................y............................................603 Prosty dźwięk...................................................y...................................................y............ ....607 Java Media Framework...................................................y...................................................y608 Rozdział 21. JavaBeans.....................................................................................611 ..611 Czym jest Bean? ...................................................y...................................................y.......... Środowisko programistyczne NetBeans ...................................................y......................613 Właściwości i dostosowanie................................................y..............................................617 Adaptery i dołączanie zdarzeń...................................................y......................................618 Łączenie właściwości ...................................................y...................................................y...622 Tworzenie Beans ...................................................y...................................................y.......... .624 Ograniczenia projektowania wizualnego ...................................................y....................632 Serializacja kontra generowanie kodu..............................................y...............................632 Dostosowanie danych za pomocą BeanInfo...................................................y................632 Ręczne pisanie kodu z Beans ...................................................y.........................................636 BeanContext i BeanContextServices ...................................................y.............................641 Java Activation Framework ...................................................y...........................................642 Enterprise JavaBeans...................................................y...................................................y....642 Rozdział 22. Aplety............................................................................................645 ..645 .....646 Polityka apletów ...................................................y...................................................y......... Klasa JApplet...................................................y...................................................y............ Znacznik APPLET ...................................................y...................................................y....657 Korzystanie z Java Plug-in ...................................................y.............................................662 Java Web Start ...................................................y...................................................y........... ....664 Używanie podpisów cyfrowych.................................................y........................................665 Rozdział 23. XML ..............................................................................................675 ..............675 .677 ............681 Tło...................................................y...................................................y...................... Podstawy XML...................................................y...................................................y............. SAX..................................................y...................................................y....................... Spis treści 9 ..........689 DOM.................................................y...................................................y........................ Walidacja dokumentów...................................................y..................................................693 ......696 XSL i XSLT ...................................................y...................................................y............... Usługi sieciowe ...................................................y...................................................y.......... ...701 Dodatek A Procedury obsługi zawartości i protokołu...........................703 Dodatek B BeanShell — skrypty w Javie .................................................719 Słowniczek ...........................................................................................................725 Skorowidz ............................................................................................................741 3 Narzędzia pracy Istnieje wiele środowisk programistycznych Javy, od tradycyjnych, jak edytor tekstu i na- rzędzia linii poleceń, po bardzo zaawansowane IDE (Integrated Development Environment), takie jak Forte for Java Suna, Visual Café firmy WebGain i JBuilder firmy Inprise. Przy- kłady w tej książce powstawały przy użyciu wersji Solaris i Windows standardowego SDK (Software Development Kit), więc zajmiemy się tylko tymi narzędziami. Gdy będziemy mówili o kompilatorze lub interpreterze, będziemy mieli na myśli ich wersje dla linii poleceń, więc książka bazuje na tym, że umiemy już obsłużyć środowisko linii poleceń znane z Unixa lub DOS-a. Jednak podstawowe cechy opisywanego kompilatora i interpretera Javy firmy Sun powinny mieć zastosowanie także w innych środowiskach Javy. W tym rozdziale opiszemy narzędzia, za pomocą których będziemy kompilować i uru- chamiać aplikacje Javy. Ostatnia część rozdziału omawia sposób umieszczania plików klas Javy w archiwach Javy (plikach JAR). W rozdziale 22. zajmiemy się podpisywaniem klas w pliku JAR, dzięki czemu będziemy przyznawać większe prawa zaufanym programom. Interpreter Javy Interpreter Javy to oprogramowanie, które implementuje maszynę wirtualną i wykonuje aplikacje Javy. Może to być samodzielna aplikacja, jak program java dostarczany z SDK, lub część większej aplikacji, jak przeglądarka. Zwykle interpreter napisany jest w kom- pilowanym języku najbardziej odpowiednim dla danej platformy. Pozostałe narzędzia, takie jak kompilatory i środowiska programistyczne, są przeważnie implementowane bezpośrednio w Javie, aby uzyskać jak największą uniwersalność. Forte for Java (w bezpłat- nej wersji znajduje się także na dostarczonym z książką CD-ROM-ie o nazwie NetBeans) jest przykładem środowiska programistycznego napisanego wyłącznie w Javie. Interpreter Javy wykonuje wszystkie zadania systemu uruchomieniowego Javy. Wczytuje pliki klas i interpretuje skompilowany kod bajtowy. Weryfikuje skompilowane klasy po- chodzące z niepewnych źródeł. W implementacjach, gdzie jest obsługiwana kompilacja 80 Rozdział 3. Narzędzia pracy dynamiczna, interpreter służy także jako wyspecjalizowany kompilator, który zamienia kod bajtowy na kod maszynowy odpowiedni dla danej platformy. W większej części książki utworzymy samodzielne programy Javy, często będziemy też wspominać o apletach. Obydwa rodzaje programów są uruchamiane w interpreterze Javy. Jedyna różnica polega na tym, że samodzielny program zawiera wszystkie części; jest to aplikacja, która może działać niezależnie. Aplet to jakby osadzany moduł. Interpreter nie uruchamia bezpośrednio apletów, ponieważ muszą one stanowić część większej aplikacji. Aby uruchomić aplet, używamy przeglądarki lub programu appletviewer dostarczanego z SDK. HotJava — przeglądarka napisana w Javie — i appletviewer to samodzielne apli- kacje wykonywane bezpośrednio przez interpreter Javy; programy te implementują do- datkową strukturę wymaganą do uruchomienia apletów Javy. W samodzielnej aplikacji Javy musi istnieć przynajmniej jedna klasa zawierająca metodę main(), która ma w sobie instrukcje potrzebne do uruchomienia całej aplikacji. Aby uru- chomić aplikację, włączamy interpreter, podając jako parametr nazwę klasy. Możemy także przekazać opcje do interpretera i argument dla aplikacji. Interpreter Javy firmy Sun nosi nazwę java. java [opcje interpretera] nazwa_klasy [argumenty programu] Klasa powinna zostać określona pełną nazwą wraz z nazwą pakietu, jeśli jest częścią tako- wego. Pamiętajmy jednak o tym, aby nie umieszczać rozszerzenia .class po nazwie klasy. Oto kilka przykładów. java zwierzeta.ptaki.DuzyPtak java Test Interpreter szuka klas w ścieżkach określonych w zmiennej classpath. W następnym podrozdziale dokładniej zajmiemy się tą zmienną. Jest ona zwykle określana przez zmienną środowiska, którą możemy jednak przesłonić opcją -classpath linii poleceń. Po wczytaniu klasy określonej w linii poleceń interpreter wykonuje metodę main() tej klasy. Od tego momentu aplikacja może rozpocząć wykonywanie dodatkowych wątków, odnosić się do innych klas, tworzyć interfejsy użytkownika bądź inne struktury (patrz rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Początek działania aplikacji napisanej. w Javie Zmienna classpath 81 Metoda main() musi posiadać poprawną sygnaturę. Sygnatura metody to zbiór informacji definiujących metodę. Wlicza się w to nazwę metody, argument, zwracany typ, a także modyfikatory widoczności i typu. Metoda main() musi być metodą public i static, która przyjmuje tablicę obiektów String i nie zwraca żadnej wartości (void). public static void main( String[] argumenty ) Ponieważ main() jest metodą publiczną i statyczną, może ją wywołać inna klasa za pomo- cą nazwy klasy i nazwy metody. Implementacje modyfikatorów widoczności, takich jak public, i znaczenie static omówimy w rozdziałach od 4. do 6. Pojedynczy argument metody, tablica obiektów String, zawiera argumenty z linii po- leceń przekazane do aplikacji. Nazwa, jaką nadamy parametrowi, nie ma znaczenia, liczy się tylko jego typ. W Javie zawartość argumentu to rzeczywista tablica. Nie trzeba prze- kazywać parametru z liczbą elementów, ponieważ tablica dokładnie wie, ile ich zawiera i udostępnia tę informację. int liczbaargumentow = argumenty.lenght; argumenty[0] zawiera pierwszy argument z linii poleceń itd. Łatwo zauważyć, że różni się od argumentów w C i C++, gdzie zerowy argument zawierał nazwę aplikacji. Jeśli jeste- śmy przyzwyczajeni do przetwarzania argumentów w C, musimy pamiętać o tej różnicy. Interpreter Javy działa do czasu, aż metoda main() podanej klasy nie zakończy działania, a wszystkie wątki, które zostały załączone, nie skończą się. Specjalne wątki służące jako wątki „demony” są po cichu zabijane, gdy reszta aplikacji zakończy działanie. Właściwości systemu Java nie zapewnia bezpośredniego dostępu do zmiennych środowiska systemu operacyj- nego będącego gospodarzem. Umożliwia jednak przekazanie dowolnej liczby właściwości systemu do aplikacji w trakcie włączania interpretera. Właściwości systemu to po prostu pary nazwa-wartość, które są dostępne przez statyczną metodę System.getProperty(). Możemy używać tych właściwości jako alternatywnego sposobu przekazywania argu- mentów z linii poleceń do aplikacji. Każda wartość jest przekazywana do interpretera za pomocą opcji -D, po której następuje nazwa=wartość, na przykład: java -Dulica=sezamkowa -Dscena=aleja zwierzeta.ptaki.DuzyPtak Wartość właściwości ulica jest dostępna w następujący sposób: String ulica = System.getProperty( ulica ); Zmienna classpath Pojęcie zmiennej path powinno być znane każdemu, kto pracował w systemie DOS lub Unix. Jest to zmienna środowiska, która zapewnia listę miejsc do przeszukania w celu znalezienia pewnego zasobu. Najbardziej znanym przykładem są ścieżki do plików wykonywalnych. 82 Rozdział 3. Narzędzia pracy W powłoce systemu Unix zmienna środowiska PATH zawiera oddzielone średnikami ka- talogi, w których należy szukać programu, gdy użytkownik wpisze polecenie. Podobnie działa zmienna środowiska Javy CLASSPATH, zawierająca listę miejsc, w których mogą się znajdować pakiety z plikami klas Javy. Zarówno kompilator, jak i interpreter korzysta z tej zmiennej do znajdowania klas w lokalnym systemie. Elementem ścieżki do klas może być nazwa katalogu lub nazwa pliku archiwum. Java obsłu- guje archiwa plików klas we własnym formacie JAR oraz w tradycyjnym już formacie ZIP. JAR i ZIP to w zasadzie ten sam format, tylko archiwa JAR zawierają dodatkowe pliki opisujące zawartość archiwum. Pliki JAR są tworzone przez narzędzie jar; większość na- rzędzi do tworzenia archiwów ZIP jest publicznie dostępna, często nawet za darmo. Format archiwów umożliwia przenoszenie dużych grup klas i ich zasobów w pojedynczym pliku; interpreter Javy automatycznie wydobędzie z archiwum odpowiednie klasy, gdy będą one potrzebne. Dokładny format i sposób ustawiania zmiennej CLASSPATH zmienia się w zależności od systemu. W systemach uniksowych ustawiamy zmienną środowiska CLASSPATH, podając oddzielone dwukropkami nazwy katalogów lub nazwy archiwów. CLASSPATH=/home/jan/Java/klasy:/home/marcin/starocie/cos.jar:. export CLASSPATH Przykład określa trzy ścieżki, w których należy szukać klas: katalog w katalogu macie- rzystym użytkownika, plik JAR w katalogu macierzystym innego użytkownika i aktualny katalog, który zawsze jest określany jako kropka (.). Dołączanie do listy wyszukiwania aktualnego katalogu jest przydatne, gdy zamierzamy majstrować przy klasach, ale ogólnie umieszczanie aktualnego katalogu w jakichkolwiek ścieżkach nie jest dobrym pomysłem. W systemie Windows zmienną środowiska CLASSPATH ustawiamy, podając nazwy kata- logów i plików oddzielone średnikiem. set CLASSPATH=D:uzytkownicyjanJavaklasy;. Interpreter Javy i pozostałe narzędzia linii poleceń znajdują podstawowe klasy, które zawie- ra każda instalacja Javy. Wszystkie klasy z pakietów java.lang, java.io, java.net i javax.swing to podstawowe klasy. Nie musimy dołączać ich do ścieżki wyszukiwania; interpreter i inne narzędzia potrafią znaleźć je samodzielnie. W trakcie wyszukiwania interpreter sprawdza lokalizacje po kolei. Wyszukiwanie łączy ścieżkę położenia z pełną nazwą klasy. Rozważmy na przykład wyszukiwanie klasy zwierzeta.ptaki.DuzyPtak. Wyszukiwanie w lokalizacji /usr/lib/java ze ścieżki klas oznacza wyszukiwanie pliku klasy w /usr/lib/java/zwierzeta/ptaki/DuzyPtak.class. Wyszu- kiwanie w pliku ZIP lub JAR podanym w ścieżce, powiedzmy /home/jan/Java/narzedzia/ narzedzia.jar, oznacza, że interpreter poszuka w tym archiwum komponentu o ścieżce zwierzeta/ptaki/DuzyPtak.class. Pliki zasad 83 W interpreterze i kompilatorze Javy (odpowiednio java i javac) ścieżkę wyszukiwania można też podać w opcji -classpath. javac -classpath /pkg/sdk/lib/klasy.zip:/home/jan/java:. Klasa.java Jeśli nie określimy zmiennych środowiska CLASSPATH, domyślnie brany jest pod uwagę aktualny katalog (.); oznacza to, że bez problemów mamy dostęp do plików w aktual- nym katalogu. Jeśli określimy własną ścieżkę wyszukiwania i nie dołączymy aktualnego katalogu, pliki te nie będą dostępne. javap Użytecznym narzędziem, o którym warto wiedzieć, jest polecenie javap. Przy jego użyciu wyświetlamy opis skompilowanej klasy. Nie musimy posiadać kodu źródłowego, a na- wet nie musimy wiedzieć, gdzie dokładnie znajduje się klasa, wystarczy, że znajduje się w ścieżce wyszukiwania. Na przykład javap java.util.Stack wyświetli informacje o klasie java.util.Stack: Compiled from Stack.java public class java.util.Stack extends java.util.Vector { public java.util.Stack( ); public java.lang.Object push(java.lang.Object); public synchronized java.lang.Object pop( ); public synchronized java.lang.Object peek( ); public boolean empty( ); public synchronized int search(java.lang.Object); } Jest to bardzo przydatne, gdy nie mamy dostępu do innej dokumentacji, a także podczas badania problemów związanych z klasami. Warto przyjrzeć się javap z opcją -c, która powoduje wyświetlenie instrukcji wszystkich metod klasy dla maszyny wirtualnej. Pliki zasad Jedną z rzeczywistych nowości w Javie jest bezpieczeństwo wbudowane w sam język. Już w rozdziale 1. pisaliśmy, że maszyna wirtualna Javy potrafi weryfikować pliki klas, a zarządca bezpieczeństwa wprowadza ograniczenia na klasy. We wcześniejszych wer- sjach Javy implementacja zasad bezpieczeństwa polegała na napisaniu klasy zarządcy bezpieczeństwa i wykorzystaniu go w aplikacji. Dużym postępem była wersja Java 1.2, w której wprowadzono system zabezpieczeń wykorzystujący deklaracje. W tym systemie można pisać pliki zasad — tekstowy opis tego, co mogą klasy — które są znacznie prostsze i nie wymagają zmian w kodzie. Pliki te informują zarządcę, co komu wolno, a czego i komu nie wolno. Za pomocą zasad bezpieczeństwa możemy odpowiedzieć na pytania: „Jak można zapo- biec wykradzeniu przez program pobrany z pewnego miejsca w Internecie informacji 84 Rozdział 3. Narzędzia pracy z komputera i wysłaniu ich do kogoś innego?”, „Jak się uchronić przed złośliwym pro- gramem, który będzie próbował usunąć wszystkie pliki z dysku?” Większość platform komputerowych nie odpowiada na te pytania. Na początku istnienia Javy dość głośno mówiło się o zabezpieczeniach apletów. Aplety działają z ograniczeniami, które uniemożliwiają im wykonywanie niepewnych zadań, takich jak odczyt z i zapis na dysk lub dostęp do dowolnych komputerów w sieci. Za pomocą plików zasad bezpieczeństwa możemy te same ograniczenia nałożyć na aplikacje bez ich modyfikowania. Możemy dokładnie określić, co wolno aplikacjom. Możemy na przykład pozwolić aplikacji na dostęp do dysku, ale tylko do wybranego katalogu, lub udostępnić tylko niektóre adresy sieciowe. Zrozumienie bezpieczeństwa i jego zasad jest bardzo ważne, więc teraz tym się zajmiemy. W praktyce jednak zapewne nie będziemy korzystać z narzędzi, chyba że tworzymy szkielet do uruchamiania aplikacji z wielu niepewnych źródeł. Przykładem takiego szkieletu może być aplikacja Java Web Start. Instaluje i aktualizuje ona aplikacje pobierane z sieci oraz wprowadza dla nich ograniczenia zdefiniowane przez użytkownika. Domyślny zarządca bezpieczeństwa Gdy uruchamiamy aplikację lokalnie, domyślnie nie zostaje zainstalowany żaden zarządca bezpieczeństwa. Możemy włączyć zabezpieczenia przy użyciu opcji interpretera Javy, która spowoduje instalację domyślnego zarządcy bezpieczeństwa. Aby zaprezentować jego sposób działania, przygotowaliśmy niewielki program, który robi coś niepewnego: próbuje się połączyć z pewnym komputerem w Internecie. (Dokładnym opisem programowania sieciowego zajmiemy się w rozdziałach 12. i 13.). //plik: ImperiumZla.java import java.net.*; public class ImperiumZla { public static void main(String[] argum) throws Exception{ try { Socket s = new Socket( 207.46.131.13 , 80); System.out.println( Połączony! ); } catch (SecurityException e) { System.out.println( SecurityException: połączenie nie powiodło się. ); } } } Jeśli wykonamy ten program w interpreterze Javy, nastąpi połączenie sieciowe.1 C: java ImperiumZla Połączony! 1 Lub też nie nastąpi, bo przedstawiony przykładowy serwer może nie działać lub my możemy nie być podłączeni do Internetu. W takim przypadku po kilku sekundach program wyłączy się z powodu wyjątku minięcia czasu oczekiwania na połączenie. Oczywiście dowodzi to tezy autorów o dostępie programu do sieci, gdyż to drugi serwer nie odpowiedział — przyp. tłum. Pliki zasad 85 Ale ponieważ program jest „zły”, zainstalujmy domyślnego zarządcę bezpieczeństwa. C: java -Djava.security.manager ImperiumZla SecurityException: połączenie nie powiodło się. Już lepiej, ale załóżmy, że ta aplikacja rzeczywiście ma dobry powód, by połączyć się z podanym serwerem. Chcemy pozostawić zarządcę, by czuć się bezpiecznie, ale jedno- cześnie postanawiamy umożliwić programowi to połączenie. Narzędzie policytool Aby umożliwić ImperiumZla dostęp do sieci, musimy otworzyć odpowiedni plik zasad, który zawiera potrzebne pozwolenia. Przydatne narzędzie, nazwane policytool i dostarczane wraz z SDK, pomaga tworzyć takie pliki. Uruchamiamy je z linii poleceń w następujący sposób: C: policytool Możemy otrzymać komunikat o błędzie po uruchomieniu programu, ponieważ nie mógł on znaleźć domyślnego pliku zasad. Nie jest to powód do zmartwień, po prostu kliknij- my OK, aby pozbyć się komunikatu. Dodamy teraz pozwolenia dostępu do sieci dla aplikacji ImperiumZla. Aplikacja jest iden- tyfikowana za pomocą pochodzenia określanego na podstawie adresu URL. W tym przy- padku będzie to adres typu file:, który wskazuje na położenie aplikacji ImperiumZla na dysku. Jeśli uruchomimy program policytool, powinniśmy zobaczyć jego główne okno przedsta- wione na rysunku 3.2. Po kliknięciu przycisku Add Policy Entry pojawi się jeszcze jedno okno, podobne do tego z rysunku 3.3 (ale z pustymi polami). Rysunek 3.2. Okno narzędzia policytool Najpierw wpiszemy w pole CodeBase adres URL katalogu, w którym znajduje się aplikacja ImperiumZla. Następnie kliknijmy przycisk Add Permission. Pojawi się jeszcze jedno okno przedstawione na rysunku 3.4. 86 Rozdział 3. Narzędzia pracy Rysunek 3.3. Dodawanie zasady Rysunek 3.4. Tworzenie nowego pozwolenia Wybieramy opcję SocketPermission z pierwszej listy rozwijanej. Następnie w drugim polu tekstowym podajemy adres internetowy, z którym łączy się aplikacja. Z trzeciej listy rozwijanej wybieramy opcję connect. Klikamy przycisk OK i powinniśmy zobaczyć nowe pozwolenie w oknie zasad (rysunek 3.3). Klikamy przycisk Done, aby zakończyć tworzenie zasady. Następnie wybieramy pole- cenie Save As z menu File i zapisujemy zasadę w pliku o opisowej nazwie, na przykład ImperiumZla.policy. Możemy zamknąć program policytool, nie jest już nam potrzebny. Utworzony przed chwilą plik jest zwykłym plikiem. Po otwarciu wygenerowanego pliku za pomocą edytora tekstowego przekonamy się, że składnia utworzonej zasady jest prosta. Kompilator Javy 87 grant codeBase file:/C:/Projekty/Java/ { permission java.net.SocketPermission 207.46.131.13 , connect ; }; Możemy teraz pominąć program policytool i tworzyć nowe pliki zasad za pomocą edytora tekstu, jeśli ten sposób jest bardziej komfortowy. Wykorzystanie pliku zasad z domyślnym zarządcą bezpieczeństwa Skoro przebrnęliśmy już przez tworzenie pliku zasad, pora go wykorzystać. Możemy za pomocą opcji z linii poleceń interpretera wskazać domyślnemu zarządcy bezpieczeństwa, z jakiego pliku zasad ma korzystać. C: java -Djava.security.manager -Djava.security.policy=ImperiumZla.policy åImperiumZla Połączony! Teraz aplikacja ImperiumZla może wykonywać połączenia sieciowe, ponieważ wyraźnie pozwoliliśmy na to w pliku zasad. Domyślny zarządca stanowi zabezpieczenie w pozo- stałych kwestiach. Program nadal nie może odczytywać i zapisywać plików w katalogach innych niż ten, w którym się znajduje, nie może także połączyć się z innymi adresami niż wskazany. Teraz chwilę odpoczniemy i będziemy delektować się swoimi prawami dostępu. W rozdziale 22. jeszcze raz posłużymy się narzędziem policytool, gdy będziemy omawiać podpisywane aplety. W tym rozdziale identyfikacja wykorzystuje adres URL, co nie jest najbezpieczniejsze. W sieci można zastosować sztuczki i otrzymać kod, który wydaje się pochodzić z pewnego miejsca, ale w rzeczywistości został podstawiony. Bardziej wiary- godny jest kod podpisany cyfrowo (patrz rozdział 22.). Kompilator Javy W tym podrozdziale opiszemy krótko javac, kompilator Javy z pakietu SDK. (Jeśli korzysta- my z innego środowiska programistycznego, przechodzimy do następnego podrozdziału). Kompilator Javy został napisany w całości w Javie, więc jest dostępny na każdej platformie obsługującej system uruchamiania programów Javy. Kompilator javac zamienia kod źró- dłowy na skompilowaną klasę zawierającą instrukcje dla maszyny wirtualnej. Pliki źródło- we posiadają rozszerzenie .java; skompilowane klasy — rozszerzenie .class. Każdy plik źró- dłowy to pojedyncza jednostka kompilacji. W rozdziale 6. przekonamy się, że klasy z danej jednostki kompilacji współdzielą pewne cechy, takie jak instrukcje package i import. Kompilator pozwala na jedną publiczną klasę w pliku i wymaga, aby plik miał tę samą nazwę co klasa. Jeśli nazwy nie są identyczne, kompilator zgłasza błąd. Pojedynczy plik może zawierać wiele klas, jeśli tylko jedna z nich jest publiczna. Unikajmy jednak umiesz- czania wielu klas w jednym pliku. Dołączanie wielu niepublicznych klas do jednego pliku .java to prosty sposób związania tych klas z klasą publiczną. Możemy jeszcze rozważyć wykorzystywanie klas wewnętrznych (patrz rozdział 6.). 88 Rozdział 3. Narzędzia pracy Teraz przykład. Umieszczamy poniższy kod źródłowy w pliku DuzyPtak.java. package zwierzeta.ptaki public class DuzyPtak extends Ptak { ... } Kompilujemy go teraz za pomocą polecenia: javac DuzyPtak.java W odróżnieniu od interpretera, który przyjmuje tylko nazwę klasy jako argument, kom- pilator potrzebuje nazwy pliku. Powyższe polecenie tworzy plik klasy DuzyPtak.class w tym samym katalogu co plik źródłowy. Chociaż warto posiadać plik klasy w tym samym katalogu co kod źródłowy w trakcie testowania prostych przykładów, w większości rze- czywistych aplikacji musimy przechowywać pliki klas w odpowiedniej hierarchii. Możemy skorzystać z opcji -d w celu określenia innego katalogu, w którym umieszczamy generowane pliki klas. Podany katalog to korzeń hierarchii klas, więc pliki .class są umiesz- czane w tym katalogu lub jego podkatalogach w zależności od tego, czy klasa znajduje się w pakiecie. (Kompilator tworzy potrzebne podkatalogi, gdy nie istnieją). Możemy na przykład skorzystać z poniższego polecenia, aby utworzyć plik DuzyPtak.class w lokalizacji /home/jan/Java/klasy/zwierzeta/ptaki/DuzyPtak.class. javac -d /home/jan/Java/klasy DuzyPtak.java W jednym wywołaniu javac możemy podać wiele plików .java; kompilator utworzy plik klasy dla każdego pliku źródłowego. Nie musimy jednak podawać kodów źródłowych innych klas, do których się odnosimy, o ile klasy te zostały już skompilowane. W trakcie kompilacji Java rozwiązuje wszystkie odniesienia do klas, używając ścieżki wyszukiwa- nia klas. Jeśli nasza klasa odnosi się do innych klas w pakiecie zwierzeta.ptaki lub innym, odpowiednie ścieżki powinny być dostępne w zmiennej CLASSPATH lub podane jako parametr w trakcie kompilacji. Kompilator Java jest inteligentniejszy od typowego kompilatora, bowiem zastępuje pewne działania narzędzia make. Na przykład javac porównuje czasy modyfikacji plików źródło- wych oraz klas wszystkich klas, do których się odnosimy i kompiluje je ponownie tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Skompilowana klasa Javy zawiera informacje o tym, skąd pochodził plik źródłowy i jeśli nadal się tam znajduje, javac może go ponownie skompi- lować w razie potrzeby. Jeśli na przykład w poprzednim przykładzie odnosiliśmy się do klasy zwierzeta.futrzaki.Hodowca, Java poszuka pliku źródłowego Hodowsca.java w pakiecie zwierzeta.futrzaki i skompiluje go ponownie, gdy Hodowca.class jest starsza niż ten plik. Jednak domyślnie Java sprawdza tylko te pliki źródłowe, które są wyraźnie podane w innym pliku źródłowym. Wobec tego gdy posiadamy aktualną klasę, która odnosi się do starszej klasy, ta starsza klasa nie zostanie ponownie skompilowana. Możemy wymusić przejście przez cały graf obiektów, używając opcji -depend, ale to znacznie Pliki JAR (Java Archive) 89 zwiększa czas kompilacji. Ta metoda nie pomoże jednak, gdy chcemy utrzymać aktualne biblioteki i inne zbiory klas, gdy się do nich nie odnosimy. Wtedy powinniśmy rozważyć użycie narzędzia make. Warto wspomnieć o tym, że kompilator javac potrafi skompilować aplikację nawet wtedy, gdy istnieją tylko skompilowane wersje klas, do których się odnosimy. Nie potrzebujemy kodu źródłowego dla wszystkich obiektów. Pliki klas Javy zawierają wszystkie informa- cje o typach danych i sygnaturach metod, które znajdują się w plikach źródłowych, więc kompilowanie z pliku binarnego klasy jest tak samo bezpieczne jak z kodu źródłowego. Pliki JAR (Java Archive) Archiwa Javy to jakby aktówki Javy. To standardowa i przenośna metoda spakowania wszystkich części aplikacji Javy do niewielkiego pakunku w celu dystrybucji lub instalacji. Do plików JAR możemy upchać wszystko: pliki klas, obiekty serializowane, pliki danych, obrazy, dźwięki itp. W rozdziale 22. dowiemy się także, że plik JAR może zawierać jeden lub kilka podpisów cyfrowych, zapewniających niezmienioną postać archiwum. Podpis można zastosować do całego archiwum lub tylko niektórych plików. System uruchamiania Javy czyta pliki JAR i wczytuje z nich klasy. Można więc spako- wać klasy archiwum i umieścić je w CLASSPATH, jak już wcześniej to przedstawiliśmy. Podobnie możemy postąpić z apletami, wymieniając plik JAR w atrybucie ARCHIVE znacznika APPLET . Pliki niebędące klasami (dane, obrazy itp.) także można wydobyć ze ścieżki wyszukiwania za pomocą metody getResource() (omówionej w rozdziale 11.). Przy użyciu tej funkcji kod nie musi wcale wiedzieć, czy zasób znajduje się w osobnym pliku czy stanowi część archiwum JAR. Gdy tylko dana klasa lub plik znajduje się w pliku JAR, archiwum w ścieżce wyszukiwania a w przypadku apletów na serwerze, zawsze mo- żemy się do niego odnieść w standardowy sposób a system uruchamiania zajmie się resztą. Kompresja plików Elementy umieszczane w plikach JAR są kompresowane za pomocą standardowej kom- presji ZIP2. Kompresja pozwala przyspieszyć pobieranie klas z sieci. Proste testy wykazują, że typowe klasy zmniejszają swój rozmiar o około 40 po kompresji. Pliki tekstowe, jak HTML lub ASCII, zawierające słowa kompresują się jeszcze bardziej, bo do 75 — czyli do jednej czwartej ich oryginalnego rozmiaru. (Jednak z drugiej strony obrazy zapisane w formatach stosujących własną kompresję nie zmniejszają rozmiaru). Kompresja to nie jedyna zaleta plików JAR wykorzystywana podczas transportu w sieci. Umieszczenie wszystkich klas w jednym pliku pozwala pobrać wszystko za pomocą tylko jednej transakcji. Eliminacja narzutu powodowanego przez zgłoszenia HTTP to duża 2 Pliki JAR są w pełni kompatybilne z archiwami ZIP dla użytkowników systemu Windows. Możemy nawet używać narzędzi, takich jak pkzip, do tworzenia i zarządzania prostymi plikami JAR, ale jar (narzędzie archiwizacji Javy) potrafi trochę więcej, o czym się wkrótce przekonamy — przyp. aut. 90 Rozdział 3. Narzędzia pracy oszczędność, ponieważ poszczególne klasy są zwykle niewielkie, a złożone aplety mogą wymagać ich naprawdę wielu. Z drugiej strony jednak zwiększy się czas uruchamiania, gdyż cały plik musi zostać pobrany przed rozpoczęciem wykonywania programu. Narzędzie jar Narzędzie jar dostarczane wraz z pakietem SDK umożliwia tworzenie i odczytywanie plików JAR. Jego interfejs użytkownika jednak nie jest zbyt przyjazny. Jego działanie przypomina uniksowe polecenie tar. Jeśli stosowaliśmy to polecenie, poniższe szablony są nam znane. jar -cvf plikJar ścieżka [ ścieżka ] [ ... ] Tworzy plikJar zawierający ścieżkę(i). jar -tvf plikJar [ ścieżka ] [ ... ] Wyświetla zawartość plikJar, opcjonalnie wyświetla tylko podane ścieżki. jar -xvf plikJar [ ścieżka ] Wydobywa zawartość z plikJar, opcjonalnie wydobywa tylko podane katalogi. W tych poleceniach litery c, t i x informują narzędzie, czy chcemy odpowiednio tworzyć, wyświetlać lub wydobywać zawartość archiwum. Litera f oznacza, że następnym para- metrem będzie nazwa archiwum, na którym będziemy operować, natomiast v informuje narzędzie, że musimy być powiadamiani o wszystkich działaniach programu lub chcemy wiedzieć więcej o archiwum. Pozostałe elementy linii poleceń (czyli wszystko poza literami przekazującymi do narzę- dzia, co ma robić i nazwą archiwum) są nazwami elementów archiwum. Jeśli tworzymy archiwum, są w nim umieszczane wszystkie wymienione katalogi i pliki. Kiedy wydoby- wamy pliki, zostaną pokazane tylko te pliki, które podaliśmy. (Jeśli nie podamy żadnych plików, narzędzie jar wydobędzie wszystkie pliki z archiwum). Przypuśćmy, że skończyliśmy właśnie pracę nad nową grą Spaceblaser. Wszystkie pliki związane z grą znajdują się w katalogach drzewa. Klasy związane z grą umieściliśmy w katalogu spaceblaster/game, spaceblaster/images zawiera rysunki do gry, a spaceblaster/docs — dokumentację gry. Możemy to wszystko umieścić w archiwum JAR za pomocą polecenia: jar cvf spaceblaster.jar spaceblaster Ponieważ poprosiliśmy o dokładne raportowanie, narzędzie wyświetli informacje o tym, czym aktualnie się zajmuje: adding:spaceblaster/ (in=0) (out=0) (stored 0 ) adding:spaceblaster/game/ (in=0) (out=0) (stored 0 ) adding:spaceblaster/game/Game.class (in=8035) (out=3936) (deflated 51 ) adding:spaceblaster/game/Planetoid.class (in=6254) (out=3288) (deflated 47 ) adding:spaceblaster/game/SpaceShip.class (in=2295) (out=1280) (deflated 44 ) adding:spaceblaster/images/ (in=0) (out=0) (stored 0 ) adding:spaceblaster/images/spaceship.gif (in=6174) (out=5936) (deflated 3 ) adding:spaceblaster/images/planetoid.gif (in=23444) (out=23454) (deflated 0 ) adding:spaceblaster/docs/ (in=0) (out=0) (stored 0 ) Pliki JAR (Java Archive) 91 adding:spaceblaster/docs/help1.html (in=3592) (out=1545) (deflated 56 ) adding:spaceblaster/docs/help2.html (in=3148) (out=1535) (deflated 51 ) Narzędzie jar utworzyło plik spaceblaster.jar i dodało katalog spaceblaster wraz z jego pod- katalogami i plikami do archiwum. W trybie dokładnego raportowania program podał zysk osiągnięty przez kompresję każdego z plików. Możemy rozpakować archiwum za pomocą poniższego polecenia: jar cvf spaceblaster.jar W podobny sposób wydobędziemy interesujący nas plik lub katalog: jar cvf spaceblaster.jar nazwapliku Ale normalnie nie musimy rozpakowywać archiwów JAR, by skorzystać z ich zawartości. Narzędzia Javy automatycznie radzą sobie z archiwami. Zawartość pliku JAR możemy wyświetlić za pomocą polecenia jar tvf spaceblaster.jar Oto wyjście zawierające listę wszystkich plików wraz z ich rozmiarami i datami utworzenia. 0 Thu May 15 12:18:54 PDT 1997 META-INF/ 1074 Thu May 15 12:18:54 PDT 1997 META-INF/MANIFEST.MF 0 Thu May 15 12:09:24 PDT 1997 spaceblaster/ 0 Thu May 15 11:59:32 PDT 1997 spaceblaster/game/ 8035 Thu May 15 12:14:08 PDT 1997 spaceblaster/game/Game.class 6254 Thu May 15 12:15:18 PDT 1997 spaceblaster/game/Planetoid.class 2295 Thu May 15 12:15:26 PDT 1997 spaceblaster/game/SpaceShip.class 0 Thu May 15 12:17:00 PDT 1997 spaceblaster/images/ 6174 Thu May 15 12:16:54 PDT 1997 spaceblaster/images/spaceship.gif 23444 Thu May 15 12:16:58 PDT 1997 spaceblaster/images/planetoid.gif 0 Thu May 15 12:10:02 PDT 1997 spaceblaster/docs/ 3592 Thu May 15 12:10:16 PDT 1997 spaceblaster/docs/help1.html 3148 Thu May 15 12:10:02 PDT 1997 spaceblaster/docs/help2.html Pliki-wykazy archiwum JAR Zauważ, że polecenie jar automatycznie dodaje katalog o nazwie META-INF. Katalog ten przechowuje pliki opisujące zawartość archiwum JAR. Znajduje się tam przynajmniej plik MANIFEST.MF. Plik ten może przechowywać nazwy plików w archiwum wraz z przypi- sanymi im atrybutami. Wykaz to plik tekstowy zawierający zbiór linii w formie słowokluczowe:wartość. W Javie 1.2 i późniejszych plik ten jest domyślnie prawie pusty i można w nim znaleźć tylko infor- macje o wersji pliku JAR: Manifest-Version: 1.0 Created-By: 1.2.1 (Sun Microsystems Inc.) W rozdziale 22. omówimy podpisywane pliki JAR. Gdy podpiszemy plik JAR, skrót podpisu cyfrowego dla każdego pliku w archiwum jest umieszczany w pliku-wykazie. Wygląda to następująco: 92 Rozdział 3. Narzędzia pracy Name: com/oreilly/Test.class SHA1-Digest: dF2GZt8G11dXY2p4olzzIc5RjP3= ... W przypadku podpisanych plików JAR katalog META-INF przechowuje pliki podpisów cyfrowych dla elementów archiwum. W Javie 1.1 skróty były zawsze dodawane do plików JAR. Ponieważ są one tak naprawdę wymagane tylko dla podpisanych plików, to archiwa w Javie 1.2 lub późniejszych je pomijają. Możemy dodać własne informacje do opisów wykazu, podając nazwę własnego wykazu w trakcie tworzenia archiwum. Jest to dobre miejsce do przechowywania prostych atry- butów plików w archiwum, na przykład informacji o wersji i autorze. Name: spaceblaster/images/planetoid.gif Wersja: 42.7 Temperament-grafika: nastrojowy Aby dodać te informacje do wykazu archiwum, musimy umieścić powyższy tekst w pliku o nazwie wykaz.mf i użyć następującego polecenia jar. jar -cvmf wykaz.mf spaceblaster.jar spaceblaster Pojawia się dodatkowa opcja m, która instruuje narzędzie, że dodatkowe informacje do wykazu powinno odczytać z pliku podanego w linii poleceń. Ale jak narzędzie ma ziden- tyfikować, który to plik? Ponieważ m znajduje się przed f, to spodziewa się znaleźć nazwę pliku wykazu przed nazwą archiwum. Jeśli wydaje się to niewygodne, to prawda; ale wystarczy podać pliki w złej kolejności, a jar zrobi wszystko na odwrót. Chociaż atrybuty nie są automatycznie dostępne w kodzie aplikacji, łatwo je odczytać za pomocą klasy java.util.jar.Manifest. Więcej przykładów dodawania informacji do plików JAR umieściliśmy w rozdziale 21. Interfejs JavaBeans wykorzystuje wykaz do określenia, które klasy to klocki, przy użyciu atrybutu Java-Bean. Informacja ta jest wykorzystywana przez zintegrowane środowiska programistyczne, które wczytują JavaBeans z plików JAR. Tworzenie wykonywalnych plików JAR Poza atrybutami istnieje kilka specjalnych wartości, które możemy umieścić w pliku wy- kazu. Jedną z nich jest Main-Class, która pozwala określić klasę zawierającą główną metodę main() aplikacji znajdującej się w archiwum JAR. Main-Class: com.oreilly.Game Jeśli dodaliśmy plik wykazu z taką zawartością do archiwum (używając opcji m), możemy uruchomić aplikację bezpośrednio z archiwum java -jar spaceblaster.jar W systemie Windows i innych graficznych środowiskach wystarczy po prostu kliknąć plik JAR, by go uruchomić. Interpreter szuka wartości Main-Class w wykazie. Jeśli ją znajdzie, wczytuje podaną klasę i uruchamia jej metodę main().
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java. Wprowadzenie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: