Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00609 011428 10768473 na godz. na dobę w sumie
Jawność i jej ograniczenia. Tom III. Skuteczność regulacji - ebook/pdf
Jawność i jej ograniczenia. Tom III. Skuteczność regulacji - ebook/pdf
Autor: , , , , , , Liczba stron: 174
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6019-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie zawiera wyniki pierwszego etapu badań nad metodami zagwarantowania pożądanego poziomu skuteczności obowiązującej regulacji prawnej. Ich celem  było wyznaczenie kierunków i pola analizy tego zagadnienia,  wyeksponowanie kluczowych dla prowadzonych badań problemów, a przede wszystkim ukazanie tego, co dyskusyjne i wątpliwe. Mając świadomość zawodności podejmowanych przez naukę prób ujęcia skuteczności prawa w mający praktyczną użyteczność, przejrzysty i dostatecznie pojemny schemat teoretyczny, autorzy opracowania podjęli w nim próbę ukazania podstaw teoretycznych badań skuteczności regulacji jawności i jej ograniczeń, zakresu ograniczeń jawności z punktu widzenia standardów europejskiego case law oraz wymagań konstytucyjnych, a także cech charakterystycznych obowiązujących unormowań ustawowych tajemnic i ich ochrony.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM III SKUTECZNOŚĆ REGULACJI ZBIGNIEW KMIECIAK (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy) • JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA TOM III SKUTECZNOŚĆ REGULACJI Polecamy nasze publikacje: Iwona Sepioło PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK Małgorzata Wysoczyńska UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI Paweł Czarnecki POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC OSÓB WYKONUJĄCYCH PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO Jan Lic SPÓŁKA CYWILNA, PROBLEMY PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Marek Kulik PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Ewa Rott-Pietrzyk WYKŁADNIA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) www.ksiegarnia.beck.pl JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM III SKUTECZNOŚĆ REGULACJI Pod redakcją ZBIGNIEWA KMIECIAKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja wydana w ramach grantu „Model jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” Recenzja naukowa: Prof. UKSW dr hab. Małgorzata Jaśkowska © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6018-8 ISBN e-book 978-83-255-6019-5 Spis treści Autorzy   ........................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Bibliografia   .................................................................................................................  Rozdział 1. Podstawy teoretyczne badania skuteczności regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń   ...................................................................................  § 1.  Ogólne zagadnienia metodologiczne  .......................................................  § 2.  Metodologiczne problemy badania skuteczności regulacji prawnej  w przedmiocie dostępu do informacji i jej ograniczeń  .........................  § 3.  Wnioski końcowe  ........................................................................................  Rozdział 2. Ocena zakresu ograniczeń jawności (ograniczeń dostępu do informacji) z punktu widzenia standardów europejskiego case law, w szczególności doktryny wyważania interesów i wartości   .....................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Źródła prawa dostępu do informacji w porządku Rady Europy  oraz w Unii Europejskiej jako wartości prawnie chronionej  ...............  § 3  Standardy europejskiego case law dotyczące ograniczenia jawności  ...  I.  Standardy wynikające z orzecznictwa ETPC  ..............................  II.  Standardy wynikające z orzecznictwa Trybunału  Sprawiedliwości UE  .........................................................................  § 4.  Wnioski  .........................................................................................................  § 5.  Streszczenie  ..................................................................................................      Rozdział 3. Ocena dopuszczalnych ograniczeń jawności ze względu na wymagania konstytucyjne   ................................................................................  § 1.  Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.  Pojęcie jawności – uwagi terminologiczne  .............................................  § 3.  Zasada jawności na gruncie Konstytucji RP  ..........................................  § 4.  Ograniczenia jawności życia publicznego w Konstytucji RP  ..............  I.  Wprowadzenie  ..................................................................................  II.  Ustawowa forma ograniczenia  .......................................................  III.  Zasada proporcjonalności  ..............................................................  I.  Nieodzowność wprowadzonych ograniczeń          w demokratycznym państwie  ........................................................  IX XI X 1 1 9 18 21 21 22 27 28 33 37 38 41 41 42 44 48 48 50 51 52  Spis treści     .  Nienaruszalność istoty danego prawa lub wolności  ..................  I.  Wartości, ze względu na które prawo do informacji może być  ograniczone  .......................................................................................  1.  Katalog wartości  .........................................................................  2.  Bezpieczeństwo państwa jako wartość ograniczająca  prawo do informacji na gruncie Konstytucji RP  ...................  3.  Porządek publiczny jako wartość ograniczająca prawo do  informacji na gruncie Konstytucji RP  ....................................  4.  Ochrona praw i wolności innych osób i podmiotów  gospodarczych jako podstawa ograniczenia prawa  do informacji  ...............................................................................  5.  Ważny interes gospodarczy państwa jako wartość  ograniczająca prawo do informacji na gruncie  Konstytucji RP  ............................................................................  § 5.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział 4. Regulacja prawna ograniczeń jawności   .........................................  § 1.  Ustawowe zdefiniowanie pojęcia informacji niejawnych, ich  podział oraz tryb klasyfikowania  .............................................................  § 2.  Charakterystyka i ocena systemu organizacyjnego ochrony  informacji niejawnych (z punktu widzenia sprawności i skuteczności  działania)  ......................................................................................................  § 3.  Przyczyny istniejących ograniczeń jawności i metody ich ochrony  ...  Rozdział 5. Ocena audytu systemów teleinformatycznych (z punktu widzenia zasad poprawnej procedury i pragmatyzmu postępowania)   ...  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Pojęcie systemu teleinformatycznego  ......................................................  § 3.  Pojęcie audytu  ..............................................................................................  § 4.  Podstawy prawne przeprowadzania audytu wewnętrznego i audytu  systemów teleinformatycznych  .................................................................  § 5.  Audyt systemów teleinformatycznych – pojęcie, rodzaje, metodyki  ...  § 6.  Wnioski  .........................................................................................................  § 7.  Streszczenie  ..................................................................................................  Rozdział 6. Skuteczność a jawność administracji   .............................................  § 1.  Skuteczność prawa administracyjnego i skuteczność administracji  ...  § 2.  Cele administracji i mierniki ich osiągnięcia  .........................................  I.  Cele administracji  ............................................................................  II.  Mierniki osiągnięcia celów administracji  ....................................  § 3.  Działania administracji. Zgodność lub konflikt interesu publicznego  i indywidualnego a skuteczność administracji  ......................................      I 53 54 54 55 56 57 57 58 61 61 80 109 115 115 116 117 118 122 128 129 131 131 133 133 135 136 Spis treści § 4.  Jawność oraz tajność a skuteczność działań administracji  ..................  § 5.  Jawność i tajność w administracji w świetle prawa polskiego  .............  § 6.  Możliwe rozwiązania. Postulaty de lege ferenda  ....................................  § 7.  Streszczenie  ..................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  138 141 147 149 151 II Autorzy Dr Małgorzata Ganczar – Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego, Wydział  Prawa,  Prawa  Kanonicznego  i  Administracji,  Katolicki  Uniwersytet  Lubelski  Jana Pawła II Dr Mariusz Maciejewski – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk  Prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak – Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego  Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki Dr hab. Agnieszka Krawczyk – Katedra Postępowania Administracyjnego Porównawczego,  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki Dr Agnieszka Piskorz-Ryń – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego,  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Dr Aleksandra Syryt – Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne DostępIPU  ..........................  ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.  Nr 112, poz. 1198 ze zm.) EKPC  ...................................  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r.  Nr 61, poz. 284 ze zm.) IPNU  ...................................  ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej –  Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) Konstytucja RP  ..................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA  .....................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj­ nego (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 267) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK  .....................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPP UE  ...............................  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7.12.2000 r.  (Dz.Urz. UE z 2007 r. C 303, s. 1) KzT  ......................................  Konwencja Rady Europy w sprawie dostępu do dokumentów  urzędowych z 18.6.2009 r. zawarta w Tromsø InfPublU  .............................  ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.  Nr 112, poz. 1198) MPPOiP  ..............................  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych  z 16.12.1966 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 23, poz. 80) NIKU  ...................................  ustawa z 23.11.2011 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U.  z 2012 r. poz. 82 ze zm.)  OchrInfNU  .........................  ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.  Nr 182, poz. 1228) OrdPodU  ............................  ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 749 ze zm.) PrBank  ................................  ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 1376) TFUE  ...................................  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE  z 2008 r. C Nr 115, s. 47)  XI Wykaz skrótów SCU  .....................................  ustawa z 27.8.2009 r. o służbie celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323  ze zm.) TUE  .....................................  Traktat o Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2008 r. C Nr 115,  s. 13) 2. Organy i Instytucje ABW  ....................................  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW  .......................................  Agencja Wywiadu CBA  .....................................  Centralne Biuro Antykorupcyjne ETPC  ...................................  Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS  ......................................  Europejski Trybunał Sprawiedliwości NATO  ..................................  Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego NSA  .....................................  Naczelny Sąd Administracyjny SKW  ....................................  Służba Kontrwywiadu Wojskowego SN  ........................................  Sąd Najwyższy TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny UE  ........................................  Unia Europejska 3. Publikatory i czasopisma AUWr  ..................................  Acta Universitatis Wratislaviensis ATDP  ..................................  Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw FK  ........................................  Finanse Komunalne KP  ........................................  Kontrola Państwowa OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNP ...................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OTK  .....................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP  .......................................  Państwo i Prawo PSejm  ..................................  Przegląd Sejmowy RPr  .......................................  Radca Prawny SI  ..........................................  Studia Iuridica SP  .........................................  Studia Prawnicze ST  .........................................  Samorząd Terytorialny RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny Rzeczp.  ................................  Rzeczpospolita WS  .......................................  Wydawnictwo Sejmowe ZN ASW  .............................  Zeszysty Naukowe Akademi Spraw Wewnętrznych XII Wykaz skrótów 4. Inne art.  ........................................  artykuł lit.  .........................................  litera n.  ..........................................  następne (y, a) niepubl.  ...............................  niepublikowany Nr  .........................................  numer pkt  ........................................  punkt por.  .......................................  porównaj poz.  ......................................  pozycja red.  .......................................  redakcja rozp.  .....................................  rozporządzenie s.  ...........................................  strona t.  ...........................................  tom t.j.  .........................................  tekst jednolity ust.  .......................................  ustęp v. ......................................... versus wyr.  ......................................  wyrok ze zm.  ..................................  ze zmianami XIII Bibliografia Banaszak B., Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2012 Banaszak B., Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,  Banaszak B., Zasadę otwartego rządu trzeba wpisać do konstytucji, Rzeczp. z 19.5.2008 r.,  PSejm 1997,  Nr 5 C 9 Banaszak B., Bernaczyk M., Konsultacje społeczne i prawo do informacji o procesie prawo­ twórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu „otwartego rządu”, ZNSA 2012, Nr 4 Bernaczyk M., Prawo do informacji jako konstytucyjne prawo podmiotowe, w: Obowiązek  bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, LEX/el. 2008 Bernaczyk M., Kuczma P., Jawność działania władz publicznych jako zasada ustroju  Rzeczypospolitej Polskiej, w: Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwiet­ nia 1997 r., B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Wrocław 2010, AUWr, Nr 3234 Barisar D., Linking ICTs, the right to privacy, freedom of expression and access to infor­ mation, East African Journal of Peace and Human Right 2010, vol. 16 Barisar D., The right to Information and Privacy: Balancing Rights and Managing Conflicts,  Washington 2011 Bettini R., Il circolo vizioso legislativo, Milano 1983 Bettini R.,  Legislazione e politiche in Italia, Milano 1990 Blake S., Administrative Law in Canada, LexisNexis Canada Inc. 2011 Bolesta S., Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, SP 1983, Nr 1 Cowing T.G., Stevenson R.E. (red.), Productivity Measurement in Regulated Industries,   New York–London–Toronto–Sydnej–San Francisco 1981 Czapiński W., Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny w naszem prawie administra­ cyjnym, Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1929, Nr 9 Czarny-Drożdżejko E., Odpowiedzialność karna za ujawnienie i wykorzystanie informacji  niejawnych (po nowelizacji), PiP 2013, Nr 1 M. Domagała (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010 Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 2013 Florini F., Introduction: The Battle Over Transparency, w: The Right to Know: Transparency  for an Open World, A. Florini (red.), Columbia University Press 2007 Freedman J.O., Crisis and Legitimacy. The Administrative Process and American Govern­ ment, Cambridge–London–New York–Melbourne 1978 Ganczar M., Elektroniczna administracja publiczna, w: S. Wrzosek, A. Haładyj (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Warszawa 2010 Galligan D., Matczak M., Strategie orzekania sądowego. O wykonywaniu władzy dyskre­ cjonalnej przez sędziów sądów administracyjnych w sprawach gospodarczych i podat­ kowych, Warszawa 2005 X Bibliografia Garlicki L., Wolność prasy a prywatność i ochrona danych osobowych w Konstytucji  z 1997 r. – referat, cytat za M. Wyrzykowski, Status informacyjny obywatela, w: Prawo  i ład społeczny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Turskiej, Warszawa  2000 Garlicki L, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. I,  Garlicki L., Uwagi do art. 31 Konstytucji, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.  Warszawa 2010 Komentarz, t. 3, Warszawa 2003 Gellhorn E., Levin R.M, Administrative Law and Process in a Nutshell, St. Paul 2006 Gizbert-Studnicki T., Konflikt dóbr i kolizja norm, RPEiS 1989, Nr 1 Górzyńska T., Geneza i rozwój prawa do informacji, Miscellanea Juridica, t. 4, Współczesne  problemy samorządu terytorialnego. Dostęp do informacji publicznej, A. Dragoń,  A. Lityński, G. Sibiga (red.), Tychy 2004 Górzyńska T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków 1999 Hood Ch., Heald D., Transparency: the key to better governance?, Oxford i New York,  Oxford University Press 2006 Horsley J.P., Toward a More Open China w: The Right to Know: Transparency for an Open  World, A. Florian (red.), Columbia University Press 2007 Jabłoński M., Społeczeństwo obywatelskie a konstytucyjne prawo dostępu do informacji  publicznej, w: Dziesięć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Rzeszów 2007 Jaraczewski J., Bezpieczeństwo państwa jako wartość chroniona w konstytucji RP,  w: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI w. wobec wy­ zwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, S. Biernat (red.),  Warszawa 2013 Jarzęcka-Siwik E., Jawność warunkiem skutecznego i etycznego działania administracji,  KP 2005, Nr 1 tarz, Warszawa 2012 Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komen­ Karp J., Bezpieczeństwo państwa, w: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz  encyklopedyczny, W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Warszawa 2009 Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Warszawa 1997 Kijowski D., Zasada adekwatności w polskim prawie administracyjnym, PiP 1990, Nr 4 Kijowski D., Zasada proporcjonalności (adekwatności) jako miernik dopuszczalności in­ gerencji w prawa i wolności obywatelskie, Biuletyn RPO Materiały 1990, Nr 6 Kondak J., Prawo do informacji w prawie wspólnotowym. Kto chce, ten wie, Rzeczp.  z 10.6.2002 r., C3 Kosieradzka A., Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie, Warszawa 2012 Kosikowski C., Uwaga 1 do art. 293, w: J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa. Komentarz,  Lex/el. 2013 Kutyłowski M., Technologie bezpieczeństwa dla przetwarzania w chmurze, w: Interent.  Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach, G. Szpor (red.), Warszawa 2013 Kmieciak Z., Podstawy teoretyczne badania skuteczności regulacji prawnej jawności i jej  ograniczeń (tekst powielony) XI Bibliografia Kmieciak Z., Prawo do informacji a samorząd terytorialny, ST 1999, Nr 4 Kmieciak Z., Skuteczność regulacji administracyjnoprawnej, Łódź 1994 Kmieciak Z., w: Z zagadnień metodologii badań skuteczności regulacji administracyjno­ ­prawnej, G. Szpor (red.), Warszawa 2009 Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne w Norwegii – dowód uniwersalizmu czy se­ paratyzmu idei kodyfikacyjnych?, ATDP 2011, Nr 4 Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1975 Królikowski J., Pojęcie dobra wspólnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,  w: Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, W.J. Wołpiuk (red.),  Warszawa 2008 Kubala W., Ochrona porządku publicznego w polskim prawie karnym, Warszawa 1983 Kumaniecki K.W., Langrod J.S., Wachholz S., Zarys ustroju, postępowania i prawa admini­ stracyjnego w Polsce, Warszawa 1939 Kwaśny M., Planowanie i przeprowadzanie audytu na podstawie ryzyka, według Między­ narodowych Standardów Audytu (ISAs) (Międzynarodowa konferencja w Portsmouth),  FK 2007, Nr 3 Lang J., Zasada jawności w prawie administracyjnym, SI 1996, Nr 33 Lipowicz I., Konstytucyjne prawo do informacji a wolność informacji, w: Wolność infor­ macji i jej granice, Katowice 1997 Łabno A., Ograniczenia wolności i praw człowieka na podstawie art. 31 Konstytucji III RP,  w: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, B. Banaszak, A. Preisner (red.), Warszawa 2002 Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2009 Maier T., Befangenheit im erwaltungsverfahren. Die Regelungen der EU­Mitgliedstaaten  im Rechtsvergleich, Berlin 2001 Molski M., Łacheta M., Bezpieczeństwo i audyt systemów informatycznych, Bydgoszcz  Molski M., Łacheta M., Przewodnik audytora systemów informatycznych, Gliwice 2007 Molski M., Tracz M., Audyt systemów informatycznych, Infotel 2006, Nr 1 Mucha M., Ograniczenie zasady jawności i dostępu do informacji – regulacja administra­ cyjnoprawna, ST 2000, Nr 1–2 Mucha M., Obowiązek administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wrocław  2009 2002 Muliński M., Włochy, w: Postępowanie administracyjne w Europie, Z. Kmieciak (red.),  Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytu­ Warszawa 2010 cyjnego, Kraków 2000 Pawłowski M., Audyt bezpieczeństwa, IT w Administracji, kwiecień 2010 Piskorz-Ryń A., Jawność działania administracji publicznej, w: Prawo do dobrej administra­ cji, materiały pokonferencyjne, Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.), Warszawa 2003 Piechowiak M., Regulacja nie wolna od wad, Rzeczp. z 15.5.1997 r. Podgórecki A., Zarys socjologii prawa, Warszawa 1972 Pyrozhenko V., Implementing Open Government: Exploring the Ideological Links between  Open Government Data and the Free and Open Source Software Movement, Paper  XII Bibliografia presented at the 11 the Annual Public Management Research Conference at Syracuse  University, Syracuse, New York, June 2–4, 2011 Robinson G.O., Gellhorn E., Bruff H.H., The Administrative Process, St. Paul 1993 Rogala P., Audyt zrównoważonego rozwoju jako narzędzie wspomagające inicjowanie  i funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych, FK 2003, Nr 4 Rossi G., Principi di diritto amministrativo, Torino 2010 Sarnecki S. (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2012 Sarnecki P., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, L. Garlicki (red.),  Sacha K., Cegieła R., Zalewski A., Instytucjonalizacja i standaryzacja audytu systemów in­ Warszawa 2003 formatycznych, e­informatyka.pl. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 1998 SkrzydłoW., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex/el., komentarz do  Sokolewicz W., Uwagi do art. 61, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,  t. , L. Garlicki (red.), Warszawa 2007 Stawecki T., Jawność jako wartość prawna, SI 2004, Nr XLIII Stępkowski A., Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kon­ trola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Warszawa 2010 Siwoń M., Pojęcie audytu i kontroli a działalność regionalnych izb obrachunkowych, FK  art. 61 2006, Nr 1–2 stwowej, PiP 1988, Nr 1 Taras W., Prawny obowiązek informowania obywateli  przez organy administracji  pań­ Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, WS 2009 Teubner G., Reflexives Recht, Archiv fűr Rechts­ und Sozialphilosophie 1982, Nr 68 Ura E., Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988 Walaszek-Pyzioł A., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,  PUG 1995, Nr 1 Welenc P., Spojrzenie na audyt informatyczny, IT w Administracji, wrzesień 2010 Winczorek P., Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 I 1997 r., Warszawa 2000 Wiśniewski A., Wymóg zgodności z prawem ograniczeń praw i wolności w świetle orzecz­ nictwa ETPC, RPr 2003, z. 3 RP, Kraków 1999 Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji  Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności, w: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji  Rzeczpospolitej Polskiej, B. Banaszak, A. Preisner (red.), Warszawa 2002 Wołpiuk W.J., Bezpieczeństwo państwa i pojęcia pokrewne. Aspekty konstytucyjno­prawne,  w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem, t. II, Bezpieczeństwo, W. Sokolewicz  (red.), Warszawa 2010 Wróbel A. (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, t. 1,  Warszawa 2010 Wróblewski B., Część szczegółowa kodeksu karnego, Wilno 1935 Wróblewski J., Wartości a decyzja sądowa, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973 Wróblewski J., Skuteczność prawa i problemy jej badania, SP 1980, Nr 1–2 Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989 XIII Bibliografia Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław 1985 Wrzosek S. (red.), Praktyczne aspekty pomiaru efektywności, Wrocław 2005 Wrzosek S., Haładyj A., Domagała M. (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego,  Warszawa 2010 Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, w: Obywatel – jego wolno­ ści i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10­lecia urzędu Rzecznika Praw  Obywatelskich, Warszawa 1998 Zaborowski J., Administracyjne ujęcie pojęcia „bezpieczeństwa publicznego” i „porządku  publicznego”, ZNASW 1985, Nr 41 Zakolska J., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego,  Warszawa 2008 Zawadzka Z., Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność pub­ liczną. Problem rozstrzygania konfliktu zasad, Lex/el. 2013 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: