Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00078 007836 11008654 na godz. na dobę w sumie
Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje. Tom 9 - ebook/pdf
Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje. Tom 9 - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 456
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7665-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom IX poświęcony jest trzem podstawowym zagadnieniem związanym z tą problematyką. Po pierwsze, dostosowaniu organizacji do zadań w zakresie przekazu i ochrony informacji. Zarówno w ujęciu teoretycznym, jak też obecnej praktyki. Po drugie, ocenie adekwatności kompetencji organów bezpieczeństwa państwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych do ich zadań. W tej części znaczące miejsce zajmują kwestie związane z nowymi technologiami. Po trzecie, zagadnieniu kontroli przetwarzania i ochrony danych przez podmioty publicznej. W każdej z tych części Autorzy formułują szereg wniosków de lege ferenda dotyczących podejmowanej problematyki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy gRażyna SzpoR Tom iX zadania i kompetencje Bogumił Szmulik (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy) • JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA TOM IX ZADANIA I KOMPETENCJE Pod redakcją BOGUMIŁA SZMULIKA Polecamy nasze publikacje z tej serii: Z. Cieślak (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM II. PODSTAWY AKSJOLOGICZNE Z. Kmieciak (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM III. SKUTECZNOŚĆ REGULACJI M. Jaśkowska (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM IV. ZNACZENIE ORZECZNICTWA A. Gryszczyńska (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM VI. STRUKTURA TAJEMNIC C. Martysz (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM VII. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE J. Majewski (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. TOM X. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI www.ksiegarnia.beck.pl JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IX ZADANIA I KOMPETENCJE Pod redakcją BOGUMIŁA SZMULIKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Redakcja: Ewa Sadowska Publikacja wydana w ramach projektu Nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03 realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Recenzja naukowa: prof. dr hab. Bogdan Dolnicki © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7664-6 ISBN e-book 978-83-255-7665-3 Spis treści Autorzy .......................................................................................................................... XIII Wykaz skrótów. ............................................................................................................. X Wykaz literatury. .......................................................................................................... XXXIII Rozdział I. Dostosowanie organizacji do zadań w zakresie przekazu i ochrony informacji. ............................................................................................ §.1... Teoretyczne.zasady.podziału.zadań.i.kompetencji.organów. właściwych.w.sprawach.jawności.i.jej.ograniczeń.................................... I...Wprowadzenie.. .................................................................................. II...Znaczenie.podstawowych.teoretycznych.pojęć. 1 1 1 4 4 4 9 11 14 14 14 17 19 19 22 22  . . . –.zadanie.i.cel,.kompetencja,.właściwość. i.zakres.działania..Zastosowanie.pojęć.teoretycznych. w.ustawach.o.dostępie.do.informacji.publicznej.oraz.o.ochronie. informacji.niejawnych. ...................................................................... 1...Uwagi.wstępne. ............................................................................. 2...Zadanie.i.cel. ................................................................................. 3...Kompetencja. ................................................................................. 4...Inne.pochodne.pojęcia.(właściwość,.zakres.działania). ........ 5...Zastosowanie.podstawowych.teoretycznych.pojęć.w.sferze. jawności.i.jej.ograniczeń.–.na.przykładzie.ustawy.o.ochronie. informacji.niejawnych.oraz.ustawy.o.dostępie.do.informacji. publicznej.. ..................................................................................... A...Uwaga.wstępna. ....................................................................... B...Zastosowanie.pojęcia.„zadanie”. .......................................... C...Stosowanie.pojęcia.„kompetencja”. ..................................... III...Dostosowanie.zadań.i.kompetencji.do.organizacji. administracji.publicznej.–.jako.droga.do.skuteczności. działania.administracji.publicznej?. ............................................... 1...Skuteczność.działania.administracji.publicznej. .................... 2...Problem.lokalizacji.zadań.i.kompetencji. ................................. A...Znaczenie.zasady.kompetencyjności..Pojemność. kompetencyjna.i.pojemność.zadaniowa. ............................ Spis treści B..Kryteria.lokalizacji.zadań.i.kompetencji.w.nawiązaniu. do.zasad.dotyczących.struktury.administracji. publicznej. ................................................................................ . I..Lokalizacja.zadań.i.kompetencji.w.sferze.jawności..Głos. w.dyskusji.nad.utworzeniem.podmiotu.wyspecjalizowanego. do.spraw.dostępu.do.informacji.publicznej.–.w.nawiązaniu. do.zasad.podziału.zadań.i.kompetencji.. ....................................... 1...Uwagi.wstępne. ............................................................................. 2...Dyskusja.nad.utworzeniem.organu.wyspecjalizowanego. do.spraw.dostępu.do.informacji.publicznej. ............................ 3...Tezy.i.pytania.do.dyskusji.nad.utworzeniem.podmiotu. wyspecjalizowanego.do.spraw.dostępu.do.informacji. publicznej.–.w.aspekcie.lokalizacji.zadań.i.kompetencji. ...... . ..Zakończenie. ........................................................................................ §.2... Określanie.zasad.dostępu.do.informacji.w.aktach.prawa. miejscowego.................................................................................................... §.3... Zasady.dostępu.do.informacji.w.regulaminach.organizacyjnych......... §.4... Dostosowanie.organizacji.urzędu.do.ochrony.informacji...................... Rozdział II. Adekwatność kompetencji organów bezpieczeństwa państwa w zakresie przetwarzania i ochrony danych do ich zadań. .......................... §.1... Zakres.oraz.podział.zadań.i.kompetencji.organów.bezpieczeństwa. . . . I w.sprawach.jawności.i.jej.ograniczeń......................................................... I...Wprowadzenie. ................................................................................... II...Zakres.oraz.podział.zadań.organów. bezpieczeństwa.państwa.. ................................................................. III...Kompetencje.organów.bezpieczeństwa.państwa.. ........................ 1...Szkolenie.w.zakresie.ochrony.informacji.niejawnych. ........... 2...Przeprowadzanie.postępowania.sprawdzającego.przed. wydaniem.poświadczenia.bezpieczeństwa. ............................. 3...Prowadzenie.postępowania.odwoławczego.i.skargowego,. wznowienie.postępowania.. ........................................................ 4...Kancelarie.tajne..Środki.bezpieczeństwa.fizycznego. ............ 5...Zadania.i.kompetencje.w.zakresie.bezpieczeństwa. teleinformatycznego. ................................................................... 6...Wydawanie.świadectwa.bezpieczeństwa.przemysłowego. .... 7... Prowadzenie.ewidencji.i.udostępnianie.danych.oraz.akt. postępowań.sprawdzających,.kontrolnych.postępowań. sprawdzających.i.postępowań.bezpieczeństwa. przemysłowego. ............................................................................ 8...Kompetencje.w.zakresie.klasyfikowania.informacji. niejawnych. .................................................................................... 26 31 31 31 35 39 40 53 58 71 71 71 73 77 77 78 89 93 95 99 108 109 Spis treści . . . . . I..Podsumowanie.. .................................................................................. §.2... Zakres.czynności.operacyjno-rozpoznawczych.służb.państwowych. oraz.formy.kontroli.nad.nimi...................................................................... I...Wprowadzenie. ................................................................................... II...Czynności.operacyjno-rozpoznawcze.–.ogólne.pojęcie,. zakres.podmiotowy.i.przedmiotowy. ............................................. III...Kontrola.czynności.operacyjno-rozpoznawczych. ...................... I..Podsumowanie.. .................................................................................. §.3... Nowe.technologie.a.zadania.i.kompetencje.organów.bezpieczeństwa. państwa............................................................................................................ I...Wprowadzenie. ................................................................................... II...Czynniki.zmian.w.środowisku.bezpieczeństwa. .......................... III...Konsekwencje.dla.środowiska.bezpieczeństwa. ........................... I..Znaczenie.walki/wojny.informacyjnej. ........................................... . . . . . ..Zadania.i.kompetencje.organów.bezpieczeństwa.państwa. w.warunkach.społeczeństwa.informacyjnego. ............................. I..Podsumowanie. ........................................................................................ §.4... Rejestry.i.zasoby.informacyjne.wykorzystywane.przez.organy. . . odpowiedzialne.za.wykrywanie.i.przeciwdziałanie.przestępczości...... I...Wstęp. .................................................................................................. II...Centralna.Ewidencja.Ludności.(PESEL). ....................................... 1...Wprowadzenie. ............................................................................. 2...Zakres.gromadzonych.danych. .................................................. 3...Udostępnianie.danych. ................................................................ 4...Powiązanie.z.innymi.rejestrami. ............................................... III...Urzędy.Stanu.Cywilnego.(USC). ..................................................... . I..Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych.(ZUS).. ...................................... . . ..Krajowy.Rejestr.Sądowy.(KRS).. ...................................................... 1...Wprowadzenie. ............................................................................. 2...Zakres.gromadzonych.danych. .................................................. 3...Udostępnianie.danych. ................................................................ 4...Powiązanie.z.innymi.rejestrami. ............................................... . I..Krajowy.Rejestr.Karny.(KRK).. ........................................................ 1...Wprowadzenie.. ............................................................................ 2...Zakres.gromadzonych.danych. .................................................. 3...Sposób.przetwarzania.i.udostępniania.danych. ...................... 4...Powiązanie.z.innymi.rejestrami. ............................................... . II..Księgi.Wieczyste.i.Nowa.Księga.Wieczysta.(NKW).. ................... . III..Ewidencja.Gruntów.i.Budynków. .................................................... 110 112 112 113 141 148 149 149 150 155 159 162 169 170 170 171 171 173 174 176 176 179 182 182 183 185 186 187 187 189 193 196 196 202 II Spis treści . IX..Rejestr.Zastawów.(RZ). ..................................................................... X..Monitor.Sądowy.i.Gospodarczy.(MSiG).. ............................................. 1..Wprowadzenie.. .............................................................................. 2..Zakres.gromadzonych.danych. ................................................... 3...Sposób.przetwarzania.i.udostępniania.danych. ...................... 4...Powiązanie.z.innymi.rejestrami. ............................................... . XI..Centralna.Ewidencja.i.Informacja.o.Działalności. Gospodarczej.(CEIDG). .................................................................... . XII..Rejestr.Gospodarki.Narodowej.(REGON). .................................... 1...Wprowadzenie.. ............................................................................ 2...Zakres.gromadzonych.danych. .................................................. 3...Sposób.przetwarzania.oraz.udostępniania.danych. z.rejestru.REGON. ....................................................................... 4...Powiązanie.z.innymi.rejestrami. ............................................... . XIII..Krajowa.Ewidencja.Podatników.(KEP). ......................................... . XI..Bazy.danych.Służby.Celnej. .............................................................. . X..Generalny.Inspektor.Informacji.Finansowej.(GIIF). ................... . XI..Bazy,.z.których.korzystają.podmioty.podległe.Ministrowi. Finansów.i.ich.opis.(Urzędy.Skarbowe.i.Urzędy.Kontroli. Skarbowej). .......................................................................................... .XII..Centralna.Ewidencja.Pojazdów.i.Kierowców.(CEPiK). ............... 1...Centralna.Ewidencja.Pojazdów. ................................................ 2...Centralna.Ewidencja.Kierowców. .............................................. .XIII..System.Informacyjny.Schengen.II.Generacji.(SIS.II).. ................ 1...Wprowadzenie.. ............................................................................ 2...Podstawy.prawne.. ........................................................................ 3...Zakres.gromadzonych.danych.oraz.sposób. przetwarzania. .............................................................................. . XIX..Wizowy.System.Informacyjny.(IS).. ............................................. 1...Wprowadzenie.. ............................................................................ 2...Podstawy.prawne.. ........................................................................ 3...Zakres.gromadzonych.danych.oraz.sposób. przetwarzania.. ............................................................................. 4...Sposób.przetwarzania. ................................................................. . XX..Podsumowanie.. .................................................................................. §.5... Działalność.Kongresu.i.Prezydenta.w.przedmiocie.dostępu. obywateli.do.informacji.z.zakresu.bezpieczeństwa.narodowego. w.Stanach.Zjednoczonych.Ameryki........................................................... I...Wstęp. .................................................................................................. II...Definicja.„bezpieczeństwa.narodowego”.. ..................................... . . III 203 206 206 207 207 207 208 214 214 216 217 219 219 222 229 236 243 243 246 247 247 248 249 255 255 256 256 262 263 264 264 265 . . Spis treści III...Dostęp.do.informacji.z.zakresu.bezpieczeństwa.narodowego. a.konstytucyjny.trójpodział.władzy. ............................................... I..Działania.Kongresu.w.zakresie.dostępu.do.informacji. na.temat.bezpieczeństwa.narodowego.USA. ................................. 1...Stanowienie.prawa.. ..................................................................... A...Uwagi.ogólne. .......................................................................... B...Ustawy.ograniczające.możliwość.dostępu.obywateli. do.określonych.zasobów.informacji.. .................................. a...Ustawa.o.ochronie.tajemnic.obronnych.oraz.ustawa. o.szpiegostwie. ................................................................... b...Ustawa.o.bezpieczeństwie.narodowym. ........................ c... Ustawa.o.utajnianiu.wynalazków. .................................. d...Ustawa.o.energii.atomowej. ............................................. e... Ustawa.o.ochronie.funkcjonariuszy.wywiadu.USA. ... f... Ustawa.o.działalności.kontrwywiadowczej. i.poprawie.bezpieczeństwa. ............................................. g...Ustawa.o.prawnie.chronionych.dokumentach. związanych.z.bezpieczeństwem.narodowym. .............. C...Ustawy.określające.obowiązki.organów. w.zakresie.udostępniania.obywatelom.określonych. zasobów.informacji. ............................................................... a...Ustawa.o.Rejestrze.Federalnym. ..................................... b...Ustawa.o.federalnym.postępowaniu. administracyjnym. ............................................................ c... Ustawa.o.swobodnym.dostępie.do.informacji. ............ d...Ustawa.o.federalnych.grupach.doradczych. ................. e... Ustawa.o.prawie.do.prywatności. ................................... f... Ustawa.o.jawności.pracy.administracji.federalnej. ..... g...Ustawa.o.stosowaniu.materiałów.niejawnych. w.postępowaniu.sądowym. .............................................. h...Ustawa.o.ograniczaniu.utajniania.informacji. ............. D...Ustawy.tworzące.organy,.do.zadań.których.należy. działanie.na.rzecz.jak.największej.jawności.federalnych. organów.władzy. ..................................................................... a...Ustawa.o.budżecie.i.jego.rozliczaniu. ............................ b...Ustawa.tworząca.Krajową.Administrację.Archiwów. i.Rejestrów. ......................................................................... c... Ustawa.o.odtajnianiu.dokumentów.w.interesie. publicznym. ........................................................................ 2...Działalność.Kontrolna.Kongresu..Prace.komisji. kongresowych. .............................................................................. 267 268 268 268 269 269 269 270 270 270 271 271 271 271 272 272 274 274 275 275 275 276 276 276 277 277 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: