Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00333 009792 11028834 na godz. na dobę w sumie
Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie administracyjne. Tom 7 - ebook/pdf
Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie administracyjne. Tom 7 - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , Liczba stron: 255
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7663-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom VII zawiera analizę przetwarzania informacji zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym. Szczegółowej analizie poddane zostały regulacje prawne odnoszące się do zasad gromadzenia i wykorzystania różnego rodzaju informacji zgromadzonych przez organ administracji w toku postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji zawartych w publicznych zasobach, informacji dostarczonych przez stronę postępowania oraz informacji powszechnie znanych lub znanych organom administracji z urzędu, w tym także informacji o charakterze wewnętrznym. Przedstawione zostały także zasady udostępniania tych informacji stronom, innym uczestnikom postępowania, a także osobom trzecim. W pracy omówione zostały również unormowania prawne odnoszące się do różnego rodzaju ograniczeń jawności postępowania wynikające z przepisów prawa materialnego i procesowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia redaktor naukowy Grażyna szpOr tOM VII PostęPowanie administracyjne CzesłaW Martysz (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy) • JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE TOM VII Pod redakcją CZESŁAWA MARTYSZA Polecamy nasze publikacje z tej serii: Z. Cieślak (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM II. PODSTAWY AKSJOLOGICZNE Z. Kmieciak (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM III. SKUTECZNOŚĆ REGULACJI M. Jaśkowska (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM IV. ZNACZENIE ORZECZNICTWA A. Gryszczyńska (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM VI. STRUKTURA TAJEMNIC G. Szpor (red.) INTERNET. PUBLICZNE BAZY DANYCH I BIG DATA G. Szpor (red.) INTERNET. OCHRONA WOLNOŚCI, WŁASNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA G. Szpor, R. Wiewiórowski (red.) INTERNET. PRAWNO-INFORMATYCZNE PROBLEMY SIECI, PORTALI I E-USŁUG G. Szpor (red.) INTERNET. CLOUD COMPUTING. PRZETWARZANIE W CHMURACH www.ksiegarnia.beck.pl JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM VII POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Pod redakcją CZESŁAWA MARTYSZA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja wydana w ramach projektu Nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03 realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Recenzja naukowa: prof. dr hab. Barbara Adamiak © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7662-2 ISBN e-book 978-83-255-7663-9 Spis treści Autorzy   ........................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Rozdział I. Rodzaje informacji wykorzystywanych w postępowaniu administracyjnym   ..............................................................................................  § 1.  Informacja jako dowód w postępowaniu administracyjnym  ..............  § 2.  Informacje będące w posiadaniu organu prowadzącego  postępowanie  ...............................................................................................  § 3.  Informacje pochodzące od stron postępowania  ....................................  § 4.  Informacje pochodzące od innych uczestników postępowania  ..........  Rozdział II. Dostęp do akt spraw w postępowaniu administracyjnym ogólnym a ustawa o dostępie do informacji publicznej   .............................  § 1.  Zagadnienia wprowadzające  .....................................................................  I.  Akta sprawy i ich znaczenie  ...........................................................  II.  Kodeksowa regulacja dostępu do akt sprawy  ..............................  § 2.  Dostęp do akt sprawy a prawo do informacji publicznej  .....................          I.  Prawo do informacji publicznej – w świetle przepisów  konstytucji oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej  ...  II.  Dostęp do informacji publicznej znajdującej się w aktach  sprawy  ................................................................................................    III.  Czasowe ograniczenie dostępu do informacji publicznej      znajdującej się w aktach sprawy  ....................................................  § 3.  Podsumowanie .............................................................................................  I.  Akta sprawy a dostęp do informacji publicznej – stan obecny  ...  II.  Akta sprawy a dostęp do informacji publicznej – postulaty  .....  Rozdział III. Dostęp do informacji publicznej a udostępnianie akt sprawy administracyjnej. Analiza orzecznictwa   ......................................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Akta sprawy administracyjnej a zakres pojęcia „informacja  publiczna” – przegląd stanowisk nauki i orzecznictwa sądowego  ......  § 3.  Akta sprawy administracyjnej a zakres pojęcia „informacja  publiczna” – proponowana wykładnia przepisów DostInfPublU  ......  IX XI X 1 1 6 12 15 17 17 17 22 27 27 29 33 38 38 39 41 41 42 46  Spis treści § 4.  Udostępnianie treści decyzji administracyjnej  ......................................  § 5.  Ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej a dostęp  do akt sprawy administracyjnej  ...............................................................  § 6.  Zagadnienia proceduralne .........................................................................  § 7.  Podsumowanie – wnioski de lege ferenda  ...............................................  Rozdział IV. Akta spraw administracyjnych rozstrzyganych w administracyjnym postępowaniu ogólnym jako element zasobu informacyjnego państwa   ..................................................................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Podmiot prowadzący  ..................................................................................  § 3.  Sposób prowadzenia  ...................................................................................  § 4.  Kategorie przetwarzanych informacji  .....................................................  § 5.  Podstawa prawna przetwarzania informacji (danych osobowych)  ....  § 6.  Cel przetwarzania informacji (danych osobowych)  ..............................  § 7.  Zakres gromadzonych informacji (danych osobowych)  ......................  § 8.  Udostępnianie gromadzonych informacji (danych osobowych)  ........  § 9.  Opłaty za udostępnianie i ponowne wykorzystanie informacji  (danych osobowych)  ...................................................................................  § 10.  Podsumowanie – wnioski  ..........................................................................  Rozdział V. Brak przymiotu informacji publicznej tzw. dokumentu wewnętrznego   ......................................................................................................  § 1.  Charakterystyka dokumentu wewnętrznego  .........................................  § 2.  Dokument wewnętrzny w orzecznictwie sądowym i doktrynie  prawa  .............................................................................................................  § 3.  Wnioski  .........................................................................................................  Rozdział VI. Publiczne zasoby danych a fakty powszechnie znane lub znane organowi z urzędu w postępowaniu administracyjnym   ...............  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Znaczenie baz danych w postępowaniu administracyjnym  ................  § 3.  Bazy danych jako szczególny rodzaj informacji  ....................................  Rozdział VII. Dostęp do akt spraw w szczególnych postępowaniach administracyjnych a ustawa o dostępie do informacji publicznej   ..........  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Postępowania administracyjne szczególne..............................................  § 3.  Dostęp do akt według KPA i dostęp do informacji publicznych  zawartych w aktach postępowania w świetle ustawy o dostępie  do informacji publicznej  ............................................................................  § 4.  Dostęp do akt sprawy w postępowaniu podatkowym  ..........................  I 49 49 52 52 55 55 56 57 58 58 61 63 64 68 69 71 71 73 78 81 81 82 85 89 89 90 91 93 Spis treści § 5.  Dostęp do akt sprawy w postępowaniu patentowym ............................  § 6.  Dostęp do akt w postępowaniu antymonopolowym  ............................  § 7.  Wnioski  .........................................................................................................  Rozdział VIII. Problem jawności informacji o dziedzictwie narodowym na przykładzie decyzji o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków   ...  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Charakter prawny decyzji o uznaniu za zabytek  ...................................  § 3.  Charakter prawny rejestru zabytków  ......................................................  Rozdział IX. Koncepcja Krajowego Rejestru Budowlanego   ............................  § 1.  Ogólna charakterystyka Krajowego Rejestru Budowlanego  ...............  § 2.  Krajowy Rejestr Budowlany a pojęcie i istota rejestru  ..........................  § 3.  Konstrukcja i funkcjonowanie Krajowego Rejestru Budowlanego  w świetle obowiązujących uregulowań prawnych  .................................  Rozdział X. Postępowanie w sprawach ochrony informacji niejawnych w szkolnictwie wyższym   ...................................................................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Klasyfikowanie informacji niejawnych  ...................................................  § 3.  Udostępnianie informacji niejawnych i postępowanie sprawdzające  ...  § 4.  Zasady ochrony informacji niejawnych  ..................................................  § 5.  Pion ochrony  ................................................................................................  § 6.  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  ................................................  § 7.  Informacje niejawne w szkołach wyższych  ............................................  § 8.  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  .............  Rozdział XI. Administracyjne zarządzanie informacjami a sieci informacyjne   .......................................................................................................  § 1.  Uwagi wstępne  .............................................................................................  § 2.  Typy sieci informacyjnych  .........................................................................  § 3.  Sieci informacyjne a administracja globalna  .........................................  § 4.  Uwagi końcowe  ............................................................................................  Rozdział XII. ReNEUAL Wzorcowe reguły postępowania administracyjnego UE oraz Księga VI – Administracyjne zarządzanie informacjami   ...............................................................................  § 1.  ReNEUAL Wzorcowe Reguły Postępowania Administracyjnego EU:  wprowadzenie do projektu ReNEUAL  ....................................................  I.  Skład ReNEUAL  ...............................................................................  II.  ReNEUAL oraz interesariusze  .......................................................  III.  Podstawy oraz misja projektu ReNEUAL  ....................................  I.  Metody prac i grupy robocze ReNUEAL  .....................................          98 102 108 111 111 112 117 121 121 123 126 129 129 129 131 132 135 136 137 143 145 145 146 149 151 153 153 153 154 155 157 II § 2.  Księga I ReNEUAL o zarządzaniu informacjami  ...............................  158 Spis treści 158 160 161 162 163 164 166 167 167 169 175 175 177 183 185 229 I.  Przyczyny włączenia reguł dotyczących zarządzaniem  informacjami do Wzorcowych Reguł Postępowania  ReNEUAL  ..........................................................................................  II.  Zakres zastosowania Księgi I oraz jej znaczenie  .....................  III.  Struktura Księgi I: reguły dotyczące zagadnień  konstrukcyjnych w połączeniu z zagadnieniami ochrony  danych w zakresie prawa informacyjnego  ...................................  I.  Księga I: niemożliwość zarządzania informacjami bez  podstawowego aktu prawnego, mimo „dozy elastyczności”  ....            .  Różne standardy regulacyjne stosowane dla różnych typów  działalności w zakresie zarządzania informacjami  ...................    I.  Zasady Zarządzania Informacjami na podstawie Księgi I  ....    II.  Wnioski  ..............................................................................................  Rozdział XIII. Unijne postępowanie administracyjne  .....................................  § 1.  Zakres regulacji objętej prawem europejskim. Prawo europejskie  a polski kodeks postępowania administracyjnego  ................................  § 2.  Uwagi ogólne do Księgi I (zarządzanie informacją). Model kodeksu  postępowania administracyjnego dla Unii Europejskiej  .....................  Rozdział XIV. Synteza   ..............................................................................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Informacje w postępowaniu administracyjnym  ....................................  § 3.  Akta sprawy a dostęp do informacji publicznej  .....................................  ReNEUAL Wzorcowe Reguły Postępowania Administracyjnego UEKsięga VI – Administracyjne Zarządzanie Informacjami   .................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  III Autorzy prof. UG dr hab. Tomasz Bąkowski – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego  Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, autor i współautor wielu publikacji z zakre- su prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza legislacji administracyjnej i prawnych  aspektów procesu inwestycyjno-budowlanego, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie  Rady Ministrów oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego dr Mateusz Błachucki – adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk  Prawnych PAN, członek i sekretarz Rady Naukowej INP PAN, autor i redaktor wielu  publikacji naukowych w języku polskim i angielskim; specjalizuje się w postępowaniu  administracyjnym, prawie antymonopolowym i prawie pomocy publicznej dr hab. Dorota Dąbek – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu  Jagiellońskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, autorka  kilkudziesięciu publikacji dotyczących samorządu terytorialnego, źródeł prawa admi- nistracyjnego oraz sądownictwa administracyjnego prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki – kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kierownik Katedry Prawa  Samorządu Terytorialnego; autor ponad stu prac naukowych z zakresu prawa admini- stracyjnego oraz prawa samorządu terytorialnego ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie; autor i współautor publikacji o tematyce teologicznej  i pedagogicznej, członek Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej przy Ministerstwie  Gospodarki, członek zespołu ds. nagród w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  członek Komisji Nauki i Innowacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego, konsulator Rady  Naukowej Komisji Episkopatu Polski prof. zw. Diana-Urania Galetta LL.M. – profesor zwyczajny w zakresie prawa administracyj- nego i europejskiego prawa administracyjnego, Katedra Włoskiego i Ponadnarodowego  Prawa Publicznego, Wydział Prawa na Uniwersytecie Mediolańskim (Università de- gli Studi di Milano), członek Komitetu Sterującego prawa administracyjnego Unii  Europejskiej: the Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL) dr Paweł Litwiński – członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda,  adwokat, członek komisji ds. Informatyzacji i komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady  Adwokackiej prof. dr hab. Czesław Martysz – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Śląskiego, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Prezes  IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: