Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00479 009591 11021155 na godz. na dobę w sumie
Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie. Tom 5 - ebook/pdf
Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie. Tom 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7679-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom V poświęcony jest dostępowi do publicznych zasobów informacyjnych oraz ich wykorzystaniu. Omówiono w nim takie kwestie jak: jawność działania administracji publicznej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej,  monitorowanie jawności przez organizacje pozarządowe, ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach Unii Europejskiej, ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę inspekcji i kontroli prowadzonych przez władze publiczne oraz ze względu na ochronę bezpieczeństwa publicznego, nadużycia prawa do informacji publicznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia redaktor naukowy grAżynA szPor ToM V Dostęp i wykorzystywanie AgnieszkA Piskorz-ryń (red.) Wydawnictwo C.H.Beck Monografie Prawnicze grażyna SzPor (redaktor naukowy) • jawność i jej ograniczenia ToM V DoSTęP i wykorzySTywanie Pod redakcją agnieSzki PiSkorz-ryń Polecamy nasze publikacje z tej serii: Z. Cieślak (red.) Jawność i JeJ ograniczenia. Tom ii. PodsTawy aksJologiczne Z. Kmieciak (red.) Jawność i JeJ ograniczenia. Tom iii. skuTeczność regulacJi M. Jaśkowska (red.) Jawność i JeJ ograniczenia. Tom iV. znaczenie orzecznicTwa A. Gryszczyńska (red.) Jawność i JeJ ograniczenia. Tom Vi. sTrukTura TaJemnic G. Szpor (red.) inTerneT. Publiczne bazy danych i big daTa G. Szpor (red.) inTerneT. ochrona wolności, własności i bezPieczeńsTwa G. Szpor, R. Wiewiórowski (red.) inTerneT. Prawno-informaTyczne Problemy sieci, PorTali i e-usług G. Szpor (red.) inTerneT. cloud comPuTing. PrzeTwarzanie w chmurach www.ksiegarnia.beck.pl jawność i jej ograniczenia redaktor naukowy grażyna SzPor ToM V DostęP i wykorzystywanie Pod redakcją agnieSzki PiSkorz-ryń wyDawnicTwo c.H.Beck warSzawa 2015 Wydawca: natalia adamczyk Publikacja wydana w ramach projektu nr DoBr/0075/r/iD2/2013/03 realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez narodowe centrum Badań i rozwoju Recenzja naukowa: prof. Uksw dr hab. Małgorzata jaśkowska © wydawnictwo c.h.beck 2015 wydawnictwo c.H.Beck sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 warszawa Skład i łamanie: DtP service Druk i oprawa: elpil, siedlce isBn 978-83-255-7678-3 isBn e-book 978-83-255-7679-0 Spis treści Autorzy ........................................................................................................................ Wykaz skrótów ........................................................................................................... Wykaz literatury ........................................................................................................ Rozdział 1. Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych ................................................................................................... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Zagadnienia terminologiczne .................................................................... § 3. Jawność życia publicznego a prawo do dobrej administracji ................ § 5. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 2. Dostęp do publicznych zasobów informacyjnych a zasada zrównoważonego rozwoju ................................................................................ § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju....................................................... § 3. Zrównoważony rozwój jako pojęcie konstytucyjne ............................... § 4. Rola zrównoważonego rozwoju a publiczne zasoby informacyjne ...... § 5. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 3. Monitorowanie jawności przez organizacje pozarządowe ........ § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Badania dostępu do informacji publicznej w trybie bezwnioskowym ........................................................................................... § 3. Badania dostępu do informacji publicznej w trybie wnioskowym ...... § 4. Badania realizacji prawa do ponownego wykorzystywania informacji ...................................................................................................... § 5. Polska regulacja na tle standardów międzynarodowych według Centre for Law and Democracy ................................................................. § 6. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 4. Monitorowanie stanu jawności przez władze publiczne ............ § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Raport o stanie jawności. Istota i funkcje ................................................ § 3. Raportowanie o stanie jawności w prawie amerykańskim ................... § 4. Funkcje raportu o stanie jawności ............................................................ XI XIII XIX 1 1 5 16 21 23 23 23 27 31 33 35 35 38 43 47 49 53 55 55 56 57 71 V na ochronę inspekcji i kontroli ......................................................................... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Ochrona informacji w kontroli państwowej ............................................ I. Ochrona informacji w kontroli NIK .............................................. II. Ochrona informacji w kontroli PIP ............................................... III. Ochrona informacji w kontroli GIODO ....................................... § 3. Ochrona informacji w kontroli inspekcyjnej .......................................... I. Ochrona informacji w kontroli Inspekcji Handlowej ................. II. Ochrona informacji w kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej ........................................................................................... III. Ochrona informacji w kontroli Inspekcji Weterynaryjnej ........ IV. Ochrona informacji w kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska ......................................................................................... V. Ochrona informacji w kontroli Inspekcji Transportu § 5. Raportowanie o stanie jawności w Polsce. Proponowane rozwiązania ................................................................................................... § 6. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 5. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę bezpieczeństwa publicznego ...................................................... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Pojęcia podstawowe ..................................................................................... § 3. Informacje wrażliwe dla bezpieczeństwa. Analiza pojęcia ................... § 4. Ochrona informacji wrażliwych dla bezpieczeństwa publicznego. Postulaty zmian ............................................................................................ § 5. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 6. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu Drogowego ......................................................................................... § 4. Ochrona informacji w kontroli podatkowej ............................................ § 5. Ochrona informacji w kontroli rządowej w administracji .................... § 6. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 7. Pojęcie nadużycia prawa do informacji publicznej ...................... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Pojęcie nadużycia prawa ............................................................................. § 3. Pojęcie nadużycia prawa do informacji publicznej ................................. § 4. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 8. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa do informacji w ustawodawstwach państw europejskich i pozaeuropejskich ................ § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. VI 73 76 78 78 79 84 89 95 98 98 102 102 105 109 111 111 113 114 116 118 119 123 124 127 127 128 131 133 135 135 Spis treści § 2. Przesłanki ograniczenia dostępu do informacji w wybranych państwach europejskich i pozaeuropejskich ........................................... § 3. Uznanie za „dokuczliwego” wnioskodawcę i inne rozwiązania szczególne ...................................................................................................... § 4. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 9. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w wybranych państwach członkowskich UE ................................................ § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Ponowne wykorzystywanie we Francji .................................................... § 3. Ponowne wykorzystywanie w Wielkiej Brytanii .................................... § 4. Ponowne wykorzystywanie w Słowenii.................................................... § 5. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 10. Konstytucyjne uwarunkowania ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ..................................... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Informacja jako dobro objęte konstytucyjną ochroną ........................... § 3. Pojęcie informacji sektora publicznego w Konstytucji RP .................... § 4. Ponowne wykorzystywanie informacji a dostęp do informacji i jej wykorzystywanie w przepisach Konstytucji RP ..................................... § 5. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 11. Redukcja pozaprawnych barier ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ....................................................................... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Otwarte dane ................................................................................................ § 3. Bariery organizacyjno-ekonomiczne i paradoks prakseologiczny ...... § 4. Bariery techniczne ....................................................................................... § 5. Rekomendacje dla ograniczenia barier ponownego wykorzystywania ......................................................................................... Rozdział 12. Ograniczenia ponownego wykorzystywania ze względu na ochronę praw autorskich ............................................................................. § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Ponowne wykorzystywanie dokumentów chronionych prawami autorskimi osób trzecich ............................................................................. § 3. Ponowne wykorzystywanie dokumentów chronionych prawami autorskimi przysługującymi organom sektora publicznego ................ § 4. Ponowne wykorzystywanie utworów pracowniczych ........................... § 5. Licencje i opłaty za ponowne wykorzystywanie ..................................... 137 144 146 148 148 149 163 168 181 185 185 187 188 191 197 200 200 202 204 209 214 221 221 222 224 225 227 VII Spis treści § 6. Ponowne wykorzystywanie a dozwolony użytek ................................... § 7. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 13. Ryzyka dla ochrony danych osobowych w związku z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego ......... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Standardy ochrony danych osobowych .................................................... § 3. Zasady ochrony danych osobowych a podejście oparte na ryzyku ..... § 4. Relacja pomiędzy ochroną danych osobowych a dostępem do informacji publicznej ............................................................................. § 5. Wpływ przepisów o ochronie danych osobowych na zakres zastosowania przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ..................................................................................... § 6. Zasada związania celem a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ..................................................................................... § 7. Anonimizacja i zagrożenia związane z możliwością odwrócenia tego procesu .................................................................................................. § 8. Proaktywne podejście do zasad ochrony danych osobowych w kontekście ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ................................................................................................... § 9. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 14. Propozycje rozwiązań prawnych w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania ......................... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Pełnomocnik ds. jawności w podmiotach zobowiązanych ................... § 3. Wyspecjalizowany organ ds. dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania ................................................................ § 4. Propozycje zmian dotyczące zasad publikacji dokumentów w BIP .... § 5. Ogólne rekomendacje dotyczące regulacji granic prawa do informacji publicznej ............................................................................. § 6. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej dla ochrony procesu decyzyjnego ................................................................................... § 7. Konstrukcja nadużycia prawa do informacji publicznej ...................... § 8. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 15. Dostęp do publicznych zasobów informacyjnych i ich wykorzystywanie. Wnioski końcowe ............................................................. § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Rekomendacje dla poprawy jawności życia publicznego ...................... § 3. Ocena potrzeb ograniczenia jawności życia publicznego w RP ........... VIII 232 233 236 236 237 241 244 245 247 255 258 261 264 264 265 271 275 276 282 284 293 295 295 297 310 Spis treści ANEKS. Metodologia i wyniki socjologicznego badania zjawiska nadużywania prawa do informacji publicznej w RP ................................. § 1. Metody i organizacja badania ................................................................... § 2. Analiza wyników badania nad nadużywaniem prawa do informacji publicznej....................................................................................................... § 3. Podsumowanie ............................................................................................. Ankieta na temat nadużywania prawa do informacji publicznej .................. Indeks rzeczowy .......................................................................................................... 321 321 325 336 339 345 IX Spis treści Autorzy Piotr Drobek – asystent w Katedrze Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Krzysztof Felchner – adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie Anna Gos – doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, naczelnik Wydziału Polityki i Prawa w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Cyfryzacji dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik – wicedyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, adiunkt w Katedrze Administracji i Zarządzania Publicznego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi dr Olga A. Kotowska-Wójcik – socjolog i matematyk, adiunkt w Katedrze Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Tomasz Kulisiewicz – analityk rynku komunikacji elektronicznej, współzałożyciel i eks- pert Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem dr Mariusz Maciejewski – adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk prof. INP PAN dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska – profesor w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Piskorz-Ryń – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Marcin Rudzki – prawnik, wspólnik Kancelarii Brochwicz i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. dr Krzysztof Siewicz – radca prawny, pracownik zespołu Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Dominik Sybilski – prawnik, pracownik Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji dr Aleksandra Syryt – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dr Marcin Zarzecki – socjolog, metodolog badań społecznych, ewaluator, adiunkt w Instytucie Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Dekret Nr 2005-1755 ........ Dekret Nr 2005-1755 z 30.12.2005 r. w sprawie swobody dostępu do dokumentów administracyjnych i ponownego wy- korzystywania informacji publicznej, przyjęty w celu stosowa- nia ustawy Nr 78-753 z 17.7.1978 r. (fr. Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) DostInfPublU ..................... ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058) DostInfSłowU .................... zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, Nr 24/2003) DostInfŚrodU ..................... ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi- ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) dyrektywa 95/46/WE ........ dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakre- sie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepły- wu tych danych (Dz.Urz. UE L Nr 281/31 ze sprost. i zm.) dyrektywa 2003/98/WE .... dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.11.2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania infor- macji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L Nr 345/90 ze zm.) dyrektywa 2013/37/UE ..... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z 26.6.2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L Nr 175/1) EKPC ................................... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) InspHandlU ........................ ustawa z 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 148 ze zm.) InstrKancR ......................... rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.1.2011 r. w spra- wie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze sprost.) XIII InstrKancR (1) ................... załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.1.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organiza- cji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze sprost.) IOŚU .................................... ustawa z 20.7.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 686 ze zm.) IWU ..................................... ustawa z 29.1.2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1482.) KC ........................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) Konstytucja RP .................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KontrAdmRządU .............. ustawa z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) Konwencja Nr 108 ............. Konwencja Nr 108 Rady Europy z 28.1.1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobo- wych (Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25 ze zm.) Konwencja z Tromsø ......... Konwencja Rady Europy w sprawie Dostępu do Dokumen- tów Urzędowych przyjęta w Tromsø, otwarta do podpisu 18.6.2009 r. KP ........................................ ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) KPA ..................................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC ..................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPK ..................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPP UE ............................... Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 26.10.2012 r. (Dz.Urz. UE C Nr 326/391) FOIA .................................... The Freedom of Information Act. Title 5 of the United States Code, Section 552 (http://www.justice.gov/sites/default/fi- les/oip/legacy/2014/07/23/amended-foia-redlined-2010.pdf; dostęp: 1.7.2015 r.) MPPOiP .............................. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NIKU ................................... ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1096) OchrDanOsobU ................ ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) XIV Wykaz skrótów OchrInfNiejawU ................ ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) OchrInfNiejawU99 ............ ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) OrdPodU ............................ ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) PIPU .................................... ustawa z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 640) PISU .................................... ustawa z 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1412) PrAut ................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrOchrŚrod ........................ ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) rozporządzenie o KRI ....... rozporządzenie Rady Ministrów z 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów te- leinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526 ze zm.) SwobDziałGospU .............. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584.) TransDrogU ....................... ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.) Ustawa Nr 78-753 .............. ustawa Nr 78-753 z 17.7.1978 r. o zastosowaniu różnych środ- ków służących poprawie stosunków pomiędzy administracją a obywatelami oraz o przepisach o charakterze administra- cyjnym, socjalnym i fiskalnym (fr. Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d‘amélioration des relations en- tre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal) 2. Publikatory i czasopisma AUWr .................................. Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.U. .................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ......................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej EPS ....................................... Europejski Przegląd Sądowy GAiPP ................................. Gazeta Administracji i Policji Państwowej GP ........................................ Gazeta Prawna GS ........................................ Gazeta Sądowa IN ......................................... Ius Novum KP ........................................ Kontrola Państwowa XV Wykaz skrótów M.P. ...................................... Monitor Polski MoP ..................................... Monitor Prawniczy MoPod ................................. Monitor Podatkowy MSiG ................................... Monitor Sądowy i Gospodarczy OMT .................................... Organizacja Metody Technika OSNP ................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OTK ..................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – seria A Pal. ....................................... Palestra PiP ....................................... Państwo i Prawo PiPd ..................................... Prawo i Podatki PiŚ ........................................ Prawo i Środowisko PiZS ..................................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPC ...................................... Polski Proces Cywilny PPP ...................................... Przegląd Prawa Publicznego Prok. i Pr. ............................ Prokuratura i Prawo PS ......................................... Przegląd Sądowy RPEiS ................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ................................ Rzeczpospolita SC ......................................... Służba Cywilna SI .......................................... Studia Iuridica ST ......................................... Samorząd Terytorialny TiTI ...................................... Telekomunikacja i Techniki Informacyjne WPP .................................... Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNSA ................................... Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZNUJ PzPWI ..................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej ZPBAS ................................. Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 3. Organy i instytucje ABW .................................... Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego CADA .................................. Komisja ds. Dostępu do Dokumentów Administracyjnych (La Commission d’accès aux documents administratifs) EBC ..................................... Europejski Bank Centralny EIOD ................................... Europejski Inspektor Ochrony Danych ETPC ................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ...................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości GIODO ............................... Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych INP PAN ............................. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk XVI Wykaz skrótów IOŚ ....................................... Inspekcja Ochrony Środowiska ITD ...................................... Inspekcja Transportu Drogowego IW ........................................ Inspekcja Weterynaryjna MF ....................................... Minister Finansów MOP .................................... Międzynarodowa Organizacja Pracy MSWiA ............................... Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MZ ....................................... Minister Zdrowia NBP ..................................... Narodowy Bank Polski NIK ...................................... Najwyższa Izba Kontroli NSA ..................................... Naczelny Sąd Administracyjny NSA(7) ................................ Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów OECD .................................. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ONZ .................................... Organizacja Narodów Zjednoczonych PIP ....................................... Państwowa Inspekcja Pracy PIS ........................................ Państwowa Inspekcja Sanitarna PRADA ............................... sieć osób odpowiedzialnych za sprawy związane z dostępem do dokumentów administracyjnych oraz ponownym wykorzy- stywaniem informacji publicznych we Francji (Le réseau des personnes responsables de l’accès aux documents administra- tifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques) PRM .................................... Prezes Rady Ministrów RM ....................................... Rada Ministrów RPO ..................................... Rzecznik Praw Obywatelskich SN ........................................ Sąd Najwyższy TK ........................................ Trybunał Konstytucyjny TSUE ................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE ........................................ Unia Europejska UKE ..................................... Urząd Komunikacji Elektronicznej UOKiK ................................ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WSA .................................... Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty art. ........................................ artykuł BIP ....................................... Biuletyn Informacji Publicznej CBOSA ................................ Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych CRIP .................................... Centralne Repozytorium Informacji Publicznej cyt. ....................................... cytowany (-a, -e) cz. ......................................... część XVII Wykaz skrótów ds. ......................................... do spraw EOG ..................................... Europejski Obszar Gospodarczy EZD ..................................... elektroniczne zarządzanie dokumentacją KRS ...................................... Krajowy Rejestr Sądowy lit. ......................................... litera MAiC ................................... Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji m.in. .................................... między innymi n. .......................................... następny (-a, -e) niepubl. ............................... niepublikowany (-a, -e) Nr ......................................... Numer por. ....................................... porównaj post. ..................................... postanowienie poz. ...................................... pozycja projekt MRJ ........................ projekt Badawczo-Rozwojowy realizowany na rzecz bezpie- czeństwa i obronności Państwa „Model regulacji jawno- ści i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przyp. ................................... przypis RP ........................................ Rzeczpospolita Polska RSJ ....................................... raport o stanie jawności s. ........................................... strona t. ........................................... tom t.j. ......................................... tekst jednolity uchw. ................................... uchwała ust. ....................................... ustęp w zw. .................................... w związku wyr. ...................................... wyrok zd. ........................................ zdanie ze sprost. ............................. ze sprostowaniem ze zm. .................................. ze zmianami zob. ...................................... zobacz XVIII Wykaz skrótów Wykaz literatury J.M. Ackerman, I.E. Sandoval-Ballesteros, The Global Explosion of Freedom of Information Laws, Administrative Law Review 2006, t. 58, Nr 1 B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, M. Albers, Realizing the Complexity of Data Protection, w: S. Gutwirth, R. Leenes, P. de Hert (red.), Reloading Data Protection. Multidisciplinary Insights and Contemporary Challenges, Dordrecht 2014 A. Aleinikoff, Constitutional Law in the Age of Balancing, The Yale Law Journal 1986– T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie informacji publicznej, Warszawa Wrocław 2007 1987, vol. 943 2002 R. Alexy, Teoria praw podstawowych, Warszawa 2010 M. Allerhand, Podstęp w procesie, Lwów 1907 M.V. de Azevedo Cunha, Review of the Data Protection Directive: Is There Need (and Room) For a New Concept of Personal Data?, w: S. Gutwirth, R. Leenes, P. de Hert, Y. Poullet (red.), European Data Protection: In Good Health?, Springer 2012 S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2010 A. Bałaban, Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, w: L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje. Profesorowi Kazimierzowi Działosze prace dedykowane na siedemdziesięciolecie uro- dzin, Warszawa 2003 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 B. Banaszak, Zasadę otwartego rządu trzeba wpisać do konstytucji, Rzeczp. 2008, Nr 116 B. Banaszak, M. Bernaczyk, Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie pra- wotwórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu „otwartego rządu”, ZNSA 2012, Nr 4 D. Banisar, Freedom of Information around the World 2006. A Global Survey of Access to Government Information Law, London 2006 F. Bannister, R. Connolly, The Trouble with Transparency: A Critical Review of Openness in e-Government, Policy and Internet 2011, t. 3, Nr 1 K.W. Baran, Prawa podmiotowe i roszczenia w prawie pracy, w: K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. I, Część ogólna prawa pracy, Lex/el. 2010 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2001 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013 P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2013 M. Berek, Główkujemy nad informacją publiczną, rozmawiała Ewa Ivanova, GP 2014, Nr 21 2011 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystywanie. Tom 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: