Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00148 003592 18769423 na godz. na dobę w sumie
Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. Wydanie II - książka
Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4144-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W Javie programy już zaczynamy!

Trudno dziś poważnie myśleć o programowaniu bez porządnej znajomości języka Java. Aplikacje pisane w Javie są wykorzystywane w najróżniejszych okolicznościach, a sam język doskonale nadaje się także do zastosowań sieciowych. Jeśli zetknąłeś się już z tym językiem, znasz jego podstawowe elementy i nie jest Ci całkiem obce środowisko programistyczne NetBeans IDE, pora wziąć się za poważniejsze projekty. Doskonałą okazją do podciągnięcia się w pisaniu programów i wejścia na wyższy poziom wtajemniczenia będzie przerobienie wszystkich zadań z programowania, zaproponowanych w niniejszej książce.

Drugie wydanie tej poczytnej pozycji uwzględnia zmiany, jakie zaszły w języku Java od 2011 roku, i zawiera mnóstwo zadań projektowych, dzięki którym opanujesz kolejne aspekty programowania w Javie. Jeśli nie uda Ci się samodzielnie rozwiązać jakiegoś zadania, zawsze możesz zobaczyć, jak wybrnął z niego autor. Możesz się zainspirować, podchwycić jakiś trik, przeanalizować kod, zorientować się, w którym popełniłeś błąd. Taka formuła pozwoli Ci uczyć się przy zachowaniu pewnej swobody działania, a jej efektywność jest ogromna. Zobacz, zaprojektuj, zrealizuj!

Zaprzyjaźnij się z Javą!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Opieka redakcyjna: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/javaz2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4144-9 Copyright © Helion 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Od autora o drugim wydaniu Rozdział 1. Proste operacje wejścia-wyjścia Operacje wejścia-wyjścia — informacje ogólne Obsługa sytuacji wyjątkowych Rozdział 2. Podejmujemy decyzje w programie Instrukcje warunkowe w języku Java Rozdział 3. Iteracje Iteracje — informacje ogólne Pętla for Pętla do ... while Pętla while Rozdział 4. Tablice Deklarowanie tablic jednowymiarowych Dostęp do elementów tablicy Tablice dwuwymiarowe Działania na macierzach Sortowanie bąbelkowe Łańcuchy tekstowe Konkatenacja Pętla for-each Kolekcje Rozdział 5. Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe — informacje ogólne Rekurencja Klasa osoba Dziedziczenie 5 9 9 18 23 23 35 35 36 37 37 61 61 62 65 81 89 92 94 95 98 103 103 116 121 122 Poleć książkęKup książkę 4 Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Rozdział 6. Pliki Pliki tekstowe — informacje ogólne Pliki o dostępie swobodnym — informacje ogólne Rozdział 7. Wątki Podstawy wielowątkowości w Javie Tworzymy pierwszy wątek Tworzymy wiele wątków Badamy, kiedy wątek się zakończy Priorytety wątków Synchronizacja Korzystamy z synchronizowanych metod Instrukcja synchronized Komunikacja między wątkami Zawieszanie, wznawianie oraz zatrzymywanie wątków Bibliografia 127 127 138 143 143 144 148 151 153 157 158 160 162 167 173 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. Proste operacje wejścia-wyjścia W tym rozdziale zamieszczono proste zadania wraz z przykładowymi roz- wiązaniami ilustrujące, w jaki sposób komputer komunikuje się z użytkowni- kiem w języku Java. Omówiono też obsługę sytuacji wyjątkowych. Operacje wejścia-wyjścia — informacje ogólne Każda aplikacja powinna mieć możliwość komunikowania się z użytkow- nikiem. Wykorzystując proste przykłady, pokażemy, w jaki sposób program napisany w języku Java komunikuje się z nim poprzez standardowe ope- racje wejścia-wyjścia. Operacje wejścia-wyjścia w Javie są realizowane za pośrednictwem stru- mieni. Strumień jest pojęciem abstrakcyjnym. Może on wysyłać i pobierać informacje i jest połączony z fizycznym urządzeniem (np. klawiaturą, ekra- nem) poprzez system wejścia-wyjścia. W języku tym zdefiniowano dwa typy strumieni: bajtowe i znakowe. Standardowy strumień wyjściowy w Javie jest reprezentowany przez obiekt1 out znajdujący się w klasie System. Jest to obiekt statyczny klasy PrintStream zawierający metody print() i println(). 1 Obiekty zostaną omówione w rozdziale 5. Poleć książkęKup książkę 10 Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Metoda println() wyświetla argumenty podane w nawiasach (), a następnie przechodzi do początku nowej linii. Pewną jej odmianą jest metoda print(). Jej działanie polega na wyświetlaniu argumentów podanych w nawiasach () bez przemieszczania kursora do nowego wiersza. Zadanie 1.1 Napisz program, który oblicza pole prostokąta. Wartości boków a i b wpro- wadzamy z klawiatury. W programie należy przyjąć, że zmienne a, b oraz pole są typu double (rzeczywistego). Przyk(cid:225)adowe rozwi(cid:261)zanie — listing 1.1 package zadanie_11; // Zadanie 1.1 import java.io.*; public class Zadanie_11 { public static void main(String[] args) throws IOException { double a, b, pole; BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader (cid:180)(System.in)); System.out.println( Program oblicza pole prostok(cid:200)ta. ); System.out.println( Podaj bok a. ); a = Double.parseDouble(br.readLine()); System.out.println( Podaj bok b. ); b = Double.parseDouble(br.readLine()); pole = a*b; System.out.print( Pole prostok(cid:200)ta o boku a = + a + i boku b = (cid:180) + b); System.out.println( wynosi + pole + . ); } } Klasy w Javie grupowane są w jednostki zwane pakietami (ang. package)2. Pakiet to zestaw powiązanych ze sobą tematycznie klas. Do jego utworze- nia służy słowo kluczowe package, po którym następuje nazwa pakietu zakoń- czona średnikiem, co ilustruje linijka kodu poniżej: 2 Zobacz rozdział 5. Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. (cid:105) Proste operacje wejścia-wyjścia 11 package zadanie11; // Zadanie 1.13 Linijka kodu double a, b, pole; umożliwia deklarację zmiennych a, b i pole (wszystkie są typu rzeczywi- stego — double) w programie. Instrukcja System.out.println( Program oblicza pole prostok(cid:200)ta. ); wyświetla na ekranie komputera komunikat Program oblicza pole prostokąta. W celu czytania z klawiatury liter i cyfr należy skorzystać z dwóch klas: Input (cid:180)StreamReader oraz BufferedReader. Najpierw tworzymy nowy obiekt klasy InputStreamReader, przekazując jej konstruktorowi obiekt System.in. Można go następnie wykorzystać w konstruktorze klasy BufferedReader. Tak opisana konstrukcja ma następujący zapis: BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); Powstały obiekt klasy BufferedReader możemy przypisać do zmiennej refe- rencyjnej br i dalej, poprzez metodę readLine(), możemy wykorzystać go do wczytywania zmiennej a typu double ze strumienia wejściowego. Ilustruje to poniższa linijka kodu: a = Double.parseDouble(br.readLine()); Wczytywanie liczb odbywa się tak samo jak wczytywanie tekstu, musimy jednak dokonać odpowiedniej konwersji, tzn. zamiany ciągu znaków na odpowiadającą mu wartość liczbową. Służy do tego jedna z poniższych metod statycznych: (cid:141) parseByte z klasy Byte do odczytu bajtów, (cid:141) parseDouble z klasy Double do odczytu liczb typu double, (cid:141) parseFloat z klasy Float do odczytu liczb typu float, (cid:141) parseInt z klasy Int do odczytu liczb typu int, (cid:141) parseLong z klasy Long do odczytu liczb typu long. Aby nasz program mógł zostać skompilowany, musimy do niego dodać następujące dwie linijki kodu: import java.io.*; 3 Komentarze w programie oznaczamy dwoma ukośnikami //; // to jest komentarz. Poleć książkęKup książkę 12 Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami oraz throws IOException Są one niezbędne do obsługi błędów wejścia-wyjścia. Słowo kluczowe import oznacza, że do programu zaimportowano wszystkie (po kropce *) pakiety java.io. Pole prostokąta zostaje obliczone w instrukcji pole = a*b; Za wyświetlenie wartości zmiennych a i b oraz pole wraz z odpowiednim opisem są odpowiedzialne następujące linijki kodu: System.out.print( Pole prostok(cid:200)ta o boku a = + a + i boku b = + b); System.out.println( wynosi + pole + . ); Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.1. Rysunek 1.1. Efekt działania programu Zadanie 1.1 Program oblicza pole prostokąta. Podaj bok a. 1 Podaj bok b. 2 Pole prostokąta o boku a = 1.0 i boku b = 2.0 wynosi 2.0. Zadanie 1.2 Napisz program, który wyświetla na ekranie komputera wartość predefinio- wanej stałej (cid:83) = 3,14… Należy przyjąć format wyświetlania tej stałej z dokład- nością do pięciu miejsc po przecinku. Język Java umożliwia formatowanie wyświetlanych danych w podobny sposób jak w języku C. Służy do tego metoda printf. Jej składnia ma taką postać: String format; System.out.printf(format, arg_1, arg_2, ..., arg_n); . Przyk(cid:225)adowe rozwi(cid:261)zanie — listing 1.2 package zadanie_12; // Zadanie 1.2 public class Zadanie_12 { Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. (cid:105) Proste operacje wejścia-wyjścia 13 public static void main(String[] args) { System.out.println( Program wy(cid:258)wietla liczb(cid:218) pi z zadan(cid:200) (cid:180)dok(cid:239)adno(cid:258)ci(cid:200). ); System.out.printf( Pi = + 6.5f\n , Math.PI); } } Specyfikatory typów mogą być następujące: (cid:141) d — integer, (cid:141) e — double, (cid:141) f — float. Pomiędzy znakiem i literą przyporządkowaną danemu typowi można określić, na ilu polach ma zostać wyświetlona liczba, np.: 7.2f — oznacza przyznanie siedmiu pól na liczbę typu float, w tym dwóch pól na jej część ułamkową; 4d — oznacza przyznanie czterech pól na liczbę typu całkowitego. W programie zapis System.out.printf( Pi = + 6.5f\n , Math.PI); powoduje, że na wydruk liczby (cid:83)(cid:3) przeznaczonych zostaje sześć pól, w tym pięć na część ułamkową. Znak specjalny ...\n (ang. new line) oznacza przejście na początek nowego wiersza. Math jest standardową klasą Javy, która umożliwia obliczenia matematyczne. Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.2. Rysunek 1.2. Efekt działania programu Zadanie 1.2 Program wyświetla liczbę pi z zadaną dokładnością. Pi = 3,14159 Zadanie 1.3 Napisz program, który wyświetla na ekranie komputera pierwiastek kwadra- towy z wartości predefiniowanej (cid:83) = 3,14… Należy przyjąć format wyświe- tlania pierwiastka kwadratowego ze stałej (cid:83)(cid:3)z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Poleć książkęKup książkę 14 Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Przyk(cid:225)adowe rozwi(cid:261)zanie — listing 1.3 package zadanie_13; // Zadanie 1.3 public class Zadanie_13 { public static void main(String[] args) { System.out.println( Program wy(cid:258)wietla pierwiastek kwadratowy ); System.out.println( z liczby pi z dok(cid:239)adno(cid:258)ci(cid:200) do dwóch miejsc (cid:180)po przecinku. ); System.out.printf( Sqrt(Pi) = + 2.2f\n , Math.sqrt(Math.PI)); } } Metoda sqrt() pozwala na obliczenie pierwiastka kwadratowego. Jest ona metodą standardowej klasy Math. Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.3. Rysunek 1.3. Efekt działania programu Zadanie 1.3 Program wyświetla pierwiastek kwadratowy z liczby pi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Sqrt(Pi) = 1,77 Zadanie 1.4 Napisz program, który oblicza objętość kuli o promieniu r. Wartość pro- mienia wprowadzamy z klawiatury. W programie należy przyjąć, że zmienne: promień r i obj(cid:218)to(cid:258)(cid:202) są typu double (rzeczywistego). Dla tych zmiennych należy przyjąć format wyświetlania na ekranie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyk(cid:225)adowe rozwi(cid:261)zanie — listing 1.4 package zadanie_14; // Zadanie 1.4 import java.io.*; public class Zadanie_14 { public static void main(String[] args) throws IOException { double r, obj(cid:218)to(cid:258)(cid:202); BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader (cid:180)(System.in)); Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. (cid:105) Proste operacje wejścia-wyjścia 15 System.out.println( Program oblicza obj(cid:218)to(cid:258)(cid:202) kuli. ); System.out.println( Podaj promie(cid:241) r. ); r = Double.parseDouble(br.readLine()); obj(cid:218)to(cid:258)(cid:202) = 4*Math.PI*r*r*r/3; System.out.print( Obj(cid:218)to(cid:258)(cid:202) kuli o promieniu r = ); System.out.printf( 2.2f , r); System.out.print( wynosi ); System.out.printf( 2.2f. , obj(cid:218)to(cid:258)(cid:202)); System.out.println(); } } Objętość kuli o promieniu r oblicza następująca linijka kodu: obj(cid:218)to(cid:258)(cid:202) = 4.0*Math.PI*r*r*r/3; gdzie potęgowanie zamieniono na mnożenie. Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.4. Rysunek 1.4. Efekt działania programu Zadanie 1.4 Program oblicza objętość kuli. Podaj promień r. 1 Objętość kuli o promieniu r = 1,00 wynosi 4,19. Zadanie 1.5 Napisz program, który oblicza wynik dzielenia całkowitego bez reszty dwóch liczb całkowitych: a = 37 i b = 11. W języku Java w przypadku zastosowania operatora dzielenia / dla liczb całkowitych reszta wyniku jest pomijana (tak samo jest w C i C++). Przyk(cid:225)adowe rozwi(cid:261)zanie — listing 1.5 package zadanie_15; // Zadanie 1.5 public class Zadanie_15 { public static void main(String[] args) { int a = 37; int b = 11; Poleć książkęKup książkę 16 Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami System.out.println( Program wy(cid:258)wietla wynik dzielenia (cid:180)ca(cid:239)kowitego ); System.out.println( bez reszty dla dwóch liczb ca(cid:239)kowitych. ); System.out.println( Dla liczb: a = + a + b = + b); System.out.println(a + / + b + = + a/b + . ); } } Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.5. Rysunek 1.5. Efekt działania programu Zadanie 1.5 Program wyświetla wynik dzielenia całkowitego bez reszty dla dwóch liczb całkowitych. Dla liczb: a = 37, b = 11 37/11 = 3. Zadanie 1.6 Napisz program, który oblicza resztę z dzielenia całkowitego dwóch liczb całkowitych: a = 37 i b = 11. Należy zastosować operator reszty z dzielenia całkowitego modulo, któ- ry oznaczamy w języku Java symbolem . Podobnie jak w językach C i C++, operator ten umożliwia uzyskanie tylko reszty z dzielenia, natomiast wartość całkowita jest odrzucana. Przyk(cid:225)adowe rozwi(cid:261)zanie — listing 1.6 package zadanie_16; // Zadanie 1.6 public class Zadanie_16 { public static void main(String[] args) { int a = 37; int b = 11; System.out.println( Program oblicza reszt(cid:218) z dzielenia (cid:180)ca(cid:239)kowitego ); System.out.println( dla dwóch liczb ca(cid:239)kowitych. ); System.out.println( Dla liczb: a = + a + b = + b); System.out.println(a + + b + = + a b + . ); } } Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.6. Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. (cid:105) Proste operacje wejścia-wyjścia 17 Rysunek 1.6. Efekt działania programu Zadanie 1.6 Program oblicza resztę z dzielenia całkowitego dla dwóch liczb całkowitych. Dla liczb: a = 37, b = 11 37 11 = 4. Zadanie 1.7 Napisz program, który oblicza sumę, różnicę, iloczyn i iloraz dla dwóch liczb x i y wprowadzanych z klawiatury. W programie należy założyć, że zmienne x i y są typu float (rzeczywistego). Dla zmiennych x, y, suma, ró(cid:285)nica, iloczyn i iloraz należy przyjąć format ich wyświetlania na ekranie z dokład- nością do dwóch miejsc po przecinku. Przyk(cid:225)adowe rozwi(cid:261)zanie — listing 1.7 package zadanie_17; // Zadanie 1.7 import java.io.*; public class Zadanie_17 { public static void main(String[] args) throws IOException { float x, y, suma, ró(cid:285)nica, iloczyn, iloraz; BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader (cid:180)(System.in)); System.out.println( Program oblicza sum(cid:218), ró(cid:285)nic(cid:218), iloczyn (cid:180)i iloraz ); System.out.println( dla dwóch liczb x i y wprowadzonych (cid:180)z klawiatury. ); System.out.println( Podaj x. ); x=Float.parseFloat(br.readLine()); System.out.println( Podaj y. ); y=Float.parseFloat(br.readLine()); suma = x+y; ró(cid:285)nica = x-y; iloczyn = x*y; iloraz = x/y; System.out.printf( Dla liczb: x = + 2.2f , x); System.out.printf( i y = + 2.2f , y); System.out.println( ); // wyświetlenie pustej linii System.out.printf( Suma = + 2.2f, \n , + suma); System.out.printf( Ró(cid:285)nica = + 2.2f, \n , + ró(cid:285)nica); Poleć książkęKup książkę 18 Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami System.out.printf( Iloczyn = + 2.2f, \n , + iloczyn); System.out.printf( Iloraz = + 2.2f. \n , + iloraz); } } Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.7. Rysunek 1.7. Efekt działania programu Zadanie 1.7 Program oblicza sumę, różnicę, iloczyn i iloraz dla dwóch liczb x i y wprowadzonych z klawiatury. Podaj x. 3 Podaj y. 2 Dla liczb: x = 3,00 i y = 2,00 Suma = 5,00, Różnica = 1,00, Iloczyn = 6,00, Iloraz = 1,50. Obsługa sytuacji wyjątkowych Jeśli do programu Zadanie 1.1 wprowadzimy z klawiatury poprawne dane, to jego działanie polegające na wprowadzeniu liczb dla dwóch boków i obli- czeniu pola prostokąta się zakończy. Natomiast kiedy zamiast oczekiwanych liczb wprowadzimy dowolny znak, to program „wyłoży się” i pojawią się błędy związane z jego wykonaniem. W celu uzyskania większej odporności programów na wszelkiego rodzaju awarie programowe i sprzętowe język Java oferuje wbudowaną obsługę sytuacji wyjątkowych (ang. exception handling). Wyjątki (ang. exceptions) definiują jednolity mechanizm komunikowania o błędach, które pojawiają się podczas wykonywania programu. W Javie wszystkie wyjątki są reprezentowane przez klasy4. Każda klasa wyjąt- ków jest wyprowadzona z wbudowanej klasy Throwable. Zarządzanie wyjąt- kami w Javie obsługiwane jest przez następujące słowa kluczowe: try, catch, throw, throws i finally. 4 Zobacz rozdział 5. Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. (cid:105) Proste operacje wejścia-wyjścia 19 W naszych rozważaniach obsługę wyjątków omówimy tylko pobieżnie (odsyłamy czytelników do bibliografii znajdującej się na końcu książki). Do przechwytywania wyjątku posłużymy się blokiem instrukcji try ... catch o następującej, schematycznej budowie: try { ......... // instrukcja niebezpieczna, mogąca powodować wyjątek } catch (TypWyj(cid:200)tku identyfikatorWyj(cid:200)tku) { ......... // instrukcja obsługi wyjątku } Przykładową obsługę sytuacji wyjątkowych zilustrujemy w zadaniu poni- żej, które jest modyfikacją zadania 1.1. Zadanie 1.8 Napisz program, który oblicza pole prostokąta. Wartości boków a i b wpro- wadzamy z klawiatury. W programie należy przyjąć, że zmienne a, b oraz pole są typu double (rzeczywistego). Dodatkowo w program wbuduj obsługę sytuacji wyjątkowych5. Przyk(cid:225)adowe rozwi(cid:261)zanie — listing 1.8 package zadanie_18; // Zadanie 1.8 import java.io.*; public class Zadanie_18 { public static void main(String[] args) throws IOException { double a, b, pole; BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader (cid:180)(System.in)); try { System.out.println( Program oblicza pole prostok(cid:200)ta. ); System.out.println( Podaj bok a. ); a = Double.parseDouble(br.readLine()); 5 Zachęcamy czytelnika, żeby w ramach dodatkowych ćwiczeń utrwalających wszystkie pozo- stałe programy w książce wyposażył w obsługę sytuacji wyjątkowych. Poleć książkęKup książkę 20 Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami System.out.println( Podaj bok b. ); b = Double.parseDouble(br.readLine()); pole = a*b; System.out.print( Pole prostok(cid:200)ta o boku a = + a + i boku (cid:180)b = + b); System.out.println( wynosi + pole + . ); } catch (NumberFormatException exc) { System.out.println( Nie wczytano liczby. Koniec programu. ); } } } Obsłużenie sytuacji krytycznej, związanej z wprowadzeniem do programu błędnych danych, zawarto w następujących linijkach kodu: try { System.out.println( Program oblicza pole prostok(cid:200)ta. ); System.out.println( Podaj bok a. ); a = Double.parseDouble(br.readLine()); System.out.println( Podaj bok b. ); b = Double.parseDouble(br.readLine()); pole = a*b; System.out.print( Pole prostok(cid:200)ta o boku a = + a + i boku (cid:180)b = + b); System.out.println( wynosi + pole + . ); } catch (NumberFormatException exc) { System.out.println( Nie wczytano liczby. Koniec programu. ); } Wyjątek NumberFormatException exc znajdujący się w linijkach kodu catch(NumberFormatException exc) { System.out.println( Nie wczytano liczby. Koniec programu. ); } jest uruchamiany z chwilą, kiedy zamiast oczekiwanej dowolnej liczby typu double wprowadzimy dowolny znak, np. a. Wyjątek nie jest uruchamiany, jeśli do działającego programu wprowadzimy poprawne dane. Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. (cid:105) Proste operacje wejścia-wyjścia 21 Rezultat działania programu, w którym wygenerowano sytuację wyjątkową, możemy zobaczyć na rysunku 1.8. Rysunek 1.8. Efekt działania programu Zadanie 1.8 Program oblicza pole prostokąta. Podaj bok a. a Nie wczytano liczby. Koniec programu. Poleć książkęKup książkę 22 Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: