Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00780 009978 10750576 na godz. na dobę w sumie
Jawność i jej ograniczenia. Przeciwdziałanie przestępczości. Tom 10 - ebook/pdf
Jawność i jej ograniczenia. Przeciwdziałanie przestępczości. Tom 10 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 272
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7573-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza monografia stanowi pierwsze w krajowej literaturze prawniczej opracowanie odnoszące się do problematyki przetwarzania danych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom, zaprezentowanej głównie z perspektywy karnoprawnej.

Praca składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza koncentruje się na wysoce aktualnych zagadnieniach przetwarzania danych przez organy ścigania i bezpieczeństwa publicznego w warunkach szybkiego rozwoju technologii informacyjnych. Druga stanowi próbę analizy i oceny funkcjonującego w płaszczyźnie krajowej modelu karnoprawnych ograniczeń jawności w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom. Ostatnia część monografii dotyczy z kolei szerokiego spektrum problemów zawierających się w temacie prawnokarnej ochrony uprawnień służb państwowych odpowiedzialnych za monitorowanie i wykrywanie przestępstw oraz zapobieganie im do gromadzenia informacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia redaktor naukowy Grażyna szpor ToM X Przeciwdziałanie PrzestęPczości JarosłaW MaJeWski (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy) • JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI TOM X Pod redakcją JAROSŁAWA MAJEWSKIEGO Polecamy nasze publikacje z tej serii: Z. Cieślak (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM II. PODSTAWY AKSJOLOGICZNE Z. Kmieciak (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM III. SKUTECZNOŚĆ REGULACJI M. Jaśkowska (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM IV. ZNACZENIE ORZECZNICTWA A. Gryszczyńska (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM VI. STRUKTURA TAJEMNIC G. Szpor (red.) INTERNET. PUBLICZNE BAZY DANYCH I BIG DATA G. Szpor (red.) INTERNET. OCHRONA WOLNOŚCI, WŁASNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA G. Szpor, R. Wiewiórowski (red.) INTERNET. PRAWNO-INFORMATYCZNE PROBLEMY SIECI, PORTALI I E-USŁUG G. Szpor (red.) INTERNET. CLOUD COMPUTING. PRZETWARZANIE W CHMURACH www.ksiegarnia.beck.pl JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM X PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI Pod redakcją JAROSŁAWA MAJEWSKIEGO WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja wydana w ramach projektu Nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03 realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7572-4 ISBN e-book 978-83-255-7573-1 Spis treści Autorzy   ........................................................................................................................  XI Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XIII Wykaz literatury   ........................................................................................................  XXIII Rozdział I. Dane telekomunikacyjne jako środek inwigilacji masowej w demokratycznym państwie prawa   ..............................................................  Wprowadzenie  .......................................................................................................  § 1.  Europejskie standardy prawne w dziedzinie przetwarzania danych  osobowych i ochrony prywatności w sektorze telekomunikacyjnym  i łączności elektronicznej  ...........................................................................  § 2.  Dyrektywa 2006/24/WE i ocena jej implementacji przez Komisję  Europejską  ....................................................................................................  I.  Standard unijny  ................................................................................  II.  Ocena wdrożenia dyrektywy 2006/24/WE w krajach UE  1 1 10 15 15 17 17 17 20 22 22 22 30 35 35 38 39 40 43 44 44 45 48                przez Komisję Europejską  ..............................................................  1.  Uwagi wstępne  ............................................................................  2.  Ograniczenie celu retencji danych  ...........................................  3.  Kontrola dostępu do danych  .....................................................  § 3.  Kontrola dostępu do danych telekomunikacyjnych w wybranych  państwach Unii Europejskiej  ....................................................................  I.  Uwaga wstępna  .................................................................................  II.  Francja  ...............................................................................................  III.  Włochy  ...............................................................................................  I.  Wielka Brytania  ...............................................................................  1.  Uwagi wstępne  ............................................................................  2.  Cele udostępniania danych  .......................................................  3.  Warunki udostępniania danych  ..............................................  4.  Organy kontroli zewnętrznej dostępu do danych  .................  5.  Nowa ustawa (DRIP)  ..................................................................  .  Republika Federalna Niemiec  ........................................................  1.  Uwagi wstępne  ............................................................................  2.  Udostępnianie danych w celu ścigania przestępstw  .............  3.  Dane „statyczne” .........................................................................  Spis treści 4.  Obowiązek notyfikacji  ...............................................................  5.  Udostępnianie danych w celu wykonywania ustawowych  zadań przez federalne i krajowe służby wywiadowcze  ........  6.  Zasada subsydiarności  ...............................................................  7.  Usuwanie zbędnych danych telekomunikacyjnych ...............  § 4.  Prawne ograniczenia możliwości uzyskiwania danych  telekomunikacyjnych osób, w stosunku do których obowiązują  przepisy o ochronie tajemnicy zawodowej (dziennikarze, adwokaci)  ...  I.  Uwagi wstępne  ..................................................................................  II.  Ochrona dziennikarskich źródeł informacji  w ustawodawstwie państw europejskich  ......................................  III.  Ochrona dziennikarskich źródeł informacji w postępowaniu  przygotowawczym  ............................................................................          I.  Identyfikacja źródeł informacji na podstawie danych      telekomunikacyjnych  ......................................................................  § 5.  Podsumowanie  ............................................................................................  § 6.  Regulacja prawna retencji danych telekomunikacyjnych w Polsce  ....  I.  Uwagi wstępne  ..................................................................................  II.  Wdrożenie dyrektywy 2006/24/WE  .............................................  1.  Uwagi wstępne  ............................................................................  2.  Regulacje zawarte w prawie telekomunikacyjnym  ...............  A. Uwaga wstępna  ......................................................................  B.  Podmioty zobowiązane do zatrzymywania danych  .......  C. Kategorie danych podlegających retencji  ..........................  D. Dostęp do danych  .................................................................  III.  Zaskarżenie implementacji dyrektywy do Trybunału  Konstytucyjnego ...............................................................................  1.  Uwaga wstępna.............................................................................  2.  Wniosek grupy posłów Klubu Parlamentarnego SLD...........  3.  Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich ...............................  4.  Wniosek Prokuratora Generalnego ..........................................  I.  Unieważnienie dyrektywy retencyjnej  .........................................  .  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  .............................................  1.  Wprowadzenie  ............................................................................  2.  Uzasadnienie orzeczenia – uwagi ogólne  ...............................  A. Wprowadzenie  .......................................................................  B.  Podstawy prawne czynności operacyjno-  -rozpoznawczych ....................................................................  C. Rodzaje środków inwigilacji  ...............................................        I 50 53 56 56 58 58 59 61 62 65 66 66 68 68 69 69 69 71 73 78 78 78 79 81 84 90 90 91 91 94 95 Spis treści 3.  Uzasadnienie rozstrzygnięcia w przedmiocie retencji  danych i rozwiązania legislacyjne proponowane przez  Trybunał Konstytucyjny  ...........................................................  § 7.  Postulaty de lege ferenda  ............................................................................  Zakończenie ............................................................................................................  Rozdział II. Analiza i ocena przyjętego w krajowym porządku prawnym modelu karnoprawnych ograniczeń jawności w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom   .................  Wprowadzenie ........................................................................................................  Część I. Istota jawności i znaczenie jej ograniczeń w obszarze  monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom ..............  § 1.  Uwagi wprowadzające .................................................................................  § 2.  Ograniczenia jawności i ich znaczenie w obszarze monitorowania,  wykrywania i zapobiegania przestępstwom  ...........................................  § 3.  Gwarancje jawności i dopuszczalności jej ograniczeń w obszarze  monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom  w świetle standardów międzynarodowych i konstytucyjnych  ............  Część II. Analiza krajowych rozwiązań karnoprawnych limitujących  jawność w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania  przestępstwom  .............................................................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające .................................................................................  § 2.  Instrumenty karnoprawnej ochrony informacji niejawnych  w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania  przestępstwom na tle zasad i celów kryminalizacji ...............................  § 3.  Karnoprawna ochrona informacji niejawnych w obszarze            monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom  w świetle regulacji art. 265 § 1–3 i art. 266 § 2 KK .................................  I.  Wstęp ...................................................................................................  II.  Znaczenie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych  dla interpretacji znamion przestępstw z art. 265 § 1–3 oraz  art. 266 § 2 KK w obszarze monitorowania, wykrywania  i zapobiegania przestępstwom ........................................................  III.  Problem zasięgu podmiotowego przestępstw z art. 265 § 1–3  i art. 266 § 2 KK  ................................................................................  I.  Problematyka znamion o charakterze przedmiotowym  w ramach przestępstw z art. 265 § 1–3 i art. 266 § 2 KK  ...........  .  Problemy strony podmiotowej przestępstw z art. 265 § 1–3  i art. 266 § 2 KK  ................................................................................    I.  Ukształtowanie zagrożenia karnego  .............................................    II.  Jak ścigać ............................................................................................  99 103 106 107 107 109 109 113 118 128 128 129 136 136 139 160 170 181 182 182 II Spis treści § 4.  Znaczenie regulacji art. 266 § 1 KK dla ochrony informacji  niejawnych w obszarze monitorowania, wykrywania i zapobiegania  przestępstwom  .............................................................................................  § 5.  Interesy wymiaru sprawiedliwości a karnoprawna ochrona  informacji niejawnych w obszarze monitorowania, wykrywania  i zapobiegania przestępstwom  ..................................................................  § 6.  Ochrona informacji niejawnych związanych z obszarem  monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom  na gruncie innych przepisów KK  .............................................................  § 7.  Regulacje pozakodeksowe wobec problemu ochrony informacji  niejawnych związanych z obszarem monitorowania, wykrywania  i zapobiegania przestępstwom  ..................................................................  § 8.  Interes publiczny a ochrona informacji niejawnych w obszarze  monitorowania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom  .............  § 9.  Wnioski de lege ferenda  ..............................................................................  Rozdział III. Prawnokarna ochrona uprawnień służb państwowych odpowiedzialnych za monitorowanie i wykrywanie przestępstw oraz zapobieganie im do gromadzenia informacji – de lege lata oraz de lege ferenda  ............................................................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające  ................................................................................  § 2.  Funkcja i doniosłość uprawnienia do uzyskiwania, gromadzenia  i przetwarzania informacji w działalności służb państwowych  odpowiedzialnych za monitorowanie i wykrywanie przestępstw  oraz zapobieganie im. Typowe ustawowe ujęcie tego uprawnienia  ....  § 3.  Omówienie uprawnień do uzyskiwania, gromadzenia  i przetwarzania informacji przysługujących wybranym służbom  państwowym odpowiedzialnym za monitorowanie i wykrywanie  przestępstw oraz zapobieganie im na przykładzie Policji  ....................  I. Uwagi ogólne  .....................................................................................  II. Uprawnienia „ogólne” w toku czynności operacyjno-  -rozpoznawczych (art. 15 PolicjaU)  ..............................................  III. Kontrola operacyjna (art. 19 PolicjaU)  ..........................................  I. Prowokacja (art. 19a PolicjaU) ........................................................  . Niejawne nadzorowanie (art. 19b PolicjaU)  .................................  I. Prawo do uzyskiwania, gromadzenia, sprawdzania  i przetwarzania informacji (art. 20, 20c, 20d, 21a–21n  PolicjaU)  ............................................................................................              § 4.  Zakres kryminalizacji czynów uniemożliwiających lub  utrudniających uzyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie  informacji służbom państwowym odpowiedzialnym za  monitorowanie i wykrywanie przestępstw oraz zapobieganie im ......  III 184 187 190 192 196 198 203 203 212 215 215 215 216 218 219 220 223 Spis treści § 5.  Analiza typów czynów zabronionych nakierowanych na  ochronę uprawnień służb państwowych odpowiedzialnych za  monitorowanie i wykrywanie przestępstw oraz zapobieganie  im do gromadzenia informacji ..................................................................  § 6.  Ocena unormowań wyznaczających de lege lata granice  oraz intensywność prawnokarnej ochrony uprawnień służb  państwowych odpowiedzialnych za monitorowanie i wykrywanie  przestępstw oraz zapobieganie im do gromadzenia informacji  ..........  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  225 230 233 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jawność i jej ograniczenia. Przeciwdziałanie przestępczości. Tom 10
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: