Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00222 008311 10735631 na godz. na dobę w sumie
Jawność i jej ograniczenia. Struktura tajemnic. Tom 6 - ebook/pdf
Jawność i jej ograniczenia. Struktura tajemnic. Tom 6 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 509
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8819-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom VI zawiera wyniki badań polskiej regulacji ograniczeń jawności na tle porównawczym, zwłaszcza prawa europejskiego i międzynarodowego. Analizie poddano podstawy prawne ograniczeń jawności, w tym również tajemnic ustawowo chronionych. Zweryfikowano zgodność polskich ograniczeń jawności z Konwencją z Tromsø. Rozważania dotyczące sposobu regulacji ograniczeń jawności w Polsce uzupełniono przeglądem koncepcji prawnych i doktrynalnych odnoszących się do ograniczeń jawności informacji w USA. Scharakteryzowano regulację UE i NATO odnoszącą się do informacji niejawnych oraz implementację tych przepisów do prawa polskiego. Badanie krajowej regulacji ochrony informacji niejawnych, obejmujące charakter i zakres odesłań do ustawy o ochronie informacji niejawnych, ukazało wiodącą rolę tej ustawy. Analiza struktury regulacji tajemnic ustawowo chronionych ujawniła nadregulację i niespójność przepisów w tym zakresie. Rozproszenie i niejednolitość regulacji utrudnia ustalenie zakresu i zasad stosowania określonych przepisów, skutkując również osłabieniem systemu ochrony tajemnic.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia redaktor naukowy grAżynA szpOr TOM Vi Struktura tajemnic AgnieszkA gryszCzyńskA (red.) 2. WydAnie Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy) • JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA TOM VI STRUKTURA TAJEMNIC Pod redakcją AGNIESZKI GRYSZCZYŃSKIEJ Polecamy nasze publikacje z cyklu pod red. G. Szpor, Jawność i jej ograniczenia: Z. Cieślak (red. tomu) TOM II. PODSTAWY AKSJOLOGICZNE Z. Kmieciak (red. tomu) TOM III. SKUTECZNOŚĆ REGULACJI M. Jaśkowska (red. tomu) TOM IV. ZNACZENIE ORZECZNICTWA A. Piskorz-Ryń (red. tomu) TOM V. DOSTĘP I WYKORZYSTYWANIE C. Martysz (red. tomu) TOM VII. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE J. Gołaczyński (red. tomu) TOM VIII. POSTĘPOWANIA SĄDOWE B. Szmulik (red. tomu) TOM IX. ZADANIA I KOMPETENCJE J. Majewski (red. tomu) TOM X. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI www.ksiegarnia.beck.pl JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM VI STRUKTURA TAJEMNIC Pod redakcją AGNIESZKI GRYSZCZYŃSKIEJ 2. WYDANIE WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja wydana w ramach projektu Nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03 realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Recenzja naukowa: Prof. dr hab. Jerzy Korczak © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KJS Katarzyna Słomka Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8818-2 ISBN e-book 978-83-255-8819-9 Spis treści Table of Contents ..................................................................................................... Autorzy ........................................................................................................................ Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Rozdział I. Podstawy prawne ograniczeń jawności w Polsce ......................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Jawność i jej ograniczenia – uwagi terminologiczne ........................... § 3. Ograniczenia jawności w prawie Unii Europejskiej ............................ § 4. Ograniczenia jawności w Konstytucji RP .............................................. § 5. Podstawy prawne tajemnic ...................................................................... I. Informacje niejawne ........................................................................ II. Inne tajemnice .................................................................................. § 6. Podstawy prawne ograniczeń jawności niebędących tajemnicami .... § 7. Ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych .......... I. Uwagi ogólne .................................................................................... II. Ochrona informacji niejawnych jako przesłanka ograniczająca dostęp do informacji publicznych ........................ III. Ochrona innych tajemnic ustawowo chronionych jako przesłanka ograniczająca dostęp do informacji publicznych .... IV. Tajemnica przedsiębiorcy jako przesłanka ograniczająca dostęp do informacji publicznych ................................................ V. Prywatność osoby fizycznej jako przesłanka ograniczająca dostęp do informacji publicznych ................................................ VI. Ograniczenia wynikające z odmiennych zasad i trybu dostępu do informacji publicznych ............................................................. § 8. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział II. Weryfikacja zgodności polskich ograniczeń jawności z Konwencją z Tromsø ..................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Ograniczenia dostępu do dokumentów urzędowych w Konwencji z Tromsø ..................................................................................................... I. Zasady ogólne ................................................................................... IX XIII XV XXIII 1 1 3 7 12 19 19 24 28 32 32 34 36 37 41 46 48 51 51 55 55 V Spis treści II. Interesy (wartości) ze względu, na które dostęp do dokumentów urzędowych może być ograniczony w Konwencji z Tromsø ................................................................... III. Ważenie interesów w Konwencji z Tromsø ................................ § 3. Ocena zgodności postanowień Konstytucji RP odnoszących się do ograniczeń prawa do informacji ze standardami Konwencji z Tromsø ..................................................................................................... § 4. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział III. Terminy, pojęcia, definicje jako kategorie podstawowe dla budowy słownika odnoszącego się do jawności i jej ograniczeń ............ Wprowadzenie .......................................................................................... § 1. I. Znaczenia wyrażeń .......................................................................... O definicjach – ogólnie ........................................................................... I. Definicje w prawie ........................................................................... § 3. Problemy terminologiczne związane z konstytucyjnym prawem do ochrony danych osobowych .................................................................... § 2. § 4. Problemy terminologiczne związane z prawem do informacji publicznej .................................................................................................... Rozdział IV. Kwestie terminologiczne jawności i jej ograniczeń z perspektywy prawno-porównawczej .......................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Systemowe założenia regulacji dotyczącej jawności i jej ograniczeń § 3. Systematyka ograniczeń prawa dostępu do informacji ....................... § 4. Testy szkody i interesu publicznego ...................................................... § 5. Zagadnienia ustrojowo-instytucjonalne ................................................ § 6. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział V. Tajemnica w prawie rzymskim ....................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Normy prawne dotyczące tajemnicy ...................................................... § 3. Historia Papiriusa a tajemnica obrad senatu ........................................ § 4. Zdolność dochowania tajemnicy ............................................................ § 5. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział VI. Podstawy prawne ograniczeń jawności we Włoszech .............. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Podstawy prawne ochrony tajemnic we Włoszech .............................. § 3. Klasyfikowanie informacji niejawnych .................................................. § 4. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział VII. Struktura tajemnic w Niemczech ............................................... § 1. Jawność, dostępność i tajemnica – zagadnienia terminologiczne ...... § 2. Prawo ochrony tajemnic .......................................................................... VI 56 60 63 66 69 69 70 72 75 75 76 79 79 80 90 99 107 112 117 117 120 121 124 126 127 127 129 131 135 137 137 143 Spis treści § 3. Sprawy niejawne ........................................................................................ § 4. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział VIII. Podstawy prawne ograniczeń jawności w USA ...................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Jawność i tajność informacji – aspekt historyczny .............................. § 3. Regulacja jawności w USA – aspekt politycznoprawny ...................... § 4. Tajemnice a postępowanie sądowe ......................................................... § 5. Podziały doktrynalne tajemnic ............................................................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IX. Przepisy odnoszące się do informacji niejawnych w UE i NATO oraz ich implementacja do prawa polskiego ............................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Standard ochrony informacji NATO ..................................................... § 3. Ochrona informacji niejawnych w Unii Europejskiej ......................... § 4. Rozwiązania krajowe – uwarunkowania implementacji standardu NATO, struktura ustawy oraz ewolucja jej przepisów ........................ § 5. Studia przypadków .................................................................................... § 6. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział X. Struktura regulacji ochrony informacji niejawnych ................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Odesłania do regulacji ochrony informacji niejawnych ..................... I. Konstrukcja odesłania ..................................................................... II. Wyraźne odesłania do ustawy o ochronie informacji niejawnych ......................................................................................... III. Pośrednie odesłania do ustawy o ochronie informacji niejawnych ......................................................................................... IV. Quasi-informacje niejawne. Kryterium celu objęcia ochroną .. V. Zawody, funkcje, stanowiska związane z obowiązkiem ochrony informacji niejawnych ..................................................... 1. Obowiązek ochrony tajemnicy w ślubowaniu ...................... 2. Inne sposoby formułowania obowiązku zachowania tajemnicy ..................................................................................... § 3. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XI. Obowiązek zachowania tajemnicy w świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych ......................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Charakter tajemnicy określonej przepisami OchrDaneOsobU ......... § 3. Zakres przedmiotowy tajemnicy ............................................................ § 4. Zakres podmiotowy tajemnicy ................................................................ § 5. Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy ..................................... 146 148 151 151 152 156 158 162 163 165 165 169 179 189 214 229 233 233 235 235 237 240 245 251 251 254 255 261 261 262 264 266 269 VII Spis treści § 6. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy § 7. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Rozdział XII. Struktura regulacji tajemnic ustawowo chronionych ............ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie tajemnicy ....................................................................................... § 3. Sposoby wprowadzenia obowiązku zachowania tajemnicy ................ § 4. Wartości podlegające ochronie ............................................................... § 5. Sposób regulacji zakresu przedmiotowego tajemnic ........................... § 6. Podmioty zobowiązane do zachowania tajemnic i ich obowiązki ..... § 7. Podmioty chronione tajemnicą i ich uprawnienia ............................... § 8. Okres utajnienia ......................................................................................... § 9. Formalna przesłanka utajnienia .............................................................. § 10. Sankcje karne za nieuprawnione ujawnienie informacji podlegających ochronie ............................................................................ § 11. Podsumowanie i wnioski ......................................................................... Klasyfikacja podstaw prawnych obowiązku zachowania tajemnicy ............. § 1. Informacje niejawne ................................................................................. § 2. Tajemnice związane z wykonywaniem zawodów prawniczych, organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości .................................. § 3. Tajemnice związane z wykonywaniem zawodów medycznych .......... § 4. Tajemnice związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ...... § 5. Tajemnice w sektorach bankowości, ubezpieczeń i finansów ............ § 6. Tajemnice skarbowa i celna ..................................................................... § 7. Tajemnice związane z postępowaniami kontrolnymi .......................... § 8. Tajemnice związane z zatrudnieniem, pełnieniem funkcji lub służby ........................................................................................................... § 9. Tajemnice naboru ...................................................................................... § 10. Tajemnice chroniące własność intelektualną ........................................ § 11. Tajemnice związane z telekomunikacją i pocztą .................................. § 12. Inne .............................................................................................................. Klauzule ochrony informacji w wybranych państwach .................................. Summary ..................................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 270 272 273 273 274 278 292 298 301 307 308 311 319 323 329 329 335 345 355 375 403 405 411 417 438 439 442 457 463 467 VIII Table of Contents Authors ........................................................................................................................... XIII List of abbreviations .................................................................................................... XV List of literature ............................................................................................................ XXIII Chapter I. Legal grounds for restrictions on public disclosure in Poland ...... § 1. Introduction ................................................................................................. § 2. Public disclosure and its restriction – terminological comments ......... § 3. Restrictions on public disclosure in the European Union ...................... § 4. Restrictions on public disclosure in the Constitution of the Republic of Poland ....................................................................................................... § 5. Legal grounds for secrecy ........................................................................... I. Classified information .......................................................................... II. Other secrets .......................................................................................... § 6. Legal grounds for restrictions on public disclosure other than secrecy § 7. Restrictions on access to public information resources .......................... I. General comments ................................................................................ II. Protection of classified information as a condition which restricts access to public information ................................................................ III. Protection of other statutorily protected secrets as a condition limiting access to public information ................................................. IV. Confidentiality of business information as a condition restricting access to public information ................................................................ V. Personal privacy as a condition restricting access to public information ............................................................................................. VI. Restrictions resulting from other principles and the procedure for obtaining access to public information .............................................. § 8. Summary and conclusions .......................................................................... Chapter II. Verifying the compliance of the Polish restrictions on public disclosure with the requirements of the Tromsø Convention ................... § 1. Introduction .................................................................................................... § 2. The restriction of access to official documents in the Tromsø Convention ................................................................................................... I. General principles ................................................................................. II. Interests (values) capable of justifying restrictions on access to official information in the Tromsø Convention ............................... 1 1 3 7 12 19 19 24 28 32 32 34 36 37 41 46 48 51 51 55 55 56 IX III. Balancing interests in the Tromsø Convention ................................. § 3. Assessing compliance of the Constitution of the Republic of Poland with the standards of the Tromsø Convention in the field of restrictions on the right to information .................................................... § 4. Summary and conclusions .......................................................................... Chapter III. Terms, concepts, definitions as basic categories to build a dictionary referring to the public disclosure and the limits placed upon it § 1. Introduction ................................................................................................. I. The meaning of expressions ................................................................ § 2. About definitions in general terms ........................................................... I. Definitions in law ............................................................................... § 3. Terminological issues related to the constitutional right to protect personal data ................................................................................................ § 4. Terminological issues related to the right to public information .......... Chapter IV. Terminological issues related to public disclosure and the limits placed upon it from the legal and comparative perspective ........................ § 1. Introduction ................................................................................................. § 2. Systemic assumptions of the regulation pertaining to the public disclosure and the limits placed upon it ................................................... § 3. The systematics of the limits placed upon the right of access to information ................................................................................................... § 4. The tests of damage and public interest .................................................... § 5. Constitutional and institutional issues ...................................................... § 6. Summary and conclusions .......................................................................... Chapter V. The secrecy in the Roman law .............................................................. § 1. Introduction ................................................................................................. § 2. Legal norms pertaining to secrecy ............................................................. § 3. The history of Papyrus and the secrecy of deliberations of the Senate . § 4. The ability to maintain secrecy .................................................................. § 5. Summary and conclusions .......................................................................... Chapter VI. Legal grounds for the limits place upon public disclosure in Italy § 1. Introduction ................................................................................................. § 2. Legal grounds for the protection of secrecy in Italy ................................ § 3. The classification of confidential information ......................................... § 4. Summary and conclusions .......................................................................... Chapter VII. The structure of secrecies in Germany ........................................... § 1. Public disclosure, availability and secrecy– terminological issues ........ § 2. The law on protecting secrets ..................................................................... X 60 63 66 69 69 70 72 75 75 76 79 79 80 90 99 107 112 117 117 120 121 124 126 127 127 129 131 135 137 137 143 Table of Contents § 3. Classified information ................................................................................. § 4. Summary and conclusions .......................................................................... Chapter VIII. Legal grounds for restrictions on public disclosure in the USA .... § 1. Introduction ................................................................................................. § 2. Public access to information and secrecy of information – the historical aspect ............................................................................................ § 3. The regulation of public disclosure in the USA – the political aspect .. § 4. Confidentiality and court proceedings ..................................................... § 5. The divisions of secrets according to type encountered in doctrine .... § 6. Summary and conclusions .......................................................................... Chapter IX. Provisions relating to classified information in the EU and NATO and their implementation into Polish law .......................................... § 1. Introduction ................................................................................................. § 2. The NATO standard of information protection ...................................... § 3. Protecting classified information in the European Union ..................... § 4. Domestic solutions – the conditions for the implementation of NATO standards, the structure of the implementing statute and the evolution of its provisions ........................................................................... § 5. Case studies .................................................................................................. § 6. Summary and conclusions .......................................................................... Chapter X. The structure of the regulation on the protection of classified information ........................................................................................................... § 1. Introduction ................................................................................................. § 2. Reference to the regulation on the protection of classified information I. The structure of the reference ............................................................. II. Explicit reference to the Act on the Protection of Classified Information ............................................................................................ III. Indirect reference to the Act on the Protection of Classified Information ............................................................................................ IV. Quasi-classified information - the criterion of the purpose of obtaining protection ............................................................................. V. Professions, functions and positions involving a duty to protect classified information ........................................................................... 1. Oaths and the duty to uphold secrecy ......................................... 2. Other ways of formulating a duty to maintain secrecy .............. § 3. Summary and conclusions .......................................................................... Chapter XI. The duty of maintaining confidentiality under the Act on Personal Data Protection .................................................................................... § 1. Introduction ................................................................................................. 146 148 151 151 152 156 158 162 163 165 165 169 179 189 214 229 233 233 235 235 237 240 245 251 251 254 255 261 261 XI Table of Contents § 2. The nature of confidentiality specified in the Act on Personal Data Protection ...................................................................................................... § 3. Subjective scope of confidentiality ............................................................ § 4. Objective scope of confidentiality ............................................................. § 5. Exceptions to the duty to maintain confidentiality ................................. § 6. Liability for breach of the duty to maintain confidentiality ................... § 7. Summary and conclusions .......................................................................... Chapter XII. The structure of the regulation of statutorily protected secrets . § 1. Introduction ................................................................................................. § 2. The concept of secrecy ................................................................................ § 3. Methods of introducing a duty to maintain secrecy ............................... § 4. Values subject to protection ....................................................................... § 5. The manner of regulating the subjective scope of secrecy ..................... § 6. Entities obliged to maintain secrecy and their duties ............................ § 7. Entities protected by secrecy and their rights .......................................... § 8. The period of classification ........................................................................ § 9. Formal conditions of classification ............................................................ § 10. Penal sanctions for unauthorized disclosure of information subject to protection ................................................................................................. § 11. Summary and conclusions .......................................................................... The classification of legal grounds giving rise to a duty to maintain secrecy § 1. Classified information ................................................................................. § 2. Confidentiality related to the practicing of legal professions, the functions of prosecution authorities and the system of the administration of justice ............................................................................. § 3. Confidentiality related to medical practice .............................................. § 4. Confidentiality related to business activity .............................................. § 5. Confidentiality in the sectors of banking, insurance and finance ......... § 6. Fiscal and customs confidentiality ............................................................ § 7. Confidentiality related to control proceedings ........................................ § 8. Secrecy related to employment, or the performance of a function or service ............................................................................................................ § 9. Secrecy of recruitment ................................................................................ § 10. Secrecy and the protection of intellectual property ................................ § 11. Confidentiality related to the telecommunications and the post .......... § 12. Other issues .................................................................................................. Information protection clauses in selected countries .......................................... Summary ....................................................................................................................... Subject index ................................................................................................................ 262 264 266 269 270 272 273 273 274 278 292 298 301 307 308 311 319 323 329 329 335 345 355 375 403 405 411 417 438 439 442 457 463 467 XII Table of Contents Autorzy Mateusz Badowski – pracownik naukowy (wissenschaftlicher Mitarbeiter) w Eu- ropejskim Instytucie Nauki Prawa (ELSI) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Osna- brück (Niemcy) Prof. Giovanni Bianco – Wydział Prawa, Ekonomii i Środowiska, Uniwersytet w Bari Dorota Chromicka – asystent, Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, starszy asystent sędziego, Naczelny Sąd Administracyjny Dr Ziemowit Cieślik – adiunkt, Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wy- szyńskiego w Warszawie, naczelnik Wydziału Analiz Prawa Europejskiego i Między- narodowego w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu Dr Karol Dobrzeniecki – adiunkt, Katedra Teorii Prawa i Państwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski – Kierownik Katedry Prawa Technologii Infor- macyjnych i Komunikacyjnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska – adiunkt, Katedra Prawa Informatycznego, Wy- dział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza- wie, prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie del. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Płk Kazimierz Mordaszewski – były zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa We- wnętrznego, były szef placówki dyplomatycznej RP w Zjednoczonych Emiratach Arab- skich, akredytowany także w państwie Kataru, jako radca prawny prowadził w War- szawie kancelarię adwokacko-radcowską Prof. dr hab. Mieczysław Omyła – Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Dr Agnieszka Piskorz-Ryń – adiunkt, Katedra Prawa Administracyjnego i Samo- rządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Płk dr Piotr Potejko – doradca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wie- loletni dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych i Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW w Emowie, adiunkt, Zakład Bezpieczeństwa Instytutu Nauk Politycz- nych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski XIII Autorzy Ppłk Czesław Rybak – emerytowany funkcjonariusz kadry kierowniczej UOP/ ABW, wieloletni Dyrektor Delegatury ABW w Opolu i Wrocławiu, Dyrektor Biura Kadr ABW Prof. dr hab. Jan Zabłocki – Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Prof. WSPol dr hab. Sławomir Zalewski – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, wi- ceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie w kadencji 2012–2016 XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BazyDanychU ................................ ustawa z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) BGB ................................................. niemiecki kodeks cywilny z 18.8.1896 r. – Bürgerli- BORU .............................................. ustawa z 16.3.2001 r. o Biurze Ochrony Rządu ches Gesetzbuch (BGBl. I 2002, s. 42 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 552 ze zm.) BStatG ............................................. niemiecka ustawa statystyczna dla celów federal- nych z 22.1.1987 r. – Bundesstatistikgesetz (BGBl. I 2016 r. s. 1768) CBAU .............................................. ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antyko- DostępInfPublU ............................. ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- DziałUbezpU .................................. ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczenio- blicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) rupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1310) wej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.) dyrektywa 2003/4 .......................... dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchyla- jąca dyrektywę Rady 90/313/EWG ((Dz.Urz. UE L z 2003 r. Nr 41, s. 26) EKPC ............................................... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo- wych wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GeoZG ............................................. niemiecka ustawa z 10.2.2009 r. o dostępie do elek- tronicznych danych przestrzennych – Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten (BGBl. 2009 I, s. 278). GG ................................................... niemiecka ustawa konstytucyjna z 23.5.1949 r. – Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (BGBl. 2014 I, s. 2438) XV Wykaz skrótów GVG ................................................ niemiecka ustawa z 12.9.1950 r. o ustroju sądów powszechnych – Gerichtsverfassungsgesetz (BGBl. 1975 I, s. 1077). HGB ................................................. niemiecki kodeks handlowy z 10.5.1897 r. – Han- delsgesetzbuch (BGBl. I 2016, s. 1578) IFG ................................................... niemiecka ustawa z 5.9.2005 r. regulująca dostęp do informacji Federacji – Gesetz zur Regelung des Zu- gangs zu Informationen des Bundes (BGBl. 2005 I, s. 2722). KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) KomorSądU ................................... ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i eg- zekucji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1138) Konstytucja RP .............................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) KontrSkarbU .................................. ustawa z 28.1.1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.) Konwencja ...................................... Konwencja Rady Europy w sprawie Dostępu do Dokumentów Urzędowych przyjęta w Tromsø, otwarta do podpisu 18.6.2009 r. KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) KPP .................................................. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z 26.10.2012 r. (Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 391) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KWU ............................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) tece (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.) LekarzU ........................................... ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.) MPPOiP .......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NIKU ............................................... ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm.) XVI Wykaz skrótów ObrInstrFinU ................................. ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi- nansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) OchrDaneOsobU ........................... ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych OchrInfNiejawU ............................ ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw- (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 922) nych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167) OchrInfNiejawU z 1999 r. ............ ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejaw- nych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) OrdPU ............................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa PatG ................................................. niemiecka ustawa z 5.5.1936 r. o patentach – Pa- (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 613 ze zm.) tentgesetz (BGBl. 1981 I, s. 1) PDPC ............................................... Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10.12.1948 r., Nowy Jork PolicjaU .......................................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r., PPSA ................................................ ustawa z 30.8.2002 poz. 355 ze zm.) stępowaniu przed (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) r. – Prawo o po- sądami administracyjnymi PrAdw ............................................. ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze PrAtom ........................................... ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 615 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 ze zm.) PrAut ............................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) PracSamU ....................................... ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządo- wych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902) PracSądProkU ................................ ustawa z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i pro- kuratury (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1241 ze zm.) PracUrzędU .................................... ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów pań- PrBank ............................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe stwowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 269 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.) ProkGenSP ..................................... ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej ProkU .............................................. ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1313) PrNot ............................................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) PrPoczt ............................................ ustawa z 23.11.2003 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) XVII Wykaz skrótów poz. 24 ze zm.) PrPras .............................................. ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, PrProk ............................................. ustawa z 28.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze PrTel ................................................ ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 177) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) PrUSP .............................................. ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) PrWłasnPrzemysł .......................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- wej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) PrZamPubl ..................................... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) RachU ............................................. ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości RadPrU ........................................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 233) rozporządzenie Nr 2001/1049 ..... RewidentU ...................................... ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich sa- morządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicz- nym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000.) rozporządzenie Nr 1049/2001 Parlamentu Europej- skiego i Rady z 30.5.2001 r. w sprawie publicz- nego dostępu do dokumentów Parlamentu Euro- pejskiego, Rady i Komisji (Dz.Urz. UE L Nr 145 z 31.5.2001 r., s. 43−48. RzeczPatentU ................................. ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych SejmKomŚledU .............................. ustawa z 21.1.1999 r. o sejmowej komisji śledczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 221) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1024 ) SKOKU ........................................... ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1450 ze zm.) SłCelnaU ......................................... ustawa z 27.8.2009 r. o Służbie Celnej SłWięzU .......................................... ustawa z 9.4.2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 990 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 713 ze zm.) SKOKU ........................................... ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1450 ze zm.) StatystykaU ..................................... ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 ze zm.) XVIII Wykaz skrótów zbuch (BGBl. I 2016 r. s. 1768 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 706) StGB ................................................ niemiecki kodeks karny z 15.5.1871 r. – Strafgeset- StrażGminU ................................... ustawa z 29.8.1997 r. o strażach gminnych SubChemU ..................................... ustawa z 25.2.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1203) SÜG ................................................. niemiecka ustawa z 20.4.1994 r. o warunkach i postępowaniu w sprawie kontroli bezpieczeń- stwa federacji – Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (BGBl. 1994 I, s. 867). SysOcenyZgU ................................. ustawa z 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności TFUE ............................................... Traktat o (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 655 ze zm.) funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 25.3.1957 r., wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 1) TRIPS .............................................. Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Dz.Urz. UE C z 1992 r. Nr 191, s. 1) TWE ................................................ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europej- ską z 29.12.2006 r. (wersja skonsolidowana) (Dz.Urz. UE C 321E, s. 1) UIG .................................................. niemiecka ustawa z 22.12.2004 r. o informacji w dziedzinie ochrony środowiska – Umweltinfor- mationsgesetz (BGBl. 2014 I, s. 1643) UWG ............................................... niemiecka ustawa z 3.7.2004 r. przeciw nieuczciwej konkurencji – Gesetz gegen den unlauteren Wettbe- werb (BGBl. 2010 I, s. 254). WykInfSektPublU ......................... ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywa- niu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352) VIG .................................................. niemiecka ustawa z 5.11.2007 r. dla polepszenia in- formacji konsumenckich związanych ze zdrowiem – Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezoge- nen Verbraucherinformation (BGBl. 2012 I, s. 2166, 2725). VSA .................................................. niemieckie rozporządzenie Ministra Spraw We- wnętrznych z 31.3.2006 r. w sprawie materialnej i organizacyjnej ochrony spraw niejawnych – Al- lgemeine Verwaltungsvorschrift des Bundesministe- XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jawność i jej ograniczenia. Struktura tajemnic. Tom 6
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: