Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00561 011322 16965398 na godz. na dobę w sumie
Jawność i jej ograniczenia. Idee i pojęcia. Tom 1 - ebook/pdf
Jawność i jej ograniczenia. Idee i pojęcia. Tom 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 338
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8821-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwszy tom monografii Jawność i jej ograniczenia jest teoretycznym wprowadzeniem i swoistym przewodnikiem po całej monografii. Ma ułatwić czytelnikom śledzenie linii argumentacji i uchwycenie istotnych wątków powracających w następnych częściach. Zawiera syntetyczną charakterystykę procesu jurydyzacji jawności i jej ograniczeń oraz pogłębiającego się rozproszenia regulacji. Ukazuje możliwe pułapki terminologiczne oraz inne, złożone administracyjnoprawne problemy udostępniania informacji i ochrony tajemnic. Zarysowane zostały też w nim szersze idee dostosowania regulacji informacji i informatyzacji do nowych wyzwań, związanych m.in. z przetwarzaniem danych w Chmurach, metodami Big data i Internetem rzeczy. Bowiem możliwe jest zgodne ze standardami europejskimi szybkie zniesienie głównych hamulców sprawnego administrowania w tym zakresie. Jednak potrzebne jest również zwiększenie skuteczności regulacji poprzez kompleksowe zmiany modelowe, których filarami powinno być: pogłębienie podstaw aksjologicznych, restrukturyzacja materii ustawowej oraz konsolidacja prawa informatycznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I A C Ę J O P I E E D I . I M O T . I I A N E Z C N A R G O J E J I Ć Ś O N W A J Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawia- jące w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwe- go ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnopo- równawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. W takim ujęciu prezentujemy w dwunastu tomach zagadnienia jawności i jej ograniczeń. Pierwszy z nich, jest teoretycznym wprowadzeniem i swo- istym przewodnikiem po całej monografii. Ma ułatwić czytelnikom śle- dzenie linii argumentacji i uchwycenie istotnych wątków powracających w następnych częściach. Zawiera syntetyczną charakterystykę procesu jurydyzacji jawności i jej ograniczeń oraz pogłębiającego się rozproszenia regulacji. Ukazuje możliwe pułapki terminologiczne oraz inne, złożone administracyjnoprawne problemy udostępniania informacji i ochrony ta- jemnic. Zarysowane zostały też w nim szersze idee dostosowania regulacji informacji i informatyzacji do nowych wyzwań, związanych m.in. z prze- twarzaniem danych w Chmurach, metodami Big data i Internetem rzeczy. Bowiem możliwe jest zgodne ze standardami europejskimi szybkie znie- sienie głównych hamulców sprawnego administrowania w tym zakresie. Jednak potrzebne jest również zwiększenie skuteczności regulacji poprzez kompleksowe zmiany modelowe, których filarami powinno być: pogłębie- nie podstaw aksjologicznych, restrukturyzacja materii ustawowej oraz kon- solidacja prawa informatycznego. Prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor – Kierownik Katedry Prawa Infor- matycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik projektu „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfi- nansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA TOM I IDEE I POJĘCIA GRAŻYNA SZPOR ISBN 978-83-255-8820-5 Cena: 99,00 zł Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA TOM I IDEE I POJĘCIA GRAŻYNA SZPOR Polecamy nasze publikacje monografii pod red. G. Szpor, JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA: Z. Cieślak (red.) TOM II. PODSTAWY AKSJOLOGICZNE Z. Kmieciak (red.) TOM III. SKUTECZNOŚĆ REGULACJI M. Jaśkowska (red.) TOM IV. ZNACZENIE ORZECZNICTWA A. Piskorz-Ryń (red.) TOM V. DOSTĘP I WYKORZYSTYWANIE A. Gryszczyńska (red.) TOM VI. STRUKTURA TAJEMNIC C. Martysz (red.) TOM VII. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE J. Gołaczyński (red.) TOM VIII. POSTĘPOWANIA SĄDOWE B. Szmulik (red.) TOM IX. ZADANIA I KOMPETENCJE J. Majewski (red.) TOM X. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI C. Mik (red.) TOM XI. STANDARDY EUROPEJSKIE T. Bąkowski (red.) TOM XII. MODEL REGULACJI www.ksiegarnia.beck.pl JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA TOM I IDEE I POJĘCIA GRAŻYNA SZPOR WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja wydana w ramach projektu Nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03 „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Recenzja naukowa: prof. dr hab. Małgorzata Jaśkowska © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8820-5 ISBN e-book 978-83-255-8821-2 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Literatura .................................................................................................................... Rozdział 1. Jurydyzacja jawności i jej ograniczeń w XXI wieku ................... § 1. Zmniejszanie niepewności w społeczeństwie informacyjnym ........... I. Wolność, własność i bezpieczeństwo w świecie nowych technologii ......................................................................................... II. Europejskie strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego . III. Polskie strategie, plany i programy informatyzacji .................... § 2. Ewolucja regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń ......................... I. Standardy europejskie ..................................................................... II. Standardy konstytucyjne ................................................................ III. Jurydyzacja zagadnień informacyjnych w Polsce ....................... IV. Stan administracyjnoprawnej regulacji jawności i jej ograniczeń ......................................................................................... V. Perspektywy zmian .......................................................................... § 3. Problem interdyscyplinarności badań ................................................... I. Przetwarzanie danych jako przedmiot badań nauki prawa ...... II. Luki wiedzy o jawności i jej ograniczeniach ............................... § 4. Koncepcja kompleksowego modelowania regulacji ............................ I. Optymalizacja regulacji jawności jako cel badań ....................... II. Struktura prac badawczych i wdrożeniowych ............................. III. Tradycyjne i heurystyczne metody analizy jawności ................. IV. Nowe dylematy administrowania w społeczeństwie informacyjnym ................................................................................. A. Stabilność regulacji czy szybkie dostosowywanie do zmiennych potrzeb ................................................................... B. Osmoza czy separacja regulacji zagadnień informacyjnych .......................................................................... C. Redukcja czy redefinicja funkcji prawa administracyjnego ..................................................................... IX XIII XIX 1 1 1 7 12 22 22 28 30 37 40 46 46 60 64 64 66 69 74 74 76 77 V Spis treści Rozdział 2. Znaczenie terminologii w badaniach jawności i jej ograniczeń ........................................................................................................... § 1. Podstawowe kwestie terminologiczne ................................................... I. Pojęcia – przedmioty i narzędzia badań ...................................... II. Jawność i niejawność w języku prawnym i prawniczym ........... III. Akty wprowadzające terminy z zakresu jawności i jej ograniczeń ......................................................................................... § 2. Zasady techniki prawodawczej odnoszące się do terminologii .......... I. Regulacja prawna techniki prawodawczej ................................... II. Przejrzystość regulacji a „dziedziny spraw” ................................ III. Zrozumiałość regulacji prawnej a normalizacja ......................... IV. Spójność regulacji a słowniki i definicje ...................................... § 3. Pojmowanie i kategoryzacja informacji ................................................. I. Informacja w naukach prawnych i pozaprawnych ..................... II. Interdyscyplinarna definicja informacji ....................................... III. Informacja i dane w złożonych określeniach języka prawnego IV. Kategoryzacja informacji ................................................................ § 4. Informatyka i inne określenia efektywnego przetwarzania danych .. I. Informatyka a technologie informacyjno- komunikacyjne ....... II. Systemy informacyjne, informatyczne i teleinformatyczne ...... III. Dane analogowe i cyfrowe a cyfryzacja i digitalizacja ............... IV. Informatyka a cybernetyka, cyberprzestrzeń i cyberbezpieczeństwo ..................................................................... § 5. Infrastruktura informacyjna i jej komponenty .................................... I. Rozwój agregacji danych i jej oznaczeń ....................................... II. Dokumenty i dokumenty elektroniczne ...................................... III. Rejestry i ich informatyzacja .......................................................... IV. Bazy danych a pozarejestrowe zasoby informacyjne ................. V. Informacja przestrzenna w infrastrukturze informacyjnej ....... § 6. Terminologiczne podstawy zmian regulacji ......................................... I. Mankamenty jawności jako pojęcia-narzędzia ........................... II. Prawo informacyjne i prawo informatyczne ............................... Rozdział 3. Administracyjnoprawne problemy udostępniania informacji i ochrony tajemnic ........................................................................ § 1. Analiza systemowa a multidyscyplinarność .......................................... I. Struktura systemu prawa administracyjnego a regulacja jawności ............................................................................................. II. Granice prawa administracyjnego a badania jawności .............. § 2. Podstawy oceny regulacji jawności ........................................................ I. Perspektywa aksjologiczna ............................................................. II. Standardy międzynarodowe i europejskie ................................... VI 81 81 81 82 83 87 87 88 92 94 98 98 103 106 111 114 114 120 125 130 138 138 139 149 155 158 161 161 163 167 167 167 170 171 171 176 Spis treści III. Dorobek orzecznictwa jako podstawa klasyfikacji ograniczeń jawności ............................................................................................. IV. Skuteczność prawa i skuteczność administracji .......................... § 3. Wybrane problemy materialnoprawne .................................................. I. Prawo materialne a normy materialne ......................................... II. Zakres informacji publicznej i regulacja jej wykorzystywania . III. Słabości prawnej ochrony tajemnic .............................................. IV. Sankcje administracyjne a sankcje karne w ograniczaniu jawności ............................................................................................. § 4. Wybrane problemy proceduralne .......................................................... I. Weryfikacja danych w postępowaniach administracyjnych i sądowych ......................................................................................... II. Dostęp do informacji publicznej w postępowaniu administracyjnym ............................................................................. III. Publikacja orzeczeń a ich anonimizacja ....................................... § 5. Wybrane problemy prawnoustrojowe ................................................... I. Podmioty właściwe w sprawach udostępniania informacji publicznej .......................................................................................... II. Organy właściwe w sprawach informatyzacji ............................. III. Organy właściwe w sprawach ochrony informacji niejawnych i uprawnione do prowadzenia czynności operacyjno- rozpoznawczych ............................................................................... Rozdział 4. Idee regulacji informacji i informatyzacji .................................... § 1. Pogłębianie podstaw aksjologicznych .................................................... I. Koncepcje roli państwa i administracji publicznej w społeczeństwie informacyjnym .................................................. II. Ekspansja dezinformacji a informacja jako dobro ..................... III. Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja informacji .......................................................................................... IV. Autonomia informacyjna a jawność i jej ograniczenia .............. § 2. Restrukturyzacja materii ustawowej ...................................................... I. Precyzowanie zakresu informacji publicznej i informacji sektora publicznego ......................................................................... II. Porządkowanie przesłanek dostępu i ponownego wykorzystywania informacji .......................................................... III. Przezwyciężanie rozproszenia publicznoprawnych ograniczeń jawności ............................................................................................. IV. Potrzeba nowej regulacji ustawowej informacji ......................... § 3. Konsolidacja prawa informatycznego .................................................... I. Idea porządkująca ............................................................................ II. Zakres prawa informatycznego ..................................................... 182 184 190 190 194 199 200 207 207 218 222 228 228 232 237 245 245 245 249 251 254 257 257 260 262 265 266 266 268 VII Spis treści III. Terminologia jako przesłanka konsolidacji ................................. IV. Prawo informatyczne wobec nowych wyzwań ........................... Podsumowanie i wnioski ........................................................................................ Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 274 275 279 289 VIII Wstęp Na świecie i w Polsce już trzecią dekadę gwałtownie wzrasta intensywność regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń. Schyłek „epoki papieru” zbiegł się z oparciem ładu informacyjnego na swobodnym przepływie danych. Poszerzaniu przestrzeni dostępnej człowiekowi dzięki rozwojowi komunikacji, towarzyszyło kurczenie się tej przestrzeni, nad którą człowiek panuje: umożliwiającej samozaspokajanie jego potrzeb. Znaczenie cyfryzacji i komunikacji elektronicznej, nowych sposobów przetwarza- nia danych wspomagających człowieka w zmniejszaniu niepewności, wyraża charak- teryzowanie współczesnych stosunków społecznych i gospodarczych jako „społeczeń- stwa informacyjnego” i „gospodarki informacyjnej”. Pochodną tych przemian jest nieadekwatność tradycyjnego ujmowania zagadnień informacyjnych w procesach stanowienia i stosowania prawa, do aktualnych potrzeb. Trudne jest godzenie wymogów pogłębionej transparentności działania państwa, z ko- niecznością ochrony informacji w interesie publicznym (m.in. zapobiegania zagroże- niom bezpieczeństwa państwa i ich zwalczania) oraz w interesach indywidualnych i grupowych, w tym związanych z komercjalizacją wykorzystania zasobów informacyj- nych. W celu diagnozy dostępu do informacji i jego uwarunkowań oraz zwiększenia skuteczności regulacji prawnej przetwarzania danych chronionych przed ujawnieniem Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainicjowało i dofinansowało projekt badaw- czo-rozwojowy1. Objęto nim: przegląd prawa krajowego w zakresie jawności i jej ogra- niczeń (w tym tajemnic), pozaprawne uwarunkowania (techniczne, organizacyjne, eko- nomiczne, społeczne) ochrony informacji, analizę porównawczą prawa krajowego, eu- ropejskiego (unijnego) i wybranych krajów (w tym pozaeuropejskich). Założono ocenę regulacji prawnej według kryteriów: realizacji celów (skuteczności) regulacji, spójności poszczególnych aktów (relacji między aktami) i stopnia skomplikowania wykonania przepisów prawa wraz z analizą porównawczą z innymi systemami prawnymi. Oprócz przedstawienia modelu ochrony informacji w Polsce, zaplanowano określenie zasad, które powinny być stosowane przy tworzeniu aktów prawnych w rozpatrywanym ob- szarze. 1 „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” Projekt badawczo-rozwojowy [MRJ] realizowany w okresie 9.5.2013–9.7.2016 r. przez Konsorcjum, któ- rego liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a członkami Uni- wersytet Wrocławski, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne i Wydawnictwo C.H. Beck, w ra- mach umowy DOBR/0075/R/ID2/2013/03 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. IX Wstęp Opracowana koncepcja ma stanowić podstawę dla dalszych działań wdrożenio- wych (w tym działań prawotwórczych) zapewniających: 1) 2) 3) zmniejszenie rozproszenia, poprawę spójności i uproszczenie regulacji, racjonalizację obciążeń administracyjnych związanych z ochroną informacji, zgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego monitorowanie, wykry- wanie i zapobieganie przestępstwom w obszarze przetwarzania danych. „Jaw- ność” jest polskim terminem ustawowym, analizowanym w naukach prawnych i pozaprawnych. Jest ujmowana jako wartość, zasada, postulat lub opis zacho- wań. Jej rdzeniem jest dostęp do informacji, który jest stopniowalny, może być pełny, niepełny albo zablokowany. Ograniczenia zmniejszania niepewności wy- nikają m.in. z prawnej ochrony tajemnic. Polskie ramy wolności informacyjnej, dostępu do informacji publicznej i jej po- nownego wykorzystywania a także ograniczeń w tym zakresie wyznaczają: akty prawa międzynarodowego i europejskiego, Konstytucja, ustawy zwykłe i liczne akty podusta- wowe. To, że regulacja prawna jest obszerna, rozproszona i wielopoziomowa, powo- duje problemy terminologiczne. Ważniejsza wydaje się jednak nieuchwytność ogólnej idei porządkującej regulację. Zatem przystępując do prawniczej diagnozy, scharakte- ryzowano najpierw ogólnie, w autorskiej koncepcji projektowej, jej założenia, w tym główne idee i podstawowe pojęcia. Ta – zaakceptowana w konkursie Narodowego Cen- trum Badań i Rozwoju – podstawa zespołowych interdyscyplinarnych prac, była w ich trakcie rozwijana i weryfikowana. Projektowanie pierwszych takich badań było obarczone podwójnym ryzykiem. Po pierwsze, nie ma w Polsce wzorów budowy modeli regulacji w ujęciu przedmiotowym. Po drugie, nie są znane przykłady kompleksowego badania regulacji informacji i tajem- nic. Ograniczenie tego ryzyka wymagało zespołowego precyzowania – w pierwszej fazie – zakresu i struktury badań naukowych i prac rozwojowych, aby mogły być one wyko- rzystane dla rozwiązywania przez władze publiczne problemów bieżących i długofalo- wych. Współdecydowali o tym Koordynatorzy poszczególnych zadań projektowych – głównie, lecz nie wyłącznie, z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji2. Odwołując się do ustaleń zawartych w monografii „Jawność i jej ograniczenia”3 oraz innych publikacjach projektowych zorientowanych na problemy bezpieczeństwa 2 www.mrj.uksw.edu.pl. 3 G. Szpor (red. nauk.) Jawność i jej ograniczenia: t. 2, Z. Cieślak (red.), Podstawy aksjologiczne, 2013; t. 3, Z. Kmieciak (red.), Skuteczność regulacji, 2013; t. 4, M. Jaśkowska (red.), Znaczenie orzecznictwa, 2014; t. 5, A. Piskorz-Ryń (red.), Dostęp i wykorzystywanie, 2015; t. 6, A. Gryszczyń- ska (red.), Struktura tajemnic, 2014, 2 wyd. poszerzone, 2016; t. 8, C. Martysz (red.), Postępowanie administracyjne, 2014; t. 8, J. Gołaczyński (red.), Postępowania sądowe, 2015; t. 9, B. Szmulik (red.), Zadania i kompetencje, 2015; t. 10, J. Majewski (red.), Przeciwdziałanie przestępczości, 2015; t. 11, C. Mik (red.), Standardy europejskie 2015; t. 12, T. Bąkowski (red.), Model regulacji, 2016. X Wstęp w Internecie i rozwiązywanie aktualnych problemów legislacyjnych4, można obecnie w pogłębiony sposób rozpatrywać na tle pojęć i idei główne problemy. W pierwszym rozdziale tej książki analizowana jest adekwatność prawnej regula- cji informacji do rozwoju stosunków społecznych i gospodarczych w XXI wieku oraz znaczenie przezwyciężenia rozproszenia naukowych badań, zwłaszcza administracyj- noprawnych, dla lepszego wykorzystania szans i redukowania zagrożeń. Rozdział drugi ukazuje terminologiczny chaos cechujący dotychczasową regula- cję zagadnień informacyjnych, oraz potrzeby i możliwości zwiększania zrozumiałości, spójności i przejrzystości regulacji prawnej poprzez interdyscyplinarne uzgodnienia terminologiczne. Trzeci rozdział skupiony jest na zakresie i strukturze regulacji jawności oraz hi- potezie, że jej rozproszenie jest nieuniknione, ale obecnie jest ono nadmierne, toteż dla przełamywania barier skuteczności potrzebna jest konsolidacja, a także rozważanie możliwości deregulacji. W rozdziale czwartym prezentowane są ogólne idee porządkowania regulacji za- gadnień informacyjnych, i rozważania jak dostosować regulację prawną do nowych po- trzeb społecznych i gospodarczych. Taki kwestionariusz wyznacza strukturę tej pracy, ale zagadnienia informacyjne traktować można także jako obszar referencyjny szerszych badań systemu prawa: 1. 2. 3. Jak regulować, żeby wykorzystać szanse i redukować ryzyko? Jak lokować nowe normy w systemie prawa, aby zapewnić spójność i przejrzy- stość? Jakie metody i techniki regulacji stosować, aby przełamywać bariery skuteczno- ści? 4. Czy potrzebny jest nowy paradygmat regulacji prawnej w społeczeństwie infor- macyjnym? Porządek polityczno-organizacyjny w różnych wymiarach przestrzennych (ukła- dach globalnych i lokalnych) uwarunkowany jest m.in. stanem jawności i jej ograni- czeń, na który wpływa regulacja prawna i jej skuteczność. Zatem nie tylko teoretyczne, ale i doniosłe znaczenie praktyczne, ma diagnozowanie w zespołowych badaniach – dla których zawarte w tym tomie ustalenia są wstępem i przewodnikiem – prawnych 4 Skoncentrowane na problemach bezpieczeństwa są tomy z serii Internet: G. Szpor (red.), Ochrona wolności własności, bezpieczeństwa, 2011; G. Szpor, W.R. Wiewiórowski (red.), Prawno- informatyczne problemy sieci portali i e-usług, 2012; G. Szpor (red.), Cloud computing. Przetwa- rzanie w Chmurach, 2013; G. Szpor (red.), Publiczne bazy danych i Big data, 2014; G. Szpor (red.), Internet rzeczy, Bezpieczeństwo w Smart city, 2015. Ponadto ukazały się publikacje projektowe zo- rientowane na rozwiązywanie aktualnych problemów legislacyjnych: A. Adamski, M. Leciak (red.), Model przeciwdziałania przestępczości, 2015; G. Szpor (red.), Modele dostępu do informacji o pra- wie, 2014; S. Dziekoński, P. Drobek (red.), Ochrona danych osobowych w Kościele, 2016; K. Cza- plicki, Dokumenty tożsamości. Jawność i bezpieczeństwo, 2016; J. Gołaczyński (red.), Wybrane dobre praktyki w zakresie usług elektronicznych, 2016; A. Gryszczyńska (red.), Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność, 2016; A. Gryszczyńska, G. Szpor (red.), Leksykon tajemnic, 2016. XI Wstęp i pozaprawnych problemów związanych z jawnością oraz informacją chronioną przed nieuprawnionym ujawnieniem. W odpowiadającej na wyzwania współczesności diagnozie, niezbędne jest uwzględ- nianie burzliwych przemian dokonujących się w skali globalnej, europejskiej i krajowej. Potrzebne jest także rozpoznanie uwarunkowań wynikających z cyfryzacji zasobów in- formacyjnych i transgraniczności przetwarzania danych w komunikacji elektronicznej, powodujących erozję klasycznie rozumianej suwerenności, a co za tym idzie również władztwa administracyjnego. Grażyna Szpor XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dyrektywa 96/9/WE ...................... dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.3.1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.Urz. UE L Nr 77, s. 20) dyrektywa 2001/29/WE ................ dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.5.2001 r. w sprawie harmonizacji nie- których aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. UE L Nr 167, s. 10) dyrektywa 2003/98/WE ................ dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.11.2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L Nr 345, s. 90) dyrektywa 2007/2/WE .................. dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.3.2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europej- skiej (INSPIRE) (Dz.Urz. UE L Nr 108, s. 1) dyrektywa 2013/37/UE ................. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z 26.6.2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywa- nia informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L Nr 175, s. 1) dyrektywa 2016/680 ...................... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapo- biegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swo- bodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 89) dyrektywa 2016/1148 .................... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z 6.7.2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa XIII DziałAdmRzU ................................ ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządo- EKPC ............................................... Europejska Wykaz skrótów sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dz.Urz. UE L Nr 194, s. 1) wej (t.j Dz.U z 2016 r. poz. 543 ze zm.) Praw Konwencja Człowieka z 4.11.1950 r. Konwencja o Ochronie Praw Czło- wieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie, zmieniona Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2 EwidLudU ...................................... ustawa z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.) InformatyzacjaU ............................ ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działal- ności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114) InfPublU ......................................... ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- blicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) InfPrzestrzU ................................... ustawa z 4.3.2010 r. o infrastrukturze informacji KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 ze zm.) KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- KPP .................................................. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej nego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 749 ze zm.) KRSU ............................................... ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.Urz UE C Nr 326 z 2012 r., s. 391) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1036 ze zm.) tece (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.) KWU ............................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- MPPOiP .......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U.z 1977 r. Nr 38 poz.167) OchrBazDanU ............................... ustawa z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych OchrDanOsU ................................. ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych OchrInfNiejU ................................. ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw- nych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.) (Dz.U. Nr 128, poz. 1402) (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) XIV Wykaz skrótów PodpisElekU ................................... ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) PolitRozwU .................................... ustawa z 6.12..122006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 383 ze zm.) PomSpołU ...................................... ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) PrAut ............................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach PrBank ............................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 . poz. 1988 ze zm.) PreodKart ....................................... ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm. PrTelekom ...................................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne PZPU ............................................... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 689 ze zm.) RegSądPR ....................................... nych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. – Regulamin urzędowania sądów po- wszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.) Ministra RegSejm .......................................... Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej RMU ................................................ ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 30.7.1992 r. (t.j. M.P. z 2012 r. poz. 32) rozporządzenie 910/2014 ............. z 2012 r. poz. 392 ze zm.) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie iden- tyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odnie- sieniu do transakcji elektronicznych na rynku we- wnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L Nr 257, s. 73) RTVU .............................................. ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1531 ze zm.) SysUbezpU ..................................... ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń spo- ŚwUsłElekU .................................... ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą łecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030) TFUE ............................................... Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowa- niu Unii Europejskiej (Nr 2010/C83/01) (Dz.Urz. UE C Nr 83 z 2010 r., s. 47) TL .................................................... Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Eu- ropejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Euro- pejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13.12.2007 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569) XV Wykaz skrótów WykInfSektPublU ......................... ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywa- niu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352 ze zm.). ZasobyArchU ................................. ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archi- walnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.) ZNKU ............................................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) ZTP .................................................. rozporządzenie Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodaw- czej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283) Prezesa 2. Czasopisma i publikatory Jurysta Juristenzeitung Ann. UMCS ................................... Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze Jur. ................................................... JZ ..................................................... KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego LKV ................................................. Landes- und Kommunalverwaltung MoP ................................................. Monitor Prawniczy MoPod ............................................ Monitor Podatkowy NJW ................................................. Neue Juristische Wochenschrift NP .................................................... Nowe Prawo Pal. ................................................... Palestra PB ..................................................... Prawo Bankowe PiP ................................................... Państwo i Prawo PiŻ ................................................... Prawo i Życie PL ..................................................... Przegląd Legislacyjny Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo Prz.Pol. ............................................ Przegląd Policyjny Prz.Sejm. ......................................... Przegląd Sejmowy PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. ................................................. Radca Prawny SI ...................................................... Studia Iuridica ST ..................................................... Samorząd Terytorialny XVI Wykaz skrótów WPP ................................................ Wojskowy Przegląd Prawniczy ZN ASW ......................................... Zeszyty Naukowe Agencji Spraw Wewnętrznych ZNUJ ............................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Inne skróty art. .................................................... artykuł CIP ................................................... program na rzecz konkurencyjności i innowacji IoT ................................................... ISA ................................................... program dotyczący rozwiązań interoperacyjnych Internet of Things (Internet rzeczy) dla europejskich administracji publicznych Nr ..................................................... numer PZIP ................................................. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa s. ....................................................... TIK .................................................. strona technologie informacyjno-komunikacyjne 4. Piśmiennictwo Jawność, t. 1 [] ............................... G. Szpor (red.), Jawność i jej ograniczenia: t. 2, Z. Cieślak (red.), Podstawy aksjologiczne, War- szawa 2013; t. 3, Z. Kmieciak (red.), Skuteczność regulacji, Warszawa 2013; t. 4, M. Jaśkowska (red.), Znaczenie orzecznictwa, Warszawa 2014; t. 5, A. Piskorz-Ryn (red.), Dostęp i wykorzystywanie, Warszawa 2015; t. 6, A. Gryszczyńska (red.), Struk- tura tajemnic, wyd. 1, Warszawa 2014, wyd. 2, War- szawa 2016; t. 7, C. Martysz (red.), Postępowa- nie administracyjne, Warszawa 2014; t. 8, J. Go- łaczyński (red.), Postępowania sądowe, Warszawa 2015; t. 9, B. Szmulik (red.), Zadania i kompe- tencje, Warszawa 2015; t. 10, J. Majewski (red.), Przeciwdziałanie przestępczości, Warszawa 2015; t. 11, C. Mik (red.), Standardy europejskie, War- szawa 2015; t. 12, T. Bąkowski (red.), Model regula- cji, Warszawa 2016. XVII Literatura Abbate J., Inventing the Internet, Cambridge 1999 Ackoff R.L., From Data to Wisdom, Journal of Applied Systems Analysis 1989, Nr 16 Adamczewski P., Słownik informatyczny, Gliwice 2005 Adamczewski Z., Informacja przestrzenna w administracji, w: G. Szpor (red.), Wolność informacji i jej granice, Katowice 1997 Adamiak B., w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Admini- stracyjnego. Procesowe prawo administracyjne, t. 9, Warszawa 2014 Adamski A. (red.), Prawne aspekty nadużyć popełnionych z wykorzystaniem no- woczesnych technologii przetwarzania informacji, Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Aspekty prawno-kryminalistyczne, Kraków 2000 Adamski A., Karalność hackingu na podstawie przepisów kodeksu karnego z 1997 r., PS 1998, Nr 11–12 Adamski A., Leciak M. (red.), Krajowy model regulacji prawnej przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom, War- szawa 2015 Adamski A., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, w: G. Szpor (red.), Wolność informacji i jej granice, Katowice 1997 Albers M., Information als neue Dimension im Recht, Rechtstheorie 33 (2002), 61 Albers M., Informationelle Selbstbestimmung, Baden-Baden 2005 Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, War- Aleksandrowicz T.R., Nowe technologie a zadania i kompetencje organów bezpieczeń- szawa 2002, 2008 stwa państwa, Warszawa 2015 Aleksandrowicz T.R., Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016 Arystoteles, Metafizyka. Warszawa 1984 Azzali G., Prove penali e segreti, Mediolan 1967 Badowski M., Access to spatial data in Europe-German perspective, Kobe Law Review 2016 Badowski M., Die Europäisierung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland am Be- ispiel der Richtlinie INSPIRE, w: I. Lipowicz, Die Europäisierung der öffentlichen Verwaltung, Wiedeń 2010 Badowski M., Forma tekstowa w prawie niemieckim i nowelizacja regulacji w związku z unijnym wymogiem trwałości nośnika dokumentu, www mrj.uksw.edu.pl XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jawność i jej ograniczenia. Idee i pojęcia. Tom 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: