Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00095 008417 11000934 na godz. na dobę w sumie
Jawność i jej ograniczenia. Tom IV. Znaczenie Orzecznictwa - ebook/pdf
Jawność i jej ograniczenia. Tom IV. Znaczenie Orzecznictwa - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 374
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6823-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom IV zawiera wyniki badań orzecznictwa sądów administracyjnych, a także Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do tajemnic publicznoprawnych.

Ich celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle orzecznictwa można mówić o racjonalności ustawodawcy w tej sferze, czy występuje nadregulacja przepisów dotyczących ograniczeń jawności, ich wzajemne nachodzenie na siebie oraz występujące dysfunkcje. Badano materialne i formalne przesłanki tajemnic publicznoprawnych, podjęto próbę klasyfikacji tajemnic do kilku podstawowych grup z uwagi na wspólnotę przedmiotu ochrony i zastosowane kryterium formalne, a także odpowiedzi na pytanie o skuteczność ochrony publicznoprawnej i prywatnoprawnej.

Z przeprowadzonych badań wynika przede wszystkim potwierdzenie tezy, że ograniczenia jawności, jak i ich zakres nie zawsze są wynikiem wyraźnego wprowadzenia do regulacji prawnej tajemnic prawnie chronionych.
Niekiedy są one efektem działań organów, a także sądów administracyjnych dokonujących zwężającej wykładni pojęć niedookreślonych zawartych w przepisach przewidujących obowiązek informacyjny, i to nie zawsze zamierzonych przez ustawodawcę. Analiza orzecznictwa potwierdziła natomiast w pełni niekorzystne konsekwencje zjawiska nadregulacji badanej dziedziny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA MAŁGORZATA JAŚKOWSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy) • JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA Pod redakcją MAŁGORZATY JAŚKOWSKIEJ Polecamy nasze publikacje: Z. Cieślak (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM II. PODSTAWY AKSJOLOGICZNE Z. Kmieciak (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM III. SKUTECZNOŚĆ REGULACJI G. Szpor (red.) INTERNET. PUBLICZNE BAZY DANYCH I BIG DATA G. Szpor (red.) INTERNET. OCHRONA WOLNOŚCI, WŁASNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA G. Szpor, R. Wiewiórowski (red.) INTERNET. PRAWNO-INFORMATYCZNE PROBLEMY SIECI, PORTALI I E-USŁUG G. Szpor (red.) INTERNET. CLOUD COMPUTING. PRZETWARZANIE W CHMURACH www.ksiegarnia.beck.pl JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA Pod redakcją MAŁGORZATY JAŚKOWSKIEJ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja wydana w ramach projektu Nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03 realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NAUKOWE CENTRUM PRAWNO INFORMATYCZNE Recenzja naukowa: Prof. dr hab. Zbigniew Cieślak © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6822-1 ISBN e-book 978-83-255-6823-8 Spis treści Autorzy .......................................................................................................................... Wykaz skrótów. ............................................................................................................. Bibliografia. ................................................................................................................... Rozdział I. Materialne i formalne przesłanki tajemnic publicznoprawnych. .............................................................................................. §.1... Wprowadzenie................................................................................................ §.2... Materialne.przesłanki.tajemnic.publicznoprawnych............................... §.3... Przesłanki.formalne.tajemnic.publicznoprawnych.................................. §.4... Kontrola.przesłanek.materialnych.i.formalnych.tajemnic. publicznoprawnych.przez.sądy.administracyjne...................................... §.5... Wnioski............................................................................................................ Rozdział II. Ochrona informacji niejawnych w orzecznictwie sądów administracyjnych. ............................................................................................... §.1... Wprowadzenie................................................................................................ §.2... Tajemnica.państwowa.i.informacje.niejawne.oznaczone.klauzulą. „ściśle.tajne”.i.„tajne”..Przesłanki.materialne.i.formalne.objęcia. tajemnicą......................................................................................................... §.3... Tajemnica.służbowa.i.informacje.niejawne.oznaczone.klauzulą. „poufne”.i.„zastrzeżone”..Przesłanki.materialne.i.formalne.objęcia. tajemnicą......................................................................................................... §.4... Dopuszczalność.sądowej.kontroli.w.sprawach.związanych. z.ochroną.informacji.niejawnych..Możliwość.kontroli.występowania. materialnych.i.formalnych.przesłanek....................................................... §.5... Zagadnienia.wynikające.z.orzecznictwa.sądowoadministracyjnego.... . . . . I...Możliwość.zapoznania.się.przez.sąd.z.informacjami. niejawnymi........................................................................................... II...Środki.stosowane.w.związku.z.nienadesłaniem.żądanej. dokumentacji.przez.organy.w.sprawach.dostępu.do.informacji. publicznej............................................................................................. III...Warunki.odmowy.dostępu.do.akt.sprawy.w.postępowaniu. administracyjnym.(art..73.i.74.KPA)............................................... I..Powoływanie.nieaktualnej.ustawy,.a.także.tajemnicy. służbowej.i.tajemnicy.państwowej.przez.organy. i.sądy.administracyjne....................................................................... XI XIII XXI 1 1 4 10 12 19 21 21 22 23 25 28 28 30 33 36  Spis treści §.6... Podsumowanie............................................................................................... Rozdział III. Ochrona tajemnic quasi-klauzulowych ........................................ §.1... Wprowadzenie................................................................................................ §.2... Tajemnica.skarbowa...................................................................................... §.3... Tajemnica.bankowa....................................................................................... §.4... Tajemnica.celna.............................................................................................. §.5... Tajemnice.zawodowe.związane.z.tajemnicami.quasi-klauzulowymi... §.6... Wnioski............................................................................................................ Rozdział IV. Tajemnice publicznoprawne zawodów prawniczych w orzecznictwie sądów administracyjnych. .................................................... §.1... Wprowadzenie................................................................................................ §.2... Tajemnica.radcowska.i.adwokacka.–.warunki.powołania.się.na. tajemnicę......................................................................................................... §.3... Stosunek.regulacji.tajemnic.zawodów.prawniczych.do.innych. przepisów......................................................................................................... §.4... Tajemnica.radcowska.i.adwokacka.–.dostęp.do.informacji. publicznej........................................................................................................ §.5... Tajemnica.notarialna..................................................................................... §.6... Tajemnica.komornicza.–.dostęp.do.informacji.publicznej,.relacje. z.innymi.tajemnicami................................................................................... §.7... Tajemnica.prokuratorska.–.dostęp.do.akt.sprawy.prowadzonych. przez.prokuraturę.......................................................................................... §.8... Tajemnica.sędziowska................................................................................... §.9... Podsumowanie............................................................................................... Rozdział V. Tajemnice publicznoprawne zawodów medycznych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane . ............. §.1... Wprowadzenie................................................................................................ §.2... Problemy.zakresu.podmiotowego.tajemnic.zawodów.medycznych...... §.3... Stosunek.pomiędzy.regulacjami.tajemnic.medycznych.a.przepisami. innych.ustaw................................................................................................... §.4... Ograniczenia.dostępu.do.informacji.o.pacjencie.zawartej. w.dokumentacji.medycznej.......................................................................... §.5... Wnioski............................................................................................................ Rozdział VI. Ochrona tajemnic związanych ze świadczeniem usług w zakresie łączności. ............................................................................................. §.1... Wprowadzenie................................................................................................ §.2... Tajemnica.telekomunikacyjna..................................................................... §.3... Tajemnica.pocztowa...................................................................................... §.4... Wnioski............................................................................................................ I 41 43 43 44 53 63 66 69 71 71 73 76 78 81 82 84 86 87 89 89 91 93 100 103 105 105 105 114 115 Spis treści Rozdział VII. Tajemnice organów urzędowej kontroli na tle orzecznictwa sądów administracyjnych – uwagi de lege lata i de lege ferenda . ............... Rozdział VIII. Tajemnica przedsiębiorcy jako ograniczenie jawności informacji publicznych (w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych). .............................................................................................. §.1... Uwagi.wstępne................................................................................................ §.2... Pojęcie.i.zakres.regulacji.prawnej.tajemnicy.przedsiębiorcy.................. §.3... Przesłanki.materialne.tajemnicy.przedsiębiorcy...................................... I...Zakres.podmiotowy.tajemnicy.przedsiębiorcy.............................. II...Zakres.przedmiotowy.tajemnicy.przedsiębiorcy.......................... III...Zakres.temporalny.tajemnicy.przedsiębiorcy................................ §.4... Przesłanki.formalne.tajemnicy.przedsiębiorcy........................................ §.5... Kontrola.realizacji.materialnych.i.formalnych.przesłanek.tajemnicy. przedsiębiorcy................................................................................................. §.6..Wnioski.............................................................................................................. . . . Rozdział IX. Prywatność osoby fizycznej jako ograniczenie jawności informacji publicznych (w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych). .............................................................................................. §.1... Uwagi.wstępne................................................................................................ §.2... Pojęcie.i.zakres.prywatności.osoby.fizycznej.jako.ograniczenia. jawności.informacji.publicznych................................................................. §.3... Prawo.do.prywatności.a.ochrona.danych.osobowych............................. §.4... Anonimizacja.dokumentów.jako.przejaw.ochrony.prywatności.......... §.5... Ograniczenia.ochrony.prywatności.a.zasada.proporcjonalności.......... §.6... Ograniczenie.ochrony.prywatności.w.odniesieniu.do.informacji. o.osobach.pełniących.funkcje.publiczne,.mających.związek. z.pełnieniem.tych.funkcji............................................................................. I...Pojęcie.osób.pełniących.funkcje.publiczne.................................... II...Związek.informacji.z.pełnieniem.funkcji.publicznych................ . . §.7..Ograniczenie.ochrony.prywatności.ze.względu.na.rezygnację.osoby. fizycznej.z.przysługującej.ochrony............................................................. §.8..Wnioski.............................................................................................................. Rozdział X. Szczególne postaci ochrony prawa do prywatności. ...................... §.1... Wstęp................................................................................................................ §.2... Tajemnica.korespondencji.oraz.tajemnica.pocztowa.korespondencji. jako.ochrona.prywatności.i.dóbr.osobistych............................................. I...Zakres.ochrony.i.jej.podstawy.prawne............................................ II...Tajemnica.pocztowa.na.tle.ochrony.korespondencji.................... III...Tajemnica.korespondencji.o.charakterze.wewnętrznym............. . . . 117 126 126 127 131 131 135 140 142 145 151 153 153 156 162 166 169 172 172 178 184 185 188 188 189 189 193 195 II Spis treści . . I..Tajemnica.korespondencji.o.charakterze.zewnętrznym............... 1...Ochrona.treści.korespondencji.i.ochronna.innych. informacji.z.nią.związanych........................................................ 2...Korespondencja.jako.dowód.w.postępowaniu. wyjaśniającym................................................................................ 3...Tajemnica.korespondencji.w.aspekcie.nadania. i.doręczenia.zastępczego.............................................................. ..Konkluzje.............................................................................................. §.3... Tajemnica.dziennikarska,.autorska.i.inne.tajemnice.prawa. prasowego........................................................................................................ I...Pojęcie.i.zakres.................................................................................... II...Udostępnienie.danych.dziennikarza.w.aspekcie.wyłączenia. z.art..3a.ust..2.OchrDanychU............................................................ III...Problematyka.odpowiedniego.uzasadnienia.udostępnienia. . . . . danych.dziennikarza.i.występowania.prawnie. usprawiedliwionych.celów.odbiorcy.danych.................................. I..Konkluzje.............................................................................................. Rozdział XI. Prywatnoprawne ograniczenia jawności w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. ................................................................ §.1... Wprowadzenie................................................................................................ §.2... Orzecznictwo.dotyczące.pojęcia.tajemnicy.przedsiębiorstwa............... §.3... Orzecznictwo.dotyczące.zakazu.konkurencji........................................... §.4... Podsumowanie............................................................................................... Rozdział XII. Ograniczenia jawności w zakresie dostępu do akt sądowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. ..................... Rozdział XIII. Określanie warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej. Możliwość ponownego wykorzystania baz orzeczeń. .............................................................................. §.1... Wstęp................................................................................................................ §.2... Zakres.przedmiotowy.i.podmiotowy.pojęcia.ponownego. wykorzystania.informacji.publicznych...................................................... §.3... Warunki.udostępniania.informacji.publicznych.w.celu.ich. ponownego.wykorzystywania..................................................................... I...Uwagi.ogólne....................................................................................... II...Obowiązki.informacyjne.podmiotu.zobowiązanego.. . . Określenie.warunków.ponownego.wykorzystania.informacji. publicznej.z.inicjatywy.organu.w.BIP............................................. III...Warunki.fakultatywne.z.art..23b.ust..2.DostInfPublU................ §.4... Zagadnienia.problemowe.............................................................................. §.5... Ponowne.wykorzystanie.orzeczeń.sądowoadministracyjnych.............. . III 197 197 199 200 201 202 202 205 208 215 217 217 220 227 240 242 255 255 256 259 259 263 266 269 269 Spis treści Rozdział XIV. Publicznoprawne ograniczenia jawności w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – klasyfikacja, analiza, ocena. ........................................................................................................................ §.1... Wprowadzenie..Specyfika.działalności.Trybunału.Konstytucyjnego. a.publicznoprawne.ograniczenia.jawności................................................ §.2... Publicznoprawne.ograniczenia.jawności.w.definicjach.Trybunału. Konstytucyjnego............................................................................................ §.3... Konstytucyjne.warunki.ingerencji.prawodawczej.w.zasadę.jawności.. I...Znaczenie.prawa.do.informacji.publicznej.i.jego.ograniczenia.. II...Przesłanki.ograniczeń.dostępu.do.informacji.publicznej............ III...Ochrona.wolności.i.praw.innych.osób............................................ I..Inne.tajemnice.chronione.jako.przesłanka.ograniczenia.prawa. do.informacji........................................................................................ ..Wnioski................................................................................................. §.4... Wpływ.orzecznictwa.Trybunału.Konstytucyjnego.na.kształtowanie. . . . . . się.prawa.do.informacji.oraz.wyjątków.od.jawności.w.sferze. stanowienia.i.stosowania.prawa.................................................................. §.5... Podsumowanie............................................................................................... Rozdział XV. Odpowiedzialność karna za naruszenie prawa do informacji publicznej a prawnokarne konsekwencje naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy. ......................................................................................... §.1... Uwagi.ogólne.................................................................................................. §.2... Odpowiedzialność.karna.za.nieudostępnienie.informacji.publicznej.. §.3... Odpowiedzialność.karna.za.udostępnienie.informacji.podlegających. ochronie........................................................................................................... §.4... Podsumowanie............................................................................................... Rozdział XVI. Znaczenie orzecznictwa w sferze publicznoprawnych ograniczeń jawności. Wnioski końcowe. ......................................................... §.1... Przyczyny.i.źródła.ograniczeń.jawności.................................................... §.2... Skuteczność.ochrony.publicznoprawnej.i.prywatnoprawnej................. §.3... Zagadnienie.nadregulacji.tajemnic.publicznoprawnych..Możliwości. zmian................................................................................................................ §.4... Okresowe.przeglądy.postlegislacyjne. w.zakresie.tajemnic.publicznoprawnych..Znaczenie.orzecznictwa. sądowoadministracyjnego............................................................................ Indeks rzeczowy. .......................................................................................................... 274 274 275 284 284 289 292 297 299 302 303 305 305 306 315 321 323 323 328 330 337 343 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jawność i jej ograniczenia. Tom IV. Znaczenie Orzecznictwa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: