Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00333 005911 13250993 na godz. na dobę w sumie
Jawność i jej ograniczenia. Model regulacji. Tom 12 - ebook/pdf
Jawność i jej ograniczenia. Model regulacji. Tom 12 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 283
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9453-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja, stanowiąca Tom XII monografii „Jawność i jej ograniczenia”, zawiera syntetyczne podsumowanie wyników badań, zorientowane głównie na ich wykorzystanie w procesach legislacyjnych, dając „mapę drogową” zmian. Interdyscyplinarne wsparcie teoretyczne władz publicznych w tych procesach, zwiększa szanse skutecznego eliminowania stwierdzonych dysfunkcji i zapewnienia bardziej skutecznej, uporządkowanej regulacji informatyzacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM XII MODEL REGULACJI TOMASZ BĄKOWSKI (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy) • JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA TOM XII MODEL REGULACJI Pod redakcją TOMASZA BĄKOWSKIEGO Polecamy nasze publikacje z cyklu pod red. G. Szpor, Jawność i jej ograniczenia: Z. Cieślak (red. tomu) TOM II. PODSTAWY AKSJOLOGICZNE Z. Kmieciak (red. tomu) TOM III. SKUTECZNOŚĆ REGULACJI M. Jaśkowska (red. tomu) TOM IV. ZNACZENIE ORZECZNICTWA A. Piskorz-Ryń (red. tomu) TOM V. DOSTĘP I WYKORZYSTYWANIE A. Gryszczyńska (red. tomu) TOM VI. STRUKTURA TAJEMNIC C. Martysz (red. tomu) TOM VII. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE J. Gołaczyński (red. tomu) TOM VIII. POSTĘPOWANIA SĄDOWE B. Szmulik (red. tomu) TOM IX. ZADANIA I KOMPETENCJE J. Majewski (red. tomu) TOM X. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI C. Mik (red. tomu) TOM XI. STANDARDY EUROPEJSKIE www.ksiegarnia.beck.pl JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM XII MODEL REGULACJI Pod redakcją TOMASZA BĄKOWSKIEGO WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja wydana w ramach projektu Nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03 realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Recenzja naukowa: dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9452-7 ISBN e-book 978-83-255-9453-4 Spis treści Autorzy ........................................................................................................................ Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Rozdział I. Założenia wstępne dla zrównoważonego przetwarzania informacji ze źródeł publicznych w czasach big data ................................ § 1. Przetwarzanie informacji w świecie big data ........................................ § 2. Informacja i jej cechy ............................................................................... § 3. Informacja w zasobach publicznych ...................................................... § 4. Wszechobecność danych .......................................................................... § 5. Rola Internetu rzeczy ................................................................................ § 6. Chmura obliczeniowa ............................................................................... § 7. Świt sztucznej inteligencji ........................................................................ § 8. Informacja w zasobach publicznych ...................................................... § 9. Wyniki operacji na dużych zasobach danych ....................................... § 10. Tworzenie zasobu publicznego ............................................................... § 11. Cele działania ............................................................................................. § 12. Profile osobowe a zrównoważenie przetwarzania informacji ............ § 13. Profilowanie w zaleceniach Rady Europy ............................................. § 14. Ocena wpływu na ochronę prywatności jako droga ku zrównoważonemu przetwarzaniu informacji ................................. § 15. Przetwarzanie informacji pochodzącej z powszechnie dostępnych źródeł ........................................................................................................... § 16. Inżynieria informacyjna w wieku big data ............................................ § 17. Zrównoważenie by design ........................................................................ § 18. Rozliczalność .............................................................................................. § 19. Wskazania na przyszłość .......................................................................... § 20. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział II. Projekt założeń zmian regulacji ustawodawstwa krajowego, dotyczących jawności i jej ograniczeń .......................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Cel projektowanej regulacji ..................................................................... XI XIII XVII XXIII 1 1 4 8 10 12 15 21 24 28 29 32 33 36 42 45 52 55 64 66 67 71 71 74 V Spis treści § 3. Istota i zakres proponowanych zmian w dotychczasowej regulacji .. § 4. Zasadnicze kwestie wymagające zmian, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności bieżącego „punktowego” uregulowania .............................................................................................. I. Wsparcie interoperacyjności systemów i rejestrów wykorzystywanych przy realizacji zadań publicznych ............... II. Racjonalizacja zakresu i sposobów udostępniania danych z rejestrów publicznych dla lepszej ochrony interesu publicznego oraz interesów indywidualnych .............................. III. Zmiany w prawnej regulacji organizacji i zasad prowadzenia rejestrów publicznych zawierających dane przestrzenne .......... IV. Bezpieczeństwo dostępu do sieci i usług e-administracji .......... V. Zmiany przepisów dotyczących tajemnic prawnie chronionych ...................................................................................... VI. Zmiany w zakresie regulacji dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ....................................................................................... VII. Zmiany dotyczące retencji danych telekomunikacyjnych ......... VIII. Zmiany w zakresie prawnokarnej ochrony informacji niejawnych w zakresie monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom ....................................................... IX. Zmiany w zakresie ochrony informacji wrażliwych dla bezpieczeństwa publicznego .......................................................... X. Zmiany w zakresie dostępu do akt i rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych ............................................................................ XI. Zmiany w zakresie dostępu do informacji w sprawach cywilnych ........................................................................................... XII. Zmiany w zakresie identyfikacji tożsamości i dowodów osobistych .......................................................................................... Rozdział III. Postulaty zmian w systemie ochrony tajemnic ......................... § 1. Niejednolita regulacja tajemnic ustawowo chronionych .................... § 2. Ustawa o ochronie informacji niejawnych jako ustawa wiodąca i baza dla modelu regulacji tajemnic ..................................................... § 3. Zasady ochrony informacji niejawnych jako baza dla kwestionariusza ochrony tajemnic ......................................................... § 4. Postulaty de lege ferenda dotyczące konstrukcji odesłań do ustawy o ochronie informacji niejawnych .......................................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... 75 76 76 79 82 84 85 89 95 96 97 98 99 100 103 103 104 107 113 117 VI Spis treści Rozdział IV. Postulaty zmian w przepisach prawa dotyczących dostępu do informacji i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ......................................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Propozycje zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej dla poprawy jawności życia publicznego .............................................. I. Powołanie pełnomocnika ds. jawności ........................................ II. Wprowadzenie wyspecjalizowanego organu ds. dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ..................................................... III. Raportowanie o wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej .... IV. Sposób publikacji informacji w BIP ............................................. § 3. Propozycje zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej dla ochrony interesu publicznego w zakresie granic prawa do informacji .................................................................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Założenia modelu ograniczeń prawa do informacji publicznej w RP .................................................................................................... III. Katalog przesłanek ograniczających ............................................. IV. Informacje wrażliwe dla bezpieczeństwa ..................................... V. Ochrona sfery wewnętrznej administracji ................................... VI. Tajemnica postępowania kontrolnego .......................................... VII. Ograniczenie przeciwko nadużyciu prawa do informacji publicznej .......................................................................................... § 4. Propozycje zmian w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ............................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Wprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych ......................................................................................... III. Informowanie osób, których dane dotyczą, o możliwości ponownego wykorzystywania pozyskanych od nich danych osobowych ......................................................................................... IV. Wykorzystywanie licencji i not informacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych .......................................................... Rozdział V. Postulaty zmian regulacji w zakresie zwiększania cyberbezpieczeństwa ......................................................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Skutki dotychczasowych uregulowań prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa ................................................................................. § 3. Możliwe rozwiązania ................................................................................ 119 119 124 124 126 128 129 131 131 132 134 138 139 140 141 146 146 147 149 150 153 153 155 155 VII Spis treści § 4. Cele, istota i zakres projektowanej regulacji ......................................... § 5. Zasadnicze kwestie wymagające uregulowania .................................... § 6. Zakończenie ................................................................................................ Rozdział VI. Postulaty zmian ustawy o dowodach osobistych ...................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Ustawa o dowodach osobistych .............................................................. § 3. Uwagi de lege ferenda do ustawy o dowodach osobistych .................. § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VII. Postulaty zmian w zakresie jawności i bezpieczeństwa rejestrów publicznych ....................................................................................... § 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. § 2. Postulaty zmian zakresu pojęcia rejestru publicznego ........................ § 3. Postulaty zmian dotyczące udostępniania danych ze zinformatyzowanych rejestrów publicznych .................................... § 4. Postulaty związane z cyberbezpieczeństwem rejestrów publicznych § 5. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział VIII. Postulaty zmian regulacji w zakresie zwiększania interoperacyjności rejestrów i systemów teleinformatycznych .............. § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Skutki dotychczasowych uregulowań prawnych dotyczących interoperacyjności ..................................................................................... § 3. Możliwe rozwiązania ................................................................................ § 4. Cele, istota i zakres projektowanej regulacji ......................................... § 5. Zasadnicze kwestie wymagające uregulowania .................................... § 6. Zakończenie ................................................................................................ Rozdział IX. Postulaty zmian w prawnej regulacji organizacji i zasad prowadzenia rejestrów publicznych zawierających dane przestrzenne § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Propozycje zmian w obowiązujących przepisach prawa wynikające z dorobku sympozjum pt. „Zasoby informacyjne i struktura regionalnych systemów informacji przestrzennej”, które odbyło się w dniach 17–18.3.2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ........................................ I. Określenie odpowiedzialności za tworzenie systemów teleinformatycznych do prowadzenia rejestrów publicznych ... 156 157 170 171 171 172 175 179 181 181 182 183 192 196 199 199 201 202 203 203 209 211 211 212 212 VIII Spis treści II. Cyfrowe zbiory danych planistycznych ....................................... III. Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego związane z prowadzeniem systemów informacji przestrzennej ..................................................................................... § 3. Propozycja uniwersalnych zasad tworzenia urzędowych systemów teleinformatycznych .................................................................................. Rozdział X. Postulaty zwiększenia interoperacyjności rejestrów w zakresie informacji adresowej .................................................................... § 1. Wstęp ........................................................................................................... § 2. Adres – miejsce w znaczeniu geograficznym ....................................... § 3. Adres elektroniczny .................................................................................. § 4. Koncepcja adresu uniwersalnego ........................................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 217 219 222 223 223 224 235 237 238 241 IX Autorzy Prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski – Kierownik Katedry Prawa Administracyj- nego Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w latach 2012–2016, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, radca prawny, autor opracowań z zakresu prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza doty- czących legislacji administracyjnej oraz prawnych aspektów procesu inwestycyjno-bu- dowlanego Dorota Chromicka – asystent w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Dr Kamil Czaplicki – adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska – adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie delegowana do Pro- kuratury Okręgowej w Warszawie Krzysztof Mączewski – geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Depar- tamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec- kiego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Natalia Moch – adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Dr Agnieszka Piskorz-Ryń – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Sa- morządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor – Kierownik Katedry Prawa Informatycz- nego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- skiego w Warszawie, kierownik projektu Nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03 realizowa- XI Autorzy nego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez Naro- dowe Centrum Badań i Rozwoju Krzysztof Świtała – asystent w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik samodzielnego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Cen- trum Nauki Wojciech Rafał Wiewiórowski – doktor nauk prawnych, adiunkt w Pracowni In- formatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Ge- neralny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w latach 2010–2014, od 5.12.2014 r. pełni funkcję Zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Kajetan Wojsyk – zastępca Dyrektora ds. Europejskich w Centrum Systemów In- formacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, wykładowca na Wydziale Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Wyż- szej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie XII Wstęp MODEL REGULACJI JAWNOŚCI I JEJ OGRANICZEŃ UJĘCIE SYNTETYCZNE Konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a członkami Uniwersytet Wrocławski, Naukowe Centrum Prawno-In- formatyczne i Wydawnictwo C.H. Beck, zrealizowało w okresie od 9.5.2013 r. do 8.7.2016 r. badania naukowe w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Roz- woju DOBR/0075/R/ID2/2013/03. Projekt badawczo-rozwojowy „Model regulacji jaw- ności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, miał na celu diagnozę dostępu do informacji i jego uwarunkowań oraz przedstawienie kompleksowej kon- cepcji zwiększenia skuteczności regulacji prawnej przetwarzania danych chronionych przed ujawnieniem. Niniejsza publikacja, stanowiąca Tom XII monografii „Jawność i jej ograniczenia”, zawiera syntetyczne podsumowanie wyników badań, zorientowane głównie na ich wy- korzystanie w procesach legislacyjnych, dając „mapę drogową” zmian. Interdyscyplinarne wsparcie teoretyczne władz publicznych w tych procesach, zwiększa szanse skutecznego eliminowania stwierdzonych dysfunkcji i zapewnienia bardziej skutecznej, uporządkowanej regulacji informatyzacji. Jak wskazują przeprowadzone badania dominującą cechą regulacji jawności rozu- mianej jako stan faktyczny (dostępność informacji od pełnej do zablokowanej) jest roz- proszenie w zbyt wielu – z punktu widzenia poprawnej legislacji – aktach ustawowych. Zestawienie przepisów dotyczących jawności i jej ograniczeń umożliwiło zdiagno- zowanie punktów zapalnych, wymagających zmian z wykorzystaniem strategii natych- miastowej: dostosowywania przepisów w czasie rzeczywistym do zmian w otoczeniu. Na podstawie uzyskanych wyników proponowane są szybkie punktowe zmiany od- noszące się w badanym zakresie do głównych hamulców sprawnego zarządzania pań- stwem. Sześć głównych postulatów, to: 1. Wprowadzenie testu ważenia i testu szkody w udostępnianiu informacji pu- blicznej oraz innych, zgodnych ze standardami europejskimi rozwiązań, pozwalających na godzenie wymogów jawności i efektywności administrowania. 2. Dostosowanie umocowanych w ponad stu ustawach ograniczeń jawności do wy- pracowanego na podstawie analizy orzecznictwa modelu, poprzez deregulację i nowe- lizację, w celu ułatwienia rozpoznania i zachowania tajemnic prawnie chronionych. 3. Wzmocnienie instrumentów koordynacji w zakresie cyfryzacji i komunikacji elektronicznej, m.in. poprzez zastąpienie opiniowania obowiązkiem uzgadniania z or- XIII Wstęp ganem właściwym w sprawach informatyzacji, w celu zmniejszenia barier resortowych w zakresie infrastruktury informacyjnej (charakterystycznej „silosowości” polskiej ad- ministracji). 4. Skorygowanie zakresów zadań i odpowiadających im kompetencji organów cen- tralnych odnoszących się do infrastruktury informacyjnej, m.in. poprzez nowelizację ustaw: o działach administracji rządowej, o informatyzacji działalności podmiotów re- alizujących zadania publiczne, o infrastrukturze informacji przestrzennej, w celu uła- twienia współdziałania i wyeliminowania konfliktów kompetencyjnych. 5. Modyfikacja zasad dostępu i ponownego wykorzystywania rejestrów publicznych poprzez wprowadzenie dodatkowych przepisów, w celu ochrony interesu publicznego i podmiotów danych. 6. Skorelowanie obowiązków odnoszących się do infrastruktury informacyjnej z od- powiedzialnością za tworzenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych i rejestrów (baz danych), m.in. poprzez nowelizację ustawy o informatyzacji, w celu zapewniania bezpieczeństwa sieci i informacji. Postulaty te zostały w poszczególnych tomach starannie udokumentowane i od- niesione do standardów międzynarodowych i europejskich a także do ustrojowych, materialnoprawnych i proceduralnych zasad prawa publicznego. Ważną role odegrało w tym podsumowanie stanu orzecznictwa od lat wskazującego pośrednio i bezpośred- nio dysfunkcje regulacji. W wyniku prac postulowane są także gruntowne zmiany modelu regulacji infor- macji i informatyzacji, które – jak wskazano szerzej w pierwszym tomie tej monografii – obejmują trzy filary: A. Pogłębienie podstaw aksjologicznych, w tym nadanie charakteru normatywnego celom poszczególnych aktów. B. Restrukturyzację materii ustawowej, w tym weryfikację granic z soft law i nor- malizacją oraz zwiększanie stabilności ustaw poprzez lokowanie elementów zmiennych w aktach wykonawczych. C. Konsolidację prawa informatycznego. Dopiero wzmocnienie tych trzech filarów umożliwi w naszym przekonaniu stabi- lizację regulacji, która pozwoli amortyzować nieuchronne, gwałtowne zmiany techno- logiczne w badanym obszarze związane z przetwarzaniem w Chmurach, metodami Big data i Internetem rzeczy. Rozproszenie regulacji odnoszącej się do informacji i informatyzacji jest w pew- nym stopniu nieuniknione, ale obecnie jest ono nadmierne, niekorzystne dla: ochrony wartości podstawowych, skuteczności prawa, funkcjonowania administracji i wymiaru sprawiedliwości a także wypełniania zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Występuje przy tym separacja norm projawnościowych od ograniczają- cych jawność oraz deficyt systemowych mechanizmów rozstrzygania kolizji wartości, których urzeczywistnianie warunkuje stopień jawności. Szybkie zmiany przepisów i równoległe przystąpienie do prac nad głębszą, kom- pleksową reformą, są niezbędne, aby państwo i jego administracja mogły sprostać trud- XIV Wstęp nym wyzwaniom współczesności. Nowe metody i techniki przetwarzania danych, de- terminujące rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki informacyjnej niosą szanse, których wykorzystanie prawo powinno umożliwiać i zagrożenia, które prawo powinno redukować w ramach spójnego modelu regulacji informacji i informatyzacji. Tomasz Bąkowski XV Wykaz skrótów 1. Akty prawne DostInfPublU ................................. ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- blicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) dyrektywa 95/46/WE .................... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/ WE z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fi- zycznych w zakresie przetwarzania danych oso- bowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. WE L Nr 281, s. 31) dyrektywa 2002/58/WE ................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE z 12.7.2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sekto- rze łączności elektronicznej (Dz.Urz. WE L Nr 201, s. 37) i Rady 2003/98/WE z 17.11.2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. WE L Nr 345, s. 90) dyrektywa 2003/98/WE ................ dyrektywa Parlamentu Europejskiego dyrektywa INSPIRE ...................... dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.3.2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europej- skiej (INSPIRE) (Dz.Urz. WE L Nr 108, s. 1) dyrektywa NIS ............................... dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.7.2016 r. w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bez- pieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (dy- rektywa NIS) (COM(2013) 48 final) DziałAdmRzU ................................ ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządo- wej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 543 ze zm.) EwidLudU ...................................... ustawa z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.) InfoPrzestrzU ................................. ustawa z 4.3.2010 r. o infrastrukturze informacji InformatyzU ................................... ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działal- ności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.) przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489 ze zm.) XVII Wykaz skrótów InfSekPublU ................................... ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywa- niu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. Konst ............................................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konwencja z Tromsø .................... Konwencja Rady Europy w sprawie dostępu do dokumentów urzędowych, przyjęta w Tromsø, otwarta do podpisu 18.6.2009 r. (dostępna na stronie: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/ Treaties/Html/205.htm) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) KPP .................................................. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (Dz.Urz. UE C z 2010 r. Nr 83, s. 389) KrRamIntR ..................................... rozporządzenie Rady Ministrów z 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, mi- nimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinforma- tycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 113 ze zm.) OchrDanychU ................................ ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) OchrInfNiejU ................................. ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw- nych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.) OchrInfNiejU z 1999 r. ................. ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejaw- nych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) (nie obowiązuje) PlanZagospU .................................. ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) PrGeodKart .................................... ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- PrTelekom ...................................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne graficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da- nych osobowych i w sprawie swobodnego prze- rozporządzenie Nr 2016/679 ....... XVIII Wykaz skrótów pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da- nych) (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) Rady Ministrów rozporządzenie z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodaw- czej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283 ze zm.) Prezesa ZarządKryzysU .............................. ustawa z 26.4.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ZTPR ............................................... 2. Organy i instytucje FBI ................................................... Federalne Biuro Śledcze (Federal Bureau of Investi- gation) GIODO ........................................... Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GUGiK ............................................ Główny Urząd Geodezji i Kartografii GUS ................................................. Główny Urząd Statystyczny HFPC ............................................... Helsińska Fundacja Praw Człowieka ITU .................................................. NIK .................................................. Najwyższa Izba Kontroli NIST ................................................ National Institute of Standards and Technology ONZ ................................................ Organizacja Narodów Zjednoczonych RPO ................................................. Rzecznik Praw Obywatelskich TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny UE .................................................... Unia Europejska UKE ................................................. Urząd Komunikacji Elektronicznej ZUS .................................................. Zakład Ubezpieczeń Społecznych International Telecommunication Union 3. Czasopisma i publikatory BIP ................................................... Biuletyn Informacji Publicznej Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE .................................... Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich ECLI ................................................ European Case Law Identifier MoP ................................................. Monitor Prawniczy MSiG ............................................... Monitor Sądowy i Gospodarczy OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A PiP ................................................... Państwo i Prawo PN .................................................... Przegląd Notarialny RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny PS ..................................................... Przegląd Sądowy SI ...................................................... Studia Iuridica XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jawność i jej ograniczenia. Model regulacji. Tom 12
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: