Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00326 008234 11001995 na godz. na dobę w sumie
Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe. Tom 8 - ebook/pdf
Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe. Tom 8 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 295
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7681-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom VIII omawia zasadę jawności w postępowaniu sądowym. Prezentowane są w nim  poglądy wyrażone w referatach wygłoszonych na dwóch konferencjach. W szczególności analizowane są zagadnienia dotyczące jawności w prawie cywilnym, i czy jawność może być ograniczona przepisami prawa cywilnego. Podobnie przeanalizowano wpływ regulacji prywatnoprawnych na zasadę jawności w orzecznictwie sądowym i sądowoadministracyjnym. Ważnym zagadnieniem poruszanym w czasie konferencji, która dotyczyła publikacji orzeczeń sądowych i ich anonimizacji jest właśnie zagadnienie dopuszczalności publikacji orzeczeń sądów w Polsce i sądów innych państw. Zaprezentowano także raport zawierający informacje o podstawach publikacji orzeczeń sądów w wybranych państwach, jako realizacji prawa do informacji publicznej. Analizą są objęte także kwestie, czy  publikować orzeczenia sądów powszechnych i administracyjnych w Polsce. Jaki powinien być zakres publikowanych orzeczeń, czyli czy publikować wszystkie orzeczenia, czy jedynie wybrane, a jeżeli wybrane, to kto powinien o tym decydować? W tomie tym zawarto również rozważania na temat samej anonimizacji: czym jest, czy należy zanonimizować orzeczenia sądowe, aby uniknąć naruszenia prywatności i innych dóbr osobistych stron postępowania, w których doszło do wydania wyroku. Modele są różne, ale dominuje przekonanie o konieczności anonimizacji. Dotyczy to w szczególności orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i sądów administracyjnych. Ryzyko naruszenia prawa do prywatności w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego występuje w zasadzie jedynie w odniesieniu do skarg konstytucyjnych, oraz pytań prawnych. Oczywiście Trybunał dokonuje anonimizacji w dopuszczalnym przepisami prawa zakresie. Obowiązek publikowania wyroków w organie urzędowym sprawia jednak, że możliwości modyfikowania ich treści, np. poprzez dokonywanie anonimizacji danych osobowych, są istotnie ograniczone.  Tom zawiera także analizę reguł anonimizacji stosowanych przez sądy powszechne. Reguły te są ujednolicone w załączniku do zarządzenia o biurowości sadowej. Nieco inaczej jest w przypadku anonimizacji orzeczeń sadow administracyjnych, gdzie zasady anonimizacji mogą się różnić w poszczególnych wojewódzkich sądach administracyjnych.

W tomie tym zreferowano dyskusję, jaka toczy się nad relacją pomiędzy swobodą wypowiedzi na prawem do być zapomnianym na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie Google (C-131/12 dalej orzeczenie TSUE; sprawa Google).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy GRażyna szpoR ToM Viii PostęPowania sądowe JaCek GołaCzyński (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy) • JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA TOM VIII POSTĘPOWANIA SĄDOWE Pod redakcją JACKA GOŁACZYŃSKIEGO Polecamy nasze publikacje z tej serii: Z. Cieślak (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM II. PODSTAWY AKSJOLOGICZNE Z. Kmieciak (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM III. SKUTECZNOŚĆ REGULACJI M. Jaśkowska (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM IV. ZNACZENIE ORZECZNICTWA A. Gryszczyńska (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM VI. STRUKTURA TAJEMNIC G. Szpor (red.) INTERNET. PUBLICZNE BAZY DANYCH I BIG DATA G. Szpor (red.) INTERNET. OCHRONA WOLNOŚCI, WŁASNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA G. Szpor, R. Wiewiórowski (red.) INTERNET. PRAWNO-INFORMATYCZNE PROBLEMY SIECI, PORTALI I E-USŁUG G. Szpor (red.) INTERNET. CLOUD COMPUTING. PRZETWARZANIE W CHMURACH www.ksiegarnia.beck.pl JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM VIII POSTĘPOWANIA SĄDOWE Pod redakcją JACKA GOŁACZYŃSKIEGO WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja wydana w ramach projektu Nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03 realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Recenzja naukowa: dr hab. Marek Świerczyński © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7680-6 ISBN e-book 978-83-255-7681-3 Spis treści Autorzy   ........................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  XI XIII XIX Część I. Ograniczenie jawności w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym Rozdział I. Orzecznictwo sądów powszechnych dotyczące ograniczeń jawności w sferze prywatnoprawnej  ...............................................................  § 1.  Sfera prywatnoprawna oraz jawność. Propozycje terminologiczne ....  § 2.  Charakter podmiotu prawa prywatnego i jego wpływ na ograniczenie  jawności .........................................................................................................  I.  Uwagi wprowadzające ......................................................................  II.  Prywatność jako dobro osobiste osoby fizycznej ........................  III.  Przykłady harmonizacji prawa do informacji i prywatności           osoby fizycznej ...................................................................................  I.  Osoby prawne i ich autonomia informacyjna na przykładzie   tajemnicy przedsiębiorcy .................................................................  § 3.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział II. Nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych       w zakresie jawności postępowań sądowych i ich informatyzacji   ............  § 1.  Tło wprowadzenia zmian dotyczących informatyzacji .........................  § 2.  Jawność postępowania sądowego ..............................................................  I.  Zasada jawności postępowania sądowego ....................................  II.  Portal Informacyjny Sądów Powszechnych ..................................  III.  Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych .........................................  § 3.  Zakres zmian w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych ......  I.  Obowiązki dostarczania narzędzi informatycznych ..................  II.  Ochrona danych osobowych ...........................................................  III.  Informatyzacja sądów ......................................................................  I.  Przekazywanie zadań do wyspecjalizowanej jednostki .............          § 4. Wniosek Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie   zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju   sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw .............................  1 1 7 7 9 21 29 32 35 35 38 39 41 44 48 48 49 51 52 53  Spis treści     I.  Artykuł 175a § 3 PrUstrSP ...............................................................  II.  Artykuł 175a § 2 w zw. z art. 175 § 4 i art. 175d § 1 i § 4   PrUstrSP  ............................................................................................  § 5.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział III. Jawność postępowania sądowego a publikacja orzeczeń sądów powszechnych w Portalu Orzeczeń   ....................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Jawność w postępowaniu przed sądami powszechnymi  ......................  § 3.  Orzeczenia sądów powszechnych jako informacja publiczna ..............  § 4.  Dostęp do orzeczeń sądowych za pośrednictwem Portalu Orzeczeń   jako element jawności postępowania ........................................................  I.  Zasady publikacji w Portalu Orzeczeń ..........................................  II.  Proces publikacji ...............................................................................  III.  Anonimizacja treści orzeczeń .........................................................  § 4.  Portal Orzeczeń po nowelizacji PrUstrSP  ...............................................  I.  Centralny Portal Orzeczeń ..............................................................  II.  Proces publikacji orzeczeń i Reguły Anonimizacyjne             w projekcie rozporządzenia MS ......................................................  § 5.  Wnioski ..........................................................................................................  Rozdział IV. Zasada jawności w działalności sądów administracyjnych   .....  Rozdział V. Wolność wypowiedzi prasowej a prawo do bycia zapomnianym   .....................................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Wolność słowa w Internecie .......................................................................  § 3.  Prawo do bycia zapomnianym ...................................................................  § 4.  Odpowiedzialność administratorów wyszukiwarek za indeksowane   treści ...............................................................................................................  § 5.  Wolność wypowiedzi a usunięcie „niestosownych” linków .................  § 6.  Projekt ogólnego rozporządzenia ..............................................................  § 7.  Zakończenie ..................................................................................................  Rozdział VI. Analiza prawnoporównawcza reguł udostępniania informacji publicznej, publikacji oraz anonimizacji orzeczeń sądowych   .................  § 1.  Wstęp ..............................................................................................................  § 2.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 3.  Analiza stanu legislacji w poszczególnych krajach ................................  I.  Australia .............................................................................................  II.  Norwegia ............................................................................................  III.  Francja ................................................................................................        I 53 55 56 59 59 59 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 91 91 92 93 96 99 104 106 111 111 111 113 113 115 117 Spis treści I.  Hiszpania ............................................................................................    .  Holandia .............................................................................................      I.  Hongkong ...........................................................................................    II.  Malta ...................................................................................................    III.  Niemcy ................................................................................................    IX.  Rumunia .............................................................................................  X.  Szwecja ................................................................................................    XI.  Wielka Brytania ................................................................................    § 4.  Podsumowanie .............................................................................................  Część II. Anonimizacja orzeczeń sądowych Rozdział VII. Wybrane problemy w przedmiocie anonimizacji danych osobowych przy udostępnianiu informacji publicznej   ..............................  Rozdział VIII. Anonomizacja orzeczeń Sądu Najwyższego – zagadnienia węzłowe   .................................................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Anonimizacja w praktyce działania SN – stan dotychczasowy ...........  § 3.  Aksjologiczne i normatywne przesłanki anonimizacji orzeczeń SN ..  § 4.  Zakres danych objętych anonimizacją w orzeczeniach SN ..................  § 5.  Wnioski ..........................................................................................................  Rozdział IX. Reguły anonimizacji jako narzędzie umożliwiające realizację automatycznej anonimizacji orzeczeń sądowych   .......................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Publiczny dostęp do baz orzeczeń sądowych ..........................................  § 3.  Proces anonimizacji oraz jego granice .....................................................  § 4.  Reguły anonimizacji zapewniające automatyzację procesu .................  § 5.  Konkluzje ......................................................................................................  Rozdział X. Publikacja i anonimizacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego   .................................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Ogłaszanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego ................................  § 3.  Anonimizacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego ...........................  Część III. Dostęp do informacji sądowej a zasada jawności Rozdział XI. Wpływ protokołu elektronicznego na jawność i dostępność informacji sądowej   .............................................................................................  § 1.  Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.  Sposób protokołowania rozpraw w wybranych państwach UE ...........  I.  Finlandia .............................................................................................    119 122 123 125 126 127 128 129 130 133 147 147 150 154 158 162 165 165 166 171 173 174 177 177 178 184 191 191 192 192 II Spis treści           II.  Estonia ................................................................................................  III.  Wielka Brytania ................................................................................  I.  Niemcy ................................................................................................  .  Włochy ................................................................................................  I.  Hiszpania ............................................................................................  § 3.  Rejestracja rozpraw w Polsce......................................................................  § 4.  Nowe możliwości systemu cyfrowej rejestracji posiedzeń jawnych ....  § 5.  Stan wdrożenia systemu rejestracji rozpraw w Polsce ...........................  § 6.  Dostęp stron i pełnomocników do zapisów z przebiegu posiedzeń   jawnych ..........................................................................................................  § 7.  Transkrypcja protokołu elektronicznego ................................................  § 8.  E-protokół w sprawach o wykroczenia.....................................................  § 9.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział XII. Dostęp do informacji sądowej za pośrednictwem Portalu   Informacyjnego  ...................................................................................................  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  I.  Dostęp do informacji sądowej w przepisach procesowych  .......  1.  Udostępnianie informacji sądowej w przepisach KPC .........  2.  Udostępnianie informacji sądowej w przepisach KPK oraz  w postępowaniu wykroczeniowym ..........................................  3.  Dostęp dla innych uprawnionych lub upoważnionych   podmiotów  ...................................................................................  II.  Podstawy prawne funkcjonowania Portalu Informacyjnego  ...  1.  Portale Informacyjne funkcjonujące w poszczególnych   sądach ............................................................................................  2.  Portal Informacyjny w świetle nowelizacji Kodeksu   postępowania cywilnego z sierpnia 2014 r. oraz projektu   nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych ................  3.  Portal Informacyjny a zasada równości stron  .......................  III.  Funkcjonalności Portalu Informacyjnego ....................................  1.  Rejestracja użytkownika ............................................................  2.  Dostępne rodzaje kont ................................................................  3.  Moduł do e-protokołu ................................................................  4.  Obowiązki i uprawnienia użytkowników Portalu   Informacyjnego ............................................................................  5.  Obowiązki i odpowiedzialność Administratora ....................  6.  Dalsze plany rozwoju Portalu Informacyjnego ......................  § 2.  Zakończenie ..................................................................................................      III 192 193 193 193 194 194 197 197 199 201 202 202 203 203 203 204 205 206 206 206 207 208 209 209 210 211 212 213 213 214 Spis treści Rozdział XIII. Dostęp do rejestrów publicznych w postępowaniu sądowym   ...............................................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Obowiązek zapewnienia dostępu do rejestru publicznego innemu  podmiotowi publicznemu ...........................................................................    I.  Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych  w rejestrze publicznym.....................................................................  § 3.  Wykorzystanie rejestrów publicznych przez sądy powszechne  ..........  I.  Wykorzystanie rejestrów publicznych w postępowaniu o wpis   do księgi wieczystej ...........................................................................          II.  Wykorzystanie rejestrów publicznych w elektronicznym   postępowaniu upominawczym .......................................................  III.  Wykorzystanie rejestrów publicznych w cywilnym   postępowaniu ogólnym ....................................................................  I.  Wykorzystanie rejestrów publicznych w postępowaniu   rejestrowym .......................................................................................    .  Wykorzystanie rejestrów publicznych w postępowaniu   karnym ................................................................................................  § 4.  Udostępnianie rejestrów sądowych innym podmiotom .......................  § 5.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział XIV. Portal e-justice – narzędzie usprawniające współpracę w Unii Europejskiej   ............................................................................................  § 1.  Powstanie portalu i cel e-justice ................................................................  § 2.  „Nawigacja” po portalu e-justice ...............................................................  § 3.  Interaktywne formularze – narzędzie pracy w obrocie zagranicznym ...  § 4.  Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych ............  § 5.  Europejski Atlas Sądowy w sprawach cywilnych i jego „migracja”   do portalu e-justice ......................................................................................  § 6.  Podsumowanie .............................................................................................  Postulaty de lege ferenda konsorcjanta – Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczące zadania I.5 „Opracowanie klasyfikacji prywatnoprawnych ograniczeń jawności i problemów stosowania prawa z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego”   ........................  § 1.  Zagadnienia terminologiczne ....................................................................  § 2.  Prawo do informacji publicznej a prawo do prywatności .....................  § 3.  Tajemnica przedsiębiorcy a prawo do informacji publicznej ...............  § 4.  Tajemnica korespondencji ..........................................................................  1.  Tajemnica korespondencji a prywatność – relacja ......................  § 5.  Ograniczenie jawności w prawie prywatnym .........................................    215 215 217 218 220 220 225 227 229 230 230 232 237 237 238 241 243 245 247 249 249 250 255 258 258 259 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe. Tom 8
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: